Protokoll. Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00"

Transkript

1 Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande Fisun Yavas (S) Lennart Carlsson (M) Michael Jeppsson (M) Yngve Bengtsson (FP) Edward Malki (KD) Lars Jakobsson (C), t o m 99 Torbjörn Ställberg (MP), t o m 95 P A Strömberg (S) Suzanne M Gunnarsson (S), t o m 96 Tjänstgörande ersättare Lars Askling (M), för Torbjörn Ställberg (MP) från 96 Magnus Niklasson (KD), för Carina Hartman (S) från 95 Marita Andersson (C), för Stefan Nilsson (V) Fimsu Rittna (MP), för Ralf Wilhelmsson (S) Carina Hartman (S), för Ann-Christin Lahti (S) t o m 94 Anders Karlsson (S), för Tommy Karlsson (S) Närvarande tjänstemän Mats Brantsberg, fastighetschef Gunnel Augustsson, ekonom 89 Torbjörn Nilsson, ekonom 89 Margareta Wentzel, byggingenjör, 88 Andreas Ernestam, hyreschef, Thomas Jondelius, förvaltare, 96 Jan Hockard, konsult, 94 Ronny Wirslund, planerare vid kommunledningskontoret, 98 Justerare Per-Arne Strömberg (S) Ersättare Susanne M Gunnarsson (S) Sekreterare Marie Kindahl Karlsson 1

2 88 om upphandling, Ringblommans förskola i Glanshammar nummer: Fn 49/2009 Handläggare: Margareta Wentzel Upphandling av totalentreprenad för nybyggnad av Ringblommans förskola med fyra förskoleavdelningar samt tillagningskök. Befintlig förskolebyggnad är utdömd av Miljökontoret och måste ersättas. Idag består Ringblommans förskola av en ursprunglig byggnad med tre avdelningar och tillagningskök, samt en paviljong med en avdelning. I entreprenaden ingår att flytta befintlig paviljong till Glanshammars skola, där den ska fungera som förskola för en avdelning under entreprenadtiden. Ny förskola ska byggas bredvid den gamla så att dessa avdelningar slipper evakueras. När nybygget är klart ska gamla förskolan rivas och marken iordningställas som förskolegård. Anbudstiden är satt till den 16 juni Eftersom det är en ren totalentreprenad finns idag inga ritningar på hur byggnaden och gården kommer att utformas. Arbetet behöver komma igång så snart som möjligt för att kunna hålla tidplanen. Fastighetsnämndens beslut om upphandling är därför nödvändigt snarast efter att anbuden lämnats in och behandlats. Kommunfastigheters bedömning är att en tidsvinst på ca 2,5 månader kan göras om Fastighetsnämnden delegerar beslutet. Förslag till beslut Kommunfastigheters förslag till Fastighetsnämnden * Fastighetsnämndens delegerar till ordförande, att i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande, besluta i ärendet. * 1. Fastighetsnämndens delegerar till ordförande, att i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande, besluta i ärendet. 2. Fastighetsnämnden ålägger Kommunfastigheter att omedelbart rapportera eventuella avvikelser som påverkar entreprenadens budget till nämnden. 2

3 89 Prognos nummer: Fn 122/2009 Handläggare: Torbjörn Nilsson, Gunnel Augustsson, Mats Brantsberg Redovisning av aktuellt budgetutfall samt första prognosen för år sunderlag Prognos Nämndens synpunkter Fisun Yavas (S) framför synpunkter avseende redovisningen av poster under rubriken Övriga kostnader i driftsredovisningen, och anser att rubriksystemet behöver ses över. Gunnel Augustsson, ekonom, ser över detta till nästkommande redovisningstillfälle. * Fastighetsnämnden beslutar 1. Godkänna prognos Begära hos kommunstyrelsen att avkastningskravet reduceras med 4,3 mnkr på grund av minskat intäktsnetto vid försäljning av Vasaskolan och Karlslundsskolan 3. Begära kompensation hos kommunstyrelsen för ökade kostnader i lokalpoolen med 2,7 mnkr 4. Begära en formell skrivelse om hur lokalpoolskostnaderna ska regleras för Begära hos kommunstyrelsen att en översyn görs av regelverket för lokalpoolen och hur kostnaderna framgent ska hanteras. Fastighetsnämnden beslutar om följande tilläggspunkter till prognos : 6. Det ökade avkastningskravet innebär att resurserna för planerat underhåll har minskat. Beloppet är betydande och beskedet har kommit hastigt. Förvaltningen ska dock enligt budgetbeslut för 2009 utreda ekonomin och verksamheten för att visa på möjligheter att avsätta ytterligare medel till underhåll inom givna ekonomiska ramar. Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att redovisa två alternativa förslag till åtgärder för att öka det årliga planerade underhållet samt också lämna förslag på åtgärder för att minska det ackumulerade underhållsunderskottet. 3

4 7. I den uppkomna ekonomiska situationen ger nämnden förvaltningen i uppdrag att se över förutsättningarna för personalförsörjning i förhållande till naturliga avgångar Köp av fastighet på Toringsgatan nummer: Fn 137/2009 Handläggare: Stein Fossan Hyreshus på fastigheten Passaren 13, med adress Toringsgatan 21 i Örebro förvärvas för att tillgodose ett behov av servicelägenheter inom Örebro kommun. Ansvarig verksamhets totala kostnad för sex lägenheter blir kr per år. Kommunen får, inom ca 18 månader, ett statligt bidrag på kr per lägenhet. Kommunfastigheters bud på fastigheten är kr, vilket har accepterats av säljaren. Bindande beslut om acceptans av föreslagen hyreskonsekvens har inkommit från Förvaltningen för funktionshindrade. * Fastighetsnämnden beslutar att förvärva hyreshus på fastigheten Passaren 13, Toringsgatan 21 i Örebro för en köpeskilling på kr. Fastighetsnämndens beslut sänds till kommunstyrelsen för prövning enligt reglemente Förvärv fast egendom. Kontrakt kommer inte att tecknas förrän protokollsutdrag, som verifierar Fastighetsnämndens beslut från kommunstyrelsen, kommit Fastighetsnämnden tillhanda. 91 Översyn av regler för lokalpoolen nummer: Fn 138/2009 Med anledning av den globala lågkonjunkturen och det svåra ekonomiska läge som kommunen befinner sig i bedömer Fastighetsnämnden att fler lokaler kommer till lokalpoolen och ett antal problem med de nuvarande reglerna för lokalpoolen kommer då att öka. 4

5 * Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära en översyn av reglerna för lokalpoolen. 92 Renodling av boendekön för seniorboende nummer: Fn 104/2009 Handläggare: Andreas Ernestam Idag finns det två olika köer för intresserade av seniorboenden inom koncernen Örebro kommun. Den ena kön administreras av Kommunfastigheter (KFÖ) och den andra kön av Örebro Bostäder (ÖBO). Det pågår just nu ett projekt Renodling av boendekön för seniorboende, vars mål är att samordna båda köerna till en gemensam kö. Tanken är att ÖBO fortsättningsvis ska hantera alla seniorboenden. Kommunfastigheter har tagit fram ett förslag på projektdirektiv för projektet För att genomföra projektet renodling av boendekön för seniorboende föreslås att följande inriktningsbeslut fattas för de fastigheter och bostadsrätter som kommunen äger: Kvarnen, Vesslan, Gillet, Södermalmshemmet Förslaget är att dessa objekt ska ägas av kommunen även i framtiden. För att samordna bostadskön föreslås att ett administrationsavtal tecknas med ÖBO. Marklyckan Marklyckan består av 105 bostadsrätter varav kommunen äger 83. KFÖ respektive ÖBO har varit i kontakt med bostadsrättföreningens styrelse för att ställa frågan om hur föreningen ställer sig till ÖBO som ägare av bostadsrätterna. Föreningen har ställt sig avvaktande och har möjlighet att neka ÖBO att hyra ut lägenheterna i andra hand. Almby seniorboende Almby seniorboende består av 43 hyreslägenheter samt lokaler för kommunens verksamhet. Solgården Solgården består av 39 hyreslägenheter samt lokaler för kommunens verksamhet. Förslag till beslut Kommunfastigheters föreslag till Fastighetsnämnden 5

6 * Fastighetsnämnden beslutar att inriktningen för projektet renodling av boendekön för seniorboenden ska vara: 1. Ett administrationsavtal ska tecknas med ÖBO för seniorboendena Kvarnen, Vesslan, Gillet och Södermalmshemmet. 2. På lång sikt ska de privata bostadslägenheterna på seniorboendet Marklyckan köpas in, för att omvandla fastigheten till en hyresfastighet. 3. Almby seniorboende ska säljas till ÖBO efter värdering, förhandling och beslut. 4. Seniorboendet Solgården ska säljas till extern hyresvärd efter värdering, anbudsförfarande, förhandling och beslut. 5. Inriktningsbesluten ska sändas till kommunstyrelsen för fastställande. Yrkande Ordförande Hannah Ljung (M) yrkar att texten i punkt 3 ändras till: Almby seniorboende ska säljas till extern hyresvärd efter värdering, förhandling och beslut. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på att texten i punkt 3 ändras enligt yrkandet, och texten i förvaltningens förslag, och finner att yrkandet vinner gehör. * Fastighetsnämnden beslutar att inriktningen för projektet renodling av boendekön för seniorboenden ska vara: 1. Ett administrationsavtal ska tecknas med ÖBO för seniorboendena Kvarnen, Vesslan, Gillet och Södermalmshemmet. 2. På lång sikt ska de privata bostadslägenheterna på seniorboendet Marklyckan köpas in, för att omvandla fastigheten till en hyresfastighet. 3. Almby seniorboende ska säljas till extern hyresvärd efter värdering, förhandling och beslut. 4. Seniorboendet Solgården ska säljas till extern hyresvärd efter värdering, anbudsförfarande, förhandling och beslut. 5. Inriktningsbesluten ska sändas till kommunstyrelsen för fastställande. 93 Almby och Solgårdens seniorboende Diarienummer: Fn 127/2009 Handläggare: Andreas Ernestam 6

7 En utredning pågår för närvarande med Kommunfastigheter och Örebro Bostäder om en renodling av kommunala seniorboenden. I dag har både Kommunfastigheter och ÖBO seniorboenden och egen köhantering av dessa. Fastighetsnämndens uppdrag är att äga och förvalta kommunens rörelsefastigheter. Enligt fastlagda principer ska Fastighetsnämnden svara för lokaler för kommunens kärnverksamheter. Det innebär vårdboenden men inte seniorboenden. Nämnden ser därför över hela sitt ägande inom ramen för tidigare nämnda utredning. Nämnden äger två fastigheter som i dag används som seniorboenden, Almby seniorboende och Solgårdens seniorboende. Ett övervägande kommer att göras om dessa fastigheter även fortsättningsvis ska ägas av nämnden eller om de ska säljas i enlighet med de liggande principerna. Samtidigt kan det vara så att kommunen har behov av dessa fastigheter utifrån ett framtida behov av vårdboende. Det är i så fall en fråga som behöver besvaras av programnämnd Social välfärd. Dock bör det framtida tidsperspektivet begränsas till de närmaste 5 åren. * Fastighetsnämnden hemställer hos programnämnd Social välfärd om besked om den anser att Almby seniorboende med fastighetsbeteckning Daglösen 2, respektive Solgården med fastighetsbeteckning Alm 1:98 skall finnas kvar i kommunal ägo utifrån ett bedömt framtida behov av vårdboende. 94 Redovisning av översyn av vissa investeringsobjekt Diarienummer: Fn 5/2009 Jan Hockard, konsultföretaget AB ad ABACUM, redovisar arbetet med den pågående översynen av vissa investeringsobjekt. t är ett beredningsärende och återkommer för beslut. * Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna. 7

8 95 Förslag till rutin vid inhyrning och lämnande av hyrda lokaler Fastighetschef Mats Brantsberg informerar om att Kommunfastigheter uppmärksammat ett behov av rutiner vid inhyrning och lämnande av hyrda lokaler. Ett förslag till checklista håller på att utarbetas. t återkommer för beslut i september månad. * Fastighetsnämnden tar del av informationen, som förs till protokollet. 96 Utomhusscen vid Parkteatern Handläggare: Thomas Jondelius Förvaltare Thomas Jondelius redogör för renovering/ombyggnad av utomhusscenen vid Parkteatern. Nöjeskrogen, som har sin verksamhet vid Nya Parkteatern, har påtalat behov av renovering för Parkteaterns scen, vilket också bekräftas av Kommunfastigheter. Nöjeskrogen har inkommit med ett förslag till ombyggnad av scenen, som innebär att scenen också kommer att få väggar och tak. Av den totala kostnaden på kr kommer Nöjeskrogen att stå för kr och Kommunfastigheter för kr. Kommunfastigheters del är beräknad utifrån det underhållsbehov som finns. * Fastighetsnämnden tar del av informationen, som förs till protokollet. 97 Redovisning projekt Sänkta elkostnader Handläggare: Göran Fredriksson * t utgår och återkommer vid nämndens sammanträde i september. 8

9 98 Information avseende pågående utredning om avveckling av Mellringeköket Ronny Wirslund, planerare vid kommunledningskontoret, informerar om den pågående utredningen om att avveckla köket i Mellringe. Sammanfattning Ett inriktningsbeslut om att avveckla Mellringeköket har tidigare fattats. Kommunens ledningsgrupp har gett uppdrag till Utredningsavdelningen att analysera konsekvenserna av att fullfölja beslutet. Syftet med utredningen är att med ett beslut kring Mellringeköket som utgångsläge inrätta en gemensam kostorganisation. Med analysen som grund ska kommunstyrelsen fatta beslut i ärendet. * Fastighetsnämnden tar del av informationen, som förs till protokollet. 99 Ekonomi 2010 Handläggare: Torbjörn Nilsson, Gunnel Augustsson Fastighetschef Mats Brantsberg redovisar den konsekvensbeskrivning som lämnats till programnämnd Samhällsbyggnad utifrån det besparingsuppdrag som kommit från Kommunledningskontoret. * Fastighetsnämnden tar del av informationen, som förs till protokollet 100 Redovisning av tomma lokaler Handläggare: Helen Löfgren Handling: Lista outhyrda objekt och objekt i lokalpoolen. Fastighetsnämnden informeras om aktuella objekt och de förändringar som skett sedan föregående redovisning av objekten i lokalpoolen och outhyrda lokaler. 9

10 * Informationen läggs till handlingarna. 101 Rapport från Fastighetsnämndens politiker Ordförande Hannah Ljung (M) rapporterar från programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde , där Revidering av Fastighetsnämndens reglemente var en punkt på dagordningen. Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade att skicka sitt remissvar till kommunstyrelsen med rekommendationen att ärendet ska behandlas i FOA. * Informationen läggs till handlingarna. 102 Anmälan av presidiesammanträde Anmälan av ej protokollfört presidiesammanträde * Anmälan läggs till handlingarna. 103 Anmälan av delegationsbeslut Handling: Delegationslistor Mats Brantsberg/Torbjörn Nilsson, maj Anmälan av beslut fattade på delegation enligt delegationsförteckningen. en avser investering inom Fastighetsnämndens investeringsbudget för fastighetstekniska investeringar samt försäljning av bostadsrätter. * Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. 104 Meddelanden Handling: Diarielistor 10

11 Redovisning av inkomna och registrerade skrivelser samt diarieförda ärenden enligt diarielistor Information om Bokslut 2008 för hållbar utveckling i Örebro kommun. Rapporten kommer att publiceras på kommunens hemsida. * Meddelandena tas till protokollet. Vid protokollet Marie Kindahl Karlsson sekreterare Justerat den 10 juni 2009 Hannah Ljung ordförande Per-Arne Strömberg justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 juni

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer