Onsdagen den 12 november 2008 kl Ajournering för kaffe Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro"

Transkript

1 Onsdagen den 12 november 2008 kl Ajournering för kaffe Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande 142 och 144 t o m 159 Lennart Carlsson (M) Michael Jeppsson (M) Edward Malki (KD) Lars Jakobsson (C) P A Strömberg (S) Ann-Christine Lahti (S) Ralf Wilhelmsson (S), ordförande 143 Bodil Svensson (V) Tjänstgörande ersättare Lars Askling (M) Gunilla Bursell (FP) Marita Andersson (C) Fimsu Rittna (MP) Anders Karlsson (S) Närvarande ersättare Carina Hartman (S) Närvarande tjänstemän Mats Brantsberg, fastighetschef Gunnel Augustsson, ekonom Torbjörn Nilsson, ekonom Stein Fossan, miljöansvarig, del av sammanträdet Arne Hermansson, byggnadsingenjör, del av sammanträdet Michael Sander, förvaltare, del av sammanträdet Helén Löfgren, ekonom, del av sammanträdet Justerare Anders Karlsson (S) Ersättare Lennart Carlsson (M) Sekreterare Lars-Gunnar Olsson 1

2 142 Information om jäv och därav föranlett val av ordförande Ordförande Hannah Ljung (M) anmäler jäv beträffande ärendet Försäljning av fastigheterna Strömsborg och Borrarbacken i Karlslund. Eftersom varken 1:e vice eller 2:e vice ordförande är närvarande föreslår hon att ålderspresidenten, d v s äldste närvarande ledamot, utses att vara ordförande då den aktuella punkten behandlas. Ralf Wilhelmsson (S) utses att vara ordförande då ärendet Försäljning av fastigheterna Strömsborg och Borrarbacken i Karlslund behandlas. 143 Försäljning av fastigheterna Strömsborg och Borrarbacken i Karlslund Diarienummer: Handläggare: Stein Fossan Utsända handlingar: - Försäljning Strömsborg, del av Örebro Ånsta 20:173, Kommunfastigheter Försäljning Borrarbacken, del av Örebro Ånsta 20:200, Kommunfastigheter * Kommunfastigheters förslag enligt utsända handlingar godkänns. 1. Fastigheten Strömsborg säljs på öppna marknaden via mäklare. 2. Fastigheten Borrarbacken överlåts till hyresgästen enligt värdering upprättad av Svefa. 144 Ekonomiuppföljning januari oktober 2008 och prognos 3 för 2008 Diarienummer: Handläggare: Mats Brantsberg, Gunnel Augustsson, Torbjörn Nilsson 2

3 Handling på bordet - Ekonomisk redovisning för januari-oktober 2008 och prognos Ekonomisk redovisning januari oktober 2008 och prognos 3, 2008 godkänns. 2. Kommunfullmäktiges beslut juni 2007 att skolverksamheten skulle lämna Vasaskolan och Karlslundsskolan per 30 juni 2008 innebär ökade kostnader för lokalpoolen med 4,7 Mkr. Fasighetsnämnden hemställer därför hos kommunstyrelsen att motsvarande underskott regleras i bokslutet inom ramen för köpeskillingen. 145 Skrivelse från föräldrarepresentanter för Sörbyskolans skolråd Diarienummer: Handläggare: Michael Sander Utsända handlingar: - Skrivelse från Sörbyskolans skolråd, dat Svar till Sörbyskolans skolråd, förslag dat * Kommunfastigheters förslag till svar till Sörbyskolans skolråd godkänns. * Enligt Kommunfastigheters förslag. 146 Sammanträdestider 2009 Handläggare: Mats Brantsberg 3

4 Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott avseende I beslutet finns även en rekommendation till programnämnder och driftnämnder om sammanträdesveckor för Fastighetsnämnden och Miljönämnden kommer att ha samma nämndsekreterare fr o m 2009 vilket gör det angeläget att dessa nämndsammanträden förläggs till olika veckor. Förvaltningskontor Samhälle och Miljö har lämnat ett förslag på sammanträdesdagar. Fastighetsnämndens sammanträden under 2009 förläggs till onsdagar kl enligt nedan - 7 januari - 4 februari - 4 mars - 8 april - 6 maj - 3 juni - 12 augusti - 9 september - 7 oktober - 4 november - 2 december 147 Karlslundsskolan Diarienummer: Handläggare: Stein Fossan 13 februari., 12 mars 2008, 16 april, 14 maj och 11 juni samt 15 oktober anmäldes ärendet i Fastighetsnämnden för beredning. Sammanträde är inplanerat med berörda nämnder/förvaltningar för diskussion angående den framtida användningen av Karlslundsskolan. Ett beslutsförslag beräknas föreligga i december Flera nämndledamöter uttrycker förhoppningen om att skolan skall kunna bli en hemvist för föreningar enligt tidigare redovisad idéskiss. * et bereds vidare inför kommande beslut. 4

5 148 Funktionsupphandling för Mariebergs förskola och skola Handläggare: Stein Fossan Förfrågningsunderlaget från november 2005 inför upphandlingen av de numera uppförda byggnaderna Mariebergs förskola och skola genomfördes som en funktionsupphandling. Detta innebar att önskvärda funktioner inom olika områden på byggnaderna redovisades i underlaget i stället för att man tidigare enbart redovisade tekniska specifikationer. Mijöstyrningsrådet har ett centralt nationellt uppdrag inom miljöområdet med utgångspunkt i regerringsdeklarationen Uppdraget innebär att rådet skall underlätta för organisationer i såväl privat som offentlig sektor att införa och vidareutveckla ett systematiskt och frivilligt arbete för en hållbar utveckling. På Miljöstyrningsrådets hemsida ( kommer den aktuella upphandlingen att finnas med under rubriken Goda exempel. * Informationen läggs till handlingarna. 149 Övriga frågor 1/Uppgifter har inkommit om att förutom Karolinska skolans elever även elever från annan skola utnyttjar skolans matsal. Konsekvensen av detta anges vara köer och trängsel. Det ifrågasätts t o m om inte tillåtet antal personer överskrids i lokalerna. Ansvaret för att inte maximalt antal personer i lokalen överskrids åligger verksamheten. Förvaltningen kommer att kontakta skolledningen angående kapaciteten i de aktuella lokalerna och även efterhöra om önskemål finns om ökad kapacitet. 5

6 2/ Från Odenskolan har enligt tidigare uppgift framförts klagomål angående vattentemperaturen i ena duschrummet. Förvaltningen fick in en felanmälan om detta den 12 november och kommer att åtgärda felet 13 november. 3/ Resultat från den tidigare bedrivna men ej avslutade kostutredningen inom skolområdet efterlyses. Enligt uppgift från kommunledningskontoret har utredningsarbetet återupptagits med Ronnie Wirslund som ansvarig. 150 Delegationsordning Diarienummer: Handläggare: Torbjörn Nilsson Handling på bordet - Delegationsordning för Kommunfastigheter, arbetsmaterial november En översyn av fastighetsnämnden delegationsordning har genomförts. * et bereds vidare inför kommande beslut * Enligt Kommunfastigheters förslag. 151 Budget 2009 Diarienummer: Handläggare: Mats Brantsberg, Gunnel Augustsson, Torbjörn Nilsson Förvaltningen redovisar aktuellt underlag och aktuell tidplan enligt vilken Fastighetsnämnden kan besluta om 2009 års budget senast i januari Ett antal nu osäkra faktorer föreligger: - EPC, elpriset och om 2009 blir ett normalår - Administrativa effekter av FRAM - Kapitalkostnader när genomförda investeringar tas i drift - Hyresökningar - Reavinster och utnyttjandet av dessa - Lokalpoolen 6

7 - Planerat underhåll Frågan om underhåll i egen regi eller entreprenad väcks på nytt och resultatet av den tidigare planerade utredningen efterfrågas. Ombudgetering för FRAM-organisationen berör 27 personer och 9,8 Mkr. Investeringsramen för 2009 uppgår till 30 Mkr. * et bereds vidare inför kommande beslut Investeringsprocessen Diarienummer: Handläggare: Torbjörn Nilsson Utsänd handling - Goda råd när era lokaler behöver ändras, Kommunfastigheter Den kommunala omorganisationen 2003 innebar att den tidigare platta organisationen med bl a kommundelsnämnder ersattes av en funktionsorganisation. Programnivån tillkom som nivå beträffande bl a anslagsbeslut. Den större rörligheten ute i organisationen med krav på lokalanpassningar har måst hanteras inom minskade ramar för underhåll och investeringar. Investeringsbesluten blev mer komplexa med fler aktörer inblandade. Roller och processflöden mellan leverantör och kund blev inte helt förtydligade efter omorganisationen. Förvaltningen kan nu efter ett systematiskt arbete med investeringsprocessen från behovsbeskrivning via färdigt beställningsunderlag till skedet med förvaltning och ny hyra redovisa en förbättrad ärendehantering med dialog mellan alla berörda i de tidigare skedena. sprocessen har optimerats med minsta möjliga fördröjning mellan beslutspunkterna. På förvaltningen finns numera tre grupper med olika ansvarsområden inom investeringsprocessen: - Projektstyrgruppen som ansvarar för projektplaneringen, - processgruppen som ansvarar för att förvalta och utveckla processen och - processarbetsgruppen som får i uppdrag att ta fram lösningar på speciella problem. 7

8 De olika grupperna ta konsensusbeslut och vid oenighet avgörs den aktuella frågan av fastighetschefen. Den ursända handlingen, Goda råd när era lokaler behöver ändras, beskriver på ett enkelt sätt investeringsprocessen och är en hjälpreda framtagen av förvaltningen som stöd för alla inblandade parter. Förvaltningen kommer att fortsätta med samma metodik inom andra ansvarsområden. Flera nämndledamöter uttrycker sin uppskattning över det redovisade arbetet. * Informationen läggs till handlingarna. 153 Parkteatern Diarienummer: Handläggare: Mats Brantsberg Förvaltningen redovisar den på föregående sammanträde utlovade tid- och åtgärdsplanen för om- och tillbyggnaden av Parkteatern inför premiären 5 november * Informationen läggs till handlingarna. * Enligt Kommunfastigheters förslag. 154 Arkivtillsyn Diarienummer:

9 Handläggare: Mats Brantsberg En genomgång och översyn av Kommunfastigheters arkiv pågår genom tjänsteköp från Arkivcentrum på en månad i taget. * Informationen läggs till handlingarna. 155 Redovisning av tomma lokaler Handläggare: Helén Löfgren Fastighetsnämnden har genom utsänd handling informerats om aktuella objekt i lokalpoolen och outhyrda lokaler per samt om de förändringar som skett sedan föregående redovisning. Informationen läggs till handlingarna. * Enligt Kommunfastigheters förslag. 156 Rapport från Fastighetsnämndens kontaktpolitiker Fastighetsnämnden har tidigare beslutat om ansvarsfördelning inom nämnden när det gäller uppföljning av fastigheterna. Blanketter för redovisning av genomförda besök bifogades nämndutskicket. På nästa sammanträde återkommer frågan med då aktuella rapporter. 9

10 * Informationen läggs till handlingarna. 157 Anmälan av presidiesammanträde Anmälan görs av ej protokollfört presidiesammanträde torsdagen den 30 oktober 2008 kl * Anmälan läggs till handlingarna. 158 Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer: respektive Handläggare: Mats Brantsberg, Torbjörn Nilsson, Hannah Ljung Fastighetsnämnden har genom utsända handling informerats om beslut fattade på delegation enligt delegationsförteckningen samt delegationsbeslut avseende om- och tillbyggnad av Sörbyskolan. en avser investering inom Fastighetsnämndens investeringsbudget för fastighetstekniska investeringar samt försäljning av bostadsrätter under oktober Anmälan av delegationsbesluten tas till protokollet. 10

11 159 Meddelanden Handläggare: Mats Brantsberg Inkomna skrivelser med diarielista bifogades nämndutskicket. Meddelandet tas till protokollet. Vid protokollet Lars-Gunnar Olsson Lars-Gunnar Olsson, sekreterare Justerat den 25 november 2008 Hannah Ljung Hannah Ljung (M), ordförande 142 och Ralf Wilhelmsson Ralf Wilhelmsson (S), ordförande 143 Anders Karlsson Anders Karlsson (S) Justerare Lennart Carlsson (M) Ersättare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26/

Protokoll. Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00

Protokoll. Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00 Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00 Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer