Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 14.00 16.00."

Transkript

1 Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande Fisun Yavas (S) Lennart Carlsson (M) Michael Jeppsson (M) Edward Malki (KD) Lars Jakobsson (C) Torbjörn Ställberg (MP) P A Strömberg (S) Ann-Christine Lahti (S) Carina Hartman (S) Stefan Nilsson (V) Tjänstgörande ersättare Gunilla Bursell (FP), ersättare för Yngve Bengtsson (FP) Anders Karlsson (S), ersättare för Tommy Karlsson (S) Per Olof Holmsström (V), ersättare för Susanne M Gunnarsson (S) Närvarande ersättare Lars Askling (M) Magnus Niklasson (KD) Marita Andersson (C) Fimsu Ritna (MP) Närvarande tjänstemän Mats Brantsberg, fastighetschef Gunnel Augustsson, ekonom Torbjörn Nilsson, ekonom Stein Fossan, miljöansvarig Michael Sander, förvaltare Arne Hermansson, byggingenjör Göran Fredriksson, energiingenjör Susanne Karlsson, administrativ assistent fastighetsservice Justerare Carina Hartman (S) 1

2 Ersättare Stefan Nilsson (V) Sekreterare Marie Kindahl Karlsson 105 Rutin vid inhyrning och lämnande av hyrda lokaler nummer: Fn 161/2009 Handläggare: Michael Sander Föreligger förslag till rutinbeskrivning för köp/inhyrning och försäljning/uppsägning av lokaler. Fastighetsnämnden tillägger att under 3 a, punkt 4, ska texten lyda: tas, enligt gällande delegationsordning, om eventuellt köp, försäljning eller inhyrning * Fastighetsnämnden beslutar att godkänna rutinbeskrivning för köp/inhyrning och försäljning/uppsägning av lokaler, med tillägg enligt ovan. 106 Försäljning Askers Klockargård1:1 nummer: Fn 159/2009 Handläggare: Stein Fossan Askers Klockargård 1:1 har en areal på ca m 2, byggnaden en yta på ca 221 m 2. Örebro kommun är taxerad ägare till byggnaden, tomten arrenderas av Asker Lännäs Kyrkliga Samfällighet. Försäljningen kan ske antingen med kvarvarande arrende, tecknat på 10 år med ett års förlängning, eller efter att kommunen förvärvat arrendet. Asker Lännäs Kyrkliga Samfällighet måste tillstyrka försäljningen, med gällande arrendeavtal, enligt tecknat arrendeavtal. En komplikation är att kyrkan äger vissa byggnader på fastigheten. Detta kan regleras i köpekontraktet på ett bra sätt via ett separat avtal mellan kyrkan och ny ägare. 2

3 Asker Lännäs Kyrkliga Samfällighet behandlar kommunens avsikter avseende Askers Klockargård på styrelsemöte Samfälligheten kommer också att ta ställning till om kyrkan önskar förvärva Klockargården. * Fastighetsnämnden beslutar att Kommunfastigheter ska sälja Klockargården enligt något av ovanstående alternativ. 107 Försäljning flerbostadshus vid Ervalla skola, Örebro, Ervalla 1:68 nummer: Fn 160/2009 Handläggare: Stein Fossan Den verksamhets skolan hyrt i flerbostadshuset är uppsagd. Ytan ersätts i befintlig skola och ny paviljong. Byggnaden innehåller åtta lägenheter samt lokal, som skolan hyrt. BRA-yta ca 500 kvm. Avstyckning av lämplig fastighet är beställd av Lantmäteriet. * Fastighetsnämnden beslutar att Kommunfastigheter ska sälja flerbostadshus vid Ervalla skola på öppna marknaden, via mäklare. 108 Begäran om utredning/utvärdering avseende avtal med elmäklare nummer: Fn 171/2009 Handläggare: Mats Brantsberg, Göran Fredriksson Gällande avtal med elmäklare löper ut i maj Möjlighet finns att förlänga avtalet med ytterligare ett år. Med anledning av detta begär Fastighetsnämnden hos kommunstyrelsen, att en utredning/utvärdering av gällande avtal görs, i syfte att fastställa om ny upphandling ska göras eller om avtalet ska förlängas. 3

4 Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att genomföra en utredning och utvärdering avseende gällande elmäklaravtal, och att detta omgående ska genomföras. Utredningen och utvärderingen ska återkopplas till Fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att genomföra upphandling av elmäklare innan det nuvarande avtalet löper ut Beredningsärenden 109 EPC, del 3 Handläggare: Arne Hermansson (EPC=Energy performance contracting). Arne Hermansson, byggingenjör, informerar om energibesparingsprojekt EPC, del 3. * Fastighetsnämnden tar del av informationen. t återkommer för beslut vid nästa nämnd. 110 Solenergi och vindkraft Handläggare: Mats Brantsberg Mats Brantsberg, förvaltningschef, informerar om den pågående planeringen kring projekt Sol & vind. * Fastighetsnämnden tar del av informationen. t återkommer för beslut vid nästa nämnd. 4

5 111 Överenskommelse om samverkan mellan organisationer och föreningar inom den sociala ekonomin och Örebro kommun i syfte att främja utvecklingen av det civila samhället Handläggare: Mats Brantsberg Kommunfullmäktige fastställde den 28 maj 2008 en policy för Örebro kommuns samverkan med det civila samhället. Fullmäktige gav samtidigt Kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för och föreslå genomförande av etablering av ett fristående ideellt utvecklingscentrum under 2009 samt att ta fram spelregler för förhållandet mellan kommunen och den ideella sektorn. Under våren 2009 har ett omfattande arbete skett med att ta fram spelregler. Syftet har varit att genom en förbättrad samverkan stärka och utveckla det civila samhället för att öka örebroarnas engagemang i gemensamma angelägenheter. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2009 att sända förslaget till överenskommelse på remiss till nämnder, förvaltningar och föreningar. Svar lämnas senast den 9 oktober * t ska fortsätta att diskuteras i de olika partigrupperna. Därefter lämnas eventuella synpunkter till gruppledarna, som sammanställer förslag till yttrande vid nästkommande presidiesammanträde. Informationsärenden 112 Ekonomisk rapport Handläggare: Gunnel Augustsson, Torbjörn Nilsson Redovisning av Fastighetsnämndens budgetutfall till och med 31 juli.. * Fastighetsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 5

6 113 Rapport Ringblommans förskola, Glanshammar nummer: Fn 49/2009 Handläggare: Margareta Wentzel beslutade Fastighetsnämnden att delegera beslutet om upphandling om totalentreprenad för nybyggnad av Ringblommans förskola, med fyra förskoleavdelningar och tillagningskök. Margareta Wentzel, byggingenjör, redovisar muntligt resultatet av upphandlingen och ger en aktuell lägesrapport. * Fastighetsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 114 Skadegörelse Handläggare: Benny Fägerstad Susanne Karlsson, administrativ assistent fastighetsservice, informerar om skadegörelse på fastigheter tillhörande Fastighetsnämnden. * Fastighetsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 115 Redovisning projektet "Sänkta elkostnader" Handläggare: Göran Fredriksson Kommunfastigheter köpte ,6 GWh (53,6 miljoner kwh). Av det används ca 10 GWh i inhyrda lokaler. Örebro kommun köper totalt årligen ca GWh. I följande text redovisas hur vi kan arbeta för att minska den kostnaden. Ofta kräver minskad elanvändning en investering. Från flera andra kommuner kommer signaler om att det är svårt att effektivisera elanvändningen. Det samma kan man utläsa ur 6

7 besparingsprognosen för EPC etapp 1 och 2 där total stipulerad elminskning är 3,4 GWh att jämföra med värmeminskningen på 13 GWh. Örebro kommun deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Under temaområdet Energieffektiva fastigheter kommer ett nätverk för beteendefrågor och brukarsamverkan att startas. Kommunen deltar också i Regionförbundets samarbetsprojekt kring energirådgivning i kommunala verksamheter, Enerkom. Regionförbundet har en heltidsanställd energirådgivare med målsättningen att genom beteendeförändringar och enklare tekniska åtgärder minska energianvändningen i kommunala förvaltningsbyggnader och kommunala verksamheter. * Fastighetsnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna. 116 Redovisning av tomma lokaler Handläggare: Andreas Ernestam Handling: Lista outhyrda objekt och objekt i lokalpoolen. Fastighetsnämnden informeras om aktuella objekt och de förändringar som skett sedan föregående redovisning av objekten i lokalpoolen och outhyrda lokaler. * Informationen läggs till handlingarna. 117 Rapport från Fastighetsnämndens politiker Inget att rapportera. * Paragrafen avslutas. 118 Anmälan av presidiesammanträde Anmälan av ej protokollfört presidiesammanträde * Anmälan läggs till handlingarna. 7

8 119 Anmälan av delegationsbeslut Handläggare: Mats Brantsberg Handling: Delegationslistor Mats Brantsberg/Torbjörn Nilsson, juni-augusti Anmälan av beslut fattade på delegation enligt delegationsförteckningen. en avser investering inom Fastighetsnämndens investeringsbudget för fastighetstekniska investeringar samt försäljning av bostadsrätter. * Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 120 Meddelanden Handläggare: Mats Brantsberg Handling: Diarielistor Redovisning av inkomna och registrerade skrivelser samt diarieförda ärenden enligt diarielistor * Meddelanden tas till protokollet. Vid protokollet Marie Kindahl Karlsson sekreterare Justerat den 7 september 2009 Hannah Ljung Ordförande Carina Hartman Justerare 8

9 Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 september

Protokoll. Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00

Protokoll. Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00 Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00 Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande 142 och

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35

Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35 2012-05-24 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl. 08.00-09.45, 10.05-11.10, 15.00-16.55 Ajournering mellan kl. 09.45-10.05, 11.10-15.00 Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2013-10-17 Klockan: 9.00 11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67 Tekniska nämnden 60-67 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och överläggningar 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-09-13 1 (34) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, SR Gräsö, kl 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Inger Modig Lind, kommunjurist/sekr kommunstyrelsen

Läs mer