Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag"

Transkript

1 Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: Diarienr: SSM Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft, Hans Blomström, Nicklas Ingvarsson, Arne Johansson, Ingela Thimgren, Angelica Öhrn, Camilla Andersson, Jon Brunk, Jonas Sjöström, Karoline Gotlén, Siv Larsson, Lars Axelsson Samråd: Michael Knochenhauer, Johan Anderberg, Johan Friberg Godkänt av: Mats Persson Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) samlade värderingar av frågor av betydelse för strålsäkerheten vid OKG Aktiebolag (OKG) främst grundat på tillsynsinsatser genomförda under de två senaste åren. Den samlade strålsäkerhetsvärdering har resulterat i bedömningen att strålsäkerheten vid OKG är acceptabel. Brister har identifierats under bedömningsperioden och vissa av dessa har SSM redan tidigare förelagt bolaget att åtgärda. Även andra tidigare och genom denna samlade strålsäkerhetsvärdering identifierade brister behöver hanteras av OKG. För att förbättra anläggningarna kan OKG: utreda om det finns gemensamma grundorsaker till den höga snabbstoppsfrekvensen på O3. För att förbättra verksamheten kan OKG fortsätta att arbeta med och följa upp det förbättringsarbete som initierats för att fullt ut uppnå de effekter som avses och för att säkerställa att hela organisationen och verksamheten omfattas, prioritera arbetet med åldringshantering, fortsätta att prioritera arbetet med att stärka djupförsvarets första nivå bl.a. genom att kontinuerligt utifrån inträffade händelser och uppdagade förhållanden värdera det förbättringsarbete som pågår och ev. korrigera pågående åtgärder. SSM konstaterar att OKG under denna period har genomfört flera förändringar för att komma tillrätta med tidigare identifierade brister och som ger goda förutsättningar att utveckla och förbättra verksamheterna och anläggningarna. SSM anser att det åtgärdsprogram OKG redovisat ger förutsättningar för att uppnå önskade förändringar. OKG har dock fortfarande arbete kvar innan effekter av förbättringsarbetet kan ses fullt ut. Det finns även ett par områden där ringa effekter kan ses och SSM vill uppmana OKG att målinriktat och uthålligt fortsätta arbetet. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (73) Innehåll 1 Inledning Föregående värdering av strålsäkerheten Driftåren Särskilda villkor för drift SSM:s bedömning inom olika tillsynsområden Konstruktion och utförande av anläggningen (inkl. ändringar) Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten Kompetens och bemanning av den kärntekniska verksamheten Driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och djupförsvar Härd- och bränslefrågor samt kriticitetsfrågor Beredskap för haverier Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring Primär och fristående säkerhetsgranskning Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering Fysiskt skydd Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning Säkerhetsprogram Hantering och förvaring av anläggningsdokumentation Hantering av kärnämne och kärnavfall samt avveckling Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet Strålskydd inom anläggningen Utsläpp av radioaktiva ämnen till miljö, omgivningskontroll och friklassning av material Stresstester Samlad bedömning av strålsäkerheten Referenser Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sida 3 (73) 1 Inledning Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) samlade värderingar av frågor av betydelse för strålsäkerheten vid OKG Aktiebolag (OKG). Tillståndshavaren har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs på sådant sätt så att strålsäkerheten tryggas och att gällande krav på strålsäkerhet uppfylls. Detta är centralt för SSM:s tillsynsmodell (se även bilaga 1). Om det inte finns några indikationer på otillräcklig kravuppfyllnad förutsätts kraven vara uppfyllda. I den samlade strålsäkerhetsvärderingen gör SSM en bedömning och värdering av strålsäkerheten vid anläggningen och av tillståndshavarens förmåga att upprätthålla och utveckla densamma. Detta görs genom att med utgångspunkt i SSM:s tillsynsunderlag sammanställa i vilken utsträckning kraven på verksamheten är uppfyllda, analysera tillsynsunderlaget för att identifiera trender och mönster avseende brister och styrkor i verksamheten som är svåra att se i enskilda tillsynsaktiviteter. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen ska ses som ett komplement till tillsynsinsatserna. För slutsatser och iakttagelser från de enskilda insatserna hänvisas till respektive referens. Värderingen bygger på analys av resultatet från SSM:s tillsynsinsatser samt inkommen rapportering. Dessa tillsynsinsatser är i huvudsak de inspektioner, verksamhetsbevakningar och granskningar som har genomförts mellan19 mars 2013 och 18 mars 2015, se referens [3]-[252], men när det behövs för sammanhanget tas även aspekter med utanför den angivna perioden. Det arbete som utförs av ackrediterade kontrollorgan (se bilaga 1) ingår inte i den samlade strålsäkerhetsvärderingen. I text under rubriken Analysresultat förekommer kursiverad text, detta används för att markera kommentarer och bedömningar som SSM gör i den samlade strålsäkerhetsvärderingen. 1.1 Föregående värdering av strålsäkerheten Under 2014 genomfördes samlade strålsäkerhetsvärdering i begränsad omfattning vilket innebär att endast identifierade brister i kravuppfyllnad samt fattade beslut har redovisats [1] års samlade strålsäkerhetsvärdering omfattar därför två års tillsyn. I föreliggande rapport hänvisas till den samlade strålsäkerhetsvärdering som gjordes 2013 som föregående samlade strålsäkerhetsvärdering. Nedan följer en sammanfattning av 2013 års värdering av strålstrålsäkerheten [2] vid OKG. SSM delgav sent år 2012 OKG ett föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3. Föreläggandet påtalade bl.a. att kända fel inte åtgärdats i tillräcklig omfattning och att det fanns brister i säkerhetsarbetet, framförallt avseende ledning, styrning och egenkontroll. SSM bedömde att dessa brister har lett till negativa konsekvenser för djupförsvaret eller möjligheterna för att upprätthålla detta. I den samlade strålsäkerhetsvärdering 2013 stärktes denna bild. SSM:s samlade bedömning 2013 var att anläggningarna vid OKG i tillräcklig omfattning uppfyller gällande krav på strålsäkerhet under förutsättning att tidigare kända brister i anläggningarna åtgärdades enligt plan. För att ytterligare förbättra anläggningen kunde OKG utreda om bristerna i ändringsverksamheten har gett upphov till latenta fel som utmanar driftklarheten och i så fall hantera dem. SSM:s samlade bedömning 2013 var att verksamheten vid OKG inte i tillräcklig omfattning uppfyllde gällande krav på strålsäkerhet. SSM ansåg inte att de identifierade bristerna gått så långt att de föranledde SSM att ifrågasätta fortsatt drift. I den samlade

4 Sida 4 (73) strålsäkerhetsvärdering stärktes SSM:s bild av att OKG behöver åtgärda orsakerna till de omständigheter som föranledde de särskilda villkoren för drift. OKG behövde åtgärda tidigare kända brister i verksamheten. Utöver detta noterade SSM i den samlade strålsäkerhetsvärderingen 2013 att OKG för att ytterligare förbättra verksamheten behövde hantera hur brister som identifieras i föreläggandet om särskilda villkor för drift påverkade projekt Plex (Plant Life EXtension), ge större dignitet till arbetet med långtidsdriften av Oskarshamn 1 och 2, förbättra rapporteringen av kategori 2-händelser och stärka kvaliteten på det administrativa strålskyddsarbetet. För att ytterligare förbättra verksamheten kunde OKG säkerställa att den pressade tidplanen i projekt Plex inte påverkar utbildningen negativt. 1.2 Driftåren Oskarshamn 1 Oskarshamn 1 (O1) har med anledning av turbinproblem haft en ojämn produktion under periodens början. Vibrationsproblem på högtrycksturbin krävde flera avställningar för ombalansering och sedan juni 2014 har effekten varit reducerad till 94 %. I juli 2014 identifierades ett externt läckage på en förvärmare i turbinanläggningen. Läckaget ökade successivt men bedömdes som ett driftproblem och driften planerades fortgå med utökad bevakning fram till årlig avställning i april I samband med återställning efter underhållsarbete erhölls i slutet på mars ett automatiskt snabbstopp och anläggningen återstartades inte innan den planerade årliga revisionsavställningen den 6 april [218]. När snabbstoppet inträffade hade anläggningen varit infasad under 303 dagar i sträck vilket är den längsta tiden i O1:s historia. Under perioden har vid ett flertal tillfällen identifierats brister i snabbstoppssystemet. Bl.a: Vid snabbstopp i juni 2013 [224] [220] löste fyra gasavstängningsventiler på moment och i samband med avgränsning av en snabbstoppsgrupp upptäcktes ånyo att den motormanövrerade gasblockeringsventilen inte stängde. Vid påkallad manöver stängde inte 354 VC1226, detta berodde på fel i kontaktor till 354 VC1226 [225]. Under RA1-14 uppvisade systemet ett felaktigt montage sedan driftsättning av O1, detta ledde till att ett antal rörklamrar på system 354 måste bytas ut vilket förlängde revisionen med 15 dygn [226]. Under perioden har tre snabbstopp inträffat: , en ångskalventil stängde obefogat vilket gav högt tryck i reaktorn varvid automatiskt snabbstopp initierades [224] , vid läckage av reglerolja från en av turbinens dumpreglerventiler påbörjades avställning men manuellt snabbstopp vidtogs då rökutveckling noterades [227] , vid manövrar för återställning efter underhållsarbete i snabbstoppssystemet erhölls låg nivå i tre snabbstoppstankar [218]. Oskarshamn 2 I slutet på maj 2013 gick Oskarshamn 2 (O2) ner för revisionsavställning och för att vidta moderniseringsåtgärder i Plex (se i denna rapport). Ursprungligen var återstarten planerad till våren 2014 men projektet blev under genomförandet fördröjt varför det i slutet på augusti 2014 tillsattes ny projektledning samt under september upprättades ett utvecklingskontor (PIO) för att förbättra/utvärdera framdriften. För närvarande är återstarten planerad till december Under perioden har SSM för den moderniserade

5 Sida 5 (73) anläggningen granskat den preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) och den förnyade säkerhetsredovisningen (FSAR). I januari 2015 inkom ansökan om medgivande till provdrift efter genomförande av säkerhetsmoderninsering i projekt Plex till SSM. Ansökan är under granskning [228]. Oskarshamn 3 Efter att projekt Puls genomfördes år 2009 för att öka termisk effekt från 3300 MW till 3900 MW ligger anläggningen i provdrift. Under hösten 2013 hade Oskarshamn 3 (O3) upprepade tekniska problem som ledde till snabbstopp eller en minskad produktion. I januari 2014 begränsades effekten till 120 % (max effekt = 129 %) pga. problem med regleringen av kondensatflödet. Efter den årliga avställningen sommaren 2014 begränsades effekten vid fyra tillfällen till % pga. problem med nödkraftsdieslars kontrollutrustning. Under perioden har det varit återkommande problem med två högtrycksreglerventiler som stängt obefogat. Problemet har lett till såväl snabbstopp som delsnabbstopp. Med anledning av problemen byttes vintern 2015 samtliga fyra elektrohydrauliska styrventiler (EHS) till högtrycksreglerventiler efter det att leverantören upptäckt fel på pilotkäglans lägesåterföring. En utredning pågår om eventuell ändring av konstruktion av styrventilen. O3 som genom åren haft flera bränsleskador har inte rapporterat någon bränsleskada sedan november Under perioden har sex snabbstopp inträffat: , händelsen inleddes med att en ventil för reglering av nivån i matarvattentanken fastnade i öppet läge vilket gjorde att nivån i matarvattentanken steg. Detta fick till att en kondensatpump stoppade varvid manuellt snabbstopp initierades efter det att flera effektreducerande åtgärder vidtagits [229] , i samband med start av anläggningen och driftomläggning löste en ventil upprepade gånger i matarvattensystemet. Följden blev sjunkande nivå i reaktorn och kraftig inpumpning då en höglastledning öppnades. Detta ledde i sin tur till hög nivå i reaktorn och automatiskt snabbstopp [221] , på grund av fel i ventil för reglering av nivån i matarvattentanken stoppade kondensat- och matarvattenpumparna på högt tryck i matarvattentanken varvid högt tryck i mellanöverhettaren erhölls vilket gav automatiskt snabbstopp. [231] , en stor mängd maneter sätter igen rensverket och korgbandsilar löser ut på överlastskydd. Efter manuellt stopp av huvudkylvattenpumparna och delsnabbstopp tas beslut om manuellt snabbstopp [230] , en högtrycksreglerventil på turbinen stängde obefogat och gav automatiskt delsnabbstopp som resulterade i hög nivå i matarvattentanken. Den höga nivån gjorde att kondensatreglerventilerna stängde med följden att kondensornivån steg vilket ledde till automatiskt snabbstopp [232] , fel i regleringen av en matarvattenpump ledde till låg nivå i reaktorn med nedstyrning och delsnabbstopp som följd. Den felande regleringen ledde därefter till stigande nivå i reaktorn vilket gav automatiskt snabbstopp [233]. 1.3 Särskilda villkor för drift SSM delgav sent år 2012 OKG ett föreläggande om att genomföra åtgärder samt att särskilda villkor för drift gäller för Oskarshamn 1-3 [3]. Föreläggandets övergripande

6 Sida 6 (73) syfte var att OKG ska åtgärda brister i säkerhetsarbetet, framförallt avseende ledning, styrning och egenkontroll, som har lett till negativa konsekvenser för djupförsvaret eller för möjligheterna för att upprätthålla detta. OKG har redovisat att förbättringsåtgärderna drivs inom den satsning som kallas Utvecklingsresan [119]. SSM har bedömt att OKG har förutsättningar att driva förbättringsarbetet organisationen föresatt sig [119]. SSM har också förelagt OKG [118] att halvårsvis från och med den 1 mars 2014 skriftligen redovisa följande till SSM: framdrift och effekter utifrån de tre delprogrammen inom Utvecklingsresan, hur effekterna verifierats och en bedömning av effekternas varaktighet, hur förbättringsarbetet eventuellt har korrigerats och kompletterats samt anledningen till detta, en redovisning av hur resultat från de tre delprogrammen bidrar till att uppnå syftet med förbättringsarbetet i sin helhet. OKG har hittills redovisat tre halvårsredovisningar [79] [171] [172]. I den senaste halvårsredovisningen bedömde SSM sammanfattningsvis att OKG tydligt förstärkt sin ledning och styrning av verksamheten, att det pågår mycket aktiviteter samt att OKG genomsyras av ett stort engagemang. SSM har dock svårt att i dagsläget se tydliga effekter på alla nivåer i organisationen. 2 SSM:s bedömning inom olika tillsynsområden 2.1 Konstruktion och utförande av anläggningen (inkl. ändringar) Tillsynsunderlag [4] [6] [8] [18] [19] [21] [22] [27] [28] [32] [36] [39] [41] [43] [47] [51] [52] [53] [57] [63] [64] [69] [70] [72] [74] [76] [94] [98] [100] [101] [104] [105] [107] [110] [115] [117] [129] [132] [135] [136] [138] [143] [144] [147] [161] [173] [174] [175] [176] [186] [198] [207] [208] [209] [210] Kravuppfyllnad I ovanstående underlag bedöms beaktade krav vara uppfyllda, i vissa fall med brister. De krav i vilka SSM påträffat brister är följande: Kravet på att säkerhetssystem ska ha en tillräcklig separation (11 7) [4] Kravet på att rimliga tekniska och administrativa åtgärder vidtas för att motverka uppkomst av fel med gemensam orsak (10 7) [47] Kravet på att ändringar ska anmälas (4 kap. 5 ) [47] Kravet på att konstruktionsprinciper och konstruktionslösningar ska vara beprövade (3 kap. 2 ) [161] Kravet på att byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar ska vara konstruerade enligt krav som är anpassade till deras funktion och betydelse för säkerheten (3 kap. 4 ) [161] Kravet på kompetens och lämplighet i övrigt (2 kap. 9 5 ) [161] Se bilaga 2 för beskrivning av bristerna. Under perioden har SSM beslutat att:

7 Sida 7 (73) ge O1 och O2 dispens för kvarvarande åtgärder enligt tidigare övergångsbeslut där O1 ska ställas av senast den 30 april 2015 och därefter inte får tas i drift förrän återstående åtgärder har genomförts enligt kraven i 7 vilket innebär dispens från 10 och 12. O2 ska behållas i rådande driftläge (plundrad reaktortank 1 ) till dess de åtgärder är genomförda som uppfyller de krav som ställs på nästa högre driftläge. Detta innebär också att O2 under tiden har fått innebär dispens från 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18 och 20 [22]. godkänna den redovisning som lämnats av OKG avseende O1 och som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF) och att systemets funktioner är verifierade och validerade. SSM har också förelagt OKG att senast den 31 mars 2014 komma in med en reviderad redovisning avseende reaktorskyddssystemets driftklarhet som beaktar SSM:s synpunkter och frågeställningar som framkommit under granskningen i ärende SSM samt inarbetar de kompletteringar som OKG därefter redovisat [101]. förelägga OKG att senast den 31 mars 2014 utreda, klarlägga och till SSM redovisa orsakerna till att OKG:s anläggningsändringsprojekt inklusive säkerhetsgranskning inte uppdagat bristerna avseende verifiering och validering av reaktorskyddssystemet (system 516) i OKG:s anmälda ärende SSM (OKG:s ärendenummer ). Samtidigt förelades OKG att komma in med en redovisning till SSM som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s STF och att systemets funktioner är verifierade och validerade [105]. undanta OKG från kravet på att befintlig fuktavskiljare vid O2 ska vara strukturellt verifierad för tillkommande belastningsfall efter modernisering. SSM undantar också OKG från kravet att den aktuella fuktavskiljaren ska vara konstruerad, tillverkad, installerad och kontrollerad så att säkerheten upprätthålls vid alla händelser till och med händelseklass H4 (osannolika händelser). Undantagen gäller som längst till och med den 31 december 2016 [132]. förelägga OKG att för reaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3 senast den 31 augusti 2013 redovisa om det föreligger brister av sådan typ i anläggningarnas elkraftsystem, att en elstörning liknande den som beskrivs i Forsmark 3:s RO 2013/10, kan äventyra anläggningens säkerhet. SSM har vidare förelagt OKG att för reaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3 senast den 31 oktober 2013 till myndigheten redovisa en tidssatt åtgärdsplan för långsiktiga åtgärder för eventuella uppdagade brister [138]. förelägga OKG om att senast den 31 december 2017 vidta åtgärder som signifikant förstärker härdkylfunktionens oberoende samt senast den 31 december 2020 installera en funktion för oberoende härdkylning för Oskarshamn 1 [207], Oskarshamn 2 [208] och Oskarshamn 3 [209]. förelägga OKG att inkomma med genomförandeplaner för åtgärder som signifikant förstärker härdkylfunktionens oberoende senast den 30 juni 2015 samt genomförandeplaner för installation av funktion för oberoende härdkylning senast den 31 december 2015 för Oskarshamn 1-3 [210] Analysresultat I samband med O1:s anmälan av anläggningsändring för införande av autobor uppdagades att det inte framgick hur kvalitetssäkrings-, verifierings- och valideringsaktiviteter avseende funktion hos påverkade funktionsprocessorer i reaktorskyddssystem 516 var genomförda [47]. Detta gav SSM anledning att ifrågasätta [105] verifierings- och valideringsarbetet (V&V) avseende reaktorskyddssystem 516 i anläggningsändringsprojektet. I beslut [105] godkände SSM den redovisning som lämnats av OKG och som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s STF. Se även kap 2.8 Primär och fristående säkerhetsgranskning. 1 Inget bränsle i reaktortanken

8 Sida 8 (73) Under 2012 medgav SSM att tidpunkten för övergångsbeslutens uppfyllande av SSMFS 2008:17 senarelades till den 31 december 2014 för OKG:s anläggningar [173] [174] [175]. För O2 beslutades dessutom att anläggningen efter den 30 juni 2013 inte fick drivas i effektdrift innan alla kvarstående fysiska åtgärder var genomförda. O1 hade innan den 31 december 2014 genomfört huvuddelen av åtgärderna men sökte och fick dispens för tre åtgärder till den 30 april 2015 [22]. O2 var inte klar med sina åtgärder till den 31 december 2014 varför SSM i samma beslut tydliggjorde att anläggningen ska bibehållas i driftläge Plundrad reaktortank tills dess att samtliga åtgärder vidtagits. O3 har rapporterat att alla åtgärder vidtagits. OKG:s projekt Plex startade 2004 i syfte att planera och genomföra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder fram till och med år 2012 vid O2 i enlighet med för anläggningen gällande övergångsplaner. Under våren 2006 fick projekt Plex i uppdrag att även projektera och utreda möjligheten att höja reaktorns termiska effekt. Under våren 2007 beslutade OKG:s styrelse om att en höjning av den termiska effekten vid O2 skall genomföras inom ramen för projekt Plex. Denna höjning har senare skjutits till framtiden för att säkerställa säkerhetsmoderniseringen. Åtgärderna för säkerhetsmoderniseringen syftar till att möta krav enligt 7 och omfattar på en övergripande nivå: Förstärkningar i reaktorns hydrauliska snabbstoppsystem, modernisering av reaktorns kontrollutrustning med förstärkt reaktorskyddssystem och förstärkt elkraftförsörjning för att möta krav på förbättrat djupförsvar i 4. Införande av vattenblåsande ventiler för att nå ett stabilt sluttillstånd enligt 8. Automatisering av borsystemet, införande av diversifierad tryckavlastning, införande av diversifierad resteffektkylkedja, införande av diversifierad kontrollutrustning samt införande av diversifierat reaktorskyddssystem för att motverka fel med gemensam orsak enligt10. Diversifierad kontrollutrustning innebär ett nytt kvalificerat programmerbart reaktorskyddssystem (RPS) samt ett diversifierat icke-programerbart reaktorskyddsystem (DPS). Båda delarna är konstruerade i fyra subbar och helt separerade från driftklassad utrustning. Införande av förstärkt och separerad säkerhetsklassad el- och kontrollutrustning samt förstärkta byggnadsstrukturer för att uppnå separation mellan säkerhetsfunktionernas redundanta delar som förhindrar samtidig utslagning vid inre och yttre händelse enligt 11 och 14. Införande av reservövervakningsplats i enlighet med 20. Införande av nytt operatörsgränssnitt i ett moderniserat kontrollrum. O2 ställdes av för genomförande av projekt Plex den 1 juni 2013 och är sedan dess avställd. Under perioden för denna strålsäkerhetsvärdering har SSM konstaterat att: Projekt Plex har haft problem med att presentera en trovärdig tidplan och dosprognos [33]. Under våren 2015 offentliggjorde OKG att planerad uppstart flyttats till den 20 dec Ny projektledning har tillsats och ett projektutvecklingskontor har etablerats för att förbättra/utvärdera framdriften i projektet. Problem finns med innehållandet av dosprognos [42]. Utvecklingen av simulatorn har varit försenad [69]. SSM har under perioden granskat såväl PSAR [147] som FSAR [20] för reaktor O2 samt utvalda anläggningsändringar. SSM har tagit upp frågeställningarna inom projekt Plex gällande onoggrannhet i mätkedjor för utlösningar av snabbstopp och säkerhetsobjekt. Även frågeställningar avseende om verifiering av att rätt utlösningsvärde (setpoint) används samt beskrivningar av hur DKV av mätkedjors onoggrannhet innehålls inklusive utlösande setpoint. I en granskning [143] konstaterar SSM att den av OKG beskrivna

9 Sida 9 (73) modellen (för BWR) inte är transparant och granskningsbar för att bedöma mätkedjors onoggrannhet. Vidare så framförde SSM att en redovisning av den metod/modell som OKG väljer att tillgodoräkna sig ska vara validerad och verifierad samt säkerhetsgranskad och ingå i säkerhetsredovisningarna. Den 30 januari 2015 ansökte [176] OKG om medgivande till start provdrift av O2 efter genomförande av säkerhetsmodernisering. Behandling av denna ansökan pågår. Projekt Plex är ett omfattande projekt för att modernisera anläggningen för att uppfylla SSMFS2008:17. SSM bedömer utifrån förseningar att projektets komplexitet och omfattning underskattats. Då behandling av återstartsansökan pågår avstår SSM i denna rapport från att bedöma O2:s kommande konstruktion. I genomförd tillsyn ser dock SSM att O2 med projekt Plex ger förutsättningar att uppfylla gällande kravbild. Detta förutsatt att identifierade brister åtgärdas. Vid uppförandet av de svenska kärnkraftverken och vid tidigare anläggningsändringar har olika principer för analys av fästplattor använts vid olika tidpunkter och för olika anläggningar. I projekt Puls vid O3 togs en modern metodik fram för att rekvalificera anläggningens fästplattor i samband med effekthöjningen. Metodiken togs fram speciellt för O3:s förekommande typer av fästplattor. I september 2012 anmälde OKG en metodik för strukturell verifiering av fästplattor för O2 inom projektet Plex. I granskningsrapport [161] bedömer SSM att metodiken, med de begränsningar som anges i metodikrapporten, kan användas i kärnkraftstillämpningar. SSM konstaterar i denna strålsäkerhetsvärdering att OKG har varit drivande i arbetet med att ta fram metodik för verifiering i kärnkraftstillämpning. Under perioden har OKG identifierat problem med en förhöjd silverhalt i processvattnet på O3 vilket bidrar till kontaminering av processystem och ökade utsläpp [139] [43]. Problemet bedöms ha uppkommit i och med projekt Puls. För att utreda orsaken till problemet har en grupp tillsatts. Under perioden har för O1 flera händelser och produktionspåverkande störningar inträffat pga brister i snabbstoppssystemet. Motsvarande förhållande råder för O3 avseende kondensat- och matarvattensystemet vilket bl.a. lett till fyra snabbstopp under perioden (se avsnitt 1.2). SSM konstaterar att det finns enskilda system i O1 och O3 som gör anläggningarna störningskänsliga. SSM bedömer att brister i dessa systems konstruktion lett till negativ påverkan på djupförsvarets första nivå som medfört utmaning av den säkra driften och i vissa fall krävt aktivering av säkerhetsfunktioner (se även avsnitt 2.7.3). Under 2013 gjorde SSM en verksamhetsbevakning avseende integrering av MTO vid anläggningsändringar [135]. SSM:s slutsats var då att OKG bör: Adressera ansvar för MTO-aspekter utanför kontrollrum Förbättra styrning och systematik när det gäller MTO-aspekter utanför kontrollrum. I en uppföljande verksamhetsbevakning 2014 [57] konstaterade SSM att OKG genomfört och planerat genomföra förbättringar utifrån vad SSM tidigare identifierat som brister. Sammanfattningsvis bedömde SSM att det fanns en god intention men att det behövdes mer samarbete mellan teknikområden och enheten för organisationsutveckling (HO) för att på ett stringent sätt kunna tillämpa och säkerställa konstruktionens anpassning till personalens förmåga [57] (se även avsnitt avseende HO:s roll). Beaktat att OKG sedan 2007 uppmärksammats på brister anser SSM att OKG borde haft större framdrift på området och att OKG på nytt behöver ta ett samlat grepp för att kunna visa hur de nu och i framtiden uppfyller krav på konstruktionens anpassning till personalens förmåga, i och utanför kontrollrummen.

10 Sida 10 (73) I maj 2013 inträffade en elstörning på Forsmark 3 som ledde till att anläggningen kraftförsörjdes med osymmetrisk spänning. Situationen gjorde att säkerhetsklassade komponenter som kraftmatades via elkraftförsörjningen löste ut via inbyggda komponentskydd och det krävdes manuella åtgärder för att återställa komponenterna. SSM förelade [234] OKG att värdera huruvida motsvarande brister fanns i OKG:s anläggningar och OKG bedömde att så var fallet [235]. Med beaktande av att ett flertal liknande störningar inträffat, både internationellt och nationellt, har SSM för Forsmarks Kraftgrupp AB gjort bedömningen [215] att ett helhetsgrepp måste tas för att tillse att de säkerhetsviktiga anläggningsfunktionernas elektriska robusthet säkerställs. Denna bedömning bör även gälla OKG då liknande brister föreligger hos OKGs anläggningar. Med syfte att arbeta för en ökad robusthet i OKG:s anläggningars elkraftförsörjning har därmed ett ärende öppnats [236]. 2.2 Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten Tillsynsunderlag [6] [7] [10] [11] [12] [15] [17] [18] [21] [23] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [41] [42] [46] [48] [53] [55] [56] [57] [58] [61] [62] [63] [65] [66] [69] [72] [73] [74] [77] [79] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [91] [92] [93] [96] [100] [102] [109] [111] [112] [113] [114] [115] [117] [118] [119] [120] [121] [124] [126] [129] [135] [136] [139] [140] [141] [147][148] [149] [150] [151] [153] [158] [160] [171] [172] [177] [178] [179] [198] Kravuppfyllnad I ovanstående underlag bedöms beaktade krav vara uppfyllda, i vissa fall med brister. De krav i vilka SSM påträffat brister är följande: Kravet på att verksamheten ska ledas och styras med hjälp av ett ledningssystem (2 kap. 8 ) [177] [121] [124] [160]. Kravet på att erfarenheter av betydelse för säkerheten ska tas tillvara (2 kap. 9 7 ) [177]. Kravet på att upphandling av produkter och tjänster ska vara reglerad i ledningssystemet (2 kap. 8a ) [111]. Kravet på ansvar och befogenheter (2 kap. 9 2 ) [111]. Kravet på undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare (3 SSMFS 2008:7) [111] Kravet på att det ska finnas fastsällda instruktioner för de åtgärder som ska vidtas under normaldrift, vid driftstörningar och vid haverier (5 kap. 2 ) [124]. Se bilaga 2 för beskrivning av bristerna. Under perioden har SSM beslutat att förelägga OKG att halvårsvis redovisa sitt förbättringsarbete utifrån åtgärderna med anledning av beslutet om särskilda villkor för drift [118] Analysresultat SSM pekade i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2013 [2] på att säkerhetsavdelningen inte arbetade tillräckligt proaktivt och SSM påpekade då att Det finns flertalet exempel på där säkerhetsavdelningen inte har varit tillräckligt ifrågasättande, har visat brist på handlingskraft både vid uppdagade förhållanden och i

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Granskning av OKG:s tredje redovisning av framdrift av åtgärder avseende beslutet särskilda villkor för drift

Granskning av OKG:s tredje redovisning av framdrift av åtgärder avseende beslutet särskilda villkor för drift Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-05-28 Er ref: 2015-08467 Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Karoline Gotlén KD Arbetsgrupp: Karoline Gotlén

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Tillsynsrapport Datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Förrättningsdatum: Vår 2015 Samlade strålsäkerhetsvärderingar / OKG Aktiebolag / Oskarshamn 1 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för OKG Aktiebolag

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för OKG Aktiebolag OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-05-20 Er referens: Diarienr: SSM2013-350 Samlade strålsäkerhetsvärderingar OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Per-Olof Hägg, Josephine Speziali

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för Forsmarks Kraftgrupp AB

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-04-23 Er referens: Diarienr: SSM2013-351 Samlade strålsäkerhetsvärderingar Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Klas Idehaag,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-05-12 Er referens: M2015/1161/Ke Diarienr: SSM2015-2278 Yttrande över Greenpeace Nordens överklagande av beslut om godkännande av

Läs mer

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-31 Dok nr: Utredningsgrupp: Lars Bennemo, Wiktor Frid, Anders Hallman, Tomas Jelinek, Gustaf Löwenhielm, Lovisa Wallin Författare: Anders Hallman Fastställd: Lars Skånberg Förbättringar

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-30 Diarienr: SSM2015-4772 Handläggare: Lars Bennemo Fastställd: Fredrik Hassel Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer Uppdraget Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Sida: 1/8 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-09-21 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Författare: Per-Olof Sandén, Anna Norstedt Avdelning: Kärnkraftssäkerhet, Staben Fastställd:

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.

2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten. 2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Titel: Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3 Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer

Läs mer

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2014-01-03 Er referens: 2013-08295 Diarienr: SSM2013-2363 Handläggare: Björn Gustafsson Telefon: +46 8 799 4026 Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Granskning av O3 CSR inför säsongen 2010-2011 samt OKG:s hantering av torrkokningsanalyser i härdändringsprocessen 2010

Granskning av O3 CSR inför säsongen 2010-2011 samt OKG:s hantering av torrkokningsanalyser i härdändringsprocessen 2010 Sida: 1/16 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-01-25 SSM 2010/728 SSM 2010/2000 SSM 2010/3694 SSM 2010/3834 Författare: Elisabeth Rudbäck, KR Samråd: Klas Idehaag, KD Fastställd: Lars Skånberg, ckr Granskning

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-01-16 Er referens: 2212275 Diarienr: SSM2012-4297 Förrättningsdatum: Klicka här för att skriva datum. Ansvarig handläggare: Tomas Almberger KS Arbetsgrupp:

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och leverera konsulttjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Våra huvudsakliga kompetensområden

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Granskning av OKG:s fjärde redovisning av framdrift av åtgärder avseende särskilda villkor för drift

Granskning av OKG:s fjärde redovisning av framdrift av åtgärder avseende särskilda villkor för drift Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-12-14 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum: 2015-10-15 Granska OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Karoline Gotlén

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 2

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 2 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2014-12-19 Er referens: 2008-16055 Diarienr: SSM 2010/3151 Ansvarig handläggare: Josephine Speziali Arbetsgrupp: Karin Liljequist, Josephine Speziali

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP TILLSYNSRAPPORT 2011-06-23 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Objekt: Arbetsgrupp: Johan Enkvist Författare: Johan Enkvist Samråd: Lars Bennemo, Yvonne Johansson, Klas Idehaag

Läs mer

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323 Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: FQ-2011-0835 Diarienr: SSM2011-2962 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt 1 och /2 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

~,(u~~~ Mircea Nitescu

~,(u~~~ Mircea Nitescu Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Sammanträdesprotokoll 20 13-06-05 Plats och tid Beslutande Stadshuset, sanmrnnträdesrum Al, kl 09.00-10.30 Jörgen Warborn (M) Birgit Hagebrand (M) Gunnel

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-2574 Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Com Hem AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för Ringhals AB

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2013 för Ringhals AB Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-04-23 Er referens: Diarienr: SSM2013-349 Samlade strålsäkerhetsvärderingar Ringhals AB Ansvarig handläggare: Mats Häggblom, Josephine Speziali Arbetsgrupp:

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 3L e kt Cg.'"Le71, Beslut Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ryaskolan 4-9 i Göteborgs kommun 2(10) Uppföljning

Läs mer