Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag"

Transkript

1 Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: Diarienr: SSM Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft, Hans Blomström, Nicklas Ingvarsson, Arne Johansson, Ingela Thimgren, Angelica Öhrn, Camilla Andersson, Jon Brunk, Jonas Sjöström, Karoline Gotlén, Siv Larsson, Lars Axelsson Samråd: Michael Knochenhauer, Johan Anderberg, Johan Friberg Godkänt av: Mats Persson Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) samlade värderingar av frågor av betydelse för strålsäkerheten vid OKG Aktiebolag (OKG) främst grundat på tillsynsinsatser genomförda under de två senaste åren. Den samlade strålsäkerhetsvärdering har resulterat i bedömningen att strålsäkerheten vid OKG är acceptabel. Brister har identifierats under bedömningsperioden och vissa av dessa har SSM redan tidigare förelagt bolaget att åtgärda. Även andra tidigare och genom denna samlade strålsäkerhetsvärdering identifierade brister behöver hanteras av OKG. För att förbättra anläggningarna kan OKG: utreda om det finns gemensamma grundorsaker till den höga snabbstoppsfrekvensen på O3. För att förbättra verksamheten kan OKG fortsätta att arbeta med och följa upp det förbättringsarbete som initierats för att fullt ut uppnå de effekter som avses och för att säkerställa att hela organisationen och verksamheten omfattas, prioritera arbetet med åldringshantering, fortsätta att prioritera arbetet med att stärka djupförsvarets första nivå bl.a. genom att kontinuerligt utifrån inträffade händelser och uppdagade förhållanden värdera det förbättringsarbete som pågår och ev. korrigera pågående åtgärder. SSM konstaterar att OKG under denna period har genomfört flera förändringar för att komma tillrätta med tidigare identifierade brister och som ger goda förutsättningar att utveckla och förbättra verksamheterna och anläggningarna. SSM anser att det åtgärdsprogram OKG redovisat ger förutsättningar för att uppnå önskade förändringar. OKG har dock fortfarande arbete kvar innan effekter av förbättringsarbetet kan ses fullt ut. Det finns även ett par områden där ringa effekter kan ses och SSM vill uppmana OKG att målinriktat och uthålligt fortsätta arbetet. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (73) Innehåll 1 Inledning Föregående värdering av strålsäkerheten Driftåren Särskilda villkor för drift SSM:s bedömning inom olika tillsynsområden Konstruktion och utförande av anläggningen (inkl. ändringar) Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten Kompetens och bemanning av den kärntekniska verksamheten Driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och djupförsvar Härd- och bränslefrågor samt kriticitetsfrågor Beredskap för haverier Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring Primär och fristående säkerhetsgranskning Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering Fysiskt skydd Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning Säkerhetsprogram Hantering och förvaring av anläggningsdokumentation Hantering av kärnämne och kärnavfall samt avveckling Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet Strålskydd inom anläggningen Utsläpp av radioaktiva ämnen till miljö, omgivningskontroll och friklassning av material Stresstester Samlad bedömning av strålsäkerheten Referenser Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sida 3 (73) 1 Inledning Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) samlade värderingar av frågor av betydelse för strålsäkerheten vid OKG Aktiebolag (OKG). Tillståndshavaren har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs på sådant sätt så att strålsäkerheten tryggas och att gällande krav på strålsäkerhet uppfylls. Detta är centralt för SSM:s tillsynsmodell (se även bilaga 1). Om det inte finns några indikationer på otillräcklig kravuppfyllnad förutsätts kraven vara uppfyllda. I den samlade strålsäkerhetsvärderingen gör SSM en bedömning och värdering av strålsäkerheten vid anläggningen och av tillståndshavarens förmåga att upprätthålla och utveckla densamma. Detta görs genom att med utgångspunkt i SSM:s tillsynsunderlag sammanställa i vilken utsträckning kraven på verksamheten är uppfyllda, analysera tillsynsunderlaget för att identifiera trender och mönster avseende brister och styrkor i verksamheten som är svåra att se i enskilda tillsynsaktiviteter. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen ska ses som ett komplement till tillsynsinsatserna. För slutsatser och iakttagelser från de enskilda insatserna hänvisas till respektive referens. Värderingen bygger på analys av resultatet från SSM:s tillsynsinsatser samt inkommen rapportering. Dessa tillsynsinsatser är i huvudsak de inspektioner, verksamhetsbevakningar och granskningar som har genomförts mellan19 mars 2013 och 18 mars 2015, se referens [3]-[252], men när det behövs för sammanhanget tas även aspekter med utanför den angivna perioden. Det arbete som utförs av ackrediterade kontrollorgan (se bilaga 1) ingår inte i den samlade strålsäkerhetsvärderingen. I text under rubriken Analysresultat förekommer kursiverad text, detta används för att markera kommentarer och bedömningar som SSM gör i den samlade strålsäkerhetsvärderingen. 1.1 Föregående värdering av strålsäkerheten Under 2014 genomfördes samlade strålsäkerhetsvärdering i begränsad omfattning vilket innebär att endast identifierade brister i kravuppfyllnad samt fattade beslut har redovisats [1] års samlade strålsäkerhetsvärdering omfattar därför två års tillsyn. I föreliggande rapport hänvisas till den samlade strålsäkerhetsvärdering som gjordes 2013 som föregående samlade strålsäkerhetsvärdering. Nedan följer en sammanfattning av 2013 års värdering av strålstrålsäkerheten [2] vid OKG. SSM delgav sent år 2012 OKG ett föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3. Föreläggandet påtalade bl.a. att kända fel inte åtgärdats i tillräcklig omfattning och att det fanns brister i säkerhetsarbetet, framförallt avseende ledning, styrning och egenkontroll. SSM bedömde att dessa brister har lett till negativa konsekvenser för djupförsvaret eller möjligheterna för att upprätthålla detta. I den samlade strålsäkerhetsvärdering 2013 stärktes denna bild. SSM:s samlade bedömning 2013 var att anläggningarna vid OKG i tillräcklig omfattning uppfyller gällande krav på strålsäkerhet under förutsättning att tidigare kända brister i anläggningarna åtgärdades enligt plan. För att ytterligare förbättra anläggningen kunde OKG utreda om bristerna i ändringsverksamheten har gett upphov till latenta fel som utmanar driftklarheten och i så fall hantera dem. SSM:s samlade bedömning 2013 var att verksamheten vid OKG inte i tillräcklig omfattning uppfyllde gällande krav på strålsäkerhet. SSM ansåg inte att de identifierade bristerna gått så långt att de föranledde SSM att ifrågasätta fortsatt drift. I den samlade

4 Sida 4 (73) strålsäkerhetsvärdering stärktes SSM:s bild av att OKG behöver åtgärda orsakerna till de omständigheter som föranledde de särskilda villkoren för drift. OKG behövde åtgärda tidigare kända brister i verksamheten. Utöver detta noterade SSM i den samlade strålsäkerhetsvärderingen 2013 att OKG för att ytterligare förbättra verksamheten behövde hantera hur brister som identifieras i föreläggandet om särskilda villkor för drift påverkade projekt Plex (Plant Life EXtension), ge större dignitet till arbetet med långtidsdriften av Oskarshamn 1 och 2, förbättra rapporteringen av kategori 2-händelser och stärka kvaliteten på det administrativa strålskyddsarbetet. För att ytterligare förbättra verksamheten kunde OKG säkerställa att den pressade tidplanen i projekt Plex inte påverkar utbildningen negativt. 1.2 Driftåren Oskarshamn 1 Oskarshamn 1 (O1) har med anledning av turbinproblem haft en ojämn produktion under periodens början. Vibrationsproblem på högtrycksturbin krävde flera avställningar för ombalansering och sedan juni 2014 har effekten varit reducerad till 94 %. I juli 2014 identifierades ett externt läckage på en förvärmare i turbinanläggningen. Läckaget ökade successivt men bedömdes som ett driftproblem och driften planerades fortgå med utökad bevakning fram till årlig avställning i april I samband med återställning efter underhållsarbete erhölls i slutet på mars ett automatiskt snabbstopp och anläggningen återstartades inte innan den planerade årliga revisionsavställningen den 6 april [218]. När snabbstoppet inträffade hade anläggningen varit infasad under 303 dagar i sträck vilket är den längsta tiden i O1:s historia. Under perioden har vid ett flertal tillfällen identifierats brister i snabbstoppssystemet. Bl.a: Vid snabbstopp i juni 2013 [224] [220] löste fyra gasavstängningsventiler på moment och i samband med avgränsning av en snabbstoppsgrupp upptäcktes ånyo att den motormanövrerade gasblockeringsventilen inte stängde. Vid påkallad manöver stängde inte 354 VC1226, detta berodde på fel i kontaktor till 354 VC1226 [225]. Under RA1-14 uppvisade systemet ett felaktigt montage sedan driftsättning av O1, detta ledde till att ett antal rörklamrar på system 354 måste bytas ut vilket förlängde revisionen med 15 dygn [226]. Under perioden har tre snabbstopp inträffat: , en ångskalventil stängde obefogat vilket gav högt tryck i reaktorn varvid automatiskt snabbstopp initierades [224] , vid läckage av reglerolja från en av turbinens dumpreglerventiler påbörjades avställning men manuellt snabbstopp vidtogs då rökutveckling noterades [227] , vid manövrar för återställning efter underhållsarbete i snabbstoppssystemet erhölls låg nivå i tre snabbstoppstankar [218]. Oskarshamn 2 I slutet på maj 2013 gick Oskarshamn 2 (O2) ner för revisionsavställning och för att vidta moderniseringsåtgärder i Plex (se i denna rapport). Ursprungligen var återstarten planerad till våren 2014 men projektet blev under genomförandet fördröjt varför det i slutet på augusti 2014 tillsattes ny projektledning samt under september upprättades ett utvecklingskontor (PIO) för att förbättra/utvärdera framdriften. För närvarande är återstarten planerad till december Under perioden har SSM för den moderniserade

5 Sida 5 (73) anläggningen granskat den preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) och den förnyade säkerhetsredovisningen (FSAR). I januari 2015 inkom ansökan om medgivande till provdrift efter genomförande av säkerhetsmoderninsering i projekt Plex till SSM. Ansökan är under granskning [228]. Oskarshamn 3 Efter att projekt Puls genomfördes år 2009 för att öka termisk effekt från 3300 MW till 3900 MW ligger anläggningen i provdrift. Under hösten 2013 hade Oskarshamn 3 (O3) upprepade tekniska problem som ledde till snabbstopp eller en minskad produktion. I januari 2014 begränsades effekten till 120 % (max effekt = 129 %) pga. problem med regleringen av kondensatflödet. Efter den årliga avställningen sommaren 2014 begränsades effekten vid fyra tillfällen till % pga. problem med nödkraftsdieslars kontrollutrustning. Under perioden har det varit återkommande problem med två högtrycksreglerventiler som stängt obefogat. Problemet har lett till såväl snabbstopp som delsnabbstopp. Med anledning av problemen byttes vintern 2015 samtliga fyra elektrohydrauliska styrventiler (EHS) till högtrycksreglerventiler efter det att leverantören upptäckt fel på pilotkäglans lägesåterföring. En utredning pågår om eventuell ändring av konstruktion av styrventilen. O3 som genom åren haft flera bränsleskador har inte rapporterat någon bränsleskada sedan november Under perioden har sex snabbstopp inträffat: , händelsen inleddes med att en ventil för reglering av nivån i matarvattentanken fastnade i öppet läge vilket gjorde att nivån i matarvattentanken steg. Detta fick till att en kondensatpump stoppade varvid manuellt snabbstopp initierades efter det att flera effektreducerande åtgärder vidtagits [229] , i samband med start av anläggningen och driftomläggning löste en ventil upprepade gånger i matarvattensystemet. Följden blev sjunkande nivå i reaktorn och kraftig inpumpning då en höglastledning öppnades. Detta ledde i sin tur till hög nivå i reaktorn och automatiskt snabbstopp [221] , på grund av fel i ventil för reglering av nivån i matarvattentanken stoppade kondensat- och matarvattenpumparna på högt tryck i matarvattentanken varvid högt tryck i mellanöverhettaren erhölls vilket gav automatiskt snabbstopp. [231] , en stor mängd maneter sätter igen rensverket och korgbandsilar löser ut på överlastskydd. Efter manuellt stopp av huvudkylvattenpumparna och delsnabbstopp tas beslut om manuellt snabbstopp [230] , en högtrycksreglerventil på turbinen stängde obefogat och gav automatiskt delsnabbstopp som resulterade i hög nivå i matarvattentanken. Den höga nivån gjorde att kondensatreglerventilerna stängde med följden att kondensornivån steg vilket ledde till automatiskt snabbstopp [232] , fel i regleringen av en matarvattenpump ledde till låg nivå i reaktorn med nedstyrning och delsnabbstopp som följd. Den felande regleringen ledde därefter till stigande nivå i reaktorn vilket gav automatiskt snabbstopp [233]. 1.3 Särskilda villkor för drift SSM delgav sent år 2012 OKG ett föreläggande om att genomföra åtgärder samt att särskilda villkor för drift gäller för Oskarshamn 1-3 [3]. Föreläggandets övergripande

6 Sida 6 (73) syfte var att OKG ska åtgärda brister i säkerhetsarbetet, framförallt avseende ledning, styrning och egenkontroll, som har lett till negativa konsekvenser för djupförsvaret eller för möjligheterna för att upprätthålla detta. OKG har redovisat att förbättringsåtgärderna drivs inom den satsning som kallas Utvecklingsresan [119]. SSM har bedömt att OKG har förutsättningar att driva förbättringsarbetet organisationen föresatt sig [119]. SSM har också förelagt OKG [118] att halvårsvis från och med den 1 mars 2014 skriftligen redovisa följande till SSM: framdrift och effekter utifrån de tre delprogrammen inom Utvecklingsresan, hur effekterna verifierats och en bedömning av effekternas varaktighet, hur förbättringsarbetet eventuellt har korrigerats och kompletterats samt anledningen till detta, en redovisning av hur resultat från de tre delprogrammen bidrar till att uppnå syftet med förbättringsarbetet i sin helhet. OKG har hittills redovisat tre halvårsredovisningar [79] [171] [172]. I den senaste halvårsredovisningen bedömde SSM sammanfattningsvis att OKG tydligt förstärkt sin ledning och styrning av verksamheten, att det pågår mycket aktiviteter samt att OKG genomsyras av ett stort engagemang. SSM har dock svårt att i dagsläget se tydliga effekter på alla nivåer i organisationen. 2 SSM:s bedömning inom olika tillsynsområden 2.1 Konstruktion och utförande av anläggningen (inkl. ändringar) Tillsynsunderlag [4] [6] [8] [18] [19] [21] [22] [27] [28] [32] [36] [39] [41] [43] [47] [51] [52] [53] [57] [63] [64] [69] [70] [72] [74] [76] [94] [98] [100] [101] [104] [105] [107] [110] [115] [117] [129] [132] [135] [136] [138] [143] [144] [147] [161] [173] [174] [175] [176] [186] [198] [207] [208] [209] [210] Kravuppfyllnad I ovanstående underlag bedöms beaktade krav vara uppfyllda, i vissa fall med brister. De krav i vilka SSM påträffat brister är följande: Kravet på att säkerhetssystem ska ha en tillräcklig separation (11 7) [4] Kravet på att rimliga tekniska och administrativa åtgärder vidtas för att motverka uppkomst av fel med gemensam orsak (10 7) [47] Kravet på att ändringar ska anmälas (4 kap. 5 ) [47] Kravet på att konstruktionsprinciper och konstruktionslösningar ska vara beprövade (3 kap. 2 ) [161] Kravet på att byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar ska vara konstruerade enligt krav som är anpassade till deras funktion och betydelse för säkerheten (3 kap. 4 ) [161] Kravet på kompetens och lämplighet i övrigt (2 kap. 9 5 ) [161] Se bilaga 2 för beskrivning av bristerna. Under perioden har SSM beslutat att:

7 Sida 7 (73) ge O1 och O2 dispens för kvarvarande åtgärder enligt tidigare övergångsbeslut där O1 ska ställas av senast den 30 april 2015 och därefter inte får tas i drift förrän återstående åtgärder har genomförts enligt kraven i 7 vilket innebär dispens från 10 och 12. O2 ska behållas i rådande driftläge (plundrad reaktortank 1 ) till dess de åtgärder är genomförda som uppfyller de krav som ställs på nästa högre driftläge. Detta innebär också att O2 under tiden har fått innebär dispens från 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18 och 20 [22]. godkänna den redovisning som lämnats av OKG avseende O1 och som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF) och att systemets funktioner är verifierade och validerade. SSM har också förelagt OKG att senast den 31 mars 2014 komma in med en reviderad redovisning avseende reaktorskyddssystemets driftklarhet som beaktar SSM:s synpunkter och frågeställningar som framkommit under granskningen i ärende SSM samt inarbetar de kompletteringar som OKG därefter redovisat [101]. förelägga OKG att senast den 31 mars 2014 utreda, klarlägga och till SSM redovisa orsakerna till att OKG:s anläggningsändringsprojekt inklusive säkerhetsgranskning inte uppdagat bristerna avseende verifiering och validering av reaktorskyddssystemet (system 516) i OKG:s anmälda ärende SSM (OKG:s ärendenummer ). Samtidigt förelades OKG att komma in med en redovisning till SSM som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s STF och att systemets funktioner är verifierade och validerade [105]. undanta OKG från kravet på att befintlig fuktavskiljare vid O2 ska vara strukturellt verifierad för tillkommande belastningsfall efter modernisering. SSM undantar också OKG från kravet att den aktuella fuktavskiljaren ska vara konstruerad, tillverkad, installerad och kontrollerad så att säkerheten upprätthålls vid alla händelser till och med händelseklass H4 (osannolika händelser). Undantagen gäller som längst till och med den 31 december 2016 [132]. förelägga OKG att för reaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3 senast den 31 augusti 2013 redovisa om det föreligger brister av sådan typ i anläggningarnas elkraftsystem, att en elstörning liknande den som beskrivs i Forsmark 3:s RO 2013/10, kan äventyra anläggningens säkerhet. SSM har vidare förelagt OKG att för reaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3 senast den 31 oktober 2013 till myndigheten redovisa en tidssatt åtgärdsplan för långsiktiga åtgärder för eventuella uppdagade brister [138]. förelägga OKG om att senast den 31 december 2017 vidta åtgärder som signifikant förstärker härdkylfunktionens oberoende samt senast den 31 december 2020 installera en funktion för oberoende härdkylning för Oskarshamn 1 [207], Oskarshamn 2 [208] och Oskarshamn 3 [209]. förelägga OKG att inkomma med genomförandeplaner för åtgärder som signifikant förstärker härdkylfunktionens oberoende senast den 30 juni 2015 samt genomförandeplaner för installation av funktion för oberoende härdkylning senast den 31 december 2015 för Oskarshamn 1-3 [210] Analysresultat I samband med O1:s anmälan av anläggningsändring för införande av autobor uppdagades att det inte framgick hur kvalitetssäkrings-, verifierings- och valideringsaktiviteter avseende funktion hos påverkade funktionsprocessorer i reaktorskyddssystem 516 var genomförda [47]. Detta gav SSM anledning att ifrågasätta [105] verifierings- och valideringsarbetet (V&V) avseende reaktorskyddssystem 516 i anläggningsändringsprojektet. I beslut [105] godkände SSM den redovisning som lämnats av OKG och som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s STF. Se även kap 2.8 Primär och fristående säkerhetsgranskning. 1 Inget bränsle i reaktortanken

8 Sida 8 (73) Under 2012 medgav SSM att tidpunkten för övergångsbeslutens uppfyllande av SSMFS 2008:17 senarelades till den 31 december 2014 för OKG:s anläggningar [173] [174] [175]. För O2 beslutades dessutom att anläggningen efter den 30 juni 2013 inte fick drivas i effektdrift innan alla kvarstående fysiska åtgärder var genomförda. O1 hade innan den 31 december 2014 genomfört huvuddelen av åtgärderna men sökte och fick dispens för tre åtgärder till den 30 april 2015 [22]. O2 var inte klar med sina åtgärder till den 31 december 2014 varför SSM i samma beslut tydliggjorde att anläggningen ska bibehållas i driftläge Plundrad reaktortank tills dess att samtliga åtgärder vidtagits. O3 har rapporterat att alla åtgärder vidtagits. OKG:s projekt Plex startade 2004 i syfte att planera och genomföra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder fram till och med år 2012 vid O2 i enlighet med för anläggningen gällande övergångsplaner. Under våren 2006 fick projekt Plex i uppdrag att även projektera och utreda möjligheten att höja reaktorns termiska effekt. Under våren 2007 beslutade OKG:s styrelse om att en höjning av den termiska effekten vid O2 skall genomföras inom ramen för projekt Plex. Denna höjning har senare skjutits till framtiden för att säkerställa säkerhetsmoderniseringen. Åtgärderna för säkerhetsmoderniseringen syftar till att möta krav enligt 7 och omfattar på en övergripande nivå: Förstärkningar i reaktorns hydrauliska snabbstoppsystem, modernisering av reaktorns kontrollutrustning med förstärkt reaktorskyddssystem och förstärkt elkraftförsörjning för att möta krav på förbättrat djupförsvar i 4. Införande av vattenblåsande ventiler för att nå ett stabilt sluttillstånd enligt 8. Automatisering av borsystemet, införande av diversifierad tryckavlastning, införande av diversifierad resteffektkylkedja, införande av diversifierad kontrollutrustning samt införande av diversifierat reaktorskyddssystem för att motverka fel med gemensam orsak enligt10. Diversifierad kontrollutrustning innebär ett nytt kvalificerat programmerbart reaktorskyddssystem (RPS) samt ett diversifierat icke-programerbart reaktorskyddsystem (DPS). Båda delarna är konstruerade i fyra subbar och helt separerade från driftklassad utrustning. Införande av förstärkt och separerad säkerhetsklassad el- och kontrollutrustning samt förstärkta byggnadsstrukturer för att uppnå separation mellan säkerhetsfunktionernas redundanta delar som förhindrar samtidig utslagning vid inre och yttre händelse enligt 11 och 14. Införande av reservövervakningsplats i enlighet med 20. Införande av nytt operatörsgränssnitt i ett moderniserat kontrollrum. O2 ställdes av för genomförande av projekt Plex den 1 juni 2013 och är sedan dess avställd. Under perioden för denna strålsäkerhetsvärdering har SSM konstaterat att: Projekt Plex har haft problem med att presentera en trovärdig tidplan och dosprognos [33]. Under våren 2015 offentliggjorde OKG att planerad uppstart flyttats till den 20 dec Ny projektledning har tillsats och ett projektutvecklingskontor har etablerats för att förbättra/utvärdera framdriften i projektet. Problem finns med innehållandet av dosprognos [42]. Utvecklingen av simulatorn har varit försenad [69]. SSM har under perioden granskat såväl PSAR [147] som FSAR [20] för reaktor O2 samt utvalda anläggningsändringar. SSM har tagit upp frågeställningarna inom projekt Plex gällande onoggrannhet i mätkedjor för utlösningar av snabbstopp och säkerhetsobjekt. Även frågeställningar avseende om verifiering av att rätt utlösningsvärde (setpoint) används samt beskrivningar av hur DKV av mätkedjors onoggrannhet innehålls inklusive utlösande setpoint. I en granskning [143] konstaterar SSM att den av OKG beskrivna

9 Sida 9 (73) modellen (för BWR) inte är transparant och granskningsbar för att bedöma mätkedjors onoggrannhet. Vidare så framförde SSM att en redovisning av den metod/modell som OKG väljer att tillgodoräkna sig ska vara validerad och verifierad samt säkerhetsgranskad och ingå i säkerhetsredovisningarna. Den 30 januari 2015 ansökte [176] OKG om medgivande till start provdrift av O2 efter genomförande av säkerhetsmodernisering. Behandling av denna ansökan pågår. Projekt Plex är ett omfattande projekt för att modernisera anläggningen för att uppfylla SSMFS2008:17. SSM bedömer utifrån förseningar att projektets komplexitet och omfattning underskattats. Då behandling av återstartsansökan pågår avstår SSM i denna rapport från att bedöma O2:s kommande konstruktion. I genomförd tillsyn ser dock SSM att O2 med projekt Plex ger förutsättningar att uppfylla gällande kravbild. Detta förutsatt att identifierade brister åtgärdas. Vid uppförandet av de svenska kärnkraftverken och vid tidigare anläggningsändringar har olika principer för analys av fästplattor använts vid olika tidpunkter och för olika anläggningar. I projekt Puls vid O3 togs en modern metodik fram för att rekvalificera anläggningens fästplattor i samband med effekthöjningen. Metodiken togs fram speciellt för O3:s förekommande typer av fästplattor. I september 2012 anmälde OKG en metodik för strukturell verifiering av fästplattor för O2 inom projektet Plex. I granskningsrapport [161] bedömer SSM att metodiken, med de begränsningar som anges i metodikrapporten, kan användas i kärnkraftstillämpningar. SSM konstaterar i denna strålsäkerhetsvärdering att OKG har varit drivande i arbetet med att ta fram metodik för verifiering i kärnkraftstillämpning. Under perioden har OKG identifierat problem med en förhöjd silverhalt i processvattnet på O3 vilket bidrar till kontaminering av processystem och ökade utsläpp [139] [43]. Problemet bedöms ha uppkommit i och med projekt Puls. För att utreda orsaken till problemet har en grupp tillsatts. Under perioden har för O1 flera händelser och produktionspåverkande störningar inträffat pga brister i snabbstoppssystemet. Motsvarande förhållande råder för O3 avseende kondensat- och matarvattensystemet vilket bl.a. lett till fyra snabbstopp under perioden (se avsnitt 1.2). SSM konstaterar att det finns enskilda system i O1 och O3 som gör anläggningarna störningskänsliga. SSM bedömer att brister i dessa systems konstruktion lett till negativ påverkan på djupförsvarets första nivå som medfört utmaning av den säkra driften och i vissa fall krävt aktivering av säkerhetsfunktioner (se även avsnitt 2.7.3). Under 2013 gjorde SSM en verksamhetsbevakning avseende integrering av MTO vid anläggningsändringar [135]. SSM:s slutsats var då att OKG bör: Adressera ansvar för MTO-aspekter utanför kontrollrum Förbättra styrning och systematik när det gäller MTO-aspekter utanför kontrollrum. I en uppföljande verksamhetsbevakning 2014 [57] konstaterade SSM att OKG genomfört och planerat genomföra förbättringar utifrån vad SSM tidigare identifierat som brister. Sammanfattningsvis bedömde SSM att det fanns en god intention men att det behövdes mer samarbete mellan teknikområden och enheten för organisationsutveckling (HO) för att på ett stringent sätt kunna tillämpa och säkerställa konstruktionens anpassning till personalens förmåga [57] (se även avsnitt avseende HO:s roll). Beaktat att OKG sedan 2007 uppmärksammats på brister anser SSM att OKG borde haft större framdrift på området och att OKG på nytt behöver ta ett samlat grepp för att kunna visa hur de nu och i framtiden uppfyller krav på konstruktionens anpassning till personalens förmåga, i och utanför kontrollrummen.

10 Sida 10 (73) I maj 2013 inträffade en elstörning på Forsmark 3 som ledde till att anläggningen kraftförsörjdes med osymmetrisk spänning. Situationen gjorde att säkerhetsklassade komponenter som kraftmatades via elkraftförsörjningen löste ut via inbyggda komponentskydd och det krävdes manuella åtgärder för att återställa komponenterna. SSM förelade [234] OKG att värdera huruvida motsvarande brister fanns i OKG:s anläggningar och OKG bedömde att så var fallet [235]. Med beaktande av att ett flertal liknande störningar inträffat, både internationellt och nationellt, har SSM för Forsmarks Kraftgrupp AB gjort bedömningen [215] att ett helhetsgrepp måste tas för att tillse att de säkerhetsviktiga anläggningsfunktionernas elektriska robusthet säkerställs. Denna bedömning bör även gälla OKG då liknande brister föreligger hos OKGs anläggningar. Med syfte att arbeta för en ökad robusthet i OKG:s anläggningars elkraftförsörjning har därmed ett ärende öppnats [236]. 2.2 Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten Tillsynsunderlag [6] [7] [10] [11] [12] [15] [17] [18] [21] [23] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [41] [42] [46] [48] [53] [55] [56] [57] [58] [61] [62] [63] [65] [66] [69] [72] [73] [74] [77] [79] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [91] [92] [93] [96] [100] [102] [109] [111] [112] [113] [114] [115] [117] [118] [119] [120] [121] [124] [126] [129] [135] [136] [139] [140] [141] [147][148] [149] [150] [151] [153] [158] [160] [171] [172] [177] [178] [179] [198] Kravuppfyllnad I ovanstående underlag bedöms beaktade krav vara uppfyllda, i vissa fall med brister. De krav i vilka SSM påträffat brister är följande: Kravet på att verksamheten ska ledas och styras med hjälp av ett ledningssystem (2 kap. 8 ) [177] [121] [124] [160]. Kravet på att erfarenheter av betydelse för säkerheten ska tas tillvara (2 kap. 9 7 ) [177]. Kravet på att upphandling av produkter och tjänster ska vara reglerad i ledningssystemet (2 kap. 8a ) [111]. Kravet på ansvar och befogenheter (2 kap. 9 2 ) [111]. Kravet på undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare (3 SSMFS 2008:7) [111] Kravet på att det ska finnas fastsällda instruktioner för de åtgärder som ska vidtas under normaldrift, vid driftstörningar och vid haverier (5 kap. 2 ) [124]. Se bilaga 2 för beskrivning av bristerna. Under perioden har SSM beslutat att förelägga OKG att halvårsvis redovisa sitt förbättringsarbete utifrån åtgärderna med anledning av beslutet om särskilda villkor för drift [118] Analysresultat SSM pekade i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2013 [2] på att säkerhetsavdelningen inte arbetade tillräckligt proaktivt och SSM påpekade då att Det finns flertalet exempel på där säkerhetsavdelningen inte har varit tillräckligt ifrågasättande, har visat brist på handlingskraft både vid uppdagade förhållanden och i

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor UTREDNINGSSRAPPORT 2012-10-31 Process: Utreda Vår referens: Arbetsgrupp: Björn Brickstad, Peter Ekström, Fritz Maier, Åsa Rydén, Richard Sundberg, Kostas Xanthopoulos Författare: Björn Brickstad Fastställd:

Läs mer

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse Verksamhetsåret 2010 Årsberättelse 1 Årsstämma I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2010 vid OKG ur flera olika perspektiv.

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Vad händer nu? IAEAs förlängda arm på OKG. Driften. Valentina Appelqvist. Taggade för revision! Tummen upp för stormötet! våra viktigaste doldisar

Vad händer nu? IAEAs förlängda arm på OKG. Driften. Valentina Appelqvist. Taggade för revision! Tummen upp för stormötet! våra viktigaste doldisar #2: MARS 2014 Valentina Appelqvist IAEAs förlängda arm på OKG Greenpeaceintrång på OKG: Vad händer nu? Taggade för revision! Driften våra viktigaste doldisar Tummen upp för stormötet! 1 Kaffe livselixiret

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

DokumentID. Version 9.0

DokumentID. Version 9.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Säkerhetsrapport Allmän del DokumentID Version 9.0 1205118 Författare Anette Nordström Adam Annell Tomas Rosengren Martina Sturek Inge Kastberg Peter Ohlsson Kvalitetssäkrad

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT

INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT 0 INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT Revisionsår 2012 Internrevisionen Expedierad den 29 januari 2013 Dnr. STY-2013-68 1.04 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 UTFÖRT ARBETE ENLIGT REVISIONSPLANEN 2012...

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Handläggningen av Polisens verkställighetsärenden. avvisnings- och utvisningsbeslut

Handläggningen av Polisens verkställighetsärenden. avvisnings- och utvisningsbeslut Tillsynsrapport 2013:10 Handläggningen av Polisens verkställighetsärenden i samband med avvisnings- och utvisningsbeslut Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Handläggningen av Polisens verkställighetsärenden

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer