Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag"

Transkript

1 Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: Diarienr: SSM Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft, Hans Blomström, Nicklas Ingvarsson, Arne Johansson, Ingela Thimgren, Angelica Öhrn, Camilla Andersson, Jon Brunk, Jonas Sjöström, Karoline Gotlén, Siv Larsson, Lars Axelsson Samråd: Michael Knochenhauer, Johan Anderberg, Johan Friberg Godkänt av: Mats Persson Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) samlade värderingar av frågor av betydelse för strålsäkerheten vid OKG Aktiebolag (OKG) främst grundat på tillsynsinsatser genomförda under de två senaste åren. Den samlade strålsäkerhetsvärdering har resulterat i bedömningen att strålsäkerheten vid OKG är acceptabel. Brister har identifierats under bedömningsperioden och vissa av dessa har SSM redan tidigare förelagt bolaget att åtgärda. Även andra tidigare och genom denna samlade strålsäkerhetsvärdering identifierade brister behöver hanteras av OKG. För att förbättra anläggningarna kan OKG: utreda om det finns gemensamma grundorsaker till den höga snabbstoppsfrekvensen på O3. För att förbättra verksamheten kan OKG fortsätta att arbeta med och följa upp det förbättringsarbete som initierats för att fullt ut uppnå de effekter som avses och för att säkerställa att hela organisationen och verksamheten omfattas, prioritera arbetet med åldringshantering, fortsätta att prioritera arbetet med att stärka djupförsvarets första nivå bl.a. genom att kontinuerligt utifrån inträffade händelser och uppdagade förhållanden värdera det förbättringsarbete som pågår och ev. korrigera pågående åtgärder. SSM konstaterar att OKG under denna period har genomfört flera förändringar för att komma tillrätta med tidigare identifierade brister och som ger goda förutsättningar att utveckla och förbättra verksamheterna och anläggningarna. SSM anser att det åtgärdsprogram OKG redovisat ger förutsättningar för att uppnå önskade förändringar. OKG har dock fortfarande arbete kvar innan effekter av förbättringsarbetet kan ses fullt ut. Det finns även ett par områden där ringa effekter kan ses och SSM vill uppmana OKG att målinriktat och uthålligt fortsätta arbetet. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (73) Innehåll 1 Inledning Föregående värdering av strålsäkerheten Driftåren Särskilda villkor för drift SSM:s bedömning inom olika tillsynsområden Konstruktion och utförande av anläggningen (inkl. ändringar) Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten Kompetens och bemanning av den kärntekniska verksamheten Driftverksamheten, inklusive hanteringen av brister i barriärer och djupförsvar Härd- och bränslefrågor samt kriticitetsfrågor Beredskap för haverier Underhåll, material- och kontrollfrågor med särskilt beaktande av degradering p.g.a. åldring Primär och fristående säkerhetsgranskning Utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering Fysiskt skydd Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning Säkerhetsprogram Hantering och förvaring av anläggningsdokumentation Hantering av kärnämne och kärnavfall samt avveckling Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet Strålskydd inom anläggningen Utsläpp av radioaktiva ämnen till miljö, omgivningskontroll och friklassning av material Stresstester Samlad bedömning av strålsäkerheten Referenser Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sida 3 (73) 1 Inledning Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) samlade värderingar av frågor av betydelse för strålsäkerheten vid OKG Aktiebolag (OKG). Tillståndshavaren har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs på sådant sätt så att strålsäkerheten tryggas och att gällande krav på strålsäkerhet uppfylls. Detta är centralt för SSM:s tillsynsmodell (se även bilaga 1). Om det inte finns några indikationer på otillräcklig kravuppfyllnad förutsätts kraven vara uppfyllda. I den samlade strålsäkerhetsvärderingen gör SSM en bedömning och värdering av strålsäkerheten vid anläggningen och av tillståndshavarens förmåga att upprätthålla och utveckla densamma. Detta görs genom att med utgångspunkt i SSM:s tillsynsunderlag sammanställa i vilken utsträckning kraven på verksamheten är uppfyllda, analysera tillsynsunderlaget för att identifiera trender och mönster avseende brister och styrkor i verksamheten som är svåra att se i enskilda tillsynsaktiviteter. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen ska ses som ett komplement till tillsynsinsatserna. För slutsatser och iakttagelser från de enskilda insatserna hänvisas till respektive referens. Värderingen bygger på analys av resultatet från SSM:s tillsynsinsatser samt inkommen rapportering. Dessa tillsynsinsatser är i huvudsak de inspektioner, verksamhetsbevakningar och granskningar som har genomförts mellan19 mars 2013 och 18 mars 2015, se referens [3]-[252], men när det behövs för sammanhanget tas även aspekter med utanför den angivna perioden. Det arbete som utförs av ackrediterade kontrollorgan (se bilaga 1) ingår inte i den samlade strålsäkerhetsvärderingen. I text under rubriken Analysresultat förekommer kursiverad text, detta används för att markera kommentarer och bedömningar som SSM gör i den samlade strålsäkerhetsvärderingen. 1.1 Föregående värdering av strålsäkerheten Under 2014 genomfördes samlade strålsäkerhetsvärdering i begränsad omfattning vilket innebär att endast identifierade brister i kravuppfyllnad samt fattade beslut har redovisats [1] års samlade strålsäkerhetsvärdering omfattar därför två års tillsyn. I föreliggande rapport hänvisas till den samlade strålsäkerhetsvärdering som gjordes 2013 som föregående samlade strålsäkerhetsvärdering. Nedan följer en sammanfattning av 2013 års värdering av strålstrålsäkerheten [2] vid OKG. SSM delgav sent år 2012 OKG ett föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3. Föreläggandet påtalade bl.a. att kända fel inte åtgärdats i tillräcklig omfattning och att det fanns brister i säkerhetsarbetet, framförallt avseende ledning, styrning och egenkontroll. SSM bedömde att dessa brister har lett till negativa konsekvenser för djupförsvaret eller möjligheterna för att upprätthålla detta. I den samlade strålsäkerhetsvärdering 2013 stärktes denna bild. SSM:s samlade bedömning 2013 var att anläggningarna vid OKG i tillräcklig omfattning uppfyller gällande krav på strålsäkerhet under förutsättning att tidigare kända brister i anläggningarna åtgärdades enligt plan. För att ytterligare förbättra anläggningen kunde OKG utreda om bristerna i ändringsverksamheten har gett upphov till latenta fel som utmanar driftklarheten och i så fall hantera dem. SSM:s samlade bedömning 2013 var att verksamheten vid OKG inte i tillräcklig omfattning uppfyllde gällande krav på strålsäkerhet. SSM ansåg inte att de identifierade bristerna gått så långt att de föranledde SSM att ifrågasätta fortsatt drift. I den samlade

4 Sida 4 (73) strålsäkerhetsvärdering stärktes SSM:s bild av att OKG behöver åtgärda orsakerna till de omständigheter som föranledde de särskilda villkoren för drift. OKG behövde åtgärda tidigare kända brister i verksamheten. Utöver detta noterade SSM i den samlade strålsäkerhetsvärderingen 2013 att OKG för att ytterligare förbättra verksamheten behövde hantera hur brister som identifieras i föreläggandet om särskilda villkor för drift påverkade projekt Plex (Plant Life EXtension), ge större dignitet till arbetet med långtidsdriften av Oskarshamn 1 och 2, förbättra rapporteringen av kategori 2-händelser och stärka kvaliteten på det administrativa strålskyddsarbetet. För att ytterligare förbättra verksamheten kunde OKG säkerställa att den pressade tidplanen i projekt Plex inte påverkar utbildningen negativt. 1.2 Driftåren Oskarshamn 1 Oskarshamn 1 (O1) har med anledning av turbinproblem haft en ojämn produktion under periodens början. Vibrationsproblem på högtrycksturbin krävde flera avställningar för ombalansering och sedan juni 2014 har effekten varit reducerad till 94 %. I juli 2014 identifierades ett externt läckage på en förvärmare i turbinanläggningen. Läckaget ökade successivt men bedömdes som ett driftproblem och driften planerades fortgå med utökad bevakning fram till årlig avställning i april I samband med återställning efter underhållsarbete erhölls i slutet på mars ett automatiskt snabbstopp och anläggningen återstartades inte innan den planerade årliga revisionsavställningen den 6 april [218]. När snabbstoppet inträffade hade anläggningen varit infasad under 303 dagar i sträck vilket är den längsta tiden i O1:s historia. Under perioden har vid ett flertal tillfällen identifierats brister i snabbstoppssystemet. Bl.a: Vid snabbstopp i juni 2013 [224] [220] löste fyra gasavstängningsventiler på moment och i samband med avgränsning av en snabbstoppsgrupp upptäcktes ånyo att den motormanövrerade gasblockeringsventilen inte stängde. Vid påkallad manöver stängde inte 354 VC1226, detta berodde på fel i kontaktor till 354 VC1226 [225]. Under RA1-14 uppvisade systemet ett felaktigt montage sedan driftsättning av O1, detta ledde till att ett antal rörklamrar på system 354 måste bytas ut vilket förlängde revisionen med 15 dygn [226]. Under perioden har tre snabbstopp inträffat: , en ångskalventil stängde obefogat vilket gav högt tryck i reaktorn varvid automatiskt snabbstopp initierades [224] , vid läckage av reglerolja från en av turbinens dumpreglerventiler påbörjades avställning men manuellt snabbstopp vidtogs då rökutveckling noterades [227] , vid manövrar för återställning efter underhållsarbete i snabbstoppssystemet erhölls låg nivå i tre snabbstoppstankar [218]. Oskarshamn 2 I slutet på maj 2013 gick Oskarshamn 2 (O2) ner för revisionsavställning och för att vidta moderniseringsåtgärder i Plex (se i denna rapport). Ursprungligen var återstarten planerad till våren 2014 men projektet blev under genomförandet fördröjt varför det i slutet på augusti 2014 tillsattes ny projektledning samt under september upprättades ett utvecklingskontor (PIO) för att förbättra/utvärdera framdriften. För närvarande är återstarten planerad till december Under perioden har SSM för den moderniserade

5 Sida 5 (73) anläggningen granskat den preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) och den förnyade säkerhetsredovisningen (FSAR). I januari 2015 inkom ansökan om medgivande till provdrift efter genomförande av säkerhetsmoderninsering i projekt Plex till SSM. Ansökan är under granskning [228]. Oskarshamn 3 Efter att projekt Puls genomfördes år 2009 för att öka termisk effekt från 3300 MW till 3900 MW ligger anläggningen i provdrift. Under hösten 2013 hade Oskarshamn 3 (O3) upprepade tekniska problem som ledde till snabbstopp eller en minskad produktion. I januari 2014 begränsades effekten till 120 % (max effekt = 129 %) pga. problem med regleringen av kondensatflödet. Efter den årliga avställningen sommaren 2014 begränsades effekten vid fyra tillfällen till % pga. problem med nödkraftsdieslars kontrollutrustning. Under perioden har det varit återkommande problem med två högtrycksreglerventiler som stängt obefogat. Problemet har lett till såväl snabbstopp som delsnabbstopp. Med anledning av problemen byttes vintern 2015 samtliga fyra elektrohydrauliska styrventiler (EHS) till högtrycksreglerventiler efter det att leverantören upptäckt fel på pilotkäglans lägesåterföring. En utredning pågår om eventuell ändring av konstruktion av styrventilen. O3 som genom åren haft flera bränsleskador har inte rapporterat någon bränsleskada sedan november Under perioden har sex snabbstopp inträffat: , händelsen inleddes med att en ventil för reglering av nivån i matarvattentanken fastnade i öppet läge vilket gjorde att nivån i matarvattentanken steg. Detta fick till att en kondensatpump stoppade varvid manuellt snabbstopp initierades efter det att flera effektreducerande åtgärder vidtagits [229] , i samband med start av anläggningen och driftomläggning löste en ventil upprepade gånger i matarvattensystemet. Följden blev sjunkande nivå i reaktorn och kraftig inpumpning då en höglastledning öppnades. Detta ledde i sin tur till hög nivå i reaktorn och automatiskt snabbstopp [221] , på grund av fel i ventil för reglering av nivån i matarvattentanken stoppade kondensat- och matarvattenpumparna på högt tryck i matarvattentanken varvid högt tryck i mellanöverhettaren erhölls vilket gav automatiskt snabbstopp. [231] , en stor mängd maneter sätter igen rensverket och korgbandsilar löser ut på överlastskydd. Efter manuellt stopp av huvudkylvattenpumparna och delsnabbstopp tas beslut om manuellt snabbstopp [230] , en högtrycksreglerventil på turbinen stängde obefogat och gav automatiskt delsnabbstopp som resulterade i hög nivå i matarvattentanken. Den höga nivån gjorde att kondensatreglerventilerna stängde med följden att kondensornivån steg vilket ledde till automatiskt snabbstopp [232] , fel i regleringen av en matarvattenpump ledde till låg nivå i reaktorn med nedstyrning och delsnabbstopp som följd. Den felande regleringen ledde därefter till stigande nivå i reaktorn vilket gav automatiskt snabbstopp [233]. 1.3 Särskilda villkor för drift SSM delgav sent år 2012 OKG ett föreläggande om att genomföra åtgärder samt att särskilda villkor för drift gäller för Oskarshamn 1-3 [3]. Föreläggandets övergripande

6 Sida 6 (73) syfte var att OKG ska åtgärda brister i säkerhetsarbetet, framförallt avseende ledning, styrning och egenkontroll, som har lett till negativa konsekvenser för djupförsvaret eller för möjligheterna för att upprätthålla detta. OKG har redovisat att förbättringsåtgärderna drivs inom den satsning som kallas Utvecklingsresan [119]. SSM har bedömt att OKG har förutsättningar att driva förbättringsarbetet organisationen föresatt sig [119]. SSM har också förelagt OKG [118] att halvårsvis från och med den 1 mars 2014 skriftligen redovisa följande till SSM: framdrift och effekter utifrån de tre delprogrammen inom Utvecklingsresan, hur effekterna verifierats och en bedömning av effekternas varaktighet, hur förbättringsarbetet eventuellt har korrigerats och kompletterats samt anledningen till detta, en redovisning av hur resultat från de tre delprogrammen bidrar till att uppnå syftet med förbättringsarbetet i sin helhet. OKG har hittills redovisat tre halvårsredovisningar [79] [171] [172]. I den senaste halvårsredovisningen bedömde SSM sammanfattningsvis att OKG tydligt förstärkt sin ledning och styrning av verksamheten, att det pågår mycket aktiviteter samt att OKG genomsyras av ett stort engagemang. SSM har dock svårt att i dagsläget se tydliga effekter på alla nivåer i organisationen. 2 SSM:s bedömning inom olika tillsynsområden 2.1 Konstruktion och utförande av anläggningen (inkl. ändringar) Tillsynsunderlag [4] [6] [8] [18] [19] [21] [22] [27] [28] [32] [36] [39] [41] [43] [47] [51] [52] [53] [57] [63] [64] [69] [70] [72] [74] [76] [94] [98] [100] [101] [104] [105] [107] [110] [115] [117] [129] [132] [135] [136] [138] [143] [144] [147] [161] [173] [174] [175] [176] [186] [198] [207] [208] [209] [210] Kravuppfyllnad I ovanstående underlag bedöms beaktade krav vara uppfyllda, i vissa fall med brister. De krav i vilka SSM påträffat brister är följande: Kravet på att säkerhetssystem ska ha en tillräcklig separation (11 7) [4] Kravet på att rimliga tekniska och administrativa åtgärder vidtas för att motverka uppkomst av fel med gemensam orsak (10 7) [47] Kravet på att ändringar ska anmälas (4 kap. 5 ) [47] Kravet på att konstruktionsprinciper och konstruktionslösningar ska vara beprövade (3 kap. 2 ) [161] Kravet på att byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar ska vara konstruerade enligt krav som är anpassade till deras funktion och betydelse för säkerheten (3 kap. 4 ) [161] Kravet på kompetens och lämplighet i övrigt (2 kap. 9 5 ) [161] Se bilaga 2 för beskrivning av bristerna. Under perioden har SSM beslutat att:

7 Sida 7 (73) ge O1 och O2 dispens för kvarvarande åtgärder enligt tidigare övergångsbeslut där O1 ska ställas av senast den 30 april 2015 och därefter inte får tas i drift förrän återstående åtgärder har genomförts enligt kraven i 7 vilket innebär dispens från 10 och 12. O2 ska behållas i rådande driftläge (plundrad reaktortank 1 ) till dess de åtgärder är genomförda som uppfyller de krav som ställs på nästa högre driftläge. Detta innebär också att O2 under tiden har fått innebär dispens från 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18 och 20 [22]. godkänna den redovisning som lämnats av OKG avseende O1 och som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF) och att systemets funktioner är verifierade och validerade. SSM har också förelagt OKG att senast den 31 mars 2014 komma in med en reviderad redovisning avseende reaktorskyddssystemets driftklarhet som beaktar SSM:s synpunkter och frågeställningar som framkommit under granskningen i ärende SSM samt inarbetar de kompletteringar som OKG därefter redovisat [101]. förelägga OKG att senast den 31 mars 2014 utreda, klarlägga och till SSM redovisa orsakerna till att OKG:s anläggningsändringsprojekt inklusive säkerhetsgranskning inte uppdagat bristerna avseende verifiering och validering av reaktorskyddssystemet (system 516) i OKG:s anmälda ärende SSM (OKG:s ärendenummer ). Samtidigt förelades OKG att komma in med en redovisning till SSM som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s STF och att systemets funktioner är verifierade och validerade [105]. undanta OKG från kravet på att befintlig fuktavskiljare vid O2 ska vara strukturellt verifierad för tillkommande belastningsfall efter modernisering. SSM undantar också OKG från kravet att den aktuella fuktavskiljaren ska vara konstruerad, tillverkad, installerad och kontrollerad så att säkerheten upprätthålls vid alla händelser till och med händelseklass H4 (osannolika händelser). Undantagen gäller som längst till och med den 31 december 2016 [132]. förelägga OKG att för reaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3 senast den 31 augusti 2013 redovisa om det föreligger brister av sådan typ i anläggningarnas elkraftsystem, att en elstörning liknande den som beskrivs i Forsmark 3:s RO 2013/10, kan äventyra anläggningens säkerhet. SSM har vidare förelagt OKG att för reaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3 senast den 31 oktober 2013 till myndigheten redovisa en tidssatt åtgärdsplan för långsiktiga åtgärder för eventuella uppdagade brister [138]. förelägga OKG om att senast den 31 december 2017 vidta åtgärder som signifikant förstärker härdkylfunktionens oberoende samt senast den 31 december 2020 installera en funktion för oberoende härdkylning för Oskarshamn 1 [207], Oskarshamn 2 [208] och Oskarshamn 3 [209]. förelägga OKG att inkomma med genomförandeplaner för åtgärder som signifikant förstärker härdkylfunktionens oberoende senast den 30 juni 2015 samt genomförandeplaner för installation av funktion för oberoende härdkylning senast den 31 december 2015 för Oskarshamn 1-3 [210] Analysresultat I samband med O1:s anmälan av anläggningsändring för införande av autobor uppdagades att det inte framgick hur kvalitetssäkrings-, verifierings- och valideringsaktiviteter avseende funktion hos påverkade funktionsprocessorer i reaktorskyddssystem 516 var genomförda [47]. Detta gav SSM anledning att ifrågasätta [105] verifierings- och valideringsarbetet (V&V) avseende reaktorskyddssystem 516 i anläggningsändringsprojektet. I beslut [105] godkände SSM den redovisning som lämnats av OKG och som styrker att reaktorskyddssystemet (system 516) är driftklart enligt O1:s STF. Se även kap 2.8 Primär och fristående säkerhetsgranskning. 1 Inget bränsle i reaktortanken

8 Sida 8 (73) Under 2012 medgav SSM att tidpunkten för övergångsbeslutens uppfyllande av SSMFS 2008:17 senarelades till den 31 december 2014 för OKG:s anläggningar [173] [174] [175]. För O2 beslutades dessutom att anläggningen efter den 30 juni 2013 inte fick drivas i effektdrift innan alla kvarstående fysiska åtgärder var genomförda. O1 hade innan den 31 december 2014 genomfört huvuddelen av åtgärderna men sökte och fick dispens för tre åtgärder till den 30 april 2015 [22]. O2 var inte klar med sina åtgärder till den 31 december 2014 varför SSM i samma beslut tydliggjorde att anläggningen ska bibehållas i driftläge Plundrad reaktortank tills dess att samtliga åtgärder vidtagits. O3 har rapporterat att alla åtgärder vidtagits. OKG:s projekt Plex startade 2004 i syfte att planera och genomföra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder fram till och med år 2012 vid O2 i enlighet med för anläggningen gällande övergångsplaner. Under våren 2006 fick projekt Plex i uppdrag att även projektera och utreda möjligheten att höja reaktorns termiska effekt. Under våren 2007 beslutade OKG:s styrelse om att en höjning av den termiska effekten vid O2 skall genomföras inom ramen för projekt Plex. Denna höjning har senare skjutits till framtiden för att säkerställa säkerhetsmoderniseringen. Åtgärderna för säkerhetsmoderniseringen syftar till att möta krav enligt 7 och omfattar på en övergripande nivå: Förstärkningar i reaktorns hydrauliska snabbstoppsystem, modernisering av reaktorns kontrollutrustning med förstärkt reaktorskyddssystem och förstärkt elkraftförsörjning för att möta krav på förbättrat djupförsvar i 4. Införande av vattenblåsande ventiler för att nå ett stabilt sluttillstånd enligt 8. Automatisering av borsystemet, införande av diversifierad tryckavlastning, införande av diversifierad resteffektkylkedja, införande av diversifierad kontrollutrustning samt införande av diversifierat reaktorskyddssystem för att motverka fel med gemensam orsak enligt10. Diversifierad kontrollutrustning innebär ett nytt kvalificerat programmerbart reaktorskyddssystem (RPS) samt ett diversifierat icke-programerbart reaktorskyddsystem (DPS). Båda delarna är konstruerade i fyra subbar och helt separerade från driftklassad utrustning. Införande av förstärkt och separerad säkerhetsklassad el- och kontrollutrustning samt förstärkta byggnadsstrukturer för att uppnå separation mellan säkerhetsfunktionernas redundanta delar som förhindrar samtidig utslagning vid inre och yttre händelse enligt 11 och 14. Införande av reservövervakningsplats i enlighet med 20. Införande av nytt operatörsgränssnitt i ett moderniserat kontrollrum. O2 ställdes av för genomförande av projekt Plex den 1 juni 2013 och är sedan dess avställd. Under perioden för denna strålsäkerhetsvärdering har SSM konstaterat att: Projekt Plex har haft problem med att presentera en trovärdig tidplan och dosprognos [33]. Under våren 2015 offentliggjorde OKG att planerad uppstart flyttats till den 20 dec Ny projektledning har tillsats och ett projektutvecklingskontor har etablerats för att förbättra/utvärdera framdriften i projektet. Problem finns med innehållandet av dosprognos [42]. Utvecklingen av simulatorn har varit försenad [69]. SSM har under perioden granskat såväl PSAR [147] som FSAR [20] för reaktor O2 samt utvalda anläggningsändringar. SSM har tagit upp frågeställningarna inom projekt Plex gällande onoggrannhet i mätkedjor för utlösningar av snabbstopp och säkerhetsobjekt. Även frågeställningar avseende om verifiering av att rätt utlösningsvärde (setpoint) används samt beskrivningar av hur DKV av mätkedjors onoggrannhet innehålls inklusive utlösande setpoint. I en granskning [143] konstaterar SSM att den av OKG beskrivna

9 Sida 9 (73) modellen (för BWR) inte är transparant och granskningsbar för att bedöma mätkedjors onoggrannhet. Vidare så framförde SSM att en redovisning av den metod/modell som OKG väljer att tillgodoräkna sig ska vara validerad och verifierad samt säkerhetsgranskad och ingå i säkerhetsredovisningarna. Den 30 januari 2015 ansökte [176] OKG om medgivande till start provdrift av O2 efter genomförande av säkerhetsmodernisering. Behandling av denna ansökan pågår. Projekt Plex är ett omfattande projekt för att modernisera anläggningen för att uppfylla SSMFS2008:17. SSM bedömer utifrån förseningar att projektets komplexitet och omfattning underskattats. Då behandling av återstartsansökan pågår avstår SSM i denna rapport från att bedöma O2:s kommande konstruktion. I genomförd tillsyn ser dock SSM att O2 med projekt Plex ger förutsättningar att uppfylla gällande kravbild. Detta förutsatt att identifierade brister åtgärdas. Vid uppförandet av de svenska kärnkraftverken och vid tidigare anläggningsändringar har olika principer för analys av fästplattor använts vid olika tidpunkter och för olika anläggningar. I projekt Puls vid O3 togs en modern metodik fram för att rekvalificera anläggningens fästplattor i samband med effekthöjningen. Metodiken togs fram speciellt för O3:s förekommande typer av fästplattor. I september 2012 anmälde OKG en metodik för strukturell verifiering av fästplattor för O2 inom projektet Plex. I granskningsrapport [161] bedömer SSM att metodiken, med de begränsningar som anges i metodikrapporten, kan användas i kärnkraftstillämpningar. SSM konstaterar i denna strålsäkerhetsvärdering att OKG har varit drivande i arbetet med att ta fram metodik för verifiering i kärnkraftstillämpning. Under perioden har OKG identifierat problem med en förhöjd silverhalt i processvattnet på O3 vilket bidrar till kontaminering av processystem och ökade utsläpp [139] [43]. Problemet bedöms ha uppkommit i och med projekt Puls. För att utreda orsaken till problemet har en grupp tillsatts. Under perioden har för O1 flera händelser och produktionspåverkande störningar inträffat pga brister i snabbstoppssystemet. Motsvarande förhållande råder för O3 avseende kondensat- och matarvattensystemet vilket bl.a. lett till fyra snabbstopp under perioden (se avsnitt 1.2). SSM konstaterar att det finns enskilda system i O1 och O3 som gör anläggningarna störningskänsliga. SSM bedömer att brister i dessa systems konstruktion lett till negativ påverkan på djupförsvarets första nivå som medfört utmaning av den säkra driften och i vissa fall krävt aktivering av säkerhetsfunktioner (se även avsnitt 2.7.3). Under 2013 gjorde SSM en verksamhetsbevakning avseende integrering av MTO vid anläggningsändringar [135]. SSM:s slutsats var då att OKG bör: Adressera ansvar för MTO-aspekter utanför kontrollrum Förbättra styrning och systematik när det gäller MTO-aspekter utanför kontrollrum. I en uppföljande verksamhetsbevakning 2014 [57] konstaterade SSM att OKG genomfört och planerat genomföra förbättringar utifrån vad SSM tidigare identifierat som brister. Sammanfattningsvis bedömde SSM att det fanns en god intention men att det behövdes mer samarbete mellan teknikområden och enheten för organisationsutveckling (HO) för att på ett stringent sätt kunna tillämpa och säkerställa konstruktionens anpassning till personalens förmåga [57] (se även avsnitt avseende HO:s roll). Beaktat att OKG sedan 2007 uppmärksammats på brister anser SSM att OKG borde haft större framdrift på området och att OKG på nytt behöver ta ett samlat grepp för att kunna visa hur de nu och i framtiden uppfyller krav på konstruktionens anpassning till personalens förmåga, i och utanför kontrollrummen.

10 Sida 10 (73) I maj 2013 inträffade en elstörning på Forsmark 3 som ledde till att anläggningen kraftförsörjdes med osymmetrisk spänning. Situationen gjorde att säkerhetsklassade komponenter som kraftmatades via elkraftförsörjningen löste ut via inbyggda komponentskydd och det krävdes manuella åtgärder för att återställa komponenterna. SSM förelade [234] OKG att värdera huruvida motsvarande brister fanns i OKG:s anläggningar och OKG bedömde att så var fallet [235]. Med beaktande av att ett flertal liknande störningar inträffat, både internationellt och nationellt, har SSM för Forsmarks Kraftgrupp AB gjort bedömningen [215] att ett helhetsgrepp måste tas för att tillse att de säkerhetsviktiga anläggningsfunktionernas elektriska robusthet säkerställs. Denna bedömning bör även gälla OKG då liknande brister föreligger hos OKGs anläggningar. Med syfte att arbeta för en ökad robusthet i OKG:s anläggningars elkraftförsörjning har därmed ett ärende öppnats [236]. 2.2 Ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten Tillsynsunderlag [6] [7] [10] [11] [12] [15] [17] [18] [21] [23] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [41] [42] [46] [48] [53] [55] [56] [57] [58] [61] [62] [63] [65] [66] [69] [72] [73] [74] [77] [79] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [91] [92] [93] [96] [100] [102] [109] [111] [112] [113] [114] [115] [117] [118] [119] [120] [121] [124] [126] [129] [135] [136] [139] [140] [141] [147][148] [149] [150] [151] [153] [158] [160] [171] [172] [177] [178] [179] [198] Kravuppfyllnad I ovanstående underlag bedöms beaktade krav vara uppfyllda, i vissa fall med brister. De krav i vilka SSM påträffat brister är följande: Kravet på att verksamheten ska ledas och styras med hjälp av ett ledningssystem (2 kap. 8 ) [177] [121] [124] [160]. Kravet på att erfarenheter av betydelse för säkerheten ska tas tillvara (2 kap. 9 7 ) [177]. Kravet på att upphandling av produkter och tjänster ska vara reglerad i ledningssystemet (2 kap. 8a ) [111]. Kravet på ansvar och befogenheter (2 kap. 9 2 ) [111]. Kravet på undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare (3 SSMFS 2008:7) [111] Kravet på att det ska finnas fastsällda instruktioner för de åtgärder som ska vidtas under normaldrift, vid driftstörningar och vid haverier (5 kap. 2 ) [124]. Se bilaga 2 för beskrivning av bristerna. Under perioden har SSM beslutat att förelägga OKG att halvårsvis redovisa sitt förbättringsarbete utifrån åtgärderna med anledning av beslutet om särskilda villkor för drift [118] Analysresultat SSM pekade i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2013 [2] på att säkerhetsavdelningen inte arbetade tillräckligt proaktivt och SSM påpekade då att Det finns flertalet exempel på där säkerhetsavdelningen inte har varit tillräckligt ifrågasättande, har visat brist på handlingskraft både vid uppdagade förhållanden och i

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2014-01-03 Er referens: 2013-08295 Diarienr: SSM2013-2363 Handläggare: Björn Gustafsson Telefon: +46 8 799 4026 Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

~,(u~~~ Mircea Nitescu

~,(u~~~ Mircea Nitescu Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Sammanträdesprotokoll 20 13-06-05 Plats och tid Beslutande Stadshuset, sanmrnnträdesrum Al, kl 09.00-10.30 Jörgen Warborn (M) Birgit Hagebrand (M) Gunnel

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Statens kärnkraftinspektions författningssamling

Statens kärnkraftinspektions författningssamling Statens kärnkraftinspektions författningssamling ISSN 1400-1187 SKIFS 1998:1 Statens kärnkraftinspektions föreskrifter om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar Allmänna råd om tillämpningen av Statens

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden

Lokala säkerhetsnämnden Lokala säkerhetsnämnden Sammanträdesprotokoll vid Ringhals kärnkraftverk 2013-09-06 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum A1, kl. 09.00-11.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Birgit Hagebrand (M) Gunnel

Läs mer

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar Sida: 1/26 INSPEKTIONSRAPPORT Datum: 2011-07-12 Vår referens: SSM 2011-228 Objekt: OKG Inspektionsdatum: 2011-02-28--2011-03-04 Dokumentnummer: 8 Deltagare: Yvonne Johansson, KM., Stefan Sördal, KD., Josephine

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden

Lokala säkerhetsnämnden Lokala säkerhetsnämnden Sammanträdesprotokoll vid Ringhals kärnkraftverk 2014-11-21 1 Plats och tid Ringhals, konferenscentrum Kungshamn, Sal B2, kl. 09.00-11.00 Beslutande Adjungerad ledamot Jörgen Warborn

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Verksamhets berättelse 2014 Förord Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder f.n. under miljödepartementet. Näim1dens

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

BESLUT. Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM

BESLUT. Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM /(\ BESLUT inspektionen for vård och omsorg 2015-05-18 Dnr 8.1.1-40841/2013-23 1(8) Avdelning öst Lars Asteborg Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM Ärendet Anmälan enligt Lex

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse Electric Sweden AB 2015

Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse Electric Sweden AB 2015 Tillsynsrapport Datum: 2015-06-17 Er referens: Diarienr: SSM2015-394 Samlade strålsäkerhetsvärderingar Westinghouse Electric Sweden AB Ansvarig handläggare: Gabriela Bejarano Arbetsgrupp: Gabriela Bejarano

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Sida 2 (93) SSM 2010/1557-10

Sida 2 (93) SSM 2010/1557-10 UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-31 Dok nr: Arbetsgrupp: Författare: Fastställd Björn Brickstad, Anna Franzén, Anders Hallman, Lars Skånberg Lars Skånberg Mats Persson Utredning avseende den långsiktiga säkerhetsutvecklingen

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2014-04-23 Er referens: Tomas Eriksson, crtia Diarienr: SSM2014-308 Förrättningsdatum: 2014-03-11 13 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Aino

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer