KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET"

Transkript

1 Datum: Skolenhet/förskoleenhet: Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef: Marie Nilsson Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass, fritidshem och de studerande i vuxenutbildningen ska känna sig trygga i sina verksamheter. Ökat fokus på lärande i förskolan. Förbättringsinsatser enligt kvalitetsrapporten 2013 Mål att arbeta med läsåret Trygghet i förskolan: Omfördela pengar i budgeten till fast anställd personal i stället för vikarier. Fortsätta med värdegrunds- och genusdiskussioner på arbetsplatsträffar och i likabehandlingsplansarbetet. Fortsätta med processkartläggningar av rutinsituationer så att det blir ett bättre klimat i hallen vid av- och påklädningssituationerna. Ökat fokus på lärandet i förskolan: Fortsätta att utveckla den pedagogiska dokumentationen och det utforskande arbetssättet genom fortbildning och erfarenhetsutbyte. Det senare kommer på sikt att leda till att ojämnheten på kvalitén och utvecklingstakten i området kommer att utjämnas. Att organisera för och uppmuntra till personalrotation inom området kommer också att utjämna ojämnheterna. Prioritera utvecklingen av IKT både vad gäller inköp av teknik och kompetensutveckling. Fortsätta arbetet med att utveckla den pedagogiska miljön och skapa ett dokument som beskriver den pedagogiska miljön i området, en miljödeklaration. Anställa en utomhuspedagog som tillsammans med processtödjare och övriga pedagoger tar ansvar för att utveckla den pedagogiska utemiljön på förskolan Midgård. Inspiration och erfarenhetsutbyte kommer att leda till att kompetensen från detta arbete sprids till övriga förskolor i området. 1

2 Resultat Trygghet i förskolan: Upplevelsen av tryggheten i förskolan har undersökts genom föräldraenkäter, utvärderingssamtal och genomgång av varje avdelnings pedagogiska dokumentation. Undersökningarna visar att förskolorna nått målet att barnen ska känna sig trygga i förskolan. Svarsfrekvensen för föräldraenkäterna var 24 procent. Föräldraenkäterna visar att vårdnadshavarna tycker att målen kring trygghet nåtts. Dock finns det en oro för att barngrupperna skulle vara för stora. På Norra Rörums förskola, som är en liten enhet med endast en avdelning, tycker föräldrarna precis som förra året att tryggheten försämras när vikarier används. På Midgårds förskola finns precis som förra året en viss oro hos föräldrarna för organisationsförändringar. För att minska vikarieanvändningen anställdes vid höstterminens inledning en utomhuspedagog på Midgårds förskola. Schemat gjordes också om så att planeringsavlösaren frigjordes helt tre dagar i veckan och delvis en dag i veckan. Midgårds förskola och Prästkragens förskola samarbetar numera innan kl och efter kl Detta har resulterat i att vikarieanvändandet har minskat. På Norra Rörums förskola utökades vid årsskiftet den ordinarie bemanningen med ca 50% barnskötare för att slippa använda vikarier vid frånvaro. I oktober startades reflektionsgrupper 1.5h varje fredag. Alla anställda ingår i någon grupp. En av grupperna har arbetat med värdegrundsfrågor och likabehandlingsfrågor för att öka tryggheten på förskolorna. Arbetet har dokumenterats. Samtliga arbetslag har på olika sätt förändrat rutinerna i hallen vid av- och påklädningssituationerna. Som exempel kan nämnas att vissa avdelningar inte längre går ut och in med hela barngruppen samtidigt utan delar upp barnen i flera mindre grupper. Ökat fokus på lärandet i förskolan: Resultatet grundar sig på föräldraenkäter, utvärderingssamtal och genomgång av varje avdelnings pedagogiska dokumentation. Resultatet av föräldraenkäterna visar att vårdnadshavarna tycker att förskolorna har nått målet ökat lärande i förskolan. Främst lyfter de den pedagogiska miljön i förskolan. De använder ord som kreativ, lustfylld, lärande, rolig, inbjudande, stimulerande och utgår från barnens intresse. De är väldigt positiva till det ofärdiga och kreativa materialet som används pedagogiskt. Vårdnadshavarna framhåller också det utforskande arbetet i de olika projekten som utmanande och lärande, barnen ställs inför nya frågor och uppmuntras till att söka ny kunskap. I projekten tas barnens åsikter och tankar tillvara. Barnen berättar om sitt lärande hemma. Flera vårdnadshavare lyfter det språkutvecklande arbetet och berättar att deras barn både läser och skriver. Arbetet med IKT lyfts också som något som utvecklats under året. Några vårdnadshavare anser att barnen utvecklats genom förskolans rutiner och det sociala samspelet i barngruppen. 2 vårdnadshavare anser inte att de får tillräcklig information om hur förskolan arbetar med lärandet. Avdelningarnas pedagogiska dokumentationer och utvärderingssamtalen visar att alla avdelningar arbetar i projekt där barnen fördjupar sig i olika frågor och fenomen. I projekten har flera avdelningar arbetat med naturvetenskapliga frågor, matematik och språkutveckling. Kommunikation på olika sätt har visat sig vara viktig för barnen. Flera avdelningar har arbetat aktivt med att utveckla skriftspråket 2

3 genom projekten vilket resulterat i att 17 barn som lämnades över till förskoleklassen hade knäckt läskoden. IKT, främst lärplattan används som ett verktyg i kommunikationen. Samtliga avdelningar har arbetat mycket med att utveckla IKT. Lärplattan används också i arbetet med modersmålsstöd. Den pedagogiska dokumentationen visar att en avdelning har arbetat mycket med demokrati i sitt projekt. Barnen har fått diskutera respekt, likabehandling och har lärt sig hur man röstar osv. Den pedagogiska dokumentationen har detta år fortsatt att utvecklas. Främst har pedagogerna fokuserat på utvecklingen av den reflektion som görs tillsammans med barnen. Pedagogerna anser att de blivit bättre på att uppmärksamma barnen på de processer som finns. Pedagogerna fundera mycket på hur man fångar de allra minsta barnens reflektioner. I reflektionen används mycket samtal men vi behöver bli bättre på att använda fler språk i reflektionen och bearbeta lärandet med. Diskussioner förs också om hur vi gör föräldrarna delaktiga i reflektionerna. En avdelning har låtit barnen välja ut bilder som barnen fått ta med hem och reflektera tillsammans med sina föräldrar kring hemma. Föräldrarna har dokumenterat reflektionen och lämnat tillbaka till förskolan. Detta har visat sig göra föräldrarna mer delaktiga i projekten. Inköp av teknik för att utveckla IKT har gjorts. Samtliga avdelningar har nu en I-PAD. Dessutom är 3 projektorer med högtalare inköpta till området. Några avdelningar har fått ljusbord. 2 förskollärare har utsetts som ansvariga för IKT-utvecklingen. Flera pedagoger har fått fortbildning i ämnet, se bil I. Förskolorna har fortsatt att utveckla det utforskande arbetssättet. Som en pedagog uttryckte det vi kämpar med att vara medforskande. Det har visat sig vara en svår balansgång att hitta sin pedagogroll, när ska man följa barnens intresse och när ska man ta kommando som pedagog. Pedagogerna utvecklas från förmedlingspedagoger till inte göra alls pedagoger till utforskande pedagoger. De har tro på det kompetenta barnet, har helt andra förväntningar på barnen, säger ja i stället för nej, utgår från barnens erfarenhetsvärld och förväntar sig att barnen har tankar, diskuterar, har åsikter och är aktiva. En fråga som ofta ställs är hur vi utmanar barnen vidare när de fastnat eller tröttnat. Pedagogerna menar att de lärt sig att de behöver förberedelsetid för att arbeta med projekten, söka på nätet, i litteratur och ta fram bra material. Flera pedagoger påpekar värdet av att ha samma projekt på flera avdelningar. Då kan pedagogerna utveckla teorier och dra slutsatser om barns lärande när de arbetat med samma sak i flera olika grupper. Pedagogerna belyser också vikten av att dela upp barngruppen i mindre grupper när man arbetar med projekten. Då är det lättare att gå på djupet med lärandet. Samtliga arbetslag har under höstterminen fått två handledningstillfällen av pedagogista för att utveckla den pedagogiska dokumentationen och diskutera utforskande arbetssätt. På arbetsplatsträffen den 11/11 visades 2 filmer: Det gränslösa lärandet som är en film om barns och pedagogers utforskande, gjord av Malmö högskola i samarbete med Malmö stad. En film ur DVD boken som hör ihop med boken Lyssnandets och seendets villkor av Christina Wehner-Godée som är läromedelsförfattare och undervisar i didaktik och media vid Lärarhögskolan i Stockholm. Vid utvärderingen den 7/1 bytte avdelningarna sitt systematiska kvalitetsarbete med varandra, granskade och kom med förslag på förbättringar. Arbetslagen möttes sedan för reflektion och diskussion. Från och med den 10/1 har alla anställda ingått i en reflektionsgrupp 1.5h på fredagar. En av grupperna har arbetat med pedagogisk dokumentation och utforskande arbetssätt. Reflektionerna i dessa grupper har lett till ett kollegialt lärande som utvecklat pedagogerna. 3

4 Förskolorna har fortsatt att utveckla den pedagogiska miljön på avdelningarna och man ser inte längre den stora skillnaden mellan avdelningarna. Kvalitén har utjämnats under året. En miljödeklaration, d.v.s. en deklaration för vilken miljö barnen i förskolan har rätt till, inleddes på fortbildningsdagen den 16/8. Arbetet är ännu inte slutfört utan fortsätter nästa läsår. En utomhuspedagog anställdes i augusti på Midgårds förskola. Då skulle också ett skärmtak byggas för förvaring av material samt för att ge möjlighet till undervisning utomhus med skydd för vind och nederbörd. Detta skärmtak väntar vi fortfarande på bygglov för. Därför har arbetet inte riktigt kommit igång som var tänkt. Den 10/1 startades vi reflektionsgrupper 1.5h varje fredag. Alla anställda ingick i någon grupp. En av grupperna arbetade med att skapa pedagogiska rum ute. Analys Trygghet i förskolan: Föräldrar, barn och personal upplever att barnen i förskolorna i Fo2 är trygga. Detta kan ses som ett resultat av det likabehandlingsplansarbete och de värdegrunds diskussioner som kontinuerligt förs på områdets arbetsplatsträffar och i reflektionsgrupperna. Förskoleområdet bör fortsätta arbetet med att ersätta anställningar av vikarier med fast anställd personal. På Norra Rörums förskola bör vårdnadshavarna nästa termin märka resultatet av att bemanningen utökats i stället för att vikarier sätts in. Det innebär alltid att fler vikarier måste användas på en liten enhet med få anställda. På större enheter med fler fast anställd personal finns fler möjligheter för personalen att täcka upp för varandra vid kortare frånvaro. Då märker inte vårdnadshavarna frånvaron på samma sätt. På så sätt är större enheter tryggare än mindre. Att vårdnadshavarna på Midgårds förskola har en oro för organisationsförändringar kan härledas till att det förra året blev en ganska stor förändring när Ärlans förskola lades ner och inkluderades i Midgårds förskola. Dessvärre har Midgård genomgått en större renovering under sommaren 2014 som också kommer att upplevas som en förändring för vårdnadshavarna. Ökat fokus på lärandet i förskolan: Skolverket (2012) föreskriver pedagogisk dokumentation i förskolan, dels för att synliggöra verksamheten, dels för att utgöra underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. Fo2 har genomfört stora fortbildningsinsatser för att utveckla den pedagogiska dokumentationen. I takt med att personalen utvecklat sin kompetens i att utföra pedagogisk dokumentation så har verksamheten förändrats till en mer lärande miljö. Pedagogisk dokumentation hör ihop med ett specifikt arbetssätt som benämns av Skolverket (2012) som ett utforskande arbetsätt. Det kan beskrivas som ett kollaborativt arbetssätt där personalen förhåller sig öppna till barnens utforskande och är nyfikna på de olika fenomen som de undersöker och de frågor som väcks under arbetets gång. De vuxna ses inte som guider eller ledsagare som lotsar barnen, utan de är främst medskapare av kunskap. Personalen är en del i samspelet och de är därför också delaktiga att skapa tillsammans med barnen. Det här sättet att tänka om lärande utgår från postkonstruktionistisk teori. I förskolan innebär detta synsätt att målet inte är att personalen på förhand bestämmer exakt vilken kunskap som ska uppstå i barnens utforskande, men givetvis finns det alltid övergripande mål att sträva mot i en pedagogisk verksamhet. All pedagogisk verksamhet har mål och det är viktigt att ta ut en riktning i det pedagogiska arbetet med barnen. Det kommer att se olika ut beroende på vilka barn och vuxna som deltar, hur den pedagogiska miljön är anordnad 4

5 och hur de relationella samspelen utvecklas (Skolverket, 2012). Detta arbetssätt innebär att barnens inflytande över sitt eget lärande ökar. I den pedagogiska dokumentationen anses reflektionsdelen vara det drivande hjulet, d.v.s. att reflektera tillsammans kring den dokumenterade händelsen och sedan använda reflektionerna som utgångspunkt för att i nästa steg utmana barnens tankar. Den pedagogiska dokumentationen ska leda till pedagogik. Det är reflektionen som utgör grunden för utvecklingen av arbetet och ett reflekterande förhållningssätt till praktiken (Dahlberg, Moss, & Pence, 1999) (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). I reflektionerna kan pedagogerna fånga upp barnens tankar och ta tillvara mångfalden av idéer och strategier som barnen använder sig av samt lyfta fram dessa i reflektion tillsammans med barnen. På så sätt får också pedagogerna syn på de lärprocesser som barnen är i just nu. Då blir nästa steg ett för barnen känt sammanhang där barnen direkt kan vara aktiva och delaktiga i ett samlärande. För att göra denna reflektion med barnen behövs verktyg. Fo2 har det senaste året gjort satsningar både vad gäller inköp av teknik och fortbildning för att öka tillgången och kompetensen kring IKT. IKT är en förkortning av Informations- och Kommunikations-teknik, som bygger på att kommunicera information med hjälp av teknik på olika sätt, t.ex. genom film, bildspel, ljudupptagningar mm, där tekniken står för att informationen kommuniceras via modern digital teknik. En viktig del av ett utforskande arbetssätt är att organisera miljöer som, tillsammans med olika frågor som barnen ställer sig, bjuder in till ett kollaborativt undersökande av olika frågor. Det handlar om att erbjuda barnen en mängd olika möjligheter att pröva med händerna och olika redskap, att iaktta noga, lukta, känna och uppleva. Det blir också väsentligt att involvera flera olika aspekter av lärande och att inkludera flera uttrycksformer (Skolverket, 2012). Resultaten visar att Fo2 har utvecklat den pedagogiska miljön och att kvalitén på den pedagogiska miljön har utjämnats mellan avdelningarna. Detta är ett resultat av den personalrotation som görs vid varje terminsstart och som leder till ett kollegialt lärande. Reflektionsgruppernas arbete har också haft betydelse för denna utveckling. Fo2 behöver fortsätta att utveckla den pedagogiska miljön utomhus på samma sätt. Processen är igångsatt men mycket arbete återstår. På Midgårds förskola har utomhuspedagogen tyvärr sagt upp sig och skärmtaket är ännu inte på plats. Därför är det viktigt att på olika sätt inspirera all personal till att utveckla den pedagogiska utomhusmiljön och utomhuspedagogiken. 5

6 Förbättringsinsatser, Mål att arbeta med läsåret Trygghet i förskolan: Fortsätta arbetet med att omfördela pengar i budgeten till fast anställd personal i stället för vikarier. Fortsätta med värdegrunds- och genusdiskussioner på arbetsplatsträffar, reflektionsgrupper och i likabehandlingsplansarbetet. Ökat fokus på lärandet i förskolan: I förskoleområdet starta ett gemensamt projekt kommande läsår för att på så sätt ge möjlighet till kollegialt lärande. Genom att arbeta med samma projekt i flera barngrupper kan pedagogerna utveckla teorier och dra slutsatser om barns lärande. Fortsätta utveckla den pedagogiska dokumentationen och det utforskande arbetssättet genom fortbildning och erfarenhetsutbyte. Att organisera för och uppmuntra till personalrotation inom området vilket kommer att leda till fortsatt kollegialt lärande. Prioritera utvecklingen av IKT både vad gäller inköp av teknik och kompetensutveckling. Fortsätta arbetet med att utveckla den pedagogiska miljön och skapa ett dokument som beskriver den pedagogiska miljön i området, en miljödeklaration. Fortsätta med reflektionsgrupper på fredagar utifrån prioriterade utvecklingsområde: pedagogiskdokumentation/utforskande arbetsätt och pedagogisk miljö utomhus. Genom diskussioner och kollegialt lärande utveckla pedagogernas förhållningssätt så att barnen ges större möjlighet till reellt inflytande över lärandeprocesserna. 6

7 Bil I Fortbildningsplan Fo2 läsåret Förskollärare Förskola i utveckling, heldags konf. Högskolan Kristianstad. 5 förskollärare. Oktoberseminariet - halvdag för förskolan, Hur får vi syn på det barnen håller på med? Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete med exempel från förskolor i Malmö stad. 3h, Högskolan Malmö, 2 förskollärare Projekterande som ett sätt att lära och leva tillsammans i förskolan barn, pedagoger, familjer och stad. 3h, Malmö högskola, 8 förskollärare. Digitala småbarn. Högskolan Malmö, 5 förskollärare. Handledning och mentorskap i läraryrket, 7.5p, högskolan Kristianstad, 4 förskollärare. Förskolan i fokus, mässa + 2 seminarier. 1. Pianot om digitala teknikens möjligheter. 2. Lärplatta verktyg för lärande. Malmömässan, heldag, 2 förskollärare. Säker livsmedelshantering. Utbildare Jeanette Tage. 1h, samtliga förskollärare. Surfplattan i förskolan- pedagogen gör skillnad, JL-utbildning, Malmö, 2 förskollärare, 3h. Utforskande miljöer i förskolan, Centrum för fortbildning, Malmö, 8 förskollärare, 3h. Seminarieserie: Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Kommunförbundet, Malmö/Helsingborg, 5 tillfällen a 3h, processtödjarna = 4 förskollärare. Trolletdagarna Kalmar, 2 heldagar, 4 förskollärare. Handledning i arbetslaget av pedagogista Linda Berggrensson, 2 tillfällen a 2.5h. Samtlig personal. Förskolans rikskonferens Malmö, Fånga lärandet!, heldag. 1 förskollärare. Fortbildningsdag Älvkullen, Föreläsning av Karl Wittling, Hur pratar vi med våra barn på förskolan, Samtlig personal. Matematikfortbildning, Räknesätt och samband, Lena Andersson Malmö högskola ges på kommunhuset. 3h, 3 förskollärare. Avocadokärnan och kosmos om växandets mysterium. En föreläsning om ekologiskt tänkande och hållbar utveckling med projektexempel. Malmö högskola, 3h. 7 förskollärare. Studiebesök Trollets förskola i Kalmar, 1 heldag, 1 förskollärare. Seminarievecka Reggio Emilia, 2 förskollärare 7

8 Barnskötare Säker livsmedelshantering. Utbildare Jeanette Tage. 1h, samtliga barnskötare. Projekterande som ett sätt att lära och leva tillsammans i förskolan barn, pedagoger, familjer och stad. 3h, Malmö högskola, 1 barnskötare. Surfplattan i förskolan- pedagogen gör skillnad, JL-utbildning, Malmö, 1 barnskötare, 3h. Utforskande miljöer i förskolan, Centrum för fortbildning, Malmö, 3 barnskötare, 3h. Trolletdagarna Kalmar, 2 heldagar, 5 barnskötare. Handledning i arbetslaget av pedagogista Linda Berggrensson, 2 tillfällen a 2.5h. Samtlig personal. Fortbildningsdag Älvkullen, Föreläsning av Karl Wittling, Hur pratar vi med våra barn på förskolan, Samtlig personal. Studiebesök Trollets förskola i Kalmar, 1 heldag, 2 barnskötare. Musik i förskolan, Höörs musikskola, 5 tillfällen a 2h, 2 barnskötare 8

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskoleområde 2 Midgårds förskola, Prästkragens förskola, Norra Rörums förskola

Kvalitetsrapport Förskoleområde 2 Midgårds förskola, Prästkragens förskola, Norra Rörums förskola HÖÖRS KOMMUN Kvalitetsrapport Förskoleområde 2 Midgårds förskola, Prästkragens förskola, Norra Rörums förskola, förskolechef 2015-08-01 2015-08-01 2 (22) Innehåll Inledning... 4 Huvudmannens prioriterade

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan Strategi för lärplattan i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av lärplattan i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar:

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT SYFTE: En tydlig beskrivning av hur Tittuts pedagoger och anställda arbetar professionellt utifrån barns lärande. Ett styrdokument som gäller över tid. Ett styrdokument som ska följas av alla anställda.

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

ipad strategi i förskolan

ipad strategi i förskolan ipad strategi i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av ipad i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 20131029 För revidering ansvarar: Förskolechef

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan

Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan Bergsvägens förskola Terminsuppföljning - juni 2016 Skolutvecklingsplan Terminens prioriterade mål: Implementera The Big Five genom läroplansmålen. jan mars språk, utveckling och lärande april- juni matematik,

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt NORMER OCH VÄRDEN 1. Vi arbetar för att barnen ska känna en trygghet i vår verksamhet. 2. Vi arbetar för att barnen ska kunna visa/ta: Ansvar över sitt handlande, för varandra, för omgivningens leksaker

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen?

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Uppdraget Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Björketorps förskola Upprättad av Helena

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET Björkhyddans förskola Björnens förskola TELEFONNUMMER Lena Antonsson, rektor/förskolechef telefon: 0302 52 19 19, sms 0727-451919 Björkhyddans förskola: Fjärilen,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsdagen för förskolan Vi gör det goda livet möjligt!

Kvalitetsdagen för förskolan Vi gör det goda livet möjligt! Kvalitetsdagen för förskolan 20160516 Vi gör det goda livet möjligt! Sundsvalls kommun 97000 invånare 5000 barn i förskolan 85 förskolor 40 förskolechefer, 8 pedagogistor 1000 pedagoger Barn och utbildningsnämnden

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Årsunda, 20160822 2016/17 Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse FÖR LINGONBACKEN, PAVILJONGEN, SÄTRALINJEN OCH ÅRSUNDA FÖRSKOLOR Kunskapsförvaltningen Datum Sidan 1(4) Årsunda, Sätralinjen, Lingonbacken

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2016/2017 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2016/2017 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Torsdag 16 maj 2013 Ansvarig för internkontrollen Ewa Persson, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2015/2016

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Systematisk utvecklingsarbete och utvärdering med hjälp av pedagogisk dokumentation

Systematisk utvecklingsarbete och utvärdering med hjälp av pedagogisk dokumentation Systematisk utvecklingsarbete och utvärdering med hjälp av pedagogisk dokumentation - Förskola i Sverige kristina@mansfeldt.se kristina.mansfeldt@buv.su.se 1 INNAN och EFTER 1998 Socialstyrelsen Skolverket

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan för Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor 2014-2015. Nuläge:

Verksamhetsplan för Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor 2014-2015. Nuläge: Verksamhetsplan för 2014-2015 Nuläge: Vårt uppdrag är att uppfylla de mål som åligger förskoleverksamheten utifrån LPFÖ 98(10) samt Barn och utbildningsnämndens mål. Enheten består av. Vi erbjuder förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan Aspbackens och Silverskattens Förskolor

Lokal arbetsplan Aspbackens och Silverskattens Förskolor Lokal arbetsplan Aspbackens och Silverskattens Förskolor 2012-2013 På förskolorna låter vi oss inspireras av Reggio Emilias pedagogiska tankar och förhållningssätt, med ett reflekterande arbetssätt och

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR

VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR 2015-2016 Saltsjö-Duvnäs förskolors verksamhetsplan 2015/16 Organisation Saltsjö Duvnäs förskolor består av Långsjöns förskola med fem avdelningar och Saltängens

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13

Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13 Kulturförskolan Tolvåker Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13 1 Innehåll 1. Grundfakta 2. Underlag och rutiner för framtagandet av kvalitetsrapport 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsrapport och mål för

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2014/2015

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer