Verksamhetsberättelsen för MiM Kunskapscentrum år 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelsen för MiM Kunskapscentrum år 2013."

Transkript

1 Verksamhetsberättelsen för år Styrelsen för, får härmed avge årsredovisning för 2013 Årsberättelse 2013 Årsredovisning för, ideell förening. Organisationsnummer: Räkenskapsåret 2013 Styrelsen 2013 Styrelsen för Kulturföreningen m.i.m har under år 2013 bestått av: Luz Solano (ordf. och firmatecknare) Fredrik Hammarström (kassör och firmatecknare), Kerstin Kristiansson, Julija Kulina, Mohammed Abdelrazek, Hilary Boman (ledamöter). Styrelsen har ansvarat för: Diskuterat organisationsformer och aktiviteter inom föreningen för att det interkulturella perspektivet på funktionsnedsättning realiseras i samhället. Samordnat och sammankallat till föreningens olika aktiviteter. Planerat månadsmöte och anhörigträffar och följt upp föreningens övrig verksamhet i form av projekt, ansökningar, redovisningar och kontakter med samarbetspartner. Upprätthållit och utvecklat samarbete i olika frågor och samarbetsrutiner med FUB som äger lokalerna vi hyr. Ansvarat för budget och betalning av lokalhyra, telefon, internet och inköp av nödvändigt material och utrustning för föreningens verksamhet. Ansvarat för uppdatering och utveckling av hemsidan. Verksamhetsledningen i föreningen har ansvarat för projekt som drivs i föreningens regi, för att ekonomin är i balans och för att säkerställa att information och resultat når medlemmar och intresserade genom hemsidan, informationsdagar, studiebesök och medlems utskick. Den har även utarbetat rutiner för att vad som gäller vid anställningar och övriga samarbetsformer Föreningens anställda har dokumenterat och utvärderat de olika projekten, redovisa resultat till de berörda bidragsgivarna och även varit sammankallande till möten och aktiviteter. Föreningsassistenten har haft huvudansvar för att sammankalla till föreningens aktiviteter som riktar sig till medlemmar. Protokollförda Styrelsemöten Styrelse träffades 10 gånger i 2013 Valberedning Valberedningen år 2013 har bestått av Marina Ericson och Annika Andersson. Årsmöte Årsmöte för 2014 är planerat till Personal situation under året Under 2013 arbetade följande personer i m.i.m Luz Solano - föreningens ordförande samt anställd som projektledare för projektet TAKK för språket med medel från Arvsfonden. Kerstin Kristiansson Ledamot i styrelsen samt anställd som projektsamordnare för projektet TAKK för språket och genom medel från Arvsfonden. Julija Kulina-Ledamot i styrelsen och anställd som föreningsassistent genom medel erhållna från socialresursförvaltning, Arvsfonden och via förstärkt anställningsstöd.

2 Nimo Adam Lord, anställd med medel från Projekt TAKK för Språket och via särskilt anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Förutom månadsanställda som anges ovan, engageras i föreningen timanställd personal och personal som fakturerar främst projekt TAKK för Språket för sina tjänster. Verksamhet Denna verksamhetsberättelse har sammanställts av styrelsen och utgår ifrån föreningens syfte som är att främja interkulturalitet i alla dessa former. Föreningens verksamhet skall leda till en ökad förståelse om vikten av möten mellan bärare av olika bakgrunder (etniska, kulturella, religiösa, politiska, fysiska, psykiska, ekonomiska m.fl.) i skapandet av ett demokratiskt och fredligt samhälle. Under år 2013 har verksamheten i föreningen syftat till att personer oavsett bakgrunder (etniska, socioekonomiska, kulturella, religiösa, sexuell läggning, genus och funktionsnedsättning) utifrån sina förutsättningar ska kunna påverka samhällsutvecklingen. Föreningen fortsätter att jobba med och för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga utifrån ett interkulturellt perspektiv. Olika aktiviteter har genomförts med och för den målgruppen. Händelser under året Föreningens styrelsearbete Medlemmar i styrelsen har informerats av Ordföranden om vilka ekonomiska utgifter hanteringen av föreningens ekonomi innebär. Under styrelsemöten finns nu en bestående punkt som kallas för föreningens administrativa utgifter så att alla ledamöter i styrelsen kan följa utvecklingen av inkomster och utgifter i bl. a administrationsfrågor. Syftet med förändringarna i styrelsearbetet är att ansvaret för föreningens verksamhet och ekonomi ska kännas till och tas av hela styrelsen och på det sättet utveckla en mindre sårbar föreningen som kan bestå i framtiden och även när personer i styrelsen byts ut. Föreningen som arbetsgivare Under året har också en process för att tydliggöra föreningens åtaganden som arbetsgivare pågått. Bl. a har dokumentet innehållande överenskommelser som gäller för månadsanställda i föreningen kompletterats genom förslag som ordförande lämnat styrelsen och som styrelsen godtagit. Nya stadgar och ny namn Föreningen fick nya stadgar och nytt namn den 15 maj 2013 genom beslut tagen på årsmötet som slutfördes av styrelsen på styrelsemöte den 15 maj Namnändringen beslutades börja gälla omedelbart medan resten av ändringarna genomförs under året eller så fort som styrelsen får möjlighet att anpassa föreningens verksamhet till dessa. Föreningens nya namn är:. De reviderade stadgarna finns tillgängliga på hemsidan. Medlemsaktiviteter Under år 2013 genomfördes följande medlemsaktiviteter: Månadsmöten för information om föreningens verksamhet och för att sprida ett interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning:

3 Extra årsmöte den (7 februari) Bildande av anhörignätverk (7 februari) Årsmöte 2013 (22 mars) Månadsmöte med tema Vad kan vi göra mot rasism (24 maj) Grillfest och firandet av Sveriges nationaldag tillsammans med FUB (6 juni) Teaterbesök Happyland, Johannes Kyrkan (10 december) 15 december: Jul fest med medverkan av musikteckengruppen Sign UPP. Övriga träffar under året: Anhörigträffar är öppna för alla medlemmar men även för andra intresserade av informationen: 11 april: Övergång till vuxen ålder hos ungdomar med funktionsnedsättning. 18 april: Hälsa och motion för hela familjen. 24 april: Studiebesök till Habiliteringen i Frölunda. 25 april: Vänskapsrelationer hos familjer med barn med funktionsnedsättning 12 maj: Studiebesök till Botaniska Trädgarden. 5 september: Hur har det gått att använda AKK under sommaren? 18 september: Övergång till puberteten och tonårstid hos barn med funktionsnedsättning med medverkan av sjuksköterskan från särskolan Lisbeth Tengroth. 10 oktober: Daglig verksamhet med medverkan av Elaine Johansson 7 november: Tecken för samtal om viktiga saker. 5 december: Bra mat och goda rutiner i familjer med barn med funktionsnedsättning. Familjesöndagar: 3 februari och 7 april (teckensång med fika och disko för hela familjen) k u n s k a p s c e n t r u m Uppdrag, processer och seminarier Under år 2013 genomförde föreningen seminarier kring interkulturalitet, mångfald och integration. Dessa seminarier var: 19 februari: Inspirationsföreläsning i projekt GRAF i samarbete med GR (Göteborgsregionens kommunalförbund). Funktionsnedsättning i ett interkulturellt perspektiv 16 april: Föreläsning på årskonferensen för SOMS Sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Hälso- och Sjukvård på lika villkor om mötet mer personer med funktionsnedsättning med en annan kulturell bakgrund än svensk.

4 26 april: Föreläsning under utbildningsdagarna Minoritetspårklige i banehage og skole till specialpedagoger, förskolelärare och pedagoger för Statsped i Norge med TAKK för språket och ett flerspråkigt perspektiv på AKK 21 maj: Anordnadet av föreläsningen Sociala investeringar och Socioekonomiska strategier av Ingvar Nilsson i samarbete med HSO, Fryshuset, RSFL och Social Aktion Nu. 26 augusti: Föreläsning till pedagoger inom Barn och utbildning, Stödenheten Uddevalla kommun Flerspråkigt perspektiv på AKK varför behövs ett sådant och hur kan professionella använda det? 8 oktober: Föreläsning för nätverket Fördjupning Kommunikation för Center för skolutveckling Göteborgs Stad. TAKK för språket och ett flerspråkigt perspektiv på AKK 9 oktober: Anordnandet och föreläsning i konferens Mänskliga rättigheter barns och ungas olika förutsättningar för delaktighet i samarbete med HSO, Fryshuset, RSFL och Social Aktion Nu. 20 november: Anordnadet av föreläsningen Enade vi stå, söndrade vi falla eller? i samarbete med HSO, Fryshuset, RSFL och Social Aktion Nu. k u n s k a p s c e n t r u m Projekt TAKK för språket Föreningen har fortsatt arbetet med projektet Takk för språket som beviljades medel från Arvsfonden för ytterligare ett år och som startade i augusti 2010 och pågår till och med Vt Samarbetspartner i projektet är Språkens Hus i Malmö, DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg, Habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän samt SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Med dessa medel har följande utbildningar genomförts i projektets regi: 2013 Utbildningar Föräldrautbildning TAKK på modersmålet/famn. Under år 2013 planerades och genomfördes anhörigutbildning TAKK på modersmålet/famn vid två tillfällen. I utbildningen ingår två delar: fyra tillfälle om Tecken som AKK på modersmålet och fyra tillfälle kring familjens AKK med fokus på vad just varje barn/ungdom behöver för sin kommunikation inom familjen. Personalutbildningen Fler-TAKK. Tre utbildningsomgångar anordnades under år Dessa bestod av tre tillfällen - två halvdagar och en heldag. Målgruppen var personal som arbetar inom Habiliteringen i Göteborg, DART, modersmålslärare anställda av Språkcentrum i Göteborg samt annan personal som möter flerspråkiga familjer i behov av TAKK eller annan AKK. Personal inom Barn och utbildningsförvaltning och Stödenheten i Uddevalla kommun deltog under en utbildningsomgång. Utvärderingen av utbildningsomgångarna visar att nästa alla deltagare ansåg att målen med utbildnigen hade uppnåtts och kommentarer gällande

5 innehåll och upplägg var oerhört positiva. Möte mellan logopeder, specialpedagoger och modersmålslärare samt möten med anhöriga som deltog i föräldrautbildningen TAKK på modersmålet angavs av alla deltagare som väldigt lärorika. Nästa alla deltagare i Fler-TAKK angav också att metoden innehållande diskussion, dramövningar och föreläsningar hade bidragit till at öka kvalitén i utbildningen. Det gemensamma målet för båda utbildningarna är att skolpersonal och föräldrar i dialog ska utveckla arbetssätt där AKK och modersmålet kan användas för att utveckla elevernas kommunikation. Familjetecken på modersmålet. Under år 2013 har två tillfällen för Familjetecken på modersmålet erbjudits till alla anhöriga som deltagit i utbildningar. Dessa tillfällen är på söndagar eller röda dagar och då är alla i familjen välkomna. Vi träffas för att umgås och teckna med hjälp av sånger och lekar. Sammanställning av deltagare i konferenser, seminarier och utbildningar inom MiM Kunskapscentrums verksamhet och projekt TAKK för Språket år Namn Kvinnor Män Barn med fn. Antal deltagare och syskon Takk på modersmålet Kom-Fler 36 Fler-TAKK FAMN Familjesöndag Konferenser 470 Anhöriggruppsmöten TOTALT: 117 kvinnor, 19 män, 48 barn, 470 delt. konferens SUMMA: 705 deltagare från målgruppen Metodmaterial TAKK för Språket Ett behov som vi har blivit uppmärksammade på genom samarbete med olika personalgruppen och föräldrar är att det saknas enkel och lätt tillgänglig information om det flerspråkiga perspektivet på AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Vi har vid förfrågningar mailat till intresserade material som projektet har utvecklat men ett varaktigt verktyg behövs för spridning och förankring av perspektivet i framtiden. Under år 2013 sökte vi och blev beviljade medel från social Resursförvaltning för att färdigställa metodmaterialet TAKK för Språket som är ett metod material i digital form som på ett enkelt och levande sätt ska ge insikt och kunskap kring ett flerspråkigt perspektiv på AKK. Målgruppen är pedagoger och föräldrar. Materialet ska innehålla olika exempel på hur anpassa AKK till barn och ungdomar med kommunikativa funktionsnedsättningar som har ett annat modermål än svenska.

6 Syftet med webbsidan är att ge pedagoger och föräldrar kunskap om varför och hur används AKK tillsammans med modersmålet. Att presentera hur AKK-material kan användas på modersmålet genom att föräldrar och modersmålslärare visar. Innehåll i metodmaterialet: Grunden utgörs av 5-6 huvudanimering på ca 2 minuter som i huvudsak ska illustrera det flerspråkiga perspektivet på AKK. Arbetet med att kontakta samarbetsorganisationer påbörjades under hösten 2013 och flera samarbetsorganisationer fanns inblandade vid årets slut. Göteborg den 23 januari 2014 Styrelsen i genom Luz Solano (Ordförande).

Arsredovisning for. KULTURFöREN MIM 857209-6090. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Arsredovisning for. KULTURFöREN MIM 857209-6090. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 , Arsredovisning for KULTURFöREN MIM Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 1(11) Fö rva ltn i n gs berätte lse Styrelsen för KULTURFÖREN MlM, får härmed avge årsredovisning för 2012. Arsberättelse Styrelsen

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Eva-Kristina Salameh och Luz Solano, Vt 2013 Att kunna kommunicera är en av mänsklighetens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2013

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2013 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2013 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Årets skånska genombrott Idéburen sektor

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2003 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Innehåll Sidan INLEDNING... 4 Om föreningen...4 År 2003...4 MÖTEN UNDER ÅRET... 5 VÅRA SPONSORER... 6 SAMARBETSPARTNER... 6

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer