Arsredovisning for. KULTURFöREN MIM Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning for. KULTURFöREN MIM 857209-6090. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31"

Transkript

1 , Arsredovisning for KULTURFöREN MIM Räkenskapsåret

2 1(11) Fö rva ltn i n gs berätte lse Styrelsen för KULTURFÖREN MlM, får härmed avge årsredovisning för Arsberättelse Styrelsen 2012 Styrelsen för Kulturföreningen m.i.m har under år 2011 bestått av: Luz Solano (ordf. och firmatecknare,fredrik Hammarström (kassör och firmatecknare), Kerstin Kristiansson, Julija Kulina, Mohammed Abdelrazek, Hilary Boman, Fernando Lorca och Monalisa Algar (ledamöter). Styrelsen har ansvarat för följande aktiviteter: ' Diskuterat organisationsformer och aktiviteter inom föreningen för att det interkulturella perspektivet på funktionsnedsättning får större genomslagskraft i samhället. ' Samordnat och sammankallat föreningens olika aktiviteter. ' Hållit kontakt med ekonomiansvariga på KMSG. ' Planerat månadsmöte och följt upp foreningens övrig verksamhet i form av projekt, ansökningar, redovisningar och kontakter med samarbetspartner. ' Upprätthållit och utvecklat samarbete i olika frågor och samarbetsrutiner med FUB som äger lokalerna vi hyr. ' ansvarat för betalning av hyra telefon och inköp av nödvändigt material och utrustning för föreningens verksamhet. ' Ansvarig för uppdatering och utveckling av hemsidan. Protokollförda Styrelsemöten Under 2012 träffades styrelsen 8 ggr Valberedning Valberedningen år 2011 har bestått av Marina Ericson och Annika Andersson. Arsmöte Arsmöte för 2012 är planerat til Personal situation under året Under 2012 arbetar följande personer i m.i.m Luz Solano - foreningens ordförande samt anställd som projektledare för projektet TAKK för språket med medel från Allmäna Arvsfonden. K rstin Kristiansson - Ledamot i styrelsen samt anställd som projektsamordnare för projektet TAKK for språket och genom medelfrån Allmäna Arvsfonden. Juliia Kulina-Ledamot i styrelsen och anställd som föreningsassistent genom medel erhållna från socialresu rsforvaltn in g, Arvsfonden och via förstärkt anställningsstöd. Fernando Lorca- ledamot i styrelsens och anställd under året som projektledar för projekt Opera för AIIa genom medel erhållna från Jerring Fonden och särskilt anställningsstöd. Monalisa Algar- invald i styrelsen och praktikant under perioden januaii-mars samt anställd under perioden mars-december 2012 för utvärderingsarbete i projekt IAKK för Språket genom medel från Göteborgs Funktionshi nderrådet och Arvsfonden. Förutom månadsanställda som anges ovan, engageras iföreningen timanställd personal och personal som fakturerar främst projekt TAKK för Språket för sina tjänster. Verksamhet Denna verksamhetsberättelse har sammanställts av styrelsen och utgår ifrån föreningens syfte som är att främja interkulturalitet i alla dessa former. Föreningens verksamhet skall leda till en ökad förståelse om vikten av möten mellan bärare av olika bakgrunder (etniska, kulturella, religiösa, politiska, fysiska, psykiska, ekonomiska m.ft.) i skapandet avett demokratiskt och fredligt samhälle. Under är 2012 har verksamheten iforeningen syftat till att personer oavsett bakgrunder (etniska, socioekonomiska, kulturella, religiösa, sexuell läggning, genus och funktionsned!ättning) utifrån sina forutsättningar ska kunna påverka samhällsutvecklingen. Föreningen fortsätter att jobbä'med och förpersoner med funktionsnedsättning och deras anhöriga utifrån ett interkulturellt perspektiv genom olika projekt och aktiviteter som genomförs med och för den målgruppen. Händelser under året Föreningen som arbetsgivare Under året har också en process för att tydliggöra föreningens åtaganden som arbetsgivare pågått. Bl a har dokumentet innehållande överenskommelser som gäller för månadsanställda i föreningen arbetats fram. Det dokumentet kommer att bearbetas ytterligare under kommande året och det arbetet genomförs i styrelsen. Aven en process för att identifiera otyoligheter i foreningens stadagar

3 2(11) päbörjades I slutet av året. Medlemsaktiviteter Vi h.ar lyckats^engagera nya medlemmar och deras familjer i föreningens aktiviteter. Under är 2012 genomfordes följande medlemsaktiviteter: Månadsmöten för information om föreningens verksamhet och för att sprida ett interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning: Besök till Anhörigcentrum kring hur anhörigcentrum kan stödja anhöriga till personer som har funktionshinder. '..-. Besök till Rosengrenska stiftelse. Under besöket informerades medlemmar om Rosengrenska stiftelse och om deras arbete med sjukvård till papperslösa flyktingar. ' Syskon med funktionshinder. Ett möte med föräldrar till bärn ried funktionsnedsättning genomfordes där vardage_n för syskonen till barn/ungdomar med funktiosnedsättning belyites genom information om stöd som finns och utifrån deltagarnäs erfarenheter. Familjesöndagar. Alla medlemmar har välkömnats att delta i familjesöndagar med tecken och sång (6 tillfällen under året) Övriga träffar under året: Grillfest den 6 juni för att välkomna nya medlemmar och att informera om foreningen. ' Julfest. Alla medlemmar välkomnades till den årliga julfesten där aktiviteter för hel-a familjen genomfördes. Gemensamt besök för att titta på Stadsteaterns föreställning Jag vill få vara mamma. ' Studiecirkel i interkulturellt föreningsarbete. Hur gör vi foreninge-n tillgänglig för personer med funktionsnedsättning med olika förutsåttningar? - Två styrelsemedlemmar har gått på kuå föreningsteknik och styrelsearbete. Kursen innehåll: Kort historik, föreningsteknik, styrelsens roll och samspel6t i arbetet, årshote, föreningsekonomi och budget, revisorernas roll och hur man arbetar med sina medlemmar. Kursen var örganiserad av socialresursförvaltning i sammarbetet med Sensus. Uppdrag, processer och seminarier Under är 2012 genomförde föreningen seminarier kring interkulturalitet, mångfald och integration. Dessa seminarier var; ' Föreningen deltog i den årliga Nordiska konferensen kring AKK(ISAAK)som ägde rum i Danmark imars ' Seminarie på Konferensen ^ Mölesp lats Funktionshrnder under april månad som organiseras av GR (Göteborgs Regionen). ' Samarbete med DHR i projektet Din vardag: vår politik. Bland annat genom en workshop på tema Etnicitet och Funktionsnedsättning den 29 aprii ' Seminariet för HSO 28 april med temat Funktionshinder och interkulturalitet hos i ntre sse org a n i satio ne rn a. ' Deltagande i konferensen F/erspråkigt perspektiv på AKKden 'll maj på SpSM i Göteborg. ' Seminariet for personal inom funktionshindärområdet i östra Götebol'! med tema Mångfaid inom organisationen den 4 juni. ' Kommunikationska.rne.yll.dels juni genom seminarie kring projekt TAKK för Språket. ' Föreningen har deltagit i konferensei Barn och ungdomai'xuntxap, insikt och samverkan som anordnades av bl a Göteborgstad och Autismförening igoteuorg den 1'november. ' Föreningen har deltagit den B november i temadä g Barn i fo"kus, som anordnats av Socialresursfcirvaltning och HSo i Göteborg. På dessä uppdrag tttittt,i."r och berättar om materialet Dina frågar är tillgång. ;. FT.9TilSen deltog i konferensen HSO konferens för mänsktiga rättigheter 2012 genomföretäsntng kring Ett interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning den 2i november. ' I styrelsen har diskuterats vad som behövs för att stäa upp Föreningen M.i.m:s aktivitets- och tankegrupp för mångfald (Makt)som blir en tankesmedja for ati skapa oplnion och ge perspektiv på aktuella händelser som berör mångfald i Göteborgs stad. Personer med teoretiska iunskaper och praktiska erfarenheter av mångfald kommer att bjudas in till att delta i gruppen. Syftet ar att bemota o9h-9e perspektiv på viktiga händelser kring mångfald på både individl, srupp- oih samhäilsnivå samt att förmedla positiva erfarenheter av möten mellai bärare av olika bakgr-unåär. I första hand kommer gruppen att förmedla sina tankar genom artiklar, insändare eller offeniliga brev och använda sig av befintliga kanaler via media for attdelta i debatten. Spridningsprocess av studiematerialet Dina Frågor: en tillgång har skett genom att materialet har används på utbildningarna som genomförts inom rairen for päieft TAKK föåpråt<et ocn pa olxa

4 3(11) seminarier och uppdrag. Under är 2012 har materialet Dina frågar är tittgång bestäilts av: SPSM i Umeå ' Rehab i Linköping ' Specialpedagogiska skolmyndigheten i Luleå ' Barn- och Ungdomsrehabilitering i Lycksele ' Barn och ungdomsmedicinen i Gamlestan, Göteborg ' Språkcentrum i Göteborg. Projekt TAKK för språket Föreningen genomfört aktiviteter för pro;ekt Takk för språket som har beviljats medel från Arvsfonden och som startade i augusti Samarbetspartner i projektet är Språkens Hus i Malmö, DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg, Habillteringen i Göteborg och Södra Bohuslän samt SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Syftet med projektet är att undersöka om familjer som inte tidigare har intresserat sig för att använda AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) kan nås av ett externt stöd som.utgår från familjens kulturella bakgrund och som tar hänsyn till deras speciella förutsättningar obhbehov. lnom projektet har följande aktiviteter genomförts: ' Takk på modersmålet. Under vtlhl2012 genomförde föreningen föräldrautbildningen Takk på modersmålet som har som mål att öka medvetenheten om möjligheten att använda sitt modersmål och TAKK (tecken som alternativ kommunikation). Ett annat mål är att familjen, nära vänner och barnet med funktionsnedsättning börjar använda tecken eller utökar användningen av tecken för att berätta vad man vill, tänker och känner. Under vårterminen omfattade utbildningen 12 tillfällen och under hösten 10. Ett utvärderingsarbete som är baserat på enkätundersökning och samtal med deltagare har pågått vid sidan av utbildningarna. Dokumentationen om vad föräldrarna har tyckt sammanställs som en del av projektets resultat. ' Familjesöndagar med tecken. Under året har 5 tillfälle för familjeträffar med tecken i fokus erbjudits. Vi har fikat, sjungit och lekt och både barn och vuxna har deltagit. Tillfällen har varit väl besökta och liknande aktivi[ete] efterfrågats för framtiden av medlemmarna. Fler-TAKK lnom ramen för projekt TAKK för språketgenomförde personalutbildningarf ler TAKK Målgruppen var personal som arbetar inom Habiliteringen i Göteborg, ÖAnf, modersmålslärare llstalt! av språkcentrum i Göteborg samt annan personal som möter flerspråkiga familjer i behov av TAKK. Två utbildningsomgångar anordnades under oktober månad. Dessa bestod av tre tillfällen - två halvdagar + en heldag. ' lnformationsmöten Den 4 oktober hölls en informationsdag om hur funktionsnedsättningar påverkar kommunikation och den 8 november blev en informationsdag med besök från representanter for särskolan, patientnämnden, LSS-handläggning och fritidsverksamhet. Opera för alla ' Under året ansökte föreningen medel för projekt Opera för alla men inga nya medel inkom. Med stöd av medel som beviljades av Jerringfonden under 2011 och av arbetsförmedlingen anställdes en projektledare för bl a det ändamålet. Med stöd av samma medel genomfördes ett operaprogram i september i samarbete med kulturskolan i Lundby i Göteborg. De två andra föreställningarna som skulle genomföras för beviljade medelfrån Jerringfonden är inplanerade och äger rurn i februari 2013.

5 S0 4(11) Verksamhetsplan Prel im i när verksam hetsplan för ku lturföreningen Ml M Bakgrund Under är 2013 kommer verksamheten i föreningen att syfta till att personer oavsett bakgrund (etnisk, socioekonomisk, kulturell, religiös, sexuell läggning, genus och funktionsnedsättning) utifrån sina förutsättningar ska kunna påverka samhällsutvecklingen. Föreningen fortsätter att jobba for och med personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga utifrån ett interkulturellt perspektiv. Den här preliminära verksamhetsplanen har arbetats fram avstyrelsen och kommer att fastställas i samband med årsmötet Styrelsens arbete Styrelsen kommer att träffas en gång i månaden för att möjliggöra det fortsatta arbetet. Styrelsens har fortsatt huvudansvar for projekt som drivs i föreningens regi, den ansvara for att ekonomin är i balans och för att säkerställa att information och resultat når medlemmar och intresserade genom hemsidan, informationsdagar, studiebesök och medlems utskick. Styrelsen och föreningens anställda kommer även att dokumentera och utvärdera de olika projekten, redovisa resultat till de berörda bidragsgivarna och även vara sammankallande till möten och aktiviteter. Föreningsassistenten har huvudanslar for att sammankalla till föreningens aktiviteter som riktar sig till medlemmar. Arbete med stadgarna och med riktlinjer för styrelsearbetet Styrelsen kommer att arbeta för att tydliggöra stadgarna i punkter som gäller beslutsfattande inom föreningen och styrelsesammansättning. Styrelsen kommer också att aibeta för att utveckla rikflinjer för styrelsearbetet och för valberedningens arbete. Dokumentet som beskriver vad som gäller för anställda i föreningen kommer också att fastställas under styrelsemöten som hölls underåren. En namnändring för att bättre presentera föreningens verksamhet diskuteras i styrelsen och föreslås enligl nuvarande stadagar till årsmötet. Administration av föreningensekonomi Styrelsen och i synnerhet ordföranden kommer att arbeta för att tydliggöra för övriga medlemmar i styrelsen vilka ekonomiska utgifter hanteringen av föreningens ekonomi innebär. Under styrelsemöten kommer en bestående punkt som kallas för föreningens administrativa utgifter att tas upp i syfte att alla ledamöter i styrelsen ska kunna följa utvecklingen av inkomster och utgifter i bl a administrationsfrågor. Syftet med förändringarna i styrelsearbetet är att ansvaret för foreningens verksamhet och ekonomi ska kännas till och tas av hela styrelsen och på det sättet utveckläen mindre 9grbar föreningen som kan bestå i framtiden och även när personer i styrelsen byts ut. Medlemsaktiviteter Under är 2013 planeras följande aktiviteter för medlemmarna: MånadsmÖten för information om föreningens verksamhet och för att diskutera funktionsnedsättning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Följande teman för månadsmöte hai foreslagits: ' Grillfest på Sveriges nationaldag och julfest för att välkomna nya medlemmär och informera om föreningen. ' Gemensamma teaterbesök (2-3 gånger under året). ' Studiecirkel Från ide till genomförande. Vilka är de viktigaste stegen för att genomfora en id6 som du brinner för? ' Studiecirkeln Nybörjarkurs för datoranvändare. Hur söker man på internet, hur man skriver i word, hur använder man de vanligaste mejlprogramen osv. ' Gemensamt studiebesök till bibliotek för att visa hur man kan söka egen kunskap och information. ' Familjetecken på modersmålet. Under året kommer vi att erbjuda 4 tillfällen per termin för intresserade av tecken som AKK på modersmålet Familjetecken på modersmålet. Då är alla i familjen välkomna. Vi kommer att träffas och teckna med hjälp av sånger och lekar. Uppdrag, processer och seminarier Under är 2013 planerar foreningen att erbjuda intresserade organisationer eller verksamheter följande: ' Seminarier om interkulturalitet, mångfald och integration. ' Skolan och elever med funktionsnedsättning- ett interkulturellt perspektiv ' Stöd i informationsprocesser till personer med ufländsk bakgrund. ' Utbildningar och informationsdagar utifrån studiematerialet Dina frågor: en tillgång som lyfter fram ett interku ltu rellt perspektiv på fun ktionsnedsättni ng. stöd och vägledning till styrelser eller ledningar för att öka mångfalden i organisationen. ' Föreningen undersöker vidare intresset och behov av M.i.m:s aktivitets- och tankegrupp för mångfald (Makt) som blir en tankesmedja för att skapa opinion och ge perspektiv på a[tueila händelser som berör mångfald i Göteborgs stad. Personer med teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av mångfald kommer att bjudas in till att delta i gruppen. Syftet är att bemöta och ge perspektiv på viktiga händelser kring mångfald på både indivld-, grupp- och samhällsnivå samt att förmedla positiva erfarenheter av möten mellan bärare av olika bäkgrunder. I första hand kommer

6 - KULTURFÖREN MIM 5(11) gruppen att förmedla sina tankar genom artiklar, insändare eller offentliga brev och använda sig av befintliga kanaler via media för att delta i debatten. ' Spridningsprocess av studiematerialet Dina Frågor: en tillgång fortsätter. ' lnformationsmöten för intresserade av utbildningen TAKK på modersmålef tillsammans med föreningens samarbetsorganisationer. Förutom information om TAKK på modermålet förmedlas kunskap om kommunikativa funktionsnedsättningar och dess konsekvenser samt information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning. Språkledare med olika språkkunskaper som är medlemmar i föreningen medverkar i mötet och står till förfogande for deltagare som behöver det. Projekt Projekt TAKK för språket Föreningen planerar fortsätta driva det treåriga projektet Takk for språket som har beviljats medel från Arvsfonden och som startade iaugusti2010 och pågårtilloch med Vt2013. Samarbetspartner i projektet är Språkens Hus i Malmö, DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg, Habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän samt SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Syftet med projektet är att undersöka om familjer som inte tidigare har intresserat sig för att använda AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) kan nås av ett externt stöd som utgår från familjens kulturella bakgrund och som tar hänsyn till deras speciella förutsättningar och behov. Vår målsättning är att inom ramen för projektet men även efter avslutat projekt kunna erbjuda följande utbildningar och aktiviteter: Personalutbildningen Fler-TAKK I utbildningen Fler-TAKK delges personal erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga familjer i behov av AKK. Syftet är att utifrån ett utbildningsvetenskapligt och flerspråkigt perspektiv och med stöd av befintlig forskning förmedla praktisk kunskap om användning av AKK och Tecken som AKK. Kursid6n har utvecklats av föreningen Mim (Mitt i det interkulturella mötet) och kursansvariga under hösten är projektgruppen i TAKK för Språket. M.i.m kommer i samarbete med projektgruppen i TAKK för språket att undersöka behovet av utbildning Fler TAKK hos personal som möter flerspråkiga familjer i behov av TAKK. Metodmaterial Ett flerspråkigt perspektiv på AKK. Föreningen kommer att söka medel for att under,iret sammanställa ett metodmaterial där teoretisk och praktisli information kring användning av AKK på modermålet samlas. Målet är att materialet ska vara en resurs hos personaiinom habilitäringen och skola och vi undersöker samarbetspartner med intresse och kunskapi hur man bäst utvecklar interaktivt material som kan användas av föräldrar och personal for att utveckla kommunikationen hos barn/ungdomar med funktionsnedsättning som är flerspråkiga. Utbildning TAKK på modersmålet. Utbildningen riktar sig till flerspråkiga föräldrar som vill använda sitt modermål och använda tecken som AKK. Föräldrautbildningen TAKK på modersmålet erbjuds under hösten genom projektmedel som erhållits av Socialresursförvaltning i Göteborgsstad. FAMN, (familjens AKK på modersmålet). Från och med år 2013 vill vi erbjuda minst en gång per termin en fyra dagars-workshop där man får möjlighet att diskutera och reflektera över hur kommunikationen i familjen sker med barneuungdom som har funktionsnedsättning. Tanken är att även erbjuda möjlighet att tillverka eget material iom just familjen behöver och som annars aldrig blir gjort på grund av bristande kunskap eller tid. 'FAMN" kommer att erbjudas till deltagare i TAKK på modersmålet som behöver stöd för att hitta strategier som engagerar hela familjen för att underlätta kommunikationen med barnet/ungdomen med funktionsnedsättning. Under hösten 2013 erbjuds FAMN tack vare projektmedel som erhållits från socialresursförvaltning i Göteborgs Stad. Utvårderingar vi har gjort av projektets utbildningar visar att foräldrar behöver stöd for att hantera konflikter som uppstår i vardagen och som förstärks av bristande kommunikation. Workshopen "FAMN" kommer att ge familjeanpassäd kunskap inom tre områden: - Förhållningssätt till barnet/ungdomen som uppmuntrar kommunikation och reducerar konflikter, - Kunskap om beteendemässiga konsekvenser av funktionsnedsättningen - Anpassning av TAKK och/eller annan AKK samt tiltverkning av material som uppmuntrar och underlättar kommunikationen i varje familj. - Förstärkningen av de sociala kontakterna föräldrarna emellan som kan teda titt att man kan stödja varandra efter avslutad utbildning. Projekt Opera för Alla Under februarimånad genomförs två Opera föreställningar för barn med funktionsnedsättning och deras familjer inom ramen för Projektet Opera för Alla och med medel som erhölls från Jerringsfonden

7 6(1 1) i slutet av är Med dessa föreställningar avslutas projektet och rapport till bidragsgivaren över de genomförda föreställningarna sammanställs och skickas. Schysst sommarteater En sommarkurs for ungdomar i ålder är som har syskon med funktionsnedsättning. Syftet med kursen är att lyfta fram vilken livskunskap och vilka erfarenheter som syskonen till personer med funktionsnedsättning får for livet. Med utgångspunkt i ungdomarnas berättelser om sinvardag skriver vi manus och gestaltar bilder från vardagen som visar vilka tillgångar syskon med annorlunda erfarenheter är för sina jämnåriga och för samhället. Kursen planeras i samarbete med FUB i Göteborg. Dispositioner beträffande vinst eller förlust balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa u "!a.d beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

8 7(11) Resultaträkning Belopp ikr Nol Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt 'l '

9 8(11) Balansräkning Belopp ikr Nof TlLLGANGAR Omsättnin gstill gångar Ko rtfristig a ford ri ng ar Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

10 e(11) Balansräkning Belopp ikr Nof EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital i foreningar Fritt eget kapital Arets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser lnga t,sfu_

11 10(11) Redovisn in gspri nciper och boksl utskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt r Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 2 Eget kapital Eget kapital vid årets ingång Balanserad vinst Arets resultat Eget kapital vid årets utgång f*

12 KULTURFöREN MIM 11(11) Underskrifter Götebors aen^lfrzotz Styrelseordförande tllnal.aru>pq Kerstin Kristiansson &*å> &br\ Monalisa Algar lt/er#ti,,-- Hilary Flolm Fredrik Hammarström Kassör frura Julija K6{ina Mohammed Abdelrazek -/rt,4 i cl//.(/ r( t t *T-- 7-*,n1.-* Fernando Lorca )* larrq, Min revisionsberättelse har lämnats o* f Kristina Ringvall Auktoriserad revisor,l

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I NG

Å R S R E D O V I S N I NG 1 Å R S R E D O V I S N I NG 2010-01-01 2010-12-31 för Tjejzonen (Org nr 802405-8839) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer