Arsredovisning for. KULTURFöREN MIM Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning for. KULTURFöREN MIM 857209-6090. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31"

Transkript

1 , Arsredovisning for KULTURFöREN MIM Räkenskapsåret

2 1(11) Fö rva ltn i n gs berätte lse Styrelsen för KULTURFÖREN MlM, får härmed avge årsredovisning för Arsberättelse Styrelsen 2012 Styrelsen för Kulturföreningen m.i.m har under år 2011 bestått av: Luz Solano (ordf. och firmatecknare,fredrik Hammarström (kassör och firmatecknare), Kerstin Kristiansson, Julija Kulina, Mohammed Abdelrazek, Hilary Boman, Fernando Lorca och Monalisa Algar (ledamöter). Styrelsen har ansvarat för följande aktiviteter: ' Diskuterat organisationsformer och aktiviteter inom föreningen för att det interkulturella perspektivet på funktionsnedsättning får större genomslagskraft i samhället. ' Samordnat och sammankallat föreningens olika aktiviteter. ' Hållit kontakt med ekonomiansvariga på KMSG. ' Planerat månadsmöte och följt upp foreningens övrig verksamhet i form av projekt, ansökningar, redovisningar och kontakter med samarbetspartner. ' Upprätthållit och utvecklat samarbete i olika frågor och samarbetsrutiner med FUB som äger lokalerna vi hyr. ' ansvarat för betalning av hyra telefon och inköp av nödvändigt material och utrustning för föreningens verksamhet. ' Ansvarig för uppdatering och utveckling av hemsidan. Protokollförda Styrelsemöten Under 2012 träffades styrelsen 8 ggr Valberedning Valberedningen år 2011 har bestått av Marina Ericson och Annika Andersson. Arsmöte Arsmöte för 2012 är planerat til Personal situation under året Under 2012 arbetar följande personer i m.i.m Luz Solano - foreningens ordförande samt anställd som projektledare för projektet TAKK för språket med medel från Allmäna Arvsfonden. K rstin Kristiansson - Ledamot i styrelsen samt anställd som projektsamordnare för projektet TAKK for språket och genom medelfrån Allmäna Arvsfonden. Juliia Kulina-Ledamot i styrelsen och anställd som föreningsassistent genom medel erhållna från socialresu rsforvaltn in g, Arvsfonden och via förstärkt anställningsstöd. Fernando Lorca- ledamot i styrelsens och anställd under året som projektledar för projekt Opera för AIIa genom medel erhållna från Jerring Fonden och särskilt anställningsstöd. Monalisa Algar- invald i styrelsen och praktikant under perioden januaii-mars samt anställd under perioden mars-december 2012 för utvärderingsarbete i projekt IAKK för Språket genom medel från Göteborgs Funktionshi nderrådet och Arvsfonden. Förutom månadsanställda som anges ovan, engageras iföreningen timanställd personal och personal som fakturerar främst projekt TAKK för Språket för sina tjänster. Verksamhet Denna verksamhetsberättelse har sammanställts av styrelsen och utgår ifrån föreningens syfte som är att främja interkulturalitet i alla dessa former. Föreningens verksamhet skall leda till en ökad förståelse om vikten av möten mellan bärare av olika bakgrunder (etniska, kulturella, religiösa, politiska, fysiska, psykiska, ekonomiska m.ft.) i skapandet avett demokratiskt och fredligt samhälle. Under är 2012 har verksamheten iforeningen syftat till att personer oavsett bakgrunder (etniska, socioekonomiska, kulturella, religiösa, sexuell läggning, genus och funktionsned!ättning) utifrån sina forutsättningar ska kunna påverka samhällsutvecklingen. Föreningen fortsätter att jobbä'med och förpersoner med funktionsnedsättning och deras anhöriga utifrån ett interkulturellt perspektiv genom olika projekt och aktiviteter som genomförs med och för den målgruppen. Händelser under året Föreningen som arbetsgivare Under året har också en process för att tydliggöra föreningens åtaganden som arbetsgivare pågått. Bl a har dokumentet innehållande överenskommelser som gäller för månadsanställda i föreningen arbetats fram. Det dokumentet kommer att bearbetas ytterligare under kommande året och det arbetet genomförs i styrelsen. Aven en process för att identifiera otyoligheter i foreningens stadagar

3 2(11) päbörjades I slutet av året. Medlemsaktiviteter Vi h.ar lyckats^engagera nya medlemmar och deras familjer i föreningens aktiviteter. Under är 2012 genomfordes följande medlemsaktiviteter: Månadsmöten för information om föreningens verksamhet och för att sprida ett interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning: Besök till Anhörigcentrum kring hur anhörigcentrum kan stödja anhöriga till personer som har funktionshinder. '..-. Besök till Rosengrenska stiftelse. Under besöket informerades medlemmar om Rosengrenska stiftelse och om deras arbete med sjukvård till papperslösa flyktingar. ' Syskon med funktionshinder. Ett möte med föräldrar till bärn ried funktionsnedsättning genomfordes där vardage_n för syskonen till barn/ungdomar med funktiosnedsättning belyites genom information om stöd som finns och utifrån deltagarnäs erfarenheter. Familjesöndagar. Alla medlemmar har välkömnats att delta i familjesöndagar med tecken och sång (6 tillfällen under året) Övriga träffar under året: Grillfest den 6 juni för att välkomna nya medlemmar och att informera om foreningen. ' Julfest. Alla medlemmar välkomnades till den årliga julfesten där aktiviteter för hel-a familjen genomfördes. Gemensamt besök för att titta på Stadsteaterns föreställning Jag vill få vara mamma. ' Studiecirkel i interkulturellt föreningsarbete. Hur gör vi foreninge-n tillgänglig för personer med funktionsnedsättning med olika förutsåttningar? - Två styrelsemedlemmar har gått på kuå föreningsteknik och styrelsearbete. Kursen innehåll: Kort historik, föreningsteknik, styrelsens roll och samspel6t i arbetet, årshote, föreningsekonomi och budget, revisorernas roll och hur man arbetar med sina medlemmar. Kursen var örganiserad av socialresursförvaltning i sammarbetet med Sensus. Uppdrag, processer och seminarier Under är 2012 genomförde föreningen seminarier kring interkulturalitet, mångfald och integration. Dessa seminarier var; ' Föreningen deltog i den årliga Nordiska konferensen kring AKK(ISAAK)som ägde rum i Danmark imars ' Seminarie på Konferensen ^ Mölesp lats Funktionshrnder under april månad som organiseras av GR (Göteborgs Regionen). ' Samarbete med DHR i projektet Din vardag: vår politik. Bland annat genom en workshop på tema Etnicitet och Funktionsnedsättning den 29 aprii ' Seminariet för HSO 28 april med temat Funktionshinder och interkulturalitet hos i ntre sse org a n i satio ne rn a. ' Deltagande i konferensen F/erspråkigt perspektiv på AKKden 'll maj på SpSM i Göteborg. ' Seminariet for personal inom funktionshindärområdet i östra Götebol'! med tema Mångfaid inom organisationen den 4 juni. ' Kommunikationska.rne.yll.dels juni genom seminarie kring projekt TAKK för Språket. ' Föreningen har deltagit i konferensei Barn och ungdomai'xuntxap, insikt och samverkan som anordnades av bl a Göteborgstad och Autismförening igoteuorg den 1'november. ' Föreningen har deltagit den B november i temadä g Barn i fo"kus, som anordnats av Socialresursfcirvaltning och HSo i Göteborg. På dessä uppdrag tttittt,i."r och berättar om materialet Dina frågar är tillgång. ;. FT.9TilSen deltog i konferensen HSO konferens för mänsktiga rättigheter 2012 genomföretäsntng kring Ett interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning den 2i november. ' I styrelsen har diskuterats vad som behövs för att stäa upp Föreningen M.i.m:s aktivitets- och tankegrupp för mångfald (Makt)som blir en tankesmedja for ati skapa oplnion och ge perspektiv på aktuella händelser som berör mångfald i Göteborgs stad. Personer med teoretiska iunskaper och praktiska erfarenheter av mångfald kommer att bjudas in till att delta i gruppen. Syftet ar att bemota o9h-9e perspektiv på viktiga händelser kring mångfald på både individl, srupp- oih samhäilsnivå samt att förmedla positiva erfarenheter av möten mellai bärare av olika bakgr-unåär. I första hand kommer gruppen att förmedla sina tankar genom artiklar, insändare eller offeniliga brev och använda sig av befintliga kanaler via media for attdelta i debatten. Spridningsprocess av studiematerialet Dina Frågor: en tillgång har skett genom att materialet har används på utbildningarna som genomförts inom rairen for päieft TAKK föåpråt<et ocn pa olxa

4 3(11) seminarier och uppdrag. Under är 2012 har materialet Dina frågar är tittgång bestäilts av: SPSM i Umeå ' Rehab i Linköping ' Specialpedagogiska skolmyndigheten i Luleå ' Barn- och Ungdomsrehabilitering i Lycksele ' Barn och ungdomsmedicinen i Gamlestan, Göteborg ' Språkcentrum i Göteborg. Projekt TAKK för språket Föreningen genomfört aktiviteter för pro;ekt Takk för språket som har beviljats medel från Arvsfonden och som startade i augusti Samarbetspartner i projektet är Språkens Hus i Malmö, DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg, Habillteringen i Göteborg och Södra Bohuslän samt SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Syftet med projektet är att undersöka om familjer som inte tidigare har intresserat sig för att använda AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) kan nås av ett externt stöd som.utgår från familjens kulturella bakgrund och som tar hänsyn till deras speciella förutsättningar obhbehov. lnom projektet har följande aktiviteter genomförts: ' Takk på modersmålet. Under vtlhl2012 genomförde föreningen föräldrautbildningen Takk på modersmålet som har som mål att öka medvetenheten om möjligheten att använda sitt modersmål och TAKK (tecken som alternativ kommunikation). Ett annat mål är att familjen, nära vänner och barnet med funktionsnedsättning börjar använda tecken eller utökar användningen av tecken för att berätta vad man vill, tänker och känner. Under vårterminen omfattade utbildningen 12 tillfällen och under hösten 10. Ett utvärderingsarbete som är baserat på enkätundersökning och samtal med deltagare har pågått vid sidan av utbildningarna. Dokumentationen om vad föräldrarna har tyckt sammanställs som en del av projektets resultat. ' Familjesöndagar med tecken. Under året har 5 tillfälle för familjeträffar med tecken i fokus erbjudits. Vi har fikat, sjungit och lekt och både barn och vuxna har deltagit. Tillfällen har varit väl besökta och liknande aktivi[ete] efterfrågats för framtiden av medlemmarna. Fler-TAKK lnom ramen för projekt TAKK för språketgenomförde personalutbildningarf ler TAKK Målgruppen var personal som arbetar inom Habiliteringen i Göteborg, ÖAnf, modersmålslärare llstalt! av språkcentrum i Göteborg samt annan personal som möter flerspråkiga familjer i behov av TAKK. Två utbildningsomgångar anordnades under oktober månad. Dessa bestod av tre tillfällen - två halvdagar + en heldag. ' lnformationsmöten Den 4 oktober hölls en informationsdag om hur funktionsnedsättningar påverkar kommunikation och den 8 november blev en informationsdag med besök från representanter for särskolan, patientnämnden, LSS-handläggning och fritidsverksamhet. Opera för alla ' Under året ansökte föreningen medel för projekt Opera för alla men inga nya medel inkom. Med stöd av medel som beviljades av Jerringfonden under 2011 och av arbetsförmedlingen anställdes en projektledare för bl a det ändamålet. Med stöd av samma medel genomfördes ett operaprogram i september i samarbete med kulturskolan i Lundby i Göteborg. De två andra föreställningarna som skulle genomföras för beviljade medelfrån Jerringfonden är inplanerade och äger rurn i februari 2013.

5 S0 4(11) Verksamhetsplan Prel im i när verksam hetsplan för ku lturföreningen Ml M Bakgrund Under är 2013 kommer verksamheten i föreningen att syfta till att personer oavsett bakgrund (etnisk, socioekonomisk, kulturell, religiös, sexuell läggning, genus och funktionsnedsättning) utifrån sina förutsättningar ska kunna påverka samhällsutvecklingen. Föreningen fortsätter att jobba for och med personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga utifrån ett interkulturellt perspektiv. Den här preliminära verksamhetsplanen har arbetats fram avstyrelsen och kommer att fastställas i samband med årsmötet Styrelsens arbete Styrelsen kommer att träffas en gång i månaden för att möjliggöra det fortsatta arbetet. Styrelsens har fortsatt huvudansvar for projekt som drivs i föreningens regi, den ansvara for att ekonomin är i balans och för att säkerställa att information och resultat når medlemmar och intresserade genom hemsidan, informationsdagar, studiebesök och medlems utskick. Styrelsen och föreningens anställda kommer även att dokumentera och utvärdera de olika projekten, redovisa resultat till de berörda bidragsgivarna och även vara sammankallande till möten och aktiviteter. Föreningsassistenten har huvudanslar for att sammankalla till föreningens aktiviteter som riktar sig till medlemmar. Arbete med stadgarna och med riktlinjer för styrelsearbetet Styrelsen kommer att arbeta för att tydliggöra stadgarna i punkter som gäller beslutsfattande inom föreningen och styrelsesammansättning. Styrelsen kommer också att aibeta för att utveckla rikflinjer för styrelsearbetet och för valberedningens arbete. Dokumentet som beskriver vad som gäller för anställda i föreningen kommer också att fastställas under styrelsemöten som hölls underåren. En namnändring för att bättre presentera föreningens verksamhet diskuteras i styrelsen och föreslås enligl nuvarande stadagar till årsmötet. Administration av föreningensekonomi Styrelsen och i synnerhet ordföranden kommer att arbeta för att tydliggöra för övriga medlemmar i styrelsen vilka ekonomiska utgifter hanteringen av föreningens ekonomi innebär. Under styrelsemöten kommer en bestående punkt som kallas för föreningens administrativa utgifter att tas upp i syfte att alla ledamöter i styrelsen ska kunna följa utvecklingen av inkomster och utgifter i bl a administrationsfrågor. Syftet med förändringarna i styrelsearbetet är att ansvaret för foreningens verksamhet och ekonomi ska kännas till och tas av hela styrelsen och på det sättet utveckläen mindre 9grbar föreningen som kan bestå i framtiden och även när personer i styrelsen byts ut. Medlemsaktiviteter Under är 2013 planeras följande aktiviteter för medlemmarna: MånadsmÖten för information om föreningens verksamhet och för att diskutera funktionsnedsättning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Följande teman för månadsmöte hai foreslagits: ' Grillfest på Sveriges nationaldag och julfest för att välkomna nya medlemmär och informera om föreningen. ' Gemensamma teaterbesök (2-3 gånger under året). ' Studiecirkel Från ide till genomförande. Vilka är de viktigaste stegen för att genomfora en id6 som du brinner för? ' Studiecirkeln Nybörjarkurs för datoranvändare. Hur söker man på internet, hur man skriver i word, hur använder man de vanligaste mejlprogramen osv. ' Gemensamt studiebesök till bibliotek för att visa hur man kan söka egen kunskap och information. ' Familjetecken på modersmålet. Under året kommer vi att erbjuda 4 tillfällen per termin för intresserade av tecken som AKK på modersmålet Familjetecken på modersmålet. Då är alla i familjen välkomna. Vi kommer att träffas och teckna med hjälp av sånger och lekar. Uppdrag, processer och seminarier Under är 2013 planerar foreningen att erbjuda intresserade organisationer eller verksamheter följande: ' Seminarier om interkulturalitet, mångfald och integration. ' Skolan och elever med funktionsnedsättning- ett interkulturellt perspektiv ' Stöd i informationsprocesser till personer med ufländsk bakgrund. ' Utbildningar och informationsdagar utifrån studiematerialet Dina frågor: en tillgång som lyfter fram ett interku ltu rellt perspektiv på fun ktionsnedsättni ng. stöd och vägledning till styrelser eller ledningar för att öka mångfalden i organisationen. ' Föreningen undersöker vidare intresset och behov av M.i.m:s aktivitets- och tankegrupp för mångfald (Makt) som blir en tankesmedja för att skapa opinion och ge perspektiv på a[tueila händelser som berör mångfald i Göteborgs stad. Personer med teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av mångfald kommer att bjudas in till att delta i gruppen. Syftet är att bemöta och ge perspektiv på viktiga händelser kring mångfald på både indivld-, grupp- och samhällsnivå samt att förmedla positiva erfarenheter av möten mellan bärare av olika bäkgrunder. I första hand kommer

6 - KULTURFÖREN MIM 5(11) gruppen att förmedla sina tankar genom artiklar, insändare eller offentliga brev och använda sig av befintliga kanaler via media för att delta i debatten. ' Spridningsprocess av studiematerialet Dina Frågor: en tillgång fortsätter. ' lnformationsmöten för intresserade av utbildningen TAKK på modersmålef tillsammans med föreningens samarbetsorganisationer. Förutom information om TAKK på modermålet förmedlas kunskap om kommunikativa funktionsnedsättningar och dess konsekvenser samt information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning. Språkledare med olika språkkunskaper som är medlemmar i föreningen medverkar i mötet och står till förfogande for deltagare som behöver det. Projekt Projekt TAKK för språket Föreningen planerar fortsätta driva det treåriga projektet Takk for språket som har beviljats medel från Arvsfonden och som startade iaugusti2010 och pågårtilloch med Vt2013. Samarbetspartner i projektet är Språkens Hus i Malmö, DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg, Habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän samt SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Syftet med projektet är att undersöka om familjer som inte tidigare har intresserat sig för att använda AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) kan nås av ett externt stöd som utgår från familjens kulturella bakgrund och som tar hänsyn till deras speciella förutsättningar och behov. Vår målsättning är att inom ramen för projektet men även efter avslutat projekt kunna erbjuda följande utbildningar och aktiviteter: Personalutbildningen Fler-TAKK I utbildningen Fler-TAKK delges personal erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga familjer i behov av AKK. Syftet är att utifrån ett utbildningsvetenskapligt och flerspråkigt perspektiv och med stöd av befintlig forskning förmedla praktisk kunskap om användning av AKK och Tecken som AKK. Kursid6n har utvecklats av föreningen Mim (Mitt i det interkulturella mötet) och kursansvariga under hösten är projektgruppen i TAKK för Språket. M.i.m kommer i samarbete med projektgruppen i TAKK för språket att undersöka behovet av utbildning Fler TAKK hos personal som möter flerspråkiga familjer i behov av TAKK. Metodmaterial Ett flerspråkigt perspektiv på AKK. Föreningen kommer att söka medel for att under,iret sammanställa ett metodmaterial där teoretisk och praktisli information kring användning av AKK på modermålet samlas. Målet är att materialet ska vara en resurs hos personaiinom habilitäringen och skola och vi undersöker samarbetspartner med intresse och kunskapi hur man bäst utvecklar interaktivt material som kan användas av föräldrar och personal for att utveckla kommunikationen hos barn/ungdomar med funktionsnedsättning som är flerspråkiga. Utbildning TAKK på modersmålet. Utbildningen riktar sig till flerspråkiga föräldrar som vill använda sitt modermål och använda tecken som AKK. Föräldrautbildningen TAKK på modersmålet erbjuds under hösten genom projektmedel som erhållits av Socialresursförvaltning i Göteborgsstad. FAMN, (familjens AKK på modersmålet). Från och med år 2013 vill vi erbjuda minst en gång per termin en fyra dagars-workshop där man får möjlighet att diskutera och reflektera över hur kommunikationen i familjen sker med barneuungdom som har funktionsnedsättning. Tanken är att även erbjuda möjlighet att tillverka eget material iom just familjen behöver och som annars aldrig blir gjort på grund av bristande kunskap eller tid. 'FAMN" kommer att erbjudas till deltagare i TAKK på modersmålet som behöver stöd för att hitta strategier som engagerar hela familjen för att underlätta kommunikationen med barnet/ungdomen med funktionsnedsättning. Under hösten 2013 erbjuds FAMN tack vare projektmedel som erhållits från socialresursförvaltning i Göteborgs Stad. Utvårderingar vi har gjort av projektets utbildningar visar att foräldrar behöver stöd for att hantera konflikter som uppstår i vardagen och som förstärks av bristande kommunikation. Workshopen "FAMN" kommer att ge familjeanpassäd kunskap inom tre områden: - Förhållningssätt till barnet/ungdomen som uppmuntrar kommunikation och reducerar konflikter, - Kunskap om beteendemässiga konsekvenser av funktionsnedsättningen - Anpassning av TAKK och/eller annan AKK samt tiltverkning av material som uppmuntrar och underlättar kommunikationen i varje familj. - Förstärkningen av de sociala kontakterna föräldrarna emellan som kan teda titt att man kan stödja varandra efter avslutad utbildning. Projekt Opera för Alla Under februarimånad genomförs två Opera föreställningar för barn med funktionsnedsättning och deras familjer inom ramen för Projektet Opera för Alla och med medel som erhölls från Jerringsfonden

7 6(1 1) i slutet av är Med dessa föreställningar avslutas projektet och rapport till bidragsgivaren över de genomförda föreställningarna sammanställs och skickas. Schysst sommarteater En sommarkurs for ungdomar i ålder är som har syskon med funktionsnedsättning. Syftet med kursen är att lyfta fram vilken livskunskap och vilka erfarenheter som syskonen till personer med funktionsnedsättning får for livet. Med utgångspunkt i ungdomarnas berättelser om sinvardag skriver vi manus och gestaltar bilder från vardagen som visar vilka tillgångar syskon med annorlunda erfarenheter är för sina jämnåriga och för samhället. Kursen planeras i samarbete med FUB i Göteborg. Dispositioner beträffande vinst eller förlust balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa u "!a.d beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

8 7(11) Resultaträkning Belopp ikr Nol Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt 'l '

9 8(11) Balansräkning Belopp ikr Nof TlLLGANGAR Omsättnin gstill gångar Ko rtfristig a ford ri ng ar Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

10 e(11) Balansräkning Belopp ikr Nof EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital i foreningar Fritt eget kapital Arets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser lnga t,sfu_

11 10(11) Redovisn in gspri nciper och boksl utskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt r Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 2 Eget kapital Eget kapital vid årets ingång Balanserad vinst Arets resultat Eget kapital vid årets utgång f*

12 KULTURFöREN MIM 11(11) Underskrifter Götebors aen^lfrzotz Styrelseordförande tllnal.aru>pq Kerstin Kristiansson &*å> &br\ Monalisa Algar lt/er#ti,,-- Hilary Flolm Fredrik Hammarström Kassör frura Julija K6{ina Mohammed Abdelrazek -/rt,4 i cl//.(/ r( t t *T-- 7-*,n1.-* Fernando Lorca )* larrq, Min revisionsberättelse har lämnats o* f Kristina Ringvall Auktoriserad revisor,l

Verksamhetsberättelsen för MiM Kunskapscentrum år 2013.

Verksamhetsberättelsen för MiM Kunskapscentrum år 2013. Verksamhetsberättelsen för år 2013. Styrelsen för, 857209-6090 får härmed avge årsredovisning för 2013 Årsberättelse 2013 Årsredovisning för, ideell förening. Organisationsnummer: 857209-6090 Räkenskapsåret

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2005 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(7) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer