Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall"

Transkript

1 Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron 1 SE Gävle, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Systems AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Erik Jansson Elingengör Gävle Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) SEEKJA

2 (39) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 6 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 6 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M... 7 YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER KANALISATIONSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M ELKRAFTSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SM UTTAG I ELKRAFTSYSTEM BC LÅGSPÄNNINGSNÄT SC EL- OCH TELEKABLAR M M SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM C TRANSFORMATOR- OCH FÖRDELNINGSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M FJ BELYSNINGSSYSTEM FÖR VÄGLEDANDE SKYLTNING M M J MOTORDRIFTSYSTEM... 28

3 (39) 64 TELESYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SC EL- OCH TELEKABLAR M M SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM B FLERFUNKTIONSNÄT I TELESYSTEM BC FLERFUNKTIONSNÄT I FASTIGHET BCD FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM BCD/1 FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM - FASTIGHETSNÄT FÖR INFORMATIONSÖVERFÖRING C TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM CB TELETEKNISKA LARMSYSTEM CBB/1 BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM - AUTOMATISKA BRANDLARMSYSTEM T TK APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM APPARATER I STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR TELEINSTALLATIONER CBE INBROTTSLARMSYSTEM OCH ÖVERFALLSLARMSYSTEM CBH NÖDSIGNALSYSTEM CC TELETEKNISKA KONTROLLSYSTEM CCB ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM CCB/3 ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM PASSERKONTROLLSYSTEM SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION G SYSTEM FÖR POTENTIALUTJÄMNING GB SYSTEM FÖR SKYDDSUTJÄMNING SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SR ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningsförteckning Armaturförteckning Centralredovisning

4 (39) Denna beskrivning ansluter till AMA Orientering Projektet avser ombyggnad av lokaler för Gymnasiesärskola och Elevhälsa i Bromangymnasiet Hudiksvall. Omfattning Entreprenaden skall omfatta leverans och montage av elanläggningar, enligt i AF-kapitel angivna handlingar till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Svensk standard SS Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning SS Kraftkablar och installationskablar SS Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät Personals kvalifikationer Personal ska ha mångårig vana av liknande installationer. Miljöbetingelser Installation skall utföras med halogenfritt materiel. Apparater skall med avseende på material och utförandeform vara anpassade efter på användningsplatsen rådande förhållanden. Ledning skall genom utförande, läge eller särskild anordning vara skyddad mot skada genom mekanisk åverkan, kemiskt angrepp, värme eller köld. Installationsapparater Installationsapparater som eluttag, strömställare, uttag i kommunikationsnät och apparater i telesystem etc. skall där det är möjligt vara vita i standardmodell av samma fabrikat och typ. Installationsapparater placerade intill varandra skall ha gemensam täckplatta. Utrymmen

5 (39) I samråd med byggherren skall utrustningar inom elutrymmen ställas upp och anordnas så att framtida utbyggnad underlättas. El- och driftutrymmen skall uppfylla kraven enligt SS Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar. Undertak Omfattning av undertak framgår av A-ritningar. Där armaturer, rökdetektorer m.m. är markerade i undertaksplatta skall dessa placeras centriskt i plattan. Rökdetektorer kan i undertak med bärverk placeras där bärprofiler möts vinkelrätt mot varandra (i krysset). Handlingar På ritningar är nya installationer redovisade med heldragna streck. Befintligt är streckat. På kanalisationsritningar är ny eller ändrad installation molnad. Demonteringsritningar finns ej. Omfattning av demontering kan ses vid besök på plats. Medieförsörjning Elservis Befintlig servisledning Befintlig huvudledning och huvudcentral används 3x230/400V, 50Hz, TN-S system Centralutrustningar Centraler redovisas enligt bilaga 3. Kanalisationssystem Framgår av planritningar. Ledningssystem Förläggning av el- och telekablar Ledningsnät skall förläggas: på kabelstegar, kabelrännor, i ledningskanaler m m. dolt i rör ovan nya eller befintliga undertak dolt i rör i nya väggar utanpåliggande på befintliga väggar och tak i övriga utrymmen

6 (39) utanpåliggande tele- och skyddsutjämningsledningar förläggs med vita elinstallationsrör 8-12mm Kablar som är förlagda i rör skall vara omdragbara. Rör ovan undertak skall förläggas och fästas dikt bjälklag. Kablar som är fastsatta i eller på vägg skall monteras horisontalt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter. Synliga ledningar i tak monteras parallellt med rummets kanter. Installationer för starkström utförs som delvis skärmat system enligt följande: Kopplingsutrustningar skall vara utförda i plåt och skärmade. Ledningskanalsystem, uttagsstavar och uttagsboxar etc. skall vara anslutna till skyddsjord. Bländskydd i belysningsarmaturer skall vara anslutna till skyddsjord B BE BEC BEC.6 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING För anläggningar och utrustning som demonteras eller rivs skall inkludera allt tillhörande material inklusive fästmaterial Miljöfarligt avfall, såsom: ljuskällor, batterier och apparater innehållande kvicksilver kablar, batterier m.m. innehållande bly säkringar innehållande bly och kadmium skall omhändertas och transporteras till godkänd behandlingsanläggning. DEMONTERING Demontering av el- och teleinstallationer Befintliga utrustningar som demonteras för återmontering skall skyddas mot skador samt rengöras före uppsättning. Urkoppling av ledningar sker i samråd med beställaren. Efter demontering skall material o dyl, som skall förbli beställarens egendom, monteras ihop på sådant sätt att det samma kan återanvändas och uppläggs på anvisad plats. Demontering görs så minsta möjliga skador uppstår.

7 (39) Vissa armaturer ska återanvändas. Framgår av armaturförteckning. Brandlarmsutrustningar och utrustningar i KNX-systemet får återanvändas. BED BED.6 Y YT YTB YTB.1 YTB.16 RIVNING Rivning av el- och teleinstallationer Övrig materiel utöver vad som ingår under BEC.6 ingående i befintligt system skall inom ombyggnadsområdena rivas i sin helhet samt källsorteras och tas om hand av entreprenören. Installation som ska behållas framgår av ritningar. Övrig installation ska inom ombyggnadsområdena demonteras. MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkningen skall lämna all erforderlig information för entydig och säker driftorientering. Skyltar, märkningar och scheman skall tillverkas digitalt och/eller maskinellt. Märkning av installationer Märkning av el- och teleinstallationer CE-märkning: Produkter som enskilda komponenter och apparater skall vara CEmärkta. Platsbyggda kopplingsutrustningar som elcentraler, apparatskåp, ställverk m.m. skall CE-märkas enligt gällande EU-direktiv. Inom ramen för CE-märkning skall även dokument såsom centralförteckning tillhandahållas på anmodan. YTB.161 YTB.163 Märkning av kanalisation Märkning av elkraftsinstallationer YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer Samtliga kopplingsutrustningar skyltas med I k3 och Z för.

8 (39) Varje delenhet i central skall ha skylt angivande centralbeteckning i de fall förväxling kan ske mellan enheter tillhörande olika centraler. Gruppförteckningar upprättas och uppsätts vid centralerna, insatta i ramar. Gruppförteckningar maskinskrivs, CAD-ritas eller motsvarande. 3-fasgrupper skall littreras med ett nummer Schema och förteckning skall vara ljusbeständiga och skyddas av plastskiva, plastfodral eller dylikt samt skruvas fast invid central. YTB Märkning av kapslade centraler Gruppförteckning skall finnas med två kopior i plastskiva, plastfodral e d för framtida kompletteringar. YTB Märkning av apparatskåp Apparatskåp skall skyltas med den funktion det har Märkning av apparater i apparatskåp, relälådor etc skall utföras enligt nedan. Vid apparat eller apparatenhet skall finnas märkning, som identifierar apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen. Märkning utförs så att den inte följer med apparaten eller enheten vid utbyte. Märkning av apparat eller apparatenhet skall vara avläsbara utifrån då dörr eller lucka är öppen. Apparatskåp skall förses med märkskylt för matande huvudledning samt skyltar för utgående grupper som anger beteckning på objekt i ledningens andra ände. I apparatskåp ingående apparater såsom omkopplare, reläer, kontaktorer, manöversäkringar o d skall skyltas i enlighet med schema och apparatförteckning. Texthöjd 4 mm. Förutom med positionsbeteckning skall samtliga reläer, kontaktorer och kontaktormotorskydd skyltas med belastningsobjektets beteckning, t ex "Belysning datahall" Märkning med gruppförteckning YTB Märkning av pulpeter, kontrolltavlor o d YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Samtliga kablar/ledningar skall märkas i början och i slutet av kabeln/ledningen (anslutningspunkter).

9 (39) ledning för belysning märks dock enbart vid central och vid första kopplingsdosan. gruppledning för motor eller annat belastningsobjekt märks fram till säkerhets- eller huvudbrytare. Styr- och manöverledning betraktas som gruppledning. Samtliga interna ledare i manöverkretsar i lådor, skåp och fack skall märkas med plint- respektive nollnummer. Märkning skall ske i båda ändar. YTB Märkning av huvudledningar YTB Märkning av gruppledningar YTB Märkning av hjälpströmkretsar YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem YTB.164 Märkning av teleinstallationer YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer YTB.166 Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation YTB.1663 Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftsystem YTB.2 YTB.26 Skyltning för installationer Vid don eller apparat som avses att regleras, manövreras eller rengöras av boende eller annan brukare, skall det finnas enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning. Förteckning över skyltar upprättas i samråd med beställaren. Skylthållare/Ram för schema skall vara fäst med skruv eller motsvarande i fast del av apparat. Ej på demonterbart lock / apparatfront. Infällda platsutrustningar förses med präglad text på tejpremsa i skylthållare. Skyltning för el- och teleinstallationer

10 (39) Skylt med hållare Skyltar i hållare får ej monteras på löstagbart lock. YTB.263 Skyltning för elkraftsinstallationer Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning Skyltning av elkraftsinstallationer utförs enligt ELSÄK-FS 2008:2 jämte ändring ELSÄK-FS 2010:2 Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater Vid kopplingsutrustning som betjänar kretsar med elektroniska komponenter skall sättas upp skylt med texten I krets som innehåller elektroniska komponenter skall isolationsmätning utföras med fas och neutralledare förbundna. Skyltning vid och i driftrum Skyltning utförs enligt ELSÄK-FS 2008:2 jämte ändring ELSÄK-FS 2010:2 Skyltning vid jordfelsbrytare Vid jordfelsbrytare skall det sättas upp en skylt med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning, hur man lokaliserar fel samt hur man återinkopplar belastningar som inte är berörda av felet. Skyltning vid säkerhetsbrytare Vid eller på varje säkerhetsbrytare skall finnas skylt med text SÄKERHETSBRYTARE samt text Får inte användas för start eller stopp. Frånskilj och lås här vid elarbete med motor (eller aggregat). YTB.264 Skyltning för teleinstallationer YTB.2641 Skyltning för teletekniska säkerhetsinstallationer YTB.266 Skyltning för installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation Förbudsskylt typ F11 (enligt bild nedan) skall sättas upp vid jordningsskena för systemjordning av elkraftsystem. Skena och ledare i märks med anslutna objekt.

11 (39) Översiktsscheman YTB.2661 Skyltning för installationer för jordning i elkraftsystem Skyltning av jordning av rörledningar för medicinska gaser Vid jordanslutningspunkt till rörsystem respektive i elcentral skall sättas upp skylt med text Potentialutjämningsledare. Anslutningen får inte lossas utan att rörsystemet först jordas på likvärdigt sätt av behörig elinstallatör. YTB.2662 Skyltning för åskskyddsinstallationer Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning Skylt med text Jordledare får ej brytas skall sättas upp vid de platser där särskild jordledare ansluts. Kopplingsplint för förbindning mellan el-, tele-, vatten- med flera system och åskskyddsystem skall märkas med text Åskskyddsanslutning får brytas endast efter anmälan till anläggningsägare eller anläggningsansvarig. YTC YTC.1 KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Samtliga anläggningsdelar skall vara injusterade och provade före slutbesiktning. Protokoll upprättas över samtliga provningar och överlämnas senast på slutbesiktningsdagen. Injusterings-, provnings- och idriftsättningsplan skall upprättas. Denna skall godkännas av beställaren och därefter färdigställas innan slutbesiktning. Kontroll av installationssystem Kontroll ska utföras enligt SS utg 2. Protokoll ska finnas exempelvis för: Isolationsmätning Skyddsjordning kontrolleras Samordnad Funktionsprovning Funktionsprovning skall omfatta levererad utrustning tillsammans med av övriga entreprenörer levererade installationer och utgöra provning av hela anläggningen (systemet).

12 (39) Härvid skall delsystemens samverkan och arbetssätt provas för att fastställa om de olika entreprenaddelarna fungerar tillsammans på avsett sätt. Protokoll upprättas. YTC.16 YTC.163 Kontroll av el- och telesystem Kontroll av elkraftsystem YTC.1632 Kontroll av belysningssystem och ljussystem Följande protokoll upprättas och överlämnas på slutbesiktningsdagen. Funktionsprovningsprotokoll för samtliga anläggningsdelar. Funktioner genomförs i samarbete med övriga berörda systemansvariga. YTC.164 Kontroll av telesystem YTC.1642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem YTC.1643 Kontroll av teletekniska signalsystem YTC.1644 Kontroll av telekommunikationssystem Provning av datanät Provning skall ske enligt föreskriven standard. Provningsprotokoll skall dokumenteras digitalt på CD inklusive programvara för presentation på PC. Provningsprotokoll på kontrollerade uttag skall levereras på papper vid slutbesiktning. YTC.166 Kontroll av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation YTC.1666 Kontroll av system för potentialutjämnad närmiljö Lågohmigt kontinuitetstest skall utföras och protokollföras. Provning av skydd mot statisk elektricitet Provningen skall utföras under konstanta temperaturförhållanden. YTC.2 YTC.26 YTC.263 Injustering av installationssystem System skall injusteras till i handlingarna föreskrivna funktioner. Injustering av el- och telesystem Injustering av elkraftsystem

13 (39) YTC.2632 Injustering av belysningssystem och ljussystem Injustering av belysningssystem skall utföras enligt de krav och förutsättningar som anges i handlingarna. YTC.264 Injustering av telesystem YTC.2644 Injustering av telekommunikationssystem YUC YUC.6 BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören utför och bekostar de detalj- och arbetsskisser, som han anser sig behöva för att klarlägga detalj- och funktionsutförandet av arbetsdelar, utöver det som framgår av denna beskrivning med tillhörande handlingar. Av beställaren utförd granskning av handlingar fritar inte entreprenören från ansvar och garanti för arbetet. Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande handlingar för granskning: Utförandehandlingar för delar som projekteras av entreprenören Samt för samtliga entreprenaddelar: Måttskisser. Uppställningsritningar, inklusive handlingar som visar disponering av elrum/ nisch och elschakt. Monteringsritningar för centraler, apparatskåp och manöverpaneler. Kretsschema enligt SS-EN , outnyttjad kontaktfunktion redovisas. Yttre förbindningsschema eller förbindningstabell. Skyltlista. Kabellistor. Om i någon av ovanstående handlingar hänvisning görs till annan handling, som innehåller väsentlig information om anläggnings blivande kvalitet, skall även denna levereras. Utförande Handlingarna skall vara i format A3 för ritningar eller A4 för dokument. YUC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer YUC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer

14 (39) YUD YUD.6 RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Relationshandlingar för el- och teleinstallationer Handling skall ha symboler enligt standard SS-IEC 617-1, SEN och SEN Utförande Handlingar skall levereras i digitalt format, brända på CD/DVDskiva/or. På CD skall samtliga handlingar finnas som originalfiler i de program som handlingarna framställts i, samt som pdf. Samtliga handlingar skall dessutom levereras i kopior enligt nedan: Leverans 2 omg. CD-skivor. 3 omg. Kopior av samtliga protokoll 3 omg. Kopior av samtliga handlingar. Kretsscheman och övriga kopplingsscheman skall levereras i A4-format. Handlingarna insätts i pärmar, vilka märks med objektets namn och anläggningsdel. Samlingspärmar skall vara försedda med: tydlig märkning på pärmens rygg innehållsförteckning flikar med orienteringstexter svarande mot innehållsförteckning Omfattning Under YUC.6 och med underliggande koder, upptagna handlingar Huvudledningsschema Armaturförteckning Dokumentlista CE-märkning: Vid slutbesiktningen skall tillverkardeklarationer på produkter ingående i detta installationssystem lämnas som papperskopior insatta i pärm till beställaren med uppgifter om CE-märkning enligt gällande EU-direktiv av produkter.

15 (39) Entreprenör skall på anmodan tillhandahålla tillverkardeklarationer för produkter ingående i detta installationssystem till annat installationssystem, som t.ex. bygg och VVS-installatör, för dess CE-märkning. YUD.61 YUD.63 Relationshandlingar för kanalisationsinstallationer Relationshandlingar för elkraftsinstallationer Förbindningsdokument Förbindningsscheman enligt SS eller förbindningstabeller enligt SEN , om inte översiktsscheman eller kretsscheman ger motsvarande information Kabeltabell enligt SS-EN YUD.64 YUD.641 YUD.642 YUD.643 YUD.644 YUD.66 YUE Relationshandlingar för teleinstallationer Relationshandlingar för telenät Relationshandlingar för teletekniska säkerhetsinstallationer Relationshandlingar för teletekniska signalinstallationer Relationshandlingar för telekommunikationsinstallationer Relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar skall vara undertecknade av entreprenören. Underlaget skall bestå av kopior av de handlingar som legat till grund för utförande av entreprenaden och på vilka förts in avvikelser som gjorts under arbetets gång. Om så erfordras skall underlaget kompletteras med skiss så att installationernas slutliga utförande klart framgår. Underlaget skall innehålla lägesuppgifter för sådana utrustningar, enheter, apparater o d vars definitiva placering inte redovisats i handling. Mått och övriga uppmätningsuppgifter skall ritas in och anges så tydligt och fullständigt att de kan tjäna som underlag för relationshandlingar.

16 (39) Leverans Underlag för relationshandlingar skall levereras snarast efter det att arbetena färdigställts. YUE.6 YUE.61 YUE.63 YUE.64 YUE.66 YUH Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer Ändringar utförs linjalritade med rödpenna på en komplett omgång av senast gällande arbetsritningar. Överlämnas vid slutbesiktningen. Installationsritningar överlämnas (planritningar) enligt ritningsförteckning till beställaren, som underlag för relationshandlingar. Underlaget skall vara i sådant skick att det kan lämnas vidare direkt för färdigställande av relationshandlingar. Underlag för relationshandlingar för kanalisationsinstallationer Underlag för relationshandlingar för elkraftsinstallationer Underlag för relationshandlingar för teleinstallationer Underlag för relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Handlingar skall levereras insatta i A4-pärm försedd med innehållsförteckning och märkning på pärmens rygg. Driftinstruktioner utför samordnade med Underhållsinstruktioner i gemensam leverans, CD, pärmar. Samtliga handlingar skall levereras i digitalt format, brända på CD/DVD-skiva/or. På CD/DVD skall samtliga handlingar finnas som originalfiler i de program som handlingarna framställts i, samt som pdf. Samtliga handlingar skall dessutom levereras i kopior enligt nedan: CD/DVD-skivor i 2 omgångar. Kopior i 3 omg. insatta i tydligt märkta pärmar med innehållsförteckning, ryggmärkning och flikindelning skall levereras. I pärmar skall finnas en flik för relationshandlingar. Nedanstående är ett minimikrav för driftinstruktionerna och gäller alla el-, kraft- och teleanläggningar i denna entreprenad.

17 (39) Dokumentlista Förteckningar över apparater inom respektive flik. Beskrivning över utrustnings funktion, handhavande och verkningssätt steg för steg. Skötselinstruktioner, skötselrutiner samt monterings- och driftanvisningar. Skyltlista. Datablad, broschyrer o d över utrustningar, apparater och komponenter. Reservdelsförteckning över delar som är lämpliga att utbytas av drift- och underhållspersonal. Protokoll för provningar enligt kod YTC. Av förteckningarna skall framgå uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kompletterande data. Felsökningsanvisningar Ritningar. Scheman. Förteckning över samtliga ljuskällor. Armaturförteckning, fabrikat, bestyckning och skyddsform. YUH.6 YUH.63 YUH.64 YUK YUK.6 Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Driftinstruktioner för elkraftsinstallationer Driftinstruktioner för teleinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer Underhållsinstruktioner skall upprättas enligt dokumentation av drift och underhåll. Separat lista skall ange vilka underhållsrutiner med tidsintervall som måste utföras under garantitiden samt därefter, så att den ej kan ifrågasättas. Leverans Entreprenören skall utföra kompletta underhållsinstruktioner, samordnade med övriga delar i entreprenaden, till en för

18 (39) byggnaden gemensam instruktion där sambanden odiskutabelt framgår. 2 st CD/DVD med handlingar brända samt 3 omgångar kopior skall levereras insatta i pärmar samordnade med YUH, och för underhållsdelen innehålla följande. Objektskort Med uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer, tillverkningsår och tekniska data. Leveransförteckning Adress- och telefonnummer till leverantörer. Datablad, broschyrer inklusive montageanvisningar för levererad utrustning. Broschyrer skall endast omfatta levererat material och inte omfatta hela kataloger e dyl. Underhållsanvisningar med rutiner för levererad utrustning. Intervall, typ av åtgärd, åtgärdstext. Provningsprotokoll. YUK.63 YUK.64 YUK.66 Underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer Underhållsinstruktioner för teleinstallationer Underhållsinstruktioner för installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation 61 KANALISATIONSSYSTEM System och funktioner Samtliga tomrör skall förses med dragtråd. S SB SBD SBD.2 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Kabelstegar och kabelrännor Ytbehandling UTFÖRANDEKRAV Kabelstegar och kabelrännor ska anslutas till skyddsutjämningen. Varje sammanhängande stråk av kabelstegar/-rännor med

19 (39) sammanbyggda sektioner ansluts med en skyddsutjämningsledare. Där kabelstegen/-rännan är kapad för t.ex. en väggenomgång ska en ny anslutning göras till skyddsutjämningsledaren. Tillbehör skall vara fast monterade på stege. Även najning och snäppning räknas som fast montering. Kabelstege förses med 50 mm teleränna där annat ej anges. SBD.21 SBD.213 SBE Kabelstegar Lätta kabelstegar Kabelstegar ska vara utförda som lätta kabelstegar. DOSOR Dosor i brandavskiljande vägg Dosor i ljudisolerande vägg Undvik installationer i väggar med ljudisoleringskrav med större reduktionstal än 52 db. I väggar med krav på reduktionstal inom området db används för ljud typgodkända dosor och dosfästen. SBE.1 SBE.2 SBE.21 SBE.3 SBE.31 SBE.311 SBE.312 SBE.32 SBE.321 SBE.4 SBE.41 Anslutningsdosor Apparatdosor Runda apparatdosor Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem Infällda kopplingsdosor, armaturdosor e d för installationskabel Infällda kopplingsdosor Armaturdosor Utanpåliggande kopplingsdosor för installationskabel Kapslade kopplingsdosor Kopplingsdosor för kablar i telesystem Kopplingsdosor för telekablar SBF KANALSYSTEM

20 (39) SBF.1 SBF.3 SBF.5 SBG SBH SBH.1 SBH.2 SBJ SBJ.1 SBJ.11 SBJ.111 SBJ.12 SBJ.15 SBK SBK.2 SBL SBL.1 SBL.11 SBL.12 SBL.121 Ellistsystem Installationskanalsystem Elkanalsystem UTTAGSSTAVAR OCH UTTAGSBOXAR Uttagsstavar ska vara Schneider W1. APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR M M Apparatlådor Kopplingsboxar KABELGENOMFÖRINGAR Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar skall ha minst 25% reservplats. Kabelgenomföring i vägg med krav på ljudisolering skall tätas med t.ex. fogmassa eller mineralull motsvarande väggens reduktionstal. Vattentäta kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar i tätskikt i våtutrymme Gastäta kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Tätningar utförs när all ledningsförläggning är avslutad. STATIV Stativ för teleutrustning FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus Fästdon för apparater Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d Bandklammer, balkklammer, buntband e d

21 (39) SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D Elinstallationsrör i eller på vägg Elinstallationsrör som är fastsatta i eller på vägg skall monteras horisontalt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter. SBQ.1 SBQ.11 SBQ.13 SBQ.2 SBQ.22 SBQ.221 SBQ.222 Ytmonterade elinstallationsrör Elinstallationsrör på väggyta eller takyta Elinstallationsrör i schakt Infällda elinstallationsrör Elinstallationsrör i konstruktion med reglar eller bjälkar Elinstallationsrör i regelkonstruktion Elinstallationsrör i konstruktion med bjälkar 63 ELKRAFTSYSTEM S SKF SKF.7 SKF.72 SL SLB SLB.1 SLB.11 SLB.13 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare för högst 1 kv Märkström skall vara minst lika belastat överlastskydd (säkring). Dock minst 16A. APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM Installationsströmställare Vippströmställare Återfjädrande strömställare

22 (39) SLC SLC.1 SLC.11 SLC.3 SLC.32 SM SMB SMB.1 SMB.11 SMB.12 SMB.18 SMB BC KOPPLINGSUR, TRAPPAUTOMATER, TIDSTRÖMSTÄLLARE M M Kopplingsur Elektroniska kopplingsur Tidströmställare Elektroniska tidströmställare Timeruttag med omställbar tid minuter installeras. UTTAG I ELKRAFTSYSTEM ELUTTAG Vägguttag Vägguttag högst 16 A för allmänbruk Text i AMA under Risk för barnolycksfall utgår. Samtliga vägguttag skall vara petskyddade. Vägguttag för industribruk e d CEE-uttag 16A 3 pol+n+pe IP44 Diverse vägguttag Vägguttag för elspis Spisar ska förses med spisvakt. Tryckknapp och timer. Lågspänningsnät Förläggning av ledningsnät på kabelstege och kabelränna enligt överströmsvillkor Kraftkablar förläggas tätt på kabelstege i ett lager. Installationskablar med ledningsarea 1,5mm 2 förläggs tätt på kabelstege i maximalt två lager. Installationskablar med ledningsarea 2,5mm 2 eller mer förläggas tätt på kabelstege i maximalt ett lager. SC SCB EL- OCH TELEKABLAR M M KRAFTKABLAR Halogenfria kraftkablar

23 (39) Ledningar skall vara skärmade med jordad koncentrisk ledare där annat ej anges. Brandspridningsklass enligt SS lägst F3 Ledningar skall vara typ EXQJ, FXQJ eller AXQJ eller likvärdig Brandresistenta kraftkablar Ledningar skall fungera vid brand enligt IEC Brandspridningsklass enligt SS lägst F3 SCB.1 SCB.11 SCB.13 SCB.2 SCB.22 SCB.221 SCB.222 SCB.3 SCB.4 SCB.41 SCB.42 SCB.6 SCC SCC.1 SCC.11 SCC.13 Ytmonterade kablar Kablar på väggyta eller takyta Kablar i schakt Infällda kablar Kablar i konstruktion med reglar eller bjälkar Kablar i regelkonstruktion Kablar i konstruktion med bjälkar Kablar i kanalsystem Kablar på kabelstege, kabelränna e d Kablar på kabelstege Kablar i kabelränna Kablar i elinstallationsrör INSTALLATIONSKABLAR Angivna ledningstyper eller likvärdiga skall användas. Ledningar skall vara skärmade där annat ej anges. Biledare i skärmade ledningar skall anslutas till skyddsjord i samtliga kopplingspunkter. Brandspridningsklass enligt SS lägst F2 Ytmonterade kablar Kablar på väggyta eller takyta Kablar i schakt SCC.2 Infällda kablar

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin B ENL ÄNDRINGSPM E2 HM 060825 A ENL ÄNDRINGSPM E1 HM 060328 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E GMKI, ESKILSTUNA 016-12 68 41 V LEB, ESKILSTUNA 016-15 89

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem Sid 1 (14) 6 EL- OCH TELESYSTEM 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Under 20 års tid har vårdpersonalen haft trygghetslarmsystem med talkommunikation för att underlätta deras arbete. Eftersom det nu har kommit

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Bilaga 5 - Elanläggning Trädgårdsgatan 37 553 16 JÖNKÖPING Tel: 010-505 00 00 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systembeskrivning Etapp 2 6. El- och Teleprojektering Datum 2014-03-31 Status Systemhandling

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NT, Nätteknik VÅR BETECKNING TR09-07 DATUM SAMRÅD 2009-03-16 NI, SB TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR Inledning

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät

Riktlinjer för fastighetsnät Riktlinjer för fastighetsnät Skapad: Senast ändrad: R 19.1 Riktlinje för fastighetsnät inklusive bilagor Doknr: R 19.1 Processägare Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt Zurich Global Corporate UK ZS 127:1 - Särskilt villkor - Klausul för brandlarm För att rabatt på brandförsäkring skall kunna medges för automatisk brandlarmanläggning

Läs mer

Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar

Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar 1 (11) 07-04-04A TR9-07 Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll, har Svenska Kraftnät ett datorbaserat inpasseringssystem. Underlaget i TR9-07

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 1/19 Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 2/19 Bilaga 1 RAMBESKRIVNING FÖR BRANDLARMANLÄGGNING ALLMÄNT...... 3 TEKNISK DOKUMENTATION... 3 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING... 3 BRANDLARMETS OMFATTNING...

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Allmänt Nyttjandet av eldrivna hjälpmedel och utrustningar inom verksamhet med fritidsbåtar har ökat under senare

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning Upprättad av Mats Ericson Giltig fr.o.m. 2015-05-11 Granskad av Terese Lindén Ersätter M4.002 2015-05-01 Mall nr: M4.002 Mallnamn: Projekteringskrav EL Fastställd av Emma Björkenstam Rev. 1 Projekteringskrav

Läs mer

Teknisk anvisning buss 6 EL- OCH TELESYSTEM

Teknisk anvisning buss 6 EL- OCH TELESYSTEM Sidantal 45 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 2(45) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM... 3 60/1 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer