Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall"

Transkript

1 Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron 1 SE Gävle, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Systems AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Erik Jansson Elingengör Gävle Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) SEEKJA

2 (39) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 6 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 6 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M... 7 YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER KANALISATIONSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M ELKRAFTSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SM UTTAG I ELKRAFTSYSTEM BC LÅGSPÄNNINGSNÄT SC EL- OCH TELEKABLAR M M SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM C TRANSFORMATOR- OCH FÖRDELNINGSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M FJ BELYSNINGSSYSTEM FÖR VÄGLEDANDE SKYLTNING M M J MOTORDRIFTSYSTEM... 28

3 (39) 64 TELESYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SC EL- OCH TELEKABLAR M M SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM B FLERFUNKTIONSNÄT I TELESYSTEM BC FLERFUNKTIONSNÄT I FASTIGHET BCD FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM BCD/1 FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM - FASTIGHETSNÄT FÖR INFORMATIONSÖVERFÖRING C TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM CB TELETEKNISKA LARMSYSTEM CBB/1 BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM - AUTOMATISKA BRANDLARMSYSTEM T TK APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM APPARATER I STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR TELEINSTALLATIONER CBE INBROTTSLARMSYSTEM OCH ÖVERFALLSLARMSYSTEM CBH NÖDSIGNALSYSTEM CC TELETEKNISKA KONTROLLSYSTEM CCB ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM CCB/3 ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM PASSERKONTROLLSYSTEM SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION G SYSTEM FÖR POTENTIALUTJÄMNING GB SYSTEM FÖR SKYDDSUTJÄMNING SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SR ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningsförteckning Armaturförteckning Centralredovisning

4 (39) Denna beskrivning ansluter till AMA Orientering Projektet avser ombyggnad av lokaler för Gymnasiesärskola och Elevhälsa i Bromangymnasiet Hudiksvall. Omfattning Entreprenaden skall omfatta leverans och montage av elanläggningar, enligt i AF-kapitel angivna handlingar till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Svensk standard SS Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning SS Kraftkablar och installationskablar SS Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät Personals kvalifikationer Personal ska ha mångårig vana av liknande installationer. Miljöbetingelser Installation skall utföras med halogenfritt materiel. Apparater skall med avseende på material och utförandeform vara anpassade efter på användningsplatsen rådande förhållanden. Ledning skall genom utförande, läge eller särskild anordning vara skyddad mot skada genom mekanisk åverkan, kemiskt angrepp, värme eller köld. Installationsapparater Installationsapparater som eluttag, strömställare, uttag i kommunikationsnät och apparater i telesystem etc. skall där det är möjligt vara vita i standardmodell av samma fabrikat och typ. Installationsapparater placerade intill varandra skall ha gemensam täckplatta. Utrymmen

5 (39) I samråd med byggherren skall utrustningar inom elutrymmen ställas upp och anordnas så att framtida utbyggnad underlättas. El- och driftutrymmen skall uppfylla kraven enligt SS Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar. Undertak Omfattning av undertak framgår av A-ritningar. Där armaturer, rökdetektorer m.m. är markerade i undertaksplatta skall dessa placeras centriskt i plattan. Rökdetektorer kan i undertak med bärverk placeras där bärprofiler möts vinkelrätt mot varandra (i krysset). Handlingar På ritningar är nya installationer redovisade med heldragna streck. Befintligt är streckat. På kanalisationsritningar är ny eller ändrad installation molnad. Demonteringsritningar finns ej. Omfattning av demontering kan ses vid besök på plats. Medieförsörjning Elservis Befintlig servisledning Befintlig huvudledning och huvudcentral används 3x230/400V, 50Hz, TN-S system Centralutrustningar Centraler redovisas enligt bilaga 3. Kanalisationssystem Framgår av planritningar. Ledningssystem Förläggning av el- och telekablar Ledningsnät skall förläggas: på kabelstegar, kabelrännor, i ledningskanaler m m. dolt i rör ovan nya eller befintliga undertak dolt i rör i nya väggar utanpåliggande på befintliga väggar och tak i övriga utrymmen

6 (39) utanpåliggande tele- och skyddsutjämningsledningar förläggs med vita elinstallationsrör 8-12mm Kablar som är förlagda i rör skall vara omdragbara. Rör ovan undertak skall förläggas och fästas dikt bjälklag. Kablar som är fastsatta i eller på vägg skall monteras horisontalt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter. Synliga ledningar i tak monteras parallellt med rummets kanter. Installationer för starkström utförs som delvis skärmat system enligt följande: Kopplingsutrustningar skall vara utförda i plåt och skärmade. Ledningskanalsystem, uttagsstavar och uttagsboxar etc. skall vara anslutna till skyddsjord. Bländskydd i belysningsarmaturer skall vara anslutna till skyddsjord B BE BEC BEC.6 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING För anläggningar och utrustning som demonteras eller rivs skall inkludera allt tillhörande material inklusive fästmaterial Miljöfarligt avfall, såsom: ljuskällor, batterier och apparater innehållande kvicksilver kablar, batterier m.m. innehållande bly säkringar innehållande bly och kadmium skall omhändertas och transporteras till godkänd behandlingsanläggning. DEMONTERING Demontering av el- och teleinstallationer Befintliga utrustningar som demonteras för återmontering skall skyddas mot skador samt rengöras före uppsättning. Urkoppling av ledningar sker i samråd med beställaren. Efter demontering skall material o dyl, som skall förbli beställarens egendom, monteras ihop på sådant sätt att det samma kan återanvändas och uppläggs på anvisad plats. Demontering görs så minsta möjliga skador uppstår.

7 (39) Vissa armaturer ska återanvändas. Framgår av armaturförteckning. Brandlarmsutrustningar och utrustningar i KNX-systemet får återanvändas. BED BED.6 Y YT YTB YTB.1 YTB.16 RIVNING Rivning av el- och teleinstallationer Övrig materiel utöver vad som ingår under BEC.6 ingående i befintligt system skall inom ombyggnadsområdena rivas i sin helhet samt källsorteras och tas om hand av entreprenören. Installation som ska behållas framgår av ritningar. Övrig installation ska inom ombyggnadsområdena demonteras. MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkningen skall lämna all erforderlig information för entydig och säker driftorientering. Skyltar, märkningar och scheman skall tillverkas digitalt och/eller maskinellt. Märkning av installationer Märkning av el- och teleinstallationer CE-märkning: Produkter som enskilda komponenter och apparater skall vara CEmärkta. Platsbyggda kopplingsutrustningar som elcentraler, apparatskåp, ställverk m.m. skall CE-märkas enligt gällande EU-direktiv. Inom ramen för CE-märkning skall även dokument såsom centralförteckning tillhandahållas på anmodan. YTB.161 YTB.163 Märkning av kanalisation Märkning av elkraftsinstallationer YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer Samtliga kopplingsutrustningar skyltas med I k3 och Z för.

8 (39) Varje delenhet i central skall ha skylt angivande centralbeteckning i de fall förväxling kan ske mellan enheter tillhörande olika centraler. Gruppförteckningar upprättas och uppsätts vid centralerna, insatta i ramar. Gruppförteckningar maskinskrivs, CAD-ritas eller motsvarande. 3-fasgrupper skall littreras med ett nummer Schema och förteckning skall vara ljusbeständiga och skyddas av plastskiva, plastfodral eller dylikt samt skruvas fast invid central. YTB Märkning av kapslade centraler Gruppförteckning skall finnas med två kopior i plastskiva, plastfodral e d för framtida kompletteringar. YTB Märkning av apparatskåp Apparatskåp skall skyltas med den funktion det har Märkning av apparater i apparatskåp, relälådor etc skall utföras enligt nedan. Vid apparat eller apparatenhet skall finnas märkning, som identifierar apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen. Märkning utförs så att den inte följer med apparaten eller enheten vid utbyte. Märkning av apparat eller apparatenhet skall vara avläsbara utifrån då dörr eller lucka är öppen. Apparatskåp skall förses med märkskylt för matande huvudledning samt skyltar för utgående grupper som anger beteckning på objekt i ledningens andra ände. I apparatskåp ingående apparater såsom omkopplare, reläer, kontaktorer, manöversäkringar o d skall skyltas i enlighet med schema och apparatförteckning. Texthöjd 4 mm. Förutom med positionsbeteckning skall samtliga reläer, kontaktorer och kontaktormotorskydd skyltas med belastningsobjektets beteckning, t ex "Belysning datahall" Märkning med gruppförteckning YTB Märkning av pulpeter, kontrolltavlor o d YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Samtliga kablar/ledningar skall märkas i början och i slutet av kabeln/ledningen (anslutningspunkter).

9 (39) ledning för belysning märks dock enbart vid central och vid första kopplingsdosan. gruppledning för motor eller annat belastningsobjekt märks fram till säkerhets- eller huvudbrytare. Styr- och manöverledning betraktas som gruppledning. Samtliga interna ledare i manöverkretsar i lådor, skåp och fack skall märkas med plint- respektive nollnummer. Märkning skall ske i båda ändar. YTB Märkning av huvudledningar YTB Märkning av gruppledningar YTB Märkning av hjälpströmkretsar YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem YTB.164 Märkning av teleinstallationer YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer YTB.166 Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation YTB.1663 Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftsystem YTB.2 YTB.26 Skyltning för installationer Vid don eller apparat som avses att regleras, manövreras eller rengöras av boende eller annan brukare, skall det finnas enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning. Förteckning över skyltar upprättas i samråd med beställaren. Skylthållare/Ram för schema skall vara fäst med skruv eller motsvarande i fast del av apparat. Ej på demonterbart lock / apparatfront. Infällda platsutrustningar förses med präglad text på tejpremsa i skylthållare. Skyltning för el- och teleinstallationer

10 (39) Skylt med hållare Skyltar i hållare får ej monteras på löstagbart lock. YTB.263 Skyltning för elkraftsinstallationer Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning Skyltning av elkraftsinstallationer utförs enligt ELSÄK-FS 2008:2 jämte ändring ELSÄK-FS 2010:2 Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater Vid kopplingsutrustning som betjänar kretsar med elektroniska komponenter skall sättas upp skylt med texten I krets som innehåller elektroniska komponenter skall isolationsmätning utföras med fas och neutralledare förbundna. Skyltning vid och i driftrum Skyltning utförs enligt ELSÄK-FS 2008:2 jämte ändring ELSÄK-FS 2010:2 Skyltning vid jordfelsbrytare Vid jordfelsbrytare skall det sättas upp en skylt med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning, hur man lokaliserar fel samt hur man återinkopplar belastningar som inte är berörda av felet. Skyltning vid säkerhetsbrytare Vid eller på varje säkerhetsbrytare skall finnas skylt med text SÄKERHETSBRYTARE samt text Får inte användas för start eller stopp. Frånskilj och lås här vid elarbete med motor (eller aggregat). YTB.264 Skyltning för teleinstallationer YTB.2641 Skyltning för teletekniska säkerhetsinstallationer YTB.266 Skyltning för installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation Förbudsskylt typ F11 (enligt bild nedan) skall sättas upp vid jordningsskena för systemjordning av elkraftsystem. Skena och ledare i märks med anslutna objekt.

11 (39) Översiktsscheman YTB.2661 Skyltning för installationer för jordning i elkraftsystem Skyltning av jordning av rörledningar för medicinska gaser Vid jordanslutningspunkt till rörsystem respektive i elcentral skall sättas upp skylt med text Potentialutjämningsledare. Anslutningen får inte lossas utan att rörsystemet först jordas på likvärdigt sätt av behörig elinstallatör. YTB.2662 Skyltning för åskskyddsinstallationer Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning Skylt med text Jordledare får ej brytas skall sättas upp vid de platser där särskild jordledare ansluts. Kopplingsplint för förbindning mellan el-, tele-, vatten- med flera system och åskskyddsystem skall märkas med text Åskskyddsanslutning får brytas endast efter anmälan till anläggningsägare eller anläggningsansvarig. YTC YTC.1 KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Samtliga anläggningsdelar skall vara injusterade och provade före slutbesiktning. Protokoll upprättas över samtliga provningar och överlämnas senast på slutbesiktningsdagen. Injusterings-, provnings- och idriftsättningsplan skall upprättas. Denna skall godkännas av beställaren och därefter färdigställas innan slutbesiktning. Kontroll av installationssystem Kontroll ska utföras enligt SS utg 2. Protokoll ska finnas exempelvis för: Isolationsmätning Skyddsjordning kontrolleras Samordnad Funktionsprovning Funktionsprovning skall omfatta levererad utrustning tillsammans med av övriga entreprenörer levererade installationer och utgöra provning av hela anläggningen (systemet).

12 (39) Härvid skall delsystemens samverkan och arbetssätt provas för att fastställa om de olika entreprenaddelarna fungerar tillsammans på avsett sätt. Protokoll upprättas. YTC.16 YTC.163 Kontroll av el- och telesystem Kontroll av elkraftsystem YTC.1632 Kontroll av belysningssystem och ljussystem Följande protokoll upprättas och överlämnas på slutbesiktningsdagen. Funktionsprovningsprotokoll för samtliga anläggningsdelar. Funktioner genomförs i samarbete med övriga berörda systemansvariga. YTC.164 Kontroll av telesystem YTC.1642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem YTC.1643 Kontroll av teletekniska signalsystem YTC.1644 Kontroll av telekommunikationssystem Provning av datanät Provning skall ske enligt föreskriven standard. Provningsprotokoll skall dokumenteras digitalt på CD inklusive programvara för presentation på PC. Provningsprotokoll på kontrollerade uttag skall levereras på papper vid slutbesiktning. YTC.166 Kontroll av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation YTC.1666 Kontroll av system för potentialutjämnad närmiljö Lågohmigt kontinuitetstest skall utföras och protokollföras. Provning av skydd mot statisk elektricitet Provningen skall utföras under konstanta temperaturförhållanden. YTC.2 YTC.26 YTC.263 Injustering av installationssystem System skall injusteras till i handlingarna föreskrivna funktioner. Injustering av el- och telesystem Injustering av elkraftsystem

13 (39) YTC.2632 Injustering av belysningssystem och ljussystem Injustering av belysningssystem skall utföras enligt de krav och förutsättningar som anges i handlingarna. YTC.264 Injustering av telesystem YTC.2644 Injustering av telekommunikationssystem YUC YUC.6 BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören utför och bekostar de detalj- och arbetsskisser, som han anser sig behöva för att klarlägga detalj- och funktionsutförandet av arbetsdelar, utöver det som framgår av denna beskrivning med tillhörande handlingar. Av beställaren utförd granskning av handlingar fritar inte entreprenören från ansvar och garanti för arbetet. Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande handlingar för granskning: Utförandehandlingar för delar som projekteras av entreprenören Samt för samtliga entreprenaddelar: Måttskisser. Uppställningsritningar, inklusive handlingar som visar disponering av elrum/ nisch och elschakt. Monteringsritningar för centraler, apparatskåp och manöverpaneler. Kretsschema enligt SS-EN , outnyttjad kontaktfunktion redovisas. Yttre förbindningsschema eller förbindningstabell. Skyltlista. Kabellistor. Om i någon av ovanstående handlingar hänvisning görs till annan handling, som innehåller väsentlig information om anläggnings blivande kvalitet, skall även denna levereras. Utförande Handlingarna skall vara i format A3 för ritningar eller A4 för dokument. YUC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer YUC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer

14 (39) YUD YUD.6 RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Relationshandlingar för el- och teleinstallationer Handling skall ha symboler enligt standard SS-IEC 617-1, SEN och SEN Utförande Handlingar skall levereras i digitalt format, brända på CD/DVDskiva/or. På CD skall samtliga handlingar finnas som originalfiler i de program som handlingarna framställts i, samt som pdf. Samtliga handlingar skall dessutom levereras i kopior enligt nedan: Leverans 2 omg. CD-skivor. 3 omg. Kopior av samtliga protokoll 3 omg. Kopior av samtliga handlingar. Kretsscheman och övriga kopplingsscheman skall levereras i A4-format. Handlingarna insätts i pärmar, vilka märks med objektets namn och anläggningsdel. Samlingspärmar skall vara försedda med: tydlig märkning på pärmens rygg innehållsförteckning flikar med orienteringstexter svarande mot innehållsförteckning Omfattning Under YUC.6 och med underliggande koder, upptagna handlingar Huvudledningsschema Armaturförteckning Dokumentlista CE-märkning: Vid slutbesiktningen skall tillverkardeklarationer på produkter ingående i detta installationssystem lämnas som papperskopior insatta i pärm till beställaren med uppgifter om CE-märkning enligt gällande EU-direktiv av produkter.

15 (39) Entreprenör skall på anmodan tillhandahålla tillverkardeklarationer för produkter ingående i detta installationssystem till annat installationssystem, som t.ex. bygg och VVS-installatör, för dess CE-märkning. YUD.61 YUD.63 Relationshandlingar för kanalisationsinstallationer Relationshandlingar för elkraftsinstallationer Förbindningsdokument Förbindningsscheman enligt SS eller förbindningstabeller enligt SEN , om inte översiktsscheman eller kretsscheman ger motsvarande information Kabeltabell enligt SS-EN YUD.64 YUD.641 YUD.642 YUD.643 YUD.644 YUD.66 YUE Relationshandlingar för teleinstallationer Relationshandlingar för telenät Relationshandlingar för teletekniska säkerhetsinstallationer Relationshandlingar för teletekniska signalinstallationer Relationshandlingar för telekommunikationsinstallationer Relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar skall vara undertecknade av entreprenören. Underlaget skall bestå av kopior av de handlingar som legat till grund för utförande av entreprenaden och på vilka förts in avvikelser som gjorts under arbetets gång. Om så erfordras skall underlaget kompletteras med skiss så att installationernas slutliga utförande klart framgår. Underlaget skall innehålla lägesuppgifter för sådana utrustningar, enheter, apparater o d vars definitiva placering inte redovisats i handling. Mått och övriga uppmätningsuppgifter skall ritas in och anges så tydligt och fullständigt att de kan tjäna som underlag för relationshandlingar.

16 (39) Leverans Underlag för relationshandlingar skall levereras snarast efter det att arbetena färdigställts. YUE.6 YUE.61 YUE.63 YUE.64 YUE.66 YUH Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer Ändringar utförs linjalritade med rödpenna på en komplett omgång av senast gällande arbetsritningar. Överlämnas vid slutbesiktningen. Installationsritningar överlämnas (planritningar) enligt ritningsförteckning till beställaren, som underlag för relationshandlingar. Underlaget skall vara i sådant skick att det kan lämnas vidare direkt för färdigställande av relationshandlingar. Underlag för relationshandlingar för kanalisationsinstallationer Underlag för relationshandlingar för elkraftsinstallationer Underlag för relationshandlingar för teleinstallationer Underlag för relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Handlingar skall levereras insatta i A4-pärm försedd med innehållsförteckning och märkning på pärmens rygg. Driftinstruktioner utför samordnade med Underhållsinstruktioner i gemensam leverans, CD, pärmar. Samtliga handlingar skall levereras i digitalt format, brända på CD/DVD-skiva/or. På CD/DVD skall samtliga handlingar finnas som originalfiler i de program som handlingarna framställts i, samt som pdf. Samtliga handlingar skall dessutom levereras i kopior enligt nedan: CD/DVD-skivor i 2 omgångar. Kopior i 3 omg. insatta i tydligt märkta pärmar med innehållsförteckning, ryggmärkning och flikindelning skall levereras. I pärmar skall finnas en flik för relationshandlingar. Nedanstående är ett minimikrav för driftinstruktionerna och gäller alla el-, kraft- och teleanläggningar i denna entreprenad.

17 (39) Dokumentlista Förteckningar över apparater inom respektive flik. Beskrivning över utrustnings funktion, handhavande och verkningssätt steg för steg. Skötselinstruktioner, skötselrutiner samt monterings- och driftanvisningar. Skyltlista. Datablad, broschyrer o d över utrustningar, apparater och komponenter. Reservdelsförteckning över delar som är lämpliga att utbytas av drift- och underhållspersonal. Protokoll för provningar enligt kod YTC. Av förteckningarna skall framgå uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kompletterande data. Felsökningsanvisningar Ritningar. Scheman. Förteckning över samtliga ljuskällor. Armaturförteckning, fabrikat, bestyckning och skyddsform. YUH.6 YUH.63 YUH.64 YUK YUK.6 Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Driftinstruktioner för elkraftsinstallationer Driftinstruktioner för teleinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer Underhållsinstruktioner skall upprättas enligt dokumentation av drift och underhåll. Separat lista skall ange vilka underhållsrutiner med tidsintervall som måste utföras under garantitiden samt därefter, så att den ej kan ifrågasättas. Leverans Entreprenören skall utföra kompletta underhållsinstruktioner, samordnade med övriga delar i entreprenaden, till en för

18 (39) byggnaden gemensam instruktion där sambanden odiskutabelt framgår. 2 st CD/DVD med handlingar brända samt 3 omgångar kopior skall levereras insatta i pärmar samordnade med YUH, och för underhållsdelen innehålla följande. Objektskort Med uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer, tillverkningsår och tekniska data. Leveransförteckning Adress- och telefonnummer till leverantörer. Datablad, broschyrer inklusive montageanvisningar för levererad utrustning. Broschyrer skall endast omfatta levererat material och inte omfatta hela kataloger e dyl. Underhållsanvisningar med rutiner för levererad utrustning. Intervall, typ av åtgärd, åtgärdstext. Provningsprotokoll. YUK.63 YUK.64 YUK.66 Underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer Underhållsinstruktioner för teleinstallationer Underhållsinstruktioner för installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation 61 KANALISATIONSSYSTEM System och funktioner Samtliga tomrör skall förses med dragtråd. S SB SBD SBD.2 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Kabelstegar och kabelrännor Ytbehandling UTFÖRANDEKRAV Kabelstegar och kabelrännor ska anslutas till skyddsutjämningen. Varje sammanhängande stråk av kabelstegar/-rännor med

19 (39) sammanbyggda sektioner ansluts med en skyddsutjämningsledare. Där kabelstegen/-rännan är kapad för t.ex. en väggenomgång ska en ny anslutning göras till skyddsutjämningsledaren. Tillbehör skall vara fast monterade på stege. Även najning och snäppning räknas som fast montering. Kabelstege förses med 50 mm teleränna där annat ej anges. SBD.21 SBD.213 SBE Kabelstegar Lätta kabelstegar Kabelstegar ska vara utförda som lätta kabelstegar. DOSOR Dosor i brandavskiljande vägg Dosor i ljudisolerande vägg Undvik installationer i väggar med ljudisoleringskrav med större reduktionstal än 52 db. I väggar med krav på reduktionstal inom området db används för ljud typgodkända dosor och dosfästen. SBE.1 SBE.2 SBE.21 SBE.3 SBE.31 SBE.311 SBE.312 SBE.32 SBE.321 SBE.4 SBE.41 Anslutningsdosor Apparatdosor Runda apparatdosor Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem Infällda kopplingsdosor, armaturdosor e d för installationskabel Infällda kopplingsdosor Armaturdosor Utanpåliggande kopplingsdosor för installationskabel Kapslade kopplingsdosor Kopplingsdosor för kablar i telesystem Kopplingsdosor för telekablar SBF KANALSYSTEM

20 (39) SBF.1 SBF.3 SBF.5 SBG SBH SBH.1 SBH.2 SBJ SBJ.1 SBJ.11 SBJ.111 SBJ.12 SBJ.15 SBK SBK.2 SBL SBL.1 SBL.11 SBL.12 SBL.121 Ellistsystem Installationskanalsystem Elkanalsystem UTTAGSSTAVAR OCH UTTAGSBOXAR Uttagsstavar ska vara Schneider W1. APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR M M Apparatlådor Kopplingsboxar KABELGENOMFÖRINGAR Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar skall ha minst 25% reservplats. Kabelgenomföring i vägg med krav på ljudisolering skall tätas med t.ex. fogmassa eller mineralull motsvarande väggens reduktionstal. Vattentäta kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar i tätskikt i våtutrymme Gastäta kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Tätningar utförs när all ledningsförläggning är avslutad. STATIV Stativ för teleutrustning FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus Fästdon för apparater Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d Bandklammer, balkklammer, buntband e d

21 (39) SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D Elinstallationsrör i eller på vägg Elinstallationsrör som är fastsatta i eller på vägg skall monteras horisontalt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter. SBQ.1 SBQ.11 SBQ.13 SBQ.2 SBQ.22 SBQ.221 SBQ.222 Ytmonterade elinstallationsrör Elinstallationsrör på väggyta eller takyta Elinstallationsrör i schakt Infällda elinstallationsrör Elinstallationsrör i konstruktion med reglar eller bjälkar Elinstallationsrör i regelkonstruktion Elinstallationsrör i konstruktion med bjälkar 63 ELKRAFTSYSTEM S SKF SKF.7 SKF.72 SL SLB SLB.1 SLB.11 SLB.13 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare för högst 1 kv Märkström skall vara minst lika belastat överlastskydd (säkring). Dock minst 16A. APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM Installationsströmställare Vippströmställare Återfjädrande strömställare

22 (39) SLC SLC.1 SLC.11 SLC.3 SLC.32 SM SMB SMB.1 SMB.11 SMB.12 SMB.18 SMB BC KOPPLINGSUR, TRAPPAUTOMATER, TIDSTRÖMSTÄLLARE M M Kopplingsur Elektroniska kopplingsur Tidströmställare Elektroniska tidströmställare Timeruttag med omställbar tid minuter installeras. UTTAG I ELKRAFTSYSTEM ELUTTAG Vägguttag Vägguttag högst 16 A för allmänbruk Text i AMA under Risk för barnolycksfall utgår. Samtliga vägguttag skall vara petskyddade. Vägguttag för industribruk e d CEE-uttag 16A 3 pol+n+pe IP44 Diverse vägguttag Vägguttag för elspis Spisar ska förses med spisvakt. Tryckknapp och timer. Lågspänningsnät Förläggning av ledningsnät på kabelstege och kabelränna enligt överströmsvillkor Kraftkablar förläggas tätt på kabelstege i ett lager. Installationskablar med ledningsarea 1,5mm 2 förläggs tätt på kabelstege i maximalt två lager. Installationskablar med ledningsarea 2,5mm 2 eller mer förläggas tätt på kabelstege i maximalt ett lager. SC SCB EL- OCH TELEKABLAR M M KRAFTKABLAR Halogenfria kraftkablar

23 (39) Ledningar skall vara skärmade med jordad koncentrisk ledare där annat ej anges. Brandspridningsklass enligt SS lägst F3 Ledningar skall vara typ EXQJ, FXQJ eller AXQJ eller likvärdig Brandresistenta kraftkablar Ledningar skall fungera vid brand enligt IEC Brandspridningsklass enligt SS lägst F3 SCB.1 SCB.11 SCB.13 SCB.2 SCB.22 SCB.221 SCB.222 SCB.3 SCB.4 SCB.41 SCB.42 SCB.6 SCC SCC.1 SCC.11 SCC.13 Ytmonterade kablar Kablar på väggyta eller takyta Kablar i schakt Infällda kablar Kablar i konstruktion med reglar eller bjälkar Kablar i regelkonstruktion Kablar i konstruktion med bjälkar Kablar i kanalsystem Kablar på kabelstege, kabelränna e d Kablar på kabelstege Kablar i kabelränna Kablar i elinstallationsrör INSTALLATIONSKABLAR Angivna ledningstyper eller likvärdiga skall användas. Ledningar skall vara skärmade där annat ej anges. Biledare i skärmade ledningar skall anslutas till skyddsjord i samtliga kopplingspunkter. Brandspridningsklass enligt SS lägst F2 Ytmonterade kablar Kablar på väggyta eller takyta Kablar i schakt SCC.2 Infällda kablar

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 BOLLEBYGD KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE IKKAB Borås G:\Installation\Projekt\2014\ Örelundsskolan Bollebygds kommun\20. Teknisk beskrivning\el\teknisk beskrivning

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com KRAVSPECIFIKATION 1 17 Bilaga till LKT 1550.860.003 Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 01 2013-05-06 KLKEHU Ny logotyp KLJOEN Ändrat hänvisning till ny skyltstandard LKT 1500.185.005 Senaste

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun Nybyggnad Hus Gruppboende RAMBESKRIVNING snummer: 015-12 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 6 El- och telesystem 2 El- och telekablar 6

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(27) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2010-05-04 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl.

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 23 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE Nybyggnad TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING Gävle Elprojektering Östhammars Kommun Rambeskrivning: Brand,

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20141201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20150201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (17) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20150201

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 23 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 KANALISATIONSSYSTEM 9 63 ELKRAFTSYSTEM

Läs mer

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION KALIX KOMMUN KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2010-10-11 Rev. ECO Systems AB Luleå/Elteknik Uppdragsnummer 4011542 Uppdragsansvarig Georg Wallin 0920-356 82 Teknikansvarig K-J

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA 016-15

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP , RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM AP Postadress Ledel AB, Kustvägen 40,312 60 Mellbystrand www.ledel.se Telefon 0346-751600 anton@ledel.se 2(11) EL- OCH TELESYSTEM Totalentreprenad för el- och telesystem

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Slättberget - Parkering

Slättberget - Parkering Rambeskrivning EL 1/14 Ändring: Ändrings datum: Slättberget - Parkering RAMBESKRIVNING - EL Göteborg Ramböll Sverige AB Elteknik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...3 Rambeskrivning EL 2/14 63

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8) Tekniska krav och anvisningar El- och hissystem INHYRNING Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 17 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (18) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. INSTALLATIONSBUS 1 (10) Elbeskrivning för Installationsbussystem Denna beskrivning ansluter till AMA 98 6 EL- OCH TELE Allmänt Redovisade installationssystem skall utföras enligt de kravnivåer som framgår

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Drottningparken Betongpark Projekt nr: GSP03632 BILAGA 4 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-12-17 ÅF Infrastructure AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM... 3 61 KANALISATIONSSYSTEM...

Läs mer

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se 1(16) LANDSKRONA STAD LILL-OLAS BRYGGA LANDSKRONA NYBYGGNAD AV BRYGGA OCH KALLBADHUS RAMBESKRIVNING EL TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2012-03-16 Handläggare: Stefan Persson EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan

Läs mer

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola Södra Runsten 9:1 Borgholm Handling 06.2 RAMBESKRIVNING FÖR TOTALENTREPRENAD 6 EL- OCH TELESYSTEM Förfrågningsunderlag Upprättad 2015-09-15 SWECO SYSTEMS AB Kalmarkontoret Anders Arvefalk Ansvarig Projektnr

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Riktlinjer för projektering och installation av: KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Dat: 2013-02-15 Utgivare Frans Stoops, MKB Net AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA RIKTLINJER...

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9 Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 2017--17 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (21) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning El och Tele Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD 5.7 RAMBESKRIVNING - EL Totalt antal sidor inkl. denna sida: 18 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av Uppdragsnr 2 (19) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.7 RAMBESKRIVNING EL Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ Uppdrags nr 11084 Handläggare: Upprättad av: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL OCH TELESYSTEM

Läs mer

Handling 11.7. Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN 11.7 ELBESKRIVNING

Handling 11.7. Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN 11.7 ELBESKRIVNING 1(32) Handling 11.7 Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK OCH MATSAL 11.7 ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar Handlingsdatum 2010-12-01 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin B ENL ÄNDRINGSPM E2 HM 060825 A ENL ÄNDRINGSPM E1 HM 060328 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565

Läs mer

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2015-03-30 Rev. Sweco Systems AB Umeå Uppdragsnummer 4030493000 Uppdragsansvarig Christer Vredin 090-715228 Teknikansvarig

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

K0043.210.05/63.951. Hkpflj MALMEN

K0043.210.05/63.951. Hkpflj MALMEN GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550 V LEB, ESKILSTUNA 016-158987

Läs mer

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll 6 Underhåll 6.1 Allmänt Brandlarmanläggningens effektivitet skall alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är underhålls- och reparationsarbeten nödvändiga. Ett riktigt utförande av dessa

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

Gamla Ullevi, ny entré söder GOT EVENT

Gamla Ullevi, ny entré söder GOT EVENT Handling Sidantal 32 Prisbelönade elkonsulter, ny entré söder Teknisk Beskrivning Förfrågningsunderlag Upprättad av ELK i Göteborg AB Uppdragsansvarig Tommy Gustafsson BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Typlösning för åtgärd i skyddsrum. T21-101 Elinstallationer -

Typlösning för åtgärd i skyddsrum. T21-101 Elinstallationer - Elinstallationer - 1. Förutsättningar 1.1 Tillämplighet: Denna handling beskriver hur elinstallationer i skyddsrum får utföras samt hur underhåll av ingående komponenter skall ske. 1.2 Granskning: Ett

Läs mer

Motionsspår BESKRIVNING-EL. Antal sidor:31 GRANSKNINGSHANDLING. Norrtälje GH E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen Norrtälje

Motionsspår BESKRIVNING-EL. Antal sidor:31 GRANSKNINGSHANDLING. Norrtälje GH E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen Norrtälje URSVIK BESKRIVNING-EL Antal sidor:31 Norrtälje GH 2016-06-03 E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen 59 761 43 Norrtälje Tfn 0176-22 45 80 : Tommy Klingberg F:\16\161\\12. Handlingar\Beskrivning_.docx 6 EL- OCH

Läs mer

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0 Sidantal 6 STATISK UPS Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Teknik VÅR BETECKNING TR02-10-1 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E GMKI, ESKILSTUNA 016-12 68 41 V LEB, ESKILSTUNA 016-15 89

Läs mer

2(7) 2253-M-153-120720 EL Version 4. Pos Avsteg * Inarbetat. Ej aktuellt

2(7) 2253-M-153-120720 EL Version 4. Pos Avsteg * Inarbetat. Ej aktuellt 1(7) Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. EL AMA 09 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg

Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg Garage-och gårdsrenovering Förvaltaren projektnummer: 11090 6.3 Rambeskrivning el- och telesystem BEAB Elkonsulter AB Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Tel. 08-449

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Totalt antal sidor inkl. försättsblad 12 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Rev RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM 2 av 12 Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Elteknisk validering Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Innehåll Följande kunskaper, färdigheter och förmågor ska testas... 2 Kunskapsområde praktisk ellära... 2 Kunskapsområde elkraftteknik...

Läs mer

Backasand industriområde, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m 2011-11-11

Backasand industriområde, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m 2011-11-11 Denna mängdbeskrivning är upprättad enligt EL AMA 09. Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera

Läs mer