Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall"

Transkript

1 Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron 1 SE Gävle, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Systems AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Erik Jansson Elingengör Gävle Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) SEEKJA

2 (39) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 6 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 6 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M... 7 YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER KANALISATIONSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M ELKRAFTSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SM UTTAG I ELKRAFTSYSTEM BC LÅGSPÄNNINGSNÄT SC EL- OCH TELEKABLAR M M SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM C TRANSFORMATOR- OCH FÖRDELNINGSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M FJ BELYSNINGSSYSTEM FÖR VÄGLEDANDE SKYLTNING M M J MOTORDRIFTSYSTEM... 28

3 (39) 64 TELESYSTEM S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SC EL- OCH TELEKABLAR M M SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM B FLERFUNKTIONSNÄT I TELESYSTEM BC FLERFUNKTIONSNÄT I FASTIGHET BCD FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM BCD/1 FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM - FASTIGHETSNÄT FÖR INFORMATIONSÖVERFÖRING C TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM CB TELETEKNISKA LARMSYSTEM CBB/1 BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM - AUTOMATISKA BRANDLARMSYSTEM T TK APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM APPARATER I STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR TELEINSTALLATIONER CBE INBROTTSLARMSYSTEM OCH ÖVERFALLSLARMSYSTEM CBH NÖDSIGNALSYSTEM CC TELETEKNISKA KONTROLLSYSTEM CCB ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM CCB/3 ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM PASSERKONTROLLSYSTEM SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION G SYSTEM FÖR POTENTIALUTJÄMNING GB SYSTEM FÖR SKYDDSUTJÄMNING SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SR ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningsförteckning Armaturförteckning Centralredovisning

4 (39) Denna beskrivning ansluter till AMA Orientering Projektet avser ombyggnad av lokaler för Gymnasiesärskola och Elevhälsa i Bromangymnasiet Hudiksvall. Omfattning Entreprenaden skall omfatta leverans och montage av elanläggningar, enligt i AF-kapitel angivna handlingar till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Svensk standard SS Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning SS Kraftkablar och installationskablar SS Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät Personals kvalifikationer Personal ska ha mångårig vana av liknande installationer. Miljöbetingelser Installation skall utföras med halogenfritt materiel. Apparater skall med avseende på material och utförandeform vara anpassade efter på användningsplatsen rådande förhållanden. Ledning skall genom utförande, läge eller särskild anordning vara skyddad mot skada genom mekanisk åverkan, kemiskt angrepp, värme eller köld. Installationsapparater Installationsapparater som eluttag, strömställare, uttag i kommunikationsnät och apparater i telesystem etc. skall där det är möjligt vara vita i standardmodell av samma fabrikat och typ. Installationsapparater placerade intill varandra skall ha gemensam täckplatta. Utrymmen

5 (39) I samråd med byggherren skall utrustningar inom elutrymmen ställas upp och anordnas så att framtida utbyggnad underlättas. El- och driftutrymmen skall uppfylla kraven enligt SS Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar. Undertak Omfattning av undertak framgår av A-ritningar. Där armaturer, rökdetektorer m.m. är markerade i undertaksplatta skall dessa placeras centriskt i plattan. Rökdetektorer kan i undertak med bärverk placeras där bärprofiler möts vinkelrätt mot varandra (i krysset). Handlingar På ritningar är nya installationer redovisade med heldragna streck. Befintligt är streckat. På kanalisationsritningar är ny eller ändrad installation molnad. Demonteringsritningar finns ej. Omfattning av demontering kan ses vid besök på plats. Medieförsörjning Elservis Befintlig servisledning Befintlig huvudledning och huvudcentral används 3x230/400V, 50Hz, TN-S system Centralutrustningar Centraler redovisas enligt bilaga 3. Kanalisationssystem Framgår av planritningar. Ledningssystem Förläggning av el- och telekablar Ledningsnät skall förläggas: på kabelstegar, kabelrännor, i ledningskanaler m m. dolt i rör ovan nya eller befintliga undertak dolt i rör i nya väggar utanpåliggande på befintliga väggar och tak i övriga utrymmen

6 (39) utanpåliggande tele- och skyddsutjämningsledningar förläggs med vita elinstallationsrör 8-12mm Kablar som är förlagda i rör skall vara omdragbara. Rör ovan undertak skall förläggas och fästas dikt bjälklag. Kablar som är fastsatta i eller på vägg skall monteras horisontalt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter. Synliga ledningar i tak monteras parallellt med rummets kanter. Installationer för starkström utförs som delvis skärmat system enligt följande: Kopplingsutrustningar skall vara utförda i plåt och skärmade. Ledningskanalsystem, uttagsstavar och uttagsboxar etc. skall vara anslutna till skyddsjord. Bländskydd i belysningsarmaturer skall vara anslutna till skyddsjord B BE BEC BEC.6 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING För anläggningar och utrustning som demonteras eller rivs skall inkludera allt tillhörande material inklusive fästmaterial Miljöfarligt avfall, såsom: ljuskällor, batterier och apparater innehållande kvicksilver kablar, batterier m.m. innehållande bly säkringar innehållande bly och kadmium skall omhändertas och transporteras till godkänd behandlingsanläggning. DEMONTERING Demontering av el- och teleinstallationer Befintliga utrustningar som demonteras för återmontering skall skyddas mot skador samt rengöras före uppsättning. Urkoppling av ledningar sker i samråd med beställaren. Efter demontering skall material o dyl, som skall förbli beställarens egendom, monteras ihop på sådant sätt att det samma kan återanvändas och uppläggs på anvisad plats. Demontering görs så minsta möjliga skador uppstår.

7 (39) Vissa armaturer ska återanvändas. Framgår av armaturförteckning. Brandlarmsutrustningar och utrustningar i KNX-systemet får återanvändas. BED BED.6 Y YT YTB YTB.1 YTB.16 RIVNING Rivning av el- och teleinstallationer Övrig materiel utöver vad som ingår under BEC.6 ingående i befintligt system skall inom ombyggnadsområdena rivas i sin helhet samt källsorteras och tas om hand av entreprenören. Installation som ska behållas framgår av ritningar. Övrig installation ska inom ombyggnadsområdena demonteras. MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkningen skall lämna all erforderlig information för entydig och säker driftorientering. Skyltar, märkningar och scheman skall tillverkas digitalt och/eller maskinellt. Märkning av installationer Märkning av el- och teleinstallationer CE-märkning: Produkter som enskilda komponenter och apparater skall vara CEmärkta. Platsbyggda kopplingsutrustningar som elcentraler, apparatskåp, ställverk m.m. skall CE-märkas enligt gällande EU-direktiv. Inom ramen för CE-märkning skall även dokument såsom centralförteckning tillhandahållas på anmodan. YTB.161 YTB.163 Märkning av kanalisation Märkning av elkraftsinstallationer YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer Samtliga kopplingsutrustningar skyltas med I k3 och Z för.

8 (39) Varje delenhet i central skall ha skylt angivande centralbeteckning i de fall förväxling kan ske mellan enheter tillhörande olika centraler. Gruppförteckningar upprättas och uppsätts vid centralerna, insatta i ramar. Gruppförteckningar maskinskrivs, CAD-ritas eller motsvarande. 3-fasgrupper skall littreras med ett nummer Schema och förteckning skall vara ljusbeständiga och skyddas av plastskiva, plastfodral eller dylikt samt skruvas fast invid central. YTB Märkning av kapslade centraler Gruppförteckning skall finnas med två kopior i plastskiva, plastfodral e d för framtida kompletteringar. YTB Märkning av apparatskåp Apparatskåp skall skyltas med den funktion det har Märkning av apparater i apparatskåp, relälådor etc skall utföras enligt nedan. Vid apparat eller apparatenhet skall finnas märkning, som identifierar apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen. Märkning utförs så att den inte följer med apparaten eller enheten vid utbyte. Märkning av apparat eller apparatenhet skall vara avläsbara utifrån då dörr eller lucka är öppen. Apparatskåp skall förses med märkskylt för matande huvudledning samt skyltar för utgående grupper som anger beteckning på objekt i ledningens andra ände. I apparatskåp ingående apparater såsom omkopplare, reläer, kontaktorer, manöversäkringar o d skall skyltas i enlighet med schema och apparatförteckning. Texthöjd 4 mm. Förutom med positionsbeteckning skall samtliga reläer, kontaktorer och kontaktormotorskydd skyltas med belastningsobjektets beteckning, t ex "Belysning datahall" Märkning med gruppförteckning YTB Märkning av pulpeter, kontrolltavlor o d YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Samtliga kablar/ledningar skall märkas i början och i slutet av kabeln/ledningen (anslutningspunkter).

9 (39) ledning för belysning märks dock enbart vid central och vid första kopplingsdosan. gruppledning för motor eller annat belastningsobjekt märks fram till säkerhets- eller huvudbrytare. Styr- och manöverledning betraktas som gruppledning. Samtliga interna ledare i manöverkretsar i lådor, skåp och fack skall märkas med plint- respektive nollnummer. Märkning skall ske i båda ändar. YTB Märkning av huvudledningar YTB Märkning av gruppledningar YTB Märkning av hjälpströmkretsar YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem YTB.164 Märkning av teleinstallationer YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer YTB.166 Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation YTB.1663 Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftsystem YTB.2 YTB.26 Skyltning för installationer Vid don eller apparat som avses att regleras, manövreras eller rengöras av boende eller annan brukare, skall det finnas enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning. Förteckning över skyltar upprättas i samråd med beställaren. Skylthållare/Ram för schema skall vara fäst med skruv eller motsvarande i fast del av apparat. Ej på demonterbart lock / apparatfront. Infällda platsutrustningar förses med präglad text på tejpremsa i skylthållare. Skyltning för el- och teleinstallationer

10 (39) Skylt med hållare Skyltar i hållare får ej monteras på löstagbart lock. YTB.263 Skyltning för elkraftsinstallationer Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning Skyltning av elkraftsinstallationer utförs enligt ELSÄK-FS 2008:2 jämte ändring ELSÄK-FS 2010:2 Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater Vid kopplingsutrustning som betjänar kretsar med elektroniska komponenter skall sättas upp skylt med texten I krets som innehåller elektroniska komponenter skall isolationsmätning utföras med fas och neutralledare förbundna. Skyltning vid och i driftrum Skyltning utförs enligt ELSÄK-FS 2008:2 jämte ändring ELSÄK-FS 2010:2 Skyltning vid jordfelsbrytare Vid jordfelsbrytare skall det sättas upp en skylt med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning, hur man lokaliserar fel samt hur man återinkopplar belastningar som inte är berörda av felet. Skyltning vid säkerhetsbrytare Vid eller på varje säkerhetsbrytare skall finnas skylt med text SÄKERHETSBRYTARE samt text Får inte användas för start eller stopp. Frånskilj och lås här vid elarbete med motor (eller aggregat). YTB.264 Skyltning för teleinstallationer YTB.2641 Skyltning för teletekniska säkerhetsinstallationer YTB.266 Skyltning för installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation Förbudsskylt typ F11 (enligt bild nedan) skall sättas upp vid jordningsskena för systemjordning av elkraftsystem. Skena och ledare i märks med anslutna objekt.

11 (39) Översiktsscheman YTB.2661 Skyltning för installationer för jordning i elkraftsystem Skyltning av jordning av rörledningar för medicinska gaser Vid jordanslutningspunkt till rörsystem respektive i elcentral skall sättas upp skylt med text Potentialutjämningsledare. Anslutningen får inte lossas utan att rörsystemet först jordas på likvärdigt sätt av behörig elinstallatör. YTB.2662 Skyltning för åskskyddsinstallationer Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning Skylt med text Jordledare får ej brytas skall sättas upp vid de platser där särskild jordledare ansluts. Kopplingsplint för förbindning mellan el-, tele-, vatten- med flera system och åskskyddsystem skall märkas med text Åskskyddsanslutning får brytas endast efter anmälan till anläggningsägare eller anläggningsansvarig. YTC YTC.1 KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Samtliga anläggningsdelar skall vara injusterade och provade före slutbesiktning. Protokoll upprättas över samtliga provningar och överlämnas senast på slutbesiktningsdagen. Injusterings-, provnings- och idriftsättningsplan skall upprättas. Denna skall godkännas av beställaren och därefter färdigställas innan slutbesiktning. Kontroll av installationssystem Kontroll ska utföras enligt SS utg 2. Protokoll ska finnas exempelvis för: Isolationsmätning Skyddsjordning kontrolleras Samordnad Funktionsprovning Funktionsprovning skall omfatta levererad utrustning tillsammans med av övriga entreprenörer levererade installationer och utgöra provning av hela anläggningen (systemet).

12 (39) Härvid skall delsystemens samverkan och arbetssätt provas för att fastställa om de olika entreprenaddelarna fungerar tillsammans på avsett sätt. Protokoll upprättas. YTC.16 YTC.163 Kontroll av el- och telesystem Kontroll av elkraftsystem YTC.1632 Kontroll av belysningssystem och ljussystem Följande protokoll upprättas och överlämnas på slutbesiktningsdagen. Funktionsprovningsprotokoll för samtliga anläggningsdelar. Funktioner genomförs i samarbete med övriga berörda systemansvariga. YTC.164 Kontroll av telesystem YTC.1642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem YTC.1643 Kontroll av teletekniska signalsystem YTC.1644 Kontroll av telekommunikationssystem Provning av datanät Provning skall ske enligt föreskriven standard. Provningsprotokoll skall dokumenteras digitalt på CD inklusive programvara för presentation på PC. Provningsprotokoll på kontrollerade uttag skall levereras på papper vid slutbesiktning. YTC.166 Kontroll av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation YTC.1666 Kontroll av system för potentialutjämnad närmiljö Lågohmigt kontinuitetstest skall utföras och protokollföras. Provning av skydd mot statisk elektricitet Provningen skall utföras under konstanta temperaturförhållanden. YTC.2 YTC.26 YTC.263 Injustering av installationssystem System skall injusteras till i handlingarna föreskrivna funktioner. Injustering av el- och telesystem Injustering av elkraftsystem

13 (39) YTC.2632 Injustering av belysningssystem och ljussystem Injustering av belysningssystem skall utföras enligt de krav och förutsättningar som anges i handlingarna. YTC.264 Injustering av telesystem YTC.2644 Injustering av telekommunikationssystem YUC YUC.6 BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören utför och bekostar de detalj- och arbetsskisser, som han anser sig behöva för att klarlägga detalj- och funktionsutförandet av arbetsdelar, utöver det som framgår av denna beskrivning med tillhörande handlingar. Av beställaren utförd granskning av handlingar fritar inte entreprenören från ansvar och garanti för arbetet. Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande handlingar för granskning: Utförandehandlingar för delar som projekteras av entreprenören Samt för samtliga entreprenaddelar: Måttskisser. Uppställningsritningar, inklusive handlingar som visar disponering av elrum/ nisch och elschakt. Monteringsritningar för centraler, apparatskåp och manöverpaneler. Kretsschema enligt SS-EN , outnyttjad kontaktfunktion redovisas. Yttre förbindningsschema eller förbindningstabell. Skyltlista. Kabellistor. Om i någon av ovanstående handlingar hänvisning görs till annan handling, som innehåller väsentlig information om anläggnings blivande kvalitet, skall även denna levereras. Utförande Handlingarna skall vara i format A3 för ritningar eller A4 för dokument. YUC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer YUC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer

14 (39) YUD YUD.6 RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Relationshandlingar för el- och teleinstallationer Handling skall ha symboler enligt standard SS-IEC 617-1, SEN och SEN Utförande Handlingar skall levereras i digitalt format, brända på CD/DVDskiva/or. På CD skall samtliga handlingar finnas som originalfiler i de program som handlingarna framställts i, samt som pdf. Samtliga handlingar skall dessutom levereras i kopior enligt nedan: Leverans 2 omg. CD-skivor. 3 omg. Kopior av samtliga protokoll 3 omg. Kopior av samtliga handlingar. Kretsscheman och övriga kopplingsscheman skall levereras i A4-format. Handlingarna insätts i pärmar, vilka märks med objektets namn och anläggningsdel. Samlingspärmar skall vara försedda med: tydlig märkning på pärmens rygg innehållsförteckning flikar med orienteringstexter svarande mot innehållsförteckning Omfattning Under YUC.6 och med underliggande koder, upptagna handlingar Huvudledningsschema Armaturförteckning Dokumentlista CE-märkning: Vid slutbesiktningen skall tillverkardeklarationer på produkter ingående i detta installationssystem lämnas som papperskopior insatta i pärm till beställaren med uppgifter om CE-märkning enligt gällande EU-direktiv av produkter.

15 (39) Entreprenör skall på anmodan tillhandahålla tillverkardeklarationer för produkter ingående i detta installationssystem till annat installationssystem, som t.ex. bygg och VVS-installatör, för dess CE-märkning. YUD.61 YUD.63 Relationshandlingar för kanalisationsinstallationer Relationshandlingar för elkraftsinstallationer Förbindningsdokument Förbindningsscheman enligt SS eller förbindningstabeller enligt SEN , om inte översiktsscheman eller kretsscheman ger motsvarande information Kabeltabell enligt SS-EN YUD.64 YUD.641 YUD.642 YUD.643 YUD.644 YUD.66 YUE Relationshandlingar för teleinstallationer Relationshandlingar för telenät Relationshandlingar för teletekniska säkerhetsinstallationer Relationshandlingar för teletekniska signalinstallationer Relationshandlingar för telekommunikationsinstallationer Relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar skall vara undertecknade av entreprenören. Underlaget skall bestå av kopior av de handlingar som legat till grund för utförande av entreprenaden och på vilka förts in avvikelser som gjorts under arbetets gång. Om så erfordras skall underlaget kompletteras med skiss så att installationernas slutliga utförande klart framgår. Underlaget skall innehålla lägesuppgifter för sådana utrustningar, enheter, apparater o d vars definitiva placering inte redovisats i handling. Mått och övriga uppmätningsuppgifter skall ritas in och anges så tydligt och fullständigt att de kan tjäna som underlag för relationshandlingar.

16 (39) Leverans Underlag för relationshandlingar skall levereras snarast efter det att arbetena färdigställts. YUE.6 YUE.61 YUE.63 YUE.64 YUE.66 YUH Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer Ändringar utförs linjalritade med rödpenna på en komplett omgång av senast gällande arbetsritningar. Överlämnas vid slutbesiktningen. Installationsritningar överlämnas (planritningar) enligt ritningsförteckning till beställaren, som underlag för relationshandlingar. Underlaget skall vara i sådant skick att det kan lämnas vidare direkt för färdigställande av relationshandlingar. Underlag för relationshandlingar för kanalisationsinstallationer Underlag för relationshandlingar för elkraftsinstallationer Underlag för relationshandlingar för teleinstallationer Underlag för relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Handlingar skall levereras insatta i A4-pärm försedd med innehållsförteckning och märkning på pärmens rygg. Driftinstruktioner utför samordnade med Underhållsinstruktioner i gemensam leverans, CD, pärmar. Samtliga handlingar skall levereras i digitalt format, brända på CD/DVD-skiva/or. På CD/DVD skall samtliga handlingar finnas som originalfiler i de program som handlingarna framställts i, samt som pdf. Samtliga handlingar skall dessutom levereras i kopior enligt nedan: CD/DVD-skivor i 2 omgångar. Kopior i 3 omg. insatta i tydligt märkta pärmar med innehållsförteckning, ryggmärkning och flikindelning skall levereras. I pärmar skall finnas en flik för relationshandlingar. Nedanstående är ett minimikrav för driftinstruktionerna och gäller alla el-, kraft- och teleanläggningar i denna entreprenad.

17 (39) Dokumentlista Förteckningar över apparater inom respektive flik. Beskrivning över utrustnings funktion, handhavande och verkningssätt steg för steg. Skötselinstruktioner, skötselrutiner samt monterings- och driftanvisningar. Skyltlista. Datablad, broschyrer o d över utrustningar, apparater och komponenter. Reservdelsförteckning över delar som är lämpliga att utbytas av drift- och underhållspersonal. Protokoll för provningar enligt kod YTC. Av förteckningarna skall framgå uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kompletterande data. Felsökningsanvisningar Ritningar. Scheman. Förteckning över samtliga ljuskällor. Armaturförteckning, fabrikat, bestyckning och skyddsform. YUH.6 YUH.63 YUH.64 YUK YUK.6 Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Driftinstruktioner för elkraftsinstallationer Driftinstruktioner för teleinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer Underhållsinstruktioner skall upprättas enligt dokumentation av drift och underhåll. Separat lista skall ange vilka underhållsrutiner med tidsintervall som måste utföras under garantitiden samt därefter, så att den ej kan ifrågasättas. Leverans Entreprenören skall utföra kompletta underhållsinstruktioner, samordnade med övriga delar i entreprenaden, till en för

18 (39) byggnaden gemensam instruktion där sambanden odiskutabelt framgår. 2 st CD/DVD med handlingar brända samt 3 omgångar kopior skall levereras insatta i pärmar samordnade med YUH, och för underhållsdelen innehålla följande. Objektskort Med uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer, tillverkningsår och tekniska data. Leveransförteckning Adress- och telefonnummer till leverantörer. Datablad, broschyrer inklusive montageanvisningar för levererad utrustning. Broschyrer skall endast omfatta levererat material och inte omfatta hela kataloger e dyl. Underhållsanvisningar med rutiner för levererad utrustning. Intervall, typ av åtgärd, åtgärdstext. Provningsprotokoll. YUK.63 YUK.64 YUK.66 Underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer Underhållsinstruktioner för teleinstallationer Underhållsinstruktioner för installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation 61 KANALISATIONSSYSTEM System och funktioner Samtliga tomrör skall förses med dragtråd. S SB SBD SBD.2 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Kabelstegar och kabelrännor Ytbehandling UTFÖRANDEKRAV Kabelstegar och kabelrännor ska anslutas till skyddsutjämningen. Varje sammanhängande stråk av kabelstegar/-rännor med

19 (39) sammanbyggda sektioner ansluts med en skyddsutjämningsledare. Där kabelstegen/-rännan är kapad för t.ex. en väggenomgång ska en ny anslutning göras till skyddsutjämningsledaren. Tillbehör skall vara fast monterade på stege. Även najning och snäppning räknas som fast montering. Kabelstege förses med 50 mm teleränna där annat ej anges. SBD.21 SBD.213 SBE Kabelstegar Lätta kabelstegar Kabelstegar ska vara utförda som lätta kabelstegar. DOSOR Dosor i brandavskiljande vägg Dosor i ljudisolerande vägg Undvik installationer i väggar med ljudisoleringskrav med större reduktionstal än 52 db. I väggar med krav på reduktionstal inom området db används för ljud typgodkända dosor och dosfästen. SBE.1 SBE.2 SBE.21 SBE.3 SBE.31 SBE.311 SBE.312 SBE.32 SBE.321 SBE.4 SBE.41 Anslutningsdosor Apparatdosor Runda apparatdosor Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem Infällda kopplingsdosor, armaturdosor e d för installationskabel Infällda kopplingsdosor Armaturdosor Utanpåliggande kopplingsdosor för installationskabel Kapslade kopplingsdosor Kopplingsdosor för kablar i telesystem Kopplingsdosor för telekablar SBF KANALSYSTEM

20 (39) SBF.1 SBF.3 SBF.5 SBG SBH SBH.1 SBH.2 SBJ SBJ.1 SBJ.11 SBJ.111 SBJ.12 SBJ.15 SBK SBK.2 SBL SBL.1 SBL.11 SBL.12 SBL.121 Ellistsystem Installationskanalsystem Elkanalsystem UTTAGSSTAVAR OCH UTTAGSBOXAR Uttagsstavar ska vara Schneider W1. APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR M M Apparatlådor Kopplingsboxar KABELGENOMFÖRINGAR Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar skall ha minst 25% reservplats. Kabelgenomföring i vägg med krav på ljudisolering skall tätas med t.ex. fogmassa eller mineralull motsvarande väggens reduktionstal. Vattentäta kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar i tätskikt i våtutrymme Gastäta kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Tätningar utförs när all ledningsförläggning är avslutad. STATIV Stativ för teleutrustning FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus Fästdon för apparater Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d Bandklammer, balkklammer, buntband e d

21 (39) SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D Elinstallationsrör i eller på vägg Elinstallationsrör som är fastsatta i eller på vägg skall monteras horisontalt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter. SBQ.1 SBQ.11 SBQ.13 SBQ.2 SBQ.22 SBQ.221 SBQ.222 Ytmonterade elinstallationsrör Elinstallationsrör på väggyta eller takyta Elinstallationsrör i schakt Infällda elinstallationsrör Elinstallationsrör i konstruktion med reglar eller bjälkar Elinstallationsrör i regelkonstruktion Elinstallationsrör i konstruktion med bjälkar 63 ELKRAFTSYSTEM S SKF SKF.7 SKF.72 SL SLB SLB.1 SLB.11 SLB.13 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare för högst 1 kv Märkström skall vara minst lika belastat överlastskydd (säkring). Dock minst 16A. APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM Installationsströmställare Vippströmställare Återfjädrande strömställare

22 (39) SLC SLC.1 SLC.11 SLC.3 SLC.32 SM SMB SMB.1 SMB.11 SMB.12 SMB.18 SMB BC KOPPLINGSUR, TRAPPAUTOMATER, TIDSTRÖMSTÄLLARE M M Kopplingsur Elektroniska kopplingsur Tidströmställare Elektroniska tidströmställare Timeruttag med omställbar tid minuter installeras. UTTAG I ELKRAFTSYSTEM ELUTTAG Vägguttag Vägguttag högst 16 A för allmänbruk Text i AMA under Risk för barnolycksfall utgår. Samtliga vägguttag skall vara petskyddade. Vägguttag för industribruk e d CEE-uttag 16A 3 pol+n+pe IP44 Diverse vägguttag Vägguttag för elspis Spisar ska förses med spisvakt. Tryckknapp och timer. Lågspänningsnät Förläggning av ledningsnät på kabelstege och kabelränna enligt överströmsvillkor Kraftkablar förläggas tätt på kabelstege i ett lager. Installationskablar med ledningsarea 1,5mm 2 förläggs tätt på kabelstege i maximalt två lager. Installationskablar med ledningsarea 2,5mm 2 eller mer förläggas tätt på kabelstege i maximalt ett lager. SC SCB EL- OCH TELEKABLAR M M KRAFTKABLAR Halogenfria kraftkablar

23 (39) Ledningar skall vara skärmade med jordad koncentrisk ledare där annat ej anges. Brandspridningsklass enligt SS lägst F3 Ledningar skall vara typ EXQJ, FXQJ eller AXQJ eller likvärdig Brandresistenta kraftkablar Ledningar skall fungera vid brand enligt IEC Brandspridningsklass enligt SS lägst F3 SCB.1 SCB.11 SCB.13 SCB.2 SCB.22 SCB.221 SCB.222 SCB.3 SCB.4 SCB.41 SCB.42 SCB.6 SCC SCC.1 SCC.11 SCC.13 Ytmonterade kablar Kablar på väggyta eller takyta Kablar i schakt Infällda kablar Kablar i konstruktion med reglar eller bjälkar Kablar i regelkonstruktion Kablar i konstruktion med bjälkar Kablar i kanalsystem Kablar på kabelstege, kabelränna e d Kablar på kabelstege Kablar i kabelränna Kablar i elinstallationsrör INSTALLATIONSKABLAR Angivna ledningstyper eller likvärdiga skall användas. Ledningar skall vara skärmade där annat ej anges. Biledare i skärmade ledningar skall anslutas till skyddsjord i samtliga kopplingspunkter. Brandspridningsklass enligt SS lägst F2 Ytmonterade kablar Kablar på väggyta eller takyta Kablar i schakt SCC.2 Infällda kablar

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 OBS! Detta dokument anger de regler som gäller vid utgivningen 2001-01-01. Regelverket uppdateras regelbundet genom tolkningar och/eller kompletteringar.

Läs mer

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Sidnr / antal sid 3 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 2. Begreppsförklaringar... 4 3. Föreskrifter... 5 4. Svensk standard, branschbestämmelser och allmänna

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01

Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende Bilaga till riktlinjer avseende relationsar, driftinstruktioner samt underhållsinstruktioner 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR LÅS OCH LARM Antaget av kommunstyrelsen 2006-11-30 306

Läs mer

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av Projekteringsanvisning Transportsystem (Hissar mm) FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbetingelser...

Läs mer

17. HISSANLÄGGNINGAR BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR

17. HISSANLÄGGNINGAR BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR 17. HISSANLÄGGNINGAR BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 120308 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22 TEKNISK HANDBOK Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och 2015-04-22 Sidan 2 (59) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 3. Konstbyggnader, tekniska anläggningar och... 5 30. Allmänt... 5 30.1 Definitioner...

Läs mer

BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-07-01

BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-07-01 1/22 OMBYGGNAD AV TRYGGHETSBOSTÄDER KV PRÄNTAREN MARGARETAGATAN 5 BORÅS STAD 2013-07-01 Uppdragsnummer: ABBO-0001 Revidering KAROLINA GUSTAFSSON Uppdragsansvarig 2/22 Sid Beskrivning 1-22 Utrustningslista

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT 00-0-7 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning...3.3. Bakgrund...3.4. Definitioner...4.5. Tillämpning...4.6.

Läs mer