Berne Fransson VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR"

Transkript

1 VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol Lenhovda Tel SMS

2 2/21 Rev. Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM FÖRESKRIFTER OMFATTNING... 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, PANERINGSARBETEN,FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM... 4 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM... 4 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M... 4 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER UTRYMMEN STYRUTRUSTNINGAR LEDNINGSNÄT FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING PLATSUTRUSTNINGAR Miljökrav SBE DOSOR BC Lågspänningsnät ELCENTRALER SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR SKB.4222 Dvärgbrytarcentraler LEDNINGSSYSTEM SC EL- OCH TELEKABLAR M M Belysnings- och ljussystem SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M STRÖMSTÄLLARE, MANÖVERKOPPLARE, ELTTAG MM SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SM UTTAG I ELKRAFTSYSTEM ELVÄRMESYSTEM MOTORDRIFTSYSTEM TELESYSTEM BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem fastighetsnät för informationsöverföring. (03) CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem (61) CCB/3 Entré- och passerkontrollsystem passerkontrollsystem. (28) CBEB Inbrottslarmsystem SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION G System för potentialutjämnad närmiljö... 21

3 3/21 Rev. EE eller elentreprenör/entreprenad avser arbeten ingående i denna entreprenaddel. Uttryck såsom leverera, montera, tillhandahålla avser komplett färdigt arbete inkl leverans, montage, inkoppling och avprovning till fullt färdig anläggning om inget annat anges. 6 EL- OCH TELESYSTEM 6.1 FÖRESKRIFTER För denna entreprenaddel gäller EL-SÄK FS 2007:01, 2008:1 och 2008:2, SS utgåva 2, SS , SS , SS-EN , SS-EN , SS-EN 61215, SS-EN 61727, SS-EN SS-EN 1838 AFS, BBR., SBF 110.6, Regler för utrymningslarm Ljus och Rum, planeringsguide för belysning. 6.2 OMFATTNING I denna entreprenaddel ingår projektering, leverans, montage, avprovning och dokumentation av el- och teleteknisk anläggning i enlighet med beskrivning och ritningar. Arbeten omfattar helt nya installationer inom tillbyggnad samt ombyggnad. Elinstallationer för anläggningar enligt övriga beskrivningsdelar. All dimensionering skall baseras på beräkningar. Beräkningar redovisas för beställaren. Anläggningen uppbyggs som TN-S-system. Särskilda samordningskrav Entreprenören skall på arbetsplatsen tillsammans med samordningsansvarig studera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivning som grund bevaka att kablar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning samt kontrollera att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet för drift och underhåll. El- och teleförsörjning Entreprenören skall följa SS beträffande anslutning till elnät. Elleverans Nätägare är VETAB som levererar kraft vid systemspänningen 400/230 V, 50 Hz. Elservis Befintlig elservis ändras ej. Teleservis Befintlig teleservis ändras ej. Fiber Befintlig fiberservis ändras ej.

4 4/21 Rev. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, PANERINGSARBETEN,FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM BE BEB.6 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Demontering/rivning av samtliga el- och teletekniska anläggningar i de delar som berörs av ombyggnaden och ej skall bibehållas. Demontering och rivning av el- och teletekniska installationer skall samordnas med verksamheten och beställaren och utföras så att delar som ej berörs av ombyggnad, fungerar under och efter entreprenaden. Erforderliga provisoriska inkopplingar och flyttningar under entreprenadtiden. Flyttning av el- och teleinstallationer BEC.6 Demontering av el- och teleinstallationer BED.6 Rivning av el- och teleinstallationer 6.3 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Detta kapitel är gemensamt för anläggning anläggningarna 63 och 64. PLATSUTRUSTNINGAR Utrustningar inom elutrymmen anordnas och monteras så, att framtida utbyggnadsmöjlighet tillgodoses och underlättas. Samordning skall ske mellan kraft- och teletekniska anläggningar i de fall utrustningar placeras inom samma utrymme. Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTB.1 Märkning av installationer Märkning av elutrymmen Utrymmen och nischer för elcentraler skall märkas med skylt angivande av centralbeteckningar. Skylt skall placeras på karm över låssidan. Märkning av brandtätning:

5 5/21 Rev. Samtliga håltagningar i brandcellsbegränsande väggar brandtätas och förses med märkskylt: Följande uppgifter skall finnas på märkskylt: Produktnamn, identifieringsnummer, brandteknisk klass, typgodkännandenummer samt installatör. YTB.16 Märkning av el- och teleinstallationer Märkning av elanläggningar utföres enligt starkströmsföreskrifterna, elleverantörens installationsbestämmelser, Svensk Standard SS-EN samt övriga för anläggningen gällande bestämmelser. Installationer ovan demonterbara undertak märks med skylt på resp. apparat och med skylt skruvad i undertakets bärverk under resp. apparat. Skyltlista skall upprättas i samråd med sidoentreprenör och beställaren. Huvudledning, centralutrustning skall märkas enligt SEK Handbok 419. Skylttexter skall redovisas för beställaren innan tillverkning sker. YTB Märkning av lådkapslade centraler Märkning för inkommande och utgående ledning skall ange: Smältpatrons högsta tillåtna märkström. Uppgift om längsta tillåtna kabellängd för utlösningsvillkoret för 1,5 mm², 10 A säkring. Huvudledningsbeteckning eller beteckning på central eller belastningsobjekt i ledningens andra ände. Ledningstyp, ledningsarea och ledarantal. Impedans (mω) Kortslutningsström Vid central för belysningsanläggningar skall gruppschema upprättas för belysningsanläggningar och gruppförteckning för övriga anslutningsobjekt. Rumsnummer skall anges på gruppscheman. Gruppscheman skall vara CAD-ritade med bygghandling som underlag. Apparatförteckning över samtliga ingående apparater och komponenter med E- nummer eller artikelnummer och manöverspänning. Vid central, där manöverspänning förekommer även om centralens huvudströmställare är frånslagen, uppsätts varningsskylt av gul plast med svart text: MANÖVERSPÄNNING XXX V VID FRÅNSLAGEN HUVUDBRYTARE. Kretsschema omfattande inre och yttre kretsar med nollnummer och plintnummer samt kabelnummer. För i apparatskåp monterade centraler gäller samma krav som anges under lådkapslade centraler. Märkning med gruppförteckning Gruppförteckning skall kompletteras med: jordfelsbrytares skyddsområde

6 6/21 Rev. handhavandeinstruktion för jordfelsbrytare Högsta nollnummer skall anges i den tekniska dokumentationen. Skylttexter skall redovisas för beställaren före tillverkning. Skylt skall anbringas bredvid respektive apparat. YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Kablar mellan apparater inom kopplingsutrustningar skall förses med löpande nollnummer. Kablar skall märkas med ledningsnummer. Numrering för gruppledningar skall börja om vid varje central. Kabel märks vid första kopplingspunkt och vid central. YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer Utöver vad AMA anger skall även gruppnummer i central anges. Samtliga eluttag över 10 A märks. Eluttag för speciell apparat märks. YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer Ledningar märks: - Vid anslutningspunkterna - Vid övergång från öppen till dold förläggning - Vid vägg- eller bjälklagsgenomgång. Märkning skall göras på båda sidor av väggen. Kabelmärkning får utgöras av plastflagga som skrivs för hand med särskild märkpenna och fästs med buntband. Ledning för mätjord och funktionsjord utförs svart. Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler Kopia, insatt i plastficka på monteringsritning över ställ skall uppsättas vid respektive montagestativ. Märkskyltar för plintar får inte fästas på täcklock, kåpa e d. Spridningsledningar för datanät märks med datauttagets beteckning, enligt SS och märkes enbart vid anslutningspunkterna. YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer Samtliga datauttag märks med den registreringsbeteckning som uttaget är ansluten till på panelen i stället, enligt följande exempel: AB YTB.263 Skyltning för elkraftsinstallationer Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater Varningsskylt med text "ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS VID ISOLATIONSMÄTNING BORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV" monteras i elrum och driftrum.

7 7/21 Rev. Skyltning vid jordfelsbrytare Vid jordfelsbrytare skall sättas upp skylt med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning, hur man lokaliserar fel samt hur man återinkopplar belastningar som inte är berörda av felet. Översiktsschema vid kopplingsutrustningar Huvudledningsschema upprättas och monteras i vid varje central. Huvudledningsschemat skall omfatta alla centraler och huvudledningar i hela anläggningen. YTB.2641 Skyltning för teletekniska säkerhetsinstallationer Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning monteras i ställverksrum. YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Beställaren skall meddelas i god tid, innan entreprenören utför provning och mätning. Provningsprotokoll och mätprotokoll skall överlämnas till beställaren i 2 omg. före slutbesiktning. Entreprenören skall närvara och deltaga i provningar. Samordnad provning Utförs och protokollförs. Egenprovning Entreprenören skall fortlöpande under hela byggtiden utföra kontroll enligt EL-SÄK FS 2008:01 och SS Utöver vad som anges i AMA och gällande föreskrifter skall följande provningar och mätningar utföras och protokollföras: Isolationsmätning av samtliga huvudledningar och gruppledningar. Utlösningsprov av reläskydd, vakter och brytare Reläprovning Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband. Provningar och mätningar skall utföras i följande ordning: Provning av skyddsledarnas och potentialutjämningsledarnas kontinuitet. Mätning av isolationsresistans mellan spänningsförande delar och jord. Anslutna apparater skall vara bortkopplade. Vid TN-S-system skall isolationsresistansen även mätas mellan neutralledare och skyddsjord. Kontroll och mätning av skydd genom SELV och PELV Kontroll och mätning av skydd genom skyddsseparation Funktionsprovning Provning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. Före slutbesiktningen skall ledningsnätet för data avprovas av certifierad

8 8/21 Rev. anläggarfirma. Protokoll över utförda prov och mätningar skall upprättas och överlämnas till beställaren. Mätningar för datanätet skall göras för kategori 6 klass E. YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Se även AF-delen. Om ritning, upprättad av entreprenör, omfattar flera anläggningsdelar skall dessa framgå av namnrutan. Handling som upprättas av entreprenören skall ha grafiska symboler enligt SS-IEC 617 och SEK Handbok 412. Scheman skall utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 419. YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: Planritningar i skala 1:50 över alla anläggningsdelar. Monteringsritningar för centraler, apparatskåp och manöverpaneler Kretsschema. Outnyttjad kontaktfunktion redovisas. Apparatförteckning över i centraler, apparatskåp ingående komponenter. Skyltlista Beräkningar för belysning och armaturförteckning Effektberäkningar Kabelberäkningar Entreprenören skall upprätta registreringshandlingar för interna telenät enligt 64.YUD Relationshandlingar - tele för teleinstallationer. Registreringshandlingar upptagna under punkt 1 under 64.YUD. Förbindningsscheman, -tabeller och -listor som skall utföras enligt SS-EN och SS-EN YUD YUD.64 RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Följande relationshandlingar skall överlämnas till beställaren: Relationshandlingar av bygghandlingar, enligt YUC med underkoder. Se även AF. Datablad, driftinstruktioner etc. enligt tillverkares standard får levereras om Innehållet överensstämmer med entreprenadens utförande. Beteckningar överensstämmer med märkskyltar Aktuell text och bilder markeras. Relationshandlingar för teleinstallationer Omfattning Entreprenören upprättar och tillhandahåller registreringshandlingar för interna telenät.

9 9/21 Rev. Registreringshandlingarna omfattar: Panelkort över samtliga paneler enligt SS Apparatlista enligt SS Scheman för teleinstallationer skall utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 422. Registreringshandlingar för interna tele- och datanät skall utföras enligt standarder förtecknade i SS Registreringshandlingar (ställförteckning, monteringsritning, plintkort, panelkort, förbindningstabell och förbindningsschema). Entreprenören upprättar och tillhandahåller följande orienteringsdokument: Orienteringsritningar, serviceritningar samt sektionsförteckning över 64.CBB/1 automatiska brandlarmsystem enligt SBF 110:6. Entreprenören upprättar och överlämnar anläggarintyg för brandlarm. YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUH.6 YUK.6 Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Driftinstruktionen skall kompletteras med särskild handling som beskriver åtgärder som skall utföras vid avbrott i medieförsörjning eller liknande händelser. Den särskilda handlingen bör beskriva både åtgärder som omfattar hela installationssystem och åtgärder i delsystem. Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL YUP.6 YUQ Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer Entreprenören skall instruera beställarens drift- och underhållspersonal angående funktionssätt samt drift- och underhåll av ingående utrustning. Instruktion av personalen skall utföras med den tekniska dokumentationen som grund. Informationen utförs vid entreprenadens färdigställande och vid garantitidens utgång. Tidpunkt skall överenskommas med beställaren. Deltagarbevis upprättas. KONTROLLPLANER FÖR INSTALLATIONER

10 10/21 Rev. 6.5 UTRYMMEN För i anläggningen förekommande utrymmen gäller nedanstående bestämmelser i SS Kap. 750 Torra, icke brandfarliga utrymmen Utrymmen, som ej angetts under nedan angivna kapitel. Kap. 751 Anläggningar i fuktiga och våta utrymmen samt anläggningar i det fria. Teknikrum, WC, Utomhus. 6.9 STYRUTRUSTNINGAR Styrutrustningar för VVS framgår av rambeskrivning VVS LEDNINGSNÄT FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING Ingår med omfattning enligt rambeskrivning VVS PLATSUTRUSTNINGAR 6.12 Miljökrav Entreprenören ansvarar för att materiel innehåller föreskriven funktion, data och/eller prestanda. Materiel och installationer skall utföras med hög miljöhänsyn och kretsloppsanpassning KANALISATION Kanalisation utförs med kabelstegar, kabelrännor, ledningskanaler och infällda VP-rör. I alla nya väggar och bjälklag utförs infälld installation. I utrymmen med demonterbara undertak utförs installation över undertaket. Infällda ledningar skall alltid förläggas i rör. Infälld installation utan rör får ej förekomma. All kanalisation skall förses med avskilda utrymmen för olika ledningsslag. Kabelgenomföringar i brandcellsbegränsande byggnadsdel tätas med godkänd brandskyddsmassa. Delning mellan starkströmskabel och kabel för datanät utförs enligt SS-EN tabell 1. Fönsterbänkskanal monteras i kontor, längs ytterväggar och väggar med arbetsplatser. SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Kabelstege monteras över undertak i entré/reception/korridor. Kabelstege och kabelränna monteras med 20 mm distans från vägg. Kabelstegar förses med separat ränna för indelning i 2 fack, (starkströms-, teletekniska ledningar). Kabelstegar/rännor får ej gå obrutna genom vägg/bjälklag. Kablar för tele och data som förläggs på stege eller ränna tillsammans med kabel för kraft, skall ha avskilt utrymme. Erforderliga avväxlingar för ventilationskanaler o d skall utföras av entreprenören i samband med uppsättning av stegar och rännor.

11 11/21 Rev. Reservplats min 20% av stegars och rännors utrymme vid färdigställd entreprenad. SBD.21 SBE SBF.3 SBG.6 SBJ SBQ Kabelstegar Stegar med tillbehör skall vara förzinkade. DOSOR Samtliga dosor, såväl infällda som utanpåliggande skall var i halogenfri plast. Väggkanalsystem Inom kontor monteras fönsterbänkskanaler min 120 mm hög, av vit halogenfri plast. Kanaler under fönster monteras på konsoler med två st. ventilationsgaller. På innervägg monteras kanaler dikt vägg. Kanal får ej dras obruten genom vägg. Vid väggenomgång ljudtätas genomföringar till lägst omgivande väggars ljuskrav. Kanaler levereras kompletta med erf. montagedetaljer, hörn, kabelhyllor för indelning i 2 fack, dosor etc. Golvboxar I reception installeras golvbox med 2 st. dubbla vägguttag och 2 st Rj45-uttag för data/tele. Lock på golvbox förses med golvbeklädnad lika omgivande golv. KABELGENOMFÖRINGAR Skyddsrör utförs med dränering. Skyddsrör tätas i varje ände efter avslutad kabelförläggning. Kabelgenomföring skall vara typgodkänd. Kabelgenomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel skall tätas med godkänd materiel. KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D Elinstallationsrör skall uppfylla krav enligt SS-EN Elinstallationsrör skall vara av typ halogenfria plaströr. Rörlängder, rörtyper och antal böjar mellan dosor skall anpassas så att kablar lätt kan dras in och ut. Rörsträcka som är längre än cirka 15 m skall förses med hjälpdosa. Rör på het yta fästes med distansklammer. Tomrör 50 mm, förläggs mellan kabelstege och fönsterbänkskanaler. Tomrör förses med dragtråd ELKRAFTSYSTEM 63.BC Lågspänningsnät Driftspänning 0,4 kv, 50 Hz Huvudledningar och centraler skall utföras som TN-S-system. Ny huvudledning EQQJ 4x6/6 förläggs från befintligt elrum till elrum i tillbyggnad. I befintlig central utnyttjas ledig grupp, 3*25A.

12 12/21 Rev. SEC.3 Dvärgbrytare 63.3 ELCENTRALER SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR Ny elcentral installeras i elrum i tillbyggnad. SKB.4222 Dvärgbrytarcentraler Central utförs för dvärgbrytare. 20 % reservgrupper skall finnas efter avslutad entreprenad. Min 30 % reservutrymme i varje central för brytare och automatik. Centraler skall vara försedda med erforderligt utrymme, så att uppmätning av summaströmmar för ledningar är möjlig att utföra med tångamperemeter. Kontaktorer, reläer, omkopplare o.d. monteras i apparatskåp, som sammanbyggs med centralen. Samtliga utgående grupper i central skall uppkopplas på plint i centralens överkant (gäller även reservgrupper). SED SKF.6 JORDFELSBRYTARE Jordfelsbrytare, klass A avsedda för personskydd, monteras i centraler. För allmänna delar installeras jordfelsbrytare på samtliga vägguttag och lamputtag. Jordfelsbrytarens utlösningsmärkström ska vara 30 ma. Kontaktorer Kontaktorer för belysning mm monteras i centraler LEDNINGSSYSTEM SC EL- OCH TELEKABLAR M M Allt kablage och kopplingsledningar skall vara i halogenfritt utförande. Ledningsisolering brännbarhetsklass F2, F3 eller F4 enligt SS Vid ledningarnas dimensionering och avsäkring förutsätts normal omgivningstemperatur och tät förläggning i ett lager utan kabelavstånd, på stege. Ledningstyper och förläggningssätt framgår i huvudsak av följande: Gruppledningar: Vid utanpåliggande förläggning: FQQJ, EQQJ, EQLQ. Vid infälld förläggning: Tvinnade FQ-ledningar i installationsrör. Brandskyddade kablar FRHF.

13 13/21 Rev Belysnings- och ljussystem System och funktioner Installation utförs enligt Svensk Standard SS samt belysningskrav enligt Ljus & rum planeringsguide för belysning inomhus om ej annat anges. Samtliga rum förses med fast installerad belysning. Vindar förses med belysning för service och underhåll. På fasad vid samtliga dörrar installeras armatur på vägg. Belysning utgörs av armaturer med LED-ljuskälla. Styrning av belysning i sker i enligt följande: Ytterbelysning styrs från befintlig ljusautomatik. Signal hämtas i bef. central. I WC och, förråd installeras armatur med inbyggd rörelsedetektor för tändning och släckning. I korridorer, entré, reception, vindfång, kopiering styrs belysning av tryckknappar, dagsljuskompensering och närvarodetektor med korridorfunktion. Över receptionsdisk styrs belysning via egen strömställare Ljusnivåer injusteras individuellt för varje armatur beroende på infallande dagsljus. Belysningsstyrka i kommunikationsytor 200 lux. Belysningsstyrka reception 500 lux. I teknikrum styrs belysning med strömställare i resp. rum. Belysningsstyrka 300 lux. I kontor installeras pendlad kontorsarmatur med inbyggd ljusreglering och närvarodetektor. Belysningsstyrka 500 lux. I rum för provtagning styrs belysning gemensamt med befintlig del. Belysningsstyrka 500 lux. 63.FHB SN Nödbelysningssystem Nödbelysning installeras enligt ritningar och brandskyddsbeskrivning. Armaturer med LED-ljuskälla. Strömförsörjning med inbyggda batterier LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M Generellt gäller att vid rum med demonterbara undertak installeras infällda armaturer om utrymmet över undertak så medger. Utanpåliggande armatur endast om utrymmet ej är tillräckligt för infälld belysning.

14 14/21 Rev. Korridorer, entré, kopiering, vindfång: Infälld downlight med opal skiva. Kontor, Reception: Kontorsarmatur i wirependel med upp- och nerljus, bländskydd, reflektorer. Dragdimmer och närvarodetektor. Rum för provinlämning,tillkommande del: Infälld armatur 600 * 600 mm med reflektor och mikroprismabländskydd. Förråd: Armatur i tak med opalkupa, inbyggd vakt. WC Rund armatur i tak med opalkupa och rörelsevakt Skärmtak: Väl avbländad takarmaturer av aluminium. Inom utrymmen, där undertak av mjuka akustikplattor monteras, fastsätts armatur i tak med skruv och distanshylsor som motsvarar akustikplattors tjocklek. Armaturernas placering skall samordnas med undertaksplattors och akustikabsorbenters läge. Erf. monteringsdetaljer såsom upphäng, montageplåtar etc. Armaturer i kontor monteras på bärskena för demonterbara undertak med längd 600 mm. SNF SNT SNT.23 LJUSARMATURER FÖR NÖDBELYSNING, VÄGLEDANDE MARKERINGAR M M Vägledande armaturer anpassas till läsavstånd. BELYSNINGSMATERIEL Färgtemp. Inomhus = 3000 K och utomhus 4000 K. I utrymmen där ljusreglering anges förses samtliga armaturer med ljusreglering typ DALI eller motsvarande. Elektroniska driftdon Gäller samtliga armaturer STRÖMSTÄLLARE, MANÖVERKOPPLARE, ELTTAG MM SKF.7 SL Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare ska vara av klass A. APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM Infälld strömställare skall vara av typ storvipp. Placeras strömställare för sammanbyggande vertikalt, skall nedre strömställaren placeras med centrum 1000 mm över golv.

15 15/21 Rev. Strömställare i fuktiga och våta rum skall vara i sköljtätt utförande. Utanpåliggande strömställare Strömställare inom torra utrymmen skall vara i skyddsklass IP 20 med storvipp. Strömställare inom fuktiga, våta utrymmen skall vara i skyddsklass IP 44. För att erhålla samma utförande på tryckknappar som strömställare skall samma fabrikat och typ användas. SLF GIVARE, VAKTER M M I ELSYSTEM SLF.21 Rörelsedetektorer Detektor förses med lins avpassad för aktuellt utrymme så att hela rummet är övervakat. SLF.22 Närvarodetektorer Detektor förses med lins avpassad för aktuellt utrymme så att hela rummet är övervakat. SLE.1 SM Styrdon för belysning Armaturer för ljusreglering levereras inklusive erforderliga ljusstyrdon, interface etc. UTTAG I ELKRAFTSYSTEM Samtliga vägguttag skall vara i petskyddat utförande. Vägguttag skall vara 2-pol, 2-vägs utom i de fall uttaget är avsett för anslutning av speciellt objekt, där 1-vägs uttag används. Vägguttag i fuktiga rum skall vara i sköljtätt utförande. Uttag monteras enligt följande: Varje rum utom WC ska förses med minst ett städuttag vid dörr. I korridorer installeras städuttag c/c ca 10 m. Vid varje kontorsarbetsplats installeras 3 st. dubbla uttag i fönsterbänkskanal vid varje datauttag. I kontor installeras ett uttag på mellanvägg vid parti mot korridor utöver städuttag. Kopiering 3 st dubbla vägguttag. Reception: 2 st dubbla vägguttag i golvbox. Entré ett uttag för bildskärm och 2 allmänuttag ELVÄRMESYSTEM oentreprenör levererar och monterar: VVS-utrustningar Scheman och anslutningsföreskrifter tillhandahålls av leverantören. Uppgifter om motoreffekter och styrutrustningar skall inhämtas från respektive sidoentreprenör/leverantör innan startutrustningar och säkerhetsbrytare beställs och innan ledningsdragning påbörjas.

16 16/21 Rev. Kablar och inkopplingar i omfattning enligt beskrivning för respektive anläggningsdel MOTORDRIFTSYSTEM oentreprenör levererar och monterar: VVS-utrustningar Dörrautomatik Scheman och anslutningsföreskrifter tillhandahålls av leverantören. Uppgifter om motoreffekter och styrutrustningar skall inhämtas från respektive sidoentreprenör/leverantör innan startutrustningar och säkerhetsbrytare beställs och innan ledningsdragning påbörjas. Samtliga motorer förses med säkerhetsbrytare. Säkerhetsbrytare skall monteras så, att den kan nås utan användning av stegar eller liknande. Vid montage av säkerhetsbrytare för fristående pumpar eller fläktar monteras brytarna på profilskenor. Vibrerande maskin skall anslutas med anslutningsledning. Kablar och inkopplingar i omfattning enligt beskrivning för respektive anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Leverans och montage av komplett teleteknisk anläggning i enlighet med ritningar och beskrivning. Omfattning och funktioner framgår av beskrivning för respektive anläggningsdel. Anläggningen skall utföras så att den uppfyller gällande lagar och förordningar. Särskilda samordningskrav Entreprenören skall på arbetsplatsen tillsammans med beställaren eller den som utsetts som samordningsansvarig som ett led i samordningen bevaka att kablar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning kontrollera att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet för drift och underhåll. Utrustningen uppställs och anordnas så att framtida utbyggnad inom respektive elutrymme i möjligaste mån tillgodoses. Samordning skall ske mellan kraft- och teletekniska anläggningar i de fall utrustningarna placeras inom samma utrymme. Entreprenören skall förvissa sig om att angivna utrymmen är tillräckliga för den offererade anläggningen, om så inte är fallet anges detta i anbudet. Personals kvalifikationer Entreprenören är skyldig att endast anlita personal med mångårig erfarenhet av teletekniska anläggningar. Anslutningar till starkströmsnät skall utföras av behörig installatör. Entreprenören skall vara certifierad för datanät och garantitiden skall vara minst 10 år.

17 17/21 Rev. Kanalisationssystem Stegar, rännor och fönsterbänkar är gemensamma för krafttekniska och teletekniska anläggningar. Mellan teleledningar och krafttekniska ledningar skall på stegar och i rännor finnas uppsatt åtskiljande profil. Enskilda teleledningar i kontor och liknande utrymmen där det ej finns kanalisation redovisad skall dessa förläggas i infällda rör. Kanalisation ingår under beskrivningsdel 63. LEDNINGSSYSTEM Ledningsnät Alla kablar skall vara halogenfria. För i entreprenaden ingående teletekniska anläggningar skall ingå samtliga ledare och ledningar som erfordras för erhållande av krävda funktioner och funktionssamband inklusive erforderliga: -kopplingsdosor och kopplingsplintar -fästdon, monteringsmateriel etc. -skarvningar, anslutningar, korskopplingar m m. Kopplingar skall göras på plint. Anslutning Ledningar ansluts på kopplingsplint. Anslutningar utförs enligt tillverkares märkningsschema såväl par - rätt som part - rätt. Platsutrustningar All platsutrustning (apparater, tablåer, etc.) skall vara försedda med kopplingsklämmor för samtliga in- och utgående ledare. 64.BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem fastighetsnät för informationsöverföring. (03) Omfattning Utökning av befintligt kabelnät med patchpaneler, spridningsnät, dosor och uttag för tillbyggnad. Utökning för nya kontor VA-byggnad samt utbyte av befintliga AT&T 110- paneler i ställ i VA-kontor till patchpneler med RJ45-uttag. Anläggningen skall i alla delar uppfylla kategori 6, klass E enligt SS-EN och TIA 568B. Nätets uppbyggnad skall vara ett strukturerat UTP-nät. I kontor installeras 2 st uttag. I reception 2 st. uttag i golvbox. I kopiering 4 st uttag.

18 18/21 Rev. I entré 1 uttag för bildskärm på vägg och ett uttag för brandlarmsändare. Befintlig entré till VETAB-kontoret ett uttag för tidsregistrering. Ledningssystem Spridningsnät med partvinnad oskärmad kabel. Spridningsnät utförs i stjärnform utgående från paneler monterade i stativ. Ledningar skall vara så kopplade att anslutning och korskoppling kan göras med rakt kopplade korskopplings- och anslutningsledningar. Ledning som utgörs av partvinnad kabel ska vid parallellförläggning med starkströmsledning ha ett inbördes avstånd till starkströmsledning av minst 50 mm. Korsning mellan dataledning och starkströmsledning skall utföras vinkelrätt. Kanalisationssystem Vid parallellförläggning med starkströmsledning bör dataledningar förläggas med minst 50 mm avstånd från starkströmsledning Mätningar Mätningar av samtliga uttag skall utföras enligt kategori 6, klass E. Kanalisation Dataledningar förläggs i härför avsett fack på kabelstegar, rännor, infällda rör och i fönsterbänkar. SDC.4212 Kontaktdon i telesystem Don skall ha sådan konstruktion att galvanisk korrosion förhindras. SDC Kabelanpassningsdon i kommunikation e d Kontaktdon 8-polig modular RJ45. TGD.1 TGD.2 64.CBB/1 Korskopplingspaneler i datanät Paneler skall vara utförda av stålplåt och vara försedda med minst 24 st kontaktdon typ 8-polig modular RJ45. Korskopplingspanel skall vara utförd för montering i stativ. Uttag i datanät Datauttag av typ 2*8-polig modularjack RJ45. Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem (61) Allmänt Inom VETAB-kontoret finns ett adresserbart brandlarm fabrikat Siemens Algorex 1145 från år Centralapparet flyttas från befintlig plats till vindfång i tillbyggnad. Anläggningen är uppbyggd som ett adresserbart brandlarmsystem. Samtliga

19 19/21 Rev. tillkommande detektorer och larmknappar är vara individuellt adresserbara. Inom VA-kontoret finns ett kombilarm fabrikat Galaxy. Brandlarm i Galaxyanläggningen demonteras i sin helhet och ersätts med nya Siemensprodukter kopplade till VETAB-kontorets centralapparat. Detta gäller även ledningsnätet. Befintligt larm i rum som ej byggs om inom VETAB-kontoret skall bibehållas oförändrat. Befintligt larm skall vara i drift under ombyggnadstiden. Driftavbrott vid ombyggnad/flytt skall samordnas med beställaren och skall utföras så att avbrott blir max. en arbetsdag. För tillkommande anläggningsdelar skall ny materiel användas. Erforderlig utbyggnad/ombyggnad av centralapparat. Larmet byggs ut till att omfatta utrymningsvägar i tillkommande och ombyggda lokaler och ytor. Allt enligt SBF 110:6 samt regler för utrymningslarm Se även brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritning. Utrymmen ovan undertak, i ventilationsaggregat etc. utförs enligt SBF 110:6. Utrymningslarm För utrymning av fastigheten skall installeras ett utrymningslarm utformat enligt Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendation 2003 Utrymningslarm, Utrymningslarm, utförandespecifikation samt krav enligt denna beskrivning. Detta utrymningslarm skall utgöras av elektroniska sirener och optiska larmdon. Utrymningslarmet skall aktiveras av det automatiska brandlarmet. Nytt utrymningslarm installeras i tillbyggnad samt i hela VA-kontorets byggnad. Styrning branddörrar och ventilationsaggregat mm Branddörrstängare ska anslutas till brandlarm. Vid larm bryts spänning till branddörrstängare. Ventilationsaggregat skall stoppas vid brandlarm. Gäller ej fläkt i drift, se brandskyddsbeskrivning. Brandlarm skall styra brandspjäll. Strömförsörjningsutrustning Befintlig strömförsörjning byggs ut för att försörja tillkommande anläggningsdelar Ledningssystem Samtliga utgående ledningar skall kopplas upp på plint. Kopplingsplintar Kopplingsplint placerad i montagestativ skall utöver krav under Märkning förses med skylt med text "BRANDLARM". TBB.1141 Larmknappar Larmknapp skall vara försedd med inbyggd adressenhet.

20 20/21 Rev. TBB.115 Detektorer Detektorer skall uppfylla kraven enligt Försäkringsförbundets Regler för automatisk brandlarmanläggning. Analoga detektor med inbyggd adressenhet. Vid risk för falsklarm installeras multidetektor. Detektor skall för indikering av utlöst detektor vara försedd med optiskt signaldon och utgång för optiskt signaldon. Skylt för dold detektor skall sättas upp. Slutgiltig placering av detektorer med hänsyn till påverkan från tilluftsdon, kylluftaggregat, fläktar o d skall göras av EE. Dammskydd skall vara monterat på detektorerna under byggtiden och överlämnas till beställaren efter avslutad entreprenad. TBB.1152 Rökdetektorer Sockel för rökdetektor skall kompletteras med kapsling i kapslingsklass i fuktiga och våta utrymmen. TBB Optiska rökdetektorer Analog optisk rökdetektor för utanpåliggande montage. TBB.116 Larmdon Elektronisk siren. TBB.1162 Optiska larmdon Optiskt larmdon typ blixtljus med röd/vit linskulör. TBB Indikeringslampor Anvisningslampa för dold rökdetektor. Täcklocket skall förses med graverad röd text "BRANDDETEKTOR". TBB Blixtljuslampor Driftspänning 24 V. Blixtfrekvens skall vara inom området 1-1,5 Hz. TBB.353 Kombinerade optiska och akustiska signaldon 1-fälts rumssignallampa med röd lamplins och inbyggd summer. Signaldon skall vara utfört med optisk signal med röd kulör. larmutgång.

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem Sid 1 (14) 6 EL- OCH TELESYSTEM 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Under 20 års tid har vårdpersonalen haft trygghetslarmsystem med talkommunikation för att underlätta deras arbete. Eftersom det nu har kommit

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning Upprättad av Mats Ericson Giltig fr.o.m. 2015-05-11 Granskad av Terese Lindén Ersätter M4.002 2015-05-01 Mall nr: M4.002 Mallnamn: Projekteringskrav EL Fastställd av Emma Björkenstam Rev. 1 Projekteringskrav

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E GMKI, ESKILSTUNA 016-12 68 41 V LEB, ESKILSTUNA 016-15 89

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät

Riktlinjer för fastighetsnät Riktlinjer för fastighetsnät Skapad: Senast ändrad: R 19.1 Riktlinje för fastighetsnät inklusive bilagor Doknr: R 19.1 Processägare Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin B ENL ÄNDRINGSPM E2 HM 060825 A ENL ÄNDRINGSPM E1 HM 060328 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Bilaga 5 - Elanläggning Trädgårdsgatan 37 553 16 JÖNKÖPING Tel: 010-505 00 00 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systembeskrivning Etapp 2 6. El- och Teleprojektering Datum 2014-03-31 Status Systemhandling

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

Åtta veckor i verkligheten

Åtta veckor i verkligheten Lernia Utbildning AB Gymnasiearbete 100 p Åtta veckor i verkligheten Fredrik Appelberg Datum 2014-09-12 Handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 Sida: 2 Resultat 4 2.1 Redovisning av arbetet 4 2.2

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! MED Kombinerbar mediacentral för regelavstånd c/c 450 mm RAL9010, IP40 (infälld i vägg) MSU003IT ITS180 MRJxxxx MSU006IT Tillbehör Monterad MED1140

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NT, Nätteknik VÅR BETECKNING TR09-07 DATUM SAMRÅD 2009-03-16 NI, SB TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR Inledning

Läs mer

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 1/19 Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 2/19 Bilaga 1 RAMBESKRIVNING FÖR BRANDLARMANLÄGGNING ALLMÄNT...... 3 TEKNISK DOKUMENTATION... 3 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING... 3 BRANDLARMETS OMFATTNING...

Läs mer

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver BOX Boxarna som samlar alla uttag du behöver De flesta behov löser du själv med våra standardboxar Överallt krävs det uttag kraft, tele, data och signal. Många gånger också på samma ställe. Lösningen är

Läs mer

C4 Elkonsult AB Banmästarevägen 23 291 44 Kristianstad. Tel: 044 20 20 75 Hemsida: www.c4elkonsult.se E-post: info@c4elkonsult.se

C4 Elkonsult AB Banmästarevägen 23 291 44 Kristianstad. Tel: 044 20 20 75 Hemsida: www.c4elkonsult.se E-post: info@c4elkonsult.se C4 Elkonsult AB Banmästarevägen 23 291 44 Kristianstad Tel: 044 20 20 75 Hemsida: www.c4elkonsult.se E-post: info@c4elkonsult.se EGENKONTROLLPLAN ELANLÄGGNINGAR UPPDRAG NUMMER: HANDLINGSNUMMER: 300 SIDA:

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

BRANDSKYDDSPRODUKTER TÄNK PÅ SÄKERHETEN. www.eldon.se

BRANDSKYDDSPRODUKTER TÄNK PÅ SÄKERHETEN. www.eldon.se BRANDSKYDDSPRODUKTER TÄNK PÅ SÄKERHETEN www.eldon.se brandvakt För övervakning av brandtillbud i allmänna utrymmen För att en brand ska kunna starta krävs syre, värme och något brännbart. BrandVakten bryter

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

ROBUSTA FASTIGHETSNÄT

ROBUSTA FASTIGHETSNÄT ROBUSTA FASTIGHETSNÄT FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA FASTIGHETSNÄT Kanalisation, kablar och kopplingsställen 2011-10-21 1 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentöversikt rekommendationer.4 2 Syfte med dokumentet...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Teknisk anvisning buss 6 EL- OCH TELESYSTEM

Teknisk anvisning buss 6 EL- OCH TELESYSTEM Sidantal 45 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 2(45) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM... 3 60/1 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer