Berne Fransson VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR"

Transkript

1 VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol Lenhovda Tel SMS

2 2/21 Rev. Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM FÖRESKRIFTER OMFATTNING... 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, PANERINGSARBETEN,FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM... 4 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM... 4 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M... 4 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER UTRYMMEN STYRUTRUSTNINGAR LEDNINGSNÄT FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING PLATSUTRUSTNINGAR Miljökrav SBE DOSOR BC Lågspänningsnät ELCENTRALER SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR SKB.4222 Dvärgbrytarcentraler LEDNINGSSYSTEM SC EL- OCH TELEKABLAR M M Belysnings- och ljussystem SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M STRÖMSTÄLLARE, MANÖVERKOPPLARE, ELTTAG MM SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SM UTTAG I ELKRAFTSYSTEM ELVÄRMESYSTEM MOTORDRIFTSYSTEM TELESYSTEM BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem fastighetsnät för informationsöverföring. (03) CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem (61) CCB/3 Entré- och passerkontrollsystem passerkontrollsystem. (28) CBEB Inbrottslarmsystem SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION G System för potentialutjämnad närmiljö... 21

3 3/21 Rev. EE eller elentreprenör/entreprenad avser arbeten ingående i denna entreprenaddel. Uttryck såsom leverera, montera, tillhandahålla avser komplett färdigt arbete inkl leverans, montage, inkoppling och avprovning till fullt färdig anläggning om inget annat anges. 6 EL- OCH TELESYSTEM 6.1 FÖRESKRIFTER För denna entreprenaddel gäller EL-SÄK FS 2007:01, 2008:1 och 2008:2, SS utgåva 2, SS , SS , SS-EN , SS-EN , SS-EN 61215, SS-EN 61727, SS-EN SS-EN 1838 AFS, BBR., SBF 110.6, Regler för utrymningslarm Ljus och Rum, planeringsguide för belysning. 6.2 OMFATTNING I denna entreprenaddel ingår projektering, leverans, montage, avprovning och dokumentation av el- och teleteknisk anläggning i enlighet med beskrivning och ritningar. Arbeten omfattar helt nya installationer inom tillbyggnad samt ombyggnad. Elinstallationer för anläggningar enligt övriga beskrivningsdelar. All dimensionering skall baseras på beräkningar. Beräkningar redovisas för beställaren. Anläggningen uppbyggs som TN-S-system. Särskilda samordningskrav Entreprenören skall på arbetsplatsen tillsammans med samordningsansvarig studera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivning som grund bevaka att kablar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning samt kontrollera att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet för drift och underhåll. El- och teleförsörjning Entreprenören skall följa SS beträffande anslutning till elnät. Elleverans Nätägare är VETAB som levererar kraft vid systemspänningen 400/230 V, 50 Hz. Elservis Befintlig elservis ändras ej. Teleservis Befintlig teleservis ändras ej. Fiber Befintlig fiberservis ändras ej.

4 4/21 Rev. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, PANERINGSARBETEN,FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM BE BEB.6 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Demontering/rivning av samtliga el- och teletekniska anläggningar i de delar som berörs av ombyggnaden och ej skall bibehållas. Demontering och rivning av el- och teletekniska installationer skall samordnas med verksamheten och beställaren och utföras så att delar som ej berörs av ombyggnad, fungerar under och efter entreprenaden. Erforderliga provisoriska inkopplingar och flyttningar under entreprenadtiden. Flyttning av el- och teleinstallationer BEC.6 Demontering av el- och teleinstallationer BED.6 Rivning av el- och teleinstallationer 6.3 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Detta kapitel är gemensamt för anläggning anläggningarna 63 och 64. PLATSUTRUSTNINGAR Utrustningar inom elutrymmen anordnas och monteras så, att framtida utbyggnadsmöjlighet tillgodoses och underlättas. Samordning skall ske mellan kraft- och teletekniska anläggningar i de fall utrustningar placeras inom samma utrymme. Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTB.1 Märkning av installationer Märkning av elutrymmen Utrymmen och nischer för elcentraler skall märkas med skylt angivande av centralbeteckningar. Skylt skall placeras på karm över låssidan. Märkning av brandtätning:

5 5/21 Rev. Samtliga håltagningar i brandcellsbegränsande väggar brandtätas och förses med märkskylt: Följande uppgifter skall finnas på märkskylt: Produktnamn, identifieringsnummer, brandteknisk klass, typgodkännandenummer samt installatör. YTB.16 Märkning av el- och teleinstallationer Märkning av elanläggningar utföres enligt starkströmsföreskrifterna, elleverantörens installationsbestämmelser, Svensk Standard SS-EN samt övriga för anläggningen gällande bestämmelser. Installationer ovan demonterbara undertak märks med skylt på resp. apparat och med skylt skruvad i undertakets bärverk under resp. apparat. Skyltlista skall upprättas i samråd med sidoentreprenör och beställaren. Huvudledning, centralutrustning skall märkas enligt SEK Handbok 419. Skylttexter skall redovisas för beställaren innan tillverkning sker. YTB Märkning av lådkapslade centraler Märkning för inkommande och utgående ledning skall ange: Smältpatrons högsta tillåtna märkström. Uppgift om längsta tillåtna kabellängd för utlösningsvillkoret för 1,5 mm², 10 A säkring. Huvudledningsbeteckning eller beteckning på central eller belastningsobjekt i ledningens andra ände. Ledningstyp, ledningsarea och ledarantal. Impedans (mω) Kortslutningsström Vid central för belysningsanläggningar skall gruppschema upprättas för belysningsanläggningar och gruppförteckning för övriga anslutningsobjekt. Rumsnummer skall anges på gruppscheman. Gruppscheman skall vara CAD-ritade med bygghandling som underlag. Apparatförteckning över samtliga ingående apparater och komponenter med E- nummer eller artikelnummer och manöverspänning. Vid central, där manöverspänning förekommer även om centralens huvudströmställare är frånslagen, uppsätts varningsskylt av gul plast med svart text: MANÖVERSPÄNNING XXX V VID FRÅNSLAGEN HUVUDBRYTARE. Kretsschema omfattande inre och yttre kretsar med nollnummer och plintnummer samt kabelnummer. För i apparatskåp monterade centraler gäller samma krav som anges under lådkapslade centraler. Märkning med gruppförteckning Gruppförteckning skall kompletteras med: jordfelsbrytares skyddsområde

6 6/21 Rev. handhavandeinstruktion för jordfelsbrytare Högsta nollnummer skall anges i den tekniska dokumentationen. Skylttexter skall redovisas för beställaren före tillverkning. Skylt skall anbringas bredvid respektive apparat. YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Kablar mellan apparater inom kopplingsutrustningar skall förses med löpande nollnummer. Kablar skall märkas med ledningsnummer. Numrering för gruppledningar skall börja om vid varje central. Kabel märks vid första kopplingspunkt och vid central. YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer Utöver vad AMA anger skall även gruppnummer i central anges. Samtliga eluttag över 10 A märks. Eluttag för speciell apparat märks. YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer Ledningar märks: - Vid anslutningspunkterna - Vid övergång från öppen till dold förläggning - Vid vägg- eller bjälklagsgenomgång. Märkning skall göras på båda sidor av väggen. Kabelmärkning får utgöras av plastflagga som skrivs för hand med särskild märkpenna och fästs med buntband. Ledning för mätjord och funktionsjord utförs svart. Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler Kopia, insatt i plastficka på monteringsritning över ställ skall uppsättas vid respektive montagestativ. Märkskyltar för plintar får inte fästas på täcklock, kåpa e d. Spridningsledningar för datanät märks med datauttagets beteckning, enligt SS och märkes enbart vid anslutningspunkterna. YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer Samtliga datauttag märks med den registreringsbeteckning som uttaget är ansluten till på panelen i stället, enligt följande exempel: AB YTB.263 Skyltning för elkraftsinstallationer Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater Varningsskylt med text "ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS VID ISOLATIONSMÄTNING BORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV" monteras i elrum och driftrum.

7 7/21 Rev. Skyltning vid jordfelsbrytare Vid jordfelsbrytare skall sättas upp skylt med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning, hur man lokaliserar fel samt hur man återinkopplar belastningar som inte är berörda av felet. Översiktsschema vid kopplingsutrustningar Huvudledningsschema upprättas och monteras i vid varje central. Huvudledningsschemat skall omfatta alla centraler och huvudledningar i hela anläggningen. YTB.2641 Skyltning för teletekniska säkerhetsinstallationer Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning monteras i ställverksrum. YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Beställaren skall meddelas i god tid, innan entreprenören utför provning och mätning. Provningsprotokoll och mätprotokoll skall överlämnas till beställaren i 2 omg. före slutbesiktning. Entreprenören skall närvara och deltaga i provningar. Samordnad provning Utförs och protokollförs. Egenprovning Entreprenören skall fortlöpande under hela byggtiden utföra kontroll enligt EL-SÄK FS 2008:01 och SS Utöver vad som anges i AMA och gällande föreskrifter skall följande provningar och mätningar utföras och protokollföras: Isolationsmätning av samtliga huvudledningar och gruppledningar. Utlösningsprov av reläskydd, vakter och brytare Reläprovning Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband. Provningar och mätningar skall utföras i följande ordning: Provning av skyddsledarnas och potentialutjämningsledarnas kontinuitet. Mätning av isolationsresistans mellan spänningsförande delar och jord. Anslutna apparater skall vara bortkopplade. Vid TN-S-system skall isolationsresistansen även mätas mellan neutralledare och skyddsjord. Kontroll och mätning av skydd genom SELV och PELV Kontroll och mätning av skydd genom skyddsseparation Funktionsprovning Provning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. Före slutbesiktningen skall ledningsnätet för data avprovas av certifierad

8 8/21 Rev. anläggarfirma. Protokoll över utförda prov och mätningar skall upprättas och överlämnas till beställaren. Mätningar för datanätet skall göras för kategori 6 klass E. YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Se även AF-delen. Om ritning, upprättad av entreprenör, omfattar flera anläggningsdelar skall dessa framgå av namnrutan. Handling som upprättas av entreprenören skall ha grafiska symboler enligt SS-IEC 617 och SEK Handbok 412. Scheman skall utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 419. YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: Planritningar i skala 1:50 över alla anläggningsdelar. Monteringsritningar för centraler, apparatskåp och manöverpaneler Kretsschema. Outnyttjad kontaktfunktion redovisas. Apparatförteckning över i centraler, apparatskåp ingående komponenter. Skyltlista Beräkningar för belysning och armaturförteckning Effektberäkningar Kabelberäkningar Entreprenören skall upprätta registreringshandlingar för interna telenät enligt 64.YUD Relationshandlingar - tele för teleinstallationer. Registreringshandlingar upptagna under punkt 1 under 64.YUD. Förbindningsscheman, -tabeller och -listor som skall utföras enligt SS-EN och SS-EN YUD YUD.64 RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Följande relationshandlingar skall överlämnas till beställaren: Relationshandlingar av bygghandlingar, enligt YUC med underkoder. Se även AF. Datablad, driftinstruktioner etc. enligt tillverkares standard får levereras om Innehållet överensstämmer med entreprenadens utförande. Beteckningar överensstämmer med märkskyltar Aktuell text och bilder markeras. Relationshandlingar för teleinstallationer Omfattning Entreprenören upprättar och tillhandahåller registreringshandlingar för interna telenät.

9 9/21 Rev. Registreringshandlingarna omfattar: Panelkort över samtliga paneler enligt SS Apparatlista enligt SS Scheman för teleinstallationer skall utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 422. Registreringshandlingar för interna tele- och datanät skall utföras enligt standarder förtecknade i SS Registreringshandlingar (ställförteckning, monteringsritning, plintkort, panelkort, förbindningstabell och förbindningsschema). Entreprenören upprättar och tillhandahåller följande orienteringsdokument: Orienteringsritningar, serviceritningar samt sektionsförteckning över 64.CBB/1 automatiska brandlarmsystem enligt SBF 110:6. Entreprenören upprättar och överlämnar anläggarintyg för brandlarm. YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUH.6 YUK.6 Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Driftinstruktionen skall kompletteras med särskild handling som beskriver åtgärder som skall utföras vid avbrott i medieförsörjning eller liknande händelser. Den särskilda handlingen bör beskriva både åtgärder som omfattar hela installationssystem och åtgärder i delsystem. Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL YUP.6 YUQ Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer Entreprenören skall instruera beställarens drift- och underhållspersonal angående funktionssätt samt drift- och underhåll av ingående utrustning. Instruktion av personalen skall utföras med den tekniska dokumentationen som grund. Informationen utförs vid entreprenadens färdigställande och vid garantitidens utgång. Tidpunkt skall överenskommas med beställaren. Deltagarbevis upprättas. KONTROLLPLANER FÖR INSTALLATIONER

10 10/21 Rev. 6.5 UTRYMMEN För i anläggningen förekommande utrymmen gäller nedanstående bestämmelser i SS Kap. 750 Torra, icke brandfarliga utrymmen Utrymmen, som ej angetts under nedan angivna kapitel. Kap. 751 Anläggningar i fuktiga och våta utrymmen samt anläggningar i det fria. Teknikrum, WC, Utomhus. 6.9 STYRUTRUSTNINGAR Styrutrustningar för VVS framgår av rambeskrivning VVS LEDNINGSNÄT FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING Ingår med omfattning enligt rambeskrivning VVS PLATSUTRUSTNINGAR 6.12 Miljökrav Entreprenören ansvarar för att materiel innehåller föreskriven funktion, data och/eller prestanda. Materiel och installationer skall utföras med hög miljöhänsyn och kretsloppsanpassning KANALISATION Kanalisation utförs med kabelstegar, kabelrännor, ledningskanaler och infällda VP-rör. I alla nya väggar och bjälklag utförs infälld installation. I utrymmen med demonterbara undertak utförs installation över undertaket. Infällda ledningar skall alltid förläggas i rör. Infälld installation utan rör får ej förekomma. All kanalisation skall förses med avskilda utrymmen för olika ledningsslag. Kabelgenomföringar i brandcellsbegränsande byggnadsdel tätas med godkänd brandskyddsmassa. Delning mellan starkströmskabel och kabel för datanät utförs enligt SS-EN tabell 1. Fönsterbänkskanal monteras i kontor, längs ytterväggar och väggar med arbetsplatser. SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Kabelstege monteras över undertak i entré/reception/korridor. Kabelstege och kabelränna monteras med 20 mm distans från vägg. Kabelstegar förses med separat ränna för indelning i 2 fack, (starkströms-, teletekniska ledningar). Kabelstegar/rännor får ej gå obrutna genom vägg/bjälklag. Kablar för tele och data som förläggs på stege eller ränna tillsammans med kabel för kraft, skall ha avskilt utrymme. Erforderliga avväxlingar för ventilationskanaler o d skall utföras av entreprenören i samband med uppsättning av stegar och rännor.

11 11/21 Rev. Reservplats min 20% av stegars och rännors utrymme vid färdigställd entreprenad. SBD.21 SBE SBF.3 SBG.6 SBJ SBQ Kabelstegar Stegar med tillbehör skall vara förzinkade. DOSOR Samtliga dosor, såväl infällda som utanpåliggande skall var i halogenfri plast. Väggkanalsystem Inom kontor monteras fönsterbänkskanaler min 120 mm hög, av vit halogenfri plast. Kanaler under fönster monteras på konsoler med två st. ventilationsgaller. På innervägg monteras kanaler dikt vägg. Kanal får ej dras obruten genom vägg. Vid väggenomgång ljudtätas genomföringar till lägst omgivande väggars ljuskrav. Kanaler levereras kompletta med erf. montagedetaljer, hörn, kabelhyllor för indelning i 2 fack, dosor etc. Golvboxar I reception installeras golvbox med 2 st. dubbla vägguttag och 2 st Rj45-uttag för data/tele. Lock på golvbox förses med golvbeklädnad lika omgivande golv. KABELGENOMFÖRINGAR Skyddsrör utförs med dränering. Skyddsrör tätas i varje ände efter avslutad kabelförläggning. Kabelgenomföring skall vara typgodkänd. Kabelgenomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel skall tätas med godkänd materiel. KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D Elinstallationsrör skall uppfylla krav enligt SS-EN Elinstallationsrör skall vara av typ halogenfria plaströr. Rörlängder, rörtyper och antal böjar mellan dosor skall anpassas så att kablar lätt kan dras in och ut. Rörsträcka som är längre än cirka 15 m skall förses med hjälpdosa. Rör på het yta fästes med distansklammer. Tomrör 50 mm, förläggs mellan kabelstege och fönsterbänkskanaler. Tomrör förses med dragtråd ELKRAFTSYSTEM 63.BC Lågspänningsnät Driftspänning 0,4 kv, 50 Hz Huvudledningar och centraler skall utföras som TN-S-system. Ny huvudledning EQQJ 4x6/6 förläggs från befintligt elrum till elrum i tillbyggnad. I befintlig central utnyttjas ledig grupp, 3*25A.

12 12/21 Rev. SEC.3 Dvärgbrytare 63.3 ELCENTRALER SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR Ny elcentral installeras i elrum i tillbyggnad. SKB.4222 Dvärgbrytarcentraler Central utförs för dvärgbrytare. 20 % reservgrupper skall finnas efter avslutad entreprenad. Min 30 % reservutrymme i varje central för brytare och automatik. Centraler skall vara försedda med erforderligt utrymme, så att uppmätning av summaströmmar för ledningar är möjlig att utföra med tångamperemeter. Kontaktorer, reläer, omkopplare o.d. monteras i apparatskåp, som sammanbyggs med centralen. Samtliga utgående grupper i central skall uppkopplas på plint i centralens överkant (gäller även reservgrupper). SED SKF.6 JORDFELSBRYTARE Jordfelsbrytare, klass A avsedda för personskydd, monteras i centraler. För allmänna delar installeras jordfelsbrytare på samtliga vägguttag och lamputtag. Jordfelsbrytarens utlösningsmärkström ska vara 30 ma. Kontaktorer Kontaktorer för belysning mm monteras i centraler LEDNINGSSYSTEM SC EL- OCH TELEKABLAR M M Allt kablage och kopplingsledningar skall vara i halogenfritt utförande. Ledningsisolering brännbarhetsklass F2, F3 eller F4 enligt SS Vid ledningarnas dimensionering och avsäkring förutsätts normal omgivningstemperatur och tät förläggning i ett lager utan kabelavstånd, på stege. Ledningstyper och förläggningssätt framgår i huvudsak av följande: Gruppledningar: Vid utanpåliggande förläggning: FQQJ, EQQJ, EQLQ. Vid infälld förläggning: Tvinnade FQ-ledningar i installationsrör. Brandskyddade kablar FRHF.

13 13/21 Rev Belysnings- och ljussystem System och funktioner Installation utförs enligt Svensk Standard SS samt belysningskrav enligt Ljus & rum planeringsguide för belysning inomhus om ej annat anges. Samtliga rum förses med fast installerad belysning. Vindar förses med belysning för service och underhåll. På fasad vid samtliga dörrar installeras armatur på vägg. Belysning utgörs av armaturer med LED-ljuskälla. Styrning av belysning i sker i enligt följande: Ytterbelysning styrs från befintlig ljusautomatik. Signal hämtas i bef. central. I WC och, förråd installeras armatur med inbyggd rörelsedetektor för tändning och släckning. I korridorer, entré, reception, vindfång, kopiering styrs belysning av tryckknappar, dagsljuskompensering och närvarodetektor med korridorfunktion. Över receptionsdisk styrs belysning via egen strömställare Ljusnivåer injusteras individuellt för varje armatur beroende på infallande dagsljus. Belysningsstyrka i kommunikationsytor 200 lux. Belysningsstyrka reception 500 lux. I teknikrum styrs belysning med strömställare i resp. rum. Belysningsstyrka 300 lux. I kontor installeras pendlad kontorsarmatur med inbyggd ljusreglering och närvarodetektor. Belysningsstyrka 500 lux. I rum för provtagning styrs belysning gemensamt med befintlig del. Belysningsstyrka 500 lux. 63.FHB SN Nödbelysningssystem Nödbelysning installeras enligt ritningar och brandskyddsbeskrivning. Armaturer med LED-ljuskälla. Strömförsörjning med inbyggda batterier LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M Generellt gäller att vid rum med demonterbara undertak installeras infällda armaturer om utrymmet över undertak så medger. Utanpåliggande armatur endast om utrymmet ej är tillräckligt för infälld belysning.

14 14/21 Rev. Korridorer, entré, kopiering, vindfång: Infälld downlight med opal skiva. Kontor, Reception: Kontorsarmatur i wirependel med upp- och nerljus, bländskydd, reflektorer. Dragdimmer och närvarodetektor. Rum för provinlämning,tillkommande del: Infälld armatur 600 * 600 mm med reflektor och mikroprismabländskydd. Förråd: Armatur i tak med opalkupa, inbyggd vakt. WC Rund armatur i tak med opalkupa och rörelsevakt Skärmtak: Väl avbländad takarmaturer av aluminium. Inom utrymmen, där undertak av mjuka akustikplattor monteras, fastsätts armatur i tak med skruv och distanshylsor som motsvarar akustikplattors tjocklek. Armaturernas placering skall samordnas med undertaksplattors och akustikabsorbenters läge. Erf. monteringsdetaljer såsom upphäng, montageplåtar etc. Armaturer i kontor monteras på bärskena för demonterbara undertak med längd 600 mm. SNF SNT SNT.23 LJUSARMATURER FÖR NÖDBELYSNING, VÄGLEDANDE MARKERINGAR M M Vägledande armaturer anpassas till läsavstånd. BELYSNINGSMATERIEL Färgtemp. Inomhus = 3000 K och utomhus 4000 K. I utrymmen där ljusreglering anges förses samtliga armaturer med ljusreglering typ DALI eller motsvarande. Elektroniska driftdon Gäller samtliga armaturer STRÖMSTÄLLARE, MANÖVERKOPPLARE, ELTTAG MM SKF.7 SL Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare ska vara av klass A. APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM Infälld strömställare skall vara av typ storvipp. Placeras strömställare för sammanbyggande vertikalt, skall nedre strömställaren placeras med centrum 1000 mm över golv.

15 15/21 Rev. Strömställare i fuktiga och våta rum skall vara i sköljtätt utförande. Utanpåliggande strömställare Strömställare inom torra utrymmen skall vara i skyddsklass IP 20 med storvipp. Strömställare inom fuktiga, våta utrymmen skall vara i skyddsklass IP 44. För att erhålla samma utförande på tryckknappar som strömställare skall samma fabrikat och typ användas. SLF GIVARE, VAKTER M M I ELSYSTEM SLF.21 Rörelsedetektorer Detektor förses med lins avpassad för aktuellt utrymme så att hela rummet är övervakat. SLF.22 Närvarodetektorer Detektor förses med lins avpassad för aktuellt utrymme så att hela rummet är övervakat. SLE.1 SM Styrdon för belysning Armaturer för ljusreglering levereras inklusive erforderliga ljusstyrdon, interface etc. UTTAG I ELKRAFTSYSTEM Samtliga vägguttag skall vara i petskyddat utförande. Vägguttag skall vara 2-pol, 2-vägs utom i de fall uttaget är avsett för anslutning av speciellt objekt, där 1-vägs uttag används. Vägguttag i fuktiga rum skall vara i sköljtätt utförande. Uttag monteras enligt följande: Varje rum utom WC ska förses med minst ett städuttag vid dörr. I korridorer installeras städuttag c/c ca 10 m. Vid varje kontorsarbetsplats installeras 3 st. dubbla uttag i fönsterbänkskanal vid varje datauttag. I kontor installeras ett uttag på mellanvägg vid parti mot korridor utöver städuttag. Kopiering 3 st dubbla vägguttag. Reception: 2 st dubbla vägguttag i golvbox. Entré ett uttag för bildskärm och 2 allmänuttag ELVÄRMESYSTEM oentreprenör levererar och monterar: VVS-utrustningar Scheman och anslutningsföreskrifter tillhandahålls av leverantören. Uppgifter om motoreffekter och styrutrustningar skall inhämtas från respektive sidoentreprenör/leverantör innan startutrustningar och säkerhetsbrytare beställs och innan ledningsdragning påbörjas.

16 16/21 Rev. Kablar och inkopplingar i omfattning enligt beskrivning för respektive anläggningsdel MOTORDRIFTSYSTEM oentreprenör levererar och monterar: VVS-utrustningar Dörrautomatik Scheman och anslutningsföreskrifter tillhandahålls av leverantören. Uppgifter om motoreffekter och styrutrustningar skall inhämtas från respektive sidoentreprenör/leverantör innan startutrustningar och säkerhetsbrytare beställs och innan ledningsdragning påbörjas. Samtliga motorer förses med säkerhetsbrytare. Säkerhetsbrytare skall monteras så, att den kan nås utan användning av stegar eller liknande. Vid montage av säkerhetsbrytare för fristående pumpar eller fläktar monteras brytarna på profilskenor. Vibrerande maskin skall anslutas med anslutningsledning. Kablar och inkopplingar i omfattning enligt beskrivning för respektive anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Leverans och montage av komplett teleteknisk anläggning i enlighet med ritningar och beskrivning. Omfattning och funktioner framgår av beskrivning för respektive anläggningsdel. Anläggningen skall utföras så att den uppfyller gällande lagar och förordningar. Särskilda samordningskrav Entreprenören skall på arbetsplatsen tillsammans med beställaren eller den som utsetts som samordningsansvarig som ett led i samordningen bevaka att kablar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning kontrollera att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet för drift och underhåll. Utrustningen uppställs och anordnas så att framtida utbyggnad inom respektive elutrymme i möjligaste mån tillgodoses. Samordning skall ske mellan kraft- och teletekniska anläggningar i de fall utrustningarna placeras inom samma utrymme. Entreprenören skall förvissa sig om att angivna utrymmen är tillräckliga för den offererade anläggningen, om så inte är fallet anges detta i anbudet. Personals kvalifikationer Entreprenören är skyldig att endast anlita personal med mångårig erfarenhet av teletekniska anläggningar. Anslutningar till starkströmsnät skall utföras av behörig installatör. Entreprenören skall vara certifierad för datanät och garantitiden skall vara minst 10 år.

17 17/21 Rev. Kanalisationssystem Stegar, rännor och fönsterbänkar är gemensamma för krafttekniska och teletekniska anläggningar. Mellan teleledningar och krafttekniska ledningar skall på stegar och i rännor finnas uppsatt åtskiljande profil. Enskilda teleledningar i kontor och liknande utrymmen där det ej finns kanalisation redovisad skall dessa förläggas i infällda rör. Kanalisation ingår under beskrivningsdel 63. LEDNINGSSYSTEM Ledningsnät Alla kablar skall vara halogenfria. För i entreprenaden ingående teletekniska anläggningar skall ingå samtliga ledare och ledningar som erfordras för erhållande av krävda funktioner och funktionssamband inklusive erforderliga: -kopplingsdosor och kopplingsplintar -fästdon, monteringsmateriel etc. -skarvningar, anslutningar, korskopplingar m m. Kopplingar skall göras på plint. Anslutning Ledningar ansluts på kopplingsplint. Anslutningar utförs enligt tillverkares märkningsschema såväl par - rätt som part - rätt. Platsutrustningar All platsutrustning (apparater, tablåer, etc.) skall vara försedda med kopplingsklämmor för samtliga in- och utgående ledare. 64.BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem fastighetsnät för informationsöverföring. (03) Omfattning Utökning av befintligt kabelnät med patchpaneler, spridningsnät, dosor och uttag för tillbyggnad. Utökning för nya kontor VA-byggnad samt utbyte av befintliga AT&T 110- paneler i ställ i VA-kontor till patchpneler med RJ45-uttag. Anläggningen skall i alla delar uppfylla kategori 6, klass E enligt SS-EN och TIA 568B. Nätets uppbyggnad skall vara ett strukturerat UTP-nät. I kontor installeras 2 st uttag. I reception 2 st. uttag i golvbox. I kopiering 4 st uttag.

18 18/21 Rev. I entré 1 uttag för bildskärm på vägg och ett uttag för brandlarmsändare. Befintlig entré till VETAB-kontoret ett uttag för tidsregistrering. Ledningssystem Spridningsnät med partvinnad oskärmad kabel. Spridningsnät utförs i stjärnform utgående från paneler monterade i stativ. Ledningar skall vara så kopplade att anslutning och korskoppling kan göras med rakt kopplade korskopplings- och anslutningsledningar. Ledning som utgörs av partvinnad kabel ska vid parallellförläggning med starkströmsledning ha ett inbördes avstånd till starkströmsledning av minst 50 mm. Korsning mellan dataledning och starkströmsledning skall utföras vinkelrätt. Kanalisationssystem Vid parallellförläggning med starkströmsledning bör dataledningar förläggas med minst 50 mm avstånd från starkströmsledning Mätningar Mätningar av samtliga uttag skall utföras enligt kategori 6, klass E. Kanalisation Dataledningar förläggs i härför avsett fack på kabelstegar, rännor, infällda rör och i fönsterbänkar. SDC.4212 Kontaktdon i telesystem Don skall ha sådan konstruktion att galvanisk korrosion förhindras. SDC Kabelanpassningsdon i kommunikation e d Kontaktdon 8-polig modular RJ45. TGD.1 TGD.2 64.CBB/1 Korskopplingspaneler i datanät Paneler skall vara utförda av stålplåt och vara försedda med minst 24 st kontaktdon typ 8-polig modular RJ45. Korskopplingspanel skall vara utförd för montering i stativ. Uttag i datanät Datauttag av typ 2*8-polig modularjack RJ45. Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem (61) Allmänt Inom VETAB-kontoret finns ett adresserbart brandlarm fabrikat Siemens Algorex 1145 från år Centralapparet flyttas från befintlig plats till vindfång i tillbyggnad. Anläggningen är uppbyggd som ett adresserbart brandlarmsystem. Samtliga

19 19/21 Rev. tillkommande detektorer och larmknappar är vara individuellt adresserbara. Inom VA-kontoret finns ett kombilarm fabrikat Galaxy. Brandlarm i Galaxyanläggningen demonteras i sin helhet och ersätts med nya Siemensprodukter kopplade till VETAB-kontorets centralapparat. Detta gäller även ledningsnätet. Befintligt larm i rum som ej byggs om inom VETAB-kontoret skall bibehållas oförändrat. Befintligt larm skall vara i drift under ombyggnadstiden. Driftavbrott vid ombyggnad/flytt skall samordnas med beställaren och skall utföras så att avbrott blir max. en arbetsdag. För tillkommande anläggningsdelar skall ny materiel användas. Erforderlig utbyggnad/ombyggnad av centralapparat. Larmet byggs ut till att omfatta utrymningsvägar i tillkommande och ombyggda lokaler och ytor. Allt enligt SBF 110:6 samt regler för utrymningslarm Se även brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritning. Utrymmen ovan undertak, i ventilationsaggregat etc. utförs enligt SBF 110:6. Utrymningslarm För utrymning av fastigheten skall installeras ett utrymningslarm utformat enligt Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendation 2003 Utrymningslarm, Utrymningslarm, utförandespecifikation samt krav enligt denna beskrivning. Detta utrymningslarm skall utgöras av elektroniska sirener och optiska larmdon. Utrymningslarmet skall aktiveras av det automatiska brandlarmet. Nytt utrymningslarm installeras i tillbyggnad samt i hela VA-kontorets byggnad. Styrning branddörrar och ventilationsaggregat mm Branddörrstängare ska anslutas till brandlarm. Vid larm bryts spänning till branddörrstängare. Ventilationsaggregat skall stoppas vid brandlarm. Gäller ej fläkt i drift, se brandskyddsbeskrivning. Brandlarm skall styra brandspjäll. Strömförsörjningsutrustning Befintlig strömförsörjning byggs ut för att försörja tillkommande anläggningsdelar Ledningssystem Samtliga utgående ledningar skall kopplas upp på plint. Kopplingsplintar Kopplingsplint placerad i montagestativ skall utöver krav under Märkning förses med skylt med text "BRANDLARM". TBB.1141 Larmknappar Larmknapp skall vara försedd med inbyggd adressenhet.

20 20/21 Rev. TBB.115 Detektorer Detektorer skall uppfylla kraven enligt Försäkringsförbundets Regler för automatisk brandlarmanläggning. Analoga detektor med inbyggd adressenhet. Vid risk för falsklarm installeras multidetektor. Detektor skall för indikering av utlöst detektor vara försedd med optiskt signaldon och utgång för optiskt signaldon. Skylt för dold detektor skall sättas upp. Slutgiltig placering av detektorer med hänsyn till påverkan från tilluftsdon, kylluftaggregat, fläktar o d skall göras av EE. Dammskydd skall vara monterat på detektorerna under byggtiden och överlämnas till beställaren efter avslutad entreprenad. TBB.1152 Rökdetektorer Sockel för rökdetektor skall kompletteras med kapsling i kapslingsklass i fuktiga och våta utrymmen. TBB Optiska rökdetektorer Analog optisk rökdetektor för utanpåliggande montage. TBB.116 Larmdon Elektronisk siren. TBB.1162 Optiska larmdon Optiskt larmdon typ blixtljus med röd/vit linskulör. TBB Indikeringslampor Anvisningslampa för dold rökdetektor. Täcklocket skall förses med graverad röd text "BRANDDETEKTOR". TBB Blixtljuslampor Driftspänning 24 V. Blixtfrekvens skall vara inom området 1-1,5 Hz. TBB.353 Kombinerade optiska och akustiska signaldon 1-fälts rumssignallampa med röd lamplins och inbyggd summer. Signaldon skall vara utfört med optisk signal med röd kulör. larmutgång.

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 23 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 KANALISATIONSSYSTEM 9 63 ELKRAFTSYSTEM

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun Nybyggnad Hus Gruppboende RAMBESKRIVNING snummer: 015-12 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 6 El- och telesystem 2 El- och telekablar 6

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20150201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (17) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20150201

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl.

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 23 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE Nybyggnad TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING Gävle Elprojektering Östhammars Kommun Rambeskrivning: Brand,

Läs mer

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP , RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM AP Postadress Ledel AB, Kustvägen 40,312 60 Mellbystrand www.ledel.se Telefon 0346-751600 anton@ledel.se 2(11) EL- OCH TELESYSTEM Totalentreprenad för el- och telesystem

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (21) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning El och Tele Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.7 RAMBESKRIVNING EL Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ Uppdrags nr 11084 Handläggare: Upprättad av: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL OCH TELESYSTEM

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 17 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (18) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 BOLLEBYGD KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE IKKAB Borås G:\Installation\Projekt\2014\ Örelundsskolan Bollebygds kommun\20. Teknisk beskrivning\el\teknisk beskrivning

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola Södra Runsten 9:1 Borgholm Handling 06.2 RAMBESKRIVNING FÖR TOTALENTREPRENAD 6 EL- OCH TELESYSTEM Förfrågningsunderlag Upprättad 2015-09-15 SWECO SYSTEMS AB Kalmarkontoret Anders Arvefalk Ansvarig Projektnr

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se 1(16) LANDSKRONA STAD LILL-OLAS BRYGGA LANDSKRONA NYBYGGNAD AV BRYGGA OCH KALLBADHUS RAMBESKRIVNING EL TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2012-03-16 Handläggare: Stefan Persson EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Totalt antal sidor inkl. försättsblad 12 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Rev RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM 2 av 12 Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM

Läs mer

2(7) 2253-M-153-120720 EL Version 4. Pos Avsteg * Inarbetat. Ej aktuellt

2(7) 2253-M-153-120720 EL Version 4. Pos Avsteg * Inarbetat. Ej aktuellt 1(7) Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. EL AMA 09 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(27) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2010-05-04 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD 5.7 RAMBESKRIVNING - EL Totalt antal sidor inkl. denna sida: 18 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av Uppdragsnr 2 (19) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9 Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 2017--17 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

TR01-21_5 BILAGA 4.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM MANÖVERBYGGNAD

TR01-21_5 BILAGA 4.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM MANÖVERBYGGNAD TR01-21_5 BILAGA 4.5 REV 2016-07-07 Affärsverket Svenska kraftnät INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 6... 3 61 KANALISATIONSSYSTEM... 5 61/1 KANALISATIONSSYSTEM-, KANALER... 5 61/3 KANALISATIONSSYSTEM-,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8) Tekniska krav och anvisningar El- och hissystem INHYRNING Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

Slättberget - Parkering

Slättberget - Parkering Rambeskrivning EL 1/14 Ändring: Ändrings datum: Slättberget - Parkering RAMBESKRIVNING - EL Göteborg Ramböll Sverige AB Elteknik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...3 Rambeskrivning EL 2/14 63

Läs mer

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA 016-15

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Riktlinjer för projektering och installation av: KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Dat: 2013-02-15 Utgivare Frans Stoops, MKB Net AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA RIKTLINJER...

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESKRIVNING EL-OCH TELE Totalentreprenad

BESKRIVNING EL-OCH TELE Totalentreprenad Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.4 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING EL-OCH TELE Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman Om och tillbyggnad

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com KRAVSPECIFIKATION 1 17 Bilaga till LKT 1550.860.003 Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 01 2013-05-06 KLKEHU Ny logotyp KLJOEN Ändrat hänvisning till ny skyltstandard LKT 1500.185.005 Senaste

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2015-03-30 Rev. Sweco Systems AB Umeå Uppdragsnummer 4030493000 Uppdragsansvarig Christer Vredin 090-715228 Teknikansvarig

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. INSTALLATIONSBUS 1 (10) Elbeskrivning för Installationsbussystem Denna beskrivning ansluter till AMA 98 6 EL- OCH TELE Allmänt Redovisade installationssystem skall utföras enligt de kravnivåer som framgår

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20141201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

BESKRIVNING EL-OCH TELE Totalentreprenad

BESKRIVNING EL-OCH TELE Totalentreprenad Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.4 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING EL-OCH TELE Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 PM E01 UNDER ANBUDSTIDEN 2012-01-12

Läs mer

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION KALIX KOMMUN KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2010-10-11 Rev. ECO Systems AB Luleå/Elteknik Uppdragsnummer 4011542 Uppdragsansvarig Georg Wallin 0920-356 82 Teknikansvarig K-J

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Handling 11.7. Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN 11.7 ELBESKRIVNING

Handling 11.7. Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN 11.7 ELBESKRIVNING 1(32) Handling 11.7 Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK OCH MATSAL 11.7 ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar Handlingsdatum 2010-12-01 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (16) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20100910

Läs mer

Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14

Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14 Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14 Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra lokalnyttjare.

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation Styrutrustning för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation Styrutrustning för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-01-31 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00234 1(15) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation Styrutrustning för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling nr:

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR PROJEKTERING EL OCH TELE

TEKNISKA ANVISNINGAR PROJEKTERING EL OCH TELE 1 (13) FÖR PROJEKTERING EL OCH TELE 2 (13) EL OCH TELE INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELANLÄGGNINGAR...3 Elcentraler...3 Kanalisationssystem...4 Ledningar...4 Platsutrustning...4 Kraftanläggningar...5 Styrning av

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer