Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL"

Transkript

1 TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

2 TEKNISK BESKRIVNING-EL 2 av 33 Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM ELKRAFTSYSTEM BCB/1 Lågspänningsnät för växelström kabelnät i mark eller hus F Belysningssystem och ljussystem H/1 Elvärmesystem-system med radiator ed J Motordriftsystem TELESYSTEM BCD/1 64.CBB/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem-fastighetsnät för informationsöverföring Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem DBB Entrésignalsystem EBD Porttelefonsystem EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem ECB/31 Ljudöverföringssystem teleslinga ECC/2 Bildöverföringssystem kabel-tv-system G System för potentialutjämnad närmiljö BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING BEC DEMONTERING BEC.6 Demontering av el- och teleinstallationer S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SBE DOSOR SBF KANALSYSTEM SBJ KABELGENOMFÖRINGAR SBK STATIV G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

3 TEKNISK BESKRIVNING-EL 3 av 33 SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D SC EL- OCH TELEKABLAR M M SCB KRAFTKABLAR SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SED JORDFELSBRYTARE SEF MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR SKF ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SLB STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM SMB ELUTTAG SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M SNB FASTA LJUSARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING SNT BELYSNINGSMATERIEL TG APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM TGD KOPPLINGSENHETER I DATANÄT TKB APPARATER I TELETEKNISKA STYRSYSTEM Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

4 TEKNISK BESKRIVNING-EL 4 av 33 YUJ YUL UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER BILAGOR: Bilaga 1 Armaturförteckning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

5 TEKNISK BESKRIVNING-EL 5 av 33 6 EL- OCH TELESYSTEM Denna beskrivning ansluter till AMA 98 Denna beskrivning är upprättad av: Ikkab Humlegatan Borås Handläggare: Leif Svensson Tel: Fax: E-post: För entreprenaden skall även gälla: Separat redovisad AF-del. Svensk standard SS Elinstallationsreglerna, utgåva 2. Bokvämt, tillhandahålls av beställaren. Entreprenadens huvudsakliga omfattning: Denna entreprenad omfattar ombyggnad av plan 0 (matsal och kök) och plan 1 (kontor till lägenheter) i, Borås enligt ritningar och denna beskrivning. Elentreprenaden omfattar installation av anläggningar för kanalisation, kraft och belysning samt teletekniska anläggningar. Entreprenaden skall omfatta leverans och montage av elanläggningar enligt denna beskrivning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning, varvid även skall ingå att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående ledningar och apparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

6 TEKNISK BESKRIVNING-EL 6 av 33 Orientering om elanläggningen Denna beskrivning avser elektriska installationer inom ombyggnaden. Det åligger anbudsgivare genom besök på plats samt hos beställaren inhämta de ytterligare upplysningar som kan behövas för lämnande av ett komplett anbud. Administrativa föreskrifter enligt separat handling. Där ej speciella krav ställs i handlingar utförs anläggningen enligt gällande byggnorm och enligt anvisning från aktuell myndighet. BBR, BÄR skall gälla där inget annat anges. Krav enligt brandskyddsdokumentation skall beaktas vid uppbyggnad av anläggningen. El- och teleförsörjning Elleverans Nätägare är Borås elnät som levererar elkraft vid systemspänning 400/230 V, 50 Hz. Leverans av bredband, telefon och TV Befintlig koppar och fiberservis skall användas i denna entreprenad. Mätanordningar Mätare för debitering till nya lägenheter skall placeras i elrum. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad Entreprenaden enligt denna handling omfattar leverans, montage och injustering av elanläggningar som kanalisation, kraft, belysning, och tele. Alla utrustningar skall funktionsprovas i samarbete med berörd entreprenör. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

7 TEKNISK BESKRIVNING-EL 7 av 33 Särskilda samordningskrav Samordning skall ske för att undvika kollisioner mellan olika installationer genom separata samordningsmöten. Material i och metod för uppförande av byggnad Generellt gäller att vid val av material skall detta vara miljövänligt, dosor, rör, ledningar, apparater m m skall vara i halogenfria plaster. Centralutrustningar Centraler skall utföras för TN-S-system (5-ledarsystem). Centralernas uppbyggnad framgår av enlinjeschema. Centraler till lägenheter skall vara utförda som normcentraler och monteras infällda.. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

8 TEKNISK BESKRIVNING-EL 8 av 33 Kanalisationssystem Kanalisationen utgörs av trådstege, infällda rör och ledningskanaler. Ledningssystem Huvudledningsnät för 400/230 V utförs som TN-S nät (5-ledarsystem). Data- och teleledningar skall förläggas så lång som möjligt från kraftkablar. I huvudsak skall all elinstallation utföras infälld i rör i nya väggar med undantag av installationer i sockellister och installationer i elkanaler inom trapphus/samlingssal mm. Vissa väggar inom lägenheter påsadlas endast för infälld installation med rör, apparater på dessa väggar monteras utanpåliggande. På befintliga väggar monteras apparater i sockeldosor. Övrigt I beskrivningen angivna fabrikat och typer på materiel får bytas ut mot likvärdig. Beställaren avgör om föreslagen materiel är likvärdig. Vid förfrågan om byte skall all erforderlig dokumentation tillhandahållas beställaren för ställningstagande om likvärdighet föreligger. Tekniska uppgifter i anbudet Anbud skall innehålla tekniska data, beskrivningar, fabrikat, katalognummer och typbeteckning för offererad materiel i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet med avseende på driftsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov. Där beskrivning anger fabrikat- eller typangivelse, skall anbud baseras på detta utförande. Likvärdig utrustning får offereras separat. Likvärdigheten avgörs av beställaren. Tekniska uppgifter i anbud skall vara skrivna på svenska. Begreppsbestämmelser Följande gäller: Uttrycket leverans skall om ej annat anges tolkas så att därmed avses leverans av en färdig prestation omfattande såväl arbete som materiel. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

9 TEKNISK BESKRIVNING-EL 9 av EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM 63.BCB/1 Lågspänningsnät för växelström kabelnät i mark eller hus Nya mätartavlor till lägenheter skall anslutas till befintlig huvudcentral. Strömbelastade ledningar såsom huvud- och gruppledningar skall skiljas från ledningar för teleanläggningar. 63.F Belysningssystem och ljussystem I elentreprenaden ingår ljusarmaturer, montage- och inkopplingsarbeten i omfattning enligt ritningar, armaturförteckning och denna beskrivning. Entreprenören levererar alla ljuskällor som behövs för levererade ljusarmaturer. Särskilda samordningskrav Innan montering sker av infälld belysning i samlingssal, kök mm skall placeringen samordnas med ventilationsentreprenören, så att eventuella kollisioner undviks. 63.H/1 Elvärmesystem-system med radiator ed Handdukstorkar skall levereras i omfattning enligt ritningar. 63.J Motordriftsystem För tvätt och torkutrustning samt spisfläktar i lägenheter monteras uttag i omfattning enligt ritningar. För köksutrustning i kök monteras säkerhetsbrytare i omfattning enligt ritningar. För ventilation skall aggregat inkopplas till lediga grupper i befintlig central A1DA i omfattning enligt ritning. I miljörum 3/025 skall joniseringsaggregat anslutas till befintlig grupp för belysning i rummet enligt ritning. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

10 TEKNISK BESKRIVNING-EL 10 av 33 För brandgasventilation skall 2 st brandgasfläktar, BF-Hiss och BF-lgh, inkopplas på vindsplan till central A1B. I central A1B läggs grupp 9 ihop med grupp 8, grupp nio nyttjas till ny BF-Lgh placerad i fläktrum, säkras 10A. Ledning 3G1,5 ca 5m. Ledig trefasgrupp (grupp 4-6) nyttjas till ny BF-Hiss placerad på vind, säkras 10A. Brandsäker kabel 5G1,5 ca 15m. 64 TELESYSTEM 64.BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystemfastighetsnät för informationsöverföring Systemet omfattar i huvudsak ledningsnät och uttag för data och telefoni. Omfattning enligt ritningar. Anläggningarna ansluts till befintliga plintar/stativ i elrum på plan CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem Befintlig centralapparat skall behållas och kompletteras i denna entreprenad. Befintlig centralapparat är av fabrikat EBL 128 och installerad av Niscayah. Kontaktperson på Niscayah är Ronny Hjelm, tel: Nya slingor skall anordnas för nya detektorer inom ombyggda delar enligt ritningar. Förutom på ritningar redovisade nya detektorer och larmtryckknappar skall befintliga detektorer och larmtryckknappar bytas ut till nya i övriga huset, för uppgradering till ett adresserbart system. I fläktrum på vindsplan skall även kompletteras med adressenhet för brandgasfläktar. I trapphus skall röklucka monteras, denna skall styra via signal från detektor i trapphus Omfattning enligt följande: 49 st rökdetektorer. 7 st larmtryckknappar. 2 st kapslade värmedetektorer. 2 st 2-kanalig adressenheter för brandgasfläktar på vind samt rökgasventiltation trapphus. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

11 TEKNISK BESKRIVNING-EL 11 av 33 Nya detektorer och larmtryckknappar ansluts till befintlig ledning och befintliga lägen för detektorer/larmtryckknappar. Ny adressenhet för brandgasfläktar läggs in på befintlig slinga mellan detektorer på vind. Från adressenhet förläggs en ledning typ ELQRB 2x1 (röd) till varje styrenhet för brandgasfläktar. Ledning avslutas i sling om 0,5 vid fläkt, anslutning ingår i styrentreprenad. Ny adressenhet för brandgasventilation i trapphus läggs in på befintlig slinga för detektor i trapphus samt 20m ELQRB 2x1 (röd). 5 st larmlagringstablåer skall levereras och monteras på 5 st våningsplan (plan 2, 3, 4, 5 och 6). Exakta placeringar av tablåer skall samordnas med brukaren. Ledningsnät till tablåer skall utföras med FKAR PG 2x2x0,5 från befintlig centralapparat. Ledningarna förläggs i ellist i trapphus invid befintlig ellist för trygghetslarmutrustning. 64.DBB 64.EBD Entrésignalsystem Befintlig entrésignal till varumottagning behålls, med ny placering enligt ritningar. Porttelefonsystem Befintlig porttelefon skall behållas, med ny placering enligt ritning. 64.EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem Befintlig AV-anläggning med tillhörande högtalare, projektor, filmduk ljudanläggning och vertikal elkanal skall behållas med ny placering vid scen. Demontering och flytt av denna utrustning utförs av annan entreprenör (Sharp). I denna entreprenad ingår komplettering av uttag 230V för ljudanläggning samt uttag för data i vertikal elkanal i omfattning enligt ritning. Uttag 230V skall brytas vid utlöst brandlarm. 64.ECB/31 Ljudöverföringssystem teleslinga Restaurang/samlingssal skall förses med teleslinga i omfattning enligt ritningar. I denna entreprenad ingår ledningsnät, brukaren levererar förstärkare. Ledningsnätet förläggs i rör ovan undertak. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

12 TEKNISK BESKRIVNING-EL 12 av ECC/2 Bildöverföringssystem kabel-tv-system Befintligt system för TV-anläggning skall kompletteras enligt följande: Lägenheter och samlingssal förses med uttag för TV i omfattning enligt ritningar. Ny avtappare monteras invid befintlig förstärkare i stativ. Anslutningssladdar I entreprenaden ingår leverans av 1 st mottagarkabel/lägenhet på våning 01 med en längd på 3 m. Kabel skall levereras vid slutbesiktning mot kvitto. Till samlingssal/matsal levereras 1 st mottagarkabel med en längd på 3 m 66.G System för potentialutjämnad närmiljö Omfattning Potentialutjämning skall utföras i badrum i lägenheter enligt gällande Svensk Standard. Potentialutjämning av rör i badrum skall utföras i omfattning enligt ritningar. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING BEC BEC.6 DEMONTERING Demontering av el- och teleinstallationer I entreprenaden ingår demontering av installationer i samtliga utrymmen som omfattas av ombyggnaden. Anbudsgivare skall genom platsbesök förvissa sig om demonteringens omfattning. Demonterat material som ej återanvänds skall överlämnas till beställaren. Materialet skall uppläggas på av beställaren anvisad plats. Material som ej skall överlämnas är ledningar och dosor, dessa och övrig material som beställaren ej önskar behålla skall bortforslas av entreprenören. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

13 TEKNISK BESKRIVNING-EL 13 av 33 Farligt avfall såsom förbrukade lysrör, gasurladdningslampor och apparater som innehåller kvicksilver skall tas om hand och bortforslas av entreprenören. Befintliga ledningar för data som ej används efter ombyggnaden skall demonteras i hela sin längd. S SBE APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM DOSOR Dosor i brandavskiljande och ljudisolerade väggar skall placeras i skilda regelfack. Utrymmen runt dosor skall brandtätas enligt anvisningar i Gyproc handbok samt dosleverantören anvisningar. SBE.1 SBE.2 SBE.311 SBE.312 Anslutningsdosor Anslutningsdosa skall vara försedd med kopplingsplint med anslutningsklämmor typ skruvklämmor. Apparatdosor Apparatdosor som ej förses med apparat skall förses med doslock. Infällda kopplingsdosor Doslock skall sättas upp efter målning och tapetsering. Doslock skall vara utfört för skruvfastsättning. Armaturdosor SBF SBF.1 KANALSYSTEM Ellistsystem Vissa apparater inom lägenheter skall monteras i sockeldosor. Sockellister levereras och monteras av byggentreprenören. Omfattning framgår av ritningar. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

14 TEKNISK BESKRIVNING-EL 14 av 33 SBJ SBJ.1 SBJ.112 SBJ.15 KABELGENOMFÖRINGAR Håltagningar upp till 30 mm för egna installationer utförs av elentreprenören. Vid genomföringar genom betongplatta skall dessa utföras radontäta. Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Håltagningar i icke brandklassade väggar eller bjälklag skall tätas. Kabelgenomföringar i yttervägg eller yttertak Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar i brandklassade väggar skall utföras med godkänd brandtätning som motsvarar väggens brandtekniska klass. SBK SBK.2 SBL STATIV Stativ för teleutrustning Befintligt stativ för data behålls. FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M SBL.1 SBL.11 SBL.12 Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus Fästdon utomhus skall vara av rostfritt stål. Plastklammor får ej används utomhus. Synligt förlagd ledning skall klamras med typ Letti eller APK- klammer. Fästdon för apparater Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

15 TEKNISK BESKRIVNING-EL 15 av 33 SBQ SBQ.11 KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D Vid infälld installation skall ledningsförläggning ske i installationsrör. Rörlängder och antal böjar mellan dosor skall anpassas så att ledning lätt kan dras in och ut. Installationsrör skall vara av typ halogenfria VP. Tomrörsinstallation skall förses med dragtråd. Elinstallationsrör på väggyta eller takyta SBQ.2 SBQ.221 Infällda elinstallationsrör Elinstallationsrör i regelkonstruktion SC EL- OCH TELEKABLAR M M Utförandekrav Ledningsförläggning skall ske dolt inom lägenheter. Om utvändig förläggning måste ske skall dessa ledningar förläggas i vertikala hörnlister. Vertikala ellister mitt på vägg får ej förekomma. Horisontella ledningar vid golv skall förläggas i golvlister med utrymme avsedda för elledningar. Golvlister levereras av byggentreprenören. SCB KRAFTKABLAR Huvudledningar skall vara utförda som TN-S- system (5-ledarsystem). SCC SCF INSTALLATIONSKABLAR Infällda ledningar skall vara typ FQ. Vid utvändig förläggning skall ledningar vara av typ EQQ. Ledningar skall vara 3x1,5 där ej annat anges. TELE- OCH DATAKABLAR Typ av telekablar anpassas efter resp. system och leverantörens anvisningar. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

16 TEKNISK BESKRIVNING-EL 16 av 33 SC-.11 SC-.2 SC-.221 Kablar på väggyta eller takyta Infällda kablar Samtliga infällda kablar i vägg eller tak skall förläggas i installationsrör förutom där kablar förläggs i ellister. Kablar i regelkonstruktion SEC SEC.3 SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE Dvärgbrytare I samtliga centraler för lägenheter skall monteras dvärgbrytare. Märkström framgår av enlinjeschema. SED SED.1 JORDFELSBRYTARE Strömkännande jordfelsbrytare Samtliga centraler skall förses med jordfelsbrytare. Omfattning enligt enlinjeschema. Jordfelsbrytare för personskydd skall vara utförda för montage i normkapsling. Jordfelsbrytare skall vara typ A. SEF SEF.2 MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER Elmätare Mätartavlor för lägenheter skall levereras i omfattning enligt ritningar. SKB SKB.42 KOPPLINGSUTRUSTNINGAR Kopplingsutrustningar skall vara utförda som TN-S- system (5- ledarsystem). Lådkapslade kopplingsutrustningar för lågspänning Centraler skall vara utförda för TN-S-system (5-ledarsystem). G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

17 TEKNISK BESKRIVNING-EL 17 av 33 SKB.4222 Dvärgbrytarcentraler Centraler för gruppledningar uppbyggs med dvärgbrytare. Utöver dvärgbrytare och apparater för installationer ingående i denna entreprenad skall central vara bestyckade med huvudbrytare och jordfelsbrytare. Centralkapsling i lägenheter skall vara av typ infälld vit plåtkapslad. Central monteras ovanför kapphylla. I centraler skall finnas minst 10% reservsäkringar utöver erforderligt antal samt ytterligare 30% utrymme för apparater för senare montage. SKF ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM Material- och varuföreskrifter Apparater inom likartade utrymmen skall vara i kulör polarvit. Utförandeföreskrifter Apparater placerade intill varandra skall ha gemensam täckplatta. Apparater monteras efter tapetsering och målning. SLB STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM SLB.1 Installationsströmställare Entreprenören är skyldig att på platsen kontrollera gällande ritningar över dörrhängningen, så att strömställarna blir rätt placerade. Strömställarna skall vara utförda i termoplast, kulör polarvit och av typ storvipp. Där flera apparater placeras intill varandra skall de sammanbyggas. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

18 TEKNISK BESKRIVNING-EL 18 av 33 SMB SMB.11 SMB.182 SMB.3 ELUTTAG Vägguttag, högst 16A för allmänbruk Uttag skall vara dubbla och utförda i termoplast, kulör polarvit, placerade 0,2 m ö g i lägenheter och 0,3 m ö g i övriga utrymmen, eller under strömställare där ej annat anges. Uttag monterade i kombination med strömställare skall vara enkla och utförda i termoplast, kulör polarvit. Uttag på uteplats/balkong skall vara i kapslat utförande med självstängande lock Vägguttag för elspis Uttag för spis skall vara av typ Perilex. Lamputtag SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M Samtliga armaturer skall levereras fritt montageplatsen, uppackas, rengöras, monteras och inkopplas. Samtliga armaturer förses med ljuskällor anpassade till ljusarmaturens bestyckning. SNB SNB.1 FASTA LJUSARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING I entreprenaden skall levereras armaturer till utrymmen enligt armaturförteckning. I anbud får offereras andra typer av armaturer än föreslagna i armaturbeskrivning. I anbud skall anbudsgivare redovisa typ av armaturer som ingår i anbudspriset. Fasta ljusarmaturer för öppen montering Vid montage av armaturer i undertak skall undertaksritningar noga studeras så att dosor och rörutlopp placeras i harmoni med undertaksmönster. Armaturer som monteras på mjuka takplattor skall fästas med kottling eller annan avlastning t ex plåt. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

19 TEKNISK BESKRIVNING-EL 19 av 33 SNT SNT.1 BELYSNINGSMATERIEL Ljuskällor Till samtliga levererade armaturer skall levereras ljuskällor. SNT.11 Glödlampor Glödlampor skall vara matta och i longlife utförande. SNT.12 SNT.122 Lysrör Fullfärgsrör Samtliga lysrör skall vara fullfärgslysrör, varmvita, färgtemperatur 3000K. SNT.124 Kompaktlysrör Samtliga kompaktlysrör skall vara fullfärgslysrör, varmvita, färgtemperatur 3000K. SNT.23 Elektroniska driftdon Samtliga HF-don skall ha varmstartsfunktion enligt IEC 929. SPB.183 Elektriska handdukstorkar Handdukstorkar skall vara av fabrikat Pax TRS 60 i kromat utförande och med dold anslutning, E eller likvärdig. Handdukstork monteras på höjd enligt ritningar. TFC.2241 Mottagaruttag Mottagaruttag skall levereras i omfattning enligt ritning. Uttag ska vara utförda för både TV och radiomottagning Uttag ska ha samma typ av täcklock som övriga apparater i anläggningen. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

20 TEKNISK BESKRIVNING-EL 20 av 33 TG TGD TGD.2 APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM KOPPLINGSENHETER I DATANÄT Nät och samtliga kopplingsenheter skall uppfylla krav motsvarande kategori 6 oskärmat.. Uttag i datanät Datauttag skall vara typ enlig 64.EDB. Uttagens täckplattor skall vara av samma utförande som för övriga elapparater. TGD.5 Korskopplingskablar Befintliga korskopplingskablar skall användas. TKB APPARATER I TELETEKNISKA STYRSYSTEM G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

21 TEKNISK BESKRIVNING-EL 21 av 33 Y YT YTB YTB.1 YTB.16 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Beställaren förbehåller sig rätten att utan extra kostnad ändra beteckningar på system, don, apparater etc. under entreprenadtiden. Ändringar skall ske före tillverkning av skyltar, märkband etc. Entreprenören skall i god tid, min. 3 veckor före tillverkning av skyltar och märkband sända över skyltlista för godkännande av beställaren. Märkning av el- och teleinstallationer Där komponent är dold, t ex av undertak, skall märkningen dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att komponenten lätt kan hittas. Är komponenten så placerad att läsavståndet blir för stort för bekväm läsning av märkskylt, dubbleras märkningen. I entreprenaden ingår märkning av nya centraler, ledningar, och kopplingsutrustningar. Märkning av apparater, ledningar m m inom apparatskåp skall i princip utföras enligt RA 98 EL Bilaga RA YTB/1, tabell RA YTB/1 (YTB.1632) och figur RA YTB/1 (YTB.16315). Gruppskylt i kopplingsutrustning för huvudledning skall beskriva ansluten objektsadress, kabelarea, max säkring och ströminställning. I entreprenader ingående kopplingsutrustningar skall förses med märkning vid huvudelkopplare. Vid elkopplare och vid säkring skall med tydlig märkning anges till vilken strömkrets elkopplaren eller säkringen hör. Vid överströmsskydd i utgående ledning skall finnas: 1. Uppgift om högsta tillåtna märkström för säkring eller största tilllåtna ströminställning av annat kortslutningsskydd samt högsta tillåtna ströminställning av överlastskydd om sådant finns. 2. Uppgift om area erfordras dock inte i fråga om ledning med ledare av Cu om ledningen har 1,5 mm 2 area. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

22 TEKNISK BESKRIVNING-EL 22 av 33 YTB.161 Märkning av el- och telekanalisationsinstallationer Färgmärkning skall utföras med följande kulörer: orange för telefonsystem blå för allmänna teletekniska system gul för belysnings-, elvärme- och motordriftsystem. Skylt som förklarar färgmärkningens innebörd skall sättas upp vid samtliga centraler som ingår i entreprenaden. Outnyttjad elrörskanalisation skall adressmärkas i varje ände med uppgift om var andra änden mynnar ut. YTB.163 Märkning av elkraftsinstallationer Huvudledning, centralutrustning och mätanordning skall märkas enligt SS (IBL 96) bilaga A punkt A.2. YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer Märkning av apparater i kopplingsutrustning Märkning av huvudströmkrets inom kopplingsutrustning Märkning av kopplingsplintar i kopplingsutrustning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

23 TEKNISK BESKRIVNING-EL 23 av 33 YTB Märkning av lådkapslade centraler Angivna nya centralbeteckningar på ritningar är preliminära. Entreprenör skall innan tillverkning av skyltar utförs kontrollera med beställaren exakta centralbeteckningar. Märkning med märkskyltar Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända. Märkning med gruppförteckning Gruppförteckning skall kompletteras med handhavandeinstruktion för eventuell jordfelsbrytare YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Kablar mellan apparater inom kopplingsutrustningar skall förses med löpande nollnummer. YTB Märkning av huvudledningar YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem YTB.164 Märkning av teleinstallationer YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer Märkning av tele- och datanät i fastighet Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler Monteringsritning skall sättas upp invid monteringsstativ. Monteringsritning invid stativ skall skyddas med plastficka. Märkskyltar för plintar får inte fästas på täcklock, kåpa e d. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

24 TEKNISK BESKRIVNING-EL 24 av 33 YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer YTB.2 YTB.263 Skyltning för installationer Skylttexter skall redovisas för beställaren före tillverkning. Skylt med upplysningstext skall vara vit med svart text. Skylt med varningstext skall vara gul med svart text. Skyltarna skall ha enhetlig texthöjd och storlek. Texthöjd min 4 mm. Skyltning för elkraftsinstallationer Översiktsschema vid kopplingsutrustningar Huvudledningsschema skall upprättas omfattande ombyggnaden och sättas upp vid huvudcentral. YTB.264 Skyltning för teleinstallationer YTB.2642 Skyltning för telekommunikationsinstallationer G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

25 TEKNISK BESKRIVNING-EL 25 av 33 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Entreprenören utför injustering och provning av i entreprenaden ingående utrustningar och komponenter så att avsedd funktion och föreskrivna värden erhålls. Allt injusteringsarbete för de anläggningsdelar, som skall provas, måste vara avslutat före det att provning får påbörjas. Injusteringsdon får inte ändras efter det att provningen påbörjats. Egen provning Entreprenören skall utföra fullständig funktionsprovning av samtliga anläggningar, system och funktioner som omfattas av entreprenaden. Egenprovning genomförs så fort anläggningsdel färdigställts och skall vara klar innan slutbesiktning. Dokumentation och protokoll över egenprovning skall lämnas före kontroll av driftsatt anläggning. YTC.1 Provning av installationssystem Under uppbyggnaden skall elinstallationen fortlöpande kontrolleras att den uppfyller såväl Starkströmsföreskrifternas som beställarens krav. Entreprenören skall dessutom utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före idrifttagning. Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Den skall verifieras. Dokumentation i form av scheman, diagram eller tabeller skall finnas tillgängliga vid kontrollen. Entreprenören skall utföra följande provningar: isolationsmätning av samtliga huvudledningar och gruppledningar utlösningsprov av jordfelsbrytare funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband. Provning skall genomföras på ett sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. Beställaren eller dennes representant skall beredas tillfälle att deltaga i all provning. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

26 TEKNISK BESKRIVNING-EL 26 av 33 Kontinuitet hos skyddsledare och PEN-ledare Kontroll skall ske efter isolationsmätning mellan skyddsledare och neutralledare för att säkerställa att dessa ledare inte är hopkopplade i kretsen. Potentialutjämningsledare skall kontrolleras för att fastställa att utsatta delar och ledande delar, som inte tillhör elinstallationen, har samma potential. YTC.16 YTC.163 Provning av el- och telesystem All provning skall redovisas i separat uppgjort provningsprotokoll som attesterats av ansvarig provare. Även samhörande eller överordnade system skall innefattas av provningen. Se under respektive anläggningsdel. Provning av elkraftsystem YTC.1632 Provning av belysningssystem och ljussystem Följande provningar skall utföras: funktionsprovning av belysningsmanövrering funktionsprovning av ljusfördunkling YTC.164 Provning av telesystem YTC.1644 Provning av telekommunikationssystem YTC.166 YTC.2 Provning av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation Injustering av installationssystem YTC.2632 Injustering av belysningssystem och ljussystem Injustering av belysningssystem skall utföras och dokumenteras i protokoll. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

27 TEKNISK BESKRIVNING-EL 27 av 33 YU YUC TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER I handlingar, som utarbetats av entreprenör, skall symboler, beteckningar, definitioner, scheman o d vara enligt Bygghandling 90. Handlingar, som utarbetats av entreprenör, skrivs på svenska. Original skall ha sådan struktur att tydlig reproduktion erhålls. Vid fotografisk förminskning till A3 alt till A4 skall kopior vara tydliga och fullt läsbara. Entreprenören skall upprätta bygghandlingar för elcentraler. Bygghandlingar för elcentraler skall levereras till beställaren för granskning. Entreprenören skall lämna underlag för samordnade detaljritningar för installationer i följande trånga och svåråtkomliga utrymmen. Bygghandlingar skall levereras till beställaren i 2 kopieomgångar. Bygghandlingar skall överlämnas till beställaren för granskning under 2 veckor före arbetet påbörjas. YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Handling som upprättas av entreprenören skall ha grafiska symboler för elinstallationsritningar och -scheman enligt SS-EN serien och SEK Handbok 412. Strukturscheman och översiktsscheman skall utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 419. Strukturscheman och översiktsscheman skall utföras enligt SS-EN och SS-EN Nätkartor, scheman och installationsritningar för el- och teleinstallationer skall utföras enligt anvisningar som ges i SEK Handbok 422 och Bygghandlingar 90. Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: skyltlista Funktionsbeskrivande scheman skall utföras enligt SS-EN och SS-EN Förbindningsscheman, -tabeller och -listor som skall utföras enligt SS-EN och SS-EN G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

28 TEKNISK BESKRIVNING-EL 28 av 33 YUC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer Bygghandlingar för kopplingsutrustningar Entreprenören skall utöver i AMA angivna handlingar tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: monteringsritningar över centraler och apparatskåp yttre förbindningsschema eller förbindningstabell datasammanställningar YUC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: monteringsritningar över ställ o d registreringshandlingar för interna telenät YUE YUE.6 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer Underlag för relationsritningar omfattar allt underlag i ritningsform som tillhandahållits som bygghandling. Underlag skall märkas RELATIONSUNDERLAG och vara daterat. Eventuellt byte av material gentemot beskrivning och PM skall klart framgå. Relationsunderlag skall omfatta 1 omgång ritningar som förvaras på byggplatsen där de löpande ändringarna införes under arbetets gång, dock minst en gång per vecka. Handlingarna skall överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktning. YUJ UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

29 TEKNISK BESKRIVNING-EL 29 av 33 YUJ.6 Underlag för driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Entreprenören skall utöver i AMA angivna handlingar tillhandahålla följande underlag för driftinstruktioner: skyltlistor förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av driftpersonal princip för märkning felsökningsinstruktion förteckning över E-nummermärkt materiel beskrivning över utrustnings verkningssätt, kompletterad med erforderliga ritningar, scheman samt monterings- och driftanvisningar förteckning över utrustningar som innehåller batterier. Förteckningen skall innehålla, antal enheter, installationsår och utbytes- eller skrotningsprogram. Datablad, broschyrer, tillverkares driftinstruktioner och underhållsinstruktioner enligt tillverkares egen standard får levereras under förutsättning att principschema, flödesschema, o d överensstämmer med entreprenadens utförande beteckningar överensstämmer med märkskyltar typ, storlek och utförande tydligt markeras för entreprenaden inte aktuella texter, bilder o d avlägsnas. I instruktioner skall ingå funktionsbeskrivning för el- och teleinstallationernas styrsystem. Underlag för driftinstruktioner skall levereras i 2 omgångar insatta i pärmar och 1 st CD/USB. Pärmar och CD/USB skall överlämnas mot kvitto till beställaren senast vid slutbesiktning. Dock skall det finnas framme min en omg. dokumentation vid tillfälle för information till beställarens personal. Denna får var förhandskopia. Pärmarna skall vara vita plastpärmar med ficka på pärmsida och pärmrygg. Register skall vara i plast, I de fall där underregister förekommer skall dessa vara i papper (eller plast i annan färg) och numrerade efter behov. Underlag för driftinstruktioner el och tele och underlag för underhållsinstruktioner el och tele Underlaget skall omfatta följande: (följer innehållsförteckningen). G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

30 TEKNISK BESKRIVNING-EL 30 av Adress- och telefonförteckning Adresser och telefonnummer över projektör, entreprenörer, leverantörer och tillverkare som medverkat i entreprenaden. 2. Apparat/Komponentförteckning Apparater och komponent skall förtecknas enligt bifogat formulär Besiktningsprotokoll Myndighetsbesiktning. Förbesiktning/Slutbesiktning/Efterbesiktning. 5. El-scheman och apparatskåpsritningar i ingående i denna entreprenad. 6. Gruppförteckningar 7. Fabrikantbroschyrer, diagram, montageanvisningar, sprängskisser Katalog och datablad på svenska från fabrikat, där all teknisk data m m av utrustning och materiel framgår. Dessa inordnas under sina respektive flikar och aktuell data skall färgmarkeras eller märkas på annat sätt. Beskrivning över utrustningens verkningssätt, kompletterad med erforderliga ritningar, scheman, monterings- och driftanvisningar. Handhavandeinstruktion till varje utrustning, enhet eller apparat. 8. Förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder. Tillverkarens skötselinstruktioner över i entreprenaden ingående utrustning och material. Dessa inordnas under sina respektive flikar och aktuell data skall färgmarkeras eller märkas på annat sätt samt anvisningar om verktyg och speciella hjälpmedel skall framgå. 9. Injusteringsmetod och tillvägagångssätt, beskrivning 10. Injusteringsprotokoll 11. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

31 TEKNISK BESKRIVNING-EL 31 av Förbrukningsmateriel 13. Reservdelsförteckning 14. Märksystem och skylttexter 15. Nöd- och säkerhetsmanövreringar, beskrivning Ange åtgärder som måste utföras Periodiserade provningar och provtagningar 18. Provningsprotokoll Provningsprotokoll, - intyg 19. Registreringshandlingar 20. Armaturförteckning Armaturförteckning innehållande uppgifter om antal, fabrikat, typ och placering. 21. Loggbok Beställarens noteringar under garantitiden. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

32 TEKNISK BESKRIVNING-EL 32 av 33 YUL YUP YUP.6 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer Beställarens driftpersonal skall informeras och utbildas enligt nedan. Beräknad tidsåtgång för information/utbildning är 2 timmar. Utbildningsplanen skall godkännas av beställaren Entreprenören skall genomföra utbildningen och information av beställarens driftpersonal. Denna del av utbildningen ingår som en del av ett samordnat paket av utbildningen. Tillsammans med övriga utbildningsdelar och D/U-instruktioner skall denna utbildning syfta till att ge beställarens driftpersonal en god kännedom om anläggningen och en tillräcklig kunskap att handha systemen. Under garantitiden skall kostnadsfri support ingå. Utbildningen skall genomföras systemvis och bl a innefatta genom- gång av: 1. Funktionsgenomgång av respektive system och vilket område som respektive system betjänar. 2. Placering av centralutrustningar och komponenter. 3. Genomgång av hur de enskilda komponenterna styrs och regleras. Inställningsvärden för apparater samt eventuella tidstyrningar och förreglingar. 4. Placering av nöd- och säkerhetsmanövreringar. 5. Vilka periodiserade provningar och provtagningar som skall genomföras. 6. Krav på åtgärder för drift och underhåll 7. Genomgång av drift- och underhållsinstruktionen och fabrikantens anvisningar i drift- och underhållsinstruktionen. 8. Genomgång av handhavande instruktioner. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

33 TEKNISK BESKRIVNING-EL 33 av 33 BILAGOR: Bilaga 1, Armaturförteckning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

34 Bilaga BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING 1 av 2 Projekt Konstruktör Telefon Sidnr Rev. Förfrågningsunderlag Pos Bild Fabrikat Typ Bestyckning Anmärkning L1 Ensto AVR L LED 20W Monteras dikt tak L2 Armatur i badrumsskåp ingår i annan leverans. Endast anslutning ingår i denna entreprenad. L3 Elektroskandia Tefem E x14W Monteras dikt tak L4 Elektroskandia E x14W Monteras under överskåp L5 Fagerhult Pleiad Ice G x42W Monteras infälld. L6 Elektroskandia E x21 Monteras under överskåp. L7 Ensto AVR L LED 20W Monteras på vägg ovan spegel. Inbyggd närvarosensor. L8 Ensto AVR L LED 20W Monteras dikt tak. Inbyggd närvarosensor. L9 Fagerhult Pozzo I, x60W Monteras infälld. Ljusreglering med dali. L10 Ecolux Lavanda Monteras infälld. L11 Hide a lite 1202 Multi Vit 3000K LED 3,5W Monteras infälld. Ljusreglering. Inkl. 1 st LED dimmer 350mA

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Sidnr / antal sid 3 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 2. Begreppsförklaringar... 4 3. Föreskrifter... 5 4. Svensk standard, branschbestämmelser och allmänna

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01

Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende Bilaga till riktlinjer avseende relationsar, driftinstruktioner samt underhållsinstruktioner 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt BYGGHANDLINGAR 90. Del 5. Redovisning av Installationer Utgåva 2

Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt BYGGHANDLINGAR 90. Del 5. Redovisning av Installationer Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90 Del 5 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Redovisning av Installationer Utgåva 2 2010 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 Del 5 Redovisning av installationer, utgåva

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Fortum - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Teknisk anvisning för elinstallation. Augusti 2015

Teknisk anvisning för elinstallation. Augusti 2015 Teknisk anvisning för elinstallation Augusti 2015 Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Ellevio - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Teknisk anvisning för Elinstallation

Teknisk anvisning för Elinstallation Teknisk anvisning för Elinstallation Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Fortum - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund installatör elnätsföretag

Läs mer

BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-07-01

BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-07-01 1/22 OMBYGGNAD AV TRYGGHETSBOSTÄDER KV PRÄNTAREN MARGARETAGATAN 5 BORÅS STAD 2013-07-01 Uppdragsnummer: ABBO-0001 Revidering KAROLINA GUSTAFSSON Uppdragsansvarig 2/22 Sid Beskrivning 1-22 Utrustningslista

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer