Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL"

Transkript

1 TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

2 TEKNISK BESKRIVNING-EL 2 av 33 Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM ELKRAFTSYSTEM BCB/1 Lågspänningsnät för växelström kabelnät i mark eller hus F Belysningssystem och ljussystem H/1 Elvärmesystem-system med radiator ed J Motordriftsystem TELESYSTEM BCD/1 64.CBB/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem-fastighetsnät för informationsöverföring Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem DBB Entrésignalsystem EBD Porttelefonsystem EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem ECB/31 Ljudöverföringssystem teleslinga ECC/2 Bildöverföringssystem kabel-tv-system G System för potentialutjämnad närmiljö BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING BEC DEMONTERING BEC.6 Demontering av el- och teleinstallationer S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SBE DOSOR SBF KANALSYSTEM SBJ KABELGENOMFÖRINGAR SBK STATIV G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

3 TEKNISK BESKRIVNING-EL 3 av 33 SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D SC EL- OCH TELEKABLAR M M SCB KRAFTKABLAR SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SED JORDFELSBRYTARE SEF MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR SKF ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SLB STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM SMB ELUTTAG SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M SNB FASTA LJUSARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING SNT BELYSNINGSMATERIEL TG APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM TGD KOPPLINGSENHETER I DATANÄT TKB APPARATER I TELETEKNISKA STYRSYSTEM Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

4 TEKNISK BESKRIVNING-EL 4 av 33 YUJ YUL UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER BILAGOR: Bilaga 1 Armaturförteckning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

5 TEKNISK BESKRIVNING-EL 5 av 33 6 EL- OCH TELESYSTEM Denna beskrivning ansluter till AMA 98 Denna beskrivning är upprättad av: Ikkab Humlegatan Borås Handläggare: Leif Svensson Tel: Fax: E-post: För entreprenaden skall även gälla: Separat redovisad AF-del. Svensk standard SS Elinstallationsreglerna, utgåva 2. Bokvämt, tillhandahålls av beställaren. Entreprenadens huvudsakliga omfattning: Denna entreprenad omfattar ombyggnad av plan 0 (matsal och kök) och plan 1 (kontor till lägenheter) i, Borås enligt ritningar och denna beskrivning. Elentreprenaden omfattar installation av anläggningar för kanalisation, kraft och belysning samt teletekniska anläggningar. Entreprenaden skall omfatta leverans och montage av elanläggningar enligt denna beskrivning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning, varvid även skall ingå att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående ledningar och apparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

6 TEKNISK BESKRIVNING-EL 6 av 33 Orientering om elanläggningen Denna beskrivning avser elektriska installationer inom ombyggnaden. Det åligger anbudsgivare genom besök på plats samt hos beställaren inhämta de ytterligare upplysningar som kan behövas för lämnande av ett komplett anbud. Administrativa föreskrifter enligt separat handling. Där ej speciella krav ställs i handlingar utförs anläggningen enligt gällande byggnorm och enligt anvisning från aktuell myndighet. BBR, BÄR skall gälla där inget annat anges. Krav enligt brandskyddsdokumentation skall beaktas vid uppbyggnad av anläggningen. El- och teleförsörjning Elleverans Nätägare är Borås elnät som levererar elkraft vid systemspänning 400/230 V, 50 Hz. Leverans av bredband, telefon och TV Befintlig koppar och fiberservis skall användas i denna entreprenad. Mätanordningar Mätare för debitering till nya lägenheter skall placeras i elrum. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad Entreprenaden enligt denna handling omfattar leverans, montage och injustering av elanläggningar som kanalisation, kraft, belysning, och tele. Alla utrustningar skall funktionsprovas i samarbete med berörd entreprenör. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

7 TEKNISK BESKRIVNING-EL 7 av 33 Särskilda samordningskrav Samordning skall ske för att undvika kollisioner mellan olika installationer genom separata samordningsmöten. Material i och metod för uppförande av byggnad Generellt gäller att vid val av material skall detta vara miljövänligt, dosor, rör, ledningar, apparater m m skall vara i halogenfria plaster. Centralutrustningar Centraler skall utföras för TN-S-system (5-ledarsystem). Centralernas uppbyggnad framgår av enlinjeschema. Centraler till lägenheter skall vara utförda som normcentraler och monteras infällda.. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

8 TEKNISK BESKRIVNING-EL 8 av 33 Kanalisationssystem Kanalisationen utgörs av trådstege, infällda rör och ledningskanaler. Ledningssystem Huvudledningsnät för 400/230 V utförs som TN-S nät (5-ledarsystem). Data- och teleledningar skall förläggas så lång som möjligt från kraftkablar. I huvudsak skall all elinstallation utföras infälld i rör i nya väggar med undantag av installationer i sockellister och installationer i elkanaler inom trapphus/samlingssal mm. Vissa väggar inom lägenheter påsadlas endast för infälld installation med rör, apparater på dessa väggar monteras utanpåliggande. På befintliga väggar monteras apparater i sockeldosor. Övrigt I beskrivningen angivna fabrikat och typer på materiel får bytas ut mot likvärdig. Beställaren avgör om föreslagen materiel är likvärdig. Vid förfrågan om byte skall all erforderlig dokumentation tillhandahållas beställaren för ställningstagande om likvärdighet föreligger. Tekniska uppgifter i anbudet Anbud skall innehålla tekniska data, beskrivningar, fabrikat, katalognummer och typbeteckning för offererad materiel i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet med avseende på driftsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov. Där beskrivning anger fabrikat- eller typangivelse, skall anbud baseras på detta utförande. Likvärdig utrustning får offereras separat. Likvärdigheten avgörs av beställaren. Tekniska uppgifter i anbud skall vara skrivna på svenska. Begreppsbestämmelser Följande gäller: Uttrycket leverans skall om ej annat anges tolkas så att därmed avses leverans av en färdig prestation omfattande såväl arbete som materiel. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

9 TEKNISK BESKRIVNING-EL 9 av EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM 63.BCB/1 Lågspänningsnät för växelström kabelnät i mark eller hus Nya mätartavlor till lägenheter skall anslutas till befintlig huvudcentral. Strömbelastade ledningar såsom huvud- och gruppledningar skall skiljas från ledningar för teleanläggningar. 63.F Belysningssystem och ljussystem I elentreprenaden ingår ljusarmaturer, montage- och inkopplingsarbeten i omfattning enligt ritningar, armaturförteckning och denna beskrivning. Entreprenören levererar alla ljuskällor som behövs för levererade ljusarmaturer. Särskilda samordningskrav Innan montering sker av infälld belysning i samlingssal, kök mm skall placeringen samordnas med ventilationsentreprenören, så att eventuella kollisioner undviks. 63.H/1 Elvärmesystem-system med radiator ed Handdukstorkar skall levereras i omfattning enligt ritningar. 63.J Motordriftsystem För tvätt och torkutrustning samt spisfläktar i lägenheter monteras uttag i omfattning enligt ritningar. För köksutrustning i kök monteras säkerhetsbrytare i omfattning enligt ritningar. För ventilation skall aggregat inkopplas till lediga grupper i befintlig central A1DA i omfattning enligt ritning. I miljörum 3/025 skall joniseringsaggregat anslutas till befintlig grupp för belysning i rummet enligt ritning. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

10 TEKNISK BESKRIVNING-EL 10 av 33 För brandgasventilation skall 2 st brandgasfläktar, BF-Hiss och BF-lgh, inkopplas på vindsplan till central A1B. I central A1B läggs grupp 9 ihop med grupp 8, grupp nio nyttjas till ny BF-Lgh placerad i fläktrum, säkras 10A. Ledning 3G1,5 ca 5m. Ledig trefasgrupp (grupp 4-6) nyttjas till ny BF-Hiss placerad på vind, säkras 10A. Brandsäker kabel 5G1,5 ca 15m. 64 TELESYSTEM 64.BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystemfastighetsnät för informationsöverföring Systemet omfattar i huvudsak ledningsnät och uttag för data och telefoni. Omfattning enligt ritningar. Anläggningarna ansluts till befintliga plintar/stativ i elrum på plan CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem Befintlig centralapparat skall behållas och kompletteras i denna entreprenad. Befintlig centralapparat är av fabrikat EBL 128 och installerad av Niscayah. Kontaktperson på Niscayah är Ronny Hjelm, tel: Nya slingor skall anordnas för nya detektorer inom ombyggda delar enligt ritningar. Förutom på ritningar redovisade nya detektorer och larmtryckknappar skall befintliga detektorer och larmtryckknappar bytas ut till nya i övriga huset, för uppgradering till ett adresserbart system. I fläktrum på vindsplan skall även kompletteras med adressenhet för brandgasfläktar. I trapphus skall röklucka monteras, denna skall styra via signal från detektor i trapphus Omfattning enligt följande: 49 st rökdetektorer. 7 st larmtryckknappar. 2 st kapslade värmedetektorer. 2 st 2-kanalig adressenheter för brandgasfläktar på vind samt rökgasventiltation trapphus. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

11 TEKNISK BESKRIVNING-EL 11 av 33 Nya detektorer och larmtryckknappar ansluts till befintlig ledning och befintliga lägen för detektorer/larmtryckknappar. Ny adressenhet för brandgasfläktar läggs in på befintlig slinga mellan detektorer på vind. Från adressenhet förläggs en ledning typ ELQRB 2x1 (röd) till varje styrenhet för brandgasfläktar. Ledning avslutas i sling om 0,5 vid fläkt, anslutning ingår i styrentreprenad. Ny adressenhet för brandgasventilation i trapphus läggs in på befintlig slinga för detektor i trapphus samt 20m ELQRB 2x1 (röd). 5 st larmlagringstablåer skall levereras och monteras på 5 st våningsplan (plan 2, 3, 4, 5 och 6). Exakta placeringar av tablåer skall samordnas med brukaren. Ledningsnät till tablåer skall utföras med FKAR PG 2x2x0,5 från befintlig centralapparat. Ledningarna förläggs i ellist i trapphus invid befintlig ellist för trygghetslarmutrustning. 64.DBB 64.EBD Entrésignalsystem Befintlig entrésignal till varumottagning behålls, med ny placering enligt ritningar. Porttelefonsystem Befintlig porttelefon skall behållas, med ny placering enligt ritning. 64.EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem Befintlig AV-anläggning med tillhörande högtalare, projektor, filmduk ljudanläggning och vertikal elkanal skall behållas med ny placering vid scen. Demontering och flytt av denna utrustning utförs av annan entreprenör (Sharp). I denna entreprenad ingår komplettering av uttag 230V för ljudanläggning samt uttag för data i vertikal elkanal i omfattning enligt ritning. Uttag 230V skall brytas vid utlöst brandlarm. 64.ECB/31 Ljudöverföringssystem teleslinga Restaurang/samlingssal skall förses med teleslinga i omfattning enligt ritningar. I denna entreprenad ingår ledningsnät, brukaren levererar förstärkare. Ledningsnätet förläggs i rör ovan undertak. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

12 TEKNISK BESKRIVNING-EL 12 av ECC/2 Bildöverföringssystem kabel-tv-system Befintligt system för TV-anläggning skall kompletteras enligt följande: Lägenheter och samlingssal förses med uttag för TV i omfattning enligt ritningar. Ny avtappare monteras invid befintlig förstärkare i stativ. Anslutningssladdar I entreprenaden ingår leverans av 1 st mottagarkabel/lägenhet på våning 01 med en längd på 3 m. Kabel skall levereras vid slutbesiktning mot kvitto. Till samlingssal/matsal levereras 1 st mottagarkabel med en längd på 3 m 66.G System för potentialutjämnad närmiljö Omfattning Potentialutjämning skall utföras i badrum i lägenheter enligt gällande Svensk Standard. Potentialutjämning av rör i badrum skall utföras i omfattning enligt ritningar. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING BEC BEC.6 DEMONTERING Demontering av el- och teleinstallationer I entreprenaden ingår demontering av installationer i samtliga utrymmen som omfattas av ombyggnaden. Anbudsgivare skall genom platsbesök förvissa sig om demonteringens omfattning. Demonterat material som ej återanvänds skall överlämnas till beställaren. Materialet skall uppläggas på av beställaren anvisad plats. Material som ej skall överlämnas är ledningar och dosor, dessa och övrig material som beställaren ej önskar behålla skall bortforslas av entreprenören. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

13 TEKNISK BESKRIVNING-EL 13 av 33 Farligt avfall såsom förbrukade lysrör, gasurladdningslampor och apparater som innehåller kvicksilver skall tas om hand och bortforslas av entreprenören. Befintliga ledningar för data som ej används efter ombyggnaden skall demonteras i hela sin längd. S SBE APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM DOSOR Dosor i brandavskiljande och ljudisolerade väggar skall placeras i skilda regelfack. Utrymmen runt dosor skall brandtätas enligt anvisningar i Gyproc handbok samt dosleverantören anvisningar. SBE.1 SBE.2 SBE.311 SBE.312 Anslutningsdosor Anslutningsdosa skall vara försedd med kopplingsplint med anslutningsklämmor typ skruvklämmor. Apparatdosor Apparatdosor som ej förses med apparat skall förses med doslock. Infällda kopplingsdosor Doslock skall sättas upp efter målning och tapetsering. Doslock skall vara utfört för skruvfastsättning. Armaturdosor SBF SBF.1 KANALSYSTEM Ellistsystem Vissa apparater inom lägenheter skall monteras i sockeldosor. Sockellister levereras och monteras av byggentreprenören. Omfattning framgår av ritningar. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

14 TEKNISK BESKRIVNING-EL 14 av 33 SBJ SBJ.1 SBJ.112 SBJ.15 KABELGENOMFÖRINGAR Håltagningar upp till 30 mm för egna installationer utförs av elentreprenören. Vid genomföringar genom betongplatta skall dessa utföras radontäta. Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Håltagningar i icke brandklassade väggar eller bjälklag skall tätas. Kabelgenomföringar i yttervägg eller yttertak Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar i brandklassade väggar skall utföras med godkänd brandtätning som motsvarar väggens brandtekniska klass. SBK SBK.2 SBL STATIV Stativ för teleutrustning Befintligt stativ för data behålls. FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M SBL.1 SBL.11 SBL.12 Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus Fästdon utomhus skall vara av rostfritt stål. Plastklammor får ej används utomhus. Synligt förlagd ledning skall klamras med typ Letti eller APK- klammer. Fästdon för apparater Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

15 TEKNISK BESKRIVNING-EL 15 av 33 SBQ SBQ.11 KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D Vid infälld installation skall ledningsförläggning ske i installationsrör. Rörlängder och antal böjar mellan dosor skall anpassas så att ledning lätt kan dras in och ut. Installationsrör skall vara av typ halogenfria VP. Tomrörsinstallation skall förses med dragtråd. Elinstallationsrör på väggyta eller takyta SBQ.2 SBQ.221 Infällda elinstallationsrör Elinstallationsrör i regelkonstruktion SC EL- OCH TELEKABLAR M M Utförandekrav Ledningsförläggning skall ske dolt inom lägenheter. Om utvändig förläggning måste ske skall dessa ledningar förläggas i vertikala hörnlister. Vertikala ellister mitt på vägg får ej förekomma. Horisontella ledningar vid golv skall förläggas i golvlister med utrymme avsedda för elledningar. Golvlister levereras av byggentreprenören. SCB KRAFTKABLAR Huvudledningar skall vara utförda som TN-S- system (5-ledarsystem). SCC SCF INSTALLATIONSKABLAR Infällda ledningar skall vara typ FQ. Vid utvändig förläggning skall ledningar vara av typ EQQ. Ledningar skall vara 3x1,5 där ej annat anges. TELE- OCH DATAKABLAR Typ av telekablar anpassas efter resp. system och leverantörens anvisningar. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

16 TEKNISK BESKRIVNING-EL 16 av 33 SC-.11 SC-.2 SC-.221 Kablar på väggyta eller takyta Infällda kablar Samtliga infällda kablar i vägg eller tak skall förläggas i installationsrör förutom där kablar förläggs i ellister. Kablar i regelkonstruktion SEC SEC.3 SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE Dvärgbrytare I samtliga centraler för lägenheter skall monteras dvärgbrytare. Märkström framgår av enlinjeschema. SED SED.1 JORDFELSBRYTARE Strömkännande jordfelsbrytare Samtliga centraler skall förses med jordfelsbrytare. Omfattning enligt enlinjeschema. Jordfelsbrytare för personskydd skall vara utförda för montage i normkapsling. Jordfelsbrytare skall vara typ A. SEF SEF.2 MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER Elmätare Mätartavlor för lägenheter skall levereras i omfattning enligt ritningar. SKB SKB.42 KOPPLINGSUTRUSTNINGAR Kopplingsutrustningar skall vara utförda som TN-S- system (5- ledarsystem). Lådkapslade kopplingsutrustningar för lågspänning Centraler skall vara utförda för TN-S-system (5-ledarsystem). G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

17 TEKNISK BESKRIVNING-EL 17 av 33 SKB.4222 Dvärgbrytarcentraler Centraler för gruppledningar uppbyggs med dvärgbrytare. Utöver dvärgbrytare och apparater för installationer ingående i denna entreprenad skall central vara bestyckade med huvudbrytare och jordfelsbrytare. Centralkapsling i lägenheter skall vara av typ infälld vit plåtkapslad. Central monteras ovanför kapphylla. I centraler skall finnas minst 10% reservsäkringar utöver erforderligt antal samt ytterligare 30% utrymme för apparater för senare montage. SKF ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM Material- och varuföreskrifter Apparater inom likartade utrymmen skall vara i kulör polarvit. Utförandeföreskrifter Apparater placerade intill varandra skall ha gemensam täckplatta. Apparater monteras efter tapetsering och målning. SLB STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM SLB.1 Installationsströmställare Entreprenören är skyldig att på platsen kontrollera gällande ritningar över dörrhängningen, så att strömställarna blir rätt placerade. Strömställarna skall vara utförda i termoplast, kulör polarvit och av typ storvipp. Där flera apparater placeras intill varandra skall de sammanbyggas. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

18 TEKNISK BESKRIVNING-EL 18 av 33 SMB SMB.11 SMB.182 SMB.3 ELUTTAG Vägguttag, högst 16A för allmänbruk Uttag skall vara dubbla och utförda i termoplast, kulör polarvit, placerade 0,2 m ö g i lägenheter och 0,3 m ö g i övriga utrymmen, eller under strömställare där ej annat anges. Uttag monterade i kombination med strömställare skall vara enkla och utförda i termoplast, kulör polarvit. Uttag på uteplats/balkong skall vara i kapslat utförande med självstängande lock Vägguttag för elspis Uttag för spis skall vara av typ Perilex. Lamputtag SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M Samtliga armaturer skall levereras fritt montageplatsen, uppackas, rengöras, monteras och inkopplas. Samtliga armaturer förses med ljuskällor anpassade till ljusarmaturens bestyckning. SNB SNB.1 FASTA LJUSARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING I entreprenaden skall levereras armaturer till utrymmen enligt armaturförteckning. I anbud får offereras andra typer av armaturer än föreslagna i armaturbeskrivning. I anbud skall anbudsgivare redovisa typ av armaturer som ingår i anbudspriset. Fasta ljusarmaturer för öppen montering Vid montage av armaturer i undertak skall undertaksritningar noga studeras så att dosor och rörutlopp placeras i harmoni med undertaksmönster. Armaturer som monteras på mjuka takplattor skall fästas med kottling eller annan avlastning t ex plåt. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

19 TEKNISK BESKRIVNING-EL 19 av 33 SNT SNT.1 BELYSNINGSMATERIEL Ljuskällor Till samtliga levererade armaturer skall levereras ljuskällor. SNT.11 Glödlampor Glödlampor skall vara matta och i longlife utförande. SNT.12 SNT.122 Lysrör Fullfärgsrör Samtliga lysrör skall vara fullfärgslysrör, varmvita, färgtemperatur 3000K. SNT.124 Kompaktlysrör Samtliga kompaktlysrör skall vara fullfärgslysrör, varmvita, färgtemperatur 3000K. SNT.23 Elektroniska driftdon Samtliga HF-don skall ha varmstartsfunktion enligt IEC 929. SPB.183 Elektriska handdukstorkar Handdukstorkar skall vara av fabrikat Pax TRS 60 i kromat utförande och med dold anslutning, E eller likvärdig. Handdukstork monteras på höjd enligt ritningar. TFC.2241 Mottagaruttag Mottagaruttag skall levereras i omfattning enligt ritning. Uttag ska vara utförda för både TV och radiomottagning Uttag ska ha samma typ av täcklock som övriga apparater i anläggningen. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

20 TEKNISK BESKRIVNING-EL 20 av 33 TG TGD TGD.2 APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM KOPPLINGSENHETER I DATANÄT Nät och samtliga kopplingsenheter skall uppfylla krav motsvarande kategori 6 oskärmat.. Uttag i datanät Datauttag skall vara typ enlig 64.EDB. Uttagens täckplattor skall vara av samma utförande som för övriga elapparater. TGD.5 Korskopplingskablar Befintliga korskopplingskablar skall användas. TKB APPARATER I TELETEKNISKA STYRSYSTEM G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

21 TEKNISK BESKRIVNING-EL 21 av 33 Y YT YTB YTB.1 YTB.16 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Beställaren förbehåller sig rätten att utan extra kostnad ändra beteckningar på system, don, apparater etc. under entreprenadtiden. Ändringar skall ske före tillverkning av skyltar, märkband etc. Entreprenören skall i god tid, min. 3 veckor före tillverkning av skyltar och märkband sända över skyltlista för godkännande av beställaren. Märkning av el- och teleinstallationer Där komponent är dold, t ex av undertak, skall märkningen dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att komponenten lätt kan hittas. Är komponenten så placerad att läsavståndet blir för stort för bekväm läsning av märkskylt, dubbleras märkningen. I entreprenaden ingår märkning av nya centraler, ledningar, och kopplingsutrustningar. Märkning av apparater, ledningar m m inom apparatskåp skall i princip utföras enligt RA 98 EL Bilaga RA YTB/1, tabell RA YTB/1 (YTB.1632) och figur RA YTB/1 (YTB.16315). Gruppskylt i kopplingsutrustning för huvudledning skall beskriva ansluten objektsadress, kabelarea, max säkring och ströminställning. I entreprenader ingående kopplingsutrustningar skall förses med märkning vid huvudelkopplare. Vid elkopplare och vid säkring skall med tydlig märkning anges till vilken strömkrets elkopplaren eller säkringen hör. Vid överströmsskydd i utgående ledning skall finnas: 1. Uppgift om högsta tillåtna märkström för säkring eller största tilllåtna ströminställning av annat kortslutningsskydd samt högsta tillåtna ströminställning av överlastskydd om sådant finns. 2. Uppgift om area erfordras dock inte i fråga om ledning med ledare av Cu om ledningen har 1,5 mm 2 area. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

22 TEKNISK BESKRIVNING-EL 22 av 33 YTB.161 Märkning av el- och telekanalisationsinstallationer Färgmärkning skall utföras med följande kulörer: orange för telefonsystem blå för allmänna teletekniska system gul för belysnings-, elvärme- och motordriftsystem. Skylt som förklarar färgmärkningens innebörd skall sättas upp vid samtliga centraler som ingår i entreprenaden. Outnyttjad elrörskanalisation skall adressmärkas i varje ände med uppgift om var andra änden mynnar ut. YTB.163 Märkning av elkraftsinstallationer Huvudledning, centralutrustning och mätanordning skall märkas enligt SS (IBL 96) bilaga A punkt A.2. YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer Märkning av apparater i kopplingsutrustning Märkning av huvudströmkrets inom kopplingsutrustning Märkning av kopplingsplintar i kopplingsutrustning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

23 TEKNISK BESKRIVNING-EL 23 av 33 YTB Märkning av lådkapslade centraler Angivna nya centralbeteckningar på ritningar är preliminära. Entreprenör skall innan tillverkning av skyltar utförs kontrollera med beställaren exakta centralbeteckningar. Märkning med märkskyltar Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända. Märkning med gruppförteckning Gruppförteckning skall kompletteras med handhavandeinstruktion för eventuell jordfelsbrytare YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Kablar mellan apparater inom kopplingsutrustningar skall förses med löpande nollnummer. YTB Märkning av huvudledningar YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem YTB.164 Märkning av teleinstallationer YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer Märkning av tele- och datanät i fastighet Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler Monteringsritning skall sättas upp invid monteringsstativ. Monteringsritning invid stativ skall skyddas med plastficka. Märkskyltar för plintar får inte fästas på täcklock, kåpa e d. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

24 TEKNISK BESKRIVNING-EL 24 av 33 YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer YTB.2 YTB.263 Skyltning för installationer Skylttexter skall redovisas för beställaren före tillverkning. Skylt med upplysningstext skall vara vit med svart text. Skylt med varningstext skall vara gul med svart text. Skyltarna skall ha enhetlig texthöjd och storlek. Texthöjd min 4 mm. Skyltning för elkraftsinstallationer Översiktsschema vid kopplingsutrustningar Huvudledningsschema skall upprättas omfattande ombyggnaden och sättas upp vid huvudcentral. YTB.264 Skyltning för teleinstallationer YTB.2642 Skyltning för telekommunikationsinstallationer G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

25 TEKNISK BESKRIVNING-EL 25 av 33 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Entreprenören utför injustering och provning av i entreprenaden ingående utrustningar och komponenter så att avsedd funktion och föreskrivna värden erhålls. Allt injusteringsarbete för de anläggningsdelar, som skall provas, måste vara avslutat före det att provning får påbörjas. Injusteringsdon får inte ändras efter det att provningen påbörjats. Egen provning Entreprenören skall utföra fullständig funktionsprovning av samtliga anläggningar, system och funktioner som omfattas av entreprenaden. Egenprovning genomförs så fort anläggningsdel färdigställts och skall vara klar innan slutbesiktning. Dokumentation och protokoll över egenprovning skall lämnas före kontroll av driftsatt anläggning. YTC.1 Provning av installationssystem Under uppbyggnaden skall elinstallationen fortlöpande kontrolleras att den uppfyller såväl Starkströmsföreskrifternas som beställarens krav. Entreprenören skall dessutom utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före idrifttagning. Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Den skall verifieras. Dokumentation i form av scheman, diagram eller tabeller skall finnas tillgängliga vid kontrollen. Entreprenören skall utföra följande provningar: isolationsmätning av samtliga huvudledningar och gruppledningar utlösningsprov av jordfelsbrytare funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband. Provning skall genomföras på ett sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. Beställaren eller dennes representant skall beredas tillfälle att deltaga i all provning. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

26 TEKNISK BESKRIVNING-EL 26 av 33 Kontinuitet hos skyddsledare och PEN-ledare Kontroll skall ske efter isolationsmätning mellan skyddsledare och neutralledare för att säkerställa att dessa ledare inte är hopkopplade i kretsen. Potentialutjämningsledare skall kontrolleras för att fastställa att utsatta delar och ledande delar, som inte tillhör elinstallationen, har samma potential. YTC.16 YTC.163 Provning av el- och telesystem All provning skall redovisas i separat uppgjort provningsprotokoll som attesterats av ansvarig provare. Även samhörande eller överordnade system skall innefattas av provningen. Se under respektive anläggningsdel. Provning av elkraftsystem YTC.1632 Provning av belysningssystem och ljussystem Följande provningar skall utföras: funktionsprovning av belysningsmanövrering funktionsprovning av ljusfördunkling YTC.164 Provning av telesystem YTC.1644 Provning av telekommunikationssystem YTC.166 YTC.2 Provning av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation Injustering av installationssystem YTC.2632 Injustering av belysningssystem och ljussystem Injustering av belysningssystem skall utföras och dokumenteras i protokoll. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

27 TEKNISK BESKRIVNING-EL 27 av 33 YU YUC TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER I handlingar, som utarbetats av entreprenör, skall symboler, beteckningar, definitioner, scheman o d vara enligt Bygghandling 90. Handlingar, som utarbetats av entreprenör, skrivs på svenska. Original skall ha sådan struktur att tydlig reproduktion erhålls. Vid fotografisk förminskning till A3 alt till A4 skall kopior vara tydliga och fullt läsbara. Entreprenören skall upprätta bygghandlingar för elcentraler. Bygghandlingar för elcentraler skall levereras till beställaren för granskning. Entreprenören skall lämna underlag för samordnade detaljritningar för installationer i följande trånga och svåråtkomliga utrymmen. Bygghandlingar skall levereras till beställaren i 2 kopieomgångar. Bygghandlingar skall överlämnas till beställaren för granskning under 2 veckor före arbetet påbörjas. YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Handling som upprättas av entreprenören skall ha grafiska symboler för elinstallationsritningar och -scheman enligt SS-EN serien och SEK Handbok 412. Strukturscheman och översiktsscheman skall utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 419. Strukturscheman och översiktsscheman skall utföras enligt SS-EN och SS-EN Nätkartor, scheman och installationsritningar för el- och teleinstallationer skall utföras enligt anvisningar som ges i SEK Handbok 422 och Bygghandlingar 90. Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: skyltlista Funktionsbeskrivande scheman skall utföras enligt SS-EN och SS-EN Förbindningsscheman, -tabeller och -listor som skall utföras enligt SS-EN och SS-EN G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

28 TEKNISK BESKRIVNING-EL 28 av 33 YUC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer Bygghandlingar för kopplingsutrustningar Entreprenören skall utöver i AMA angivna handlingar tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: monteringsritningar över centraler och apparatskåp yttre förbindningsschema eller förbindningstabell datasammanställningar YUC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: monteringsritningar över ställ o d registreringshandlingar för interna telenät YUE YUE.6 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer Underlag för relationsritningar omfattar allt underlag i ritningsform som tillhandahållits som bygghandling. Underlag skall märkas RELATIONSUNDERLAG och vara daterat. Eventuellt byte av material gentemot beskrivning och PM skall klart framgå. Relationsunderlag skall omfatta 1 omgång ritningar som förvaras på byggplatsen där de löpande ändringarna införes under arbetets gång, dock minst en gång per vecka. Handlingarna skall överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktning. YUJ UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

29 TEKNISK BESKRIVNING-EL 29 av 33 YUJ.6 Underlag för driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Entreprenören skall utöver i AMA angivna handlingar tillhandahålla följande underlag för driftinstruktioner: skyltlistor förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av driftpersonal princip för märkning felsökningsinstruktion förteckning över E-nummermärkt materiel beskrivning över utrustnings verkningssätt, kompletterad med erforderliga ritningar, scheman samt monterings- och driftanvisningar förteckning över utrustningar som innehåller batterier. Förteckningen skall innehålla, antal enheter, installationsår och utbytes- eller skrotningsprogram. Datablad, broschyrer, tillverkares driftinstruktioner och underhållsinstruktioner enligt tillverkares egen standard får levereras under förutsättning att principschema, flödesschema, o d överensstämmer med entreprenadens utförande beteckningar överensstämmer med märkskyltar typ, storlek och utförande tydligt markeras för entreprenaden inte aktuella texter, bilder o d avlägsnas. I instruktioner skall ingå funktionsbeskrivning för el- och teleinstallationernas styrsystem. Underlag för driftinstruktioner skall levereras i 2 omgångar insatta i pärmar och 1 st CD/USB. Pärmar och CD/USB skall överlämnas mot kvitto till beställaren senast vid slutbesiktning. Dock skall det finnas framme min en omg. dokumentation vid tillfälle för information till beställarens personal. Denna får var förhandskopia. Pärmarna skall vara vita plastpärmar med ficka på pärmsida och pärmrygg. Register skall vara i plast, I de fall där underregister förekommer skall dessa vara i papper (eller plast i annan färg) och numrerade efter behov. Underlag för driftinstruktioner el och tele och underlag för underhållsinstruktioner el och tele Underlaget skall omfatta följande: (följer innehållsförteckningen). G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

30 TEKNISK BESKRIVNING-EL 30 av Adress- och telefonförteckning Adresser och telefonnummer över projektör, entreprenörer, leverantörer och tillverkare som medverkat i entreprenaden. 2. Apparat/Komponentförteckning Apparater och komponent skall förtecknas enligt bifogat formulär Besiktningsprotokoll Myndighetsbesiktning. Förbesiktning/Slutbesiktning/Efterbesiktning. 5. El-scheman och apparatskåpsritningar i ingående i denna entreprenad. 6. Gruppförteckningar 7. Fabrikantbroschyrer, diagram, montageanvisningar, sprängskisser Katalog och datablad på svenska från fabrikat, där all teknisk data m m av utrustning och materiel framgår. Dessa inordnas under sina respektive flikar och aktuell data skall färgmarkeras eller märkas på annat sätt. Beskrivning över utrustningens verkningssätt, kompletterad med erforderliga ritningar, scheman, monterings- och driftanvisningar. Handhavandeinstruktion till varje utrustning, enhet eller apparat. 8. Förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder. Tillverkarens skötselinstruktioner över i entreprenaden ingående utrustning och material. Dessa inordnas under sina respektive flikar och aktuell data skall färgmarkeras eller märkas på annat sätt samt anvisningar om verktyg och speciella hjälpmedel skall framgå. 9. Injusteringsmetod och tillvägagångssätt, beskrivning 10. Injusteringsprotokoll 11. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

31 TEKNISK BESKRIVNING-EL 31 av Förbrukningsmateriel 13. Reservdelsförteckning 14. Märksystem och skylttexter 15. Nöd- och säkerhetsmanövreringar, beskrivning Ange åtgärder som måste utföras Periodiserade provningar och provtagningar 18. Provningsprotokoll Provningsprotokoll, - intyg 19. Registreringshandlingar 20. Armaturförteckning Armaturförteckning innehållande uppgifter om antal, fabrikat, typ och placering. 21. Loggbok Beställarens noteringar under garantitiden. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

32 TEKNISK BESKRIVNING-EL 32 av 33 YUL YUP YUP.6 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer Beställarens driftpersonal skall informeras och utbildas enligt nedan. Beräknad tidsåtgång för information/utbildning är 2 timmar. Utbildningsplanen skall godkännas av beställaren Entreprenören skall genomföra utbildningen och information av beställarens driftpersonal. Denna del av utbildningen ingår som en del av ett samordnat paket av utbildningen. Tillsammans med övriga utbildningsdelar och D/U-instruktioner skall denna utbildning syfta till att ge beställarens driftpersonal en god kännedom om anläggningen och en tillräcklig kunskap att handha systemen. Under garantitiden skall kostnadsfri support ingå. Utbildningen skall genomföras systemvis och bl a innefatta genom- gång av: 1. Funktionsgenomgång av respektive system och vilket område som respektive system betjänar. 2. Placering av centralutrustningar och komponenter. 3. Genomgång av hur de enskilda komponenterna styrs och regleras. Inställningsvärden för apparater samt eventuella tidstyrningar och förreglingar. 4. Placering av nöd- och säkerhetsmanövreringar. 5. Vilka periodiserade provningar och provtagningar som skall genomföras. 6. Krav på åtgärder för drift och underhåll 7. Genomgång av drift- och underhållsinstruktionen och fabrikantens anvisningar i drift- och underhållsinstruktionen. 8. Genomgång av handhavande instruktioner. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

33 TEKNISK BESKRIVNING-EL 33 av 33 BILAGOR: Bilaga 1, Armaturförteckning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

34 Bilaga BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING 1 av 2 Projekt Konstruktör Telefon Sidnr Rev. Förfrågningsunderlag Pos Bild Fabrikat Typ Bestyckning Anmärkning L1 Ensto AVR L LED 20W Monteras dikt tak L2 Armatur i badrumsskåp ingår i annan leverans. Endast anslutning ingår i denna entreprenad. L3 Elektroskandia Tefem E x14W Monteras dikt tak L4 Elektroskandia E x14W Monteras under överskåp L5 Fagerhult Pleiad Ice G x42W Monteras infälld. L6 Elektroskandia E x21 Monteras under överskåp. L7 Ensto AVR L LED 20W Monteras på vägg ovan spegel. Inbyggd närvarosensor. L8 Ensto AVR L LED 20W Monteras dikt tak. Inbyggd närvarosensor. L9 Fagerhult Pozzo I, x60W Monteras infälld. Ljusreglering med dali. L10 Ecolux Lavanda Monteras infälld. L11 Hide a lite 1202 Multi Vit 3000K LED 3,5W Monteras infälld. Ljusreglering. Inkl. 1 st LED dimmer 350mA

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin B ENL ÄNDRINGSPM E2 HM 060825 A ENL ÄNDRINGSPM E1 HM 060328 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565

Läs mer

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem Sid 1 (14) 6 EL- OCH TELESYSTEM 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Under 20 års tid har vårdpersonalen haft trygghetslarmsystem med talkommunikation för att underlätta deras arbete. Eftersom det nu har kommit

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E GMKI, ESKILSTUNA 016-12 68 41 V LEB, ESKILSTUNA 016-15 89

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät

Riktlinjer för fastighetsnät Riktlinjer för fastighetsnät Skapad: Senast ändrad: R 19.1 Riktlinje för fastighetsnät inklusive bilagor Doknr: R 19.1 Processägare Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Bilaga 5 - Elanläggning Trädgårdsgatan 37 553 16 JÖNKÖPING Tel: 010-505 00 00 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systembeskrivning Etapp 2 6. El- och Teleprojektering Datum 2014-03-31 Status Systemhandling

Läs mer

Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav EL Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning Upprättad av Mats Ericson Giltig fr.o.m. 2015-05-11 Granskad av Terese Lindén Ersätter M4.002 2015-05-01 Mall nr: M4.002 Mallnamn: Projekteringskrav EL Fastställd av Emma Björkenstam Rev. 1 Projekteringskrav

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA 6.52.3 TEKNISK TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM Antal sidor 27 Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00 fax 08-638 30 99 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 64 TELESYSTEM 3 S T YT APPARATER, UTRUSTNINGAR,

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T Kv Kopparhammaren nr 7 I N R E D N I N G S E N T R E P R E N A D GARDINER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 0 03 6 Innehåll: Mängdförteckning Beskrivning Rumsförteckning 5

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

Riktlinjer inomhusnät för Rakel- och mobiltelefoni

Riktlinjer inomhusnät för Rakel- och mobiltelefoni Riktlinjer inomhusnät för Rakel- och mobiltelefoni Skapad: Senast ändrad: R 19.2 Riktlinje inomhusnät för Rakel- och mobiltelefoni inklusive bilagor Doknr: R 19.2 Processägare Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare

Läs mer

ROBUSTA FASTIGHETSNÄT

ROBUSTA FASTIGHETSNÄT ROBUSTA FASTIGHETSNÄT FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA FASTIGHETSNÄT Kanalisation, kablar och kopplingsställen 2011-10-21 1 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentöversikt rekommendationer.4 2 Syfte med dokumentet...

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

C4 Elkonsult AB Banmästarevägen 23 291 44 Kristianstad. Tel: 044 20 20 75 Hemsida: www.c4elkonsult.se E-post: info@c4elkonsult.se

C4 Elkonsult AB Banmästarevägen 23 291 44 Kristianstad. Tel: 044 20 20 75 Hemsida: www.c4elkonsult.se E-post: info@c4elkonsult.se C4 Elkonsult AB Banmästarevägen 23 291 44 Kristianstad Tel: 044 20 20 75 Hemsida: www.c4elkonsult.se E-post: info@c4elkonsult.se EGENKONTROLLPLAN ELANLÄGGNINGAR UPPDRAG NUMMER: HANDLINGSNUMMER: 300 SIDA:

Läs mer

ELKOs Röda Dosor. Apparatdosor Kopplingsdosor Multidosor Nyhet! Brandklassade dosor

ELKOs Röda Dosor. Apparatdosor Kopplingsdosor Multidosor Nyhet! Brandklassade dosor ELKOs Röda Dosor Apparatdosor Kopplingsdosor Multidosor Nyhet! Brandklassade dosor Apparatdosor Kopplingsdosor Multidosor Branddosor 2 Takdosor Branddosor tak Innehåll 4-7 Installationsexempel 8 Apparatdosor

Läs mer

Åtta veckor i verkligheten

Åtta veckor i verkligheten Lernia Utbildning AB Gymnasiearbete 100 p Åtta veckor i verkligheten Fredrik Appelberg Datum 2014-09-12 Handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 Sida: 2 Resultat 4 2.1 Redovisning av arbetet 4 2.2

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver BOX Boxarna som samlar alla uttag du behöver De flesta behov löser du själv med våra standardboxar Överallt krävs det uttag kraft, tele, data och signal. Många gånger också på samma ställe. Lösningen är

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Teknisk anvisning buss 6 EL- OCH TELESYSTEM

Teknisk anvisning buss 6 EL- OCH TELESYSTEM Sidantal 45 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 2(45) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM... 3 60/1 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Teknisk anvisning 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. 2.0

Teknisk anvisning 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. 2.0 Sidantal 47 6 EL- OCH TELESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2(47) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer