Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL"

Transkript

1 TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

2 TEKNISK BESKRIVNING-EL 2 av 33 Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM ELKRAFTSYSTEM BCB/1 Lågspänningsnät för växelström kabelnät i mark eller hus F Belysningssystem och ljussystem H/1 Elvärmesystem-system med radiator ed J Motordriftsystem TELESYSTEM BCD/1 64.CBB/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem-fastighetsnät för informationsöverföring Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem DBB Entrésignalsystem EBD Porttelefonsystem EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem ECB/31 Ljudöverföringssystem teleslinga ECC/2 Bildöverföringssystem kabel-tv-system G System för potentialutjämnad närmiljö BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING BEC DEMONTERING BEC.6 Demontering av el- och teleinstallationer S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SBE DOSOR SBF KANALSYSTEM SBJ KABELGENOMFÖRINGAR SBK STATIV G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

3 TEKNISK BESKRIVNING-EL 3 av 33 SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D SC EL- OCH TELEKABLAR M M SCB KRAFTKABLAR SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SED JORDFELSBRYTARE SEF MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR SKF ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SLB STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM SMB ELUTTAG SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M SNB FASTA LJUSARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING SNT BELYSNINGSMATERIEL TG APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM TGD KOPPLINGSENHETER I DATANÄT TKB APPARATER I TELETEKNISKA STYRSYSTEM Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

4 TEKNISK BESKRIVNING-EL 4 av 33 YUJ YUL UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER BILAGOR: Bilaga 1 Armaturförteckning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

5 TEKNISK BESKRIVNING-EL 5 av 33 6 EL- OCH TELESYSTEM Denna beskrivning ansluter till AMA 98 Denna beskrivning är upprättad av: Ikkab Humlegatan Borås Handläggare: Leif Svensson Tel: Fax: E-post: För entreprenaden skall även gälla: Separat redovisad AF-del. Svensk standard SS Elinstallationsreglerna, utgåva 2. Bokvämt, tillhandahålls av beställaren. Entreprenadens huvudsakliga omfattning: Denna entreprenad omfattar ombyggnad av plan 0 (matsal och kök) och plan 1 (kontor till lägenheter) i, Borås enligt ritningar och denna beskrivning. Elentreprenaden omfattar installation av anläggningar för kanalisation, kraft och belysning samt teletekniska anläggningar. Entreprenaden skall omfatta leverans och montage av elanläggningar enligt denna beskrivning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning, varvid även skall ingå att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående ledningar och apparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

6 TEKNISK BESKRIVNING-EL 6 av 33 Orientering om elanläggningen Denna beskrivning avser elektriska installationer inom ombyggnaden. Det åligger anbudsgivare genom besök på plats samt hos beställaren inhämta de ytterligare upplysningar som kan behövas för lämnande av ett komplett anbud. Administrativa föreskrifter enligt separat handling. Där ej speciella krav ställs i handlingar utförs anläggningen enligt gällande byggnorm och enligt anvisning från aktuell myndighet. BBR, BÄR skall gälla där inget annat anges. Krav enligt brandskyddsdokumentation skall beaktas vid uppbyggnad av anläggningen. El- och teleförsörjning Elleverans Nätägare är Borås elnät som levererar elkraft vid systemspänning 400/230 V, 50 Hz. Leverans av bredband, telefon och TV Befintlig koppar och fiberservis skall användas i denna entreprenad. Mätanordningar Mätare för debitering till nya lägenheter skall placeras i elrum. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad Entreprenaden enligt denna handling omfattar leverans, montage och injustering av elanläggningar som kanalisation, kraft, belysning, och tele. Alla utrustningar skall funktionsprovas i samarbete med berörd entreprenör. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

7 TEKNISK BESKRIVNING-EL 7 av 33 Särskilda samordningskrav Samordning skall ske för att undvika kollisioner mellan olika installationer genom separata samordningsmöten. Material i och metod för uppförande av byggnad Generellt gäller att vid val av material skall detta vara miljövänligt, dosor, rör, ledningar, apparater m m skall vara i halogenfria plaster. Centralutrustningar Centraler skall utföras för TN-S-system (5-ledarsystem). Centralernas uppbyggnad framgår av enlinjeschema. Centraler till lägenheter skall vara utförda som normcentraler och monteras infällda.. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

8 TEKNISK BESKRIVNING-EL 8 av 33 Kanalisationssystem Kanalisationen utgörs av trådstege, infällda rör och ledningskanaler. Ledningssystem Huvudledningsnät för 400/230 V utförs som TN-S nät (5-ledarsystem). Data- och teleledningar skall förläggas så lång som möjligt från kraftkablar. I huvudsak skall all elinstallation utföras infälld i rör i nya väggar med undantag av installationer i sockellister och installationer i elkanaler inom trapphus/samlingssal mm. Vissa väggar inom lägenheter påsadlas endast för infälld installation med rör, apparater på dessa väggar monteras utanpåliggande. På befintliga väggar monteras apparater i sockeldosor. Övrigt I beskrivningen angivna fabrikat och typer på materiel får bytas ut mot likvärdig. Beställaren avgör om föreslagen materiel är likvärdig. Vid förfrågan om byte skall all erforderlig dokumentation tillhandahållas beställaren för ställningstagande om likvärdighet föreligger. Tekniska uppgifter i anbudet Anbud skall innehålla tekniska data, beskrivningar, fabrikat, katalognummer och typbeteckning för offererad materiel i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet med avseende på driftsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov. Där beskrivning anger fabrikat- eller typangivelse, skall anbud baseras på detta utförande. Likvärdig utrustning får offereras separat. Likvärdigheten avgörs av beställaren. Tekniska uppgifter i anbud skall vara skrivna på svenska. Begreppsbestämmelser Följande gäller: Uttrycket leverans skall om ej annat anges tolkas så att därmed avses leverans av en färdig prestation omfattande såväl arbete som materiel. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

9 TEKNISK BESKRIVNING-EL 9 av EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM 63.BCB/1 Lågspänningsnät för växelström kabelnät i mark eller hus Nya mätartavlor till lägenheter skall anslutas till befintlig huvudcentral. Strömbelastade ledningar såsom huvud- och gruppledningar skall skiljas från ledningar för teleanläggningar. 63.F Belysningssystem och ljussystem I elentreprenaden ingår ljusarmaturer, montage- och inkopplingsarbeten i omfattning enligt ritningar, armaturförteckning och denna beskrivning. Entreprenören levererar alla ljuskällor som behövs för levererade ljusarmaturer. Särskilda samordningskrav Innan montering sker av infälld belysning i samlingssal, kök mm skall placeringen samordnas med ventilationsentreprenören, så att eventuella kollisioner undviks. 63.H/1 Elvärmesystem-system med radiator ed Handdukstorkar skall levereras i omfattning enligt ritningar. 63.J Motordriftsystem För tvätt och torkutrustning samt spisfläktar i lägenheter monteras uttag i omfattning enligt ritningar. För köksutrustning i kök monteras säkerhetsbrytare i omfattning enligt ritningar. För ventilation skall aggregat inkopplas till lediga grupper i befintlig central A1DA i omfattning enligt ritning. I miljörum 3/025 skall joniseringsaggregat anslutas till befintlig grupp för belysning i rummet enligt ritning. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

10 TEKNISK BESKRIVNING-EL 10 av 33 För brandgasventilation skall 2 st brandgasfläktar, BF-Hiss och BF-lgh, inkopplas på vindsplan till central A1B. I central A1B läggs grupp 9 ihop med grupp 8, grupp nio nyttjas till ny BF-Lgh placerad i fläktrum, säkras 10A. Ledning 3G1,5 ca 5m. Ledig trefasgrupp (grupp 4-6) nyttjas till ny BF-Hiss placerad på vind, säkras 10A. Brandsäker kabel 5G1,5 ca 15m. 64 TELESYSTEM 64.BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystemfastighetsnät för informationsöverföring Systemet omfattar i huvudsak ledningsnät och uttag för data och telefoni. Omfattning enligt ritningar. Anläggningarna ansluts till befintliga plintar/stativ i elrum på plan CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem Befintlig centralapparat skall behållas och kompletteras i denna entreprenad. Befintlig centralapparat är av fabrikat EBL 128 och installerad av Niscayah. Kontaktperson på Niscayah är Ronny Hjelm, tel: Nya slingor skall anordnas för nya detektorer inom ombyggda delar enligt ritningar. Förutom på ritningar redovisade nya detektorer och larmtryckknappar skall befintliga detektorer och larmtryckknappar bytas ut till nya i övriga huset, för uppgradering till ett adresserbart system. I fläktrum på vindsplan skall även kompletteras med adressenhet för brandgasfläktar. I trapphus skall röklucka monteras, denna skall styra via signal från detektor i trapphus Omfattning enligt följande: 49 st rökdetektorer. 7 st larmtryckknappar. 2 st kapslade värmedetektorer. 2 st 2-kanalig adressenheter för brandgasfläktar på vind samt rökgasventiltation trapphus. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

11 TEKNISK BESKRIVNING-EL 11 av 33 Nya detektorer och larmtryckknappar ansluts till befintlig ledning och befintliga lägen för detektorer/larmtryckknappar. Ny adressenhet för brandgasfläktar läggs in på befintlig slinga mellan detektorer på vind. Från adressenhet förläggs en ledning typ ELQRB 2x1 (röd) till varje styrenhet för brandgasfläktar. Ledning avslutas i sling om 0,5 vid fläkt, anslutning ingår i styrentreprenad. Ny adressenhet för brandgasventilation i trapphus läggs in på befintlig slinga för detektor i trapphus samt 20m ELQRB 2x1 (röd). 5 st larmlagringstablåer skall levereras och monteras på 5 st våningsplan (plan 2, 3, 4, 5 och 6). Exakta placeringar av tablåer skall samordnas med brukaren. Ledningsnät till tablåer skall utföras med FKAR PG 2x2x0,5 från befintlig centralapparat. Ledningarna förläggs i ellist i trapphus invid befintlig ellist för trygghetslarmutrustning. 64.DBB 64.EBD Entrésignalsystem Befintlig entrésignal till varumottagning behålls, med ny placering enligt ritningar. Porttelefonsystem Befintlig porttelefon skall behållas, med ny placering enligt ritning. 64.EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem Befintlig AV-anläggning med tillhörande högtalare, projektor, filmduk ljudanläggning och vertikal elkanal skall behållas med ny placering vid scen. Demontering och flytt av denna utrustning utförs av annan entreprenör (Sharp). I denna entreprenad ingår komplettering av uttag 230V för ljudanläggning samt uttag för data i vertikal elkanal i omfattning enligt ritning. Uttag 230V skall brytas vid utlöst brandlarm. 64.ECB/31 Ljudöverföringssystem teleslinga Restaurang/samlingssal skall förses med teleslinga i omfattning enligt ritningar. I denna entreprenad ingår ledningsnät, brukaren levererar förstärkare. Ledningsnätet förläggs i rör ovan undertak. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

12 TEKNISK BESKRIVNING-EL 12 av ECC/2 Bildöverföringssystem kabel-tv-system Befintligt system för TV-anläggning skall kompletteras enligt följande: Lägenheter och samlingssal förses med uttag för TV i omfattning enligt ritningar. Ny avtappare monteras invid befintlig förstärkare i stativ. Anslutningssladdar I entreprenaden ingår leverans av 1 st mottagarkabel/lägenhet på våning 01 med en längd på 3 m. Kabel skall levereras vid slutbesiktning mot kvitto. Till samlingssal/matsal levereras 1 st mottagarkabel med en längd på 3 m 66.G System för potentialutjämnad närmiljö Omfattning Potentialutjämning skall utföras i badrum i lägenheter enligt gällande Svensk Standard. Potentialutjämning av rör i badrum skall utföras i omfattning enligt ritningar. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING BEC BEC.6 DEMONTERING Demontering av el- och teleinstallationer I entreprenaden ingår demontering av installationer i samtliga utrymmen som omfattas av ombyggnaden. Anbudsgivare skall genom platsbesök förvissa sig om demonteringens omfattning. Demonterat material som ej återanvänds skall överlämnas till beställaren. Materialet skall uppläggas på av beställaren anvisad plats. Material som ej skall överlämnas är ledningar och dosor, dessa och övrig material som beställaren ej önskar behålla skall bortforslas av entreprenören. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

13 TEKNISK BESKRIVNING-EL 13 av 33 Farligt avfall såsom förbrukade lysrör, gasurladdningslampor och apparater som innehåller kvicksilver skall tas om hand och bortforslas av entreprenören. Befintliga ledningar för data som ej används efter ombyggnaden skall demonteras i hela sin längd. S SBE APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM DOSOR Dosor i brandavskiljande och ljudisolerade väggar skall placeras i skilda regelfack. Utrymmen runt dosor skall brandtätas enligt anvisningar i Gyproc handbok samt dosleverantören anvisningar. SBE.1 SBE.2 SBE.311 SBE.312 Anslutningsdosor Anslutningsdosa skall vara försedd med kopplingsplint med anslutningsklämmor typ skruvklämmor. Apparatdosor Apparatdosor som ej förses med apparat skall förses med doslock. Infällda kopplingsdosor Doslock skall sättas upp efter målning och tapetsering. Doslock skall vara utfört för skruvfastsättning. Armaturdosor SBF SBF.1 KANALSYSTEM Ellistsystem Vissa apparater inom lägenheter skall monteras i sockeldosor. Sockellister levereras och monteras av byggentreprenören. Omfattning framgår av ritningar. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

14 TEKNISK BESKRIVNING-EL 14 av 33 SBJ SBJ.1 SBJ.112 SBJ.15 KABELGENOMFÖRINGAR Håltagningar upp till 30 mm för egna installationer utförs av elentreprenören. Vid genomföringar genom betongplatta skall dessa utföras radontäta. Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Håltagningar i icke brandklassade väggar eller bjälklag skall tätas. Kabelgenomföringar i yttervägg eller yttertak Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Kabelgenomföringar i brandklassade väggar skall utföras med godkänd brandtätning som motsvarar väggens brandtekniska klass. SBK SBK.2 SBL STATIV Stativ för teleutrustning Befintligt stativ för data behålls. FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M SBL.1 SBL.11 SBL.12 Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus Fästdon utomhus skall vara av rostfritt stål. Plastklammor får ej används utomhus. Synligt förlagd ledning skall klamras med typ Letti eller APK- klammer. Fästdon för apparater Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

15 TEKNISK BESKRIVNING-EL 15 av 33 SBQ SBQ.11 KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D Vid infälld installation skall ledningsförläggning ske i installationsrör. Rörlängder och antal böjar mellan dosor skall anpassas så att ledning lätt kan dras in och ut. Installationsrör skall vara av typ halogenfria VP. Tomrörsinstallation skall förses med dragtråd. Elinstallationsrör på väggyta eller takyta SBQ.2 SBQ.221 Infällda elinstallationsrör Elinstallationsrör i regelkonstruktion SC EL- OCH TELEKABLAR M M Utförandekrav Ledningsförläggning skall ske dolt inom lägenheter. Om utvändig förläggning måste ske skall dessa ledningar förläggas i vertikala hörnlister. Vertikala ellister mitt på vägg får ej förekomma. Horisontella ledningar vid golv skall förläggas i golvlister med utrymme avsedda för elledningar. Golvlister levereras av byggentreprenören. SCB KRAFTKABLAR Huvudledningar skall vara utförda som TN-S- system (5-ledarsystem). SCC SCF INSTALLATIONSKABLAR Infällda ledningar skall vara typ FQ. Vid utvändig förläggning skall ledningar vara av typ EQQ. Ledningar skall vara 3x1,5 där ej annat anges. TELE- OCH DATAKABLAR Typ av telekablar anpassas efter resp. system och leverantörens anvisningar. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

16 TEKNISK BESKRIVNING-EL 16 av 33 SC-.11 SC-.2 SC-.221 Kablar på väggyta eller takyta Infällda kablar Samtliga infällda kablar i vägg eller tak skall förläggas i installationsrör förutom där kablar förläggs i ellister. Kablar i regelkonstruktion SEC SEC.3 SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE Dvärgbrytare I samtliga centraler för lägenheter skall monteras dvärgbrytare. Märkström framgår av enlinjeschema. SED SED.1 JORDFELSBRYTARE Strömkännande jordfelsbrytare Samtliga centraler skall förses med jordfelsbrytare. Omfattning enligt enlinjeschema. Jordfelsbrytare för personskydd skall vara utförda för montage i normkapsling. Jordfelsbrytare skall vara typ A. SEF SEF.2 MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STORHETER Elmätare Mätartavlor för lägenheter skall levereras i omfattning enligt ritningar. SKB SKB.42 KOPPLINGSUTRUSTNINGAR Kopplingsutrustningar skall vara utförda som TN-S- system (5- ledarsystem). Lådkapslade kopplingsutrustningar för lågspänning Centraler skall vara utförda för TN-S-system (5-ledarsystem). G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

17 TEKNISK BESKRIVNING-EL 17 av 33 SKB.4222 Dvärgbrytarcentraler Centraler för gruppledningar uppbyggs med dvärgbrytare. Utöver dvärgbrytare och apparater för installationer ingående i denna entreprenad skall central vara bestyckade med huvudbrytare och jordfelsbrytare. Centralkapsling i lägenheter skall vara av typ infälld vit plåtkapslad. Central monteras ovanför kapphylla. I centraler skall finnas minst 10% reservsäkringar utöver erforderligt antal samt ytterligare 30% utrymme för apparater för senare montage. SKF ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM Material- och varuföreskrifter Apparater inom likartade utrymmen skall vara i kulör polarvit. Utförandeföreskrifter Apparater placerade intill varandra skall ha gemensam täckplatta. Apparater monteras efter tapetsering och målning. SLB STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM SLB.1 Installationsströmställare Entreprenören är skyldig att på platsen kontrollera gällande ritningar över dörrhängningen, så att strömställarna blir rätt placerade. Strömställarna skall vara utförda i termoplast, kulör polarvit och av typ storvipp. Där flera apparater placeras intill varandra skall de sammanbyggas. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

18 TEKNISK BESKRIVNING-EL 18 av 33 SMB SMB.11 SMB.182 SMB.3 ELUTTAG Vägguttag, högst 16A för allmänbruk Uttag skall vara dubbla och utförda i termoplast, kulör polarvit, placerade 0,2 m ö g i lägenheter och 0,3 m ö g i övriga utrymmen, eller under strömställare där ej annat anges. Uttag monterade i kombination med strömställare skall vara enkla och utförda i termoplast, kulör polarvit. Uttag på uteplats/balkong skall vara i kapslat utförande med självstängande lock Vägguttag för elspis Uttag för spis skall vara av typ Perilex. Lamputtag SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M Samtliga armaturer skall levereras fritt montageplatsen, uppackas, rengöras, monteras och inkopplas. Samtliga armaturer förses med ljuskällor anpassade till ljusarmaturens bestyckning. SNB SNB.1 FASTA LJUSARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING I entreprenaden skall levereras armaturer till utrymmen enligt armaturförteckning. I anbud får offereras andra typer av armaturer än föreslagna i armaturbeskrivning. I anbud skall anbudsgivare redovisa typ av armaturer som ingår i anbudspriset. Fasta ljusarmaturer för öppen montering Vid montage av armaturer i undertak skall undertaksritningar noga studeras så att dosor och rörutlopp placeras i harmoni med undertaksmönster. Armaturer som monteras på mjuka takplattor skall fästas med kottling eller annan avlastning t ex plåt. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

19 TEKNISK BESKRIVNING-EL 19 av 33 SNT SNT.1 BELYSNINGSMATERIEL Ljuskällor Till samtliga levererade armaturer skall levereras ljuskällor. SNT.11 Glödlampor Glödlampor skall vara matta och i longlife utförande. SNT.12 SNT.122 Lysrör Fullfärgsrör Samtliga lysrör skall vara fullfärgslysrör, varmvita, färgtemperatur 3000K. SNT.124 Kompaktlysrör Samtliga kompaktlysrör skall vara fullfärgslysrör, varmvita, färgtemperatur 3000K. SNT.23 Elektroniska driftdon Samtliga HF-don skall ha varmstartsfunktion enligt IEC 929. SPB.183 Elektriska handdukstorkar Handdukstorkar skall vara av fabrikat Pax TRS 60 i kromat utförande och med dold anslutning, E eller likvärdig. Handdukstork monteras på höjd enligt ritningar. TFC.2241 Mottagaruttag Mottagaruttag skall levereras i omfattning enligt ritning. Uttag ska vara utförda för både TV och radiomottagning Uttag ska ha samma typ av täcklock som övriga apparater i anläggningen. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

20 TEKNISK BESKRIVNING-EL 20 av 33 TG TGD TGD.2 APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM KOPPLINGSENHETER I DATANÄT Nät och samtliga kopplingsenheter skall uppfylla krav motsvarande kategori 6 oskärmat.. Uttag i datanät Datauttag skall vara typ enlig 64.EDB. Uttagens täckplattor skall vara av samma utförande som för övriga elapparater. TGD.5 Korskopplingskablar Befintliga korskopplingskablar skall användas. TKB APPARATER I TELETEKNISKA STYRSYSTEM G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

21 TEKNISK BESKRIVNING-EL 21 av 33 Y YT YTB YTB.1 YTB.16 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Beställaren förbehåller sig rätten att utan extra kostnad ändra beteckningar på system, don, apparater etc. under entreprenadtiden. Ändringar skall ske före tillverkning av skyltar, märkband etc. Entreprenören skall i god tid, min. 3 veckor före tillverkning av skyltar och märkband sända över skyltlista för godkännande av beställaren. Märkning av el- och teleinstallationer Där komponent är dold, t ex av undertak, skall märkningen dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att komponenten lätt kan hittas. Är komponenten så placerad att läsavståndet blir för stort för bekväm läsning av märkskylt, dubbleras märkningen. I entreprenaden ingår märkning av nya centraler, ledningar, och kopplingsutrustningar. Märkning av apparater, ledningar m m inom apparatskåp skall i princip utföras enligt RA 98 EL Bilaga RA YTB/1, tabell RA YTB/1 (YTB.1632) och figur RA YTB/1 (YTB.16315). Gruppskylt i kopplingsutrustning för huvudledning skall beskriva ansluten objektsadress, kabelarea, max säkring och ströminställning. I entreprenader ingående kopplingsutrustningar skall förses med märkning vid huvudelkopplare. Vid elkopplare och vid säkring skall med tydlig märkning anges till vilken strömkrets elkopplaren eller säkringen hör. Vid överströmsskydd i utgående ledning skall finnas: 1. Uppgift om högsta tillåtna märkström för säkring eller största tilllåtna ströminställning av annat kortslutningsskydd samt högsta tillåtna ströminställning av överlastskydd om sådant finns. 2. Uppgift om area erfordras dock inte i fråga om ledning med ledare av Cu om ledningen har 1,5 mm 2 area. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

22 TEKNISK BESKRIVNING-EL 22 av 33 YTB.161 Märkning av el- och telekanalisationsinstallationer Färgmärkning skall utföras med följande kulörer: orange för telefonsystem blå för allmänna teletekniska system gul för belysnings-, elvärme- och motordriftsystem. Skylt som förklarar färgmärkningens innebörd skall sättas upp vid samtliga centraler som ingår i entreprenaden. Outnyttjad elrörskanalisation skall adressmärkas i varje ände med uppgift om var andra änden mynnar ut. YTB.163 Märkning av elkraftsinstallationer Huvudledning, centralutrustning och mätanordning skall märkas enligt SS (IBL 96) bilaga A punkt A.2. YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer Märkning av apparater i kopplingsutrustning Märkning av huvudströmkrets inom kopplingsutrustning Märkning av kopplingsplintar i kopplingsutrustning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

23 TEKNISK BESKRIVNING-EL 23 av 33 YTB Märkning av lådkapslade centraler Angivna nya centralbeteckningar på ritningar är preliminära. Entreprenör skall innan tillverkning av skyltar utförs kontrollera med beställaren exakta centralbeteckningar. Märkning med märkskyltar Vid huvudledning skall märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända. Märkning med gruppförteckning Gruppförteckning skall kompletteras med handhavandeinstruktion för eventuell jordfelsbrytare YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Kablar mellan apparater inom kopplingsutrustningar skall förses med löpande nollnummer. YTB Märkning av huvudledningar YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem YTB.164 Märkning av teleinstallationer YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer Märkning av tele- och datanät i fastighet Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler Monteringsritning skall sättas upp invid monteringsstativ. Monteringsritning invid stativ skall skyddas med plastficka. Märkskyltar för plintar får inte fästas på täcklock, kåpa e d. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

24 TEKNISK BESKRIVNING-EL 24 av 33 YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer YTB.2 YTB.263 Skyltning för installationer Skylttexter skall redovisas för beställaren före tillverkning. Skylt med upplysningstext skall vara vit med svart text. Skylt med varningstext skall vara gul med svart text. Skyltarna skall ha enhetlig texthöjd och storlek. Texthöjd min 4 mm. Skyltning för elkraftsinstallationer Översiktsschema vid kopplingsutrustningar Huvudledningsschema skall upprättas omfattande ombyggnaden och sättas upp vid huvudcentral. YTB.264 Skyltning för teleinstallationer YTB.2642 Skyltning för telekommunikationsinstallationer G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

25 TEKNISK BESKRIVNING-EL 25 av 33 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Entreprenören utför injustering och provning av i entreprenaden ingående utrustningar och komponenter så att avsedd funktion och föreskrivna värden erhålls. Allt injusteringsarbete för de anläggningsdelar, som skall provas, måste vara avslutat före det att provning får påbörjas. Injusteringsdon får inte ändras efter det att provningen påbörjats. Egen provning Entreprenören skall utföra fullständig funktionsprovning av samtliga anläggningar, system och funktioner som omfattas av entreprenaden. Egenprovning genomförs så fort anläggningsdel färdigställts och skall vara klar innan slutbesiktning. Dokumentation och protokoll över egenprovning skall lämnas före kontroll av driftsatt anläggning. YTC.1 Provning av installationssystem Under uppbyggnaden skall elinstallationen fortlöpande kontrolleras att den uppfyller såväl Starkströmsföreskrifternas som beställarens krav. Entreprenören skall dessutom utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före idrifttagning. Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Den skall verifieras. Dokumentation i form av scheman, diagram eller tabeller skall finnas tillgängliga vid kontrollen. Entreprenören skall utföra följande provningar: isolationsmätning av samtliga huvudledningar och gruppledningar utlösningsprov av jordfelsbrytare funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband. Provning skall genomföras på ett sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. Beställaren eller dennes representant skall beredas tillfälle att deltaga i all provning. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

26 TEKNISK BESKRIVNING-EL 26 av 33 Kontinuitet hos skyddsledare och PEN-ledare Kontroll skall ske efter isolationsmätning mellan skyddsledare och neutralledare för att säkerställa att dessa ledare inte är hopkopplade i kretsen. Potentialutjämningsledare skall kontrolleras för att fastställa att utsatta delar och ledande delar, som inte tillhör elinstallationen, har samma potential. YTC.16 YTC.163 Provning av el- och telesystem All provning skall redovisas i separat uppgjort provningsprotokoll som attesterats av ansvarig provare. Även samhörande eller överordnade system skall innefattas av provningen. Se under respektive anläggningsdel. Provning av elkraftsystem YTC.1632 Provning av belysningssystem och ljussystem Följande provningar skall utföras: funktionsprovning av belysningsmanövrering funktionsprovning av ljusfördunkling YTC.164 Provning av telesystem YTC.1644 Provning av telekommunikationssystem YTC.166 YTC.2 Provning av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation Injustering av installationssystem YTC.2632 Injustering av belysningssystem och ljussystem Injustering av belysningssystem skall utföras och dokumenteras i protokoll. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

27 TEKNISK BESKRIVNING-EL 27 av 33 YU YUC TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER I handlingar, som utarbetats av entreprenör, skall symboler, beteckningar, definitioner, scheman o d vara enligt Bygghandling 90. Handlingar, som utarbetats av entreprenör, skrivs på svenska. Original skall ha sådan struktur att tydlig reproduktion erhålls. Vid fotografisk förminskning till A3 alt till A4 skall kopior vara tydliga och fullt läsbara. Entreprenören skall upprätta bygghandlingar för elcentraler. Bygghandlingar för elcentraler skall levereras till beställaren för granskning. Entreprenören skall lämna underlag för samordnade detaljritningar för installationer i följande trånga och svåråtkomliga utrymmen. Bygghandlingar skall levereras till beställaren i 2 kopieomgångar. Bygghandlingar skall överlämnas till beställaren för granskning under 2 veckor före arbetet påbörjas. YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Handling som upprättas av entreprenören skall ha grafiska symboler för elinstallationsritningar och -scheman enligt SS-EN serien och SEK Handbok 412. Strukturscheman och översiktsscheman skall utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 419. Strukturscheman och översiktsscheman skall utföras enligt SS-EN och SS-EN Nätkartor, scheman och installationsritningar för el- och teleinstallationer skall utföras enligt anvisningar som ges i SEK Handbok 422 och Bygghandlingar 90. Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: skyltlista Funktionsbeskrivande scheman skall utföras enligt SS-EN och SS-EN Förbindningsscheman, -tabeller och -listor som skall utföras enligt SS-EN och SS-EN G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

28 TEKNISK BESKRIVNING-EL 28 av 33 YUC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer Bygghandlingar för kopplingsutrustningar Entreprenören skall utöver i AMA angivna handlingar tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: monteringsritningar över centraler och apparatskåp yttre förbindningsschema eller förbindningstabell datasammanställningar YUC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning: monteringsritningar över ställ o d registreringshandlingar för interna telenät YUE YUE.6 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer Underlag för relationsritningar omfattar allt underlag i ritningsform som tillhandahållits som bygghandling. Underlag skall märkas RELATIONSUNDERLAG och vara daterat. Eventuellt byte av material gentemot beskrivning och PM skall klart framgå. Relationsunderlag skall omfatta 1 omgång ritningar som förvaras på byggplatsen där de löpande ändringarna införes under arbetets gång, dock minst en gång per vecka. Handlingarna skall överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktning. YUJ UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

29 TEKNISK BESKRIVNING-EL 29 av 33 YUJ.6 Underlag för driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Entreprenören skall utöver i AMA angivna handlingar tillhandahålla följande underlag för driftinstruktioner: skyltlistor förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av driftpersonal princip för märkning felsökningsinstruktion förteckning över E-nummermärkt materiel beskrivning över utrustnings verkningssätt, kompletterad med erforderliga ritningar, scheman samt monterings- och driftanvisningar förteckning över utrustningar som innehåller batterier. Förteckningen skall innehålla, antal enheter, installationsår och utbytes- eller skrotningsprogram. Datablad, broschyrer, tillverkares driftinstruktioner och underhållsinstruktioner enligt tillverkares egen standard får levereras under förutsättning att principschema, flödesschema, o d överensstämmer med entreprenadens utförande beteckningar överensstämmer med märkskyltar typ, storlek och utförande tydligt markeras för entreprenaden inte aktuella texter, bilder o d avlägsnas. I instruktioner skall ingå funktionsbeskrivning för el- och teleinstallationernas styrsystem. Underlag för driftinstruktioner skall levereras i 2 omgångar insatta i pärmar och 1 st CD/USB. Pärmar och CD/USB skall överlämnas mot kvitto till beställaren senast vid slutbesiktning. Dock skall det finnas framme min en omg. dokumentation vid tillfälle för information till beställarens personal. Denna får var förhandskopia. Pärmarna skall vara vita plastpärmar med ficka på pärmsida och pärmrygg. Register skall vara i plast, I de fall där underregister förekommer skall dessa vara i papper (eller plast i annan färg) och numrerade efter behov. Underlag för driftinstruktioner el och tele och underlag för underhållsinstruktioner el och tele Underlaget skall omfatta följande: (följer innehållsförteckningen). G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

30 TEKNISK BESKRIVNING-EL 30 av Adress- och telefonförteckning Adresser och telefonnummer över projektör, entreprenörer, leverantörer och tillverkare som medverkat i entreprenaden. 2. Apparat/Komponentförteckning Apparater och komponent skall förtecknas enligt bifogat formulär Besiktningsprotokoll Myndighetsbesiktning. Förbesiktning/Slutbesiktning/Efterbesiktning. 5. El-scheman och apparatskåpsritningar i ingående i denna entreprenad. 6. Gruppförteckningar 7. Fabrikantbroschyrer, diagram, montageanvisningar, sprängskisser Katalog och datablad på svenska från fabrikat, där all teknisk data m m av utrustning och materiel framgår. Dessa inordnas under sina respektive flikar och aktuell data skall färgmarkeras eller märkas på annat sätt. Beskrivning över utrustningens verkningssätt, kompletterad med erforderliga ritningar, scheman, monterings- och driftanvisningar. Handhavandeinstruktion till varje utrustning, enhet eller apparat. 8. Förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder. Tillverkarens skötselinstruktioner över i entreprenaden ingående utrustning och material. Dessa inordnas under sina respektive flikar och aktuell data skall färgmarkeras eller märkas på annat sätt samt anvisningar om verktyg och speciella hjälpmedel skall framgå. 9. Injusteringsmetod och tillvägagångssätt, beskrivning 10. Injusteringsprotokoll 11. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

31 TEKNISK BESKRIVNING-EL 31 av Förbrukningsmateriel 13. Reservdelsförteckning 14. Märksystem och skylttexter 15. Nöd- och säkerhetsmanövreringar, beskrivning Ange åtgärder som måste utföras Periodiserade provningar och provtagningar 18. Provningsprotokoll Provningsprotokoll, - intyg 19. Registreringshandlingar 20. Armaturförteckning Armaturförteckning innehållande uppgifter om antal, fabrikat, typ och placering. 21. Loggbok Beställarens noteringar under garantitiden. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

32 TEKNISK BESKRIVNING-EL 32 av 33 YUL YUP YUP.6 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer Beställarens driftpersonal skall informeras och utbildas enligt nedan. Beräknad tidsåtgång för information/utbildning är 2 timmar. Utbildningsplanen skall godkännas av beställaren Entreprenören skall genomföra utbildningen och information av beställarens driftpersonal. Denna del av utbildningen ingår som en del av ett samordnat paket av utbildningen. Tillsammans med övriga utbildningsdelar och D/U-instruktioner skall denna utbildning syfta till att ge beställarens driftpersonal en god kännedom om anläggningen och en tillräcklig kunskap att handha systemen. Under garantitiden skall kostnadsfri support ingå. Utbildningen skall genomföras systemvis och bl a innefatta genom- gång av: 1. Funktionsgenomgång av respektive system och vilket område som respektive system betjänar. 2. Placering av centralutrustningar och komponenter. 3. Genomgång av hur de enskilda komponenterna styrs och regleras. Inställningsvärden för apparater samt eventuella tidstyrningar och förreglingar. 4. Placering av nöd- och säkerhetsmanövreringar. 5. Vilka periodiserade provningar och provtagningar som skall genomföras. 6. Krav på åtgärder för drift och underhåll 7. Genomgång av drift- och underhållsinstruktionen och fabrikantens anvisningar i drift- och underhållsinstruktionen. 8. Genomgång av handhavande instruktioner. G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

33 TEKNISK BESKRIVNING-EL 33 av 33 BILAGOR: Bilaga 1, Armaturförteckning G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk beskrivning.doc

34 Bilaga BILAGA 1 ARMATURFÖRTECKNING 1 av 2 Projekt Konstruktör Telefon Sidnr Rev. Förfrågningsunderlag Pos Bild Fabrikat Typ Bestyckning Anmärkning L1 Ensto AVR L LED 20W Monteras dikt tak L2 Armatur i badrumsskåp ingår i annan leverans. Endast anslutning ingår i denna entreprenad. L3 Elektroskandia Tefem E x14W Monteras dikt tak L4 Elektroskandia E x14W Monteras under överskåp L5 Fagerhult Pleiad Ice G x42W Monteras infälld. L6 Elektroskandia E x21 Monteras under överskåp. L7 Ensto AVR L LED 20W Monteras på vägg ovan spegel. Inbyggd närvarosensor. L8 Ensto AVR L LED 20W Monteras dikt tak. Inbyggd närvarosensor. L9 Fagerhult Pozzo I, x60W Monteras infälld. Ljusreglering med dali. L10 Ecolux Lavanda Monteras infälld. L11 Hide a lite 1202 Multi Vit 3000K LED 3,5W Monteras infälld. Ljusreglering. Inkl. 1 st LED dimmer 350mA

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 BOLLEBYGD KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE IKKAB Borås G:\Installation\Projekt\2014\ Örelundsskolan Bollebygds kommun\20. Teknisk beskrivning\el\teknisk beskrivning

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun Nybyggnad Hus Gruppboende RAMBESKRIVNING snummer: 015-12 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 6 El- och telesystem 2 El- och telekablar 6

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 23 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 KANALISATIONSSYSTEM 9 63 ELKRAFTSYSTEM

Läs mer

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20150201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (17) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20150201

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.7 RAMBESKRIVNING EL Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ Uppdrags nr 11084 Handläggare: Upprättad av: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL OCH TELESYSTEM

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Totalt antal sidor inkl. försättsblad 12 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Rev RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM 2 av 12 Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 17 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (18) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD 5.7 RAMBESKRIVNING - EL Totalt antal sidor inkl. denna sida: 18 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av Uppdragsnr 2 (19) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA 016-15

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl.

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 23 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION KALIX KOMMUN KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2010-10-11 Rev. ECO Systems AB Luleå/Elteknik Uppdragsnummer 4011542 Uppdragsansvarig Georg Wallin 0920-356 82 Teknikansvarig K-J

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (21) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(27) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2010-05-04 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Riktlinjer för projektering och installation av: KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Dat: 2013-02-15 Utgivare Frans Stoops, MKB Net AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA RIKTLINJER...

Läs mer

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola Södra Runsten 9:1 Borgholm Handling 06.2 RAMBESKRIVNING FÖR TOTALENTREPRENAD 6 EL- OCH TELESYSTEM Förfrågningsunderlag Upprättad 2015-09-15 SWECO SYSTEMS AB Kalmarkontoret Anders Arvefalk Ansvarig Projektnr

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se 1(16) LANDSKRONA STAD LILL-OLAS BRYGGA LANDSKRONA NYBYGGNAD AV BRYGGA OCH KALLBADHUS RAMBESKRIVNING EL TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2012-03-16 Handläggare: Stefan Persson EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan

Läs mer

Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg

Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg Garage-och gårdsrenovering Förvaltaren projektnummer: 11090 6.3 Rambeskrivning el- och telesystem BEAB Elkonsulter AB Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Tel. 08-449

Läs mer

Slättberget - Parkering

Slättberget - Parkering Rambeskrivning EL 1/14 Ändring: Ändrings datum: Slättberget - Parkering RAMBESKRIVNING - EL Göteborg Ramböll Sverige AB Elteknik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...3 Rambeskrivning EL 2/14 63

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20141201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com KRAVSPECIFIKATION 1 17 Bilaga till LKT 1550.860.003 Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 01 2013-05-06 KLKEHU Ny logotyp KLJOEN Ändrat hänvisning till ny skyltstandard LKT 1500.185.005 Senaste

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning El och Tele Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9 Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 2017--17 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8) Tekniska krav och anvisningar El- och hissystem INHYRNING Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

Sörmland LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND ANVISNING FÖR MÄRKNING PROVNING OCH DOKUMENTATION MM FÖR EL-, TELE-, TRANSPORTSYSTEM. Upprättad 2000-04-30

Sörmland LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND ANVISNING FÖR MÄRKNING PROVNING OCH DOKUMENTATION MM FÖR EL-, TELE-, TRANSPORTSYSTEM. Upprättad 2000-04-30 1 (66) Landstingsfastigheter Sörmland LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND ANVISNING FÖR MÄRKNING PROVNING OCH DOKUMENTATION MM FÖR EL-, TELE-, TRANSPORTSSTEM Upprättad 2 (66) Landstingsfastigheter Sörmland

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE Nybyggnad TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING Gävle Elprojektering Östhammars Kommun Rambeskrivning: Brand,

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

C4 Hus AB Björkhemsvägen 15C 291 54 Kristianstad. Tel: 044 590 99 80 VELLINGE 99:98, VELLINGE KOMMUN PAHLMANS GÅRD

C4 Hus AB Björkhemsvägen 15C 291 54 Kristianstad. Tel: 044 590 99 80 VELLINGE 99:98, VELLINGE KOMMUN PAHLMANS GÅRD C4 Hus AB Björkhemsvägen 15C 291 54 Kristianstad Tel: 044 590 99 80 VELLINGE 99:98, VELLINGE KOMMUN PAHLMANS GÅRD NYBYGGNAD AV MARKLÄGENHETER FÖR C4 HUS AB BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR UPPDRAG NUMMER: 733

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2 HUS A OCH A1 6.8 RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 18 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (18) Innehållsförteckning

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Drottningparken Betongpark Projekt nr: GSP03632 BILAGA 4 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-12-17 ÅF Infrastructure AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM... 3 61 KANALISATIONSSYSTEM...

Läs mer

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. INSTALLATIONSBUS 1 (10) Elbeskrivning för Installationsbussystem Denna beskrivning ansluter till AMA 98 6 EL- OCH TELE Allmänt Redovisade installationssystem skall utföras enligt de kravnivåer som framgår

Läs mer

Backasand industriområde, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m 2011-11-11

Backasand industriområde, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m 2011-11-11 Denna mängdbeskrivning är upprättad enligt EL AMA 09. Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera

Läs mer

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag Sidantal 1+13 Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun Färdigställande av påbörjad entreprenad Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD Mängdbeskrivning EL Förfrågningsunderlag Jönköping 2012-12-05 WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (16) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20100910

Läs mer

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP , RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM AP Postadress Ledel AB, Kustvägen 40,312 60 Mellbystrand www.ledel.se Telefon 0346-751600 anton@ledel.se 2(11) EL- OCH TELESYSTEM Totalentreprenad för el- och telesystem

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR PROJEKTERING EL OCH TELE

TEKNISKA ANVISNINGAR PROJEKTERING EL OCH TELE 1 (13) FÖR PROJEKTERING EL OCH TELE 2 (13) EL OCH TELE INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELANLÄGGNINGAR...3 Elcentraler...3 Kanalisationssystem...4 Ledningar...4 Platsutrustning...4 Kraftanläggningar...5 Styrning av

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Beskrivning El-entreprenad 1.2 LD 1605-

Beskrivning El-entreprenad 1.2 LD 1605- Beskrivning El-entreprenad 1.2 LD 1605- Beskrivningen gäller delad entreprenad. Till beskrivningen hör också Administrativa föreskrifter samt objektsbeskrivning. Beskrivning El-entreprenad 1.2 Sida 2 av

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin B ENL ÄNDRINGSPM E2 HM 060825 A ENL ÄNDRINGSPM E1 HM 060328 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565

Läs mer

Elinstallationer i badrum

Elinstallationer i badrum Elinstallationer i badrum SEK Svensk Elstandards kansli får många frågor om hur man kan använda el på ett säkert och ändamålsenligt sätt i våta miljöer. Förändringarna i 2009 års utgåva av Elinstallationsreglerna

Läs mer

Motionsspår BESKRIVNING-EL. Antal sidor:31 GRANSKNINGSHANDLING. Norrtälje GH E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen Norrtälje

Motionsspår BESKRIVNING-EL. Antal sidor:31 GRANSKNINGSHANDLING. Norrtälje GH E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen Norrtälje URSVIK BESKRIVNING-EL Antal sidor:31 Norrtälje GH 2016-06-03 E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen 59 761 43 Norrtälje Tfn 0176-22 45 80 : Tommy Klingberg F:\16\161\\12. Handlingar\Beskrivning_.docx 6 EL- OCH

Läs mer

Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14

Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14 Tekniska anvisningar El och Tele 2015-12-14 Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra lokalnyttjare.

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer