Backasand industriområde, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Backasand industriområde, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m 2011-11-11"

Transkript

1 Denna mängdbeskrivning är upprättad enligt EL AMA 09. Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna kostnader för i kontraktshandlingarnas mening färdig enhet. Endast mängder markerade med R är reglerbara. Mängder markerade med OR är oreglerbara. Oreglerbara mängder OR har framtagits till ledning för entreprenören. Slutsumman i prissatt mängdbeskrivningen skall överensstämma med anbudssumman. Reglerbar mängd R Oreglerbar mängd OR Endast kostnad skall anges Kostnaden skall inkalkyleras i annat konto Endast à-pris anges R - Bilagor Bilaga 1 Armaturförteckning, 1 blad Bilaga 2 Centralredovisning kabelskåp 6 EL- OCH TELESYSTEM Denna beskrivning ansluter till EL AMA 09. För entreprenaden gäller även separat redovisad AF-del. GRÄNSDRAGNING MOT ANNAN ANLÄGGNINGSDEL Dokumentidentifikation sida 1

2 Elentreprenaden (EE) utgör del av generalentreprenad för Backasand industriområde. Ansvarig för samordning av Elentreprenaden mot övriga entreprenader är generalentreprenör. Elentreprenör anges fortsättningsvis som EE, generalentreprenör som GE. Av mängdbeskrivning med bilagor samt ritningar framgår omfattning av EE. I denna anläggningsdel ingår materielleveranser och arbeten i och ovan mark. Samtliga arbeten skall utföras fullt färdiga och funktionella om ej annat anges. Schaktning för arbeten i mark utföres av annan entreprenör, ingår ej i EE:s åtaganden. Samtliga rör i och ovan mark skall förses med dragtråd genom EE:s försorg. Förläggning av kablage samt rör i mark är enligt ELSÄK-FS 2008:1-2 elektriskt arbete och skall utföras av elektriskt kunnig personal. SÄRSKILDA SAMORDNINGSKRAV För att samordning på arbetsplats skall kunna ske i god tid före arbetenas påbörjande skall entreprenören i anslutning till byggmöte tillsammans med den för samordningen ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund. Samordning med kommunens eldriftsansvariga ska göras innan elarbeterna påbörjas, kopplingstillstånd enligt ESA ska erhållas. Kontaktperson: Nils-Johan Hjertz - Vattenfall Tel HÄNVISNING Dokumentidentifikation sida 2

3 Med uttrycket Starkströmsföreskrifterna avses Statens Energiverks författningssamling ELSÄK-FS 2008:1-2. EBR-Konstruktionsstandard KJ41:09 för kabelförläggning max 145kV. ALLMÄNT Denna beskrivning omfattar elanläggningar för gatuutbyggnad vid Backasand industriområde. Anläggningsägare är Ödeshögs kommun. Angivna fabrikat avser krav på funktion och kvalitet. Utbyte av fabrikat får endast ske efter godkännande av beställaren. ELFÖRSÖRJNING Elleverans Nätägare är Vattenfall Tel El-servis 2 st nya el-serviser ska anslutas enligt nedan. En ny el-servis ska anslutas till nytt kabelskåp för ny pumpstation som tillhör Ödeshögs kommun, abonemangsstorlek 63A, anmälan och samordning med nätägaren ingår i entreprenaden. Kabelskåpet ingår i sidoentreprenad En ny el-servis ska anslutas till nytt kabelskåp för vägbelysning, abonemangsstorlek skall vara 25A, anmälan och samordning med nätägaren ingår i entreprenaden Vägbelysningsanläggning skall utföras som TN-C (4-ledarsystem). Dokumentidentifikation sida 3

4 Kontaktperson vad gäller drift och underhåll för Ödeshögs kommuns belysningsanläggningar är: Urban Runesson, telefon , MILJÖBETINGELSER I anläggningen förekommer utrymmen, som på grund av miljöbetingelser, erfordrar särskild installation och hänsyn vid arbeten Elinstallationer utomhus Anpassning för EMC För EMC gäller SS MILJÖVARUDEKLARATION Miljövarudeklaration skall upprättas för elmateriel som installeras enligt byggbranschens kretsloppsdeklarations rekommendationer LEDNINGSSYSTEM Ledningsnät 400V Kablar förlägges i kabelgravar enligt EBR KJ 41:09, se ritningar. Kabelförläggning ingående i EE skall samordnas med övriga entreprenörer och schakter. EGENKONTROLL Egenkontroll-kvalitetssäkring utföres under montagetiden enligt överenskommelse mellan entreprenören och beställaren samt enligt av parterna uppgjord lista Exempel på listning: 1. Kabelgrav utförd enligt EBR kabelförläggning max 145kV 2. Kabelkontroll: Kabel ej skadad, isolationsprovning Dokumentidentifikation sida 4

5 3. Kabel i mark: Kabelmarkering, kabelskydd, skyddsfyllning, tilläggsfyllning, korsning av kabel etc. 4. Fundament för stolpe och mast: rätt typ, rätt placerad, i lod etc. 5. Stolpe: tillverkningsfel, transportskador, etc.kontroll av galvning, korr.skydd etc. 6. Stolp- och armriktning efter resning, lutning 7. Stolparmatur rätt riktad. 8. Kontroll av skyddsjordningar 9. Märkning av stolpar och kablar 10. Driftprovning m.m. 63 ELKRAFTSYSTEM 63.BCB Lågspänningsnät för växelström högst 1000V Förläggningssätt skall utföras enligt EBR-Konstruktionsstandard KJ41:09 för kabelförläggning max 145kV. 63.F Belysningssystem och ljussystem ALLMÄNT Entreprenören levererar, monterar och inkopplar ljusarmaturer och ljuskällor enligt armaturförteckning. Som ytterliggare alternativ kan entreprenören föreslå annat fabrikat, typ etc. som sidoanbud. Sidoanbud redovisas så att jämförelse kan ske med huvudanbudet, varvid gäller: 1.Huvudanbud enligt förfrågningsunderlag skall inlämnas. 2.Prissättning av sidoanbud utföres separat och direkt jämförbart med huvudanbud. Dokumentidentifikation sida 5

6 3.Sidoanbudets förutsättningar är så noggrant beskrivna och specificerade att omfattningen klart framgår. 4.Uppkommer kostnader för konsulter eller beställare skall dessa kostnader ersättas av entreprenören. 5.Utbyte får ej ske utan beställarens skriftliga medgivande SYSTEM OCH FUNKTIONER I entreprenaden ingår en komplett belysningsinstallation samt i drifttagning och provning till en fullt driftklar anläggning. STYRNING OCH ÖVERVAKNING Vägbelysning ska styras via nytt astronomiskt ur som placeras i nytt kabelskåp för gatubelysning, se bilaga 2. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Armaturtyper framgår av särskild armaturförteckning. 63.FC B BB BBD.6 Belysningssystem vid väg e d ALLMÄNT I EE ingår leverans av fundament. Montering, demontering, riktning, återfyllning, fundament etc. utförs av annan entreprenör. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING RÖJNING M M FÖRARBETEN Inmätningar av el- och teleinstallationer Befintliga kablar mellan belysningsstolpar som är redovisade på planritningar är ej inmätta, före demontering av kablar ska inmätning av alla kablar ske Dokumentidentifikation sida 6

7 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M.M. BCB.715 BE BEC.6 S Tillfällig vägbelysning Befintliga belysningsanläggningar utanför arbetsområdet skall vid mörker vara i drift under byggtiden. FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Omfattning av demonteringsarbete enligt ritning och beskrivning. Demontering skall ske på ett miljömässigt riktigt sätt. I EE ingår det urkoppling av matning till stolpar samt att demontera belysningsarmaturen, i ME ingår det att demontera fundament, stolpe och kablage. Innan demontering och uppläggning i upplag sker skall syn utföras i samråd med beställare på delar som demonteras för att senare återanvändas av beställaren på annan plats. Skador/defekter noteras. Material som skall återmonteras rengöres innan de läggs i upplag. Miljöfarligt avfall, såsom förbrukade urladdningslampor och apparater innehållande kvicksilver mm skall omhändertas av entreprenören och forslas bort från arbetsområdet. Demontering av el- och teleinstallationer Demontering av befintliga stolpar ska göras, omfattning enl. ritningar. Stolpar R st 3 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM Dokumentidentifikation sida 7

8 SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M SBB.13 SBC SBC.21 Fundament till stolpe e d för för ljusarmaturer EE levererar fundament, ME monterar fundament enligt mängdbeskrivning mark. Fundament monteras enligt fabrikantens sättningsmall och anvisningar. Fundament får ej utan särskilda åtgärder grundläggas närmare än 0.5m från vattenrör, avloppsrör eller ledningar. Vid mindre avstånd skall grundläggning godkännas av ledningsägaren och beställaren i varje särskilt fall. Vid sättning av fundament gäller följande toleranser såväl i plan som i profilläge: ± 50cm i vägens längdriktning ± 5cm i vägens tvärriktning ± 5cm i höjdled Lutning ± 5mm per m. Fundament för stolpe invid väg placeras så att att inte någon del av fundamentet blir belägen högre än 10 cm över färdig yta. Specifikation se armaturförteckning DY1 R st 24 STOLPAR M M Stolpar och master för vägbelysning e d Dokumentidentifikation sida 8

9 Skyddsjordning skall utföras med Mk 10mm². Belysningsstolpe skall placeras så att arbete med kabelanslutning till stolpinsats kan göras så att person som utför inkoppling ser mötande trafik. Specifikation se armaturförteckning DY1 R st 24 SBC.4 SBC.43 SBN Stolparmar, armaturkronor m m till belysningsstolpe e d Stolpinsatser Varje armatur för vägbelysning skall avsäkras i gruppcentral. Varje armatur skall anslutas till separat säkringssockel Gruppcentral skall vara försedd med lucka med låsanordning som manövreras med nyckel av insextyp, 4 st nycklar skall levereras till beställaren. Stolplucka skall vara placerad på stolpens baksida sett i trafikriktningen. Gruppcentral skall vara för DII säkring och avsedd för 4-ledarsystem och av typ som medlevereras stolpen, överkoppling av matning skall ske i stolpcentral. Specifikation se armaturförteckning DY1 R st 24 KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR Kabelmarkeringsskylt skall sättas upp vid brytpunkter och rörgenomgångar i väg och för övrigt där läge av rör eller jordkabel inte är uppenbart. Halogenfria kabelskyddsrör skall användas. Kabelskyddsrör och schakter skall uppfylla kraven enligt SS Kabelförläggning i mark. Dokumentidentifikation sida 9

10 I samband med förläggning av rör skall 1 st dragtråd förläggas i respektive rör. Detekterbar dragtråd skall finnas även i rör med förlagd kabel, dragtråd skall ha min 2,5kvmm area. Efter förläggning av rör i mark skall rör tätas med lock eller motsvarande tätning för att förhindra att jord tränger in i röret. SBN.112 SBN.6 SBN.61 Kabelskydd av plaströr Samtliga markförlagda kablar under hårdgjorda/asfalterade ytor samt även kablar enligt belysningsplan förläggs i kabelskyddsrör. Kabelskyddsrör SRN Ø50 R m 30 Kabelmarkeringar Kabelmarkeringar i mark Markeringsband av typ E R m 660 SC SCC EL- OCH TELEKABLAR M M INSTALLATIONSKABLAR Hantering och förläggning av ledning och kabel skall ske enligt tillverkarens anvisningar. Vid förläggning skall noggrant kontrolleras att öglor som kan skada kabeln inte uppstår Kabelförläggning intill fundament får inte ske innan fundament är satt och återfyllning (väl packad) är utförd till den nivå på vilken kabeln skall förläggas. Beakta elledningens avstånd till eventuella längsgående va-ledningar, fjärrvärmeledningar, teleledningar mm. Dokumentidentifikation sida 10

11 Vid förläggning får tillåtna dragkrafter inte överskridas. SCC.7 Kablar i mark och under vatten Kabel skall förläggas enligt EBR KJ 41:05 Kabelförläggning max 145kV. SCC.71 SCC.72 SCC.822 SK SKB Kablar på kabelbädd i mark Vid fundament för belysningsstolpe skall kabel förläggas med 0,5 meter extra längd i mark om ej förläggning sker i kabelskyddsrör Kraftkabel typ SE-N1XE-U 4G10/gul R m 760 Kablar i kabelskyddsrör i mark Kabelskyddsrör för kabel i mark skall utgöras av kabelförläggningsrör typ SRN med slät insida. Galvaniserad dragtråd skall läggas i rör. Förläggning av plaströr utförs enligt fabrikantens anvisningar. Kraftkabel typ SE-N1XE-U 4G10/gul R m 30 Kablar i eller på belysningsstolpe e d Invändig ledning får inte skarvas. Ledning mellan armatur och säkring ska ha extra längd om 0,5m för att underlätta armaturbyte. Specifikation av kabel internt mellan armatur och stolpinsats se armaturförteckning Kraftkabel typ FKK 3G1,5 R m 200 KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER KOPPLINGSUTRUSTNINGAR Dokumentidentifikation sida 11

12 SKB.42 Lådkapslade kopplingsutrustningar för lågspänning Nytt gatubelysningsskåp som ska ägas av Ödeshögs Kommun ska installeras. Gatubelysningsskåpet ska vara av fabrikat ABB typ ND-GS AU eller likvärdigt. Kabelskåpet ska kompletteras med styrutrustning enligt centralredovisning. Kabelskåp skall kunna låsas med vanlig trekants -nyckel. Kapslat kabelskåp skall vara utfört enligt gällande norm SS-EN Kabelskåpet skall innehålla erforderlig utrustning och inkopplingar för kabel, avsäkring av anslutningsobjekt, energimätning och styrning av vägbelysning mm, se bilaga 2 centralredovisning. R st 1 Abbonentdel skall innehålla 230V-uttag via jordfelsbrytare typ A, över icke kontaktorstyrd grupp, se bilaga 2 centralredovisning. R st 1 SL SLE SLE.112 APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM Justering och inställning av nivå för tändning och släckning skall ske enligt beställares önskemål och ingå i anbud, tid för detta kalkyleras till 2 besök på plats á 1 timme STYRDON I ELSYSTEM Centrala ljusstyrdon Kabelskåp ska förses med astronomisk ur som har minst en kanal samt automatisk omställning av sommar-/vintertid. Uret ska ha svensk programvara och man ska kunna ställa in en förskjutning på till- /frånslagstiden på minst 60 minuter för att kompensera tidsinställningen enligt egna önskemål. R st 1 Dokumentidentifikation sida 12

13 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM SEC SEC.22 SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE Proppsäkringar Proppsäkringar för allmänbruk skall uppfylla fordringarna i SS Säkringar i stolpcentraler skall vara 6 A SN SND SND.1 LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning Armatur skall monteras enligt tillverkarens anvisningar. Armatur skall märkas med typ av ljuskälla samt vilken effekt den är avsedd för, märkning enl RA 98 YTB/2 Typ av armaturer framgår av armaturförteckning. DY1 R st 24 Y YTB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Dokumentidentifikation sida 13

14 YTB.163 Märkning av elkraftsinstallationer Huvudledning, centralutrustning och mätanordning skall märkas enligt SS-EN och anvisningar enligt SEK Handbok 419 för struktur, objekt och aspekt YTB.1632 YTB YTB Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer Märkning av kabelskåp Invändigt skall nya komponenter och ledningar märkas så identifiering enkelt kan ske. Gruppförteckning monteras på insida skåp. Märkskylt som anger förimpedans Zför, samt kortslutningseffekt sätts upp på insida kabelskåp Märkning av huvudledningar Blank (tvinnad koncentrisk) ledare som inte utgör skydds- eller PENledare skall i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd genomsiktlig plastslang. Blank skyddsledare skall i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd grön/gul plastslang. Blank ledare som utgör PEN-ledare skall i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd grön/gul plastslang med ljusblå tilläggsmärkning. R st 48 Kabeländar märkes med bokstaven I för ingående kabel och U för utgående kabel. R st 48 Dokumentidentifikation sida 14

15 Märkning utförs med varaktig skylt av plast med texhöjd 10mm. Skylten fastsätts i kabel med bandklämma. YTB.2 YTB.26 YTC YTC.16 Skyltning för installationer Skyltning för el- och teleinstallationer PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Kontroll av el- och telesystem YTC.163 Kontroll av elkraftsystem Samtlig belysning skall lysa vid överlåtande av anläggning. Protokoll Till besiktningsmannen skall vid slutbesiktningen överlämnas, ifyllda egenkontrollplaner, kopia av protokoll över funktionsprov, utlösningsprov och isolationsmätning samt intyg över utförd kontroll av skyddsjordning Provningar skall utföras enligt anvisningar i SS YU YUB.63 YUD.6 TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för elkraftsinstallationer Utsedd entreprenör utför samtliga ansökningshandlingar som erfordras för anläggningens utförande. Relationshandlingar för el-och teleinstallationer Dokumentidentifikation sida 15

16 Relationshandlingar levereras i original samt 2 omgångar kopior, senast 2 veckor före slutbesiktningen. Handlingen ska levereras digitalt på CD-rom i 2 ex. och på arkivbeständigt material. Entreprenören tillhandahåller följande relationshandlingar för belysning: Tillverkarens monteringsanvisningar för levererade utrustningar Tillverkares drift och skötselinstruktioner för levererade utrustningar Installationsritningar (planritningar), som visar verkligt läge av belysningsstolpar, utrustningar, ledningar m.m. På ritningar ska det vara påfördt stolpnummer enligt nummerserie, ritningar skall vara märkta "Relationshandling" samt datum och försedda med signatur av ansv. platschef Armaturförteckning med positionsbeteckningar Skyltlista Protokoll enligt YTC Dokumentlista Belysningsberäkning på anläggningen som är levererad Samtliga kablar och rör i mark skall inmätas i koordinatsystem med koordinater x, y, z och överlämnas på separat CD-skiva YUH YUH.6 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Handlingar utgör underlag till samlingspärm för hela projektet. Handlingar levereras till beställare insatta i pärmar med flikregister Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer Instruktion skall innehålla : - information om periodicitet på byte av ljuskällor samt av tillverkare andra underhållsåtgärder som skall utföras av beställare Dokumentidentifikation sida 16

17 - förteckning över reservdelar som lämpligen bytes av driftpersonal - förteckning över E-nummermärkt materiel YUP UYP.6 INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för el-och teleinstallationer Entreprenören skall informera beställarens drift- och underhållspersonal om funktionsätt samt drift- och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Tidsåtgång: 2 tillfälle á 2 timmar.informationen skall vara såväl teoretisk som praktisk. Utbildningen samordnas av Beställaren och sker på av Beställaren bestämda tider. Instruktion av personal skall utföras med den tekniska dokumentationen som grund och bestå av : 1.Genomgång på platsen vid entreprenadens färdigställande YYV YYV.6 TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Tillsyn, skötsel och underhåll av el- och teleinstallationer Entreprenören skall göra ett servicebesök per år under garantitiden. Besöken skall protokollföras och undertecknas. Tidpunkter för service besök skall fastställas vid slutbesiktning Dokumentidentifikation sida 17

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag Sidantal 1+13 Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun Färdigställande av påbörjad entreprenad Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD Mängdbeskrivning EL Förfrågningsunderlag Jönköping 2012-12-05 WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Trehörna, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m

Trehörna, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m Denna mängdbeskrivning är upprättad enligt EL AMA 98. Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

Slättberget - Parkering

Slättberget - Parkering Rambeskrivning EL 1/14 Ändring: Ändrings datum: Slättberget - Parkering RAMBESKRIVNING - EL Göteborg Ramböll Sverige AB Elteknik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...3 Rambeskrivning EL 2/14 63

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Drottningparken Betongpark Projekt nr: GSP03632 BILAGA 4 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-12-17 ÅF Infrastructure AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM... 3 61 KANALISATIONSSYSTEM...

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 BELYSNINGSCENTRAL 7.9 STOLPINSATS 7.10 DRIFT 7.11 BESIKTNING Reviderat 2016

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket.

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket. 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. EL AMA 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 23 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 KANALISATIONSSYSTEM 9 63 ELKRAFTSYSTEM

Läs mer

GC-bro vid badhuset. Elinstallationer. Mängdförteckning med beskrivande text. Belysning. Förfrågningsunderlag Handling: 10.3.

GC-bro vid badhuset. Elinstallationer. Mängdförteckning med beskrivande text. Belysning. Förfrågningsunderlag Handling: 10.3. : Projekt: GC-bro vid badhuset Avseende: Projektnummer: 90162 Elinstallationer Mängdförteckning med beskrivande text Belysning : : : Förfrågningsunderlag : : Magnus Pettersson : Anders Ericsson Kod Projektnamn

Läs mer

TEKNISK HANDBOK BELYSNINGSANLÄGGNING

TEKNISK HANDBOK BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (10) 2015-05-01 TEKNISK HANDBOK BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Piteå hamn AB Terminalytor

Piteå hamn AB Terminalytor nummer: Piteå hamn AB Terminalytor 11.2 Beskrivning EL Totalt antal sidor inkl. denna sida: 18 + bilagor Luleå 2014-03-14 Revidering WSP Systems Uppdragsnr: Uppdragsansvarig: : 1 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 DRIFT 7.

Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 DRIFT 7. Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 DRIFT 7.9 BESIKTNING Reviderat sommar 2015 1 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Motionsspår BESKRIVNING-EL. Antal sidor:31 GRANSKNINGSHANDLING. Norrtälje GH E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen Norrtälje

Motionsspår BESKRIVNING-EL. Antal sidor:31 GRANSKNINGSHANDLING. Norrtälje GH E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen Norrtälje URSVIK BESKRIVNING-EL Antal sidor:31 Norrtälje GH 2016-06-03 E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen 59 761 43 Norrtälje Tfn 0176-22 45 80 : Tommy Klingberg F:\16\161\\12. Handlingar\Beskrivning_.docx 6 EL- OCH

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Teknisk handbok Belysning

Teknisk handbok Belysning Teknisk handbok Belysning Teknisk handbok Belysning... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 2. Planering och projektering... 3 2.1. Belysningsplanering... 3 2.2. Projektering... 3 2.3. Kabeldimensionering...

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. INSTALLATIONSBUS 1 (10) Elbeskrivning för Installationsbussystem Denna beskrivning ansluter till AMA 98 6 EL- OCH TELE Allmänt Redovisade installationssystem skall utföras enligt de kravnivåer som framgår

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk Förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 5 Denna beskrivning

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGSPROCESSEN 8 7 ca 20 veckor ca 21 veckor 6 HEJ HEJ ca 6 veckor 1 3 5 5 ca 12 veckor 2 4 ca 2 veckor ca 10 veckor Se till att vara ute

Läs mer

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation

KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Riktlinjer för projektering och installation av: KABEL-TV-SYSTEM I nybyggnation Dat: 2013-02-15 Utgivare Frans Stoops, MKB Net AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA RIKTLINJER...

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun Nybyggnad Hus Gruppboende RAMBESKRIVNING snummer: 015-12 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 6 El- och telesystem 2 El- och telekablar 6

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20150201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (17) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20150201

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg

Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg Objekt: Kv Vandraren, Sundbyberg Garage-och gårdsrenovering Förvaltaren projektnummer: 11090 6.3 Rambeskrivning el- och telesystem BEAB Elkonsulter AB Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Tel. 08-449

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler 30 april 2010 Regler 1 (10) Övik Energi Nät Elinstallationsregler Övik Energi Nät Installationsregler Syfte Vårt samarbete förenklar för kunden. Som elinstallatör är du en viktig samarbetspartner. Det

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

El och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare

El och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare Så här lägger du ner rören på din tomt. Skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln gräver du själv. På tomten

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 17 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (18) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola Södra Runsten 9:1 Borgholm Handling 06.2 RAMBESKRIVNING FÖR TOTALENTREPRENAD 6 EL- OCH TELESYSTEM Förfrågningsunderlag Upprättad 2015-09-15 SWECO SYSTEMS AB Kalmarkontoret Anders Arvefalk Ansvarig Projektnr

Läs mer

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD 5.7 RAMBESKRIVNING - EL Totalt antal sidor inkl. denna sida: 18 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av Uppdragsnr 2 (19) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Totalt antal sidor inkl. försättsblad 12 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Rev RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM 2 av 12 Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM

Läs mer

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare Reviderad 18-12-2015 Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare 1. Anmälningar 2. Besiktningar av elinstallationer 3. Mätarcentraler och mätare 4. Serviskabel 5. Luftledningsservis 6.

Läs mer

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se 1(16) LANDSKRONA STAD LILL-OLAS BRYGGA LANDSKRONA NYBYGGNAD AV BRYGGA OCH KALLBADHUS RAMBESKRIVNING EL TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2012-03-16 Handläggare: Stefan Persson EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan

Läs mer

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION KALIX KOMMUN KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2010-10-11 Rev. ECO Systems AB Luleå/Elteknik Uppdragsnummer 4011542 Uppdragsansvarig Georg Wallin 0920-356 82 Teknikansvarig K-J

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.7 RAMBESKRIVNING EL Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ Uppdrags nr 11084 Handläggare: Upprättad av: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL OCH TELESYSTEM

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Trafikverkets branschdagar 2013 Teknik och miljö. Trafikverkets komplement till AMA EL 12

Trafikverkets branschdagar 2013 Teknik och miljö. Trafikverkets komplement till AMA EL 12 Trafikverkets branschdagar 2013 Teknik och miljö Trafikverkets komplement till AMA EL 12 Projekt TRVAMA EL 12, Trafikverkets komplement till AMA EL 12 Uppdrag Ta fram Trafikverkets komplement till AMA

Läs mer

Exploateringsavtal för Skrea 23:40 (församlingshemmet). (AU 118) KS 2015-151

Exploateringsavtal för Skrea 23:40 (församlingshemmet). (AU 118) KS 2015-151 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 127 Exploateringsavtal för Skrea 23:40 (församlingshemmet). (AU 118) KS 2015-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Anvisningar för ny offentlig belysning

Anvisningar för ny offentlig belysning 2013-04-02 e.u Tord Larsson Bjerking, 0708-814 814 NACKA KOMMUN 2013-04-02 2 (7) Innehållsförteckning Allmänt... 3 Kontaktpersoner... 3 Hänvisningar... 3 Planering... 4 Utförande... 4 Kopplingar i gatubelysningsnätet...

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Ramavtal. Investeringsarbeten Utomhusbelysning. Teknisk beskrivning

Förfrågningsunderlag. Ramavtal. Investeringsarbeten Utomhusbelysning. Teknisk beskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förfrågningsunderlag Ramavtal Investeringsarbeten Utomhusbelysning Teknisk beskrivning NYNÄSHAMNS KOMMUN 2012-01-15 2 (10) Innehållsförteckning 6 EL OCH TELESYSTEM...3

Läs mer

Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB

Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN AV ELINSTALLATIONSARBETE 3 1.1 Allmänt 3 1.2 Föranmälan 3 1.3 Ändring av mätarsäkring eller huvudledning före

Läs mer