MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson"

Transkript

1 Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson Göteborg tel: Stockholm tel: Borås tel: Härnösand tel: Linköping tel: Malmö tel: Uppsala tel: Norrköping tel:

2 2 KOD INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM...6 P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT...7 PS VENTILER M.M. I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM...7 PSD STYRVENTILER...7 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM...8 SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL MM...8 SC EL- OCH TELEKABLAR MM...11 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM...13 SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I INSTALLATIONSSYSTEM...14 SFE DATORPROGRAMVAROR...15 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER...16 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM...18 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...19 UB GIVARE...20 UE STÄLLDON...21 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER...25 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING...29 YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER...29

3 3 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM TYP AV BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA-98. Administrativa föreskrifter redovisas separat. För entreprenaden gäller även: - Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004 inklusive ändringar. - Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet (IBL 96)(SS ). ORIENTERING Denna beskrivning skall användas, i tillämpliga delar, vid ny- och ombyggnad av värmeanläggningar av Samfasts fastigheter. Omfattning enligt objektanpassad funktionsbeskrivning. Objektsanpassad mängd och funktionsbeskrivning skall minst innehålla flödesbilder, funktionstexter samt omfattning av belastningsobjekt med preliminära effekter och skall utgöra ett kalkylerbart material för entreprenadförfrågan. PERSONALKVALIFIKATIONER För elinstallationsarbeten skall entreprenören lämna uppgift på behörig elinstallatör. MEDIAFÖRSÖRJNING Eldata: Fjärrvärme Systemspänning 400/ 230 V, 50 Hz. 120 o C PN16. I ENTREPRENADEN INGÅR BL A: Entreprenaden omfattar leverans och montage av styr- och övervakningsanläggning till full funktions- och driftfärdig anläggning, varvid även ingår att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående ledningar, styroch övervakningsdon samt elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade.

4 4 Alla utrustningar skall provas i samarbete med berörda sidoentreprenörer. Den elektriska installationen i byggnaden skall utföras som TN-S system (5-ledarsystem). Allmänt - Märkning, provning och injustering, relationshandlingar och teknisk dokumentation enligt kap. YT, Märkning, provning injustering mm av installationer och YU, Teknisk dokumentation mm för installationer. - Leverans, montage och injustering av kompletta reglerutrustningar enligt kap U Apparater för styrning och övervakning. - Leverans, montage och injustering av kompletta apparatskåp enligt kap SK, Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater. - Leverans och montage av säkerhetsbrytare (arbetsbrytare) för samtliga och pumpmotorer, etc. som betjänas av i entreprenaden ingående apparatskåp. - Leverans montage och dimensionering av erforderliga el- och styrledningar samt elektrisk inkoppling av i denna beskrivning (inkl bilagor) angivna utrustningar, motorer och andra elapparater som matas från i entreprenaden ingående apparatskåp. - Leverans och montage av stativ, ledningsstegar och rännor, skyddsrör och skyddsprofiler etc. för elledningar samt montage av apparater. UPPGIFTER OM SIDOENTREPRENADER Uppgifter om sidoentreprenader enligt objektbeskrivning. UTRYMMEN Utrustning uppställes och anordnas så att framtida utbyggnad inom respektive utrymmen i möjligaste mån tillgodoses. Entreprenören skall senast tre veckor efter beställning meddela beställaren om föreskrivet material kräver större utrymme än vad handlingarna visar.

5 5 Entreprenören skall samordna placering och ledningsförläggning med övriga entreprenader LEDNINGSNÄT Ledningar ansluts på plint i apparatskåp. Utgående gruppledningar samt ledningar till pumpar dimensioneras av entreprenören med hänsyn till förändringar av preliminära motoreffekter. Ledningar anslutna till skilda gruppsäkringar eller skilda spänningssystem får ej ligga inom gemensam ledningsmantel. TEKNISKA UTRYMMEN Med tekniska utrymmen menas, fläktrum, apparatrum, kylmaskinrum, elrum eller likvärdigt.

6 6 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM. BCV TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Anbudsgivare skall genom besök på plats göra sig underrättad om förutsättningar och omfattning av rivnings- och demonteringsarbetena. Ledningar skall rivas i hela sin längd. BEC.81 Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för återanvändning Demonterat material tillfaller beställaren i den omfattning denne önskar. Uppmärkning av önskvärt material för återanvändning märkes av beställaren före demontering. Överblivet material bortforslas av entreprenören. BED.8 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer BED.81 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för materialåtervinning BED.82 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för energiutvinning BED.83 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för deponering

7 7 P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM EL- LER RÖRLEDNINGSNÄT PS VENTILER M.M. I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM PSD STYRVENTILER PSD.2 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon

8 8 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL MM SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O DYL. Entreprenören skall alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Stegar och rännor med tillbehör skall vara ytbehandlade enligt P3.11, varmförzinkning, tjockleksklass D. SBD.2 Kabelstegar och kabelrännor SBD.212 Tunga kabelstegar SBD.213 Lätta kabelstegar SBD.5 Skenor för installationskabel SBE DOSOR SBE.1 Anslutningsdosor Kopplingslist alternativt U-båt skall användas, ej snabbkopplingar. SBE.2 Apparatdosor SBE.3 Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem

9 9 SBH APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM SBH.2 Kopplingsboxar Kopplingslåda förses med plintar enligt SDC.31. SBJ KABELGENOMFÖRINGAR Håltagningar utförda av entreprenören tätas efter färdigställd ledningsdragning, så att ursprunglig täthetsklass uppnås. SBJ.15 Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Tätning utförs så att krav vid brandcellsgränser uppfylls. SBK.1 Stativ för elutrustning För fritt uppställd utrustning används profilstål för apparatmontage och ledningsdragning.

10 10 SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE MM Korrosionsbeständigt material skall användas. Utomhus och i fuktig lokal används rostfritt stål. Förläggning av ledningar och rör på ventilationskanaler och aggregat får ej utföras. SBL.11 Fästdon för apparater SBL.12 Fästdon för el- och telekablar, elinstalltionsrör o d På ankarskena fästs ledningar med för ändamålet avsedd ledningshållare. SBN.1 Kabelskydd SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D Ledningar skall vid dold förläggning alltid förläggs i tomrör (kanal).

11 11 SC EL- OCH TELEKABLAR MM Samtliga kablar mellan i entreprenaden ingående apparatskåp eller elcentral (kan vara annan leverantör) och i entreprenaden ingående utrustning/komponenter skall vara skärmade och tillverkade av halogenfritt material. Nedan angivna kabeltyper är avsedda som referens, likvärdighet avgörs av beställaren ensam. Gruppledning <2,5 mm² utförs med ledning typ EBB-AL eller likvärdig och ledning >2,5 mm² utförs med typ EBBJ/FBBJ eller likvärdig. Motorer och apparater samt strömställare och vakter, som monteras på skakande maskinfundament anslutes med halogenfri anslutningskabel (flexibel) med avbäring. Kraft och Kommunikationsslinga skall förläggas med mellanrum på min tre dm, och korsas med 90 o. SCB KRAFTKABLAR SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR Kommunikationsslingan skall utföras med skärmad kabel typ FBAR-PG eller motsvarande. SCM KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING Ledning till analoga givare utförs med ledning typ ELABY eller likvärdig. Ledning till ställdon utförs med ledning typ EBB-AL eller likvärdig. Ledningar till givare i ventilationskanaler och i dykrör ska ha ledningsslinga som gör det möjligt att dra ut givaren med ledningen ansluten.

12 12 SCN KABLAR FÖR BUSSYSTEM SC-.3 Kablar i ledningskanalsystem SC-.4 Kablar på kabelstege, kabelränna e d Ledning skall fästas på båda sidor om böjar och där den lämnar kabelstege för att förläggas på annat underlag. Kabel för data förläggs i separat kabelränna. SDB.221 Skarvar på kraftkabel SDB.222 Skarvar på installationskabel

13 13 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM Kontaktor resp. motorskydd skall vara utrustade med erforderligt antal hjälpkontakter för angiven funktion. Vid behov kompletteras de med hjälprelä. Samtliga erforderliga elkopplare ingår i entreprenaden även om de ej särskilt angivits i beskrivningen. SEB.1 Reläer SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SEC.3 Dvärgbrytare SED JORDFELSBRYTARE SEF SEF.2 MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STOR- HETER Elmätare Elmätare för anslutning till DUC skall levereras med anslutning typ M- busmätning.

14 14 SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I IN- STALLATIONSSYSTEM OMFATTNING Systemuppbyggnad enligt objektanpassad funktionsbeskrivning. Datorundercentraler placeras i apparatskåp vid respektive anläggningsdel. Antalet DUC:ar anpassas till entreprenörens systemuppbyggnad. GENERELLA KRAV Utrustningen skall fungera störningsfritt under följande miljöbetingelser: Nätspänning: 230 V AC +10% - 15 % Frekvens 50±3 Hz Temperatur: C Relativ fuktighet: 5-95 % Systemet och dess komponenter skall vara okänsligt för statisk elektricitet, samt skyddad mot störningar från transienter i ledningsnätet. Skyddet skall uppfylla Elmiljöklass ML3 enligt SS Om magnetiska stabilatorer erfordras skall dessa ingå i entreprenaden. Utrustningen skall ej ha eget jordsystem. SFB DATORER OCH DATORENHETER SFB.1 SFB.3 Datorundercentraler In- och utenheter för kommunikation i dator SFD DATAKOMMUNIKATIONSENHETER SFD.23 Uppringningsenheter

15 15 SFE DATORPROGRAMVAROR SFE.2 Tillämpningssprogramvaror SFE.4 Hjälpprogramvaror SJC.42 Spänningstransformatorer SJF.41 Frekvensomriktare för motordrift

16 16 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER MANÖVER SKB.422 Beröringsskyddade centraler Centraler utförs för TN-S (5-ledarsystem). Centralbeteckning skall samordnas med fastighetens centralbeteckningssystem. Utanpåliggande beröringsskyddad central Central inbygges i apparatskåp enligt SKB.51. Central skall förses med huvudströmbrytare som lägst dimensioneras för huvudledningens högsta tillåtna säkring dock ej mindre än 25 A. Ansluts parallella ledningar eller Al-kabel, skall centralen utföras med anslutningslåda med kopplingsplint före huvudströmställare eller fördelningslåda. Där central består av flera enheter skyddsjordas varje enhet. SKB.5 Apparatskåp, apparattavlor m.m. Apparatskåp utförs för TN-S, (5-ledarsystem). Apparatskåp skall utföras så att högsta temperatur i skåpet ej överstiger 30 0 C. SKB.51 Apparatskåp - transformatorer enligt SJC.42 - kontaktor enligt SKF.6 - reläer enligt SEB.1 - motorskyddsbrytare enligt SKF.5 - övriga för erhållande av angiven funktion nödvändiga apparater - datorundercentraler Apparatskåpen skall innehålla datorundercentraler för funktioner enligt driftbeskrivning bilaga 1.

17 17 SKF.5 Startkopplare, pådrag m.m. för högst 1 kv SKF.6 Kontaktorer SKF.72 Säkerhetsbrytare för högst 1 kv Säkerhetsbrytare skall finnas för alla motorer. Skyddsform IP54.

18 18 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM All utrustning skall vara fast ansluten med allpolig brytare på kraftmatning. SLD MANÖVEROMKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE MM I apparatskåp skall manöveromkopplarens vred befinna sig i läge 45 uppåt till höger vid manöverobjektets normala drifttillstånd och rakt upp vid stopp. Manöveromkopplare skall installeras som en servicebrytare per system, omkopplare som ej befinner sig i läge Automatik skall avge larm efter 60 minuter. HAND-0-AUTO (H-0-A)

19 19 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING ALLMÄNT All styrning och reglering av VVS-utrustning skall ske via datoriserade undercentraler. Styrutrustningars funktion P, PI eller PID väljs med hänsyn till i beskrivningen angivna krav, funktioner och tillåtna avvikelser. Styrutrustningar skall vara försedda med erforderliga transformatorer. Styr- och övervakningsenheter utom aggregatrum placeras med läge enligt planritningar om sådana finns i projektet, alternativt i samråd med beställaren. Styrutrustningar skall vara försedda med erforderliga reläer och vara utförda med erforderliga, interna elektriska kopplingar så att angivna funktioner kan erhållas från kontaktor eller annat pådragsdon. FUNKTIONER Generellt - Driftfunktioner skall övervakas. - Temperaturavvikelselarm - Analoga reglermotorer - Full information till DUC. - Manuell återställning av säkerhetsfunktioner. Radiatorgrupper - Utekompenserad framledningstemperatur - Nattsänkning - Pumpstopp med motionsdrift. - Nattsänkning Värmeproduktion och varmvatten - Driftekonomi och säkerhet skall beaktas.

20 20 UB GIVARE Givare placeras med läge enligt planritning eller om givare ej är utritad med det principiella läge som anges i driftbeskrivningen. Givare som skall placeras vid isolering skall monteras på distans och vara av sådan längd att givaren får tillräckligt instick i kanalen resp. rörledning och givarhuvud är placerat utanför isoleringen så att minsta möjliga skada sker på isoleringen. Entreprenören skall underrätta rörentreprenören om dykgivarnas placering. Givare, som skall monteras i rörledning, levereras med dykrör. Rumsgivare placeras 1,8 m över golv. Utegivare placeras på norrfasad min 3,0 m över färdig mark Givare placeras på en för styrfunktionen teknisk riktig plats. Om en givare har mer än en funktion anges huvudfunktionen. UBB GIVARE FÖR TEMPERATUR Givare för temperatur skall ha en till datorn överförd noggrannhet på ±0,3 C. UBB.2 Givare för temperatur, rumsmonterade UBB.3 Givare för temperatur, rörmonterade med dykrör UBB.4 Givare för temperatur, utomhusmonterade UBB.6 Givare för temperatur, anliggningsmonterade UBC GIVARE FÖR TRYCK UBC.3 Givare för tryck, rörmonterade

21 21 UE STÄLLDON Erforderliga kontakter, potentiometrar, reläer etc. som erfordras för funktion enligt driftbeskrivning skall ingå. Samtliga elektriska ställdon 24 V, växelström. Samtliga reglerande ställdon skall ha 0-10 V styrsignal. Vid strömavbrott skall styrventiler för värme kvarstanna i läget vid strömavbrott och styrventiler för blandning av varmvatten skall stänga. Ställdon för styrventil skall vara försedd med handmanöverdon.

22 22 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING MM AV INSTALLA- TIONER YTB Märkning av apparatskåp YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer YTB Märkning av huvudledningar YTB Märkning av gruppledningar YTB Märkning av hjälpströmkretsar YTB Märkning av mätledningar YTB Märkning av platsutrustningar i eldistributionsnät YTB Märkning av platsutrustningar i transformator- och fördelningssystem YTB Märkning av platsutrustningar i belysningssystem och ljussystem. YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem. YTB.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer YTB.26 Skyltning för el- och teleinstallationer YTB.28 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

23 23 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Entreprenören utför alla provningar, mätningar och injusteringar till en komplett driftfärdig anläggning. All justering och provning skall vara slutförd i god tid före slutbesiktning. YTC.18 Provning av styr- och övervakningssystem I entreprenaden ingår följande provningar: - Isolationsmätning av i entreprenaden ingående delar - Kontroll och uppmätning av skyddsjordning - Uppmätning av driftström i respektive fas för motorer - Funktionsprovning av samtliga styr-, övervaknings- och elfunktioner. - Larm skall avprovas från utlöst larmgivare till utskrift på skrivare samt dynamisk visning i processbild. - Tidsstyrningar skall avprovas från datorhuvudcentral till objekt. - Mätgivare skall avprovas från objekt till dynamiskt värde i processbild. - Reglerutrustningars insvängningsförlopp. Dokumentation skall ske via trendrapport i datorhuvudcentral. - Kontroll och justering av samtliga analoga givare med avseende på avläst värde i DUC kontra på platsen uppmätt värde. Vid mätningarna skall instrument med noggrannhet av minst ±0,3 C, ±3% RH och ±5 Pa användas. Efter genomförd provning upprättar entreprenören protokoll i vilket skall framgå: - objekt som provats - provningsmetod - erhållna värden

24 24 Samordnad provning De funktioner som har samröre med sidoentreprenad skall samordnat provas efter en av entreprenören upprättad projektanpassat program. Provningar skall vara avslutade före slutbesiktning. YTC.28 Injustering av styr- och övervakningssystem Styrutrustning injusteras så att stabil funktion upprätthålls och högsta tilllåtna avvikelse ej överstigs. Injustering redovisas genom protokoll, vilket skall innehålla injusteringsvärden för P-område, I-tid, givareauktoriteter etc. för sommar- respektive vinterfall. TILLÅTNA AVVIKELSER Från inställt värde tillåts en stationär avvikelse av: ±0,5 C för styrutrustningar för temperaturreglering. ±1kPa för styrutrustning för tryckreglering rör.

25 25 YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER YUB.8 Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer YUC BYGGHANDLINGAR Entreprenören skall inhämta slutgiltiga motordata från övriga sido- entreprenörer samt avläsning på befintliga installationer. Entreprenören skall även överlämna och inhämta nödvändig information till och från berörda sidoentreprenörer som ex.vis tryck, flöden, temperaturer etc. som krävs för den slutgiltiga utformningen. YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer YUC.8 Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören skall upprätta följande handlingar: - Dokumentlista - Kretsschema, outnyttjad kontaktfunktion redovisas - Flödesschema utvisande styrkomponenternas principiella placering med tillhörande funktionsbeskrivning - Apparatlista omfattande alla i entreprenaden ingående styr- och övervakningsdon och apparater med angivande av fabrikat, typbeteckning och tekniska data - Apparatskåpsritningar med apparater pos. märkta - Skyltlista - Yttre förbindningsscheman - Grundprogramvara - Projektspecifik programvara - Underlag för service och optimering under garantitiden.

26 26 LEVERANS Bygghandlingar levereras i 2 omgångar. Erforderlig granskningstid 3 veckor. YUD.8 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören skall upprätta följande handlingar: - Samtliga bygghandlingar enligt YUC.8 uppdaterade till relationshandling - Protokoll över utförda provningar och mätningar enligt YTC.18 - Dokumentation av Elektrisk stakströmsanläggning. Underlag tillhandahålls av Samfasts driftingenjör. Kopia av aktuell programvara som dessutom skall förvaras hos entreprenören i minst 10 år. All dokumentation skall vara stämplad RELATIONSHANDLING med datum. Nya relationshandlingar skall integreras med befintliga instruktioner. Handlingarna skall levereras vid anmälan till slutbesiktning.

27 27 CE-MÄRKNING För samtliga komponenter som levereras, gäller EU-direktiven om överensstämmelse samt CE-märkning enligt maskindirektivet, LVD-direktivet och EMC-direktivet samt övriga tillämpliga direktiv som kan gälla för levererad utrustning. Samtlig levererad och installerad utrustning skall vara CE-märkt. Dokumenterad 2A-försäkran vilken är underskriven och daterad, anger avsedd anläggningsdel. CE-märkning och 2A-försäkran för komponenter gäller endast då dessa är inkopplade enligt leverantörens anvisningar. I 2A-försäkran skall uppgifter finnas om vilka direktiv resp. komponent är CE-märkt efter. På CE-märke, som placeras vid resp. system skall förutom CE-symbol finnas uppgifter om leverantör/entreprenör, beteckning (exv. AS1), datum och signatur. Respektive entreprenör tillhandahåller erforderligt material för upprättande av samordnad CE-märkning för sammansatta maskiner som omfattas av maskindirektivet. Den för entreprenaden samordnade entreprenör dokumenterar och utför samordnad provning, riskanalys och samordnad CE-märkning. Allt material inklusive underlaget för CE-märkningen skall överlämnas till beställaren och är föremål för besiktning.

28 28 YUH.8 Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer LEVERANS Driftinstruktioner skall tillhandahållas i 2 omgångar. Driftinstruktioner skall levereras till beställaren (insatta i pärmar) i samband med anläggningens driftsättning. YUK.8 Underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer LEVERANS Underhållsinstruktioner skall tillhandahållas i 2 omgångar. Underhållsinstruktioner skall levereras till beställaren (insatta i pärmar) i samband med anläggningens driftsättning YUP.8 Information till drift- och underhållspersonal för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Kursmaterialets omfattning skall planeras tillsammans med beställaren. Program för utbildningen skall upprättas, utbildningen skall attesteras av beställarens drift och underhållspersonal efter utförd utbildning. Information till personalen skall bestå av teoretisk och praktisk utbildning med underlaget för driftinstruktion som grund och med nyttjande av i entreprenaden ingående komponenter och utrustning. Utbildningen sker vid anläggningens färdigställande. (Beräknad tidsåtgång ca 2 tim per system/ aggregat). Begränsning av utbildningen skall anges i offert.

29 29 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER YYV.8 Tillsyn, skötsel och underhåll av styr- och övervakningsinstallationer I entreprenaden ingår service av anläggningen under garantitiden omfattande ett besök var 6:e månad under de två första garantiåren av kompetent serviceman. Service skall omfatta funktionskontroll samt erforderliga justeringar, både hård och mjukvaramässiga, och reparationer inklusive eventuellt material. För bästa information från driftpersonal till entreprenören skall entreprenören leverera en loggbok där alla händelser skall noteras av både entreprenör och driftpersonal. Under garantitiden skall utöver servicebesöken ingå felavhjälpande service med inställelsetid senast dagen efter felanmälan. Vid varje servicebesök skall skriftliga protokoll upprättas och attesteras av ansvarig maskinpersonal samt tillsändas beställaren. Vid varje servicebesök skall driftoptimering med avsikt att erhålla en låg energiförbrukning och en god inomhusmiljö, optimeringen skall redovisas på servicerapport. för servicebesök upprättas vid slutbesiktningen.

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-07-01

BESKRIVNING STORKÖKSANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-07-01 1/22 OMBYGGNAD AV TRYGGHETSBOSTÄDER KV PRÄNTAREN MARGARETAGATAN 5 BORÅS STAD 2013-07-01 Uppdragsnummer: ABBO-0001 Revidering KAROLINA GUSTAFSSON Uppdragsansvarig 2/22 Sid Beskrivning 1-22 Utrustningslista

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Sidnr / antal sid 3 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 2. Begreppsförklaringar... 4 3. Föreskrifter... 5 4. Svensk standard, branschbestämmelser och allmänna

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer