MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson"

Transkript

1 Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson Göteborg tel: Stockholm tel: Borås tel: Härnösand tel: Linköping tel: Malmö tel: Uppsala tel: Norrköping tel:

2 2 KOD INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM...6 P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT...7 PS VENTILER M.M. I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM...7 PSD STYRVENTILER...7 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM...8 SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL MM...8 SC EL- OCH TELEKABLAR MM...11 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM...13 SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I INSTALLATIONSSYSTEM...14 SFE DATORPROGRAMVAROR...15 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER...16 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM...18 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...19 UB GIVARE...20 UE STÄLLDON...21 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER...25 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING...29 YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER...29

3 3 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM TYP AV BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA-98. Administrativa föreskrifter redovisas separat. För entreprenaden gäller även: - Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004 inklusive ändringar. - Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet (IBL 96)(SS ). ORIENTERING Denna beskrivning skall användas, i tillämpliga delar, vid ny- och ombyggnad av värmeanläggningar av Samfasts fastigheter. Omfattning enligt objektanpassad funktionsbeskrivning. Objektsanpassad mängd och funktionsbeskrivning skall minst innehålla flödesbilder, funktionstexter samt omfattning av belastningsobjekt med preliminära effekter och skall utgöra ett kalkylerbart material för entreprenadförfrågan. PERSONALKVALIFIKATIONER För elinstallationsarbeten skall entreprenören lämna uppgift på behörig elinstallatör. MEDIAFÖRSÖRJNING Eldata: Fjärrvärme Systemspänning 400/ 230 V, 50 Hz. 120 o C PN16. I ENTREPRENADEN INGÅR BL A: Entreprenaden omfattar leverans och montage av styr- och övervakningsanläggning till full funktions- och driftfärdig anläggning, varvid även ingår att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående ledningar, styroch övervakningsdon samt elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade.

4 4 Alla utrustningar skall provas i samarbete med berörda sidoentreprenörer. Den elektriska installationen i byggnaden skall utföras som TN-S system (5-ledarsystem). Allmänt - Märkning, provning och injustering, relationshandlingar och teknisk dokumentation enligt kap. YT, Märkning, provning injustering mm av installationer och YU, Teknisk dokumentation mm för installationer. - Leverans, montage och injustering av kompletta reglerutrustningar enligt kap U Apparater för styrning och övervakning. - Leverans, montage och injustering av kompletta apparatskåp enligt kap SK, Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater. - Leverans och montage av säkerhetsbrytare (arbetsbrytare) för samtliga och pumpmotorer, etc. som betjänas av i entreprenaden ingående apparatskåp. - Leverans montage och dimensionering av erforderliga el- och styrledningar samt elektrisk inkoppling av i denna beskrivning (inkl bilagor) angivna utrustningar, motorer och andra elapparater som matas från i entreprenaden ingående apparatskåp. - Leverans och montage av stativ, ledningsstegar och rännor, skyddsrör och skyddsprofiler etc. för elledningar samt montage av apparater. UPPGIFTER OM SIDOENTREPRENADER Uppgifter om sidoentreprenader enligt objektbeskrivning. UTRYMMEN Utrustning uppställes och anordnas så att framtida utbyggnad inom respektive utrymmen i möjligaste mån tillgodoses. Entreprenören skall senast tre veckor efter beställning meddela beställaren om föreskrivet material kräver större utrymme än vad handlingarna visar.

5 5 Entreprenören skall samordna placering och ledningsförläggning med övriga entreprenader LEDNINGSNÄT Ledningar ansluts på plint i apparatskåp. Utgående gruppledningar samt ledningar till pumpar dimensioneras av entreprenören med hänsyn till förändringar av preliminära motoreffekter. Ledningar anslutna till skilda gruppsäkringar eller skilda spänningssystem får ej ligga inom gemensam ledningsmantel. TEKNISKA UTRYMMEN Med tekniska utrymmen menas, fläktrum, apparatrum, kylmaskinrum, elrum eller likvärdigt.

6 6 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM. BCV TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Anbudsgivare skall genom besök på plats göra sig underrättad om förutsättningar och omfattning av rivnings- och demonteringsarbetena. Ledningar skall rivas i hela sin längd. BEC.81 Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för återanvändning Demonterat material tillfaller beställaren i den omfattning denne önskar. Uppmärkning av önskvärt material för återanvändning märkes av beställaren före demontering. Överblivet material bortforslas av entreprenören. BED.8 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer BED.81 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för materialåtervinning BED.82 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för energiutvinning BED.83 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för deponering

7 7 P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM EL- LER RÖRLEDNINGSNÄT PS VENTILER M.M. I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM PSD STYRVENTILER PSD.2 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon

8 8 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL MM SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O DYL. Entreprenören skall alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Stegar och rännor med tillbehör skall vara ytbehandlade enligt P3.11, varmförzinkning, tjockleksklass D. SBD.2 Kabelstegar och kabelrännor SBD.212 Tunga kabelstegar SBD.213 Lätta kabelstegar SBD.5 Skenor för installationskabel SBE DOSOR SBE.1 Anslutningsdosor Kopplingslist alternativt U-båt skall användas, ej snabbkopplingar. SBE.2 Apparatdosor SBE.3 Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem

9 9 SBH APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM SBH.2 Kopplingsboxar Kopplingslåda förses med plintar enligt SDC.31. SBJ KABELGENOMFÖRINGAR Håltagningar utförda av entreprenören tätas efter färdigställd ledningsdragning, så att ursprunglig täthetsklass uppnås. SBJ.15 Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Tätning utförs så att krav vid brandcellsgränser uppfylls. SBK.1 Stativ för elutrustning För fritt uppställd utrustning används profilstål för apparatmontage och ledningsdragning.

10 10 SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE MM Korrosionsbeständigt material skall användas. Utomhus och i fuktig lokal används rostfritt stål. Förläggning av ledningar och rör på ventilationskanaler och aggregat får ej utföras. SBL.11 Fästdon för apparater SBL.12 Fästdon för el- och telekablar, elinstalltionsrör o d På ankarskena fästs ledningar med för ändamålet avsedd ledningshållare. SBN.1 Kabelskydd SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D Ledningar skall vid dold förläggning alltid förläggs i tomrör (kanal).

11 11 SC EL- OCH TELEKABLAR MM Samtliga kablar mellan i entreprenaden ingående apparatskåp eller elcentral (kan vara annan leverantör) och i entreprenaden ingående utrustning/komponenter skall vara skärmade och tillverkade av halogenfritt material. Nedan angivna kabeltyper är avsedda som referens, likvärdighet avgörs av beställaren ensam. Gruppledning <2,5 mm² utförs med ledning typ EBB-AL eller likvärdig och ledning >2,5 mm² utförs med typ EBBJ/FBBJ eller likvärdig. Motorer och apparater samt strömställare och vakter, som monteras på skakande maskinfundament anslutes med halogenfri anslutningskabel (flexibel) med avbäring. Kraft och Kommunikationsslinga skall förläggas med mellanrum på min tre dm, och korsas med 90 o. SCB KRAFTKABLAR SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR Kommunikationsslingan skall utföras med skärmad kabel typ FBAR-PG eller motsvarande. SCM KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING Ledning till analoga givare utförs med ledning typ ELABY eller likvärdig. Ledning till ställdon utförs med ledning typ EBB-AL eller likvärdig. Ledningar till givare i ventilationskanaler och i dykrör ska ha ledningsslinga som gör det möjligt att dra ut givaren med ledningen ansluten.

12 12 SCN KABLAR FÖR BUSSYSTEM SC-.3 Kablar i ledningskanalsystem SC-.4 Kablar på kabelstege, kabelränna e d Ledning skall fästas på båda sidor om böjar och där den lämnar kabelstege för att förläggas på annat underlag. Kabel för data förläggs i separat kabelränna. SDB.221 Skarvar på kraftkabel SDB.222 Skarvar på installationskabel

13 13 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM Kontaktor resp. motorskydd skall vara utrustade med erforderligt antal hjälpkontakter för angiven funktion. Vid behov kompletteras de med hjälprelä. Samtliga erforderliga elkopplare ingår i entreprenaden även om de ej särskilt angivits i beskrivningen. SEB.1 Reläer SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SEC.3 Dvärgbrytare SED JORDFELSBRYTARE SEF SEF.2 MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STOR- HETER Elmätare Elmätare för anslutning till DUC skall levereras med anslutning typ M- busmätning.

14 14 SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I IN- STALLATIONSSYSTEM OMFATTNING Systemuppbyggnad enligt objektanpassad funktionsbeskrivning. Datorundercentraler placeras i apparatskåp vid respektive anläggningsdel. Antalet DUC:ar anpassas till entreprenörens systemuppbyggnad. GENERELLA KRAV Utrustningen skall fungera störningsfritt under följande miljöbetingelser: Nätspänning: 230 V AC +10% - 15 % Frekvens 50±3 Hz Temperatur: C Relativ fuktighet: 5-95 % Systemet och dess komponenter skall vara okänsligt för statisk elektricitet, samt skyddad mot störningar från transienter i ledningsnätet. Skyddet skall uppfylla Elmiljöklass ML3 enligt SS Om magnetiska stabilatorer erfordras skall dessa ingå i entreprenaden. Utrustningen skall ej ha eget jordsystem. SFB DATORER OCH DATORENHETER SFB.1 SFB.3 Datorundercentraler In- och utenheter för kommunikation i dator SFD DATAKOMMUNIKATIONSENHETER SFD.23 Uppringningsenheter

15 15 SFE DATORPROGRAMVAROR SFE.2 Tillämpningssprogramvaror SFE.4 Hjälpprogramvaror SJC.42 Spänningstransformatorer SJF.41 Frekvensomriktare för motordrift

16 16 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER MANÖVER SKB.422 Beröringsskyddade centraler Centraler utförs för TN-S (5-ledarsystem). Centralbeteckning skall samordnas med fastighetens centralbeteckningssystem. Utanpåliggande beröringsskyddad central Central inbygges i apparatskåp enligt SKB.51. Central skall förses med huvudströmbrytare som lägst dimensioneras för huvudledningens högsta tillåtna säkring dock ej mindre än 25 A. Ansluts parallella ledningar eller Al-kabel, skall centralen utföras med anslutningslåda med kopplingsplint före huvudströmställare eller fördelningslåda. Där central består av flera enheter skyddsjordas varje enhet. SKB.5 Apparatskåp, apparattavlor m.m. Apparatskåp utförs för TN-S, (5-ledarsystem). Apparatskåp skall utföras så att högsta temperatur i skåpet ej överstiger 30 0 C. SKB.51 Apparatskåp - transformatorer enligt SJC.42 - kontaktor enligt SKF.6 - reläer enligt SEB.1 - motorskyddsbrytare enligt SKF.5 - övriga för erhållande av angiven funktion nödvändiga apparater - datorundercentraler Apparatskåpen skall innehålla datorundercentraler för funktioner enligt driftbeskrivning bilaga 1.

17 17 SKF.5 Startkopplare, pådrag m.m. för högst 1 kv SKF.6 Kontaktorer SKF.72 Säkerhetsbrytare för högst 1 kv Säkerhetsbrytare skall finnas för alla motorer. Skyddsform IP54.

18 18 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM All utrustning skall vara fast ansluten med allpolig brytare på kraftmatning. SLD MANÖVEROMKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE MM I apparatskåp skall manöveromkopplarens vred befinna sig i läge 45 uppåt till höger vid manöverobjektets normala drifttillstånd och rakt upp vid stopp. Manöveromkopplare skall installeras som en servicebrytare per system, omkopplare som ej befinner sig i läge Automatik skall avge larm efter 60 minuter. HAND-0-AUTO (H-0-A)

19 19 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING ALLMÄNT All styrning och reglering av VVS-utrustning skall ske via datoriserade undercentraler. Styrutrustningars funktion P, PI eller PID väljs med hänsyn till i beskrivningen angivna krav, funktioner och tillåtna avvikelser. Styrutrustningar skall vara försedda med erforderliga transformatorer. Styr- och övervakningsenheter utom aggregatrum placeras med läge enligt planritningar om sådana finns i projektet, alternativt i samråd med beställaren. Styrutrustningar skall vara försedda med erforderliga reläer och vara utförda med erforderliga, interna elektriska kopplingar så att angivna funktioner kan erhållas från kontaktor eller annat pådragsdon. FUNKTIONER Generellt - Driftfunktioner skall övervakas. - Temperaturavvikelselarm - Analoga reglermotorer - Full information till DUC. - Manuell återställning av säkerhetsfunktioner. Radiatorgrupper - Utekompenserad framledningstemperatur - Nattsänkning - Pumpstopp med motionsdrift. - Nattsänkning Värmeproduktion och varmvatten - Driftekonomi och säkerhet skall beaktas.

20 20 UB GIVARE Givare placeras med läge enligt planritning eller om givare ej är utritad med det principiella läge som anges i driftbeskrivningen. Givare som skall placeras vid isolering skall monteras på distans och vara av sådan längd att givaren får tillräckligt instick i kanalen resp. rörledning och givarhuvud är placerat utanför isoleringen så att minsta möjliga skada sker på isoleringen. Entreprenören skall underrätta rörentreprenören om dykgivarnas placering. Givare, som skall monteras i rörledning, levereras med dykrör. Rumsgivare placeras 1,8 m över golv. Utegivare placeras på norrfasad min 3,0 m över färdig mark Givare placeras på en för styrfunktionen teknisk riktig plats. Om en givare har mer än en funktion anges huvudfunktionen. UBB GIVARE FÖR TEMPERATUR Givare för temperatur skall ha en till datorn överförd noggrannhet på ±0,3 C. UBB.2 Givare för temperatur, rumsmonterade UBB.3 Givare för temperatur, rörmonterade med dykrör UBB.4 Givare för temperatur, utomhusmonterade UBB.6 Givare för temperatur, anliggningsmonterade UBC GIVARE FÖR TRYCK UBC.3 Givare för tryck, rörmonterade

21 21 UE STÄLLDON Erforderliga kontakter, potentiometrar, reläer etc. som erfordras för funktion enligt driftbeskrivning skall ingå. Samtliga elektriska ställdon 24 V, växelström. Samtliga reglerande ställdon skall ha 0-10 V styrsignal. Vid strömavbrott skall styrventiler för värme kvarstanna i läget vid strömavbrott och styrventiler för blandning av varmvatten skall stänga. Ställdon för styrventil skall vara försedd med handmanöverdon.

22 22 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING MM AV INSTALLA- TIONER YTB Märkning av apparatskåp YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer YTB Märkning av huvudledningar YTB Märkning av gruppledningar YTB Märkning av hjälpströmkretsar YTB Märkning av mätledningar YTB Märkning av platsutrustningar i eldistributionsnät YTB Märkning av platsutrustningar i transformator- och fördelningssystem YTB Märkning av platsutrustningar i belysningssystem och ljussystem. YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem. YTB.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer YTB.26 Skyltning för el- och teleinstallationer YTB.28 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

23 23 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Entreprenören utför alla provningar, mätningar och injusteringar till en komplett driftfärdig anläggning. All justering och provning skall vara slutförd i god tid före slutbesiktning. YTC.18 Provning av styr- och övervakningssystem I entreprenaden ingår följande provningar: - Isolationsmätning av i entreprenaden ingående delar - Kontroll och uppmätning av skyddsjordning - Uppmätning av driftström i respektive fas för motorer - Funktionsprovning av samtliga styr-, övervaknings- och elfunktioner. - Larm skall avprovas från utlöst larmgivare till utskrift på skrivare samt dynamisk visning i processbild. - Tidsstyrningar skall avprovas från datorhuvudcentral till objekt. - Mätgivare skall avprovas från objekt till dynamiskt värde i processbild. - Reglerutrustningars insvängningsförlopp. Dokumentation skall ske via trendrapport i datorhuvudcentral. - Kontroll och justering av samtliga analoga givare med avseende på avläst värde i DUC kontra på platsen uppmätt värde. Vid mätningarna skall instrument med noggrannhet av minst ±0,3 C, ±3% RH och ±5 Pa användas. Efter genomförd provning upprättar entreprenören protokoll i vilket skall framgå: - objekt som provats - provningsmetod - erhållna värden

24 24 Samordnad provning De funktioner som har samröre med sidoentreprenad skall samordnat provas efter en av entreprenören upprättad projektanpassat program. Provningar skall vara avslutade före slutbesiktning. YTC.28 Injustering av styr- och övervakningssystem Styrutrustning injusteras så att stabil funktion upprätthålls och högsta tilllåtna avvikelse ej överstigs. Injustering redovisas genom protokoll, vilket skall innehålla injusteringsvärden för P-område, I-tid, givareauktoriteter etc. för sommar- respektive vinterfall. TILLÅTNA AVVIKELSER Från inställt värde tillåts en stationär avvikelse av: ±0,5 C för styrutrustningar för temperaturreglering. ±1kPa för styrutrustning för tryckreglering rör.

25 25 YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER YUB.8 Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer YUC BYGGHANDLINGAR Entreprenören skall inhämta slutgiltiga motordata från övriga sido- entreprenörer samt avläsning på befintliga installationer. Entreprenören skall även överlämna och inhämta nödvändig information till och från berörda sidoentreprenörer som ex.vis tryck, flöden, temperaturer etc. som krävs för den slutgiltiga utformningen. YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer YUC.8 Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören skall upprätta följande handlingar: - Dokumentlista - Kretsschema, outnyttjad kontaktfunktion redovisas - Flödesschema utvisande styrkomponenternas principiella placering med tillhörande funktionsbeskrivning - Apparatlista omfattande alla i entreprenaden ingående styr- och övervakningsdon och apparater med angivande av fabrikat, typbeteckning och tekniska data - Apparatskåpsritningar med apparater pos. märkta - Skyltlista - Yttre förbindningsscheman - Grundprogramvara - Projektspecifik programvara - Underlag för service och optimering under garantitiden.

26 26 LEVERANS Bygghandlingar levereras i 2 omgångar. Erforderlig granskningstid 3 veckor. YUD.8 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören skall upprätta följande handlingar: - Samtliga bygghandlingar enligt YUC.8 uppdaterade till relationshandling - Protokoll över utförda provningar och mätningar enligt YTC.18 - Dokumentation av Elektrisk stakströmsanläggning. Underlag tillhandahålls av Samfasts driftingenjör. Kopia av aktuell programvara som dessutom skall förvaras hos entreprenören i minst 10 år. All dokumentation skall vara stämplad RELATIONSHANDLING med datum. Nya relationshandlingar skall integreras med befintliga instruktioner. Handlingarna skall levereras vid anmälan till slutbesiktning.

27 27 CE-MÄRKNING För samtliga komponenter som levereras, gäller EU-direktiven om överensstämmelse samt CE-märkning enligt maskindirektivet, LVD-direktivet och EMC-direktivet samt övriga tillämpliga direktiv som kan gälla för levererad utrustning. Samtlig levererad och installerad utrustning skall vara CE-märkt. Dokumenterad 2A-försäkran vilken är underskriven och daterad, anger avsedd anläggningsdel. CE-märkning och 2A-försäkran för komponenter gäller endast då dessa är inkopplade enligt leverantörens anvisningar. I 2A-försäkran skall uppgifter finnas om vilka direktiv resp. komponent är CE-märkt efter. På CE-märke, som placeras vid resp. system skall förutom CE-symbol finnas uppgifter om leverantör/entreprenör, beteckning (exv. AS1), datum och signatur. Respektive entreprenör tillhandahåller erforderligt material för upprättande av samordnad CE-märkning för sammansatta maskiner som omfattas av maskindirektivet. Den för entreprenaden samordnade entreprenör dokumenterar och utför samordnad provning, riskanalys och samordnad CE-märkning. Allt material inklusive underlaget för CE-märkningen skall överlämnas till beställaren och är föremål för besiktning.

28 28 YUH.8 Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer LEVERANS Driftinstruktioner skall tillhandahållas i 2 omgångar. Driftinstruktioner skall levereras till beställaren (insatta i pärmar) i samband med anläggningens driftsättning. YUK.8 Underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer LEVERANS Underhållsinstruktioner skall tillhandahållas i 2 omgångar. Underhållsinstruktioner skall levereras till beställaren (insatta i pärmar) i samband med anläggningens driftsättning YUP.8 Information till drift- och underhållspersonal för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Kursmaterialets omfattning skall planeras tillsammans med beställaren. Program för utbildningen skall upprättas, utbildningen skall attesteras av beställarens drift och underhållspersonal efter utförd utbildning. Information till personalen skall bestå av teoretisk och praktisk utbildning med underlaget för driftinstruktion som grund och med nyttjande av i entreprenaden ingående komponenter och utrustning. Utbildningen sker vid anläggningens färdigställande. (Beräknad tidsåtgång ca 2 tim per system/ aggregat). Begränsning av utbildningen skall anges i offert.

29 29 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER YYV.8 Tillsyn, skötsel och underhåll av styr- och övervakningsinstallationer I entreprenaden ingår service av anläggningen under garantitiden omfattande ett besök var 6:e månad under de två första garantiåren av kompetent serviceman. Service skall omfatta funktionskontroll samt erforderliga justeringar, både hård och mjukvaramässiga, och reparationer inklusive eventuellt material. För bästa information från driftpersonal till entreprenören skall entreprenören leverera en loggbok där alla händelser skall noteras av både entreprenör och driftpersonal. Under garantitiden skall utöver servicebesöken ingå felavhjälpande service med inställelsetid senast dagen efter felanmälan. Vid varje servicebesök skall skriftliga protokoll upprättas och attesteras av ansvarig maskinpersonal samt tillsändas beställaren. Vid varje servicebesök skall driftoptimering med avsikt att erhålla en låg energiförbrukning och en god inomhusmiljö, optimeringen skall redovisas på servicerapport. för servicebesök upprättas vid slutbesiktningen.

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Allmän BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Allmän BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Allmän Antal blad: 56 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00 Härnösand

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E GMKI, ESKILSTUNA 016-12 68 41 V LEB, ESKILSTUNA 016-15 89

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin B ENL ÄNDRINGSPM E2 HM 060825 A ENL ÄNDRINGSPM E1 HM 060328 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem Sid 1 (14) 6 EL- OCH TELESYSTEM 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Under 20 års tid har vårdpersonalen haft trygghetslarmsystem med talkommunikation för att underlätta deras arbete. Eftersom det nu har kommit

Läs mer

TR-STYR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

TR-STYR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 38 TR-STYR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Utgåva 1 Version 0.1 GILTIGHETSOMRÅDE Tekniska riktlinjer STYR gäller för fastighetsutrustning och infrastruktur inom Scania CV AB-koncernen i Sverige.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Huvuddokument 1 (15) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Huvuddokument 1 (15) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/052268 Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Antal blad 43 Blad nr 1 Totalt antal sidor inkl bilagor 110

Antal blad 43 Blad nr 1 Totalt antal sidor inkl bilagor 110 Antal blad 43 Blad nr 1 Totalt antal sidor inkl bilagor 110 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM1 LSm 01/3-10 A KFU 1 cnng 11/2-10 CN REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, Göteborg 031-727 25 72 M WSP, Göteborg 031-727 25 65 E SIDUS, Eskilstuna

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA 6.52.3 TEKNISK TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM Antal sidor 27 Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00 fax 08-638 30 99 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 64 TELESYSTEM 3 S T YT APPARATER, UTRUSTNINGAR,

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning Dokumentslag Sida Instruktion 1 (12) Företag Datum Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB 2010-01-22 NUT-100202-017 Organisation Ersätter tidigare dokument Giltighetstid Mätsystem NUT-090102-005 Skapat

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer