MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson"

Transkript

1 Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson Göteborg tel: Stockholm tel: Borås tel: Härnösand tel: Linköping tel: Malmö tel: Uppsala tel: Norrköping tel:

2 2 KOD INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM...6 P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT...7 PS VENTILER M.M. I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM...7 PSD STYRVENTILER...7 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM...8 SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL MM...8 SC EL- OCH TELEKABLAR MM...11 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM...13 SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I INSTALLATIONSSYSTEM...14 SFE DATORPROGRAMVAROR...15 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER...16 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM...18 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...19 UB GIVARE...20 UE STÄLLDON...21 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER...25 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING...29 YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER...29

3 3 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM TYP AV BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA-98. Administrativa föreskrifter redovisas separat. För entreprenaden gäller även: - Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004 inklusive ändringar. - Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet (IBL 96)(SS ). ORIENTERING Denna beskrivning skall användas, i tillämpliga delar, vid ny- och ombyggnad av värmeanläggningar av Samfasts fastigheter. Omfattning enligt objektanpassad funktionsbeskrivning. Objektsanpassad mängd och funktionsbeskrivning skall minst innehålla flödesbilder, funktionstexter samt omfattning av belastningsobjekt med preliminära effekter och skall utgöra ett kalkylerbart material för entreprenadförfrågan. PERSONALKVALIFIKATIONER För elinstallationsarbeten skall entreprenören lämna uppgift på behörig elinstallatör. MEDIAFÖRSÖRJNING Eldata: Fjärrvärme Systemspänning 400/ 230 V, 50 Hz. 120 o C PN16. I ENTREPRENADEN INGÅR BL A: Entreprenaden omfattar leverans och montage av styr- och övervakningsanläggning till full funktions- och driftfärdig anläggning, varvid även ingår att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående ledningar, styroch övervakningsdon samt elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade.

4 4 Alla utrustningar skall provas i samarbete med berörda sidoentreprenörer. Den elektriska installationen i byggnaden skall utföras som TN-S system (5-ledarsystem). Allmänt - Märkning, provning och injustering, relationshandlingar och teknisk dokumentation enligt kap. YT, Märkning, provning injustering mm av installationer och YU, Teknisk dokumentation mm för installationer. - Leverans, montage och injustering av kompletta reglerutrustningar enligt kap U Apparater för styrning och övervakning. - Leverans, montage och injustering av kompletta apparatskåp enligt kap SK, Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater. - Leverans och montage av säkerhetsbrytare (arbetsbrytare) för samtliga och pumpmotorer, etc. som betjänas av i entreprenaden ingående apparatskåp. - Leverans montage och dimensionering av erforderliga el- och styrledningar samt elektrisk inkoppling av i denna beskrivning (inkl bilagor) angivna utrustningar, motorer och andra elapparater som matas från i entreprenaden ingående apparatskåp. - Leverans och montage av stativ, ledningsstegar och rännor, skyddsrör och skyddsprofiler etc. för elledningar samt montage av apparater. UPPGIFTER OM SIDOENTREPRENADER Uppgifter om sidoentreprenader enligt objektbeskrivning. UTRYMMEN Utrustning uppställes och anordnas så att framtida utbyggnad inom respektive utrymmen i möjligaste mån tillgodoses. Entreprenören skall senast tre veckor efter beställning meddela beställaren om föreskrivet material kräver större utrymme än vad handlingarna visar.

5 5 Entreprenören skall samordna placering och ledningsförläggning med övriga entreprenader LEDNINGSNÄT Ledningar ansluts på plint i apparatskåp. Utgående gruppledningar samt ledningar till pumpar dimensioneras av entreprenören med hänsyn till förändringar av preliminära motoreffekter. Ledningar anslutna till skilda gruppsäkringar eller skilda spänningssystem får ej ligga inom gemensam ledningsmantel. TEKNISKA UTRYMMEN Med tekniska utrymmen menas, fläktrum, apparatrum, kylmaskinrum, elrum eller likvärdigt.

6 6 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM. BCV TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Anbudsgivare skall genom besök på plats göra sig underrättad om förutsättningar och omfattning av rivnings- och demonteringsarbetena. Ledningar skall rivas i hela sin längd. BEC.81 Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för återanvändning Demonterat material tillfaller beställaren i den omfattning denne önskar. Uppmärkning av önskvärt material för återanvändning märkes av beställaren före demontering. Överblivet material bortforslas av entreprenören. BED.8 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer BED.81 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för materialåtervinning BED.82 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för energiutvinning BED.83 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer för deponering

7 7 P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM EL- LER RÖRLEDNINGSNÄT PS VENTILER M.M. I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM PSD STYRVENTILER PSD.2 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon

8 8 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL MM SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O DYL. Entreprenören skall alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Stegar och rännor med tillbehör skall vara ytbehandlade enligt P3.11, varmförzinkning, tjockleksklass D. SBD.2 Kabelstegar och kabelrännor SBD.212 Tunga kabelstegar SBD.213 Lätta kabelstegar SBD.5 Skenor för installationskabel SBE DOSOR SBE.1 Anslutningsdosor Kopplingslist alternativt U-båt skall användas, ej snabbkopplingar. SBE.2 Apparatdosor SBE.3 Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem

9 9 SBH APPARATLÅDOR, KOPPLINGSBOXAR MM SBH.2 Kopplingsboxar Kopplingslåda förses med plintar enligt SDC.31. SBJ KABELGENOMFÖRINGAR Håltagningar utförda av entreprenören tätas efter färdigställd ledningsdragning, så att ursprunglig täthetsklass uppnås. SBJ.15 Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Tätning utförs så att krav vid brandcellsgränser uppfylls. SBK.1 Stativ för elutrustning För fritt uppställd utrustning används profilstål för apparatmontage och ledningsdragning.

10 10 SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE MM Korrosionsbeständigt material skall användas. Utomhus och i fuktig lokal används rostfritt stål. Förläggning av ledningar och rör på ventilationskanaler och aggregat får ej utföras. SBL.11 Fästdon för apparater SBL.12 Fästdon för el- och telekablar, elinstalltionsrör o d På ankarskena fästs ledningar med för ändamålet avsedd ledningshållare. SBN.1 Kabelskydd SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D Ledningar skall vid dold förläggning alltid förläggs i tomrör (kanal).

11 11 SC EL- OCH TELEKABLAR MM Samtliga kablar mellan i entreprenaden ingående apparatskåp eller elcentral (kan vara annan leverantör) och i entreprenaden ingående utrustning/komponenter skall vara skärmade och tillverkade av halogenfritt material. Nedan angivna kabeltyper är avsedda som referens, likvärdighet avgörs av beställaren ensam. Gruppledning <2,5 mm² utförs med ledning typ EBB-AL eller likvärdig och ledning >2,5 mm² utförs med typ EBBJ/FBBJ eller likvärdig. Motorer och apparater samt strömställare och vakter, som monteras på skakande maskinfundament anslutes med halogenfri anslutningskabel (flexibel) med avbäring. Kraft och Kommunikationsslinga skall förläggas med mellanrum på min tre dm, och korsas med 90 o. SCB KRAFTKABLAR SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR Kommunikationsslingan skall utföras med skärmad kabel typ FBAR-PG eller motsvarande. SCM KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING Ledning till analoga givare utförs med ledning typ ELABY eller likvärdig. Ledning till ställdon utförs med ledning typ EBB-AL eller likvärdig. Ledningar till givare i ventilationskanaler och i dykrör ska ha ledningsslinga som gör det möjligt att dra ut givaren med ledningen ansluten.

12 12 SCN KABLAR FÖR BUSSYSTEM SC-.3 Kablar i ledningskanalsystem SC-.4 Kablar på kabelstege, kabelränna e d Ledning skall fästas på båda sidor om böjar och där den lämnar kabelstege för att förläggas på annat underlag. Kabel för data förläggs i separat kabelränna. SDB.221 Skarvar på kraftkabel SDB.222 Skarvar på installationskabel

13 13 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM Kontaktor resp. motorskydd skall vara utrustade med erforderligt antal hjälpkontakter för angiven funktion. Vid behov kompletteras de med hjälprelä. Samtliga erforderliga elkopplare ingår i entreprenaden även om de ej särskilt angivits i beskrivningen. SEB.1 Reläer SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SEC.3 Dvärgbrytare SED JORDFELSBRYTARE SEF SEF.2 MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA STOR- HETER Elmätare Elmätare för anslutning till DUC skall levereras med anslutning typ M- busmätning.

14 14 SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I IN- STALLATIONSSYSTEM OMFATTNING Systemuppbyggnad enligt objektanpassad funktionsbeskrivning. Datorundercentraler placeras i apparatskåp vid respektive anläggningsdel. Antalet DUC:ar anpassas till entreprenörens systemuppbyggnad. GENERELLA KRAV Utrustningen skall fungera störningsfritt under följande miljöbetingelser: Nätspänning: 230 V AC +10% - 15 % Frekvens 50±3 Hz Temperatur: C Relativ fuktighet: 5-95 % Systemet och dess komponenter skall vara okänsligt för statisk elektricitet, samt skyddad mot störningar från transienter i ledningsnätet. Skyddet skall uppfylla Elmiljöklass ML3 enligt SS Om magnetiska stabilatorer erfordras skall dessa ingå i entreprenaden. Utrustningen skall ej ha eget jordsystem. SFB DATORER OCH DATORENHETER SFB.1 SFB.3 Datorundercentraler In- och utenheter för kommunikation i dator SFD DATAKOMMUNIKATIONSENHETER SFD.23 Uppringningsenheter

15 15 SFE DATORPROGRAMVAROR SFE.2 Tillämpningssprogramvaror SFE.4 Hjälpprogramvaror SJC.42 Spänningstransformatorer SJF.41 Frekvensomriktare för motordrift

16 16 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER MANÖVER SKB.422 Beröringsskyddade centraler Centraler utförs för TN-S (5-ledarsystem). Centralbeteckning skall samordnas med fastighetens centralbeteckningssystem. Utanpåliggande beröringsskyddad central Central inbygges i apparatskåp enligt SKB.51. Central skall förses med huvudströmbrytare som lägst dimensioneras för huvudledningens högsta tillåtna säkring dock ej mindre än 25 A. Ansluts parallella ledningar eller Al-kabel, skall centralen utföras med anslutningslåda med kopplingsplint före huvudströmställare eller fördelningslåda. Där central består av flera enheter skyddsjordas varje enhet. SKB.5 Apparatskåp, apparattavlor m.m. Apparatskåp utförs för TN-S, (5-ledarsystem). Apparatskåp skall utföras så att högsta temperatur i skåpet ej överstiger 30 0 C. SKB.51 Apparatskåp - transformatorer enligt SJC.42 - kontaktor enligt SKF.6 - reläer enligt SEB.1 - motorskyddsbrytare enligt SKF.5 - övriga för erhållande av angiven funktion nödvändiga apparater - datorundercentraler Apparatskåpen skall innehålla datorundercentraler för funktioner enligt driftbeskrivning bilaga 1.

17 17 SKF.5 Startkopplare, pådrag m.m. för högst 1 kv SKF.6 Kontaktorer SKF.72 Säkerhetsbrytare för högst 1 kv Säkerhetsbrytare skall finnas för alla motorer. Skyddsform IP54.

18 18 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM All utrustning skall vara fast ansluten med allpolig brytare på kraftmatning. SLD MANÖVEROMKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE MM I apparatskåp skall manöveromkopplarens vred befinna sig i läge 45 uppåt till höger vid manöverobjektets normala drifttillstånd och rakt upp vid stopp. Manöveromkopplare skall installeras som en servicebrytare per system, omkopplare som ej befinner sig i läge Automatik skall avge larm efter 60 minuter. HAND-0-AUTO (H-0-A)

19 19 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING ALLMÄNT All styrning och reglering av VVS-utrustning skall ske via datoriserade undercentraler. Styrutrustningars funktion P, PI eller PID väljs med hänsyn till i beskrivningen angivna krav, funktioner och tillåtna avvikelser. Styrutrustningar skall vara försedda med erforderliga transformatorer. Styr- och övervakningsenheter utom aggregatrum placeras med läge enligt planritningar om sådana finns i projektet, alternativt i samråd med beställaren. Styrutrustningar skall vara försedda med erforderliga reläer och vara utförda med erforderliga, interna elektriska kopplingar så att angivna funktioner kan erhållas från kontaktor eller annat pådragsdon. FUNKTIONER Generellt - Driftfunktioner skall övervakas. - Temperaturavvikelselarm - Analoga reglermotorer - Full information till DUC. - Manuell återställning av säkerhetsfunktioner. Radiatorgrupper - Utekompenserad framledningstemperatur - Nattsänkning - Pumpstopp med motionsdrift. - Nattsänkning Värmeproduktion och varmvatten - Driftekonomi och säkerhet skall beaktas.

20 20 UB GIVARE Givare placeras med läge enligt planritning eller om givare ej är utritad med det principiella läge som anges i driftbeskrivningen. Givare som skall placeras vid isolering skall monteras på distans och vara av sådan längd att givaren får tillräckligt instick i kanalen resp. rörledning och givarhuvud är placerat utanför isoleringen så att minsta möjliga skada sker på isoleringen. Entreprenören skall underrätta rörentreprenören om dykgivarnas placering. Givare, som skall monteras i rörledning, levereras med dykrör. Rumsgivare placeras 1,8 m över golv. Utegivare placeras på norrfasad min 3,0 m över färdig mark Givare placeras på en för styrfunktionen teknisk riktig plats. Om en givare har mer än en funktion anges huvudfunktionen. UBB GIVARE FÖR TEMPERATUR Givare för temperatur skall ha en till datorn överförd noggrannhet på ±0,3 C. UBB.2 Givare för temperatur, rumsmonterade UBB.3 Givare för temperatur, rörmonterade med dykrör UBB.4 Givare för temperatur, utomhusmonterade UBB.6 Givare för temperatur, anliggningsmonterade UBC GIVARE FÖR TRYCK UBC.3 Givare för tryck, rörmonterade

21 21 UE STÄLLDON Erforderliga kontakter, potentiometrar, reläer etc. som erfordras för funktion enligt driftbeskrivning skall ingå. Samtliga elektriska ställdon 24 V, växelström. Samtliga reglerande ställdon skall ha 0-10 V styrsignal. Vid strömavbrott skall styrventiler för värme kvarstanna i läget vid strömavbrott och styrventiler för blandning av varmvatten skall stänga. Ställdon för styrventil skall vara försedd med handmanöverdon.

22 22 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING MM AV INSTALLA- TIONER YTB Märkning av apparatskåp YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer YTB Märkning av huvudledningar YTB Märkning av gruppledningar YTB Märkning av hjälpströmkretsar YTB Märkning av mätledningar YTB Märkning av platsutrustningar i eldistributionsnät YTB Märkning av platsutrustningar i transformator- och fördelningssystem YTB Märkning av platsutrustningar i belysningssystem och ljussystem. YTB Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem. YTB.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer YTB.26 Skyltning för el- och teleinstallationer YTB.28 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

23 23 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Entreprenören utför alla provningar, mätningar och injusteringar till en komplett driftfärdig anläggning. All justering och provning skall vara slutförd i god tid före slutbesiktning. YTC.18 Provning av styr- och övervakningssystem I entreprenaden ingår följande provningar: - Isolationsmätning av i entreprenaden ingående delar - Kontroll och uppmätning av skyddsjordning - Uppmätning av driftström i respektive fas för motorer - Funktionsprovning av samtliga styr-, övervaknings- och elfunktioner. - Larm skall avprovas från utlöst larmgivare till utskrift på skrivare samt dynamisk visning i processbild. - Tidsstyrningar skall avprovas från datorhuvudcentral till objekt. - Mätgivare skall avprovas från objekt till dynamiskt värde i processbild. - Reglerutrustningars insvängningsförlopp. Dokumentation skall ske via trendrapport i datorhuvudcentral. - Kontroll och justering av samtliga analoga givare med avseende på avläst värde i DUC kontra på platsen uppmätt värde. Vid mätningarna skall instrument med noggrannhet av minst ±0,3 C, ±3% RH och ±5 Pa användas. Efter genomförd provning upprättar entreprenören protokoll i vilket skall framgå: - objekt som provats - provningsmetod - erhållna värden

24 24 Samordnad provning De funktioner som har samröre med sidoentreprenad skall samordnat provas efter en av entreprenören upprättad projektanpassat program. Provningar skall vara avslutade före slutbesiktning. YTC.28 Injustering av styr- och övervakningssystem Styrutrustning injusteras så att stabil funktion upprätthålls och högsta tilllåtna avvikelse ej överstigs. Injustering redovisas genom protokoll, vilket skall innehålla injusteringsvärden för P-område, I-tid, givareauktoriteter etc. för sommar- respektive vinterfall. TILLÅTNA AVVIKELSER Från inställt värde tillåts en stationär avvikelse av: ±0,5 C för styrutrustningar för temperaturreglering. ±1kPa för styrutrustning för tryckreglering rör.

25 25 YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER YUB.8 Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer YUC BYGGHANDLINGAR Entreprenören skall inhämta slutgiltiga motordata från övriga sido- entreprenörer samt avläsning på befintliga installationer. Entreprenören skall även överlämna och inhämta nödvändig information till och från berörda sidoentreprenörer som ex.vis tryck, flöden, temperaturer etc. som krävs för den slutgiltiga utformningen. YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer YUC.8 Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören skall upprätta följande handlingar: - Dokumentlista - Kretsschema, outnyttjad kontaktfunktion redovisas - Flödesschema utvisande styrkomponenternas principiella placering med tillhörande funktionsbeskrivning - Apparatlista omfattande alla i entreprenaden ingående styr- och övervakningsdon och apparater med angivande av fabrikat, typbeteckning och tekniska data - Apparatskåpsritningar med apparater pos. märkta - Skyltlista - Yttre förbindningsscheman - Grundprogramvara - Projektspecifik programvara - Underlag för service och optimering under garantitiden.

26 26 LEVERANS Bygghandlingar levereras i 2 omgångar. Erforderlig granskningstid 3 veckor. YUD.8 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören skall upprätta följande handlingar: - Samtliga bygghandlingar enligt YUC.8 uppdaterade till relationshandling - Protokoll över utförda provningar och mätningar enligt YTC.18 - Dokumentation av Elektrisk stakströmsanläggning. Underlag tillhandahålls av Samfasts driftingenjör. Kopia av aktuell programvara som dessutom skall förvaras hos entreprenören i minst 10 år. All dokumentation skall vara stämplad RELATIONSHANDLING med datum. Nya relationshandlingar skall integreras med befintliga instruktioner. Handlingarna skall levereras vid anmälan till slutbesiktning.

27 27 CE-MÄRKNING För samtliga komponenter som levereras, gäller EU-direktiven om överensstämmelse samt CE-märkning enligt maskindirektivet, LVD-direktivet och EMC-direktivet samt övriga tillämpliga direktiv som kan gälla för levererad utrustning. Samtlig levererad och installerad utrustning skall vara CE-märkt. Dokumenterad 2A-försäkran vilken är underskriven och daterad, anger avsedd anläggningsdel. CE-märkning och 2A-försäkran för komponenter gäller endast då dessa är inkopplade enligt leverantörens anvisningar. I 2A-försäkran skall uppgifter finnas om vilka direktiv resp. komponent är CE-märkt efter. På CE-märke, som placeras vid resp. system skall förutom CE-symbol finnas uppgifter om leverantör/entreprenör, beteckning (exv. AS1), datum och signatur. Respektive entreprenör tillhandahåller erforderligt material för upprättande av samordnad CE-märkning för sammansatta maskiner som omfattas av maskindirektivet. Den för entreprenaden samordnade entreprenör dokumenterar och utför samordnad provning, riskanalys och samordnad CE-märkning. Allt material inklusive underlaget för CE-märkningen skall överlämnas till beställaren och är föremål för besiktning.

28 28 YUH.8 Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer LEVERANS Driftinstruktioner skall tillhandahållas i 2 omgångar. Driftinstruktioner skall levereras till beställaren (insatta i pärmar) i samband med anläggningens driftsättning. YUK.8 Underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer LEVERANS Underhållsinstruktioner skall tillhandahållas i 2 omgångar. Underhållsinstruktioner skall levereras till beställaren (insatta i pärmar) i samband med anläggningens driftsättning YUP.8 Information till drift- och underhållspersonal för styr- och övervakningsinstallationer Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Kursmaterialets omfattning skall planeras tillsammans med beställaren. Program för utbildningen skall upprättas, utbildningen skall attesteras av beställarens drift och underhållspersonal efter utförd utbildning. Information till personalen skall bestå av teoretisk och praktisk utbildning med underlaget för driftinstruktion som grund och med nyttjande av i entreprenaden ingående komponenter och utrustning. Utbildningen sker vid anläggningens färdigställande. (Beräknad tidsåtgång ca 2 tim per system/ aggregat). Begränsning av utbildningen skall anges i offert.

29 29 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER YYV.8 Tillsyn, skötsel och underhåll av styr- och övervakningsinstallationer I entreprenaden ingår service av anläggningen under garantitiden omfattande ett besök var 6:e månad under de två första garantiåren av kompetent serviceman. Service skall omfatta funktionskontroll samt erforderliga justeringar, både hård och mjukvaramässiga, och reparationer inklusive eventuellt material. För bästa information från driftpersonal till entreprenören skall entreprenören leverera en loggbok där alla händelser skall noteras av både entreprenör och driftpersonal. Under garantitiden skall utöver servicebesöken ingå felavhjälpande service med inställelsetid senast dagen efter felanmälan. Vid varje servicebesök skall skriftliga protokoll upprättas och attesteras av ansvarig maskinpersonal samt tillsändas beställaren. Vid varje servicebesök skall driftoptimering med avsikt att erhålla en låg energiförbrukning och en god inomhusmiljö, optimeringen skall redovisas på servicerapport. för servicebesök upprättas vid slutbesiktningen.

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT BESKRIVNING SÖ

A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT BESKRIVNING SÖ Antal blad 23_(87) Blad nr 1 BYGGHANDLING A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com KRAVSPECIFIKATION 1 17 Bilaga till LKT 1550.860.003 Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 01 2013-05-06 KLKEHU Ny logotyp KLJOEN Ändrat hänvisning till ny skyltstandard LKT 1500.185.005 Senaste

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Allmän BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Allmän BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Allmän Antal blad: 56 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00 Härnösand

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20150201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (17) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20150201

Läs mer

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION KALIX KOMMUN KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2010-10-11 Rev. ECO Systems AB Luleå/Elteknik Uppdragsnummer 4011542 Uppdragsansvarig Georg Wallin 0920-356 82 Teknikansvarig K-J

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Slättberget - Parkering

Slättberget - Parkering Rambeskrivning EL 1/14 Ändring: Ändrings datum: Slättberget - Parkering RAMBESKRIVNING - EL Göteborg Ramböll Sverige AB Elteknik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...3 Rambeskrivning EL 2/14 63

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

Teknisk beskrivning Fastighetsautomation

Teknisk beskrivning Fastighetsautomation FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Teknisk beskrivning Fastighetsautomation Ändringar i denna standard får endast göras FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Teknisk beskrivning för fastighetsautomation i Futurum

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. INSTALLATIONSBUS 1 (10) Elbeskrivning för Installationsbussystem Denna beskrivning ansluter till AMA 98 6 EL- OCH TELE Allmänt Redovisade installationssystem skall utföras enligt de kravnivåer som framgår

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG

Läs mer

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun RAMBESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Ansluter till AMA VVS & Kyl 09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ljusdal 2014-11-26 Värmevent i Ljusdal

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 2 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM... 3 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 6 STYRVENTILER... 7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 2 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM... 3 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 6 STYRVENTILER... 7 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SYFTE 2 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM... 3 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 6 STYRVENTILER... 7 KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR OCH DYL. 8 EL- OCH TELEKABLAR MM.. 10 RELÄER OCH

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

Dokument 2 Tekniska krav.docx2 Tekniska krav.doc2 Tekniska krav - PLC.doc

Dokument 2 Tekniska krav.docx2 Tekniska krav.doc2 Tekniska krav - PLC.doc 1(80) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 2. 2 Sidantal 8078 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(80) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 BOLLEBYGD KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE IKKAB Borås G:\Installation\Projekt\2014\ Örelundsskolan Bollebygds kommun\20. Teknisk beskrivning\el\teknisk beskrivning

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag Sidantal 1+13 Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun Färdigställande av påbörjad entreprenad Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD Mängdbeskrivning EL Förfrågningsunderlag Jönköping 2012-12-05 WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(27) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2010-05-04 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Allmän Teknisk Beskrivning Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2014 /Rev. / Utfärdat av Allmän Teknisk Beskrivning 2 (49) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81

Läs mer

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA 016-15

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Teknisk beskrivning Fastighetsautomation

Teknisk beskrivning Fastighetsautomation FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Teknisk beskrivning Fastighetsautomation Ändringar i denna standard får endast göras FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Teknisk beskrivning för fastighetsautomation i Futurum

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

Motionsspår BESKRIVNING-EL. Antal sidor:31 GRANSKNINGSHANDLING. Norrtälje GH E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen Norrtälje

Motionsspår BESKRIVNING-EL. Antal sidor:31 GRANSKNINGSHANDLING. Norrtälje GH E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen Norrtälje URSVIK BESKRIVNING-EL Antal sidor:31 Norrtälje GH 2016-06-03 E60 Elkonsult AB Stockholmsvägen 59 761 43 Norrtälje Tfn 0176-22 45 80 : Tommy Klingberg F:\16\161\\12. Handlingar\Beskrivning_.docx 6 EL- OCH

Läs mer

Backasand industriområde, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m 2011-11-11

Backasand industriområde, Ödeshögs kommun, Gatuutbyggnad, VA m m 2011-11-11 Denna mängdbeskrivning är upprättad enligt EL AMA 09. Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 25 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (25) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 55 KYLSYSTEM 8 8 STYR-

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20141201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0 Sidantal 6 STATISK UPS Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Drottningparken Betongpark Projekt nr: GSP03632 BILAGA 4 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-12-17 ÅF Infrastructure AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM... 3 61 KANALISATIONSSYSTEM...

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 23 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 KANALISATIONSSYSTEM 9 63 ELKRAFTSYSTEM

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun Nybyggnad Hus Gruppboende RAMBESKRIVNING snummer: 015-12 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 6 El- och telesystem 2 El- och telekablar 6

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl.

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 23 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

K0043.081.06/60.951. Hkpflj MALMEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E GMKI, ESKILSTUNA 016-12 68 41 V LEB, ESKILSTUNA 016-15 89

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.014.03/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin B ENL ÄNDRINGSPM E2 HM 060825 A ENL ÄNDRINGSPM E1 HM 060328 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 10 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

K0043.210.05/63.951. Hkpflj MALMEN

K0043.210.05/63.951. Hkpflj MALMEN GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550 V LEB, ESKILSTUNA 016-158987

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10) 1(10) Sidantal 109 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(10) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se 1(16) LANDSKRONA STAD LILL-OLAS BRYGGA LANDSKRONA NYBYGGNAD AV BRYGGA OCH KALLBADHUS RAMBESKRIVNING EL TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2012-03-16 Handläggare: Stefan Persson EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan

Läs mer