Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst"

Transkript

1 Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

2 Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?... 4 Hur genomförs studien och vad bedöms studiens resultat mot?... 5 Begränsningar... 5 Resultatredovisning... 6 Familjehemmen... 6 Handläggarna... 8 Slutsatser och diskussion Familjehemsutredning, matchning och tillgång på familjehem Utbildning och stödsamtal Stöd i avtals- och ersättningsfrågor Referenser Bilaga Bilaga Bilaga

3 Familjehemscentrum Hösten 2011 fick UFFE (Utvecklings- och fältforskningsenheten) vid Umeå socialtjänst i uppdrag att göra en uppföljning av Familjehemscentrum. Familjehemscentrum är ett regionsamarbete mellan kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. 1 Innan Familjehemscentrum startade hade samtliga kommuner inom Umeåregionen problem att rekrytera familjehem. Det i sin tur ledde till att det var svårt att hitta ett familjehem som matchade barnens behov. De mindre kommunerna beskrev också svårigheter med utredning av och utbildning för familjehem. Vidare hade de inte möjlighet att ha egna kontrakterade familjehem för att tillgodose behovet av akuta placeringslösningar. Det medförde höga kostnader när ett barn behövde placeras akut. Dessa problem ledde till beslut om att under 2010 genomföra en utredning om vilka fördelar det kan finnas med att samordna familjehemsarbetet inom Umeåregionen. De som genomförde utredningen kom fram till att det finns fördelar med en kommungemensam verksamhet i familjehemsärenden. En sådan verksamhet förutsattes öka kvalitéten i arbetet med familjehemsplacering av barn och ungdomar genom att antalet valbara familjehem i Umeåregionen kan utökas. De antog att tillgången till fler valbara familjehem underlättar matchningen mellan barn och familjehem. Vidare borde de resurser och den kompetens som finns kunna utnyttjas bättre genom erfarenhetsutbyten mellan kommunerna. I utredningen presenteras också en verksamhetsidé och en verksamhetsbeskrivning för den tilltänkta kommungemensamma verksamheten. Dessa idéer realiserades den 1 april 2011 då Familjehemscentrum startade. Familjehemscentrum bemannas med 5,0 årsarbetare. Mål Fler familjehem och tillgång till familjehem med olika kompetens. Förbättrad kvalitet i familjehemsutredningar. Placeringar som överensstämmer med barnets behov. Familjehemsföräldrar som är väl rustade för familjehemsuppdraget. Familjehemscentrums verksamhet Uppdrag Rekrytera familjehem genom aktiv marknadsföring och god tillgänglighet. Genomföra familjehemsutredningar av god kvalitet. Den kommun som anmäler behov av familjehem beskriver barnets behov utifrån BBIC. Familjehemscentrum lämnar därefter förslag på familjehem. Tillsammans med den placerande kommunen diskuterar de familjehemmets förutsättningar att tillgodose det aktuella barnets behov. Erbjuda familjehemmen utbildning innan eller i nära anslutning till en placering. Utbildningen ska ge familjehemmet kunskap och utveckla deras förmåga att förstå och möta det enskilda barnet och dess föräldrar. 1 Beskrivningen av Familjehemscentrum bygger på tjänsteskrivelser från , , avtal mellan kommunerna inom Umeåregionen och Umeåregionens hemsida. 2

4 Mål Det ska råda samsyn kring familjehemsuppdraget och likvärdiga ersättningsnivåer. Öka förutsättningarna för god familjehemsvård för det enskilda barnet. Tillgodose kommunernas behov av akuta placeringslösningar. Uppdrag Bistå placeringshandläggare med specialistkunskap kring avtal och ersättning. Den placerande kommunen har huvudansvaret för att familjehemmen får det stöd de behöver. I samband med en ny placering har Familjehemscentrum i uppgift att erbjuda familjehemmen tre stödsamtal där uppdraget som familjehem är i fokus. Vid behov kan Familjehemscentrum också bistå den placerande kommunen med förslag på externa handledare till familjehemmet. Kontraktera 5 jourhem och 8 familjehem. Ge de kontrakterade hemmen särskilt stöd i sitt uppdrag. Utredningsgruppen föreslog också att en styrgrupp skulle tillsättas. Den tillsatta styrgruppen består av en representant från varje kommun som ingår i Familjehemscentrum. Deras uppdrag är att styra verksamheten mot de fastställda målen. De har även i uppgift att initiera en uppföljning av Familjehemscentrum utifrån de uppdrag som finns angivna för verksamheten. 3

5 Enkätstudien Varför och för vem görs studien? Det beslutades redan innan Familjehemscentrum startade att verksamheten skulle följas upp. I tjänsteskrivelserna från och framkommer att syftet med uppföljningen är att mäta i vilken utsträckning Familjehemscentrum har uppfyllt verksamhetsuppdragen och att identifiera utvecklingsområden. Den här studien riktas främst till Familjehemscentrums styrgrupp och medarbetare. Vidare är den avsedd för placeringshandläggarna inom Umeåregionen. Vad ska studeras? Studiens syfte är att mäta i vilken utsträckning familjehemmen och placeringshandläggarna upplever att Familjehemscentrum har uppfyllt de fastställda uppdragen för verksamheten. 1. I vilken utsträckning är handläggarna nöjda med tillgången på familjehem? 2. Vilken kvalitet har Familjehemscentrums utredningar? 3. I vilken utsträckning har Familjehemscentrum lyckats matcha rätt barn till rätt familjehem? 4. I vilken utsträckning tillgodoser Familjehemscentrum behovet av utbildning och stödsamtal för familjehemmen? 5. I vilken utsträckning upplever handläggarna att de får stöd av Familjehemscentrum i avtals- och ersättningsfrågor? Av vem görs studien? Utvärderingar kan genomföras både externt och internt. Det finns såväl för- som nackdelar med interna och externa utvärderingsresurser. Valet av vem som ska genomföra en utvärdering faller vanligtvis tillbaka på syftet. 2 Om syftet är kontroll är det bättre om utvärderaren kommer utifrån. Är syftet däremot att främja utveckling och lärande är en intern utvärderare mer lämplig. Det som ska studeras i det här fallet är i vilken utsträckning Familjehemscentrum har uppfyllt de fastställda uppdragen som finns för verksamheten. Syftet är med andra ord kontrollerande och därmed är en extern utvärderingsresurs att föredra. 3 UFFE är den enhet som fick förfrågan att genomföra enkätstudien och vi är både interna och externa. Interna i den meningen att vi arbetar inom socialtjänsten och externa såtillvida att vår enhet har en relativ självständighet i förhållande till socialtjänstorganisationen i övrigt. Uppdraget tilldelades Camilla Nilsson på UFFE. 2 Sandberg och Faugert, Karlsson,

6 Hur genomförs studien och vad bedöms studiens resultat mot? Arbetet med uppföljningen hade sin början i en träff med två representanter från Familjehemscentrum, enhetschefen Karin Gothefors Linder och samordnaren Maria Clausén Edman. På träffen kom vi överens om att enkäterna skulle skickas ut i januari 2012 till de familjehem och handläggare som haft kontakt med Familjehemscentrum under Efter planeringsmötet satte jag mig in i Familjehemscentrums verksamhet genom att läsa igenom tjänsteskrivelser om Familjehemscentrum. Därefter utformades följebrevet (se bilaga 1) och enkätfrågorna (se bilaga 2 och 3). Frågorna har sin utgångspunkt i de fastställda uppdragen för Familjehemscentrums verksamhet. Enkäterna och följebrevet har granskats av forskningsledaren Jan Hjelte, forskningschefen Ulf Hyvönen och styrgruppen för Familjehemscentrum. Nästa steg i arbetet var att kontakta en socialsekreterare alternativt en enhetschef i varje kommun för att få uppgifter om vilka socialsekreterare som har gjort familjehemsplaceringar mellan 1 april och 31 december 2011 och i vilket familjehem de placerat barnet. Enligt de uppgifter som kom in har 24 handläggare placerat barn under den period undersökningen avser och 23 familjehem har fått nya placeringar under den aktuella perioden. Enkäterna till handläggarna skickades ut elektroniskt via Esmaker och familjehemmen fick enkäten via posten. Det har även skickats ut ett antal påminnelser till de som inte besvarat enkäten. En av handläggarna meddelade mig via att hon inte har gjort några familjehemsplaceringar under den period som undersökningen avser. Med anledning av det har hon räknats bort från undersökningen och därmed är det 23 handläggare som ingår i undersökningen. Svarsfrekvensen bland handläggarna är 16 av 23, det vill säga knappt 70 %. Ett av familjehemmen har flyttat och giltig eftersändning saknas, därför har det familjehemmet räknats bort från undersökningen. Svarsfrekvensen bland familjehemmen är 19 av 22, det vill säga drygt 86 %. Vid ett senare tillfälle inkom en enkät till. Svaren och kommentarerna i den enkäten är nästan identiska med en enkät som inkommit tidigare där identitetssiffran på enkäten är bortriven. Jag rådgjorde med forskningschefen på UFFE huruvida den enkäten ska vara med eller inte. Beslutet blev att den enkäten inte ska ingå i resultatsammanställningen. I en fråga skiljer sig svaret delvis åt mellan den borträknade enkäten och den med bortriven identitetssiffra, det svaret redovisas i syfte att ge djupare förståelse för familjehemmets val av svarsalternativ. Studiens resultat värderas gentemot de fastställda uppdragen för Familjehemscentrums verksamhet (se sid. 2-3). Begränsningar Faktumet att Familjehemscentrum bara funnits i nio månader när undersökningen genomfördes kan göra att handläggarna och familjehemmen inte helt hunnit sätta sig in i och bilda en uppfattning om hur verksamheten fungerar. Det i sin tur gör att möjligheten att dra säkra slutsatser är begränsade. Läsaren bör ta tidsaspekten i beaktande vid granskning av resultaten. 5

7 Resultatredovisning I det här kapitlet redovisas först familjehemmens enkätsvar och därefter handläggarnas. Familjehemmen Nio av de nitton familjehemmen har påbörjat sina familjehemsuppdrag under de senaste två åren. Lika många har tagit emot barn i sitt hem under minst sex år. Ett av familjehemmen påbörjade sitt uppdrag för tre till fem år sedan. Knappt hälften av familjehemmen har tagit emot ett eller två barn i sitt hem. Sju av familjehemmen har haft minst fem barn placerade hos sig. De andra tre familjehemmen har haft tre till fyra uppdrag. Matchning barn och familjehem Svarsalternativ A. Vår familj har haft helt rätt förutsättningar för att kunna möta behoven hos det/de barn som placerats hos oss. B. Vår familj har delvis haft rätt förutsättningar för att kunna möta behoven hos det/de barn som placerats hos oss. Antal Procent % 8 42 % C. Vår familj har inte haft rätt förutsättningar för att kunna möta behoven 1 5 % hos det/de barn som placerats hos oss. D. Annat 0 0 % N= 19 Diagram 1. Matchning barn och familjehem Nästan alla familjehemmen upplever antingen att de har haft helt eller delvis rätt förutsättningar för att kunna möta behoven hos det/de barn som placerats hos dem. Vid jämförelse mellan de som har haft ett till två uppdrag med dem som har haft minst tre uppdrag visar det sig att de är lika många från båda grupperna som valt svarsalternativen helt rätt förutsättningar, det vill säga fem från varje grupp har valt det svarsalternativet. Vidare är det fyra från varje grupp som valt svarsalternativet delvis rätt förutsättningar. Det är endast en familj som har kryssat i att de upplever att de inte har haft rätt förutsättningar. De menar dock att det inte handlar om att de inte har haft rätt förutsättningar utan att de inte har fått rätt förutsättningar. De beklagar sig över att Familjehemscentrum har placerat barn hos dem med stora behov utan att ge dem det stöd de behöver och efterfrågar. Den enkät som räknats bort ur undersökningen är i det närmaste identisk med denna enkät. Skillnaden mellan den borträknade enkäten och den nyss nämnda är att de i den här enkäten har valt alternativet annat istället för att har inte haft rätt förutsättningar. De skriver att det 6

8 handlar om ett antal akutplaceringar och att de inte har fått det stöd de behöver för att kunna bemöta dessa barns behov. Utbildning och stödsamtal nöjd nöjd Varken nöjd eller missnöjd missnöjd missnöjd Ingen uppfattning 0 Om ni har fått utbildning genom socialtjänsten hur nöjd är ni med den/de utbildningarna? Om ni har fått stödsamtal genom Familjehemscentrum hur nöjd är ni med det/de stödsamtalen? N= 9 N= 8 Diagram 2. Utbildning och stöd Det är nio av familjehemmen som uppger att de har fått utbildning genom socialtjänsten, åtta av dem har haft minst tre familjehemsuppdrag. Med andra ord är det bara ett av de familjehem som haft ett till två uppdrag som gått utbildning. Sex av familjehemmen som fått utbildning är mycket nöjda med den, de andra tre är ganska nöjda. Ett familjehem skriver att Familjehemscentrum borde erbjuda familjehemmen utbildning mer regelbundet. Åtta av familjehemmen har fått stödsamtal av Familjehemscentrum, fem av dem har haft minst tre uppdrag. Nästan alla familjehem som fått stödsamtal är nöjda med dem, alla familjehem från gruppen som haft ett till två familjehemsuppdrag och som fått stödsamtal är mycket nöjda med stödet. Det är ett familjehem som är missnöjda med stödsamtalen. De skriver att de inte får det stöd de ber om i form av täta träffar och stöd i familjehemsuppdraget. Tre andra familjehem framför önskemål om att de ska få mer stöd i början av en placering och att Familjehemscentrum redan från början bör vara tydlig kring vilka problem och behov barnen har. Ett av familjehemmen föreslår att varje familjehem borde få en personlig hjälpperson för att underlätta rådgivandet och stödjandet. Ett annat familjehem tycker att Familjehemscentrum borde vara en kunskapsbas åt handläggarna för att familjehemmen ska få mer adekvat stöd. Övriga förbättringsområden Övriga kommentarer kring vilka områden Familjehemscentrum kan förbättra handlar om utbetalning av ersättning. Två av familjehemmen är missnöjda med att det dröjer så lång tid innan ersättningen för familjehemsuppdraget betalas ut. En av dessa familjer verkar tro att det är Familjehemscentrums uppgift att betala ut ersättning medan det andra familjehemmet tycker att Familjehemscentrum borde ha i uppdrag att fastslå tillfällig ersättning som gäller fram till dess att placeringshandläggarna har beslutat om ersättning. 7

9 Handläggarna Tillgången på familjehem Svarsalternativ Antal Procent A. nöjd 1 6 % B. nöjd 3 19 % C. Varken nöjd eller missnöjd 3 19 % D. missnöjd 5 31 % E. missnöjd 3 19 % F. Ingen uppfattning 1 6 % N= 16 Diagram 3. Tillgången på familjehem Endast fyra handläggare uppger att de är ganska eller mycket nöjda med tillgången på familjehem. Hälften av handläggarna är ganska eller mycket missnöjda med tillgången på familjehem. Fyra handläggare skriver att tillgången på familjehem är ett område som Familjehemscentrum behöver förbättras inom. Familjehemsutredningarna Svarsalternativ Antal Procent A. god 1 6 % B. god 6 38 % C. Varken god eller dålig 3 19 % D. dålig 2 13 % E. dålig 0 0 % F. Ingen uppfattning 4 25 % N=16 Diagram 4. Familjehemsutredningarnas kvalitet Knappt hälften av handläggarna tycker att Familjehemscentrums utredningar har ganska eller mycket god kvalitet. Två handläggare tycker att kvaliteten är ganska dålig och en fjärdedel av handläggarna har ingen uppfattning. Familjehemsutredningar är ett område som tre av handläggarna skriver att Familjehemscentrum behöver förbättras inom. En handläggare anser att Familjehemscentrum bör höja sina krav på familjehemmen. Vikten av att alla familjehem är utredda innan de erbjuds en placering lyfter en annan handläggare fram. Vidare framför en handläggare att det är viktigt att Familjehemscentrum informerar familjehemmen om vad det aktuella uppdraget kan innebära. Det är också något som tre familjehem lyfter fram, de skriver att Familjehemscentrum bör vara mer tydlig redan från början om vilka problem och behov barnet har. 8

10 Matchning barn och familjehem Svarsalternativ Antal Procent A. Lyckas alltid 0 0 % B. Lyckas ofta 7 44 % C. Varken lyckas eller misslyckas 5 31 % D. Lyckas sällan 1 6 % E. Lyckas aldrig 0 0 % F. Ingen uppfattning 3 19 % N= 16 Diagram 5. Matchning barn och familjehem Nästan hälften av handläggarna anser att Familjehemscentrum ofta lyckas matcha rätt barn till rätt familjehem. Fem handläggare upplever att Familjehemscentrum varken lyckas eller misslyckas. Vidare är det en handläggare som tycker att Familjehemscentrum sällan lyckas med matchningen, det är i överensstämmelse med familjehemmens svar. Ett av familjehemmen upplever att de inte har rätt förutsättningar för att kunna möta behoven hos det/de barn som placerats hos dem. I övrigt är familjehemmens svar på frågan om matchning något positivare än handläggarnas. Vad kan det bero på? Två handläggare skriver att matchning mellan barn och familjehem är ett område som Familjehemscentrum behöver bli bättre inom. En annan handläggare framför att Familjehemscentrums samarbete med myndighetsutövningen behöver förbättras. Utbildning Svarsalternativ Antal Procent A. stor 0 0 % B. stor 1 6 % C. Varken stor eller liten 4 25 % D. liten 4 25 % E. liten 1 6 % F. Ingen uppfattning 6 38 % N= 16 Diagram 6. I vilken utsträckning har familjehemmen fått rätt utbildning? Det är sex handläggare som inte har någon uppfattning om huruvida familjehemmen har fått rätt utbildning. Fem handläggare bedömer att familjehemmen har fått rätt utbildning i ganska eller mycket liten utsträckning. Hur kan det komma sig att familjehemmen är positivare än handläggarna till den utbildning som Familjehemscentrum anordnar? 9

11 Stödsamtal Svarsalternativ Antal Procent A. bra 2 13 % B. bra 2 13 % C. Varken bra eller dåligt 1 6 % D. dåligt 0 0 % E. dåligt 2 13 % F. Ingen uppfattning 9 56 % N= 16 Diagram 7. Hur fungerar Familjehemscentrums stödsamtal med familjehemmen? Påfallande många handläggare har inte någon uppfattning om hur Familjehemscentrums stödsamtal med familjehemmen fungerar. Hur kan det komma sig? Ungefär en fjärdedel av handläggarna anser att stödsamtalen fungerar ganska eller mycket bra. Två handläggare uppfattar att stödsamtalen fungerar mycket dåligt. Det kan jämföras med familjehemmens svar där endast ett familjehem är missnöjda. Vad kan det bero på att det är fler handläggare än familjehem som är negativa till det stöd familjehemmen får av Familjehemscentrum? Avtal och ersättning I vilken utsträckning har du fått stöd av Familjehemscentrum kring avtalsfrågor? I vilken utsträckning har du fått stöd av Familjehemscentrum kring ersättningsfrågor? stor stor Varken stor eller liten liten liten Ingen uppfattning N=16 Diagram 8. Avtal och ersättning Inom området stöd i avtals- och ersättningsfrågor är det ingen av handläggarna som upplever att de har fått stöd i stor utsträckning. Vad gäller ersättningsfrågor upplever nästan hälften av handläggarna att de fått stöd med detta i ganska eller mycket liten utsträckning. I fråga om avtal verkar handläggarna ha fått stöd i något högre utsträckning. Det som är mest anmärkningsvärt i detta diagram är att ungefär hälften av handläggarna inte har någon uppfattning om i vilken utsträckning de har fått stöd. Hur kan det komma sig? 10

12 Familjehemsarbetet nu i jämförelse med innan Familjehemscentrum startade Svarsalternativ Antal Procent A. bättre 1 6 % B. Något bättre 4 25 % C. Varken bättre eller sämre 4 25 % D. Något sämre 0 0 % E. sämre 0 0 % F. Ingen uppfattning 7 44 % N= 16 Diagram 9. Hur fungerar familjehemsarbetet nu i jämförelse med hur det fungerade innan Familjehemscentrum startade? Precis som i så många andra frågor har en ganska stor andel av handläggarna ingen uppfattning, frågan är vad det kan bero på. Bland de handläggare som bedömer hur familjehemsarbetet fungerar nu jämfört med tidigare uppger fem av dem att det fungerar något eller mycket bättre sedan Familjehemscentrum startade. De andra anser att det inte har skett någon förändring, varken till det bättre eller till det sämre. Sammantaget visar diagrammet att det har skett en viss förbättring av familjehemsarbetet. 11

13 Slutsatser och diskussion I det här kapitlet sammanfattas och diskuteras handläggarnas och familjehemmens synpunkter på i vilken utsträckning de tycker att Familjehemscentrum har uppfyllt verksamhetsuppdragen. Till att börja med vill jag påpeka att när enkäterna skickades ut hade Familjehemscentrum bara funnits i nio månader och det kan göra att familjehemmen och handläggarna inte är helt insatta i Familjehemscentrums verksamhet. Bland handläggarna visar det sig genom att uppseendeväckande många inte har någon uppfattning om i vilken utsträckning de upplever att Familjehemscentrum uppfyllt sina uppdrag. Vad gäller familjehemmen så har en familjehemsförälder ringt mig med anledning av att hon var osäker på vad Familjehemscentrum var och om hon hade haft kontakt med dem. Vidare skriver tre av familjehemmen att de inte har haft så mycket kontakt med alternativt att de inte har så mycket erfarenhet av Familjehemscentrum. Det är även andra kommentarer som kan tyda på att alla familjehem inte är helt insatta i Familjehemscentrums uppdrag. En av dessa kommentarer återkommer jag till senare i kapitlet. Familjehemsutredning, matchning och tillgång på familjehem Det är fem handläggare som tycker att familjehemsarbetet fungerar bättre nu i jämförelse med innan Familjehemscentrum startade. De andra tycker antingen att det inte har skett någon förändring eller så har de ingen uppfattning om familjehemsarbetet har förbättrats eller inte. Handläggarnas upplevelse av vilken grad Familjehemscentrum har uppfyllt sina uppdrag skiljer sig åt. De två arbetsområden som flest handläggare bedömer att Familjehemscentrum har gjort ett bra arbete inom är familjehemsutredning och matchning. Samtidigt är det en ganska stor andel som anser att Familjehemscentrum varken har lyckats eller misslyckats inom ovannämnda områden. Därtill är det ett antal handläggare som skriver att Familjehemscentrum behöver förbättras inom dessa områden. Ett konkret tips från en handläggare är att Familjehemscentrum behöver bli bättre på att samarbeta med myndighetsutövningen. Tanken är också att Familjehemscentrum ska göra det. I tjänsteskrivelsen från står det att arbetet med att matcha barn och familjehem ska ske i nära dialog med den kommun som anmält behov av familjehem. Enligt de svar som familjehemmen ger verkar emellertid Familjehemscentrum ha lyckats väl med matchningen. Drygt hälften av familjehemmen tycker att de har helt rätt förutsättningar för att kunna möta behoven hos det/de barn som placerats hos dem. Nästan alla andra tycker att de delvis har haft rätt förutsättningar. Det är bara en familj som tycker att de inte har klarat av att möta behoven hos det/de barn som placerats hos dem. Huruvida familjehemmen har rätt förutsättningar att möta barnens behov är viktigt att ta hänsyn till med tanke på att tidigare studier (Westerberg, 2011) visar att dålig matchning kan vara en orsak till sammanbrott, det vill säga att en placering avbryts oplanerat. Westerberg skriver vidare att socialtjänsten behöver utarbeta strategier för att hantera och trygga stabilitet för placerade barn. En faktor som, enligt Umeåregionens hemsida, anses underlätta arbetet med att matcha barn och familjehem är antalet valbara familjehem. Om tillgången på valbara familjehem faktiskt gör att matchningarna blir bättre kan det vara ett sätt att trygga stabiliteten för de familjehemsplacerade barnen. 12

14 Hälften av handläggarna är missnöjda med tillgången på familjehem. Det kan vara en anledning till att Familjehemscentrum inte fullt ut har lyckats matcha rätt barn till rätt familjehem. Med tanke på det som framkommer i den här studien bör Familjehemscentrum rekrytera fler familjehem. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att marknadsföra behovet av familjehem på fler sätt än vad som görs idag för att nå fram till fler familjer. Utbildning och stödsamtal I samband med att ett familjehem får en ny placering har Familjehemscentrum till uppgift att erbjuda både stödsamtal och utbildning till familjehemmet. Det framgår inte i enkäten om alla familjehem har blivit erbjudna stödsamtal och utbildning men det är inte ens hälften av familjehemmen som uppger att de har fått stödsamtal och gått utbildning via socialtjänsten. De familjehem som gått utbildning och fått stödsamtal är nöjda med undantag för ett familjehem som är missnöjda med stödsamtalen. Deras missnöje beror på att de inte har fått lika omfattande stöd som de behöver och efterfrågar. De önskar att de fick stöd mer regelbundet och det går utanför Familjehemscentrums uppdrag, såtillvida att de inte är ett kontrakterat familjehem/jourhem. Kontrakterade familjehem/jourhem har, enligt tjänsteskrivelsen från , rätt till kontakt med Familjehemscentrum en gång per vecka, träff med dem minst en gång per månad och extern handledning en gång per månad. Är inte familjehemmet kontrakterat och faktiskt har varit i kontakt med Familjehemscentrum borde de ha fått veta att det är placeringshandläggarna de ska kontakta angående mer regelbundet stöd. Det kan också vara så att det är placeringshandläggarna som de har haft kontakt med men att de inte ser någon skillnad mellan Familjehemscentrum och placeringshandläggarna. Ett tips från ett familjehem är att Familjehemscentrum borde vara en kunskapsbas åt placeringshandläggarna i frågor som rör stöd till familjehemmen. Det kan vara värt att fundera över om ett sådant uppdrag kan förbättra familjehemsarbetet ytterligare. Nio av handläggarna har ingen uppfattning hur stödsamtalen fungerar och sex handläggare vet inte om familjehemmen får adekvat utbildning. Nästan alla handläggare som bedömer utbildning svarar antingen att familjehemmen har fått rätt utbildning i liten utsträckning eller varken stor eller liten utsträckning. Vad de negativa omdömena beror på framkommer inte men en anledning kan givetvis vara att över hälften av familjehemmen inte har gått någon utbildning. Omdömena om hur stödsamtalen fungerar varierar mer. Fyra handläggare tycker att stödsamtalen fungerar bra, två anser att de fungerar dåligt och en bedömer att de varken fungerar bra eller dåligt. Enkätsvaren tyder på att det kan finnas två orsaker till att inte alla handläggare anser att stödet till familjehemmen är bra. En anledning kan vara att knappt hälften av familjehemmen har fått stödsamtal. Det andra skälet kan vara att Familjehemscentrum inte alltid ger familjehemmen tillräckligt med information om vad det aktuella familjehemsuppdraget kan innebära. En handläggare och tre familjehem framför att Familjehemscentrum behöver bli bättre på att redan från början informera familjehemmen om vilka problem och behov barnet har. Westerberg (2011) sammanfattar i sin rapport två intervjustudier (Gilbertson & Barber, 2003; Brown & Bednar, 2006) om orsaker till sammanbrott enligt familjehemsföräldrar. I dessa studier framkommer att brist på stöd är en orsak till sammanbrott. Med tanke på hur viktigt det verkar vara att familjehemmen får stöd och att inte ens hälften av familjehemmen har gått utbildning och fått stödsamtal är detta ett område som Familjehemscentrum bör utveckla. 13

15 Stöd i avtals- och ersättningsfrågor Ungefär hälften av handläggarna har ingen uppfattning om i vilken utsträckning de har fått stöd i avtals- och ersättningsfrågor. En anledning till att de inte har någon uppfattning om detta kan vara att de är osäkra på hur mycket stöd de kan förvänta sig att få. Det i sin tur kan göra att det blir svårt att bedöma i vilken utsträckning de faktiskt har fått stöd. De handläggare som ger omdömen av stödet uppger antingen att de fått stöd i liten utsträckning eller varken liten eller stor utsträckning. Det här arbetsområdet är det som handläggarna har gett Familjehemscentrum sämst omdömen i och är därmed angeläget att åtgärda. 14

16 Referenser Avtal (2010-xx-xx). Umeå kommun. Karlsson, Ove (1999). Utvärdering - mer än metod. Stockholm: Svenska kommunförbundet. Sandberg, Bo och Faugert, Sven (2007). Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur. Tjänsteskrivelse, bilaga ( ). Regionkontor i familjehemsarbetet höjd kvalitet för de barn och ungdomar som är placerade. Tjänsteskrivelse ( ). Regionkontor i familjehemsarbetet höjd kvalitet i arbetet med placering av barn och unga. Umeå kommun. Westerberg, Viktoria (2011). Sammanbrott i samhällsvård En studie om barns placeringsmönster. FoU Västernorrland html html

17 Information om enkätstudie Bilaga 1 Hej! Familjehemscentrum har tagit beslut om att deras arbete ska kvalitetssäkras genom en enkätstudie som handlar om handläggarnas och familjehemmens synpunkter på deras arbete. Med anledning av det får du denna enkät sänd till dig. Undersökningen genomförs av Utvecklings- och fältforskningsenheten som finns inom Umeå socialtjänst. Medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat som underlag för åtgärder som kan förbättra kvaliteten i Familjehemscentrums arbete. Enkäten tar ungefär 10 minuter att besvara. Ditt svar önskas senast den 29 februari. De uppgifter som du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt. Endast undertecknad kommer att hantera de ifyllda enkäterna. Resultaten kommer att redovisas i diagram på gruppnivå, inga enskilda personers svar kommer att kunna identifieras. Har du några frågor rörande enkäten är du välkommen att kontakta undertecknad. Tack på förhand för din medverkan. Vänliga hälsningar Camilla Nilsson Arbetsplats: Utvecklings- och fältforskningsenheten Besöksadress: Storgatan 28 c Postadress: Umeå Telefon: E-post: 16

18 Bilaga 2 Familjehemmens synpunkter på Familjehemscentrum 1. Hur länge har ni varit familjehem? 0-2 år 3-5 år 6 år eller mer 2. Hur många uppdrag har ni haft? Inget eller fler Följande frågor handlar om Familjehemscentrum. Familjehemscentrum finns beläget i Umeå och är ett regionsamarbete mellan Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Familjehemscentrums uppdrag är: att tillgodose kommunernas behov av akuta jourplaceringar av barn, ungdomar och föräldrar/barn. att förmedla familjehem till kommunerna när de behöver placera ett barn eller en ungdom för längre tids vård. att rekrytera, utreda och utbilda familjehem. att vara en kunskapsbas när det gäller avtal och ersättningar. 3. Hur tycker ni att Familjehemscentrum har lyckats med placeringen/placeringarna i er familj under det år som gått? Vår familj har haft helt rätt förutsättningar för att kunna möta behoven hos det/de barn som placerats hos oss. Vår familj har delvis haft rätt förutsättningar för att kunna möta behoven hos det/de barn som placerats hos oss. Vår familj har inte haft rätt förutsättningar för att kunna möta behoven hos det/de barn som placerats hos oss. Annat: 4. Har ni fått utbildning genom socialtjänsten? Ja Nej 5. Om ni har fått utbildning genom socialtjänsten hur nöjd är ni med den/de utbildningarna? nöjd nöjd Varken nöjd eller missnöjd missnöjd missnöjd Ingen uppfattning 17

19 6. Har ni fått stödsamtal av Familjehemscentrum? Ja Nej 7. Om ni har fått stödsamtal genom Familjehemscentrum hur nöjd är ni med det/de stödsamtalen? nöjd nöjd Varken nöjd eller missnöjd missnöjd missnöjd Ingen uppfattning 8. Vad tycker ni att Familjehemscentrum behöver förbättra i sitt arbete? 18

20 Bilaga 3 Handläggarnas synpunkter på Familjehemscentrum 1. Har du haft kontakt med familjehemscentrum? Ja Nej 2. Hur nöjd är du med tillgången av familjehem? nöjd nöjd Varken nöjd eller missnöjd missnöjd missnöjd Ingen uppfattning 3. Vilken kvalitet upplever du att Familjehemscentrums utredningar av familjehemmen har? god god Varken god eller dålig dålig dålig Ingen uppfattning 4. I vilken utsträckning upplever du att Familjehemscentrum har lyckats matcha rätt barn till rätt familjehem? Lyckas alltid Lyckas ofta Varken lyckas eller misslyckas Lyckas sällan Lyckas aldrig Ingen uppfattning 5. I vilken utsträckning upplever du att familjehemmen har fått rätt utbildning? stor stor Varken stor eller liten liten liten Ingen uppfattning 6. Hur uppfattar du att Familjehemscentrums stödsamtal med familjehemmen fungerar? bra bra Varken bra eller dåligt dåligt dåligt Ingen uppfattning 7. I vilken utsträckning har du fått stöd av Familjehemscentrum kring avtalsfrågor? stor stor Varken stor eller liten liten liten Ingen uppfattning 8. I vilken utsträckning har du fått stöd av Familjehemscentrum kring ersättningsfrågor? stor stor Varken stor eller liten liten liten Ingen uppfattning 9. Hur tycker du att familjehemsarbetet fungerar nu i jämförelse med hur det fungerade innan Familjehemscentrum startade? bättre Något bättre Varken bättre eller sämre Något sämre sämre Ingen uppfattning 19

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från miljöpartiet om familjevård.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från miljöpartiet om familjevård. Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Henningsson Tfn: 08-508 10 035 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-04-06 Östermalms stadsdelsnämnd Svar på skrivelse om familjevård Förslag

Läs mer

Stöd till familjehem

Stöd till familjehem Revisionsrapport Stöd till familjehem Halmstads kommun Christel Eriksson, cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter

Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter Nio Södertörnskommuner har haft en gemensam halvdag för utbyte av erfarenheter om placerade barns umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Umgänge

Läs mer

Information till dig som vill bli familjehem

Information till dig som vill bli familjehem 1 (3) Information till dig som vill bli familjehem Vad innebär det att vara familjehem? Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö och en

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga.

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Diarienr. S2014/1332/FST Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga.

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-03-26 Diarienummer SCN-2015-0142 Socialnämnden Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Juni 2014 Placering av barn och unga Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa

Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1.5.1.851-2012 2013-03-07 SDN 2013-03-21 Handläggare: Lisbeth Oulis Telefon: 08-508 01 696 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs Bakgrund Länsstyrelsen genomförde 2004 en tillsyn

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Att vara familjehem hos Attendo

Att vara familjehem hos Attendo Hej Märta, får jag bli din extramamma ett tag? Att vara familjehem hos Attendo Hej! Alla barn har rätt till de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling i sitt liv. Vi har arbetat med att skapa

Läs mer

Tema Barn och unga - Placeringar

Tema Barn och unga - Placeringar Beredningen Socialnämnden 2009-02-19 19 48 Dnr 2009/69-751 Tema Barn och unga - Placeringar Bilagor: 1. Ärendets gång 2. BBIC en utredningsmetod med barnets behov i centrum 3. Vård i familjehem 6 kap SoL

Läs mer

Familjehemsvård i Sollentuna kommun

Familjehemsvård i Sollentuna kommun Familjehemsvård i Sollentuna kommun BIF - projektet Startade 2004 BIF-projektet (Barn i fokus i familjehemsvård) Tre socialsekreterare skulle under två år enbart arbeta med de familjehemsplacerade barnen.

Läs mer

Redovisning av modell för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem

Redovisning av modell för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-12-29 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Redovisning av modell för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem

Läs mer

AC omsorg växer! Nu söker vi fler familjehem i Norrbotten & Västerbotten. Mer info: www.ac-omsorg.se

AC omsorg växer! Nu söker vi fler familjehem i Norrbotten & Västerbotten. Mer info: www.ac-omsorg.se AC omsorg växer! Nu söker vi fler familjehem i Norrbotten & Västerbotten Mer info: www.ac-omsorg.se AC omsorg växer! Nu söker vi fler familjehem i Norrbotten Inom AC omsorg arbetar vi med barn i alla åldrar

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Allmänna utskottet 2012 11 13 78 10 Socialnämnden 2012 11 22 186 12 Dnr 2012/411 751 Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Bilagor: Granskningsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Nytt beräkningssätt för arvoden till familjehem för barn och ungdom

Nytt beräkningssätt för arvoden till familjehem för barn och ungdom PM 2002 RVII (Dnr 3566/02) Nytt beräkningssätt för arvoden till familjehem för barn och ungdom Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Svenska Kommunförbundets rekommendationer

Läs mer

Rutiner och checklista vid rekrytering av familjehem

Rutiner och checklista vid rekrytering av familjehem Rutiner och checklista vid rekrytering av familjehem Rutinerna följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2012:11 (S), Checklistan förvaras, efter att den fyllts i och undertecknats, i

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Mjölby kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod...

Läs mer

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag)

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) 1(9) Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) Förhoppningar på en gemensam rekryteringsenhet Kompetens och kvalitet Kompetensen

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Uppföljning av leverantören Abraso stöd & omsorg AB

Uppföljning av leverantören Abraso stöd & omsorg AB SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Jeremiasen Bengt Ehlin Datum 2015-11-11 Diarienummer SCN-2015-359 Socialnämnden Uppföljning av leverantören Abraso stöd & omsorg AB Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan Bilaga 3 Dnr 31-2011-1450 Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan I denna bilaga redovisas resultatet av den enkät som Riksrevisionen sänt ut till samtliga huvudmän

Läs mer

Uppföljning och kvalitet inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Uppföljning och kvalitet inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Östermalms stadsdelsförvaltning socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-14 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-10-26 Uppföljning och kvalitet

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Jour- och familjehem i kommunal regi

Jour- och familjehem i kommunal regi SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SON 2012-06-12 SID 1 (6) 2012-05-25 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialnämnden Jour- och familjehem i kommunal

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-09 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-09-29 Förslag till reviderade riktlinjer

Läs mer

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00 FAMILJEHEM Att vara familjehem är en mycket viktig uppgift. Att hjälpa ett barn till ett givande liv som vuxen är något av det bästa en människa kan göra. Alla Haninges familjehem är utredda med sikte

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Att familjehemsplaceras, det kanske viktigaste beslutet i ett barns liv!

Att familjehemsplaceras, det kanske viktigaste beslutet i ett barns liv! Att familjehemsplaceras, det kanske viktigaste beslutet i ett barns liv! Hur vet vi att detta är ett bra familjehem för just detta barnet? Kortsiktiga behov Långsiktiga behov Alternativ utredningsmodell?

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Familjeenheten TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

Kvalitetsindikatorer i familjehemsvården. Avslutningsseminarium 15 April 2013.

Kvalitetsindikatorer i familjehemsvården. Avslutningsseminarium 15 April 2013. Kvalitetsindikatorer i familjehemsvården. Avslutningsseminarium 15 April 2013. Famna synliggör idéburen vård och social omsorg, medverkar i politiska processer och erbjuder stöd för tillväxt och utveckling.

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Regeringen

Läs mer

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering FALKENBERGS KOMMUN Datum Socialförvaltningen 081029 Utredningssektionen 1 Rutiner vid jour- och familjehemsplacering Jourplacering Placering i nätverket I 6 kap. 5 SoL framgår att placering i första hand

Läs mer

Yttrande angående motion om barns rätt till en trygg uppväxt. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Yttrande angående motion om barns rätt till en trygg uppväxt. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Camilla Munther 0413-621 53 Utlåtande 2011-08-30 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående motion om barns rätt till en trygg uppväxt Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

Familjehem. Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx. en viktig uppgift

Familjehem. Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx. en viktig uppgift Familjehem Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx en viktig uppgift barn föds och växer upp under olika villkor. Många har föräldrar som nästan alltid finns till

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka 2. Årskurs Kryssa för endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat nämns! 3. Hur länge sitter du vid datorn i

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar.

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar. Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna www.bergslagsgardar.se Stiftelsen Bergslagsgårdar Stiftelsen Bergslagsgårdar drivs

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Utvärdera metoder för att välja ut och stötta familjehem

Utvärdera metoder för att välja ut och stötta familjehem Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-09-23 Handläggare Agneta Nylöf Telefon: 08-508 25 415 Till Socialnämnden 2016-11-22 Utvärdera metoder

Läs mer