Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå"

Transkript

1 Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1

2 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och samtala om familjehemsvård, men läs gärna nedanstående information! Så här nås vi Projektledare Ingrid Löfstrand, tel Mobiltelefon Familjehemskonsulent Charlotta Sundqvist tel Familjehemskonsulent Helena Thyni tel Adress: Kommunförbundet, Box 947, Luleå. Post ställs till Ingrid Löfstrand, som även kan nås per mail: Kort presentation av projektet Bakgrunden till projektet är att det blivit allt svårare att rekrytera familjehem sedan slutet av 1990-talet. Svårast har det varit att få familjehem till tonåringar och till särskilt krävande barn. Många tonåringar har därför blivit placerade på institution oftast långt hemifrån. För att bromsa denna utveckling beslutade socialförvaltningarna i Boden, Kalix, Luleå och Piteå att göra en gemensam satsning på familjehemsvård för tonåringar. Projektets syfte Målet är att pröva olika modeller för regional samverkan när det gäller rekrytering av och stöd till familjehemmen. Det handlar om att rekrytera familjehem med de kvaliteter som behövs för att ta emot tonåringar med särskilda problem. Det innebär också att skapa en verksamhet som garanterar att familjehemmen får tillgång till både fortlöpande handledning genom regelbundna och täta besök och möjlighet till snabbt stöd i krissituationer. Ett annat mål är att utveckla samarbetet med skola och landsting för att skapa bättre tillgång till pedagogisk och psykologisk/psykiatrisk kompetens. 2

3 För att kunna möta gruppen ungdomar med problem, så är tanken att erbjuda familjehemmen mer stöd än de vanligtvis får. Stödet ser ut så att familjehemskonsulenterna finns tillgängliga på telefon för familjehemmen dygnet runt, att familjehemmen erhåller utbildning och handledning samt att familjehemskonsulenten ofta besöker familjehemmet och samtalar både med familjehemmet och ungdomen. För vem behövs familjehem? Familjehem behövs för både små barn och tonåringar. Det kan handla om att föräldrarna till följd av sjukdom, missbruk eller av något annat skäl inte förmår ta hand om sina barn. Familjehemmen blir så att säga ställföreträdande föräldrar. Projektets målgrupp är tonåringar med behov av extra stöd. Deras bekymmer kan bottna i svårigheter i familjen, missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrarna, relationssvårigheter mellan ungdom och förälder där tonåringen kanske kommer och går som han/hon behagar och struntar i vuxenvärldens krav. Det kan också handla om en ungdom med någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder. Ofta handlar det om problem i skolan och på fritiden, med olämpliga kamrater med risk för att hamna i kriminalitet och droganvändning. I vår målgrupp återfinns också deprimerade ungdomar. Vad är ett familjehem? Att vara familjehem innebär att ta emot någon annans barn/ungdom för en kortare eller längre period. Ett familjehem är en familj som kan bestå av ett par eller en ensamstående person. Man kan vara sambo eller gifta. Man kan ha egna barn, styvbarn eller inga barn alls. Det är ändå viktigt att man har någon erfarenhet av barn och ungdomar. Det är också viktigt att familjehemmet har en trygg och stabil social situation. Man kan bo på landet eller i stan, i lägenhet eller villa. Det viktiga är att man har ork och tid över för en annan människa och en vilja att göra en insats samt att alla i familjen är överens om att ta emot en person till. 3

4 Vi ställer inga formella krav på utbildning. Av erfarenhet har vi sett att vissa saker är viktigare än andra för att familjen ska fungera bra som familjehem: Att vara mogen och trygg i sig själv och i förhållandet till sin partner och att dra jämt i frågor om barnuppfostran. Att vara öppen, rättvis, engagerad, flexibel och förstå eller vara intresserad av att ta till sig kunskap om vad som kan finnas bakom en tonårings beteende, är andra goda egenskaper. Vad bör man tänka på innan man söker som familjehem? Har jag/vi tid, tålamod och plats för en ungdom som kommer att kräva lite mer? Finns det ork att arbeta i ett team med ungdomens föräldrar som kan ha egnas problem? Vill jag/vi lämna ut uppgifter om oss själva och granskas för att se om jag/vi är lämpliga som familjehem? Kan jag/vi avstå från arbete om så krävs under en kortare eller längre period? Har ni egna barn så fundera igenom följande innan ni bestämmer er: Hur skulle vårt/våra barn påverkas om vi får en placerad tonåring? Hur skulle vårt/våra barn reagera när tonåringen flyttar hem/ut i eget boende? För att bli familjehem De familjer som är intresserade av att bli familjehem i projektet utreds av familjehemskonsulenterna. Det görs via några hembesök där vi även vill träffa barn, som bor hemma. Sedan genomförs en djupintervju på kontor. Utredningen tolkas, sammanställs och återförs sedan till familjen. Kontroll görs också i social- och polisregister samt hos kronofogden. Vi vill även ha kontakt med referenter. Vad förväntas av mig som familjehem? Som familjehem har du en mycket viktig funktion att fylla. Du är utvald för just den tonåring som placeras hos dig. För varje tonåring 4

5 finns speciella förväntningar på vad du ska hjälpa just den tonåringen med. De förväntningarnas regleras i en vårdplan och senare även i en behandlingsplan. Ett familjehem måste förstå att de biologiska föräldrarna är viktiga för tonåringen. Psykolog Gunilla Lindén har skrivit en doktorsavhandling i ämnet Att bli fosterhemsbarn i tonåren. Hon konstaterar att familjehemsföräldrar i den situationen blir vad hon kallar vikarierande hållande föräldrar. Med det uttrycket menar Lindén att familjehemsföräldrarna erbjuder ungdomen en relation präglad av inlevelse och uthållighet som blir en bas från vilken tonåringen kan arbeta med sin relation till föräldrarna. Lindén menar att familjehemmet framförallt behöver ha förmåga till inlevelse och kunna ge tonåringen bekräftelse. Det finns en del generella förväntningar som gäller alla familjehem oavsett uppdrag: Att du tar väl hand om tonåringen, vilket betyder Att tillgodose tonåringens behov av goda matvanor Att tonåringen sköter sin hygien och är lämpligt klädd Att tonåringen får den läkarvård och tandvård som behövs Att hjälpa och stötta tonåringen i att klara sin skolgång Att uppmuntra tonåringen att utveckla intressen och få kamrater Att ha inlevelse och förståelse för tonåringens situation d v s Att skapa en god relation till tonåringen Att hjälpa tonåringen att komma in i familjen Att förstå och möta tonåringens reaktioner på sin situation Att hjälpa ungdomen att lära sig om sin historia Att hjälpa tonåringen att ta sig igenom separationen från föräldrar/syskon, kompisar Att ställa realistiska krav på tonåringen utifrån dennes ålder och erfarenhet Att stötta tonåringens självkänsla och skapa förutsättningar för denne att lyckas 5

6 Att be om ursäkt om man som familjehemsförälder agerat tokigt gentemot ungdomen Att ha förståelse för den biologiska familjens betydelse för ungdomen vilket innebär Att arbeta praktiskt på och uppmuntra tonåringen att ha så god kontakt med sin familj och släkt som möjligt Att visa respekt för den biologiska familjen i tal och handling Att förstå vikten av sekretess och av tonåringens behov att inte bli utlämnad Att medverka i ett teamarbete d v s Att som familjehem delta i ett team där biologiska föräldrar, socialtjänsten och familjehemmet arbetar för tonåringens bästa Att sätta sig in i målet med familjehemsplaceringen Att ta emot behövlig information och noga tänka igenom innan ni säger ja till placeringen Att vara införstådd med att all information inte kan ges före en placering (socialsekreteraren vet inte allt!) utan att ytterligare information kan komma fram under placeringens gång Att följa och respektera de överenskommelser som finns i vårdplanen/behandlingsplanen Att vara positiv till utbildning, ny kunskap och handledning Att ni är varsamma om er egen familj d v s Att även vårda sin egen familj och sina egna barn Att kunna säga nej Att be om hjälp Vi ställer inte krav på er att ni skall klara detta till fulländning när ni påbörjar ert första uppdrag men vi tänker att det är bra om ni anser att ovanstående är något att sträva efter. Vilka förväntningar kan ni som familj ha på projektet och uppdragsgivare från kommunen? Att få information om vad uppdraget innebär 6

7 Att i lugn och ro få tänka över beslutet att bli familjehem Att få utbildning och stöd i uppdraget Att få noggrann information om tilltänkt ungdom och omständigheterna kring placeringen Att få ett tydligt uppdrag där målen med placeringen framgår Att få stöd kring den egna familjen och egna barn vid behov Att vara delaktig i den planering som görs kring ungdomen både i i samband med placeringen och för framtiden Att alltid kunna nå någon av konsulenterna, även efter kontorstid. Familjehemskonsulenternas stöd När en tonåring placeras kommer konsulenten till en början att göra täta besök i familjehemmet, cirka en gång per vecka. Syftet är att hjälpa familjen och tonåringen att få en god start med varandra. Sedan kan träffarna minskas till varannan vecka. Tätheten i de fortsatta träffarna är individuell och sker utifrån behov, dock minst en gång per månad. Upplägget är enskilda samtal med familjehemmet respektive ungdomen med ett avslutande gemensamt samtal. Tanken är att konsulenten ska hjälpa till att familjehemmet och ungdomen får igång en fungerande dialog. Lite praktisk information, om ekonomi och avtal När en tonåring ska flytta in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och ansvarig socialnämnd. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi. Den ekonomiska ersättning som utgår är uppdelad i två delar: En omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för mat, kläder och del i bostad med mera. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska, enkelt uttryckt, täcka de utgifter ungdomen medför. Ett arvode som är en ersättning för det uppdrag familjehemmet utför. Arvodet beskattas. Ersättningarna varierar utifrån ungdomens ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Ibland kan det vara nödvändigt att någon av familjehemsföräldrarna är hemma på hel- eller deltid, kortare eller längre period, med ungdomen. Då utgår ersättning för lönebortfall. 7

8 Vi tillämpar Kommunförbundets rekommendationer i fråga om ersättningar. Till sist Vår ambition är att familjehemmen ska känna att vi ger dem uppbackning (utbildning, råd och stöd samt handledning) i den omfattning, som man behöver för att klara av uppdraget att ta hand om en tonåring. Inget familjehem ska känna sig ensam och utelämnad om det stormar kring tonåringen eller om det blir problem i relationen till honom/henne. Vi ska hjälpa till då, med också finnas med i lugna, glädjefulla perioder, som också behöver uppmärksammas. 8

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Information till dig som vill bli familjehem

Information till dig som vill bli familjehem 1 (3) Information till dig som vill bli familjehem Vad innebär det att vara familjehem? Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö och en

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Familjehem. Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx. en viktig uppgift

Familjehem. Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx. en viktig uppgift Familjehem Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx en viktig uppgift barn föds och växer upp under olika villkor. Många har föräldrar som nästan alltid finns till

Läs mer

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012 Norrköpings Kommun 2012 Information till familjehem Vi hoppas att all fakta stämmer men kan inte garantera detta eftersom det hela tiden händer nya saker som påverkar familjehemsvården. Tveka inte att

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Stiftelsen Kristen Familjehemsvård

Stiftelsen Kristen Familjehemsvård Stiftelsen Kristen Familjehemsvård 1 2 2 Inledning 4 Kristen familjehemsvård 4 SKFH:s Ändamål 4 Organisation 4 SKFH:s Huvudman och expedition 4 SKFH:s Styrelse 4 SKFH:s Ekonomi 4 Kristen familj 4 Vad innebär

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Familjehemmet. Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 4 december 2012 Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek och fler intressanta artiklar I detta nummer

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010 SKL:s rekommendationer 2011 Att förstöra en barngrupp Alla barn ska ha det bra IFCO, BO, FfF och fler intressanta artiklar Välkommen

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Bilaga till tidningen Familjehemmet nr 4 2006 2006:76 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Ersättningar och villkor vid familjehemsvård är av

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare Ett hem att växa i Studiehandledning för familjehemsutbildare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom FoU-Södertörns Skriftserie nr 98/11 Boendestöd för personer med Aspergers syndrom Hjördis Gustafsson Rapporten kan beställas från FoU-Södertörn Römossevägen 25 146 31 Tullinge Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer