familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder"

Transkript

1 familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1

2 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på uppdrag av Socialnämnden i Gävle tar emot andras barn som familjemedlemmar under kortare eller längre tid. De flesta barn placeras frivilligt i familjehem med sina föräldrars samtycke. Målet med familjehemsvården är att barnet, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. Men det är inte alltid som barnet kan flytta hem igen. I ett förstärkt familjehem finns en vuxen tillgänglig på heltid. Familjen får ett omfattande stöd av en familjehemskonsulent. Innehåll Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? 3 Varför behöver vissa barn och ungdomar stöd? 3 sid Att vara kontaktfamilj innebär att vara ett regelbundet stöd för ett barn eller syskonpar genom att man i sitt hem tar emot barnet något eller några veckoslut i månaden, kanske även något lov. Kontaktfamilj är en frivillig åtgärd. Jourhem är ett hem som med kort varsel tar emot barn för en begränsad tid. Efter utredning flyttar barnet hem igen eller till ett familjehem. Vilka familjer kan vara lämpliga? 4 Vilket stöd får familjen? 4 Ekonomisk ersättning 5 Hembesök och utredning för att hitta familjer 8 Vad händer när barnet placerats? 10 Familjehemsgruppen 10 Länkar till information på Internet 10 Med barn menar vi barn/ungdomar i åldrarna 0 18 år. Människorna på bilderna i denna broschyr har inget med texten att göra. Varför behöver vissa barn och ungdomar stöd? Det finns barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden och som inte får sina behov av trygghet och omsorg tillgodosedda. De har mött problem av olika slag eller varit med om svåra upplevelser. Det kan också vara så att barnet lever på ett sådant sätt att det riskerar sin hälsa och utveckling. 2 3

3 Vilka familjer kan vara lämpliga? Behoven för de barn som behöver komma hemifrån skiftar. Därför behöver också familjerna se olika ut. Det gäller att hitta rätt familj till rätt barn. Ett familjehem, ett förstärkt familjehem, en kontaktfamilj eller ett jourhem kan se ut på olika sätt, men oftast har den/de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. De vuxna ska ha personlig trygghet och en stabil livssituation. Vi söker människor som tycker om barn, som bryr sig om hur andra än de allra närmaste har det och som är beredda att göra en personlig insats. En ny familjemedlem som för med sig sina erfarenheter, ibland av ett helt annat slag, påverkar hela familjen. Att kunna möta det kräver förståelse och flexibilitet. Men det ger också stor tillfredsställelse. Ekonomisk ersättning Familjehem och kontaktfamiljer får ekonomisk ersättning som varierar beroende på barnets ålder och hur arbetskrävande uppdraget förväntas bli. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer om ersättning som Socialnämnden i Gävle följer. Ersättningen är uppdelad i två delar där ena delen är ett skattepliktigt arvode. Arvodet för familjehem är en viss summa varje månad och för kontaktfamiljer varierar det beroende på hur tät kontakten är. Den andra delen är en skattefri omkostnadsdel och är ersättning för de merkostnader som det innebär att ha en eller flera personer i mat, boende och fritidsaktiviteter. Förstärkta familjehem och kontrakterade jourhem får ett fast arvode för att en person ska kunna vara hemma på heltid. Vilket stöd får familjen? För att bli familjehem ska man gå kommunens grundutbildning. Det ska gärna ske före en placering men kravet är senast inom ett år från det att man tagit emot ett barn. En erfaren familjehemssekreterare följer upp placeringen och ger råd och stöd i samband med de olika situationer som kan uppstå. Förstärkta familjehem och kontrakterade jourhem får dessutom grupphandledning. Kontaktfamiljsuppdrag följs upp minst varje halvår. 4 5

4 6 7

5 Hembesök och utredning för att hitta familjer. På Gävle Kommuns hemsida finns information om de olika uppdragsformerna. Socialtjänsten bjuder också in till informationsmöten sex gånger per år där vi berättar mer. Så här går utredningen av familjehem, förstärkt familjehem och kontrakterat jourhem till Efter att du har anmält intresse kontaktar någon från Familjehemsgruppen dig/er för att boka in en lämplig tid för hembesök. Vid det besöket vill vi helst träffa hela familjen för att få en uppfattning om er allmänna livssituation och ge er möjlighet att få svar på era frågor och funderingar. Visar det sig efter detta besök att både ni och vi är intresserade av ett samarbete så fortsätter utredningen. Innan besöket begär vi, med ert samtycke, utdrag från social-, kronofogde- och polisregister. I utredningen ingår flera samtal och intervjuer samt referenstagning. Syftet är att få reda på om det finns ett överskott av tid, plats, kraft och engagemang för att ta sig an uppdraget. Det är viktigt att familjehemmet både har viljan och förmågan att samarbeta med de personer som är betydelsefulla för barnet. Utredningen är till för att vi ska få möjlighet att se vilka resurser du/ni har att bli familjehem men också för att du/ni ska få möjlighet att sätta er in i vad det innebär att vara familjehem och därefter kunna bestämma er för om ni fortfarande är intresserade. Oftast blir familj och utredare överens om vilken typ av uppdrag som kan vara lämpligt, vilken sorts barn som passar in i familjen eller om det inte är aktuellt just nu. Blivande kontaktfamiljer får genomgå en något kortare utredning. 8 9

6 Vad händer när barnet placerats? Innan barnet flyttar till familjehemmet görs en vårdplan. I den står bland annat vad man vill ska uppnås med placeringen och hur länge man bedömer att den ska pågå. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för placeringen och håller sig underrättad om barnets förhållanden. Var sjätte månad lämnas en rapport till socialnämnden om hur vistelsen fortlöper. I samband med placeringen skriver även socialtjänsten en mer detaljerad plan, kallad genomförandeplan, tillsammans med barnet (om det har fyllt 15 år), barnets föräldrar och familjehemmet. I genomförandeplanen bestäms hur barnets umgänge med föräldrarna och andra närstående ska vara, samt annat som det är tryggt för alla parter att vara överens om. Den skriftliga genomförandeplanen följs upp vid de regelbundna gemensamma träffarna. Vårdplanen kan ändras med tiden och den bygger, liksom lagstiftningen som berör barn, i hög grad på frivillighet och medbestämmande för dem som det gäller. Familjehemsgruppen Familjehemsgruppen, som är en del av Socialtjänst Gävle, rekryterar, utbildar och handleder familjehem, kontaktfamiljer och jourhem samt följer upp placerade barn. Kontaktinformation Postadress Familjehemsgruppen, Box 803, Gävle E-post Hemsida Besöksadress Skomakargatan 6 Telefon Fax Länkar till information på internet (Familjehemmens riksförbund) (Familjevårdens Centralorganisation) 10 11

7 Socialtjänst Gävle Besök: Skomakargatan 6 Box 803, Gävle Som extraförälder gör du en stor insats Att barn inte får den trygghet och det stöd de behöver från sina föräldrar kan bero på olika saker. För att hjälpa dessa barn behöver vi extraföräldrar i form av familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem som har tid och rum för ett barn tills dess att deras familj fungerar bra igen. I den här broschyren får du information om de olika uppdragen och hur du kan göra om du är intresserad av att ta emot ett barn som familjemedlem under en kortare eller längre tid. Som företrädare för socialnämnden och medborgarna i Gävle kommun ber jag er att ta kontakt för att bli utredda som extraföräldrar åt något barn från Gävle. Det är ett både spännande och utmanande uppdrag som också ger mycket tillbaka. Maritha Johansson, Socialnämndens ordförande