Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun"

Transkript

1 Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås

2 Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN GÖTEBORG GF Konsult AB Box Göteborg Otto Graffner Jaan Kiviloog Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Johanna Hulthén Tryck: GF Konsult AB

3 3 (10) Innehållsförteckning 1 Orientering Befintlig dagvattenhantering Föreslagen dagvattenhantering Skydd av vattentäkter från förorening Föroreningsspridning via dagvattnet Referenser...9 Bilagor Bilaga 1 Skiss över föreslagen dagvattenavledning

4 4 (10) 1 Orientering På uppdrag av Karl-Erik Andersson har GF Konsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplan för fastigheten Edsås 1:18 i Alingsås. Fastigheten är belägen i Edsås i södra delen av Alingsås söder om sjön Färgen och omfattar ca 3 ha. Lilla Edsåsvägen i norr och väg 1753 i öster avgränsar området delvis, se figur 1. Fastigheten omfattas idag av en villatomt och ängsmark. Enligt planförslaget ska ytterligare tio tomter avstyckas för lika många friliggande enbostadshus. Utredningen ska klarlägga avledning och rening av dagvatten för en detaljplan med hänsyn till att området ligger inom det yttre vattenskyddsområdet för Färgens ytvattentäkt. Figur 1. Streckat område visar lokaliseringen av fastigheten Edsås 1:18 söder om sjön Stora Färgen.

5 5 (10) 2 Befintlig dagvattenhantering Områdets dagvatten avleds idag naturligt via infiltration och diken. Vattnet från de södra och sydöstra delarna av fastigheten leds via diken längs Pallbergsvägen, se bilaga 1, till dike längs väg Detta vatten leds sedan via trummor ut i slänten öster om väg Området öster om väg 1753 avvattnas av en bäck som mynnar i Stora Färgen. Avledningen av dagvatten från vägdikena förbi väg 1753 sker med trummor av dimensionen 300 mm och 500 mm. För avvattningen av sluttningen på höjden öster om den befintliga bostadsbyggnaden finns en trumma med dimensionen 200 mm tvärs Pallbergsvägen. Dagvattnet från övriga delen av fastigheten, det vill säga nordsluttningen där majoriteten av tomterna planeras (tomt nr 1 till 9 enligt bilagan), rinner av till diket längs Lilla Edsåsvägen. Diket leder till en trumma (dimension 300 mm) under Lilla Edsåsvägen varifrån vattnet kan rinna vidare längs västra diket för väg 1753 mot sjön. I befintlig bebyggelse på och kring Edsås 1:18 tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Diket längs Lilla Edsåsvägen har tillkommit för att förhindra ytavrinning från Edsås 1:18 till tomter norr om vägen vid tjäle (muntlig referens boende i området). Den naturliga dagvattenavrinningen från den norra delen av exploateringsområdet (tomt 1-9 ca 1,36 ha, se bilaga) har med hjälp av rationella metoden beräknats till ca 26,5 l/s vid ett 5-årsregn med 10 minuters varaktighet. Regnets intensitet bestämdes då till 195 l/s,ha med avrinningskoefficient 0,1. Den planerade tomten på södra delen (ca 0,2 ha) av fastigheten ger för motsvarande regn en naturlig dagvattenavrinning på ca 4 l/s.

6 6 (10) 3 Föreslagen dagvattenhantering Kommunen eftersträvar att lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) tillämpas i möjligaste mån. Enligt förslaget till planbestämmelser ska LOD tillämpas i aktuellt område, förslagsvis med stenkistor. Om dagvattnet inte tas om hand inom var fastighet räknas det enligt miljöbalken som avloppsvatten. Utsläpp av sådant dagvatten klassas som miljöfarlig verksamhet. Dagvattenavrinningen från det norra exploateringsområdets (tomt 1-9) yta har, efter exploateringen, med rationella metoden beräknats till totalt ca 58 l/s vid ett 5-årsregn med 10 minuters varaktighet. Vid beräkningen har takytan på var avstyckad tomt antagits vara 182 m 2 (150+32) och den totala vägytan (grusväg) 1047 m 2. Dagvattnet från takytor och parkeringsytor föreslås i första hand infiltreras lokalt på gräs- och grönytor. En etablerad gräsyta har god förmåga att infiltrera vatten eftersom huvuddelen av vattenupptaget sker i vegetationszonen. Dessutom har vegetationszonen och det översta jordlagret en renande effekt via adsorption, kemiska reaktioner och biologisk nedbrytning. Takvattnet föreslås i första hand infiltreras på tomten via stuprörsutkastare. Infiltrationsytan för takvatten bör vara 1-2 gånger större än takytan (Stahre, 2004). En ränndal med lutning från fastigheten bör anläggas vid stuprörsutkastarna för att leda bort vattnet från byggnaden. För att fördröja takvattnet vid kraftiga regn kan vattnet uppsamlas i ett kärl (t.ex tunna) med bräddavlopp till ränndalen. Vattnet kan sedan användas för bevattning av tomten. Markytans dränerande förmåga kan även förbättras genom att ett område med mer genomsläppligt material anläggs vid ränndalens mynning. Vägar och parkeringsytor inom området föreslås anläggas med väggrus, gräsarmeringssten eller annat genomsläppligt material för att minska dagvattenavrinningen. För att ta hand om ytavrinnande vatten från vägar och vatten som inte infiltrerat (vid till exempelvis tjäle och intensiva regn) föreslås att skålformade makadamfyllda avskärande diken (magasin) anläggs i nederkant på var tomt. Dessa dimensioneras så att maximalt flöde nedströms området efter exploatering inte överstiger det befintliga maxflödet vid samma punkt. Fastigheter som saknar förutsättning för infiltration av dagvatten kan ansluta stuprör direkt till dessa diken. Dikena fungerar både som perkolationsmagasin och fördröjande magasin. Delar

7 7 (10) eller hela magasinsvolymen kan placeras under vägen för fastigheterna ovanför vägen, dvs tomt 6 och 7. För att jämna ut tillflödet till magasinets olika delar i den förhållandevis branta terrängen utförs magasinsvolymen som delvolymer i serie, uppdelad med lerkörtlar till ett magasin per fastighet. Magasinsvolymen dimensioneras för ett 5-årsregn med ett utflöde som motsvarar den naturliga dagvattenavrinningen från exploateringsområdets yta vid ett 5- årsregn med 10-minuters varaktighet, dvs 26,5 l/s. Den med regnenvelopmetoden beräknade erforderliga magasinsvolymen blir då ca 28 m 3 för det norra exploateringsområdet. Ett makadamfyllt dike med 30 % tillgänglig porvolym behöver då göras 93 m 3 stort. Den tillgängliga sträckan i nederkant av tomterna 1 till 9, som inte sammanfaller med skyddsområdet för den befintliga vattentäkten, är ca 260 m lång. Denna längd ger att det krävs en tvärsnittsyta på ca 0,4 m 2 på det makadamfyllda diket. Vid ett anläggningsdjup av ca 0,4 m krävs då ett dryga ett meter brett dike, se figur 2. I botten av makadamdiket anläggs förslagsvis en dränledning med dimensionen 110 mm. Det begränsade jorddjupet i den norra delen av området (< 1 m) kan innebära att dikena behöver göras breda och ytliga och eventuellt behöver en del av tillåten markuppfyllnad utnyttjas. Djupare och smalare diken ska dock eftersträvas i möjligaste mån då denna utformning normalt ger längre livslängd. Övertäckning av makadamlagret med gräsyta där vattnet leds ner i makadamfyllningen via kupolbrunnar kan även vara möjligt där jordmäktigheten är större. Dräneringsledningen i makadamdikena föreslås anslutas till diket i nordöstra hörnet av ursprungsfastigheten. Dagvattnet leds sedan via befintlig trumma, som bedömts vara av dimension D300 mm, vidare under Lilla Edsåsvägen. Trumman bedöms kunna avleda det dimensionerande flödet, 26,5 l/s, utan problem med avseende på uppskattad lutning och ledningsmaterial. Med motsvarande dimensioneringsprincip fås att ett makadamdike på 9 m 3 behövs för den sydliga tomten (tomt nr 10). Utloppet från detta makadamdike kan avledas till trumman under Pallbergsvägen.

8 8 (10) Makadamfyllning Dränledning Figur 2. Principskiss av makadamfyllt dike som delvis överlappas av väg. 3.1 Skydd av vattentäkter från förorening För att skydda den befintliga grundvattentäkten som betjänar bostäderna norr om planområdet tillämpas en skyddszon med en radie av 30 meter inom vilken dagvatten från väg- eller parkeringsytor inte får infiltreras, se bilaga 1. Detta område kommer att beröra tomt nr 1, med föreslagen placering, och del av den norra vändplanen vid vägänden. Vid beaktande av föreskrivet takmaterial i föreslagen planbeskrivelse, dvs tegelröda pannor, bedöms takvattnet från tomt nr 1 vara ringa förorenat och detta bedöms kunna infiltreras på tomtens grönytor utan risk för förorening av vattentäkterna. Dagvatten från trafikerade ytor leds förbi skyddszonen i täta rör eller täta diken. Den norra vändplanen hårdgörs och dagvattnet samlas upp i en intagsbrunn som ansluts till den täta dagvattenledningen förbi skyddszonen. Det är lämpligt att parkeringsyta och garage förläggs på den sydvästra delen av tomt nr 1, dvs. utanför skyddszonen. Dagvatten från norra delen av området bedöms hinna infiltrera innan det når ytvattentäkten Stora Färgen på grund av den relativt genomsläppliga jordarten i området, siltig sandmorän. Planerad grundvattentäkt (Läge A, bilaga 1) för exploateringsområdet bedöms, med en skyddszon på 30 meter, inte ligga i konflikt med föreslagen dagvattenhantering.

9 9 (10) 3.2 Föroreningsspridning via dagvattnet Trafikbelastningen i planområdet bedöms bli låg, vilket innebär att vägdagvattnet endast innehåller små föroreningsmängder och inga ytterligare åtgärder utöver de reningseffekter som fås vid infiltration och avledningen i diken bedöms behöva skapas. 4 Referenser Stahre, P, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Svenskt Vatten GF KONSULT AB VA-process Jaan Kiviloog

10

11 Y Y Y Y : : :52 1: :23 1:24 4 Ny vattenbrunn Läge A : : EDSÅS 1:18 TR : Befintligt bostadshus Pallbergsvägen :3 1:50 Avstånd till hus 55 m 1: Väg 1753 TR300 TR500 TR Befintliga trummor Ca 500 m mot Stora Färgen Nytt dräneringsdike TR TECKENFÖRKLARING FÖRESLAGET MAKADAMDIKE FÖRESLAGEN TÄT DAGVATTENLEDNING SKYDDSZONSGRÄNS BEFINTLIGT DIKE UTREDNINGSOMRÅDESGRÄNS EDSÅS 1:18, ALINGSÅS DAGVATTENANLÄGGNING - SITUATIONSPLAN SKALA 1:1500 (A3)

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer