Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut:"

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRBUNDSMÖTE ÅR 2008 Sammanträdesdata Tid kl Plats Täby Park Hotel, Täby 1 MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades av förbundsordförande Sture Fredell som välkomnade ombuden, medaljörer och mottagare av utmärkelser, SVEMO FIM- och UEM-delegater, SVEMO hedersordförande Jacob Douglas, SVEMO styrelse, sektioner, kommittéer och nämnder, representanter från samarbetsparter, övriga gäster samt SVEMO personal. Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Ordförande påkallade en parentation över medlemmar som sedan förra förbundsmötet avlidit. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut: Förbundets bronsplakett samt en glasstatyett tilldelades Stefan Holm, endurosektionen, som tack för det arbete han lagt ned. Ej närvarande att tilldelas förbundets bronsplakett samt glasstatyetter, som tack för det arbete de lagt ned inom följande sektioner/kommittéer/ UEM, var: Sammankallande i dragracingsektionen Trialsektionen Snöskotersektionen Motocrossektionen Tommy Andersson Lars Svedje Åke Fredriksson Margareta Lindfors Förbundets silverplakett samt en glasstatyett tilldelades, som tack för det arbete de lagt ned inom följande sektioner/kommittéer/ UEM: Sammankallande i TK Trialsektionen UEM-delegat Rolf Randborg Jan-Erik Mellberg Hampus von Post

2 Ej närvarande att tilldelas förbundets silverplakett samt glasstatyetter, som tack för det arbete de lagt ned inom följande sektioner/kommittéer/ UEM, var: Sammankallande i roadracingsektionen Barnkommittén UEM-delegat Peter Sköld Kenneth Karlsson Volmar Mårtensson Ej närvarande att tilldelas förbundets guldplakett samt en glasstatyett, som tack för det arbete de lagt ned inom följande sektioner, var: Sammankallande i roadracingsektionen Dragracing snöskoter Kenneth Lodnert Björn Hedman Förbundets guldmedalj tilldelades: Thomas Avelin, MSK Hammaren, Olle Bergman, Bollnäs MK, Roger Karlsson, Vimmerby MS, Anne-Lee Brolin, Västra MK, Karl-Göran Kvarnström, Folkare MK, Tomas Larsson, SMK Hedemora, Jan Olov Lundström, SMK Hofors, Ingemar Olsson, SMK Hedemora, Michael Zachrisson, SMK Hedemora och Seimour Östervall, Westerviks MSK. Ej närvarande att motta förbundets guldmedalj var: Inga-Lill Billberg, Landskrona MK, Bo Björkström, SMK Östgöta, Bengt Kling, SMK Eksjö, Lennart Friström, Västra MK, Sten-Erik Andersson, Västra MK, Jan Pettersson, Västra MK, Jan-Eric Sällqvist, SMK Värnamo, Lars Tidegård, Borlänge MK och Roland Sundbäck,Huskvarna MK. Förbundets guldmedalj delades ut, vid Vimmerby MS årsmöte, till John Erik Blixth, Anita Karlsson och Sven Molin. Utmärkelsen Årets funktionär 2007 tilldelades Ulrika Wahnström, Jönköping. 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD Generalsekreteraren genomförde ett upprop varvid röstlängden justerades och fastställdes till 38 delegater med lika många röster. Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 5 röster genom 5 delegater.

3 Mellersta Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 6 röster genom 6 delegater. Nedre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 4 röster genom 4 delegater. Per Enokson, Hofors, ersatte Michael Zachrisson, Dala-Husby. Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 9 röster genom 9 delegater. Lars Lindgren, Grillby, ersatte Ben Nyman, Åkersberga. Ej närvarande var Ulrika Johansson, Huddinge och Anders Näslund, Upplands Väsby varvid distriktets förfogade över 7 röster genom 7 delegater. Västra Motorcykel- och Snöskoterförbundet förfogar över 10 röster genom 10 delegater. Södra Motorcykelförbundet förfogar över 6 röster genom 6 delegater. 3 FRÅGA OM MÖTET I STADGEENLIG ORDNING UTLYSTS Efter att generalsekreteraren redovisat hur inbjudan och kallelse hanterats fastställde mötet att kallelse till förbundsmötet skett i full överensstämmelse med förbundets stadgar och att mötet därmed i stadgeenlig ordning utlysts. 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET Att som ordförande leda mötet utsågs på Valberedningens förslag Rolf Carlsson, ordförande SISU. Till sekreterare för mötet valdes generalsekreterare Per Westling och som assisterande sekreterare valdes Bodil Dahl. 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN Till att jämte ordförande justera protokollet från förbundsmötet utsågs Ulrika Wahnström, Södra distriktet, och Ingemar Olsson, Nedre Norra distriktet.

4 6 VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE Till rösträknare utsågs Björn Bergström och Annika Pettersson, båda SVEMO kansli. VAL AV REDAKTIONSKOMMITTÉ Mötets ordförande förklarade en redaktionskommittés uppgift. Mötet valde Åke Knutsson, Lerum, Anders Lindén, Östhammar, och Björn af Klercker, Katrineholm, att ingå i redaktionskommittén. 7 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Följande ändringar gjordes i dagordningen: Punkt 11, Motioner som behandlats tillstyrkts av respektive SDF-möten Punkt 12, Motioner som avslagits av SDF-möte. Punkten togs bort. Punkt 15.3, Val av tre två revisorer (mandattid två år) 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förbundsmötet behandlade verksamhetsberättelsen. Sidan 7, Anders Lindén har varit sammankallande till våren 2006 och inte Allan Dahllöf påpekade att Östra distriktet har få studietimmar vilket Björn Andersson gav en förklaring till. Förbundsmötet godkände den föredragna verksamhetsberättelsen. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE 2006 OCH 2007 Stig Klemetz föredrog förbundets resultaträkning och balansrapport för verksamhetsperioden. På sidorna 49 och 59 ska AB strykas.

5 Därefter läste revisor Björn Samuelson upp revisionsberättelsen och förbundsmötet godkände förvaltnings- och revisionsberättelse för 2006 och FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Den ekonomiska genomgången avslutades med att förbundsmötet beslutade ge styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet avseende 2006 och INKOMNA MOTIONER SOM TILLSTYRKTS AV RESPEKTIVE SFD- MÖTE Punkt 11. SVEMOs ordförande informerade hur styrelsen har valt att behandla de inkomna motionerna som återfinns på sidan 60. Punkt Mötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att yrka avslag och hänskjuta motionen till motocrossektionen. Punkt Mötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen. Frågan tas med i utvecklingen av IT. Punkt Mötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen. Frågan tas med vid kommande licensöversyn. Punkt Mötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen. Frågan tas med vid kommande licensöversyn. Punkt Mötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen. Frågan är angelägen. Andemeningen stöds. Hanteringen är dock för komplex för att göras obligatorisk. Punkt Mötet beslutade hänskjuta motionen till motocrossektionen. 12 MOTIONER SOM AVSLAGITS AV SDF-MÖTEN Punkten ströks. 13 ARBETSPLAN FÖR 2008 OCH 2009 GS föredrog arbetsplanen. Förbundsmötet fastställde den av styrelsen föreslagna arbetsplanen att gälla till huvudsaklig efterrättelse.

6 14 FÖRSLAG OCH RAPPORTER 14.1 BUDGET 2008, PROGNOS 2009 Stig Klemetz presenterade styrelsens förslag till budget och prognos. Förbundsmötet fastställde styrelsens förslag till huvudsaklig efterrättelse FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN, STADGEFÖRÄNDRING Åke Knutsson föredrog styrelsens förslag till stadgeförändring. Förbundsmötet beslutade anta stadgarna med de ändringar som inkommit. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Rad 8 ändras till: Att all verksamhet bedrivs med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet. 4. REVISORER 1 Revisorer och revision Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst tre (3) revisorer varav minst en skall vara auktoriserad eller godkänd. 9. MARKNADSRÄTTIGHETER 2 Huvudsamarbetspartner Ordet huvudsamarbetspartner (s) ändras till: Huvudsamarbetspartner/s Punkten justerades omedelbart INTRÄDES- ÅRS- OCH FÖRSENINGSAVGIFTENS STORLEK Förbundsmötet beslöt fastställa avgifterna till för 2009 och inträdesavgift kr, årsavgift kr, och förseningsavgift kr enligt styrelsens förslag.

7 14.4 NÄSTKOMMANDE FÖRBUNDSMÖTE 15 VAL Förbundsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att nästkommande ordinarie förbundsmöte ska äga rum den 10 april Ann-Christine Forswall uppmanade samtliga att inte förlägga en tävling 2010 på samma datum som förbundsmötet ORDFÖRANDE I FÖRBUNDSSTYRELSEN (MANDATTID TVÅ ÅR) På valberedningens förslag valdes Sture Fredell enhälligt till förbundsordförande TRE LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN (MANDATTID FYRA ÅR) Att som ledamöter ingå i förbundsstyrelsen för en tid av fyra år omvaldes Bertil Bergström och Olle Bergman. Som ny medlem i styrelsen, på en tid av fyra år, valdes Agneta Andersson. Kvarstår gör Jörgen Hafström, Stig Klemetz, Åke Knutsson och Håkan Olsson TRE REVISORER (MANDATTID TVÅ ÅR) Förbundsmötet omvalde Björn Samuelson, Norrköping, och Christer Svensson, Värnamo. Som ny revisor valdes Thina Johansson, Söderköping VALBEREDNING, EN SAMMANKALLANDE OCH MINST TRE LEDAMÖTER (MANDATTID TVÅ ÅR) Förbundsmötet valde Roland Johansson, Nässjö, som sammankallande och Allan Dahllöf, Floda, Bernt Israelsson, Anderstorp och Anita Sjösvärd, Vikingstad, att utgöra valberedning för en tid av två år. 16 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell tackade mötesordförande Rolf Carlsson med en motorcykelstatyett samt en blomma för att han lett förbundsmötet på ett utmärkt sätt.

8 Därefter informerade styrelseledamoten i Svenska Bilsportförbundet, Hans Hillebrink, om verksamheten inom sitt förbund. En debatt följde om obligatorisk kostnad av tidningen Motorsport i licenskostnaden. Olle Bergman, Miljökommitténs sammankallande, informerade att Miljöpriset har tilldelats Vimmerby MS. Representanterna från Vimmerby MS, Carl-Eric Gustafson, ordförande i klubben samt Roger Karlsson, mottog priset. Priset är stiftat av Håll Sverige Rent och bensinföretaget Aspen. Ove Johansson, Målilla MK, mottog utmärkelsen Arne Bergströms Minne. Kungliga Medaljen tilldelades Carl-Eric Gustafson, Vimmerby MS. Sture Fredell tackade avgående styrelseledamoten Lisbeth Hagman med förbundets förtjänstplakett i brons samt en glasstatyett. Michael Zachrisson, som inte var närvarande, tilldelades förbundets förtjänstplakett i brons då han avgått som ordförande i Nedre Norra distriktet. Barbro Larsson, receptionist på kansliet, uppmärksammades då hon den sista maj går i pension. Sture Fredell överlämnade en gratifikation till de av kanslipersonalen som har arbetet i 25 år på kansliet Lena Bleckman och Bodil Dahl. Gun- Britt Söderman tilldelades också en gratifikation men var ej närvarande. Omvalde ordförande, Sture Fredell, avslutade mötet med att tacka alla närvarande för ett givande möte och inbjöd till efterföljande middag. Vid protokollet Ordförande Per Westling Rolf Carlsson Justeras Ulrika Wahnström Ingemar Olsson

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå EFS 159:e ÅRSMÖTE vid EFS 141:a årskonferens PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-16 76/15 Plats Närvarande ombud Exel Arena, Umeå Antalet ombud vid årsmötet är 455 fördelade på distrikten enligt följande:

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer