Moderna Försäkringar 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna Försäkringar 2005"

Transkript

1 Moderna Försäkringar 2005

2

3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Tillväxt och lönsamhet 7 Försäkring med fokus på nischer 8 En växande finanskoncern 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring 12 Företagsförsäkring 14 Bilsport & MC Specialförsäkring 16 Livförsäkring 18 Företagsledning och styrelse 22 Resultatanalys Sak 24 Resultatanalys Liv 26

4 4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T 2005 var ett fantastiskt år då det mesta gick vår väg. Efter en tuff inledning med stora kostnader för stormen Gudrun utvecklades både lönsamhet och volym på ett mycket positivt sätt. Sakförsäkringsverksamheten redovisade all time high i alla avseenden samtidigt som vår fondförsäkringsförsäljning växte med otroliga 300 %. Moderna Försäkringar har på några år etablerat sig som en attraktiv nischaktör på marknaden. Den totala omsättningen i försäkringsverksamheten har på fem år vuxit från knappt 300 Mkr till nära Mkr. Vi omnämns allt oftare som den främste utmanaren av de traditionella försäkringsbolagen senast av tidningen Affärsvärlden som utnämnde oss till uppstickaren inom försäkring. Standard & Poor s har noterat den positiva utvecklingen och höjde sakbolagets rating under Både sak- och livbolaget har under året erhållit aktieägartillskott från Invik vilket ytterligare stärker vår position på marknaden. Börsnoteringen av Invik har inneburit ett närgånget intresse från aktiemarknaden och media. I takt med Moderna Försäkringars tillväxt har Invik alltmer fått karaktären av en försäkringsgrupp, vilket analytikerna har noterat. Jag är därför glad att vi har kunnat svara upp mot de förväntningar som marknaden haft på oss. Moderna Försäkringar lever i fruktbar symbios med partners och distributörer. Försäkringsmäklare, återförsäljare av båtar och motorcyklar samt organisationer och branschorgan är Moderna Försäkringars känselspröt på marknaden. Tillsammans, i nära samarbete, utvecklar vi produktkoncept och administrativa lösningar utifrån deras behov och möjligheter och det är just det ömsesidiga engagemanget som utgör en väsentlig del av framgången. I kombination med vår flexibilitet och snabbrörliga organisation utgör vårt distributionsnätverk en påtaglig konkurrensfördel i kampen mot de tungfotade och toppstyrda stora bolagen. Vår målmedvetna satsning på lönsam tillväxt har inneburit att en växande andel av omsättningen kommer från övriga Norden. Norge har alltmer kommit att bli Moderna Försäkringars andra hemland inom både sak- och livverksamheten. Under 2005 har vi även etablerat verksamhet i Centraleuropa i nära samarbete med den engelska hemelektronikkoncernen Dixons. Våra affärskoncept inom vissa marknadssegment har visat sig mycket gångbara utomlands och vi kommer troligen att få se mer av denna utveckling de närmaste åren. Den växande affärsvolymen utmanar naturligtvis vår förmåga att bibehålla den entreprenörsanda och företagskultur som finns inom Moderna Försäkringar. Moderna-andan i kombination med vår unika affärsmodell, som kan beskrivas som ett nätverk av småföretag med ett starkt affärs- och utvecklingsfokus, är vår främsta konkurrensfördel på en allt tuffare marknad. Att värna och utveckla det som gör Moderna Försäkringar unikt står därför högst på agendan när vi fortsätter att utmana resten av försäkringsbranschen. Det finns med andra ord anledning att känna en viss tillförsikt inför framtiden! LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

5 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 5 Ett händelserikt år Ökning för tjänstepensioner Livbolaget ökade sin marknadsandel avseende engångsbetalda tjänstepensionspremier på fondförsäkringsmarknaden med 4,5 % till totalt 14,5 % under Detta gör bolaget till tredje största leverantör inom detta segment. Starkt resultat för företag +334 % Rekordår för fondförsäkring Fondförsäkringsverksamheten inom Livbolaget redovisade fortsatta försäljningsframgångar och en rekordartad tillväxt under året. Det förvaltade kapitalet placerat i fondförsäkringar ökade med 334 % och uppgick vid utgången av 2005 till drygt 2,3 miljarder kronor. Bolagets marknadsandel av nyförsäljningen ökade med 4,1 % från 3,5 % Sakförsäkringsverksamheten växte med god fart och ökade sina premieintäkter med 24 % jämfört med föregående år. Den kraftigaste intäktsökningen redovisades inom Företag, som växte med 30 % under Först ut med svensk kapitalpension I januari kunde Livbolaget som första bolag på den svenska marknaden lansera en ny kapitalpensionsprodukt. I december utökades produkten med en möjlighet till förvaltning inom en depå.

6 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Invikdagen lyste upp Den 1 september tog Invik & Co. steget ut på börsen. I oktober riktades strålkastarna återigen mot såväl Invik som dotterbolagen Moderna Försäkringar, Fischer Partners, Invik Kapitalförvaltning och Banque Invik. Invikdagen, som gick av stapeln den 21 oktober på Grand Hôtel i Stockholm, samlade över 800 gäster och bjöd på en talarlista med profiler som näringslivsnestor Pehr G Gyllenhammar, finansminister Pär Nuder och riksbankschef Lars Heikensten. Kvällen bjöd också på underhållning och mat från den prisbelönte stjärnkocken och krögaren Pontus Frithiof och Grand Hôtel. VD Anders Fällman kommenterade festligheterna: Tanken med Invikdagen var att lysa upp lite i höstmörkret och visa på både bredden och skärpan i vår verksamhet. Vi fick nöjet att lyssna till goda talare med visioner och åsikter som vi alla kan ha nytta av i vår vardag. Nya försäkringar i unionens spår Moderna Försäkringar bryter ny mark och blir ett av de första bolagen att erbjuda produktförsäkringar i Central- och Östeuropa. Samarbetspartnern är Dixons och norska Elkjøp. Kedjan, som också äger Elgiganten, har omkring 175 butiker i hela Norden samt ett stadigt växande antal butiker i bland annat Tjeckien, Ungern och Polen, där under namnet Electro World. Samtliga butiker säljer produktförsäkringar från Moderna Försäkringar. Försäkring för friskare företag Moderna Försäkringar reformerar sin sjukförsäkring för att bättre avspegla risken för sjukfall. Produkten, som lanserades i oktober, har en helt ny och sofistikerad premiesättning som baseras på den senaste statistiken om ohälsa och är indelad i tre riskklasser beroende på lönenivå och typ av arbete. Den nya modellen innebär en sänkning av premierna för många kunder och gör mäklarnas jobb lättare.

7 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 7 Tillväxt och lönsamhet 2005 blev ännu ett framgångsrikt år för Moderna Försäkringar. Trots hårdare konkurrens inom alla marknadssegment överträffades de uppsatta tillväxt- och resultatmålen och året blev det bästa genom tiderna. Grunden för framgångarna ligger i bolagets nischtänkande och starka fokus på lönsamma marknadssegment. Inom livförsäkring fokuseras affärerna till fondförsäkringsområdet, främst företagsbetald tjänstepensions- och kapitalförsäkring. Lanseringen av marknadens första kapitalpensionsprodukt och depåförsäkringslösningar spelade en viktig roll för framgångarna under året. Genom samarbete med nya distributörer på den norska marknaden, har en väsentlig del av tillväxten inom grupplivförsäkring skett i Norge. Då marginalerna är bättre i Norge än i Sverige har denna satsning också inneburit bättre lönsamhet i detta affärssegment. Marknadsförutsättningarna har successivt blivit tuffare för både sak- och livförsäkring. De senaste årens goda finansresultat har öppnat dörren för en press på premienivåerna inom riskförsäkringsområdet. Samtidigt har nya svenska och utländska aktörer lockats av de förbättrade försäkringstekniska resultaten. Fondförsäkringsverksamheten har gynnats av den positiva utvecklingen på sparmarknaderna och förändringar i skattelagstiftningen. Kapitalpensionsprodukten tog marknaden med storm under 2005 och bidrog till kraftigt ökade försäljningsvolymer för alla aktörer. Distribution via partners Huvuddelen av Moderna Försäkringars produkter marknadsförs och distribueras av försäkringsmäklare, ombud samt partners som företräder olika kundgrupper. Genom att samarbeta med fristående och oberoende försäljningskanaler kan kunderna lita på att de verkligen får bästa möjliga försäkringslösning. Utveckling av nya försäkringskoncept tillsammans med partners går som en röd tråd genom Moderna Försäkringars alla affärsområden. Genom att integrera försäkringsmomenten i ett större kundanpassat affärskoncept skapas mervärden för kunderna och långsiktighet i affärsrelationerna. En väsentlig del av tillväxten inom riskförsäkringsområdet baseras på konceptutveckling i nära samarbete med kunder och deras organisationer. Entreprenörskap och affärsfokus Till skillnad från flertalet andra aktörer i branschen försöker Moderna Försäkringar undvika att utvecklas till ett traditionellt bolag där man söker skapa stordriftsfördelar genom större centrala enheter och en tung överbyggnad. Bolaget bygger istället ett tight nätverk av småföretagsliknande affärsområden där engagemang och entreprenörskap får växa sig starkt. Moderna Försäkringars starka fokus på kunderna, marknaden och de operativa frågorna skapar betydligt större mervärden än vad som är möjligt i en traditionell affärsmodell. Nischtänkande handlar inte i första hand om att definiera vissa för bolaget prioriterade produktområden, utan snarare om en ständig process av segmentering av marknaden för att nå långsiktig tillväxt och lönsamhet. Det handlar om att tänka och agera annorlunda, att utnyttja möjligheter som dyker upp på marknaden genom en hög utvecklingstakt och en snabbfotad organisation samt att kontinuerligt hitta de bästa distributionsformerna för olika segment. Företagskulturen är en viktig komponent i Premieinkomsten för direktförsäkringsverksamheten fortsatte utvecklas positivt och ökade till Mkr. MSEK Mkr Moderna Försäkringars affärsmodell och bolaget kommer att fortsätta att utmana etablissemanget och prioritera nytänkandet oavsett framtida storlek. MSEK Mkr Inte bara Sverige En allt större del av Moderna Försäkringars omsättning kommer från marknader utanför Sverige. Under 2005 utgjorde den icke-svenska delen av affären knappt 10 %. De etableringar av produktförsäkringsverksamhet som skett i Tjeckien och Ungern har vuxit kraftigt och följs nu av en etablering i Polen. Motsvarande utveckling kan redovisas inom grupplivförsäkring där nästan halva premievolymen kommer från Norge. Expansionen utanför Sverige är en del i bolagets strategi för lönsam tillväxt. Låga driftskostnader Moderna Försäkringars affärsmodell präglas av hög kostnadseffektivitet. Genom en långt utvecklad distributionsstrategi baserad på den senaste IT-teknologin och en kostnadseffektiv administration hålls driftskostnaderna på en låg nivå. Driftskostnadsprocenten sjönk påtagligt under 2005 vilket gör att bolaget, trots sin relativa litenhet, har en lägre driftskostnadsnivå än flera stora konkurrenter. Premieinkomsten för fondförsäkring ökade med över 300 % och uppgick till Mkr

8 8 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Försäkring med fokus på nischer Moderna Försäkringar är en nischad koncern med verksamhet inom sakförsäkring och livförsäkring. I koncernen ingår, utöver försäkringsbolagen i Sverige, ett antal marknadsbolag samt ett återförsäkringsbolag med säte i Luxemburg, Modern Re. Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB och ingår i Stenbecksfären. Sakförsäkring Moderna Försäkringar Sak AB har gjort sig ett namn inom sakförsäkring som ett dynamiskt alternativ till de större bolagen. Verksamheten riktar in sig på privatkunder och mindre företag med låg riskprofil inom försäkringsgrenarna företag, konsument, båt och motor. Fokus ligger på lönsamma segment på marknaden där det finns potential för att bygga upp en stark ställning. Breda kontaktnät samt sakkunnig personal med engagemang för och specialistkompetens inom respektive område kännetecknar samtliga verksamheter. Affärsområde Företag bedriver verksamhet inriktad på mindre företag, gruppförsäkringar och produktförsäkringar. Individuella företagsförsäkringar hanteras via den Internetbaserade mäklartjänsten BrokerLine som är en marknadsledande lösning för kostnadseffektiv onlinehantering av mindre risker. Inom området konceptförsäkring har Moderna Försäkringar nått stora framgångar bland grupper av före- tag och organisationer genom att tillhandahålla specialanpassade försäkringslösningar bestående av riskurval, paketering, administration och distribution. Inom området produktförsäkring har Moderna Försäkringar på kort tid etablerat sig som det ledande företaget på den nordiska marknaden. Affärsområde Konsument tillhandahåller hus- och hemförsäkringar av hög kvalitet både till enskilda privatpersoner och via konceptaffärer. Under varumärket Moderna Försäkringar erbjuds skräddarsydda försäkringsprodukter till konceptkunder och större organisationer med låg riskprofil, som exempelvis Villaägarnas Riksförbund, AkademikerFörsäkring och Polisförbundet. Genom marknadsbolaget netviq bedrivs även konsumentförsäkring med Internet som enda distributionskanal. Atlantica Båtförsäkring är ledande inom svensk fritidsbåtsförsäkring och ett stabilt varumärke förknippat med pålitlighet och båtkunskap. Det nära samarbetet med marinor och varv har gett Atlantica ett grundmurat förtroende hos landets båtägare. Det nystartade marknadsbolaget Atlantica Yacht med säte i Luxemburg riktar sig till svenska båtägare som vill försäkra båten i europeiska farvatten och kommer så småningom att utökas för att omfatta en bredare marknad. Bilsport & MC Specialförsäkring är landets största försäkrare av motorcyklar och entusiastbilar. Genuint engagemang och intresse för bilar och motorcyklar präglar verksamheten. Att bolagets nyckelpersoner själva har ledande befattningar inom motorentusiasternas organisationer bidrar till det starka kundförtroendet. Med högt ställda krav på försäkringstagarna kan man också hålla både skadekostnader och premier på en låg nivå. Livförsäkring Livförsäkringsverksamhet bedrivs inom Moderna Försäkringar Liv AB. Bolagets fokus ligger på fondförsäkringsmarknaden och omfattar liv-, pensions- och kapitalförsäkringar till både privatpersoner och företag. Effektivare administration bland annat med hjälp av webbtjänsten Fondliv.com fri flytträtt, utvalda fonder samt personlig rådgivning via mäklare och ombud är alla viktiga grundpelare i bolagets verksamhet. Ett kvalitativt urval av marknadens bästa fonder och fondportföljer samt flexibilitet när det gäller särskilda behov är ytterligare starka konkurrensmedel. Bolaget bedriver även en snabbt växande grupplivsförsäkringsverksamhet i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Sverige och Norge. MODERNA FÖRSÄKRINGAR SAK AB MODERNA FÖRSÄKRINGAR LIV AB Företag Konsument Båt Motor Atlantica Fond GruppLiv Konsument netviq Motor Bilsport & MC MODERN RE S.A.

9 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 9 En växande finanskoncern Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co. AB, som sedan september 2005 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Samtliga Invik & Co:s dotterbolag är verksamma inom finans och försäkring och bildar idag tillsammans en snabbt växande och stark finansiell koncern. En koncern som genom att utmana de etablerade aktörerna oavbrutet har plockat marknadsandelar på flera hårt konkurrensutsatta marknader. Gemensamt för samtliga dotterbolag är att de går sin egen väg och alltid har lönsamheten i fokus. Bolagen trampar ny mark i de branscher de verkar i och hittar ofta nya, kostnadseffektiva sätt att nå ut med produkter och tjänster. Moderna Försäkringar Bolaget utgör idag en betydande del av Invik & Co. och är en nischad koncern som vänder sig till privatpersoner och företag. Med inriktning på lönsamma kundgrupper har Moderna Försäkringar på kort tid etablerat sig som ett konkurrenskraftigt och innovativt alternativ till de traditionella försäkringsbolagen. Målsättningen är att, genom en kombination av erfarenhet och nytänkande, erbjuda kunder och partners de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Banque Invik Banque Invik är en bank med säte i Luxemburg och filial i Stockholm. Den huvudsakliga verksamheten omfattar privatbanksverksamhet till förmögna privatpersoner inom en snabbt växande internationell kundstock och består av både privat- och företagskunder, vilka erbjuds personlig service och rådgivning inom kapitalförvaltning. Banque Invik bedriver valutahandel och handel med värdepapper för kunders räkning och marknadsför även ett urval av fonder förvaltade av externa fondförvaltare. Kreditkortsutgivningen kombinerar finansierings- och betalningsförmedlingstjänster. Banken bedriver även rådgivning i finansieringsfrågor till företag Banque Invik Asset Management Parallellt med privatbanksverksamheten bedriver Banque Invik en kvalificerad kapitalförvaltningsverksamhet i Luxemburg med inriktning på förmögna privatpersoner. Verksamheten redovisade en stark tillväxt under Satsningen på kvalificerad kapitalförvaltning utvidgades ytterligare vid årsskiftet genom etableringen av Banque Invik Kapitalförvaltning i Stockholm. Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar AB är ett fondbolag som etablerades redan 1965, vilket gör det till ett av Sveriges äldsta fondbolag. Förvaltningen av bolagets fonder baseras på övertygelsen om att kunskap och långsiktighet leder till bra resultat. Aktie-Ansvar har en förvaltningshistorik som över åren har placerat bolaget bland de främsta i landet vad gäller en kombination av hög avkastning och låg risk. Vid årsskiftet förvaltade Aktie-Ansvar miljoner kronor i fem fonder åt institutioner, företag och privatpersoner. Fonderna inkluderar två traditionella aktiefonder (Sverige och Europa), en global Fond i fond (FondSelect), en hedgefond (Graal) samt en kort räntefond (Avkastning). Hedgefonden Graal är den fond som lockat störst kapital med en fondförmögenhet på miljoner kronor per 30 december Fischer Partners Fondkommission Fischer Partners är en av Nordens ledande mäklarfirmor med fokus på elektronisk aktiehandel och grundades redan Bolaget erbjuder ett koncept där de utifrån kundens behov utformar en handelslösning som ger flexibilitet, närhet och snabbhet. Kunderna är främst utländska och svenska institutioner samt aktiva privatpersoner med intresse för finansiella placeringar. Fischer har under de senaste åren vuxit kraftigt och år 2005 var bolaget sjätte största aktör på de nordiska marknaderna.

10 Atlantica Båt

11 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 11 Medvind för marknadsledaren Hög servicenivå kombinerad med erfarenhet och kunnande fortsätter vinna svenska båtägares förtroende. Den sena vintern höll tillbaka entusiasmen på fritidsbåtmarknaden under våren Men den svaga inledningen byttes snart mot positiva tongångar för Atlantica, som fortsatte att öka sina marknadsandelar. Den totala omsättningen uppgick till 170 Mkr vid slutet av året, vilket var en ökning med 13 % från föregående år. Det är starka resultat som dessa som gör Atlantica till Sveriges ledande fritidsbåtförsäkringsbolag. Starkt utgångsläge Atlanticas framgång grundar sig på en affärsidé som utvecklats och förfinats under årens lopp, men utan att förändras i grunden. Genuint intresse och engagemang hos bolagets personal, som själva är hängivna båtägare med stor kunskap och kompetens inom området, är viktiga faktorer. Genom rekrytering av nyckelpersoner inom båtbranschen knyter man specialistkompetens till bolaget. Samarbetet med marinor, båtmäklare och reparationsvarv är en självklar del av Atlanticas verksamhet och utvecklas ständigt. De nära relationerna har gjort det naturligt för båtmäklare och marinhandlare att agera som en försäljningskanal för Atlanticas produkter. Under det senaste decenniet har Atlantica ytterligare stärkt sitt grepp om marinhandeln som försäkringsombud och omfattningen på samarbetet har i det närmaste tiodubblats. Stormig inledning Båtförsäkringsbranschen upplevde en tung start på år Stormen Gudrun, som drabbade södra Sverige i början på januari, orsakade Atlantica ett 170-tal skador till en kostnad om närmare 6 Mkr. Marinhandeln i östra och norra Sverige kunde på grund av den sena vintern även den konstatera en svag inledning något som dock förbättrades under andra halvan av året. Totalt sett hade båtförsäljningen svårt att komma upp i samma nivåer som under Trots den svaga starten på året och en hårdnande konkurrens i form av prispress inom flera kategorier av båtar, lyckades Atlantica redovisa en fortsatt kraftig tillväxt. En viktig förklaring till detta är det nära samarbetet med båtbranschen som innebar att nyförsäljningen via våra ombud ökade hela 36 %. Sjöassistans och Stockholmradio Samarbetet med Stockholmradio, som bland annat innebär att de sedan 2004 sköter Atlanticas skadejour under icke-kontorstid, fördjupades under I slutet på året tog Atlantica, utöver sin tidigare roll som försäkringsgivare, även över skaderegleringen i Sjöassistans, som ingår i Stockholmradios verksamhet. Atlantica fungerar även som säljagent för Sjöassistans. Nya grepp Ett för båtförsäkringsbranschen nytt koncept togs fram under 2005 i samarbete mellan Atlantica och Marine Power Sweden. Konceptet består av en märkesförsäkring för Utternbåtar, som sedan lanserades i början av Genom att koppla speciella stöldförebyggande krav till försäkringarna samt låta märkets generalagent och återförsäljare stå för distribution och marknadsföring kan erbjudandet göras attraktivare för kunderna. Målsättningen är att Utternaffären ska följas av ett antal specialförsäkringar för andra märken. Etableringen av märkesförsäkringar erbjuder möjligheter till expansion på en annars mogen marknad och utgör ett kostnadseffektivt sätt att nå utanför Sveriges gränser. Först i tur av utländska marknader står Norge, där konceptet kommer att lanseras under Även Atlantica Yacht Insurance blickar framåt och vidgar målgruppen utanför Sveriges gränser. Konceptet, som tidigare främst riktat sig mot svenska båtägare med båten i Europa, planeras nu bli etablerat i Mellaneuropa genom lokala agenter. Förbättrad service Samarbetet med båtbranschen och servicen till kunderna har prioriterats i utvecklingen av bolagets IT-system. En av de viktigare komponenterna som kommit på plats är direktåtkomst via internet till bolagets försäkringssystem. Detta innebär att ombuden nu kan administrera sina kunders båtförsäkringar i realtid över nätet och därigenom korta administrationstiden och förbättra servicen till gemensamma kunder. Extra förmåner med ny märkesförsäkring Tillvaron för båtentusiaster med fritidsbåtar av märket Uttern har blivit ännu tryggare. Detta tack vare det nya Trygghetspaketet som har tagits fram i samarbete mellan Uttern/Marine Power och Atlantica. Den förmånliga premien har möjliggjorts av de åtgärder som förbättrat stöldskyddet, en högre självrisk samt det goda skaderesultat som Utternbåtar visat genom åren. - Upplägget bakom Uttern Båtförsäkring är helt nytt i båtbranschen. Vi erbjuder en speciellt förmånlig försäkring kopplad till ett båtmärke och distribuerad via märkeshandlarna, säger Conny Landström, Affärsområdeschef Atlantica. Trygghetspaketet är en ny försäkringslösning som bland annat innehåller en båtförsäkring till en förmånlig premie, en olycksfallsförsäkring för alla i båten samt ett säkerhetspaket som försvårar stöld. I säkerhetspaketet ingår bland annat ett aktivt söksystem och märkning av motor med Securmark microdots. Vinterförvaring av utombordaren hos marin verkstad ger en sänkning av premien då stöldrisken minskar. Inombordarna får Atlanticas tilläggsförsäkring Exklusiv utan kostnad när de lämnas till marin verkstad för service under vintern. -Detta är inte att förväxla med de talrika märkesspecialer som erbjuds av försäkringsbolagen. Uttern/Marine Power erbjuder en genuin märkesförsäkring som endast kan tecknas via landets Utternhandlare, säger Conny Landström. Trygghetspaketet tecknas via Utterns 26 återförsäljare i hela Sverige och riktar sig både till nya och befintliga Utternägare.

12 Konsumentförsäkring

13 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 13 Kreativt på mogen marknad Konsumentförsäkringsmarknaden är en i många avseenden mogen marknad. Ett fåtal stora aktörer dominerar, prispressen är hård och för många bolag är lönsamheten låg. Efter ett par gynnsamma år skedde under 2005 inbrytningsförsök från ett antal nya aktörer, i första hand med fokus på låga premier. Moderna Försäkringar gör bedömningen att lågprisstrategin inte är långsiktigt hållbar utan ser vägen till framgång via kreativitet, både vad gäller försäkringsprodukternas utformning och distribution. Premieintäkterna inom affärsområde konsument ökade under året med 20 % och uppgick till 127 Mkr. Skadekostnader under kontroll Tsunamikatastrofen i december 2004 och stormen Gudrun i februari 2005 orsakade stora skadekostnader under inledningen av fjolåret. Skadekostnadsprocenten för året som helhet stannade dock vid 75,3 % trots att effekten av dessa exceptionella skador uppgick till 4,8 procentenheter och att bolaget dessutom drabbades av den enskilt största brandskadan sedan Förklaringen till detta står att finna i en affärsmässig bedömning av premienivåerna i kombination med en omsorgsfull och aktiv skadereglering. Framgångskoncept Moderna Försäkringar har under många år samarbetet med externa samarbetspartners för distribution av sina konsumentförsäkringsprodukter. Så kallade brandade lösningar där både försäkringsbolag och distributör drar nytta av samarbetet har blivit en av bolagets viktigaste kanaler till marknaden. Denna typ av samarbete bedrivs exempelvis med Villaägarnas Riksförbund som kan erbjuda sina medlemmar konkurrenskraftiga sakförsäkringar. Vidare innebär samarbetet med Svensk Fastighetsförmedling att nyblivna hus- och bostadsrättsägare kan erbjudas en villahemförsäkring vid exakt rätt tidpunkt. Alltid på nätet Moderna Försäkringars varumärke för konsumentförsäkring på internet, netviq, attraherar en målgrupp som värdesätter ett grundläggande försäkringsskydd till ett konkurrenskraftigt pris. Affärsmodellen bygger på en hög grad av automatisering i försäkringshanteringen och ger värdefull erfarenhet vid utveckling av teknik, produkter och distributionsmodeller. Detta tas även igen i netviqs marknadsföring, där en omfattande satsning på online-rekrytering av nya kunder genomfördes under fjolåret. Ett system att växa i I syfte att skapa en solid plattform för fortsatt expansion har under 2005 ett helt nytt försäkringsadministrativt system utvecklats och implementerats. Det nya systemet kommer att underlätta för både tillväxt och utveckling inom affärsområdet men också i interaktionen med samarbetspartners, då dessa kommer att få online-access till Moderna Försäkringars system. Offensiv satsning Efter ett år av konsolidering och omfattande satsningar på utveckling av försäkringssystem och distributionsmodeller står tillväxt högt på Moderna Försäkringars agenda. Ett utvecklat samarbete med partners, breddning av produktutbudet och en kraftig beståndsökning är nära förestående och bedöms kunna ske med bibehållen lönsamhet. Satsningen innefattar bland annat uppbyggnaden av en egen avdelning för telemarketing och utökning av produktutbudet med bilförsäkring. Marknadsföring online Under 2005 genomförde affärsområde Konsument en marknadsföringskampanj för varumärket netviq. Man valde att mixa olika medier för att utvärdera och se var störst kostnadseffektivitet uppnåddes. Eftersom konkurrensen inom hemförsäkringsprodukter är hård slåss varumärket netviq med många stora aktörer. Aktörer med ett fokus på marknadsföringen som netviq inte har någon vilja eller möjlighet att matcha. Därför gäller det att hitta rätt sätt att nå ut och finna en bra avvägning mellan profilinriktad annonsering och mer utbudsinriktade insatser. Varumärkesampanjen kommer att bli ett bra beslutsunderlag inför kommande satsningar inom varumärket netviq, säger Pär Pettersson vvd Sak och Affärsområdeschef Konsument. Vi vet sedan tidigare att konkurrensen är stenhård inom segmentet och vår kampanj bekräftade i mångt och mycket det vi redan visste. Vi kan inte helt oväntat se att vi uppnår bäst kostnadseffektivitet när vi ligger så nära köpet som möjligt, alltså marknadsföring online. Online-delen av kampanjen gav den som såg bannern möjlighet att mata in sitt postnummer direkt i reklambannern. På så sätt fick de direkt svar på vad deras personliga försäkring kostade. Ett effektivt grepp att få in kunderna på webbplatsen och visa upp i verkliga siffror vad man tjänar på att byta till netviq. Online marknadsföring är ett riktigt spännande område där jag tror att vi i kombination med netviqs användarvänliga webbplats kan plocka marknadsandelar till en rimlig kostnad även framgent.

14 Företagsförsäkring

15 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 15 Innovation och tillväxt God tillväxt och nya marknader präglade det gångna året för Moderna Försäkringars affärsområde Företag. Premieinkomsten växte med god fart (23 %) och uppgick till 664 Mkr vid årets slut. En bidragande faktor var produktförsäkringskonceptet som framgångsrikt fortsatte sin expansion i Europa. Satsningar på utvecklingen av nya och befintliga system för mäklare resulterade i ett ökat antal användare. Fler aktörer En stabil och god lönsamhet har präglat branschen som helhet under det gångna året. Detta har dock lockat flera nya aktörer och konkurrensen hårdnar. Ett antal aktörer, både svenska och internationella, har sökt att etablera sig på marknaden under det gångna året. Påföljden är ett ökat fokus på nyförsäljning hos både nya och befintliga bolag, vilket på sikt sätter en press på premienivåerna. Med sin nischstrategi och selektiva riskurval står Moderna Försäkringar, trots utvecklingen, väl rustat för den ökande konkurrensen. Konceptförsäkring med mervärde Segmentet konceptförsäkring fortsatte öka stadigt under året och ett tiotal nya konceptavtal tecknades. Fler än individuella företag är idag försäkrade genom dessa koncept. Helhetserbjudandet omfattar paketerade försäkringslösningar, administrativa system och marknadsföringskoncept. Kunderna kan på ett enkelt sätt tillföra påtagliga mervärden till sin grundaffär och både intresset och tillväxtpotentialen inom området är stora. Produktförsäkring expanderar Utvecklingen inom segmentet produktförsäkringar fortsatte i hög takt under fjolåret och volymtillväxten var betydande med mer än nya slutkunder. Etableringen av Moderna Försäkringars produktförsäkringskoncept i Centraleuropa har varit framgångsrik och har nu utökats med en etablering i Polen, Tjeckien och Ungern. Moderna Försäkringar är ett av de första bolagen att erbjuda denna typ av tjänst i dessa länder och konkurrensläget är därför acceptabelt. Mycket talar för att den centraleuropeiska marknaden kommer att svara för en växande del av omsättningen inom produktförsäkringsområdet. Diskussioner förs för närvarande om liknande etableringar i andra delar av EU. Under året fördjupades samarbetet med hemelektronikkoncernen Dixons/Elkjøp då Moderna Försäkringar under hösten tog över ansvaret för kundservice och skadehantering av Elkjøps produktförsäkring. Verksamheten bedrivs vid ett nyinrättat flerspråkigt kundcenter i Stockholm. Smarta system Med den webbaserade mäklartjänsten Broker- Line har Moderna Försäkringar framgångsrikt bevisat att även små företag kan vara lönsamma försäkringskunder. I BrokerLine kan försäkringsmäklare själva sköta administration och förnyelsehantering direkt på internet. En ny version av BrokerLine, lättillgängligare och med nya funktioner, lanserades under våren 2005 och antalet användare i systemet har växt betydligt. Ett komplement till BrokerLine lanserades också under hösten. Den nya webbaserade mäklartjänsten BrokerLine+ utvecklades för att möta de behov och önskemål som inte rymdes inom BrokerLine. Systemet hanterar fler verksamheter, större företag och mer komplicerade försäkringslösningar och passar därmed andra typer av verksamheter än vad BrokerLine gör. I nära samarbete med mäklarna Affärsområdets fortsatta utveckling vilar till stor del hos de mäklare som förmedlar Moderna Försäkringars koncept till kunderna. Genom lyhördhet och professionalism kan Moderna Försäkringar attrahera ännu fler mäklare till samarbeten med bolaget. Innovativa försäkringslösningar, noggrant riskurval och effektivare administrativa rutiner skapar förutsättningar för en lönsam verksamhet på lång sikt. System i mäklarens tjänst För fem år sedan revolutionerade den webbaserade mäklartjänsten BrokerLine administration och förnyelsehantering av försäkringsärenden. Hösten 2005 lanserades BrokerLine+, men både en bredare målgrupp och fler funktioner än befintliga BrokerLine. BrokerLine+ är ett helt nytt webbaserat system, där man tillvaratagit BrokerLines största fördel, tillgängligheten, men dessutom byggt in möjligheter till handpåläggning från Moderna Försäkringars sida. Detta ger mäklarna en helt annan flexibilitet än tidigare. Med sina olika målgrupper och funktioner kommer de två systemen att komplettera varandra för att underlätta för mäklarna. Genom att lägga in endast ett fåtal uppgifter kommer mäklarna exempelvis att kunna få förhandsbesked om Moderna Försäkringar kan offerera eller inte. Kontrollen och offereringen görs manuellt hos Moderna Försäkringar vilket kommer att spara mycket tid för mäklarna. Det gäller också för funktioner som förväntad premie. Om kunden redan har en försäkring i ett annat bolag kan mäklaren ange den premieuppgiften och Moderna Försäkringar kan då ta ställning till om man kan matcha existerande premie eller inte. BrokerLine+ tillåter dessutom mäklarna att hantera större risker. Tidigare har taket på kundens omsättning legat på 40 miljoner vid nyteckning. BrokerLine+ är inte omsättningsbaserat och där finns alltså inget tak. Mäklaren har också möjlighet att själv komponera försäkringsprodukter i BrokerLine+. Om något moment saknas i systemet kan mäklaren lägga in en förfrågan. Moderna försäkringar kan då ta ställning till om detta är något man kan erbjuda kunden.

16 Bilsport & MC Specialförsäkring

17 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 17 Top of mind Bilsport & MC Specialförsäkringar är det självklara valet för motorentusiaster. Det står klart från den goda utvecklingen, som gjort bolaget marknadsledande inom mc-försäkringar i Sverige. Totalt försäkrar man närmare fordon, varav merparten är motorcyklar där man har en tredjedel av landets försäkrade fordon. Beståndstillväxten har varit god under många år och ökade även under 2005 med över fordon. Detta trots att nyförsäljningen av motorcyklar minskade. Premieintäkten ökade med 32,8 Mkr till 187,6 Mkr, en ökning på 21 %. Kontroll på skadorna Skadekostnaderna för 2005 höll sig på bra nivåer och stannade på låga 75,7 % vid årets slut. Detta berodde delvis på det ostadiga sommarvädret som ledde till ett något lägre utnyttjande av motorcyklarna. Den viktigaste faktorn i de goda resultaten kan dock hänföras till bolagets hörnstenar; ett noggrant riskurval i kombination med en aktiv dialog med försäkringstagarna när det gäller förebyggande av skador. Bolaget ställer hårda krav på kunderna vad gäller skyddsutrustning för mc-förarna och märkning och inlåsning av de försäkrade fordonen. De höga kraven är troligtvis en bidragande orsak till att skadefrekvensen fortsatte sjunka inom samtliga försäkringsmoment även under Trendriktig segmentering Genom att segmentera marknaden och noggrant analysera skaderisken i respektive segment kan Bilsport & MC sätta premierna på rätt nivå. Utbudet av motorcyklar hos återförsäljarna differentieras allt mer för att passa kunderna önskemål att profilera sig i sina fritidsintressen. Trenden innebär att det säljs färre sport- och racingmotorcyklar och fler livsstilsmotorcyklar, vilket passar Bilsport & MC:s produktutbud. Segmenteringen ökar också möjligheten att snabbt kunna justera premier och villkor när förhållanden förändras. Personal som kan sin sak Bilsport & MC intar en särställning bland svenska bolag när det gäller personalens sakkunskap. Oavsett om det gäller försäkringsfrågor eller skadeanmälningar möts kunderna alltid av motorkunniga personer. Medan konkurrenterna ofta hänvisar till ett anonymt callcenter utan specialistkunskaper kan Bilsport & MC erbjuda kvalitativa svar på alla sorters frågor. Upplägget skapar nöjda kunder som återkommer år efter år och dessutom rekommenderar bolaget vidare. På banan och vid sidan om Under årtionden har Bilsport & MC varit en engagerad del av svensk motorsport. Genom reklamstöd och ungdomssatsningar har bolaget etablerat starka kopplingar till Motorsverige och stärkt varumärket bland motorsportens utövare. Förutom att bolaget syns i rätt sammanhang skapar engagemanget även ett brett kontaktnät som är oumbärligt när skador ska regleras för försäkringstagarna. Skaderegleringen blir därför både snabb och kostnadseffektiv, vilket alla parter tjänar på. I trygga händer Motorförsäkring innebär ett mycket omfattande åtagande för försäkringsbolagen. Kunderna måste kunna lita på att skadeersättningen kommer att utbetalas enligt villkoren oavsett skadans omfattning. Detta gäller inte minst personskadorna som ofta innebär att utbetalningar för invaliditet ska ske under mycket lång tid. Som ett dotterbolag till Moderna Försäkringar kan Bilsport & MC erbjuda ett tryggt alternativ till sina kunder. Moderna Försäkringar har en stark kapitalbas och höjde under fjolåret sin rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors till BBBpi. För att ytterligare garantera bolagets åtaganden vid stora och komplexa skador har ett omfattande återförsäkringsupplägg utarbetats. Återförsäkringen har placerats hos några av världens mest välrenommerade och kreditvärdiga bolag såsom Münich Re, Hannover Re och CCR, med vilka Moderna Försäkringar har utvecklat ett nära och väl fungerande samarbete. Vagnsskadeförsäkring på köpet Bilsport & MC Specialförsäkring har i nära samarbete med de svenska generalagenterna för Yamaha, Kawasaki och Suzuki tagit fram en vagnskadeförsäkring som ingår vid köp av en ny motorcykel. Försäkringen erbjuds tillsammans med den obligatoriska trafikförsäkringen och en halvförsäkring vilket ger kunden ett fullständigt försäkringsskydd vid alla typer av skador. Satsningen på den nya försäkringen är ett led i att ytterligare stärka relationerna till branschen och befästa positionen som det bästa försäkringsalternativet för alla motorcyklister. Premieintäkten ökade även 2005 och uppgick till 187,6 Mkr. MSEK Mkr

18 Livförsäkring

19 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 19 Ambitiös utmanare i stark konkurrens På kort tid har Moderna Försäkringar Liv AB etablerat sig som en innovativ och respekterad aktör på den svenska fondförsäkringsmarknaden. Sedan 2002 erbjuder bolaget liv- och pensionsförsäkringar, baserade på ett konkurrenskraftigt fondförsäkringsutbud, till både företag och privatpersoner. Nya, spännande produkter och fortsatt stora satsningar mot landets mäklare resulterade i en rekordartad tillväxt för Livbolaget. Den totala försäljningsvolymen inom fondförsäkringar steg från 420 Mkr till Mkr. Det förvaltade kapitalet ökade med 334 % och uppgick vid utgången av 2005 till drygt 2,3 miljarder kronor. Även gruppförsäkringsverksamheten utvecklades starkt med 33 % ökad premievolym. Marknad under förvandling 2005 var ett högst intressant år för försäkringsbranschen som helhet. En marknad som länge kännetecknats av ett tydligt oligopol, har nu börjat svänga mot en ökad konkurrenssituation. Ett flertal nya aktörer, däribland norska Storebrand, slog sig in på den svenska marknaden där de bjöd stark konkurrens om nyförsäljningen. Nygamla uppstickare som Avanza och Nordnet fortsatte pressa priserna. Samtidigt ökade etablerade aktörer som Föreningssparbanken och Nordea sin aktivitet på marknaden och satsade stora resurser på tjänstepensionsmarknaden. Det som framför allt utmärkte året var kapitalpensionens inträde på den svenska marknaden, den 1 januari Sparformen är skattedriven och relativt enkel i sin konstruktion med mycket tydliga kundfördelar. Marknaden domineras dock stort av bankerna, som sitter på merparten av det förmögenhetsbeskattade sparkapitalet och därmed också har tillgång till den största delen potentiella kapitalpensionssparkunder. Detta har inneburit att banker som de senaste åren haft en blygsam nyförsäljning har tagit en mycket stor del av sparmarknaden under Under kapitalpensionens första år attraherade marknaden mer än 20 miljarder kronor i sparat kapital. Den nya lagen om försäkringsförmedling förändrar distributionen i försäkringsbranschen. Försäkringsmäklarna ställs nu inför valet att fortsätta som oberoende förmedlare eller istället företräda enskilda bolag. Det starka samarbete som Moderna Försäkringar har med landets försäkringsmäklare gör att bolaget ser positivt på denna utveckling. Effektiv modell Livförsäkringsmarknaden karaktäriseras av en ineffektiv administration. Verksamheten hos de etablerade bolagen lutar sig tungt på manuell administration. Kunderna väljer i allt större utsträckning att gå via försäkringsmäklare och kraven på anpassning har därmed höjts. Försäkringsbolagens ineffektiva administrativa processer har lett till kraftigt ökade administrativa kostnader, stort inslag av felaktigheter och långa väntetider. Moderna Försäkringar har en unik administrativ utvecklingsmodell som fokuserar på att bygga flexibla system som lätt kan anpassas efter marknadens behov. Bolaget kan därmed vara mer lyhört till mäklares och kunders behov och snabbare erbjuda de produkter och tjänster som saknas på marknaden. Ett exempel på detta är Moderna Försäkringars webbaserade försäkringssystem Fondliv.com, där mäklare kan hantera sina kunder försäkringar direkt i Moderna Försäkringars datasystem. Personlig rådgivning Moderna Försäkringar arbetar enligt principen att personlig rådgivning vid försäljning av fondförsäkringar är det bästa sättet att möta kundens behov. Bolaget har därför ingen egen försäljning mot slutkund utan samarbetar istället med oberoende försäkringsmäklare. Under året flyttades positionerna fram ytterligare och stora satsningar gjordes på en förbättrad support för mäklare och assistenter. Både personalstyrka och övriga resurser fördubblades. Marknadsorganisationen utökades kraftigt, bland annat genom rekrytering av fem nya regionala försäljningschefer, för att bättre stödja mäklarna med praktisk service och information. Att tidigare satsningar burit frukt framgick i Marknadsindikators marknadsundersökning av bolagen i branschen. Moderna Försäkringar fick goda omdömen överlag och rankades bland annat som ett av de tre bästa bolagen att arbeta med. Undersökningen visade även att hela 67 % av mäklarna ansåg att Moderna Försäkringar var ett bolag på frammarsch, vilket var i särklass högst. Moderna Försäkringar fortsätter arbeta efter övertygelsen om att den personliga rådgivningen även i framtiden Kapitalpension med depåalternativ Den svenska kapitalpensionen som lanserades den 1 januari 2005 har kallats för en högvinst för pensionsspararna. Moderna Försäkringar var först ut på den spännande nya marknaden och i december 2005 utökades bolagets kapitalpension Modern Duo med en möjlighet till förvaltning via depå - perfekt för de som gillar att spela en aktiv roll i sina investeringar. - Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder ett attraktivt alternativ till de utländska bolagens dyra och svåradministrerade depåvarianter och de svenska bolagens tungrodda produkter, säger Mikael Claesson, vvd i Moderna Försäkringar Liv. Idag finns ingen annan produkt på marknaden som har så tydliga skattemässiga fördelar som kapitalpensionen. Spararen slipper både förmögenhetsskatt och reavinstskatt och avkastningsskatten är lägre än för en vanlig kapitalförsäkring. Moderna Försäkringars kombination av låga avgifter och topprankade fondförvaltare gör Duon mycket attraktiv för kapitalstarka och medvetna kunder. - Depåförsäkringen har rönt stort intresse bland både mäklare och kunder som vill kunna ta del av kapitalpensionens förmåner samtidigt som de själva kan välja hur och var deras risker sprids, säger Mikael Claesson. Duon är dessutom marknadens enda depåalternativ med fri flytträtt. Via depån kan kunden själv följa värdeutvecklingen på sitt innestående kapital och bedriva handel med ett stort antal finansiella instrument. Depån erbjuder en mängd olika placeringsalternativ, som exempelvis aktier, fonder, hedgefonder, aktieindexobligationer och utländska aktier på omkring 70 börser världen över. Till sin hjälp i förvaltningen har Moderna Försäkringars kunder tre depåförvaltare, alla med sin särskilda inriktning; Fischer Partners, Humle Kapitalförvaltning och Avanza.

20 20 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Moderna Försäkringars fondportföljer hade en god utveckling under 2005 och slog samtliga sina respektive jämförelseindex med god marginal. % Försiktig Normal Offensiv Avkastning Så mycket bättre än index kommer att addera stort mervärde för livförsäkringskunderna. Med rätt att flytta Fri flytträtt är en av Moderna Försäkringars grundpelare och en självklarhet på en fri marknad. Kunden ska ha rätten att när som helst flytta sitt sparande, utan extra avgifter eller hinder. Moderna Försäkringar har därför från första stund tillämpat fri flytträtt utan avgifter och står dessutom för en del av de kostnader, i form av straffavgifter, som drabbar en kund som vill flytta sitt sparande från ett annat bolag till Moderna Försäkringar. Konkurrerande försäkringsbolag erbjuder som regel en begränsad flytträtt som omfattar nyligen insatt kapital, men exkluderar kapital innestående i äldre försäkringar. Riktigt låga avgifter Moderna Försäkringar har genomgående haft som mål att erbjuda priser som tillhör marknadens lägsta. Med en slimmad organisation och ett flexibelt IT-stöd kan man hålla bolagets driftkostnader nere, vilket gör det möjligt att erbjuda kunderna riktigt låga avgifter. Moderna Försäkringars kundorienterade prisstruktur har rönt stora framgångar på en marknad där pris och kvalitet inte alltid går hand i hand. Fonder med kvalitet Enorma utbud av fonder och komplexa förvaltningssystem är mer regel än undantag bland de svenska fondförsäkringsbolagen. Moderna Försäkringar tror att de flesta kunder föredrar ett begränsat utbud av högkvalitativa fonder som ger bättre överskådlighet och större möjlighet till egen styrning. Därför granskar av Moderna Försäkringars förvaltningsråd regelbundet det befintliga fondutbudet och beslutar om omallokeringar av Moderna Försäkringar Livs fondportföljer samt bestämmer vilka fonder som ska tas in i utbudet och vilka som ska exkluderas, allt för att ge den bästa avkastningen. Moderna Försäkringars utbud omfattar idag omkring 25 högkvalitativa fonder samt tre aktivt förvaltade fondportföljer. Aktie-Ansvars hedgefond Graal var även detta år populärast i Moderna Försäkringars fondutbud. Fonden är inriktad på absolut avkastning och har som mål att ge en positiv avkastning oavsett börsens upp- och nedgångar utsågs Graal till Årets Bästa Hedgefond av Privata Affärer och har sedan dess fortsatt ge sina kunder en stabil avkastning till en mycket låg risknivå. Utbudet kompletterades under året med ett antal nya fonder med olika inriktningar. Nytillskotten innebar även en utvidgning av antalet fondkategorier, vilket gör det lättare för kunden att anpassa risknivån i sparandet efter individuella intressen och behov. Bland de nya fonderna fanns nystartade hedgefonden Lannebo Alpha, en aktivt förvaltad fond med tyngdpunkt på placeringar i nordiska småbolag och fokus på absolut avkastning till lägsta möjliga risk. Samarbetet med Odin Fonder utökades också under året. Odin Fonder Europa SMB är en framgångsrik fond med inriktning på små- och medelstora bolag i Europa. Avkastningen på 27 % under 2005 gjorde fonden till den högst avkastande i sin kategori. Tillväxtorienterade fondbolaget FIM är ett av Finlands största fondbolag. Bolagets fond FIM Vision är den europafond som haft den i särklass högsta avkastningen de senaste tre åren samtidigt som den hållit en mycket låg risknivå. När det gäller tillväxtmarknader tillkom HQ Indien samt SEB Latinamerikafond. I kategorin branschfonder återfinns numera den populära meditechfonden Carnegie Medical och erkänt duktiga LF Fastighet. Även utbudet av räntebärande fonder utökades under året. Två nya alternativ med en något längre löptid har nu tillkommit; Öhmans Företagsobligationsfond, som investerar i bland annat företagscertifikat, och indexfonden Moderna Fonder, som kompletterar utbudet inom kategorin långa räntefonder. I Moderna Försäkringars utbud ingår sedan tidigare tre aktivt förvaltade fondportföljer. Detta är en attraktiv förvaltningstjänst för de kunder som själva inte vill byta fonder på sina försäkringar. Fondportföljerna som förvaltas av Moderna Försäkringars förvaltningsråd har under 2005 givit spararna en mycket god avkastning till en relativt låg risknivå. Nya depåförvaltare Möjligheten att öppna en depå för aktiehandel inom en kapitalförsäkring har varit öppen för

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T Moderna Försäkringar 2004 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Strategi för lönsamhet 7 Bred koncern med fokus på nischer 8 En finanskoncern växer fram 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Moderna Försäkringar 2000

Moderna Försäkringar 2000 Moderna Försäkringar 2000 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1 ATLANTICA 1999 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000.

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Egentligen är varenda årsredovisning ett självporträtt. Företagen gör en djupdykning i sina egna siffror, historieskrivningar och framtidsplaner och sätter

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem 7 120-års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Årets siffror i korthet

Årets siffror i korthet Årets siffror i korthet Totalavkastning 7,3 % Skandia Livs totalavkastning uppgick till 7,3 (3,2) procent. Förvaltat kapital 302 miljarder kronor Skandia Livs förvaltade kapital uppgick till 302 (297)

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer