FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000"

Transkript

1 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades negativt av aktiemarknadens utveckling och uppgick för Folksamgruppen till (7 150) miljoner kronor Intäkterna ökar med 20 procent eller 2,9 miljarder för Folksamgruppen Sjätte året i rad med växande marknadsandel på en hårt konkurrensutsatt sakförsäkringsmarknad till 21,8 (21,2) procent Förvärv av 60 procent av KPA Återbäringsräntan har i snitt i Folksam Liv varit 18,7 procent under året. Driftskostnaderna i Folksam Sak-koncernen uppgick till (1 438) miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten har därmed också minskat till 18,2 (22,5) procent, vilket är lågt jämfört med konkurrenterna. Folksam först med Gröna Försäkringar hårda miljökrav skrivs in i försäkringsvillkoren FOLKSAM-GRUPPEN FOLKSAM-GRUPPEN (Mkr) Premieinkomst brutto Varav Sak-koncernen Varav Liv-koncernen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Varav Sak-koncernen Varav Liv-koncernen Balansomslutning Varav Sak-koncernen Varav Liv-koncernen Antal anställda Folksam-gruppens (Folksam Sak-koncernen och Folksam Liv-koncernen) resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick år 2000 till (7 150) miljoner kronor. Utvecklingen på aktiemarknaden har medfört en svag kapitalavkastning, vilket påverkat resultatet inom såväl livförsäkrings- som sakförsäkringsverksamheten. Resultatet tyngs också av fortsatt höga skadekostnader inom Sak-koncernen. Inom livförsäkring och sparande har Folksam ökat marknadsandelen och räknar med fortsatt god tillväxt. Marknadsandelen för nytecknad livförsäkring inklusive avtalspension uppgick per årsskiftet till 7,8 (6,9) procent. - Framgångarna i pensionsvalet ökade Folksams premiekapital med 11 miljarder. Vi har köpt pensionsbolaget KPA med mycket god lönsamhetsprognos. Folksam vinner marknadsandelar och ökar nyteckningsgraden inom livförsäkring och sparande. På marknaden

2 för sakförsäkring växer vi för sjätte året i rad. Folksamgruppens intäkter under 2000 ökade med 20 procent, eller 2,9 miljarder. - Vidtagna åtgärder under året har medfört en kraftig resultatförbättring i försäkringsrörelsen i sakbolaget. - Folksams affärsverksamhet går i all huvudsak mycket bra, även om det finns strukturella problem med fortsatt höga skadekostnader inom bilförsäkring och sjukförsäkring. Trots en hård konkurrens har marknadsandelen i sakförsäkring ökat. Det är glädjande att se den kraftiga resultatförbättringen i försäkringsrörelsen, konstaterar Folksams VD Tore Andersson. - Utvecklingen på aktiemarknaden är huvudorsak till vårt resultatfall. Vi befinner oss i en expansiv uppbyggnadsfas och står redo att skörda frukterna av våra investeringar i verksamheten när börsläget ljusnar igen, avslutar Tore Andersson. Folksam Sak-koncernens negativa resultat orsakas av fortsatt höga skadekostnader inom framför allt bilförsäkring och återförsäkring. Bilförsäkringsaffären visar dock efter åtgärder ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. De höga skadekostnaderna är hänförliga dels till delkasko och dels till trafikförsäkringen. Skadekostnaderna har även ökat inom olycksfallsförsäkringen. Premierna har inte varit tillräckliga för att täcka skade- och driftskostnaderna. Folksam ökade marknadsandelen till 21,8 (21,2) procent på den hårt konkurrensutsatta sakförsäkringsmarknaden. Det är sjätte året i rad med växande marknadsandel inom sak. FOLKSAM LIV-KONCERNEN Folksam Liv-koncernen redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på (7 510) miljoner kronor. Den stora resultatförsämringen jämfört med tidigare år beror på en kraftigt minskad kapitalavkastning där aktiemarknadens nedgång under 2000 har påverkat Folksam Livs portfölj, som under 2000 bestått av 45 procent aktier. Premieinkomsten är fortsatt god och överträffade det uppsatta målet. Den uppgick till (6 690) miljoner kronor. En kraftigare satsning på marknadsföring (PPM och Tjänstepension) och IT-investeringar än planerat har resulterat i högre driftskostnader jämfört med föregående år. Även driftskostnadsprocenten har ökat till 11,9 (9,9) procent. Folksam Liv-koncernen har god ekonomi och den kollektiva konsolideringen uppgick vid årsskiftet till 104,1 (125,7) procent. En konsolideringsgrad på 100 procent innebär att bolagets tillgångar är lika stora som samtliga skulder till försäkringstagarna. Folksam har under 2000 lämnat en hög återbäringsränta samt gjort en engångsutdelning av återbäring. I snitt har återbäringsräntan varit 18,7 procent under året. Folksam fortsätter satsa på det expanderande livsparområdet genom förvärvet av 60 procent av kommun- och landstingsägda KPA, ett bolag med starkt varumärke och stor utvecklingspotential. KPA:s profil och fokus på kundnyttan harmonierar väl med Folksam, vars förva l- tade kapital efter förvärvet nu uppgår till 110 miljarder kronor. KPA kommer att drivas som ett självständigt dotterbolag inom Folksam. De framtida möjligheterna till tillväxt i bolaget bedöms som mycket stora. Inom ett år beräknas KPA:s premievolym ha fördubblats till 6

3 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet i bolaget beräknas öka från dagens 10 miljarder till cirka 50 miljarder kronor inom fem år. En fristående Fondombudsman har utsetts. Folksam är därmed först bland försäkringsbolag och banker att skapa en oberoende länk till sina fondkunder. Folksams Fondombudsman ska åtgärda klagomål från kunderna på ett obyråkratiskt och tillmötesgående sätt, men också arbeta förebyggande genom att systematiskt eliminera möjliga orsaker till kundmissnöje. Under sommaren har Folksam också öppnat ett fondkontor på Internet, där kunderna kan göra sina fondaffärer direkt och samtidigt se hur fonderna utvecklas dag för dag. I samarbete med LO och TCO har även en ny medlemspension tagits fram som kan tecknas direkt på Internet. Dessa båda satsningar är ett led i den utökade service som Folksam vill ge sina kunder via Internet. Marknadsandelen vad gäller nyteckning av traditionell livförsäkring samt fondförsäkring uppgår till 7,8 (6,9) procent. Marknadsandelar Livförsäkring (nyteckning inklusive Avtalspension) Källa: Försäkringsförbundet Avtalspension SAF-LO ingår i uppgifter från 2000 men ej från 1999 Skandia 22,8 26,8 26,0 SEB 16,5 15,9 20,7 SPP FöreningsSp.b LF-Gruppen 12,6 13,3 12,6 13,5 12,7 12,4 8,5 9,3 9,9 Handelsb. Folksam inkl KPA Merita Nordb. 2,7 7,8 6,9 5,6 5,6 4,3 8,4 8,7 8, FOLKSAM LIV-KONCERNEN (Mkr) RESULTAT Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Förändring i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader Återbäring och rabatter, netto Övriga tekniska intäkter och kostnader 8 0 Tekniskt resultat Återstående kapitalavkastning Övrigt 1 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt NYCKELTAL Förvaltat Kapital (Mkr) Kollektiv konsolideringsgrad 104,1% 125,7% Driftskostnader i procent av premier 11,9% 9,9% Förvaltningskostnadsprocent 1,4% 1,2% Avkastning på placeringstillgångar -0,7% 21,4% Avkastning på totala tillgångar -1,0% 20,0%

4 FOLKSAM SAK-KONCERNEN Folksam Sak-koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick 2000 till -563 (-360) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror i huvudsak på fortsatt höga skadekostnader samt den negativa utvecklingen på aktiemarknaden. Premieintäkterna uppgick till (6 396) miljoner kronor. Trots hård konkurrens med pressade premienivåer har Folksam ökat sina marknadsandelar, och befäster därmed sin position som den nästa största aktören i skadeförsäkringsbranschen. Folksam förvärvade per den 1 januari 2000 SalusAnsvar skadeförsäkringsbestånd. Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Svenska Konsumentförsäkringar och integrationen har fungerat väl. Den totala kapitalavkastningen i Folksam Sak uppgick till -0,3 (3,7) procent eller 61 (1 058) miljoner kronor. Avkastningen på fastigheter och räntebärande placeringar var god medan avkastningen på aktier påverkades negativt av aktiemarknadens svaga utveckling. Kapitalavkastning tillförd försäkringsrörelsen uppgick till 935 (933) miljoner kronor. Försäkringsersättningarna uppgick till (6 310) miljoner kronor och skadekostnadsprocenten minskade till 93,7 (98,7) procent. Skadekostnaden för året slutade på en hög nivå. Den största ökningen avser trafik- och vagnskador. Folksam Sak har vidtagit och kommer att vidta ytterligare ett antal åtgärder, såsom premiejusteringar, driftskostnadseffektiviseringar och förbättrad underwriting, för att förstärka resultatet i försäkringsrörelsen. Driftskostnaderna i Folksam Sak-koncernen uppgick till (1 438) miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten har därmed också minskat till 18,2 (22,5) procent, vilket är lågt jämfört med konkurrenterna. Det tekniska resultatet i försäkringsverksamheten blev i år positivt och uppgick till 244 (-473) miljoner kronor. Konsolideringskapitalet minskade till (5 667) miljoner kronor vilket tillsammans med ökade premieinkomster (för egen räkning) ledde till en minskad konsolideringsgrad på 65,8 (83,3) procent. Folksam skärper sitt miljöengagemang genom att skriva in hårda miljökrav som villkorstext i bolagets personbilsförsäkringar och villa/fritidshusförsäkringar. Det betyder att bygg- samt bilreparationer ska utföras enligt den "gröna" miljöpraxis Folksam har utvecklat. Exempelvis ska bolaget se till att miljögodkända verkstäder respektive byggentreprenörer anlitas vid reparationer, att källsortering samt återanvändning främjas och att skadade detaljer repareras istället för att ersättas, under förutsättning att inte säkerheten påverkas till det sämre. Folksam är därmed det första försäkringsbolaget som skriver in sin miljöpraxis som ett villkor i försäkringsavtalen med bil- och huskunder. Folksam International, dotterbolag till Folksam Sak med verksamhet i Stockholm, London och Singapore, redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 362,7 (-33,4) miljoner kronor. Orsaken till det försämrade resultatet är successivt sjunkande premienivåer och en fortsatt hög skadefrekvens. Detta medförde även att bolagets skadekostnadsprocent steg till 106 (78) procent. Konsolideringskapitalet uppgick till 886 (1 255) miljoner kronor och i kombination med ökade premieintäkter (för egen räkning) minskade därmed konsolideringsgraden till 64 (104,2) procent. Kraftfulla åtgärder genomförs för att återställa lönsamheten i verksamheten.

5 FOLKSAM SAK-KONCERNEN (Mkr) RESULTAT Premieintäkt för egen räkning Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Driftskostnader Övrigt Tekniskt resultat Återstående kapitalavkastning Övrigt Resultat före bokslutsdispositioner och skatt NYCKELTAL Driftskostnader i procent av premier 18,2% 22,5% Skadekostnader i procent av premier 93,7% 98,7% Totalkostnader i procent av premier 111,9% 121,1% Konsolideringskapital (Mkr) Konsolideringsgrad 65,8% 83,3% Totalavkastning -0,3% 3,7% Marknadsandelar Skadeförsäkring (inbetalda premier) 30% 25% 20% 15% 27,5% 26,5% 26,3% 21,8% 21,2% 21,0% 20,7% 20,2% 20,1% 17,6% 15,4% 15,3% % 7,5% 8,6% 8,1% 5% 3,5% 3,3% 3,3% 3,2% 2,9% 2,1% 1,3% 1,5% 1,1% 0% LF- Gruppen Folksam If Trygg- Hansa Zürich Volvia Övr utl. bolag Övriga Stockholm den 21 mars 2001 Tore Andersson Verkställande direktör FÖR MER INFORMATION: Tore Andersson, VD och koncernchef tel Mikael Öhlund, vice VD, ekonomidirektör tel Årsredovisningen beräknas bli klar v.15 och kan beställas från Folksam telefon: , telefax: eller via internet:

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000.

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Egentligen är varenda årsredovisning ett självporträtt. Företagen gör en djupdykning i sina egna siffror, historieskrivningar och framtidsplaner och sätter

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 13.00 City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm Stämman öppnas av s styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin.

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Årsredovisning 2000. Annual Report

Årsredovisning 2000. Annual Report Årsredovisning 2000 Annual Report Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2000. 35 unga fotografer inbjöds till

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer