KA Löpande KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29"

Transkript

1 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande KA Investering Finansiering -29 Årets kassaflöde RR Intäkter 985 RR Kostnader Årets resultat IB BR BR Anläggnings- 49 tillgångar Omsättnings tillgångar Eget kapital Skulder Fredo1208, uppgift 1, Svarsformulär

2 Fredo1208, uppgift 2, lösning (AC) Uppgift 2 a. Resultaträkning år 1 (något förenklad, i mkr): Bolag A Premieinkomst 100 Bolag B 100 (1000 kr* avtal) (1000 kr* avtal) Kapitalavkastning (tillgångar som motsvarar livförs.avsättningen) Förändring i livförsäkringsavsättning 2,9 (3% på premien efter avdrag för premieavgift) -70,0 (premien, efter avdrag för premieavgift, samt 2% garanterad avkastning (totalt 100 mkr), minskat med 300 kr per avtal (dvs 30 mkr)) 3,0 (3% på premien) -71,0 (premien + 2% garanterad avkastning minskat med 1% i årlig avgift, dvs netto 1% på premien (totalt 101 mkr), minskat med 300 kr per avtal (dvs 30 mkr)) Driftskostnader -32,0-31,0 - varav administrationskostnader -30,0-30,0 - varav anskaffningskostnader -2,0-1 (försäljningsersättning, 2% på premien) (bolaget får aktivera 2 mkr men måste skriva av 50% första året, dvs netto -1 mkr) Kapitalavkastning (eget kapital) 1,5 (3% på eget kapital vid årets början, dvs 50 mkr) 1,5 (3% på eget kapital vid årets början, dvs 50 mkr) Årets resultat 2,5 2,5 Eftersom inga försäkringsersättningar förekommer utelämnas denna post i resultaträkningen.

3 Bolag A får inte aktivera anskaffningskostnaderna då de täcks fullt av premieavgiften på 2%. Båda bolagen visar samma resultat (det är en liten skillnad om man räknar med fler decimaler då är bolag B marginellt bättre) men vissa resultaträkningsposter ser olika ut. Eftersom bolag B får aktivera anskaffningskostnaderna blir driftskostnaderna lägre. Å andra sidan blir livförsäkringsavsättningen större. Detta beror på att hela den inkomna premien sätts av som skuld, bolag B tar ju inte ut premieavgift på 2% som bolag A gör. Notera dock att bolag B tar ut en årlig avgift på 1% vilket gör att avsättningen växer lite långsammare (med 1% istället för 2%). Den effekten blir tydligare från år 2. Balansräkning år 1: Bolag A Bolag B Tillgångar 122,5 123,5 Placeringstillgångar 122,5 122,5 Förutbetalda anskaffningskostnader - 1,0 Skulder och eget kapital 122,5 123,5 Eget kapital 52,5 52,5 -varav årets resultat 2,5 2,5 Livförsäkringsavsättning 70,0 71,0

4 b. Resultaträkning år 2: Bolag A Premieinkomst 100 Bolag B 100 (1000 kr* avtal) (1000 kr* avtal) Kapitalavkastning (tillgångar som motsvarar livförs.avsättningen) Förändring i livförsäkringsavsättning 5,1 (3% på premien och på ingående livförsäkringsavsättning) -73,4 (= -143, Utgående avsättning (143,4) beräknas genom förräntning av ingående avsättning och årets premie med 2% garanterad avkastning, med avdrag för 300 kr per avtal) 5,1 (3% på premien och på ingående livförsäkringsavsättning) -71,7 (= -142, Utgående avsättning (142,7) beräknas genom förräntning av ingående avsättning och årets premie med 1% (2% garanterad avkastning minskat med 1% i årlig avgift), med avdrag för 300 kr per avtal) Driftskostnader -30,0-31,0 - varav administrationskostnader -30,0-30,0 - varav anskaffningskostnader 0-1 (bolaget skriver av resterande 50% av förutbetalda anskaffningskostnader) Kapitalavkastning (eget kapital) 1,6 (3% på eget kapital vid årets början, dvs 52,5 mkr) 1,5 (3% på eget kapital vid årets början, dock med avdrag för den del som motsvarar DAC (som inte är placeringstillgång), dvs 51,5 mkr) Årets resultat 3,3 4,0

5 Balansräkning år 2: Bolag A Bolag B Tillgångar 199,2 199,2 Placeringstillgångar 199,2 199,2 Förutbetalda anskaffningskostnader - - Skulder och eget kapital 199,2 199,2 Eget kapital 55,8 56,5 -varav årets resultat 3,3 4,0 -varav balanserat resultat 2,5 2,5 Livförsäkringsavsättning 143,4 142,7 Bolag B får bättre resultat år 2, trots att resultatet belastas av resterande avskrivning av förutbetalda anskaffningskostnader. Detta beror på att den årliga avgiften på 1% är en stadigt växande intäkt i takt med att försäkringskapitalet växer. När förutbetalda anskaffningskostnader är avskrivna år 3 kommer resultatet att förbättras ytterligare. Bolag B har valt att ta ut en premieavgift för att direkt täcka sina försäljningskostnader men har i framtiden endast en avgiftskälla i form av den fasta avgiften på 300 kr per avtal. Detta mostvarar 30 mkr och täcker precis administrationskostnaderna. Framtida intäkter kommer endast från kapitalavkastningen. Ur aktieägarnas synvinkel är därmed bolag Bs avgiftsmodell förmånligare på sikt.

6 Fredo1208, uppgift 3, lösning (BMP) livförsäkringsredovisning Nedan finner du en ofullständig specifikation över hur försäkringstagarnas samlade förändring av sina livförsäkringsavsättningar gestaltade sig i ett nystartat fondförsäkringsbolag. Du ser också vissa resultatposter och balansposter. Inga utbetalningar har gjorts från avtalen. Alla Övriga tekniska intäkter i den unbundlade resultaträkningen kom från avgifter på försäkringsavtalen. (Precis som i övningarna så sätter vi alla poster i det icketekniska resultatet =0. Obs att rutor som är ifyllda med 0 ska vara =0.) I uppgifterna a)-h) förutsätts att bolaget inte har meddelat premiebefrielseförsäkring. Det saknas vissa tal i de tomma rutorna. Uppgiften går ut på att fylla i dessa. Alla belopp i tusentals kronor Förändring av livförsäkringsavsättning Ingående livförsäkringsavsättning 0 Inbetalda premier a) Avgifter -986 Riskpremier dödsfallsskydd b) Tillskjutna risksummor dödsfallsskydd 139 Frigjorda risksummor livsfallsförsäkring -780 Arvsvinster livsfallsförsäkring c) Utbetalningar 0 Värdeökning d) Utgående livförsäkringsavsättning e) Balansräkning TILLGÅNGAR årets ingång Tillgångar för att täcka fondförsäkringsåtaganden 0 Placeringstillgångar 0 Tillgångar i övrigt Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Försäkringsteknisk skuld trad 0 Försäkringsteknisk skuld fond 0 Ersättningsreserv 0 Skuld i övrigt /Finanisell skuld 0 Eget kapital Summa skulder och eget kapital

7 Unbundlad Ej unbundlad Resutaträkning Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring 0 0 Kapitalavkastning intäkter 0 0 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar -745 e) Återbäring och rabatter 0 0 Driftskostnader Kapitalavkastning kostnader 0 0 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 0 0 Övriga tekniska kostnader 0 0 Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen 0 0 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat f) Därefter icke-tekniskt resultat alla poster = 0 Balansräkning TILLGÅNGAR årets utgång Tillgångar för att täcka fondförsäkringsåtaganden g) Placeringstillgångar 0 Tillgångar i övrigt h) Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Försäkringsteknisk skuld trad 0 Försäkringsteknisk skuld fond g) Ersättningsreserv 0 Skuld i övrigt /Finanisell skuld 0 Eget kapital h) Summa skulder och eget kapital Fyll i Förändring av livförsäkringsavsättning a) Fyll i Inbetalda premier (2p) Svar: Detta ska vara samma som den ej unbundlade premieinkomsten dvs tkr. b) Fyll i riskpremier dödsfallsskydd (2p) Svar: Dessa utgör tillsammans med Frigjorda risksummor livsfallsförsäkring premieinkomsten i unbundlad resultaträkning men med omvänt tecken; -930-(-780)= -150 tkr

8 c) Fyll i arvsvinster livsfallsföräkring (2p) Svar: Dessa utgör tillsammans med Tillskjutna risksummor dödsfallsskydd försäkringsersättningar i unbundlad resultaträkning men med omvänt tecken; -(-542)- 139=403 tkr d) Fyll i värdeökning (1p) Svar: Detta läser man av i resultaträkningarna, orealiserade vinster/förluster och kapitalavkastning vinster/förluster=745 tkr Fyll i Utgående livförsäkringsavsättning och Ej unbundlad resultaträkning e) Fyll i Utgående livförsäkringsavsättning (1p). Fyll även i Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (1p). Svar: Detta räknas ut som summan av ingående balans och årets förändringar; = tkr. Detta ugör också förändringen i andra försäkringstekniska avsättningar eftersom ingående värde = 0. Fyll i båda resultaträkningarna f) Fyll i Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (2p) Svar: Detta kan räknas fram som =-2498 tkr alternativt =-2498 tkr. Obs att resultatet ska bli samma, vilket utgör en bra koll på att allt innan är rätt tänkt och räknat. Fyll i Utgående balans g) Fyll i Försäkringsteknisk skuld fond och därefter samma tal i rutan Tillgångar för att täcka fondförsäkringsåtaganden (2p). Här ska de vara samma, men detta är inte alltid självklart. Svar: Uppgiften hämtas direkt från Utgående livförsäkringsavsättning = tkr. h) Fyll i Eget kapital och Tillgångar i övrigt, även dessa låter vi här vara lika (2p) Svar: Detta kan räknas ut som ingående Eget kapital och Årets resultat (Obs att vi här har förenklat och sagt att icke-tekniskt resultat ska vara = 0.) =87502 tkr. Dubbelkoll får man genom att summera balansposterna, summan är ju inskriven. Precis som i verkligt arbete med resultat och balans går det alltid att dubbelkolla det man räknat fram. Slarvfel får inte förekomma. I den här uppgiften finns fler värden angivna än som behövs för att lösa uppgiften. Inga poäng kommer därför att ges för felaktiga resultat som är slarv eller följdfel. i) Till skillnad från uppgifterna a)-h) tänker vi oss nu att bolaget har meddelat premiebefrielseförsäkring, vilket är en försäkring som betalar alla premier i försäkringstagarens ställe, om den försäkrade blir sjuk. De premier som tas ut för premiebefrielseförsäkring är 372 tkr. Inga skadefall inträffar. Vidare antar vi att de premier som betalas in till bolaget är desamma som innan, denna post i den ickeunbundlade resultaträkningen ska således fortsatt vara tkr. Av dessa drar sedan bolaget 372 tkr för att täcka eventuella kostnader för sjukfall (vilket visade sig bli=0 just detta år). Beräkna med hänsyn till detta nya värden för i) Utgående livförsäkringsavsättning (1p) ii) Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (1p). Ange också vilka poster som förändras i de båda resultaträkningarna och ange de nya talen (1+1p) iii) Beräkna också de nya utgående balansposterna (1p) Svar: Först konstaterar vi att de 372 tkr blir en vinst för bolaget, eftersom det är intäkter som just detta år inte möts av några kostnader. Svaren på ii) och iii) följer då enkelt, resultatet blir 372 tkr bättre; =-2126 och egna kapitalet vid årets utgång 372 tkr högre; =87874 tkr. Resultatposterna som påverkas är

9 (unbundlad) Premieinkomsten; =1302 tkr och (ej unbundlad) förändring i andra försäkringstekniska avsättningar; = tkr. Detta stämmer bra med rätt svar på uppgift i) där vi utökar med en post som kan heta Avdrag för premiebefrielsekostnad och som minskar utgående livavsättning med 372 tkr till just tkr. Då ser vi också att denna balanspost minskar (Försäkringsteknisk skuld fond) med samma belopp som Eget kapital ökar och balansomslutningen (summan) stannar på samma belopp tkr. Vi har här förutsatt att värdeförändringen på 745 tkr inte påverkas av att försäkringstagarna har 372 tkr mindre att placera.

10 Fredo1208, uppgift 4, lösning (EO) Uppgift 4 (max 20 poäng) Skadeförsäkring a. 8 p Jan månads försäkringar ger ingen premiereserv. Feb ger 1/12 av 120 pro rata temporis, mars ger 2/12 av 120 etc. Pro rata temporis ger alltså efter summering premiereserven (11/2) 120 = 660 att ställas mot premieinkomsten 12 *120 = Premiereservfaktorn blir alltså 11/24 eller cirka 45.8%. b. 4 p Vid årsslutet har halva premien intjänats och avsättningen blir 108 tkr i årsbokslutet. I halvårsbokslutet blir avsättningen noll eftersom inget avtal löper över den tidpunkten. c. 6 p FFFS 2008:26 säger Om försäkringsföretaget bedömer att premienivån för löpande försäkringar är otillräcklig, ska en avsättning göras för kvardröjande risker. Detta bedöms genom att man gör en kalkyl över erforderlig premie, dvs räknar ut förväntade skadekostnader och driftskostnader för försäkringarnas återstående löptid. Om den erforderliga premien är större än pro rata avsättningen sätter man av mellanskillnaden som kvardröjande risk (man gör ett nivåtillägg ). Detta försämrar årets resultat, i exemplet med 100 tkr. d. 2 p Resultatet ökar med 20 tkr eftersom återförsäkrares andel ligger på tillgångssidan. Detta får alltså motsatt effekt mot att göra ett nivåtillägg på direktförsäkringen. Eftersom nivåavdrag inte är tillåtna där känns det olämpligt att göra ett nivåtillägg på tillgångssidan, effekten blir ju densamma som ett nivåavdrag på skuldsidan.

11 Fredo1208, uppgift 5, lösning (SK) SVAR 5a (4p) Beloppen i fråga 5a är hämtade från följande sidor: Den totala skadeprocenten framgår av fem år i sammandag sid 7 Försäkringsersättningar f e r / Premieintäkt f e r total framgår av koncernens resultaträkning sid 8 Dito per affärsområde framgår av Not 5, sid 33 Skadeprocent Beräkning: försäkringsersättningar f e r / premieintäkt f e r Totalt Privat Företag Industri Baltikum Försäkringsersättningar f e r Premieintäkt f e r ,6% 75,7% 73,8% 76,6% 58,9% Svar fråga 5a): Industri 76,6% (3 309 / 4 322) SVAR 5b (6p) Beloppen i fråga 5b är hämtade från följande sidor: Kapitalbasen (facit) finns under Fem år i sammandrag, sid 7 Eget kapital, efterställda skulder, uppskjuten skatteskuld är hämtade från skuldsidan i balansräkningen, sid 11 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Immateriella tillgångar är hämtade från tillgångssidan i balansräkningen, sid 10 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Fördelningen mellan tidsbestämd och evig del av de efterställda skulderna finns i not 25, sid 51 Pensionsjusteringen ej redovisade akturiella vinster/förluster, finns i not 27, sid 55 Föreslagen utdelning finns i Förlag till vinstdisposition sid 66 Andelar i intresseföretag som är utländsk försäkringsbolag angavs i frågan Solvenskravet är hämtat från Fem år i sammandrag sid 7 Kapitalbas 2009 Eget kapital Förlagslån evigt se nedan tidsbestämt se nedan Uppskjuten skatteskuld Immateriella tillgångar

12 Pensionsjustering Föreslagen utdelning Andelar i intressebolag > 10 % Solvenskrav Avseende förlagslån får ett belopp motsvarande maximalt 50 % av solvenskravet tas med, dock får maximalt 50 % av dessa vara med återbetalning (dvs. 25 % av solvenskravet)! Max Förlagslån totalt * 50 % = evigt tidsbestämt * 50 % = SVAR 5c (4p) Beloppen i fråga 5c är hämtade från följande sidor: Konsolideringskapital och konsolideringsgrad (facit) finns under Fem år i sammandrag, sid 7 Eget kapital, efterställda skulder / förlagslån, uppskjuten skatteskuld är hämtade från skuldsidan i balansräkningen, sid 11 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Uppskjuten skattefordran är hämtad från tillgångssidan i balansräkningen, sid 10 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Premieinkomst och premier avgiven återförsäkring är från koncernens resultaträkning sid 8 Försäkringstekniska avsättningar är hämtade från skuldsidan i balansräkningen sid 11 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar är hämtade från tillgångssidan i balansräkningen sid 10 alternativ från Fem år i sammandrag, sid 7 Konsolideringskapital Eget kapital Efterställda skulder / förlagslån Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skattefordran Konsolideringskapital Premieinkomst

13 Premier avgiven å.f Premieinkomst f.e.r Konsolideringsgrad 77,3% 65,7% Konsolideringsgraden beräknas som konsolideringskapital / Premieinkomst f e r, d v s / = 77,3% / = 65,7% SVAR 5d (2p) Du finner detta i not 31 Ställda säkerheter, sid 57 Anledningen till att du finner uppgiften under Ställda säkerheter är att tillgångarna är registerförda för skuldtäckning av försäkringstekniska skulder, vilket medföra att om försäkringsbolaget kommer på obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna. SVAR FRÅGA 5e (4p)

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Skriv ditt kodnummer här (inget namn!) KA Löpande #1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Investering Finansiering RR Årets kassaflöde Intäkter Kostnader BR Årets resultat Anläggningstillgångar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp 09.00-14.00 måndag den 25 augusti 2014

Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp 09.00-14.00 måndag den 25 augusti 2014 Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp 09.00-14.00 måndag den Tillåtna hjälpmedel Räknare Leonardz&Blomqvist (Redovisningens grunder) Livhäfte - föreläsningsbilder till liv-delen. Björn Palmgren: Försäkringsekonomi.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Instruktioner Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har den betydelse som anges i lagen (1995:1560)

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Försäkringsteknisk riktlinje

Försäkringsteknisk riktlinje Försäkringsteknisk riktlinje Beslutade av Styrelsen för Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 2014-12-08 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001 Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ)

Årsredovisning 2001 Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ) Årsredovisning 2001 Sverige AB (publ) Nordea Livförsäkring I 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Sverige AB (publ) (Nordea Liv II), under året namnändrat från Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Dina Dina Försäkringar Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013. avger härmed årsredovisning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB Försäkringstekniska riktlinjer Fastställda av styrelsen för Swedbank Försäkring AB den 13 maj 2014 Riktlinjerna träder i kraft den

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning för år

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner Årsredovisning 2007 SPP 2007 Året i korthet Innehåll Vi blir störst i Norden I december köpte Storebrand SPP av Handelsbanken. SPP och Storebrand blir tillsammans Nordens största pensionskoncern. Båda

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Pressmeddelande. 26 april 2002

Pressmeddelande. 26 april 2002 Pressmeddelande 26 april 2002 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT januari mars 2002 *) Försäljningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102

If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 3 - Fem år i sammandrag... 6 Resultaträkning... 8 Totalresultat... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Förändring i eget kapital... 13 Noter...14 Redovisningsprinciper,

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat

Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat Årsredovisning 2010 Sarah McPhee om Året i korthet Ökad nyförsäljning och positivt resultat SPP har under året levererat ett resultat på 456 miljoner kronor. Resultatet omfattar ett förstärkt finansiellt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Den 1 januari 2014 fördes all verksamhet i Skandia Liv över till det nybildade bolaget

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Årsredovisning 2013. www.dina.se

Årsredovisning 2013. www.dina.se Årsredovisning 2013 www.dina.se 3 Årsredovisning 2013 för Org nr 586000-4539 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 4-5 Femårsöversikt 6 Resultaträkning 7 Resultatanalys 8 Balansräkning 9-10 Redogörelse

Läs mer

Finansiella rapporter 2014

Finansiella rapporter 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bolaget upplöstes i samband med fusion med systerbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) den 2 januari 2015 Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Ägarförhållande

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer