Orgnr Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630"

Transkript

1 Orgnr Delårsrapport Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0) Göteborg Telefax Internet + 46 (0)

2 Innehållsförteckning VFF I KORTHET... 3 FÖRSTA HALVÅRET 2012 I SAMMANDRAG... 3 KONSOLIDERING/SOLVENS... 5 MEDLEMSSTATISTIK... 6 FÖRSÄKRINGSTEKNISK AVSÄTTNING, FTA... 6 SKULDTÄCKNING/TRAFIKLJUS... 7 RESULTATRÄKNING... 8 BALANSRÄKNING... 9 BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS- MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN REDOVISNINGSPRINCIPER NOTER NOT 1 PREMIEINKOMSTER NOT 2 - KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER NOT 3 - OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR NOT 4 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR NOT 5 DRIFTSKOSTNADER NOT 6 - KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER NOT 7 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT NOT 8 - LIVFÖRSÄKRINGSAVSÄTTNING NOT 9 - ÖVRIGA SKULDER NOT 10 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

3 VFF i korthet Volvoresultats Försäkringsförening, VFF, har till uppgift att administrera och förvalta traditionella pensionsförsäkringar för anställda inom Volvo Personvagnarkoncernen och AB Volvokoncernen. Verksamheten startades 1988 med att anställda kunde välja att föra över sina vinstandelar till privat pensionsparande i PLUSpension. Affärsidén är att VFF ska erbjuda medarbetare inom de båda Volvokoncernerna konkurrenskraftiga pensionsförsäkringar genom stabil avkastning, låga avgifter och hög servicegrad. Verksamheten är ömsesidig och den juridiska formen är understödsförening/tjänstepensionskassa. Kassans ömsesidighet gör att det inte finns vinstintressen utan överskottet tillfaller medlemmarna i form av återbäring. Föreningen har sitt säte i Göteborg, Sverige. Dotterbolag VFF har ett helägt dotterbolag VFF Fondförsäkring AB, VFO, som tillhandahåller fondförsäkringar för produkterna PLUSpension och Volvo Företagspension. Kretsen av försäkringstagare är densamma som inom VFF. Första halvåret 2012 i sammandrag Kapitalmarknaden Oron i den finansiella sektorn startade under andra halvåret 2011 och har fortsatt även under Det besvärliga läget på börsen tillsammans med mycket låga räntor har varit problematiskt för livbolagen och det har medfört en kraftig försämring av solvensläget för många bolag. De låga räntorna har inneburit att marknadsvärdet på framtida utbetalningar (FTA) har äkat mer än tillgångarna. Som en följd av det instabila läget gick Finansinspektionen i början av juni ut med ett förslag på remiss om att införa ett golv för diskonteringsräntan. Finansinspektionen har därefter gett ut en ny FFFS som ger FI rätt att under vissa förhållanden, som riskerar att skada försäkringstagarnas intressen, kunna godkänna att livbolagen använder alternativa sätt för beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Detta ger livbolagen möjlighet att under en begränsade period använda sig av diskonteringsräntorna per 31 maj som ett räntegolv vid marknadsvärdering av framtida utbetalningar. För att skydda sig mot fortsatta räntesänkningar har VFF under juni månad tecknat ytterligare två swappar för att utöka ränteskyddet. Totalt finns swappavtal tecknade med nominellt belopp på två miljarder. Samtidigt har VFF även investerat i swaptioner för att skydda sig mot en ränteuppgång. Nya regleringar Solvens II/IORP Arbetet med införande av Solvens II och IORP (tjänstepensionsdirektivet) pågår på både EU-och Sverigenivå. Arbetet har försenats och det är fortfarande oklart vad som kommer att gälla i framtiden för tjänstepensionkassorna. Det innebär att det är osäkert om och när den planerade sammanslagningen av VFF och VFO kommer att kunna genomföras. Garantiräntan Det styrelsebeslut som togs i december 2011 om att sänka den garanterade räntan till 1,5% genomfördes efter godkännande från Finansinspektionen i februari Sänkningen av den garanterade räntan kommer på sikt att bidra till en förstärkning av solvensen. Återbäringsräntan I februari 2012 höjdes återbäringsräntan för PLUSpension till 3% medan återbäringsräntan för tjänstepensionsavdelningarna (Företagspension, SAF/LO och T10) låg kvar på 1%. Konsolideringen på totalnivå är i stort sett oförändrad men det är stora skillnader mellan PLUSpension och tjänstepensionsavdelningarna och det är delvis för att komma till rätta med detta som återbäringsräntan har differensierats. 3

4 Avgifter I samband med sänkningen av den garanterad räntan gjordes även en översyn av avgiftsuttagen och för PLUSpension sänktes premieavgiften från 2% till 1%, vilket gör PLUSpension till ett konkurrenskraftigt alternativ för privat pensionssparande. För T10 höjdes kapitalavgiften från 0,18 till 0,3% medan avgifterna för Företagspension och SAF-LO är oförändrade. Utskiftning från Stiftelsen Volvoresultat I maj genomfördes utskiftning av Stiftelsen Volvoresultats vinstandelsfond från Utskiftningen sker i form av Volvoaktier men destinatärerna kan även välja mellan att föra över sin andel till antingen en traditionell försäkring, VFF, eller en fondförsäkring, VFO. Totalt valde ca 20% (21% 2011) av alla destinatärerna att föra över sin andel till en pensionsförsäkring. Av dessa valde 21,5% en fondförsäkring och 78,5% en traditionellförsäkring. Det innebar ett premieinflöde på tkr till VFF och tkr till VFO. Styrelsen På ordinarie fullmäktigemöte i april valdes Bo Binnberg, IF Metall, som ersättare för Miroslav Milurovic som avgick med pension. Förstärkning av VFFs riskhantering Målet med verksamhetens riskhantering är att förutse och minimera oväntade ekonomiska förluster för föreningen och för dess försäkringstagare. VFF ska ha en sund riskhantering som bidrar till en långsiktig god avkastning. För att förstärka riskfunktionen har en ny tjänst som finansiell controller inrättats. Rekryteringen är genomförd och en ny medarbetare börjar under september. Totalavkastningstabell Belopp i Mkr Marknads värde Fördelning Marknads värde Fördelning Marknads värde Fördelning Totaltavkastning Svenska aktier 504 9% % 454 8% -5,2% -17,2% Globala aktier % % % -2,6% -5,0% Räntor % % % 1,7% 9,1% Alternativa placeringar 111 2% 175 3% 267 5% -4,3% -3,6% Fastigheter 159 3% 104 2% - Summa % % % 0,4% 3,5% Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till tkr för VFF och tkr för koncernen. Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att FTA, försäkringsteknisk avsättningen, har förändrats för VFF med tkr. Förändringen beror på att de långa räntorna har fortsatt skjunka sedan årsskiftet. Kapitalavkastningen gav en resultatpåverkan med tkr för VFF. I VFO har kapitalavkastningen på det egna kapitalet, ex placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk, på 913 tkr och dessa redovisas under icke teknisk redovisning i resultaträkningen. 4

5 Premieintäkter/Utbetalda pensioner moderbolaget Belopp i tkr. PLUS FPEN SAF-LO T10 Totalt Premieinflöde Utbetalda pensioner Varav återköp Varav flytt Nettoflöde Utbetald återbäring Premieinflödet i SAF/LO avser justeringar ifrån FORA. VFF är inte längre valbara i SAF/LO eller T10 därav inget löpande premieinflöde i dessa två podukter. Premieintäkter/Utbetalda pensioner fondbolaget Belopp i tkr. PLUS FPEN Totalt Premieinflöde Utbetalda pensioner Varav pension Varav flytt internt Varav flytt externt -174 Nettoflöde Premie och utbetalningsflödet i fondbolaget syns inte i resultaträkningen utan går över balansräkningen. Konsolidering/solvens Konsolideringsgraden uppgick till 110% (111%) för hela föreningen. Konsolidering per produkt var följande: PLUSpension 123% 123% 122% Företagspension 101% 100% 100% SAF/LO 98% 98% 98% T10 98% 98% 97% Solvensen uppgick till 113% (116%) för hela föreningen. Per produkt var den enligt följande: PLUSpension 137% 140% 152% Företagspension 99% 100% 115% SAF/LO 86% 90% 105% T10 98% 104% 119% 5

6 Medlemsstatistik Medlemsstatistik per : Medlemmar Försäkringar Medlemmar Försäkringar PLUSPension Avtalspension SAF-LO Volvo Företagspension Tjänstepension T Totalt Att summan medlemmar i föreningen är lägre än antalet försäkringar beror på att samma personer kan vara medlemmar i flera avdelningar. Försäkringsteknisk avsättning, FTA De försäkringstekniska avsättningarna (skulden) påverkas av inflöden från premier samt utbetalning av pensioner och effekten av diskonteringsräntan som används vid nuvärdesberäkning av skulden. Hur skulden har ändrats under årets första del beskrivs i särskild not. Garanterad ränta Räntenivåer för garanterade räntan på insatta premier är t o m ,1% ,25% ,0% ,75% ,5% From ,5% För att täcka den garanterade räntenivån per 30 juni 2012 behöver VFF generera en snittränta på 3,17%. Motsvarande siffra var vid årsskiftet ,25%. Den genomsnittliga garanterade räntan kommer successivt att sänkas i takt med utbetalning av gamla försäkringar med en högre garanterad ränta och ett premieflöde med den nuvarande garanterade ränta på 1,5%. 6

7 Försäkringstekninsk avstättning, FTA FTA är beräkning av den skuld som föreningen har till försäkringstagarna. För att få fram skulden diskonteras varje framtida utbetalning utifrån en räntekurva. I bilden nedan framgår hur räntekurvan varierar vid olika tidpunker. Skuldtäckning/Trafikljus Skuldtäckningsregistret per siste juni innehåller tillgångar som ska täcka FTA, försäkringsteknisk avsättning, med 101%. Månadsvis görs översyn av registret och tillåtna tillgångar läggs in så att de minst ska täcka FTA med 100%. VFF klarar trafikljuset och har inte rapporterat rött ljus. 7

8 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Tkr Not jan-juni 2012 jan-juni 2011 jan-juni 2012 jan-juni 2011 Tekniskredovisning av livförsäkringsrörelsen Premieinkomst Intäkter från investeringsavtal Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär risken Försäkringsersättningar 4 Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Försäkringstekniska avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risk Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatter Periodens resultat

9 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tkr Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fordringar Övriga fordringar Andra tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntor Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

10 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Not Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital - Konsolideringsfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Försäkringsteknisk avsättning för vilka fondförsäkringstagaren bär risk Andra avsättningar och skulder Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder

11 Förändring eget kapital Moderbolaget per Tkr Konsolideringsfond Årets resultat Totalt Ingående eget kapital föregående räkenskapsår Justerat eget kapital föregående räkenskapsår Vinstdisposition föregående års vinst Utbetald återbäring Årets resultat Utgående eget kapital föregående räkenskapsår Ingående eget kapital räkenskapsåret Justerat eget kapital vid början av räkenskapsåret Vinstdisposition föregående års vinst Utbetald återbäring Årets resultat Utgående eget kapital räkenskapsåret Koncernen per Tkr Konsolideringsfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Ingående eget kapital föregående räkenskapsår Justerat eget kapital föregående räkenskapsår Vinstdisposition föregående års vinst Utbetald återbäring Årets resultat Utgående eget kapital föregående räkenskapsår Ingående eget kapital räkenskapsåret Justerat eget kapital vid början av räkenskapsåret Vinstdisposition föregående års vinst Utbetald återbäring Årets resultat Utgående eget kapital räkenskapsåret

12 Kassaflödesanalys- moderbolaget Belopp i Tkr jan-juni 2012 jan-juni 2011 jan-dec 2011 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Värdeförändrigar försäkringstekniska avsättningar Värdeförändringar placeringstillgångar Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Avkastnings skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder Förändring placeringstillgångar, netto Förändring övriga rörelsefordringar Utbetald återbäring Skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - Periodens kassaflöde Förändring i likvidamedel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Likvida medel erhålls via premieinbetalningar samt försäljning samt utdelningar och räntor från placeringstillgångar. Utbetalning sker av återbäring,försäkringsersättningar, driftskostnader, skatter samt köp av placeringstillgångar. Investeringar och lån till dotterbolag har i kassaflödet klassificerats som förändring av plac.tillgångar då syftet är att skapa avkastning till försäkringstagarna i VFF. 12

13 Kassaflödesanalys Koncernen Belopp i Tkr jan-juni 2012 jan-dec 2011 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Värdeförändrigar försäkringstekniska avsättningar Värdeförändringar placeringstillgångar Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder Förändring placeringstillgångar, netto Förändring övriga rörelsefordringar Utbetald återbäring Skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Immateriella tillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Förändring i likvidamedel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Likvida medel erhålls via premieinbetalningar samt försäljning samt utdelningar och räntor från placeringstillgångar. Utbetalning sker av återbäring,försäkringsersättningar, driftskostnader, skatter samt köp av placeringstillgångar. Investeringar och lån till dotterbolag har i kassaflödet klassificerats som förändring av plac.tillgångar då syftet är att skapa avkastning till försäkringstagarna i VFF. 13

14 Redovisningsprinciper VFF tillämpar full IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har av EU antagits. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS34, Delårsrapportering, lag om årsredovisning i försäkringsföretag, ÅRFL, samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2011:28. Under det första halvåret har inga förändringar av redoprinciper skett utan de kan läsas i sin helhet i årsredovisningen för Volvoresultats Försäkringsförening Ett koncernbalans och resultaträkning har upprättats där moderbolaget, Volvoresultats Försäkringsförening orgnr , har konsoliderats med dotterbolaget VFO Fondförsäkring AB orgnr Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av föreningens revisorer. Noter Noterna avser VFF moderbolaget. För VFO, fondbolaget, se separat delårsrapport. Not 1 Premieinkomster Samtliga avtal avser direkt livförsäkring i Sverige och alla premier är engångspremier. Not 2 - Kapitalavkastning, intäkter Erhållna utdelningar Ränteintäkter mm Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Valutakursvinst, netto Realisationsvinst, netto Aktier och andelar Obligationer och övriga räntebärande värdepapper Not 3 - Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Orealiserade förluster på placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Orealieserad netto vinst/förlust

15 Not 4 Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Återbäringen är inte inkluderad. Beloppet avser även flyttar och återköp. Not 5 Driftskostnader Funktionsindelade driftskostnader Personalkostnader Styrelsearvode Övrigt Finansförvaltningskostnader omförda till kapitalavkastning, kostnader Totala driftskostnader Arvode och kostnadsersättning KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag 15 5 Ernst & Young Intern oberoende granskning Not 6 - Kapitalavkastning, kostnader Kapitalförvaltningskostnader Från Driftskostnader omförda kostnader för finansförvaltning Räntekostnader Övriga räntekostnader m.m Valutakursförlust, netto Realisationsförlust, netto Aktier och andelar Övriga placeringstillgångar

16

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer