Årsöversikt Vi handlar för din framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid."

Transkript

1 Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid.

2 Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor. Vi är till för alla inom Svensk Handel såväl ägare som anställda samt deras familjer. Hos oss får du tillgång till ett välfyllt sortiment av försäkringar och sparanden för hela livet. Allt från pensionsförsäkring och sjukvårdsförsäkring till butiksförsäkring. Vi vill att våra handlare och deras anställda ska känna sig trygga i vetskap om att vi erbjuder anpassade produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Affärsidé Svensk Handel Försäkringar ska alltid erbjuda prisvärda och anpassade försäkringslösningar och tjänster för främst medlemmar i Svensk Handel och dess anställda. Vision Svensk Handel Försäkringar ska ses som den själv klara leverantören av försäkringslösningar och tjänster till främst medlemsföretag inom Svensk Handel och dess anställda. Organisation och produkter Våra produkter och tjänster tillhandahålls genom våra två bolag, pensionskassan och fondförsäkringsbolaget men marknadsförs under namnet Svensk Handel Försäkringar som är vårt varumärke. Läs gärna mer på

3 Innehåll Vd har ordet 4 Totalavkastningstabell 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Resultatanalys 7 Balansräkning 8 Femårsöversikt, nyckeltal 9 Koncernredovisning 10 Ordlista 10 Styrelse 11 Ordinarie föreningsstämma hålls i Stockholm måndagen den 20 maj 2013 Årsöversikten är inte en formell årsredovisning utan en översikt över Svensk Handel Försäkringars verksamhet. För information om den formella årsredovisningen för Svensk Handel Pensionskassan och Svensk Handel Fondförsäkring AB vänligen vänd er till Svensk Handel Försäkringar eller hitta den på

4 Plattform för långsiktig tillväxt År 2012 innehöll lika mycket dramatik på finansmarknaderna som Den stora skillnaden är att medan fjolåret avslutades med tilltagande oro avspeglar årets avslutning på de finansiella marknaderna viss optimism. Trots den svåra situation som världsekonomin befinner sig i så blev pensionskassans avkastning ,7 %. En konkurrenskraftig avkastning som placerar oss i toppskiktet bland jämförbara livbolag och pensionskassor. Pensionskassans premieinkomst uppgick under året till 116,8 MSEK, en ökning med 19,6 % jämfört med föregående år. Detta är väldigt glädjande inte minst mot bakgrund av att premieinkomsten för övriga livförsäkringsbolag under samma period minskade med 18,2 %. Sänkt garantiränta Den 1 juni 2012 sänkte vi vår garantiränta för nytecknade försäkringar och för påbyggnader från 2,75 % till 1,6 %. Detta är en anpassning av nya garantiutfästelser till dagens ränteläge på historiskt låga nivåer. Mikael Claesson VD och koncernchef Under 2012 förbättrades vår solvens från 121,3 % per till 125,7 % per Solvensen har fortsatt att stärkas och uppgick till 134 % per Vi har påbörjat ett arbete med att stärka våra positioner inom riskkontroll och regelefterlevnad. Ett arbete som bland annat ledde fram till att sid4

5 vi från och med 1 oktober 2012 outsourcar vår compliancefunktion till KPMG. Under året har vi genomfört ett projekt med mål att skapa en ny företagskultur i bolaget. Det har varit ett projekt som bedrivits med stort engagemang bland personalen. Under hösten lade vi även fast de värdeord som vi arbetat fram i organisationen. Nya värdeord Våra nya värdeord är: Långsiktig lönsamhet Trovärdighet Tillsammans och förvaltning samt för att minska personberoendet inom detta viktiga område. Som ett ytterligare led i detta arbete valde vi även under hösten att outsourca vår IT-drift till företaget Fouredge AB. Vi har även skapat en tydligare organisation med tydliga ansvarsområden och med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Ett omfattande arbete med syfte att utveckla bolagets processer och rutiner har inletts. Målsättningen är att bolaget vid ingången av 2014 ska vara fullt konkurrenskraftiga i jämförelse med andra livbolag avseende administrativa processer och rutiner. Avtalet som gäller från och med den 1 januari 2013 innebär bland annat att pensionskassan köper rådgivning från fondförsäkringsbolaget och att pensionskassan tillhandahåller försäkringsadministration, ekonomiredovisning och systemutveckling åt fondförsäkringsbolaget. Sammantaget har 2012 inneburit att bolaget tagit flera viktiga steg i arbetet med att förbättra administrativa rutiner, ökad regelefterlevnad, effektivitet i rådgivningen samt minskat personberoende. Under 2013 fortsätter detta viktiga arbete för att skapa en effektiv plattform för långsiktig tillväxt. Under året har vi förstärkt vår IT-organisation med ytterligare medarbetare för att säkerställa kvalitén inom systemutveckling Nytt uppdragsavtal Ett nytt uppdragsavtal har upprättats mellan pensionskassan och det helägda fondförsäkringsbolaget. Mikael Claesson VD och koncernchef TotalavkaST ningstabell Totalingående Netto Värde- Utgående Direkt- Total- avkastning MV placering förändring MV avkastning. avkastning 5-årssnitt Tillgångsslag Msek Msek Msek Msek Msek Msek % % Räntebärande ,5 Aktier ,7 Hedgefonder ,7 Fastigheter ,2 Övrigt* ,4 Summa placeringar ,7 5,1 Totalavkastning är beräknad enligt den av Försäkringsförbundet rekommenderade Totalavkastningstabellen. I kolumnen för % totalavkastning anges den verkliga avkastningen för perioden, dvs. utan omräkning till årstakt för respektive tillgångsslag. *Finansiella förvaltningskostnader är tillbakalagda i Totalavkastningstabellen. Tillgångsslaget Övrigt består av kassa, derivat samt dotterbolagsaktier. sid5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Handel Pensionskassan, får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten Koncernen består av Svensk Handel Pensionskassan (Kassan) org.nr samt Svensk Handel Fondförsäkring AB (Fondförsäkringsbolaget) org.nr (koncernen). Koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Reporting Standards (IFRS). Koncernen tillhandahåller individuella pensionsförsäkringar (trad och fond) och ITP-liknande försäkringar för medlemmar i Föreningen Svensk Handel, delägare i bolag eller medlem i annan organisation som är knuten till Föreningen Svensk Handel. Dessutom tillhandahåller Koncernen individuella pensionsförsäkringar och ITP-liknande försäkringar samt fondförsäkringar för person som är anställd hos Föreningen Svensk Handel, hos medlem av denna förening, hos samarbetande bolag eller organisationer eller hos någon av föreningens underavdelningar samt maka/make till medlem i Kassan. Kassan är huvudföretag under varumärket Svensk Handel Försäkringar. De två andra företagen är det helägda dotterbolaget Svensk Handel Fondförsäkring AB som erbjuder fondförsäkringsförvaltning och Svensk Handel Gruppförsäkringar som erbjuder gruppförsäkringsprodukter. Båda dessa företag har till stora delar samma medlemskrav som Svensk Handel Pensionskassan. Utveckling av Svensk Handel Pensionskassans verksamhet, resultat och ställning Resultatet efter skatt uppgick till 173,4 (-864,7) Msek. Totalavkastningen blev 6,7 % (1,5) %. Premieinkomsten, brutto, blev 117 (98) Msek. Placeringstillgångar uppgick till (5 045) Msek. Försäkringstekniska avsättningar uppgick till (4 157) Msek. Kapitalbasen uppgick till (886) Msek. Årets kassaflöde blev -47 (-48) Msek. Styrelsens underskrift Förslag till disposition Svensk Handel Pensionskassans styrelse föreslår att årets resultat SEK disponeras enligt nedanstående: Belopp i kr Avd. I Avd. II Ingående konsolideringsfond Förändring av konsolideringsfond Utgående konsolideringsfond Stockholm den 25 april 2013 Sven Demitz-Helin Ordförande Mikael Claesson Lennart Axelsson Uno Petersson Verkställande direktör Ragnar Fransson Britt-Marie Börjesson Annelie Petersén sid6

7 Resultaträkning Belopp i ksek Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Efter avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på övriga placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Skatt på årets resultat Årets resultat Resultatanalys Avgiftsbestämd Förmånsbestämd Sjuk- & PB- Belopp i ksek försäkring försäkring försäkring Totalt Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Skatt på årets resultat Årets resultat sid7

8 Balansräkning Belopp i ksek Tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag -Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar -Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Summa Fordringar Övriga fordringar Summa Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Konsolideringsfond Årets resultat Summa Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning, avd. I Livförsäkringsavsättning, avd. II Oreglerade skador Summa Skulder Övriga skulder Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Summa eget kapital, avsättningar och skulder sid8

9 Femårsöversikt Belopp i msek Premieinkomst, brutto 116,8 97,6 143,5 100,0 97,4 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 334,6 74,1 311,0 508,9-250,4 Försäkringsersättningar, brutto 180,7 171,4 120,3 99,2 94,5 Driftskostnader 29,4 27,2 22,7 22,0 19,6 Återbäring och rabatter 78,8 72,9 72,4 77,1 76,8 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 192,8-843,3 263,3 718,9-983,8 Årets resultat 173,4-864,7 246,0 699, ,6 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar* 5 185, , , , ,7 Försäkringstekniska avsättningar 4 126, , , , ,4 Eget kapital 1 059,8 886, , ,7 469,2 Kollektivt konsolideringskapital avd. I 432,6 272,5 440,8 326,2-97,2 Kollektivt konsolideringskapital avd. II 255,9 234,9 240,3 195,7 151,5 Kapitalbas 1 059,8 886, , ,7 469,2 Erforderlig solvensmarginal 166,9 167,3 139,5 105,4 118,5 NYCKELTAL, % Förvaltningskostnadsprocent 0,57 0,54 0,44 0,59 0,59 Driftskostnader/premieinkomster 25,2 27,8 15,9 22,1 20,2 Direktavkastning 2,8 3,3 3,4 3,8 2,1 Totalavkastning** 6,7 1,5 7,7 16,3-6,9 Kollektiv konsolideringsgrad avd. I 110,4 106,5 110,6 111,2 96,8 Kollektiv konsolideringsgrad avd. II 178,5 173,6 174,1 164,9 152,5 Solvensgrad avd. I 123,0 119,8 148,2 143,5 115,2 Solvensgrad avd. II 151,8 135,7 182,9 160,7 124,5 Genomsnittlig återbäringsränta avd. I 3,0 5,7 7,7 0,8 4,2 *Inklusive kassa och bank samt upplupen ränta. **Beräknad enligt Totalavkastningstabellen. sid9

10 Koncernredovisning Resultaträkning, MSEK Premier/investeringsavtal Försäkringsersättningar/återbäring Avsättning Driftskostnader Kapitalavkastning Skatt Resultat Balansräkning, MSEK Tillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar och skulder Summa avsättningar, skulder Ordlista Förvaltningskostnadsprocent är driftskostnader enligt resultaträkningen i förhållande till det verkliga värdet på place ringstillgångarna. Driftskostnadsprocent är förhållandet mellan driftskostnader och premieinkomster. Direktavkastning är avkastning i form av räntor och utdelningar, samt driftnetto för fastigheter. Totalavkastning är direktavkastning jämte värdeförändringar och realiserat resultat vid försäljning av placeringstillgångar i förhållande till ett verkligt värde på placeringstillgångarna. Solvensgrad är förhållandet mellan placeringstillgångar och livförsäkringsavsättningar. Återbäringsränta är den räntesats som används för att fördela kassans avkastning till medlemmarna. Återbäring är uppkomna överskott som tillfaller de försäkrade. Livförsäkringsavsättning är värdet av framtida garanterade försäkringsersättningar, pensionsbelopp, minskat med värdet av framtida premieinbetalningar. Kollektiv konsolideringsgrad är förhållandet mellan tillgångarna värderade till verkligt värde och företagets totala åtagande. sid10

11 Styrelse Svensk Handel Pensionskassan Försäkringsförening: Sven Demitz-Helin, styrelseordförande Mikael Claesson, verkställande direktör Britt-Marie Börjesson, styrelseledamot Uno Petersson, styrelseledamot Annelie Petersén, styrelseledamot Ragnar Fransson, styrelseledamot Lennart Axelsson, styrelseledamot Åsa Norrman-Grenninger,suppleant Michael Lundberg, arbetstagarrepresentant Thomas Westin, suppleant arbetstagarrepresentant Verkställande direktör: Mikael Claesson Ansvarig aktuarie: Rickard Sjögren Svensk Handel Fondförsäkring AB: (helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan Försäkringsförening) Clara Wiklund, styrelseordförande Mikael Claesson, styrelseledamot Maria Taavo, styrelseledamot Tommie Skogström, styrelseledamot Verkställande direktör: Lars-Ola Hahlin Ansvarig aktuarie: Rickard Sjögren sid11

12 Läs gärna mer om oss på Vi handlar för din framtid.

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 RESULTATRÄKNING, koncern 12 BALANSRÄKNING, koncern 13 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, koncern 15 RESULTATRÄKNING, moderbolag

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning 2012 Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning Event tillsammans med Räddningstjänsten utanför vårt kontor i Visby. länsförsäkringar gotland årsredovisning 2012 3 Innehåll 2012 i några korta punkter Inledning

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet.

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Årsredovisning 2001 Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Den tryckta årsredovisningen minskas därmed i omfång.

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning 211 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Innehåll 3 Vd-kommentar 6 Samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer