Delårsrapport Januari juni SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524"

Transkript

1 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr

2 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Organisationsnummer , med säte i Stockholm Sverige. Kommentarerna avser koncernen om inget annat anges. Väsentliga händelser under halvåret Fusion I syfte att renodla verksamheten och förenkla koncernstrukturen så har styrelserna i SPP Liv och SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) fattat beslut om att slå samman de båda bolagen. Det skall ske genom fusion där SPP Fondliv absorberar SPP Liv. Fusionen planeras ske vid årsskiftet och är beroende av Finansinspektionens godkännande. Bolagen är helägda dotterbolag till Storebrand Holding AB, SPP Liv kommer att upplösas den dagen Bolagsverket registrerat att fusionen genomförts. Förlagslånet i SPP Liv överförs till SPP Liv Fondliv med oförändrade villkor. I samband med fusionen kommer SPP Fondliv att byta namn till SPP Pension & Försäkring AB (publ). Nytt förlagslån SPP Liv har under våren emitterat ett nytt externt förlagslån om 700 miljoner kronor på den svenska marknaden. Lånet är noterat på NASDAQ OMX:s obligationsmarknad. Samtidigt återbetalades två interna förlagslån som ingick i kapitalbasen och tillsammans utgjorde miljoner kronor. Förändring i fastighetsportföljen Under maj månad skedde två större transaktioner i SPP Livs fastighetsportfölj. SPP Liv förvärvade en hotellfastighet på Arlanda med Nordic Choice som huvudsaklig hyresgäst. Köpeskillingen uppgick till 1,1 miljard kronor. Under perioden avyttrade SPP Liv även aktieinnehavet i det skogsägande bolaget Bergvik Skog. Försäljningssumman var 1,2 miljard kronor. Beståndsöverlåtelse SPP Liv har sedan tidigare beslutat att lämna den kommunala pensionsmarknaden avseende administration och förmånsbestämda pensionsförsäkringar. Under såldes SPP Liv Pensionstjänst AB och i mars 2014 överläts ett försäkringsbestånd om 1,4 miljard kronor till KPA Pension. Resultat och ekonomisk ställning Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 552 (362) miljoner kronor för perioden januari till juni Koncernens resultat före skatt uppgick till 567 (371) miljoner kronor. Resultatet förklaras i stor utsträckning av starkt finansiellt resultat. Fallande räntor och gynnsam marknadsutveckling har givit god avkastning vilket medförde avkastningsdelning. Bokförd periodiserad avkastningsdelning är latent. Svag eller negativ utveckling under andra halvåret 2014 kan därmed medföra att avkastningsdelningen minskar eller uteblir. Förvaltningskostnadsprocenten för SPP Liv uppgick till 0,5% (0,5%). Konsolideringskapital, SPP (moderbolaget) mkr Eget kapital Förlagslån Summa Solvenskvot, SPP (moderbolaget), mkr Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 2,11 2,62 Solvenskvoten uppgick per sista juni till 2,11 (2,62). Minskningen beror främst på den nya solvenskurvan som infördes av Finansinspektionen den 31 december och bolagets nya förlagslånestruktur. Dessa båda faktorer påverkade solvenskvoten negativt med 0,27 respektive 0,25. Kapitalbasen var 7,7 (9,4) miljarder kronor och den erforderliga solvensmarginalen uppgick till 3,6 (3,6) miljarder kronor. Alternativ resultaträkning Alternativ resultaträkning 2014 Helår Administrationsresultat Riskresultat Finansiellt resultat Övrigt resultat Periodens resultat Premieinkomst Premieinkomsten under första halvåret 2014 uppgick till (1 342) miljoner kronor. Aktieutdelning I maj 2014 lämnades en aktieutdelning på 700 miljoner kronor. SPP Livförsäkring AB (publ) 2

3 Administrationsresultat Administrationsresultatet uppgick till 55 (93) miljoner kronor. Administrationsintäkterna minskade med 13 procent och kostnaderna minskade med fyra procent. Kapitalavgifter minskade med 19 miljoner kronor till följd av minskat förvaltat kundkapital. Kundernas kapital minskade till följd av att försäkringsutbetalningarna överskred premierna, genomförd beståndöverlåtelse till KPA Pension samt att kunder valde att flytta sitt kapital till fondförsäkring. Övriga intäkter minskade i och med försäljningen av SPP Liv Pensionstjänst AB. Under första halvåret ingick intäkter om 15 miljoner kronor från den sålda verksamheten. Under första halvåret ingick provisionsintäkter om 8 miljoner kronor i Övriga intäkter. Avtalen för dessa provisionsintäkter har överlåtits till SPP Fondliv per 1 januari Administrationsresultat 2014 Helår - Kapitalavgifter Premieavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Summa Riskresultat Resultatet under övrigt beror främst på två engångseffekter i form av en justering av bolagets försäkringstekniska avsättningar om 46 miljoner kronor samt en upplösning av tidigare avsättningar för poolingaffären om 27 miljoner kronor. Riskresultat 2014 Helår Livsfallsresultat Dödsfallsresultat Sjukresultat Återförsäkring Pooling Övrigt Summa Finansiellt resultat Finansiella tillgångspriser hade en stark utveckling under det första halvåret, för mer information se avsnitt Kapitalavkastning på nästa sida. Avkastningsdelningen som uppstår när avkastningen når upp till fastställda räntegarantier uppgick för halvåret till 289 (25) miljoner kronor. Periodiseringen av den förväntade indexeringsavgiften i det förmånsbestämda försäkringsbeståndet uppgick till 85 (66) miljoner kronor. Förändringen i latent kapitaltillskott uppgick till -59 (92) miljoner kronor och avkastning på kapital avsatt för latent kapitaltillskott blev 18 (22) miljoner kronor. Övriga resultaposter inom det finansiella resultatet bidrog med 29 (-8) miljoner kronor. Finansiellt resultat Jan-jun 2014 Helår Erhållen avkastningsdelning Indexeringsavgift Förändring av kapitaltillskott Övrigt Summa Övrigt resultat Övrigt resultat ökade till 69 (40) miljoner kronor. Resultatet från överlåtelsen av försäkringsbeståndet till KPA Pension uppgick till 21 miljoner kronor under första halvåret Lägre räntekostnad för det nya förlagslånet jämfört med de två nyligen inlösta förlagslånen är den andra anledningen till det bättre resultatet. Uttag av avkastningsskatt redovisas under övrigt resultat. Övrigt resultat 2014 Helår Avkastning på eget kapital Resultat vid försäljning av dotterbolag Resultat vid överlåtelse av försäkringsbestånd Räntekostnader på förlagslån Avkastningsskatt Uttagen avkastningsskatt Summa SPP Livförsäkring AB (publ) 3

4

5 Rapport över totalresultat i sammandrag KONCERNEN Not jan jun 2014 jan jun jan dec Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Återbäring och rabatter Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Rapport över övrigt totalresultat Not jan jun 2014 jan jun jan dec Periodens resultat Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen Aktuariella vinster och förluster Skatt på aktuariella vinster och förluster Värdeförändring, rörelsefastighet Övrigt totalresultat som tillfaller kunder Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Moderbolagets aktieägare - andel av periodens resultat Innehav utan bestämmande inflytande - andel av periodens resultat Moderbolagets aktieägare - andel av periodens totalresultat Innehav utan bestämmande inflytande - andel av periodens totalresultat SPP Livförsäkring AB (publ) 5

6 Balansräkning i sammandrag KONCERNEN Not Tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag - - Lån till koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Lån till intresseföretag Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Övriga finansiella tillgångar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring 4 3 Skattefordran Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella anläggningstillgångar 0 0 Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 2 8 Förutbetalda provisionskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SPP Livförsäkring AB (publ) 6

7 Balansräkning i sammandrag, fortsättning KONCERNEN Not Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Aktiekapital (2 000 aktier med nominellt belopp kronor) Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 1 25 Summa eget kapital Efterställda skulder Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Oreglerade skador Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring Andra avsättningar Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring 3 2 Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder SPP Livförsäkring AB (publ) 7

8 Rapport över förändring i eget kapital KONCERNEN Aktiekapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa Transaktioner med aktieägare Erhållet aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag, brutto Lämnad utdelning Summa Utgående balans per 31 december Aktiekapital Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa Transaktioner med aktieägare Erhållet aktieägartillskott Lämnad utdelning Summa Utgående balans per 30 juni Bundet eget kapital i koncernen uppgår till 200 miljoner kronor vilket är bolagets aktiekapital. Fritt eget kapital i koncernen uppgår till miljoner kronor vilket är summan av balanserat resultat och årets resultat. SPP Livförsäkring AB (publ) 8

9 Kassaflödesanalys KONCERNEN Löpande verksamhet Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet: Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Förändring kapitaltillskott Förändring oreglerade skador Betald inkomstskatt Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder: 0 Likvidreglering koncernbidrag Placeringstillgångar Skuld försäkring med garanterad ränta Övriga skulder exklusive försäkringsskulder Övrigt Kassaflöde av löpande verksamhet Investeringsverksamhet Likvidreglering vid överlåtelse av försäkringsbestånd Kassaflöde av investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Utdelning till aktieägare Återbetalning förlagslån Emission förlagslån Erhållna aktieägartillskott 55 - Kassaflöde av finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid periodens slut 1) ) Som Kassa och bank i balansräkningen redovisas medel som koncernen direkt förfogar över. Kassa och bank som ingår som en del i kapitalförvaltningen och som företaget endast indirekt förfogar över redovisas som placeringstillgångar under rubriken Övriga finansiella tillgångar. SPP Livförsäkring AB (publ) 9

10 Resultaträkning i sammandrag moderbolaget Not jan jun 2014 jan jun jan dec Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Återbäring och rabatter Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat SPP Livförsäkring AB (publ) 10

11 Balansräkning i sammandrag moderbolaget Not Tillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Lån till koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Övriga finansiella tillgångar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring 4 3 Skattefordran Övriga fordringar Andra tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 2 8 Förutbetalda provisionskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SPP Livförsäkring AB (publ) 11

12 Balansräkning i sammandrag, fortsättning moderbolaget Not Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Aktiekapital (2 000 aktier med nominellt belopp kronor) Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Efterställda skulder Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Oreglerade skador Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring Andra avsättningar Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring 3 2 Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder SPP Livförsäkring AB (publ) 12

13 Rapport över förändring i eget kapital MODERBOLAGET Aktiekapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Årets resultat Transaktioner med aktieägare Lämnad utdelning Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 decembr Aktiekapital Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Transaktioner med aktieägare Lämnad utdelning Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 30 juni SPP Livförsäkring AB (publ) 13

14 Kassaflödesanalys moderbolaget Löpande verksamhet Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Förändring kapitaltillskott Förändring oreglerade skador Betald inkomstskatt Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder: Likvidreglering koncernbidrag Placeringstillgångar Skuld försäkring med garanterad ränta Övriga skulder exklusive försäkringsskulder Övrigt Kassaflöde av löpande verksamhet Investerings verksamhet Likvidreglering vid överlåtelse av försäkringsbestånd Kassaflöde av investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Utdelning till aktieägare Återbetalning förlagslån Emission förlagslån Kassaflöde av finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid periodens slut 1) ) Som Kassa och bank i balansräkningen redovisas medel som företaget direkt förfogar över. Kassa och bank som ingår som en del i kapitalförvaltningen och som företaget endast indirekt förfogar över redovisas som placeringstillgångar under rubriken Övriga finansiella tillgångar. SPP Livförsäkring AB (publ) 14

15 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med bestämmelserna i IAS 34, Delårsrapportering, Lag 1995:1560 om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS:2008:26) för koncernen. Finansinspektionens rekommendation RFR 2 samt internationella redovisningsstandarder, med vissa begränsningar, tillämpas. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tilllämpats som i årsredovisningen och i låneprospektet (daterat 25 april 2014) i samband förlagslånenoteringen på NASDAQ OMX:s obligationsmarknad. Årsredovisningen och prospektet finns att läsa på Koncernredovisning SPP Livförsäkring AB (publ) upprättar koncernredovisning från och med 2014 med anledning av att bolaget tagit upp ett nytt förlagslån på den svenska marknaden. Bolaget har därmed blivit publikt och omfattas därför av de regler som gäller på svenska börsen. Bolaget har tidigare med stöd av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 7 kap 3 inte upprättat koncernredovisning då SPP Liv ingår i Storebrand Livsforsikring AS koncernredovisning. Not 2 Risker och riskhantering SPP Liv är främst exponerat för finansiella marknadsrisker, försäkringsrisker samt operativa risker. En mer utförlig beskrivning av SPP Livkoncernens riskhantering, som i alla väsentliga delar är oförändrad under 2014, finns i prospektet inför förlagslånsnoteringen, daterat den 25 april 2014 och årsredovisningen. Båda dokumenten finns att läsa på Solvens II Både SPP Livkoncernen och Storebrand ASA arbetar med att anpassa sig till det nya solvensregelverk som kommer att gälla från och med den 1 januari SPP Liv omfattas även av Finansinspektionens förberedande riktlinjer inför Solvens II. Not 3 Värdering av finansiella instrument till verkligt värde Koncernen klassificerar finansiella instrument som värderas till till verkligt värde i tre olika nivåer, som beskrivs nedan. Nivåerna uttrycker olika grader av likviditet och olika mätmetoder. En utförligare beskrivning av SPP Livs olika placeringsslag och värderingsprinciper finns att läsa i årsredovisningen och i låneprospektet (se Nivå 1: Finansiella instrument värderade till noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar Denna kategori omfattar börsnoterade aktier som under de senaste tre månaderna har haft en genomsnittlig daglig omsättning som uppgår till cirka 20 miljoner kronor eller mer. Aktier anses på grundval av detta vara tillräckligt likvida för att omfattas av denna nivå. Obligationer, certifikat eller liknande instrument som utfärdats av stater klassificeras i allmänhet som nivå 1. Även standardiserade aktiederivat och ränteterminer omfattas av denna nivå. Nivå 2: Finansiella instrument värderade utifrån annan observerbar marknadsdata än den som omfattas av nivå 1 I denna kategori ingår finansiella instrument värderade utifrån marknadsdata som kan vara direkt observerbara eller indirekt observerbara. Marknadsdata som är indirekt observerbara innebär att priserna kan härledas från observerbara marknader. Nivå 2 omfattar aktier eller liknande instrument för vilka marknadspriser finns tillgängliga, men där aktieomsättningen är alltför begränsad för att uppfylla kriterierna för nivå 1. Normalt har aktierna på denna nivå handlats under den senaste månaden. Obligationer och liknande instrument klassificeras i allmänhet på denna nivå. Ränte- och valuta swappar, icke-standardiserade ränte- och valutaderivat klassificeras som nivå 2. Fonder klassificeras i allmänhet som nivå 2 och omfattar aktie-, ränte- och hedgefonder. Nivå 3: Finansiella instrument värderade utifrån marknadsdata som inte är observerbara enligt nivå 2 Aktier klassificerade som nivå 3 omfattar främst investeringar i onoterade/privata företag. Detta innefattar investeringar i skog, fastigheter och infrastruktur. Private Equity är i allmänhet genom direkta investeringar eller investeringar i fonder klassificerade som nivå 3. De typer av värdepapper som klassificeras på nivå 3 diskuteras nedan med hänvisning till typ av värdepapper och värderingsmetod. Koncernen anser att värderingen utgör en bästa uppskattning av värdepapprets marknadsvärde. SPP Livförsäkring AB (publ) 15

16 Not 3 Värdering av finansiella instrument till verkligt värde, fortsättning Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Summa Byggnader och mark Investeringsfastigheter Fastighet för eget bruk Summa Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar Aktier Fondandelar Private Equity fonder Summa Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning Stat och kommun (emitterade/garanterade) Företagsobligationer Bostadsobligationer Multinationella organisationer Obligationsfonder Summa Derivat Räntederivat Valutaderivat Summa varav derivat med positivt marknadsvärde varav derivat med negativt marknadsvärde Summa värdering av finansiella instrument till verkligt värde Summa värdering av finansiella instrument till verkligt värde Flytt mellan nivå 1 och nivå 2 1) Från nivå 1 till nivå 2 Från nivå 2 till nivå 1 Aktier och andelar 3 66 Summa Summa ) Överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 beror på ändrad handelsvolym. Specifikation av innehav i nivå 3 Investerings-fastigheter Aktier och andelar i intresse- Fastighet för eget bruk företag Aktier Fondandelar Private Equity fonder Företagsobligationer Ingående balans Netto vinst/förlust Köp Försäljning Annat 2) Utgående balans ) Aktier: En aktie är suspenderad och tre aktier är ej längre börsnoterade. Företagsobligationer: Värderas till parränta. Fondandelar: En fond har inte haft någon omsättning sedan december SPP Livförsäkring AB (publ) 16

17 Not 3 Värdering av finansiella instrument till verkligt värde, fortsättning Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Summa Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar Aktier Fondandelar Private Equity fonder Summa Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning Stat och kommun (emitterade/garanterade) Företagsobligationer Bostadsobligationer Multinationella organisationer Obligationsfonder Summa Derivat Räntederivat Valutaderivat Summa varav derivat med positivt marknadsvärde varav derivat med negativt marknadsvärde Summa värdering av finansiella instrument till verkligt värde Summa värdering av finansiella instrument till verkligt värde Flytt mellan nivå 1 och nivå 2 1) Från nivå 1 till nivå 2 Från nivå 2 till nivå 1 Aktier och andelar 3 66 Summa Summa ) Överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 beror på ändrad handelsvolym. Specifikation av innehav i nivå 3 Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Aktier Fondandelar Private Equity fonder Företagsobligationer Ingående balans Netto vinst/förlust Köp Försäljning Annat 5) Utgående balans ) Aktieägartillskott om 628 miljoner kronor har tillkommit under året. SPP Livförsäkring AB (publ) 17

18 Not 3 Värdering av finansiella instrument till verkligt värde, fortsättning Koncernen Känslighetsanalys Placeringar i finansiella instrument som klassificerats som tillhörande nivå 3 är i sin helhet placeringar som investerats för försäkringstagarnas räkning. Värdeförändringar på dessa investeringar har därför endast en mindre påverkan på bolagets resultat. Investeringsfastigheter och fastighet för eget bruk Värderingen av investeringsfastigheter och fastighet för eget bruk är genomförd av externa värderare. Värderingen är särskilt känslig för förändring av avkastningskrav och osäkerhet i framtida kassaflöden. En ändring med 0,25 procent i avkastningskravet medför en värdeförändring med i genomsnitt 3 procent. Ändring i avkastningskrav Ökning 0,25 procent Minskning 0,25 procent Ökning/minskning i verkligt värde per 30 juni Aktier och andelar i intresseföretag och aktier SPP Livs aktier och andelar i intresseföretag och aktier i nivå 3 avser främst skogsinvesteringar vilka kännetecknas av mycket långa kassaflöden. Det föreligger en osäkerhet om hur de framtida intäkts- och kostnadsströmmarna kommer att utvecklas, även om förutsättningarna är baserade på erkända källor. Värderingen av skogsinvesteringar är särskilt känslig beroende på vilken diskonteringsränta som läggs till grund för värderingen. Bolaget baserar sin värdering på externa marknadsvärderingar som använder marknadsmässiga avkastningskrav. En ändring av avkastningskravet med 0,25 procent innebär en förändring av värdet med 3,75 procent. Värdeändring vid ändrad diskonteringsränta Ökning 0,25 procent Minskning 0,25 procent Ökning/minskning i verkligt värde per 30 juni Fondandelar och private equtiy fonder Private equity investeringar görs främst genom onoterade företag, där det inte finns några observerbara marknadspriser. Stora delar av portföljen prissätts mot jämförbara börsnoterade företag, medan mindre delar av portföljen är börsnoterade företag, medan mindre delar av portföljen är börsnoterade. Värderingen av private equity portföljen kommer därför att vara känsliga för svängningar på världens aktiemarknader. Fondandelar i nivå 3 värderas på motsvarande sätt som privat equity investeringar. Värderingen är därför känslig för svängningar i globala aktiemarknaden. Portföljen har en uppskattad beta mot MSCI World på cirka 0,5. Ändring MSCI World Ökning 10 procent Minskning 10 procent Ökning/minskning i verkligt värde per 30 juni SPP Livförsäkring AB (publ) 18

19 Not 4 Efterställda skulder Lånebelopp miljoner kronor Tidpunkt för låneupptagning Räntevillkor juli månader stibor + 2 procent augusti månader stibor + 2 procent februari månader stibor + 2,35 procent Summa Efterställda skulder avser ett evigt förlagslån som först kan återbetalas efter 5 år. Nominellt belopp uppgår till 700 miljoner kronor. Not 5 Upplysningar om närstående En beskrivning av den typ av närståendetransaktioner som förekommer mellan SPP Liv och närstående samt SPP Livs definition av närstående framgår av årsredovisningen för år, i not 41. Inga väsentliga förändringar har skett mellan SPP Liv och närstående fysiska och juridiska personer under Nedan beskrivs väsentliga engångstransaktioner under Under första halvåret 2014 slutamorterade Storebrand Holding AB hela sitt lån till SPP Liv uppgående till totalt miljoner kronor som togs i samband med att Storebrand Holding AB förvärvade samtliga aktier i SPP Fondliv från SPP Liv. I samband med att SPP Liv upptog ett externt förlagslån om 700 miljoner kronor i februari 2014 (notering i april), slutamorterades det interna förlagslånet uppgående till miljoner kronor till Storebrand Holding AB. SPP Liv lämnade i april en utdelning uppgående till 700 (600) miljoner kronor till Storebrand Holding AB. I juni lämnades aktieägartillskott till SPP Fastigheter AB och till Euroben Life & Pension Ltd om 179 respektive 15 miljoner kronor. Not 6 Livförsäkringsavsättningar Koncernen och moderbolaget 2014 Helår Ingående balans Inbetalningar Utbetalningar Tilldelad avkastning Riskpremier och riskkostnader Uttag skatt Avgifter Övriga förändringar Avgår villkorad återbäring Utgående balans SPP Livförsäkring AB (publ) 19

20 Not 7 Segment I SPP Livkoncernen följs verksamheten upp per segment. Försäkring omfattar de svenska 1-åriga riskprodukterna. Här ingår sjukförsäkring, premiebefrielse och sjukvårdsförsäkring. Garanterad pension består av produkter som omfattas av långsiktigt sparande till pension, där kunderna har en garanterad förmån. Den utgörs huvudsakligen av tjänstepensioner som förekommer både i form av premiebestämda och förmånsbestämda försäkringar, men även i mindre omfattning av pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. I segmentet Övrigt ingår avkastningen på eget kapital i SPP Liv samt resultat från övriga dotterbolag. Alternativ resultaträkning 1 jan 30 jun jan 30 jun Försäkring Garanterad pension Övrigt Summa Försäkring Garanterad pension Övrigt Summa Summa intäkter Summa kostnader Administrationsresultat Riskresultat Finansiellt resultat Övrigt resultat Resultat före skatt SPP Livförsäkring AB (publ) 20

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

Folksam. Delårsrapport Januari Juni 2014 Folksam ömsesidig livförsäkring

Folksam. Delårsrapport Januari Juni 2014 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam Delårsrapport Januari Juni 2014 Folksam ömsesidig livförsäkring 2 Folksam ömsesidig livförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) avger

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 RESULTATRÄKNING, koncern 12 BALANSRÄKNING, koncern 13 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, koncern 15 RESULTATRÄKNING, moderbolag

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20)

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20) 1 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 4 Resultatanalys 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Sammandrag över förändringar i Eget Kapital 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer