Styrelsen för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr får härmed avge. Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Styrelsen för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr får härmed avge Årsredovisning 2008 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0) Göteborg Telefax Internet + 46 (0)

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Allmänt om verksamheten... 3 Produkter/ Medlemmar... 3 Ägarförhållanden... 4 Resultatet...4 Vinstdelning... 4 Information om risker och osäkerhetsfaktorer... 4 Ledning/Styrelse Revisor Femårsöversikt... 6 Förslag till vinstdisposition... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Redogörelse för förändringar i eget kapital... 9 Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Upplysningar om risker Not 3 Kapitalavkastning, intäkter Not 4 Driftskostnader Not 5 Skatt Not 6 Övriga skulder

3 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten VFF Fondförsäkring AB (VFO), orgnr , fick koncession av Finansinspektionen att bedriva fondförsäkringsverksamhet under I september 2007 satte moderbolaget, Volvoresultats Försäkringsförening (VFF), org.nr , in aktiekapitalet och därmed var bolaget bildat. Versamheten startade dock först under maj månad Bolaget bildades för att även kunna erbjuda medlemmarna i Volvoresultats Försäkringsförening ett fondalternativ till de redan befintliga traditionella försäkringarna. Målet är att kunna erbjuda attraktiva fonder med låga avgifter och att tillhandahålla fondförsäkringar i den administration som redan finns för den traditionella verksamheten. Fonder Carlson Fonder AB har för VFOs räkning satt upp de fem fonder som kommer att erbjudas KOMBI Aktiefond Sverige KOMBI Aktiefond Utland KOMBI Blandfond KOMBI Obligationsfond KOMBI Penningmarknadsfond Kombi har varumärkesregistrerats av VFO och kommer att vara namnet på fonderna. När det gäller de tre första fonderna är det tre unika fonder som är sammansatta endast för VFOs räkning. De två räntefondernas kommer att bestå av redan befintliga fonder hos Carlson Fonder AB. Kombi Blandfond kommer att vara en mix av aktie och räntefond. Denna fond kommer vara defaultvalet för de försäkringstagare som inte gör ett aktivt val. Carlson Fonder AB är ägare av fonderna och formellt beslutsfattande när det gäller innehållet. Förslag till innnehållet i aktie och utlandsfonden samt allokering av blandfonden lämnas av VFO. Produkter/ Medlemmar Verksamheten består av 2 produkter/avdelningar. Medlemskretsen är den samma som finns i de traditionella försäkringarna hos VFF. Pluspension är en privat pensionsförsäkring dit medlemmarna själva betalar in premier. Möjlighet finns också att avsätta sin vinstandel från Stiftelsen Volvoresultat eller Stiftelsen PV-Resultat som premieinbetalning. Berättigade till inträde är anställd i Volvo Personvagnar eller Volvokoncernen samt maka/make/sambo till medlem. Volvo Företagspension är en tjänstepensionsförsäkring i enlighet med ett lokalt kollektivavtal inom de båda koncernerna. De ordinarie premien är ett fast månadsbelopp som erläggs en gång per år från företagen. Utöver ordinarie premier kan även avsättning av tidbank göras till Volvo Företagspension. 3

4 Antal melemmar och försäkringar Medlemmar Försäkringar PLUSPension Volvo Företagspension För PLUSpensions registrerades de första fondförsäkringarna i samband med utskiftningen av PV-resultatsvinstandelar. För Volvo Företagspension registrerades de första fondförsäkringarna i samband med tidbanksväxling. Fr o m 2a kvartalet2009 kommer även intern flytt från motsvarande produkter i traditionell försäkring att tillåtas. Ägarförhållanden VFF Fondförsäkring AB ägs till 100 % av Volvoresultats Försäkringsförening. Bolaget har sitt säte i Göteborg, Sverige. Därmed ingår VFO i koncern med VFF. Koncernredovisningen görs i moderbolaget. Resultatet Resultaträkningen Årets resultat består av ränteintäkter från bankkonto samt kostnader för revision. Kostnader som uppstår i samband med utvecklande av försäkringssystemet som skall hantera fondförsäkringarna har bokats upp som immateriella tillgångar. Skatt 2008 visade ett negativt resultat därför ingen skatt redovisades. Vinstdelning VFO är ett vinstutdelande bolag där överskottet tillfaller moderbolaget. Dock finns en klausul att om oskäliga vinster uppstår ska dessa tillfalla försäkringstagarna i VFO i form av återbäring. Utdelningspolitiken lyder enligt följande: - Summan av STIBOR 12 månader fastställd per den första bankdagen i det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig och en marginal om tre procentenheter beräknat på det genomsnittliga aktiekapital under nämnda räkenskapsår, och - Den årliga ökningen ( i procentenheter) av index (OMX Stockholm 30 (OMXS30-P1) på Nordiska Börsen under det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig multiplicerat med det genomsnittliga aktiekapitalet för bolaget under nämnda räkenskapsår. Om sedan vinstmedel återstår sedan reserveringar har skett och sedan utdelning meddelats inom givna ramar får styrelsen tillföra försäkringarna ett tillägg/återbäring, som omfattar max 1/2 av det tillgängliga utrymmet. Resten balanseras till nästa räkenskapsår. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Ett försäkringsbolag står inför olika risker såväl inre, i den egna organisationen, såsom yttre, vad som händer i omvärlden. Båda kan vara svåra att förutse men vetskapen om dess existens 4

5 är av yttersta vikt. I fondförsäkring bär försäkringstagarna placeringsrisk, vilket medför att avtalen har en låg risk. Sammanslaget ska riskerna göra att försäkringsföreningen på alla plan kan garantera sina åtaganden mot försäkringstagarna. Organisatoriska risker VFO har en liten organisation. De anställda finns i VFF och kommer även att hantera fondförsäkringarna. Det innebär en sårbarhet vid sjukdom eller personalomsättningar. Bildandet av dotterbolaget har ökat arbetsbelastningen och trycket på telefonservice. Under året har mycket arbete lagts ner på att gå igenom rutiner i samband med arbetet med att få ett fondförsäkringssystem på plats. Detta arbete fortsätter under 2009 och målet är att ha en fungerande organisation som kan hantera både den traditionella och fondverksamheten. Fondverksamheten med dagliga handel kommer att ställa stora krav på närvaro och att all personal kan hantera de dagliga uppgifterna för att verksamheten ska kunna fungera såväl vid sjukdom som vid semestrar. Att utveckla ett eget system som hanterar fondförsäkringarna är också en risk. En modul har utvecklats och kommer att kopplas på det system som finns idag för hantering av traditionella verksamheter. De båda modulerna ska dela uppgifter såsom persondata och val av försäkringstyp. Under 2008 har mycket resurser lagts på att säkerhetsställa systemet t ex så att NAVkurser, avgiftsuttag m.m blir korrekta. Ett stort arbete har lagts på att säkerhetställa de bokföringsförfaranden som kommer att ske. Där har KPMG konsulterats för att gå igenom transaktionsflöden och avstämningsproblematik. Valet av systemleverantör är Volvo IT och med deras säkerhetsrutiner gör att riskerna för driftsstopp, backup m.m kan minimeras. Finansiella instrument och riskhantering Det egna kapialet har placerats i KOMBI-fonderna. Likviditetsriker Här finns en risk att VFO drar på sig för stora kostnader som har svårt att täckas i ett uppstart skede. Ännu finns inga större upparbetade vinster att ta ifrån. Det kan även uppstå likviditets problem om handelslagret måste köpa upp ett lager för att kunna hantera stora inflöden av inbetalningar från försäkringstagare. 5

6 Femårsöversikt Då verksamheten i företaget startade under 2008 finns ännu ingen 5 årsöversikt. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: - årets resultat tkr Summa tkr Styrelsen föreslår att årets resultat i VFF Fondförsäkring AB balanserar i ny räkning. 6

7 Resultaträkning Resultaträkning 1 januari 31 december Tkr Not Premieinkomster Avgiftsintäkter 1 - Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar - Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren - bär placeringsrisk Värdeökning på fondförsäkringstillgångar - - Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar - - Fondförsäkringsåtagande Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka - livförsäkringstagaren bär placeringsrisk 329 Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

8 Balansräkning Tkr Not Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Andra finansiella placeringstillgångar - - Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper - - Derivat - - Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fondförsäkringstillgångar - - Fordringar Övriga fordringar - - Andra tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Balanserad vinst/förlust 484 Årets resultat Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Fondförsäkringsåtaganden Andra avsättningar Skatter Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga Garantier Inga Övriga ansvarsförbindelser Inga Åtaganden Inga 8

9 Redogörelse för förändringar i eget kapital Tkr Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst/ Förlust Årets resultat Totalt Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Insättning aktiekapital Utgående eget kapital

10 Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Värdeförändrigar försäkringstekniska avsättningar - Värdeförändringar placeringstillgångar - Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet - - Avskrivning av immateriella och materiella tillgångar - - Inkomst skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder Förändring placeringstillgångar, netto - - Förändring övriga rörelsefordringar - - Utbetald återbäring - - Skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från finansierinsverksamhet Nyemission Investeringsverksamheten Förvärv av immaterilla anläggningstillgångar Investering i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Periodens kassaflöde Förändring i likvidamedel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Kassaflödesanalysen visar hur VFO genererar kapital och hur detta kapital används. Likvida medel utgörs av kassa och bank och erhålls via inbetalningar från kunder, försäljning samt utdelningar och räntor från placeringstillgångar. Utbetalning sker av driftskostnader, skatter samt köp av placeringstillgångar. 10

11 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 2008 och avser VFF Fondförsäkring AB (VFO) som är ett fondförsäkringsbolag med säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är M2:7, GÖTEBORG med besöksadress Götaverksgatan 2. Organisationsnummer är VFO är ett fondförsäkringsbolag som administrerar fondförsäkringar för en privat pensions försäkring och en företagsknuten tjänstepensions försäkring för Volvo Personvagnar och Volvokoncernen. VFO är helägt dotterbolag till Volvoresultats Försäkringsförening, organisationsnummer , med säte på samma adress. De finansiella rapporterna i denna årsredovisning avser endast dotternbolaget. Moderbolaget redovisar koncernen i sin årsredovisning. Balansdag är den 31 december 2008 och årsredovisningen avser hela kalenderåret. Lagar och rekommendationer Försäkringsföretagets årsredovisning/koncernredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2006:17) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. Försäkringsföretaget tillämpar sk lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RR 32 och FFFS 2006:17. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Denna årsredovisning innehåller de första fullständiga finansiella rapporterna upprättade i enlighet med lagbegränsad IFRS Förutsättningar vid upprättande av försäkringsföretagets finansiella rapporter VFFs funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att försäkringsföretagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena skall baseras på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ska ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 29 april Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på stämman samma datum. VFF Fondförsäkring AB är ett vinstutdelande dotter bolag till moderbolaget VFF. VFF har rätt till skälig avkastning i form av utdelning. Bolagsordningen för VFF Fondförsäkring AB fastslår att finns det utdelningsbara medel får efter reservsättningar utdelning ske med max belopp mostvarande det högre av: 11

12 Summan av Stibor 12 månader fastställt per den första bankdagen i det ränkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig och en marginal om tre procentenheter beräknat på det genomsnittliga aktiekapitalet under nämnda räkenskapsår. Den årliga ökningen (i procentenheter) av index (OMX Stockholm 30 (OMXS30)-P1)) på Nordiska Börsen under det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig multiplicerat med det genomsnittliga aktiekapitalet för bolaget under nämnda räkenskapsår. Om sedan vinstmedel återstår efter erforderliga reserveringar och utdelning har skett enligt ovan givna ramar får styrelsen tillföra försäkringarna ett tillägg/återbäring, som omfattar maximalt hälften av det tillgängliga utrymmet. Resten balanseras till nästa år. Försäkringsavtal och investeringsavtal Försäkringsavtalen i VFO kommer att klassificeras som investeringsavtal. Redovisning och värdering kommer ske i enlighet med IAS 39 och IAS 18. Hela avtalet kommer att redovisas som finansiellt instrument, dvs ingen uppdelning av risk- och sparkomponenten. Inga avtal kommer att återförsäkras. Intäktsredovisning/Premieinkomst Inbetalningar och uttag bokas direkt mot eget kapital och i resultaträkningen kommer endast de avgifter och kostnader som påverkar försäkringstagarna synas. Försäkringstekniska avsättningar Då alla försäkringar i VFO är fondförsäkringar finns ingen Försäkringsteknisk avsättning. Däremot en skuld till försäkringstagarna som marknadsvärderas. Fondförsäkringsåtagande - Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Skulder avseende investeringsavtal i fondförsäkring redovisas under denna post. Andra avsättningar med syfte att täcka försäkringsrisker redovisas under posten Livförsäkringsavsättning. Skulderna värderas till verkligt värde på de fonder som är kopplade till avtalen. Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen. Det verkliga värdet fastställs med hjälp av aktuella fondvärden som speglar det verkliga värdet på de finansiella tillgångar som finns i de fonder till vilka skulderna är länkade, multiplicerat med antalet andelar som tillräknas försäkringstagaren på balansdagen. Redovisning av kapitalavkastning Kapitalavkastning, intäkter Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter, valutakursvinster (netto). Kapitalavkastning, kostnader Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader och valutakursförluster (netto). Realiserade och orealiserade värdeförändringar För placeringstillgångar som värderas till anskaffningsvärde utgör realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde. För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. Realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas som Övriga intäkter. Orealiserade vinster och förluster redovisas netto per tillgångsslag. 12

13 Skatter Avkastningsskatt Avkastningsskatt är inte en skatt på försäkringsföretagets resultat, utan betalas av bolaget för försäkringstagarnas räkning. Värdet på de nettotillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning belastas med avkastningsskatt som beräknas och betalas varje år. Kostnaden redovisas som skattekostnad. Avkastningsskatt uppstår på de fondföräkringsåtanganden som VFF Fondförsäkring AB har. Inkomstskatt Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. För 2008 års resultat har bolagsskatten beräknats med 28%. Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Övriga separat förvärvade immateriella tillgångar som förvärvas av försäkringsföretaget redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan). I VFO avser de immateriella tillgångarna systemutvecklingskostnader. Avskrivningsprinciper Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioderna omprövas årligen. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: - andra immateriella tillgångar 5 år Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bokslutsdisposition under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, aktier och andra eget kapitalinstrument och räntebärande värdepapper samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder och derivat. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Klassificering och värdering Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument. De instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instruments klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella instrument värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. VFO har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 13

14 Beräkning av verkligt värde Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterade säljkurs. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper Andra finansiella skulder Upplåning samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Not 2 Upplysningar om risker VFOs kommer inte att ha några egentliga försäkringsrisker då all risk ligger på försäkringstagaren. Men ändå blir riskhantering och vetskapen om finansiella och organisatoriska risker viktiga. Risk och riskhantering kommer därför att bli en central del av verksamheten och de beslut som tas. Nedanstående not omfattar en beskrivning av försäkringsföretagets riskhanteringsorganisation samt upplysningar om försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker. Syftet med VFOs riskhanteringsorganisation kommer att bli att identifiera, mäta och styra samtliga risker som företaget är exponerat för. Försäkringsrisker Dödsfallsrisker/Livfallsrisker Inga livsvariga uttag kommer att erbjudas utan endast om man väljer att omvandla försäkringen till traditionell försäkring och då går risken över till VFF. Övriga dödsfall kommer också att konverteras till traditionell försäkring och endast de försäkringar som saknar återbetalningsskydd stannar kvar i VFO. Dessa kommer att avslutas och ackumuleras upp för att årsvis delas ut på försäkringstagare inom gruppen så som tilldelad arvsvinst. Detta minimerar de dödsfallrisker som finns i fondförsäkringen. Då det är de underliggande fondernas värde som utgör försäkringens kapital står försäkringstagaren för all risk och all utbetalning sker på maximalt 20 år, dvs inga livsvariga utbetalningar så detta eliminerar livfallsrisker. Vid utbetalning av pension fördelas försäkringstagarens kapital på önskat antal år som ska betalas t ex 1/60 del. Flyttrisk Pluspensionen kommer att vara tillgänglig för flytt externt medan Företagspensionen endast kommer att omfattas av intern flytträtt. Då Pluspensions fondförsäkring är en nystartad produkt torde rimligheten att försäkringstagaren väljer att flytta sin försäkring under en snar framtid liten. Det finns en risk att den interna omflyttningen blir väsentlig men för att reglera spekulation mellan traditionell respektive fondförsäkring så kommer en intern flyttavgift att tas ut. Operativa risker Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Och väl dokumenterade och inarbetade rutiner. Då verksamheten är nystartad finns det alltid en risk då nya rutiner ska införas och systemet är egenutvecklat. Administration och ekonomi kommer att delas med VFF och där har organisationen väl upparbetade rutiner och interna kontrollfunktioner. Dessa kommer att utnyttjas även av VFO. Den stora risken 14

15 finns dock i det nyutveckalde systemet som ska vara fondförsäkrings reskontran. Att alla funktioner är fullt genomarbetade och testade innan produktionsstart är ett mål för organisationen. Finansiella risker I VFO kan det uppstå olika typer av finansiella risker såsom marknadsrisker och likviditetsrisker Det gäller att inte VFO drar på sig för stora investeringskostander då de likvider som finns tillgängliga är det inbetalda aktiekapitalet. Ännu finns inga upparbetade vinster i bolaget. Aktiekapitalet är investerat i VFOs fonder i och utgör grunden i VFOs handelslager som ska sköta handeln med fondförsäkringstagarna. Här uppstår en sedvanlig risk i hur utvecklingen i fonderna ter sig. VFOs garantibelopp ska aldrig understiga 30 MEUR fastställer verksamhetsplanen, om den gör det får ägaren tillskjuta ytterligare kapital. Not 3 Kapitalavkastning, intäkter Tkr Utdelningar 26 Ränteintäkter 567 Övriga ränteintäkter 845 Realisationsvinster Summa kapitalavkasning intäkter Not 4 Driftskostnader Specifikation av resultatposten driftskostnader Tkr Driftskostnader Summa Ingen personal är anställd i bolaget därav inga personalkostnader. Not 5 Skatt Tkr Periodens skattekostnad 0 Totalt redovisad skattekostnad

16 Skatten avser beräknad skatt på resultatet med 28%. Not 6 Övriga skulder Tkr Övriga skulder 679 Skuld till moderbolaget Summa

17 Ledning/Styrelse VD 2008 Marie Hagstedt. Styrelsen VFOs styrelse har sitt säte i Göteborg och består av 8 ledamöter. Ledamöterna ska vara medlemmar i föreningen. Styrelsen väljs på ordinarie fullmäktigemöten och mandattiden är ett år. Ledamöterna skall representera både Volvo Personvagnar och Volvokoncernen samt LO, Ledarna, Unionen och Akademikerna. Ingvar Andersson, ordförande Lars A Carlsson, sekreterare (to m 26 maj Kenneth Wigrund, sekreterare (fr o m 26 maj) Bengt Adolfsson Mikael Bratt, AB Volvo (t o m 26 maj) Anders Ljungqvist (fr o m 26 maj) Christina Munk-Hemberg, Volvo Personvagnar Dan Lidesköld Glenn Bergström Miroslav Milurovic Anders Ljungqvist som varit företagsrepresentant för AB Volvo slutar sin anställning vid företaget i februari 2009 och lämnar därmed styrelsen. Revisor Revisor har varit auktoriserad revisorn Jan Malm som företräder KPMG. 17

18 Göteborg den 29 april 2009 Ingvar Andersson Ordförande Bengt Adolfsson Glenn Bergström Dan Lidesköld Christina Munk-Hemberg Miroslav Milurovic Kenneth Wigrund Min revisionsberättelse har avgivits den 29 april 2009 Jan Malm Auktoriserad revisor 18

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning...11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning...11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2012 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning...11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...16

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Rapport över förändringar i

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2011 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2012 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2012 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2012, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn Årsredovisning 2012 Sparbanken i Karlshamn är inte som andra banker Att välja bank handlar om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer