TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014"

Transkript

1 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG... 8 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL... 9 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG NOTER ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), ( Trygg-Hansa ), med organisationsnummer , avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Verksamhet Trygg-Hansa tillsammans med dotterbolag bedriver skadeförsäkringsverksamhet främst i Sverige. Verksamheten som bedrivs inom affärsområdena Privat och Företag har huvudsakligen omfattat försäljning av skadeförsäkring till privatpersoner samt till företag och offentlig verksamhet. Ägarstruktur Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till Codan A/S, Köpenhamn, som i sin tur är ett dotterbolag under RSA Insurance Group plc, London (RSA). Förutom dotterbolagen Holmia Livförsäkring, och några vilande dotterbolag, har Trygg-Hansa en filial i USA och en filial i Norge. Filialen i USA är en mindre affärsverksamhet under avveckling som är fullt återförsäkrad. Filialen i Norge hanterar administration i Codans norska försäkringsverksamhet. Den 30 juni 2014 sände Trygg-Hansa en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att verkställa en fusion. Trygg-Hansa ska genom en gränsöverskridande fusion uppgå i Codan Forsikring. Fusionen förväntas kunna genomföras i början Efter fusionen kommer Trygg-Hansa att vara en filial till Codan Forsikring. Periodens resultat och bolagets utveckling Trygg-Hansa redovisar ett resultat före skatt på (484) MSEK. Sjunkande marknadsräntor under första halvåret har gett relativt stor påverkan på resultatet, både positivt och negativt. Kapitalavkastningen ökade till följd av att ränteförändringar gav orealiserade vinster på obligationsportföljen. Samtidigt gav negativa effekter från diskontering av försäkringstekniska avsättningar, en minskning av försäkringsresultatet. Resultat efter skatt uppgick till (372) MSEK. Skadeförsäkringsrörelsen Premievolymen ökade till (5 876) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Samtliga grenar utom Trafikförsäkringar och Företag & Fastighet bidrog till ökningen som totalt uppgick till 1 procent (3 procent). Premieintäkten för egen räkning uppgick till ( 4 562) MSEK, en ökning med 15 (3) procent vilket beror på att avgivna premier minskat sedan ett koncerninternt återförsäkringsprogram dragit ner. Till skadeförsäkringsrörelsen hänförs en del av kapitalavkastningen vars storlek baseras på under året genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den överförda kapitalavkastningen för första halvåret 2014 låg på ungefär samma nivå som förra året. Försäkringsersättningarna för egen räkning på (-2 917) MSEK består dels av in- och utbetalda ersättningar och dels av förändring i avsättning för oreglerade skador. Diskonteringen av försäkringstekniska avsättningar minskade, vilket påverkade försäkringsersättningar negativt med -408 (539) MSEK. Förändringen av diskonteringen är också huvudsakliga orsaken till det negativa avvecklingsresultatet under årets första sex månader. Skadekostnadsprocenten uppgick till 79,2 (64,0) procent. Skadekostnadsprocenten för innevarande år minskade till 65,8 (76,7) procent främst orsakat av färre storskador och för övrigt gynnsamt skadeutfall under första halvåret 2014 jämfört med samma period föregående år. Driftskostnaderna uppgick till 898 (773) MSEK vilket i relation till premieintäkter för egen räkning motsvarar 17,1 (16,9) procent. Kostnaderna för försäljning, IT samt avskrivningar på utvecklingsprojekt har ökat. Sammantaget uppgick skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat till 384 (1 050) MSEK och totalkostnadsprocenten uppgick till 96,3 (80,9) procent. 3

4 Kapitalavkastning Totala kapitalavkastningen uppgick till (-390) MSEK. MSEK Jan Juni Jan - Juni Kapitalavkastning intäkter Orealiserade vinster Kapitalavkastningkostnader Orealiserade förluster Totalavkastning Varav *)Värdeförändring *)Direktavkastning *) I värdeförändringar ingår både orealiserade och realiserade vinster och förluster samt valutaresultat. Värdeökningen är en effekt av sjuknande marknadsräntor under första halvåret, vilket gett ökade värden både på statsobligationer och bostadsobligationer. Under samma period föregående år var förändringen den motsatta då räntenivån ökade kraftigt under första halvåret. Aktieportföljen gav också en viss positiv värdeökning jämfört med en negativ förändring under motsvarande period föregående år. I januari ingick Trygg-Hansa avtal med en extern köpare om försäljning av samtliga aktier i det tidigare helägda dotterbolaget Brädstapeln Fastighets AB. Genom denna försäljning har koncernen sålt kontorsfastigheten på Fleminggatan. Vinsten från försäljningen av aktierna ingår i kapitalavkastningen vilket, tillsammans med värdeförändringar på obligationssportföljen, förklarar ökningen av totala kapitalavkastningen jämfört med föregående år. Under första halvåret har Trygg-Hansa erhållit utdelning om 1,7 MDSEK från det helägda dotterbolaget NIS 2 A/S samt utdelning från dotterbolaget Holmia Liv med 100 MSEK. Samtidigt har aktierna i dotterbolaget NIS 2 A/S skrivits ner med ett belopp motsvarande utdelningen. Balansräkning och finansiell ställning Periodens kassaflöde uppgick till -703 (-1 401). Kassaflödet från löpande verksamheten före betalning av skatt med -247 (-398) MSEK var positivt och uppgick till (128) MSEK. Den finansiella ställningen påverkas positivt av periodens resultat. Samtidigt har eget kapital minskat med betald utdelning till Codan A/S MSEK. Balansomslutningen har ökat något jämfört med årsskiftet. Det beror främst på positiva värdeförändringar och positivt inflöde från försäljningen av fastighetsbolaget. Bolagets kapitalbas uppgår till jämfört med vid årsskiftet och erforderlig solvensmarginal uppgår till (1 532) MSEK. Därmed är solvenskvoten på fortsatt betryggande nivå. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Trygg-Hansa utsätts för olika typer av risker, varav de mest väsentliga är försäkringsrisker, finansiella risker samt operationella risker. Trygg-Hansa har i sin verksamhet infört åtgärder och kontroller för att säkerställa en effektiv riskhantering. Riskhanteringen omfattar alla omständigheter som kan påverka bolagets framtida verksamhet och utveckling. Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskhanteringen och den interna kontrollen samt att utfärda ramar och styrdokument avseende riskhantering och riskkontroll. I årsredovisningen för 2013 finns en mer utförlig beskrivning av Trygg-Hansas risker och hur dessa hanteras. Anpassning till koncernens riskorganisation görs den 1 juli 2014 genom att Financial Control flyttas från Risk & Compliance till Data Management & Quality. I övrigt är riskbeskrivningen oförändrad från årsredovisningen 2013 och inga nya riskområden har tillkommit under första halvåret

5 Upplysningar om närstående Avtal finns om löpande verksamhet mellan bolagen i RSA-koncernen. Det berör verksamheterna i Holmia Livförsäkring, Codan Forsikring och RSA moderbolag. Avtal finns om återförsäkring med bolag i Codankoncernen och med bolagen i RSA-koncernen på marknadsbaserade villkor. Trygg-Hansa har per den 1 januari 2014 beslutat att inte förnya återförsäkringsavtalet med RSA Reinsurance Ireland Ltd. I samband med försäljning av dotterbolaget Brädstapelns Fastighets AB under första kvartalet så fick Trygg- Hansa en återbetalning av det tidigare lånet om 848 MSEK till Brädstapeln. Trygg-Hansa har lämnat utdelning till moderbolaget Codan A/S om MSEK. Dotterbolaget Holmia Liv har lämnat utdelning till Trygg-Hansa om 100 MSEK. Under första halvåret har Trygg-Hansa också erhållit utdelning om 1, 7 MDSEK från det helägda dotterbolaget NIS 2 A/S. Samtidigt har aktierna i dotterbolaget NIS 2 A/S skrivits ner. Inga övriga väsentliga förändringar i de avtal och relationer mellan Trygg-Hansa och närstående bolag, som beskrivits i årsredovisningen för 2013, har skett under perioden. Händelser efter den 30 juni 2014 Det har efter den 30 juni 2014 ej uppkommit händelser som väsentligt påverkat bolagets verksamhet eller finansiella ställning. Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 29 augusti Patrick Bergander Verkställande direktör 5

6 NYCKELTAL jan-juni jan-juni jan-dec MSEK Resultat Premieintäkter, f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, f. e. r Återbäring och rabatter Driftskostnader Övriga intäkter och kostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Periodens resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Kapitalbas efter föreslagen utdelning Erforderlig solvensmarginal Konsolideringskapital efter föreslagen utdelning Konsolideringsgrad efter föreslagen utdelning, % Skadeförsäkringsrörelsen Skadekostnadsprocent, f.e.r. % 79,2 64,0 64,2 Driftkostnadsprocent, f.e.r. % 17,1 16,9 18,0 Totalkostnadsprocent, f.e.r. % 96,3 80,9 82,2 Kapitalförvaltningen Direktavkastningsprocent, % 7,6 1,5 2,8 Totalavkastningsprocent, % 7,8-1,4-1,3 Direktavkastningsprocent är beräknad utifrån periodens direktavkastning (intäkter och kostnader avseende utdelningar, ränteintäkter, räntekostnader, kapitalförvaltningskostnader och fastighetsförvaltningsnetto) i förhållandet till det genomsnittliga värdet på Placeringstillgångar, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring samt kassa bank och upplupen ränta. Totalavkastningsprocent är beräknad utifrån periodens totalavkastning d v s direktavkastning plus värdeförändring (valutaresultat, realisationsresultat och orealiserat resultat) i förhållandet till det genomsnittliga värdet på Placeringstillgångar, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring samt kassa bank och upplupen ränta. 6

7 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG jan-juni jan-juni jan-dec MSEK Teknisk redodvisning av skadeförsäkringsrörelsen Premieintäkter, f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, f. e. r Driftskostnader Övrigt Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, inklusive orealiserade värdeförändingar Kapitalavkasting överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övrigt Resultat före bokslutsdispsitioner och skatt Bokslutsdisposition Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT jan-juni jan-juni jan-dec MSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat PERIODENS TOTALRESULTAT

8 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Tillgångar Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Fordringar Andra tillgångar Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Andra avsättningar Depåer från återförsäkrare Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

9 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Bundet kapital Fritt eget kapital MSEK Aktiekapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Eget kapital vid ingången av Vinstdisposition Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med ägare Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med ägare Utdelning Eget kapital vid slutet av Eget kapital vid ingången av Vinstdisposition Fusionsdifferens, Sveland Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med ägare Utdelning Eget kapital vid slutet av Eget kapital vid ingången av Vinstdisposition Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med ägare Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med ägare Utdelning Eget kapital vid slutet av

10 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG MSEK Jan Jun Jan Jun Jan Dec Den löpande verksamheten Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från Investeringsverksamheten Kassaflöde från Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Tillkommer fusion av verksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut

11 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Företagsinformation Denna delårsrapport för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag AB (publ) avges per 30 juni Trygg-Hansa är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm och huvudkontor i Stockholm. Trygg-Hansa bedriver skadeförsäkringsverksamhet. Överensstämmelse med normgivning och lag Delårsrapporten har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, FFFS 2008:26 samt ändringar med tilläggsförfattningar. Enligt inspektionens allmänna råd tillämpas så kallad lagbegränsad IFRS. Med lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser från tillämpningen som Finansinspektionen angivit. Dessa avvikelser innebär bland annat att Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Nya och ändrade IFRS och tolkningar med tillämpning under 2014 Nya och ändrade standarder och tolkningar som trätt i kraft har inte haft någon väsentlig inverkan på denna delårsrapport Grunder för konsolidering Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till Codan A/S, Köpenhamn som i sin tur är ett dotterbolag till RSA Insurance Group plc, London (RSA) no RSA upprättar koncernredovisning enligt full IFRS. Trygg-Hansa följer så kallad lagbegrändad IFRS vid upprättande av årsredovisning. Med hänsyn till att RSA upprättar koncernredovisning har Trygg-Hansa ej upprättat koncernredovisning i enlighet med undantagsregeln i ÅRFL 7:2. 11

12 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Ledning Styrelse David Weymouth, Ordförande Vanessa Evans,styrelseledamot Fabrizio Moscone, styrelseledamot Synnöve Trygg, styrelseledamot Richard Houghton, styrelseledamot Patrick Bergander, styrelseledamot och verkställande direktör Lena Darin, arbetstagarrepresentant Claes Hansson, arbetstagarrepresentant Lola Telin, arbetstagarrepresentant Revisorer Av bolagsstämman valda revisorer KPMG AB Ägare Codan A/S, Köpenhamn äger samtliga aktier i Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ). Codan A/S är i sin tur ett helägt dotterbolag under RSA Insurance Group plc London (RSA). Adress till bolaget Trygg-Hansa SE Stockholm Sverige Besöksadress Fleminggatan 18 Telefon Org-nr Codan RSA Insurance Group 12

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer 10-6875 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 22 juli 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes Detta dokument utgör ett tillägg

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda.

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda. '()**+ % % %% %% % %,-+'( * Förvaltningsberättelse... 2 Rapport över resultat... 4 Rapport över totalresultat... 4 Rapport över finansiell ställning... 5 Rapport över kassaflöden... 6 Rapport över förändringar

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer