Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp måndag den 25 augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp 09.00-14.00 måndag den 25 augusti 2014"

Transkript

1 Omtentamen i Försäkringsredovisning 7.5 hp måndag den Tillåtna hjälpmedel Räknare Leonardz&Blomqvist (Redovisningens grunder) Livhäfte - föreläsningsbilder till liv-delen. Björn Palmgren: Försäkringsekonomi. Studentlitteratur. Om tentamen Tentamen består av fem uppgifter om 20 poäng vardera, sammanlagt 100 poäng. Preliminära betygsgränser är E 50, D60, C 70, B 80, A 90 poäng. Resonemang ska vara klara och tydliga. Börja varje uppgift på nytt papper (skriv bara på en sida). Numrera varje blad med uppgift och bladordning. Skriv ditt kodnummer på varje blad du lämnar in (men inget namn!). Olika lärare kommer att bedöma dina lösningsförslag på olika uppgifter. Författare Uppgift 1: Bino Catasús och Roland Almqvist Uppgift 2: Alexander Dollhopf och Artur Chmielewski Uppgift 3: Alexander Dollhopf och Artur Chmielewski Uppgift 4: Esbjörn Ohlsson Uppgift 5: Esbjörn Ohlsson Återlämning och betyg Resultat meddelas i kursens forum inom tre veckor (anonymt, dvs endast kodnummer, inga namn anteckna därför ditt kodnummer). I kursens forum meddelas också när och var tentorna finns tillgängliga för återlämning på institutionen.

2

3 Uppgift 1 (max 20 poäng) Redovisningens grunder (RA & BIC) Företaget RandB AB som säjer discoutrustning på nätet hade följande balansräkning 31/ : Anläggningstillgångar tsek Eget kapital tsek Inventarier 120 Bundet eget kapital 100 Fritt eget kapital 300 Omsättningstillgångar Färdiglager 50 Skulder Kundfordringar 25 Banklån 75 Kassa 319 Leverantörsskulder 15 Tillgångar totalt 214 Skulder o Eget kapital 214 RandB AB arbetar med skattesatsen 0% både vad gäller moms och lönebikostnader. Under januari 2014 skedde följande sju händelser I. RandB betalade tillbaka alla sina banklån II. RandB säljer sina Inventarier för 120 tsek den 1/1. De får pengarna kontant. III. Alla RandB:s kunder betalade sina fakturor till företaget under januari. IV. RandB betalade ut aktieutdelningen på 150 tsek 15/1 V. RandB köpte in discokulor som de ska sälja vidare för 200 tsek den 22/1. RandB betalade kontant. VI. RandB:s leverantörsskulder var till en IT-leverantör. Genom en lyckad förhandling lyckades RandB skjuta betalningskraven framför sig. IT-leverantören förväntar sig dock betalningen den 15/2. VII. RandB köpte in en LP-skiva signerad av bröderna Gibb (Barry, Robin och Maurice) för 5 tsek. De bokför LP-skivan som ett konstverk med evig livslängd. Om Du ignorerar skatter och räntor: a) Hur stort är RandB:s resultat efter januaris slut? (5p) b) Hur stort är RandB:s tillgångar efter januaris slut? (5p) (V.G.V!)

4 (Forts Uppgift 1) Företaget Ekonomi och styrning AB uppvisar följande prognostiserade resultat- och balansbudgetar. Resultaträkning Rörelsens intäkter 3750 Rörelsens kostnader Rörelsens resultat 1250 Ränteintäkter 420 Räntekostnader -245 Resultat efter finansiella poster 1425 Balansräkning Anläggningstillgångar 6250 Eget kapital 2500 Omsättningstillgångar 1250 Skulder 5000 Summa c) Rita upp ett komplett DuPont-schema med hjälp av informationen från resultat- och balansbudgeten och räkna ut företagets prognostiserade vinstmarginal före räntekostnader, kapitalomsättningshastighet samt räntabilitet på totalt kapital. (5p) d) Räkna ut den prognostiserade räntabiliteten på eget kapital med hjälp av hävstångsformeln. (5p)

5 Uppgift 2 (max 20 poäng) Liv (AD och AC) Ett nystartat försäkringsbolag har följande balansräkning den 31 december 2014 (i SEK): Kassa 250 Eget kapital 250 Skulder 0 Totala tillgångar 0 Skulder och eget kapital 250 Den 1 januari 2015 säljer bolaget ett enda fondförsäkringskontrakt med följande beskrivning: Ett sparkontrakt där kundens tillgångar investeras i fonder som kunden väljer Engångspremie (betald den 1 januari 2015): SEK Kontraktets ursprungliga löptid: 5 år (från den 1 januari 2015 till den 31 december 2019) Premieavgift som dras av vid tidpunkten för premiebetalning: 3% av premien Fondavgift som dras av årligen vid kontraktets försäljningsdag samt varje återkommande årsdag (alltså den 1 januari varje år): SEK 15. I kontraktet ingår ett dödsfallskydd för efterlevande. Det betyder att, vid ett potentiellt dödsfall av försäkringstagaren under kontraktets löptid, så betalas 110% av fondvärdet till de efterlevande. En riskpremie dras årligen vid kontraktets försäljningsdag samt varje återkommande årsdag av SEK 2. Dessutom vet vi följande: Försäkringstagaren avlider den 31 december 2015 och vi antar att (i) detta rapporteras samma dag till försäkringsbolaget samt att (ii) utbetalningen till efterlevande sker samma dag Bolagets organisationsform är vinstutdelande aktiebolag En försäljningsprovision av SEK 25 betalas den 1 januari 2015 Bolaget har årliga administrationskostnader av SEK 10 per år, vilka vi (som förenkling) antar uppstår i sin helhet den 1 januari varje år Bolagets likvida medel är investerade under hela kontraktsperioden i kassa eller bank Avkastningen på kassa och bank är 3% per år under hela kontraktsperioden Avkastningen på fonderna är 5% per år under hela kontraktsperioden Inga utdelningar till aktieägarna sker under åren. (V.G.V!)

6 (Forts Uppgift 2) Som förenkling bortser vi i detta exempel från: a. (4 p) Fondbolagens köpavgifter, säljavgifter och förvaltningsavgifter i relation till fondinnehaven Fondrabatter (kickbacks) som fondbolagen betalar till försäkringsbolaget Andra anskaffningskostnader utöver försäljningsprovisioner Periodisering av anskaffningskostnader genom en post för förutbetalda anskaffningskostnader (DAC) Skatter. Beräkna utvecklingen av försäkringstagarens fondinnehav under året 2015 i en tabell med ingående och utgående värden, samt relevanta kassaflöden. Beräkna utvecklingen av aktieägarens likvida medel (kassa / bank) under året 2015 i en tabell med ingående och utgående värden, samt relevanta kassaflöden. b. (6 p) Ställ upp bolagets resultaträkning för året 2015 enligt livförsäkringsmodellen. Använd den bifogade förenklade uppställningsformen. c. (6 p) Ställ upp bolagets resultaträkning för året 2015 enligt nettoredovisningsmodellen (unbundling). Använd den bifogade förenklade uppställningsformen. d. (4 p) Ställ upp bolagets balansräkning vid den 31 december 2014 och 31 december Använd den bifogade förenklade uppställningsformen. Balansräkningen vid den 31 december 2014 ska beskriva bolagets ställning innan kontraktet säljs. Balansräkningen vid den 31 december 2015 ska beskriva bolagets ställning efter dödsfallsersättningen har betalats ut till efterlevande och kontraktet har avslutats.

7 Uppgift 3 (max 20 poäng) Liv (AD och AC) Ett ömsesidigt livförsäkringsbolag har följande (förenklade) balansräkning vid den 31 december 2014 (i SEK miljarder): Placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Eget kapital Konsolideringsfond 379 Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar 510 Totala tillgångar 889 Skulder och eget kapital 889 Dessutom vet vi följande: a. (5 p) Bolagets kollektiva konsolideringskapital vid den 31 december 2014 är SEK 88 miljarder. Bolaget har tecknat enbart traditionella sparförsäkringar, det vill säga inga fondförsäkringar. Vi bortser också, i detta förenklade exempel, från riskförsäkringar. Alla placeringstillgångar värderas enligt verkligt värde. Ingen återförsäkring finns. Härled bolagets kollektiv konsolideringsgrad (också kallad kollektiv konsolideringsnivå) vid den 31 december Hur stor är, uppskattningsvis, bolagets försäkringskapital (retrospektivreserv) vid den 31 december 2014? b. (5 p) Beräkna bolagets kapitalbas, erforderlig solvensmarginal samt solvenskvot vid den 31 december 2014 enligt nuvarande lagstiftning och regelverk. c. (10 p) Ställ upp bolagets balansräkning enligt ovan vid ett omedelbart fall i bolagets aktieinnehav av 40%. Hur förändras bolagets kollektiva konsolideringskapital, kollektiva konsolideringsgrad, kapitalbas, erforderlig solvensmarginal och solvenskvot i detta fall? Anta att försäkringskapitalet (än så länge) inte har förändrats på grund av denna händelse, samt att obligationsportföljens värde förblir oförändrad. (V.G.V!)

8 Uppgift 4 (max 20 poäng) Skadeförsäkring (EO) Försäkringsbolaget Tryggsam gjorde i december 2013 följande premiekalkyl för sin trafikförsäkring. Det som anges är förväntade värden för helåret Man tecknar ingen återförsäkring. Premieintäkter Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Vinst +200 mkr +10 mkr -150 mkr -30 mkr 30 mkr Vi bortser här från skaderegleringskostnader och antar för enkelhets skull att alla försäkringsersättningar är direkta ersättningar till försäkringstagarna. Vi hoppar nu fram till januari 2015 och ska göra årsbokslut per Premieintäkten för 2014 är över förväntan: 240 mkr. Man har hittills betalat ut 107 mkr i försäkringsersättningar för innevarande år a. 4 p I detta tidiga skede använder man LR-metoden, baserad på skadeprocenten i premiekalkylen och årets premieintäkt, för att beräkna ersättningsreserven för innevarande år Hur stor blir den per ? b. 4 p Man har gjort en triangulering av utbetalt på ett antal tidigare skadeårgångar och fått utvecklingsfaktorerna f 1 =1,200 och f 2 =1,111. Från och med f 3 är faktorerna lika med 1. Bestäm ett betalningsmönster (för nya skador). c. 4 p Använd mönstret i b till att beräkna de kommande årens kassaflöden för innevarande års skador. d. 4 p Man diskonterar med den fasta räntan 1,75 % för all löptider. Bestäm den diskonterade avsättningen för oreglerade skador, exkl. skadereglering, för innevarande år Du får förenkla genom att anta att alla betalningar under ett kalenderår görs 30 juni. e. 4 p Om avvecklingsresultatet för 2014 är 20 mkr (man gör en avvecklingsförlust), bestäm posten I.4 Försäkringsersättningar i årsbokslutet Du behöver inte ange dess delposter.

9 Uppgift 5 (max 20 poäng) Skadeförsäkring (EO) Det nystartade försäkringsaktiebolaget Rena snurren AB (RSA) försäkrar vindkraftverk. Den 1 januari 2013 ingick bolaget avtal om att försäkra 50 vindkraftverk under 2013 mot en premie på 20 mkr. RSA tecknade samma dag även ett återförsäkringsavtal hos Flloyd s, nämligen Excess-of-Loss med självbehållet 10 mkr och kapaciteten 20 mkr, för hela portföljen av försäkrade vindkraftverk. Återförsäkringspremien är 4 mkr. En skada inträffade under 2013 med den bedömda skadekostnaden 14 mkr. Man har hittills betalat ut 5 mkr på den skadan. Detta är bolagets enda skada under 2013 och man räknar inte med några okända skador. För enkelhets skull antar vi att premierna betalades i sin helhet den 1 januari 2013 och att skadan inträffade samma dag liksom att de 5 mkr betalades ut då. RSA har driftskostnader om 3 mkr. Man tillämpar en kalkylräntesats på 5%. a. 4 p Ange hur kontraktet med RSA påverkar Flloyd s balansräkning per b. 4 p Ange hur kontraktet med RSA påverkar Flloyd s resultaträkning för Bortse från driftskostnader och kalkylränta. c. 4 p Beräkna kalkylräntan för RSA för hela Ange svaret i tkr. Ledning: Notera att även om man inte har någon ingående premiereserv så kommer man att ha en sådan efter den 1 januari. Ta hänsyn till det när du räknar genomsnittet av premiereserven över året. Samma sak gäller för ersättningsreserven. d. 6 p Ställ upp den tekniska redovisningen i RSA:s resultaträkning för Bolaget har inga andra tekniska transaktioner än ovanstående. (Avrunda till mkr med en decimal.) e. 2 p Förklara vad som menas med fakultativ återförsäkring. Ange huruvida Excess-of-Loss är fakultativ eller inte. SLUT!

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner Årsredovisning 2007 SPP 2007 Året i korthet Innehåll Vi blir störst i Norden I december köpte Storebrand SPP av Handelsbanken. SPP och Storebrand blir tillsammans Nordens största pensionskoncern. Båda

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Försäkrings AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159 AFA Livförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159 FEMÅRSÖVERSIKT 160 NOTUPPLYSNINGAR 162

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2011. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2011 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508

Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning 2012 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer