Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):"

Transkript

1 Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar 60 Lån 300 Kassa 100 Övr. skulder Under år 3 har i sammandrag följande affärshändelser inträffat: #1 Kunder Man har fått betalt för de vid slutet av år 2 utestående kundfordningarna. Under år 3 har man utfört och fakturerat tjänster för sammanlagt 500. Av detta har kunderna betalat 350 före årets slut. #2 Långivare Man har amorterat 50 på gamla lån och tagit nya på 20. Årets räntekostnad uppgår till 15. Hela räntan har betalats under året. #3 Hyresvärd Årshyran för kontoret har de senaste åren varit 60, men år 4 (nästa år) blir den 64. Hyran betalas kvartalsvis i förskott. #4 Datorleverantör Man har köpt en ny dator för 40 och ett redovisningsprogram för 5. Datorn har man betalat under året. Programmet köpte man mellan jul och nyår med 10 dagars kredit. Datorer hör till inventarierna. Program betraktas som förbrukningsmaterial. Utgifter för förbrukningsmaterial periodiseras inte. #5 Noteringar vid bokslutet Man gör avskrivningar på inventarierna med sammanlagt 72. Att göra Ange på svarsformuläret för var och en av dessa affärshändelser hur de påverkar de tre redovisningsrapporterna (KA, RR och BR) i årsredovisningen för år 3. Ställ sedan upp de tre rapporterna (KA, RR och BR) så som de skulle se ut (i grova drag) i årsredovisningen. Gör även det på svarsformuläret. Alla skattesatser är här lika med 0%, även inkomstskatt och moms. Tom ruta på svarsformuläret tolkas som en nolla.

2 Uppgift 2. Vi betraktar årsredovisningen för Nya SEB Trygg Liv Sidorna 10 och 11 sammanfattar bolagets balansräkning per 31 december. Bolaget skriver i förvaltningsberättelsen att den så kallade solvenskvoten var 1.7. Vi har vidare tillgång till följande information i årsredovisningen: a) Bolaget erhöll 230 MSEK i ett så kallat evigt förlagslån (se not 22 på sidan 18). Detta lån får räknas in i kapitalbasen enligt medgivande från Finansinspektionen. b) Värdet på bolagets räntebärande placeringar påverkas med 210 MSEK vid en procentenhets förändring i den allmänna räntenivån. Anta att bolagets livförsäkringsavsättning påverkas med 5% vid en procentenhets förändring i diskonteringsräntan. Vår uppgift blir att (förenklat) analysera vad som händer när marknadsräntorna ändras. Vi antar då att bolaget är skyldigt att omedelbart justera diskonteringsräntan för beräkning av livförsäkringsavsättningen. Eftersom vi inte har tillgång till någon information om hur den erforderliga solvensmarginalen beräknas (till exempel med hänsyn till återförsäkring, positiva risksummor, ev. premieindex etc) får någon lämplig förenkling användas, t.ex. att marginalen förändras proportionellt mot förändringen i livförsäkringsavsättningen. Analysera förändringen i 1) konsolideringskapital och 2) solvenskvot, på basis av ovanstående information och antaganden, om räntenivån minskar med en procentenhet. Vad händer om livförsäkringsavsättningen påverkas med 7%? Vilka åtgärder kan/ska bolaget vidta vid sådana förändringar? Poäng ges även för motivering och diskussion! (10p). 2(7)

3 Uppgift 3. Betrakta följande (ofullständiga) resultaträkning för ett fondförsäkringsbolag: RESULTATRÄKNING, MSEK Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen Premieinkomst 120 Kapitalavkastning 62 Värdeökning på fondförsäkringstillgångar Försäkringsersättningar Förändring i fondförsäkringsåtagandet -200 Driftskostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning Resultat före skatt Skatt på årets resultat (avkastningsskatt) -10 ÅRETS RESULTAT Bolaget meddelar en typ av försäkringar, där försäkringstagaren sparar regelbundet för att vid en överenskommen ålder få fondvärdet utbetalt. Under tiden fram till den överenskomna utbetalningsåldern omfattas försäkringen av ett dödsfallskydd som innebär att vid dödsfall får de efterlevande det aktuella fondvärdet plus ett belopp som försäkringsbolaget skjuter till. För detta skydd tar bolaget kontinuerligt ut en riskpremie som debiteras fondvärdet under försäkringstiden. Vidare har vi tillgång till följande information: i. Bolaget tar ut en premieavgift på 3% samt en årlig avgift på fondvärdet. Den senare avgiften uppgick till 8.4 Mkr under det aktuella året. ii. Driftskostnadsresultatet var -1 Mkr. iii. Årets riskpremie var 2.4 Mkr. iv. Årets pensionsutbetalningar var 13.2 Mkr. v. Utbetalningarna pga dödsfall uppgick till 6 Mkr, varav bolaget bidrog med 1.2 Mkr. vi. Fondförsäkringsåtagandet vid årets början var 1200 Mkr. 3(7)

4 vii. Livförsäkringsrörelsens kapitalavkastning avser utdelning på fondandelar och tillfaller i sin helhet försäkringstagarna. viii. Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 6 Mkr. ix. Bolaget tar ut en avgift från försäkringstagarna som exakt täcker årets avkastningsskatt. Skatten behöver dock inte betalas in förrän i slutet av året, vilket ger möjlighet att förränta skatteavgiften under ett helt år. Räntan är 4%. Detta utgör en extra inkomstkälla utöver den sedvanliga avkastningen på det egna kapitalet. Komplettera ovanstående resultaträkning. (10p) Anm. Bortse från ev bolagsskatt. 4(7)

5 Uppgift 4. Svenska försäkringsbolag skall årligen lämna en deklaration om bolagets solvens per den 31 december till Finansinspektionen. Deklarationen skall omfatta uppgifter om kapitalbas, solvensmarginal och garantibelopp enligt 7 kap försäkringsrörelselagen. Solvensmarginalen är det största av garantibeloppet, premieindex och skadeindex. Underlag för beräkning av premieindex och skadeindex kan hämtas från bolagens årsredovisningar. a) Deklarera på bifogad blankett premieindex för Jämtlands Länsförsäkringsbolag per (3 poäng) b) Deklarera på bifogad blankett skadeindex för Jämtlands Länsförsäkringsbolag per (3 poäng) c) Garantibeloppet för Jämtlands Länsförsäkringsbolag var vid utgången av euro. Beräkna den av bolaget till Finansinspektionen redovisade solvensmarginalen per (2 poäng) d) Vilket syfte har solvensmarginalen i Finansinspektionens tillsyn? (2 poäng) Ledning: Eurokursen vid 2002 års deklaration av solvensmarginalen per var 1 euro = 9,59 kronor. 5(7)

6 Uppgift 5. I slutet av augusti år 2000 tecknar församlingen Kyrksam och Skadeförsäkringar AB avtal om försäkring för församlingens egendom och verksamhet. Försäkringen träder i kraft den 1 oktober 2000 och löper därefter på 3 år. Årspremien är fastställd till 2 miljoner kronor och den skall enligt avtalet betalas halvårsvis med förfallodagar den 1 oktober och 1 april respektive år. För 2000 har bolaget ett s.k. per risk-skydd som ersätter all skadekostnad i skiktet 495 miljoner kronor över 5 miljoner kronor per skadetillfälle.bolagets självbehåll är således 5 miljoner kronor per risk och skadetillfälle för skador upp till 500 miljoner kronor. Skyddet löper kalenderårsvis, d.v.s. det omfattar alla skador som inträffar under det kalenderår då återförsäkringen är i kraft. År 2000 kostar skyddet 10 % av den under räkenskapsåret intjänta premien. Bolaget förnyar samma återförsäkringsskydd för vart och ett av kalenderåren 2001, 2002 och års skydd erhålles till oförändrat pris. Men för 2002 och 2003 måste bolaget betala 15 % av den intjänta premien för samma skydd. Enligt återförsäkringsavtalen skall Skadeförsäkringar AB betala en preliminär återförsäkringspremie uppdelad på två halvårsvisa inbetalningar med förfallodagar den 1 januari den 1 juli respektive år, där den preliminära premien grundas på bolagets budgeterade premieintäkt inför det kommande räkenskapsåret. Därefter sker en justering av återförsäkringspremien under första kvartalet nästföljande år då föregående års premieintäkt blivit känd. a) Premieinbetalningarna har för hela försäkringsperioden flutit in på följande sätt: Inbetalningsdag Belopp kr kr kr kr kr kr Ange riskens bidrag till bolagets redovisade premieinkomst brutto, in- och utgående premiereserv brutto, samt premieintäkt brutto i årsboksluten för vart och ett av räkenskapsåren (2 poäng) b) Ange återförsäkrares andel i de i deluppgift a) erhållna beloppen. (2 poäng) c) Under försäkringsperioden har bolaget anmält en skada som inträffade natten till den 25 december Då ödelades församlingens huvudkyrka i en häftig brand. En vecka senare, den 31 december 2001, gjordes bedömningen att branden skulle komma att kosta bolaget 240 miljoner kronor och att kyrkan skulle kunna återuppföras på två år och att den skulle kunna återinvigas den 1 januari Utifrån detta fastställdes en betalningsplan för försäkringsersättningen vilken innebar att bolaget med början den 31 januari 2002 ersatte församlingen med 10 miljoner kronor månadsvis t.o.m. den 31 december (7)

7 Den totala kostnaden för återställandet har omprövats vid två tillfällen under entreprenadtiden. Dels i maj 2002 då kostnaden bedömdes stanna på 220 miljoner kronor, dels i augusti 2003 då datum för färdigställandet sköts fram till den 1 mars 2004 och samtidigt höjdes ersättningsbeloppet till 260 miljoner kronor. Ange riskens bidrag till bolagets redovisade skadeutbetalningar brutto, in- och utgående skadereserver brutto (exkl. skadereglering), samt skadekostnad brutto i årsboksluten för vart och ett av räkenskapsåren (2 poäng) d) Ange återförsäkrares andel i de i deluppgift c) erhållna beloppen. (2 poäng) e) Ange till sist riskens bidrag till premieinkomst, in- och utgående premiereserv, premieintäkt, skadeutbetalningar och skadekostnad (de två senare exkl. skadereglering) - allt för egen räkning - i årsboksluten för vart och ett av räkenskapsåren (2 poäng) Ledning: Använd bifogad mall för sammanställning av resultaten. 7(7)

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv!

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Författare: Marcus Arvesjö 2014-01-04 Marcus Arvesjö Förord I har jag arbetat vidare på mitt examensarbete vid Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer