Livförsäkringsmatematik II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livförsäkringsmatematik II"

Transkript

1 Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar

2 Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har i huvudsak följande poster: + premieinkomst + kapitalavkastning - utbetalningar - förändring av försäkringstekniska avsättningar - driftskostnader = resultat Uppställningen är ganska märklig ur flera synpunkter. Den visar driftskostnader men inga intäkter. Den visar intjänad kapitalavkastning men ingen kapitalavkastning tillförd försäkringstagarna och det syns bara i en post (förändring av försäkringstekniska avsättningar) att det rör sig om försäkringsrörelse. Det är denna post som rymmer all förklaring. Livförsäkringsbolag gör utfästelser om avtalade utbetalningar långt framåt i tiden. Exempel: pensioner med avtalade premier och avtalade pensionsbelopp D-försäkring med avtalade premier och avtalat belopp vid dödsfall eller vid försäkringstidens slut Eftersom utfästelserna är garanterade i försäkringsavtal är det nödvändigt att göra försiktiga antaganden om framtida kapitalavkastning dödlighet driftskostnader Det är därför normalt att livförsäkringsbolag ger vinst. Detta avsnitt i Livförsäkringsmatematik II handlar om hur bolagen hanterar den uppkomna vinsten. Denna gång ska vi analysera vinsten och se vad i försäkringsrörelsen som kan generera vinst. Hanteringen av vinsten sker sedan med hjälp av s. k återbäringsteknik. Livförsäkringsbolagen i Sverige var till för några år sedan förbjudna i lag att dela ut vinst till sina ägare. De flesta livbolagen är ömsesidiga, dvs. saknar andra ägare än sina försäkringstagare. All vinst i dessa kommer därför försäkringstagarna till godo. Några är livförsäkringsaktiebolag och av dem kommer endast Handelsbanken Liv att dela ut vinst till ägarna. I den s.k. C-rapporten görs en analys av resultatet i livförsäkringsrörelsen. Där uppdelas resultatet efter sina vinstkällor. För en normal traditionell livförsäkringsrörelse är de väsentliga posterna: dödlighet

3 driftskostnader säkerhetsbelastningar kapitalavkastning Analysen grundar sig på resultaträkningen och Thiele s differentialekvation i integrerad form. Resultaträkningen är alltså: + premier P + kapitalavkastning AVK - utbetalningar U - ökning av försäkringstekniska avsättningar V - driftskostnader DKO = resultat Här är premierna P de verkligt betalda premierna. Kapitalavkastningen AVK innefattar såväl direktavkastning som realiserade och orealiserade värdeförändringar. Utbetalningarna U är utbetalningar enligt försäkringsavtalen, alltså inte utbetald återbäring. Den senare påverkar inte resultatet, eftersom det endast handlar om utbetalning av från tidigare år uppsamlade vinstmedel. Thiele s differentialekvation är schematiskt dv dt = δv µ ( S V ) + P U ε Här är P och U premie- respektive utbetalningsintensiteter. S är reservens värde efter försäkringsfall, så S-V är risksumman. Avdragstermen ε DKO står för intensitet för driftskostnadsuttag, som kan härröra från belastningar på premie, utbetalning, ränta och dödlighet. Om ekvationen integreras över en period fås DKO V = grundränta riskpremie + P U- driftskostnadsuttag där nu P och U får betyda in- respektive utbetalda belopp. Denna ekvation gäller för en försäkring för en period då försäkringsfall inte inträffar. Vid försäkringsfall förfaller risksummor. För hela rörelsen måste man därför tillfoga dessa. Man får då V = grundränta riskpremie + P - U driftskostnadsuttag + förfallna risksummor Om dessa termer införs i resultaträkningen får den formen: +riskpremie förfallna risksummor + driftskostnadsuttag - DKO + AVK - grundränta = resultat

4 Detta är uppställningen i C-rapporten, och här kan livförsäkringsrörelsens tre vinstkällor analyseras. Livförsäkringsrörelsens vinstkällor är alltså: riskrörelsen driften kapitalavkastningen och i analysen studerar man frågeställningarna tar bolaget ut tillräckligt mycket riskpremier för att täcka de förfallna risksummorna är driftskostnadsuttagen tillräckligt stora föra att täcka de verkliga driftskostnaderna ger avkastningen på bolagets tillgångar tillräckligt för den grundränta som man räknar med vid bestämningen av förmånerna

5 Balansräkningen Balansräkningen har uppgifter om bolagets tillgångar T och skulder S. I ett livförsäkringsbolag utgörs tillgångarna huvudsakligen av placeringstillgångar, och dessa utgörs mest av aktier, fastigheter och obligationer. För livförsäkringsbolag gäller vissa restriktioner beträffande hur medlen får placeras. Bl. a. måste bolaget kunna täcka belopp svarande mot livförsäkringsavsättningarna FTA med tillgångar som huvudsakligen består av obligationer och som till högst 25 % består av aktier. I ett normalt svenskt livförsäkringsbolag är värdet av tillgångarna mycket större än FTA. För Skandia Liv gällde vid slutet av 2003 följande: Tillgångar T Skulder S Aktier 36 % Konsolideringsfond 29 % Fastigheter 13 % FTA 67 % Obligationer 44 % Övrigt 4 % Övrigt 6 % T = S gäller alltid. Skillnaden mellan T = S och FTA är i huvudsak Konsolideringsfonden. Den kan uppfattas som bolagets ackumulerade överskott. Konsolideringsfonden ökar varje år med årets vinst och minskar med utbetald återbäring. Nästan alla svenska livförsäkringsbolag arbetar efter ömsesidiga principer; ingen utdelning sker till ägare. Undantag är nu Handelsbanken Liv, som är ett aktiebolag och tänker dela ut del av vinsten till ägarna. Även Skandia Liv är ett aktiebolag, men delar inte ut någon vinst till sin ägare, moderbolaget i Skandiakoncernen. Livförsäkringsbolag som deklarerat att inte dela ut vinst till ägare får spara överskottsmedlen i Konsolideringsfonden. För andra gäller andra regler. Vi går inte in på dessa regler här. Det självklara villkoret för att ett livförsäkringsbolag ska vara solvent är förstås att tillgångarnas värde täcker värdet av de garanterade förpliktelserna, dvs. att T > FTA. Men det räcker inte med det. Finansinspektionen kräver att bolaget ska ha en solvensmarginal, som huvudsakligen beräknas som Solvensmarginal = 4 % av FTA + 1 av positiva risksummor Hur ska överskottsmedlen fördelas till försäkringstagarna? Man bildar en retrospektiv reserv V på individnivå, och vars summa på bolagsnivå ska ta i anspråk lagom mycket av skuldsidan. Balansräkningen har då utseendet

6 Tillgångar T Skulder S Aktier 36 % Kollektivt konsolideringskapital KKK - 5 % Fastigheter 13 % Retrospektiv reserv V 105 % Obligationer 44 % Övrigt 6 % V på individnivå utgör det förespeglade utökade försäkringskapitalet, som normalt är högre än den individuella premiereserven eller återköpsvärdet. Skillnaden mellan T = S och V på bolagsnivå är det Kollektiva konsolideringskapitalet KKK, som man vill hålla på en rimlig nivå. Normalt är att styra den kollektiva konsolideringsgraden KKK/V mot 5 eller 10 %. Idag ligger dock de flesta bolag med negativt KKK, dvs. T < V. Det är väldigt viktigt att i information till försäkringstagarna betona att V inte svarar mot en utökad avtalad förmån. Det ursprungligt avtalade försäkringsavtalet gäller oförändrat, men V ger en antydan om hur stora utbetalningarna kan bli. Med V får försäkringstagaren en andel av bolagets uppsamlade vinstmedel. Men värdet av V är inte garanterat. Tekniken med retrospektiv reserv tillämpas allmänt inom svensk livförsäkring. Den har två viktiga goda egenskaper: de avtalade förmånerna bibehålls, så placeringsrestriktionerna behöver bara tillämpas på oförändrade FTA. Om man hade ökat de avtalade förmånerna hade FTA ökat. Man kan allokera stor del av överskottsmedlen till försäkringstagarna. Det är inte så allvarligt om KKK tillfälligtvis skulle bli negativt. Om däremot T < FTA, dvs. konsolideringsfonden vore negativ, är bolaget konkursmässigt, och då måste man antingen få in nya pengar eller omförhandla alla försäkringsavtalen. Det är en komplicerad process. Förändringen av T och V under en viss period ges av T = P U + Kapitalavkastning Driftskostnader V = P U + r V + Förfallna risksummor Riskpremier Avgifter Här är P = verkligt inbetalda premier U = verkligt gjorda utbetalningar till försäkringstagarna, alltså avtalade utbetalningar plus utbetald återbäring Kapitalavkastning = verklig kapitalavkastning omfattande direktavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar Förfallna risksummor, Riskpremier och Avgifter är alla på återbäringsplanet r = återbäringsräntan = den räntesats som V förräntas med Vid framskrivningen av V anpassar man riskpremierna någorlunda väl till värdet av förfallna risksummor och avgifterna någorlunda väl till driftskostnaderna. Det innebär att för att V ska följa utvecklingen av T, ska termen r V ligga nära Kapitalavkastningen. En vanlig modell att bestämma återbäringsräntan är följande. Man definierar en målkonsolideringsgrad m, som kan vara 5 eller 10 %. Dessutom definieras en

7 dämpningsfaktor d, som anger hur snabbt återbäringsräntan kommer att svara på förändringar i kapitalavkastningen. Den kan t.ex. sättas till 3 (år). Återbäringsräntan bestäms nu som r = förväntad kapitalavkastning + (T/V - 1 m)/d Formeln innebär att om den kollektiva konsolideringsnivår T/V är högre än 1+m, så sätts återbäringsräntan högre än den förväntade kapitalavkastningen, och tvärtom. Finansinspektionen kräver av livförsäkringsbolagen att de ska fastlägga en konsolideringspolicy, som ska ange inom vilket intervall bolaget avser hålla den kollektiva konsolideringsnivån och vad bolaget kommer att göra om den hamnar utanför. Det man kan ta till är att frångå den mjuka regleringsprincipen ovan och i stället ta till kraftigare åtgärder som momentan allokering eller reallokering av återbäringsmedel. Detta innebär att diskontinuerligt öka eller minska V.

8 Fördelning av överskott på individnivå I de flesta svenska livförsäkringsbolag fördelas överskott med retrospektivreservteknik. I vissa tjänstepensionsplaner används en enklare teknik. Vi återkommer till den senare. För varje försäkring bildas en retrospektiv reserv V. Den skrivs enligt en Thiele-liknande differentialekvation fram på samma sätt som återköpsvärdet. V svarar mot den utökade/förändrade försäkringen på samma sätt som återköpsvärdet svarar mot den avtalade. Den utökade/förändrade försäkringen kan väljas på flera sätt. Återköpsvärdet svarar mot försäkringens aktuella värde enligt försäkringsavtalet. Det beräknas oftast prospektivt, även om det till sin karaktär är en retrospektiv reserv. Vi betecknar det med Å. Vi har Å t = B A t P a t Här är B = avtalat försäkringsbelopp A t = kapitalvärdet av vid tidpunkten t återstående framtida utbetalningar à 1 krona enligt försäkringsavtalet P = avtalad premie a t = premiebetalningslivräntan à 1 krona Ekvationen kan tolkas så att återköpsvärdet plus framtida premier ska räcka till de framtida försäkringsersättningarna. Om vi nu har en retrospektiv reserv V, så kan vi beräkna hur mycket den räcker till. Vi skriver därför V t = B t A t P t a t och har här infört en modifierad försäkring. Här kan kapitalvärdena A t och a t vara beräknade enligt mer realistiska grunder än de som ingår i återköpsvärdet. Dehär grunderna kallas prognosgrunder, ett ganska dåligt namn, eftersom alla grunder inom livförsäkring handlar om prognoser. Återköpsvärdets grunder är normalt fastställda då försäkringen tecknades. Den förändrade försäkringen kan ha annan struktur än den ursprungliga. Det innebär att A t och a t kan ha annan form än A t och a t. Man skulle t.ex. kunna ha kortare återstående premiebetalningstid i den förändrade försäkringen än i den ursprungliga, eller göra den helt premiefri. Normalt ändras dock bara formen för A t, dvs förmånssidan; premiesidan brukar hållas oförändrad.. B t och P t är de vid tidpunkten t gällande beloppet respektive premien. Den retrospektiva reserven V uppfyller Thiele-ekvationen dv /dt = r V + P - U - µ (S - V ) Avg (Alla storheter här kan bero av tiden t.) Här är S kapitalvärdet av de utbetalningar som ska göras vid dödsfall. Normalt kan det skrivas S = B A + där A + är motsvarande kapitalvärde à 1 krona.

9 Beloppshöjning Den vanligaste formen för förändring av försäkringen är beloppshöjning eller uppblåsning. Då bibehålls den avtalade premien, P t = P, försäkringen har oförändrad struktur men försäkringsbeloppet förstoras med en förstoringsfaktor F t, så vi har B t = F t B. Om vi bortser från skillnaden i beräkningsgrunder får vi B A t = Å t + P a t F t B A t = V t + P a t varur F t = (V t + P a t )/( Å t + P a t ) I början av försäkringstiden, då det återstår mycket premiebetalning, är inte förstoringsfaktorn särskilt stor. Men då försäkringen är färdigbetald, t.ex. för en pension under utbetalning, är F t = V t/ Å t Premiesänkning Här bibehålls försäkringsförmånen, men den framtida premien minskas. Vi inför en minskningsfaktor M t sådan att P t = M t P, och får P a t = B A t - Å t M t P a t = B A t - V t Nu kan det ju hända att vid tiden t V t redan blivit så stort att det inte behövs någon framtida premiebetalning, dvs. att högerledet i sista ekvationen ovan är negativ. Då kan förstås M t sättas till noll. Men om så inte är fallet, sätter man M t = (B A t V t)/( B A t - Å t ) om V t < B A t Vinstsamling Här sparas allt överskott, dvs. det sätts inte under risk. Risksumman på V -planet (andra ordningens plan) R = S - V är samma som den ursprungliga: R = S Å, så S = S + V - Å. Då blir differentialekvationerna för V och Å lika sånär som på ett par termer som representerar ett sparande. Man får nämligen dv /dt = r V + P - U - µ (S - V) Avg och vi har ju då/dt = δ Å + P - U - µ (S - V) Avg så dv /dt = då/dt + r V - δ Å vilket också kan skrivas

10 (d/dt)(v - Å) = r (V - Å) + (r - δ) Å så beloppet V - Å deltar inte i riskrörelsen utan är ett rent sparande. Den vanligaste metoden är alltså beloppshöjning. Där gäller alltså efter premiebetalningstidens slut B t = F t B = (V t /Å t ) B. Under utbetalningstid räknas normalt beloppet om varje år. Hur blir det då med beloppets utveckling från år till åt, med tanke på utvecklingen av V, som i sin tur styrs av återbäringsräntan. Här har vi Pensionsförsäkringsmatematikens huvudsats. Se nedan. Annan teknik för fördelning av överskott än med retrospektiv reserv Speciellt bland pensionsförsäkringsbolag, särskilt bland sådana som förvaltar stora tjänstepensionsplaner, används en annan något mer schablonmässig metod att fördela överskotten. Rent schematiskt går det till på följand sätt. Man utgår från totala tillgångarna T och en realistisk uppskattning av pensionsåtagandena, i form av en premiereserv. Dessa består av pensioner under spartid och pensioner under utbetalningstid. Normalt ändrar men inte pensionerna under spartid. De följer sin avtalsmässiga utveckling. Man ändrar bara pensionerna som är under utbetalning. Alla deras reserver är proportionella mot deras pensionsbelopp, inklusive hittills gjorda höjningar. Man gör då en bedömning av hur mycket större man vågar göra den reserven, med hänsyn tagen till hur stor då skuldsidan blir i förhållande till tillgångssidan. Normalt har man den policyn att försöka höja utgående pensioner med t.ex. höjningen i basbeloppet. I så fall blir utgående pensioner värdesäkrade i förhållande till inflationen.

11 Pensionsförsäkringsmatematikens huvudsats Pengarna räcker precis om vi räknar och gissar rätt! Här ska visas att när man använder gängse teknik för bestämning av pensionsbelopp, så kommer pengarna att räcka, givet att antagandena om framtida avkastning och dödlighet infrias. Vi studerar en grupp individer av samma ålder som går i pension vid en tidpunkt, som vi betecknar t = 0. De har tillsammans kapitalet K 0. Utbetalning av pension sker för dem som lever vid varje tidpunkt t = 0, 1, 2, 3,. Tidsenheten är godtycklig; den kan t ex vara månad eller år. Andelen kapital som inte förfaller genom dödsfall mellan tidpunkterna t och t+1 antages prospektivt bli l t+1 / l t. Här kan vi godtyckligt sätta l 0 = 1. Andelen som förfaller genom dödsfall är alltså 1 - l t+1 / l t. Talen l t kan kallas ekonomiska överlevnadstal. Tillväxten av kapitalet genom avkastning på tillgångarna antas kunna representeras med räntesatsen r, så ett kapital som vid tidpunkten t har värdet K antas växa till K (1+r) vid tidpunkten t+1. Pensionsbeloppen beräknas med dessa antaganden ur kommutationsfunktionern D t och N t, definierade genom D t = l t (1+r) -t och N t = Σ v t D v = D t + D t+1 + D t+2 + Den prospektiva reserven, värderad vid tidpunkten t, för utbetalning av en pension livsvarig pension på beloppet 1 från och med tidpunkten t, är A t = N t /D t = 1 + (l t+1 /l t )/(1+r) + (l t+2 /l t )/(1+r) 2 + (l t+3 /l t )/(1+r) 3 + Talen A t kallas inom det nya pensionssystemet för delningstal. Man härleder lätt följande rekursiva relation: A t = 1 + (D t+1 /D t )A t+1 = 1 + A t+1 (l t+1 /l t )/(1+r) Om de levande vid tidpunkten t, före utbetalning av pensioner, tillsammans har kapitalet K t, så betalas ut som pension tillsammans beloppet B t = K t / A t. Varje individ får ett pensionsbelopp som är proportionellt mot sitt eget kapital. Om vi betecknar en enskild individs kapital med k t och hans pensionsbelopp med b t, så gäller alltså även b t = k t / A t. Hittills införda storheter ska i betrakta som prospektiva, dvs. syftande framåt i tiden. Låt den verkliga avkastningen på kapitalet representeras av räntesatsen r t * för tiden mellan t och t+1. Den verkliga ekonomiska dödligheten representeras på motsvarande sätt med tal l t *, där vi också satt l 0 * = 1. Andelen kapital som inte förfaller genom dödsfall är således l t+1 */l t *. Det sammanlagda kapitalet K t växer därför under perioden från t till t+1 med ränta till värdet K t (1 + r t *).

12 Tag nu en enskild individ, som vid tidpunkten t har kapitalet k t och som lever vid tidpunkten t+1. Hans kapital förändras under perioden av tre orsaker: utbetalning av beloppet b t, förräntning med räntan r t *, samt fördelning av de medel som förfallit genom dödsfall. Dessa medel fördelas som arvsvinster. De senare medlen fördelas proportionellt. Eftersom andelen l t+1 */l t * finns kvar, så kan varje kvarvarande krona skrivas upp till värdet l t */l t+1 *. Vi får därför k t+1 = (k t b t )(1+r t *)(l t */l t+1 *) Det belopp som ska betalas ut som pension till denna individ vid tidpunkten t+1 blir då b t+1 = k t+1 / A t+1 = (k t b t )(1+r t *)(l t */l t+1 *)/A t+1 = = k t (1 1/A t ) )(1+r t *)(l t */l t+1 *)/A t+1 = = k t ((A t 1)/A t+1 )(1+r t *)(l t */l t+1 *)/A t = = b t (l t+1 /l t )(l t */l t+1 *)(1+r t *)/(1+r) Relationen ovan innebär att om de verkliga ränte- och överlevnadstalen r t * och l t * överensstämmer med de antagna r respektive l t, så blir beloppet att utbetala oförändrat: b t+1 = b t. Om vi inför andelen kapital som försvinner genom dödsfall, p t, under tidsintervallet, så gäller l t+1 /l t = 1 p t respektive den verkliga l t+1 */l t * = 1 p t * Då kan relationen mellan beloppen skrivas b t+1 /b t =[(1 - p t )/(1 - p t *)] [(1 + r t *)/(1 + r)] 1 + (r t * - r) + (p t * - p t ) Högre verklig ränta och dödlighet än antagna leder alltså till att beloppet höjs.

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, Aktuarie Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, aktuarie Dagens agenda 1 Kort sammanfattning av dag 2 2 Genomgång av resultaträkningen 3 olika perspektiv 3

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Återbäring, konsolideringsfond och kollektiv konsolidering

Återbäring, konsolideringsfond och kollektiv konsolidering Återbäring, konsolideringsfond och kollektiv konsolidering Återbäringssystem i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag Före 1 januari 2000 rådde vinstutdelningsförbud 1 i svenska livförsäkringsbolag som meddelar

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB Försäkringstekniska riktlinjer Fastställda av styrelsen för Swedbank Försäkring AB den 13 maj 2014 Riktlinjerna träder i kraft den

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2016-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Försäkringsteknisk riktlinje

Försäkringsteknisk riktlinje Försäkringsteknisk riktlinje Beslutade av Styrelsen för Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 2014-12-08 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Anvisning 1 (7) VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Genom VK-rapporteringen insamlas uppgifter om livförsäkringsbolagens försäkringsverksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2015-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Gäller från och med 1 april 2010 Försäkringstekniska riktlinjer 2010-04-01 1 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Bestämning av premie 4 2.1 Olika

Läs mer

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag Försäkringsredovisning VT16 Tentamen 26 maj 2016 Lösningsförslag Uppgift 2 (max 20 poäng) Livförsäkring (AD) Bokför följande affärshändelser för ett svensk livförsäkringsföretag med hjälp av den lagstadgade

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536)

Försäkringstekniska riktlinjer. för. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536) för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536) 1 Förevarande Försäkringstekniska riktlinjer är beslutade av styrelsen den 3 november 2011. De tillämpas när dessa tillställts Finansinspektionen.

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Ett samtal om matchning

Ett samtal om matchning Ett samtal om matchning NFT 1/1995 Aktuarien, ekonomen och juristen diskuterar den svåra konsten att få kapitalflöden att passa ihop av fil.dr. Björn Palmgren, aktuarie vid Finansinspektionen Björn Palmgren

Läs mer

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2 Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2 11 april 2014 Alexander Dollhopf Viktiga hållpunkter från dag 1» Livförsäkringstyper Sparandeförsäkring Traditionell livförsäkring Sparandeförsäkring Fondförsäkring

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Uppgift 1 - Allmänt om redovisning (KL)

Uppgift 1 - Allmänt om redovisning (KL) STOCKHOLMS UNIVERSITET, MATEMATISKA INSTITUTIONEN, Avd. Matematisk statistik Lösningsförslag: Tentamen - Försäkringsredovisning (MT7035), 22 augusti 2017, 9-14 Lärare: Kristoffer Lindensjö, kristoffer.lindensjo@math.su.se

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Beslutade av Alectas styrelse den 17 mars 2016 Gäller från och med den 1 april 2016 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Försäkringstekniska riktlinjer Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Fastställd: 2014-12-10 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer