Livförsäkringsmatematik II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livförsäkringsmatematik II"

Transkript

1 Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar

2 Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har i huvudsak följande poster: + premieinkomst + kapitalavkastning - utbetalningar - förändring av försäkringstekniska avsättningar - driftskostnader = resultat Uppställningen är ganska märklig ur flera synpunkter. Den visar driftskostnader men inga intäkter. Den visar intjänad kapitalavkastning men ingen kapitalavkastning tillförd försäkringstagarna och det syns bara i en post (förändring av försäkringstekniska avsättningar) att det rör sig om försäkringsrörelse. Det är denna post som rymmer all förklaring. Livförsäkringsbolag gör utfästelser om avtalade utbetalningar långt framåt i tiden. Exempel: pensioner med avtalade premier och avtalade pensionsbelopp D-försäkring med avtalade premier och avtalat belopp vid dödsfall eller vid försäkringstidens slut Eftersom utfästelserna är garanterade i försäkringsavtal är det nödvändigt att göra försiktiga antaganden om framtida kapitalavkastning dödlighet driftskostnader Det är därför normalt att livförsäkringsbolag ger vinst. Detta avsnitt i Livförsäkringsmatematik II handlar om hur bolagen hanterar den uppkomna vinsten. Denna gång ska vi analysera vinsten och se vad i försäkringsrörelsen som kan generera vinst. Hanteringen av vinsten sker sedan med hjälp av s. k återbäringsteknik. Livförsäkringsbolagen i Sverige var till för några år sedan förbjudna i lag att dela ut vinst till sina ägare. De flesta livbolagen är ömsesidiga, dvs. saknar andra ägare än sina försäkringstagare. All vinst i dessa kommer därför försäkringstagarna till godo. Några är livförsäkringsaktiebolag och av dem kommer endast Handelsbanken Liv att dela ut vinst till ägarna. I den s.k. C-rapporten görs en analys av resultatet i livförsäkringsrörelsen. Där uppdelas resultatet efter sina vinstkällor. För en normal traditionell livförsäkringsrörelse är de väsentliga posterna: dödlighet

3 driftskostnader säkerhetsbelastningar kapitalavkastning Analysen grundar sig på resultaträkningen och Thiele s differentialekvation i integrerad form. Resultaträkningen är alltså: + premier P + kapitalavkastning AVK - utbetalningar U - ökning av försäkringstekniska avsättningar V - driftskostnader DKO = resultat Här är premierna P de verkligt betalda premierna. Kapitalavkastningen AVK innefattar såväl direktavkastning som realiserade och orealiserade värdeförändringar. Utbetalningarna U är utbetalningar enligt försäkringsavtalen, alltså inte utbetald återbäring. Den senare påverkar inte resultatet, eftersom det endast handlar om utbetalning av från tidigare år uppsamlade vinstmedel. Thiele s differentialekvation är schematiskt dv dt = δv µ ( S V ) + P U ε Här är P och U premie- respektive utbetalningsintensiteter. S är reservens värde efter försäkringsfall, så S-V är risksumman. Avdragstermen ε DKO står för intensitet för driftskostnadsuttag, som kan härröra från belastningar på premie, utbetalning, ränta och dödlighet. Om ekvationen integreras över en period fås DKO V = grundränta riskpremie + P U- driftskostnadsuttag där nu P och U får betyda in- respektive utbetalda belopp. Denna ekvation gäller för en försäkring för en period då försäkringsfall inte inträffar. Vid försäkringsfall förfaller risksummor. För hela rörelsen måste man därför tillfoga dessa. Man får då V = grundränta riskpremie + P - U driftskostnadsuttag + förfallna risksummor Om dessa termer införs i resultaträkningen får den formen: +riskpremie förfallna risksummor + driftskostnadsuttag - DKO + AVK - grundränta = resultat

4 Detta är uppställningen i C-rapporten, och här kan livförsäkringsrörelsens tre vinstkällor analyseras. Livförsäkringsrörelsens vinstkällor är alltså: riskrörelsen driften kapitalavkastningen och i analysen studerar man frågeställningarna tar bolaget ut tillräckligt mycket riskpremier för att täcka de förfallna risksummorna är driftskostnadsuttagen tillräckligt stora föra att täcka de verkliga driftskostnaderna ger avkastningen på bolagets tillgångar tillräckligt för den grundränta som man räknar med vid bestämningen av förmånerna

5 Balansräkningen Balansräkningen har uppgifter om bolagets tillgångar T och skulder S. I ett livförsäkringsbolag utgörs tillgångarna huvudsakligen av placeringstillgångar, och dessa utgörs mest av aktier, fastigheter och obligationer. För livförsäkringsbolag gäller vissa restriktioner beträffande hur medlen får placeras. Bl. a. måste bolaget kunna täcka belopp svarande mot livförsäkringsavsättningarna FTA med tillgångar som huvudsakligen består av obligationer och som till högst 25 % består av aktier. I ett normalt svenskt livförsäkringsbolag är värdet av tillgångarna mycket större än FTA. För Skandia Liv gällde vid slutet av 2003 följande: Tillgångar T Skulder S Aktier 36 % Konsolideringsfond 29 % Fastigheter 13 % FTA 67 % Obligationer 44 % Övrigt 4 % Övrigt 6 % T = S gäller alltid. Skillnaden mellan T = S och FTA är i huvudsak Konsolideringsfonden. Den kan uppfattas som bolagets ackumulerade överskott. Konsolideringsfonden ökar varje år med årets vinst och minskar med utbetald återbäring. Nästan alla svenska livförsäkringsbolag arbetar efter ömsesidiga principer; ingen utdelning sker till ägare. Undantag är nu Handelsbanken Liv, som är ett aktiebolag och tänker dela ut del av vinsten till ägarna. Även Skandia Liv är ett aktiebolag, men delar inte ut någon vinst till sin ägare, moderbolaget i Skandiakoncernen. Livförsäkringsbolag som deklarerat att inte dela ut vinst till ägare får spara överskottsmedlen i Konsolideringsfonden. För andra gäller andra regler. Vi går inte in på dessa regler här. Det självklara villkoret för att ett livförsäkringsbolag ska vara solvent är förstås att tillgångarnas värde täcker värdet av de garanterade förpliktelserna, dvs. att T > FTA. Men det räcker inte med det. Finansinspektionen kräver att bolaget ska ha en solvensmarginal, som huvudsakligen beräknas som Solvensmarginal = 4 % av FTA + 1 av positiva risksummor Hur ska överskottsmedlen fördelas till försäkringstagarna? Man bildar en retrospektiv reserv V på individnivå, och vars summa på bolagsnivå ska ta i anspråk lagom mycket av skuldsidan. Balansräkningen har då utseendet

6 Tillgångar T Skulder S Aktier 36 % Kollektivt konsolideringskapital KKK - 5 % Fastigheter 13 % Retrospektiv reserv V 105 % Obligationer 44 % Övrigt 6 % V på individnivå utgör det förespeglade utökade försäkringskapitalet, som normalt är högre än den individuella premiereserven eller återköpsvärdet. Skillnaden mellan T = S och V på bolagsnivå är det Kollektiva konsolideringskapitalet KKK, som man vill hålla på en rimlig nivå. Normalt är att styra den kollektiva konsolideringsgraden KKK/V mot 5 eller 10 %. Idag ligger dock de flesta bolag med negativt KKK, dvs. T < V. Det är väldigt viktigt att i information till försäkringstagarna betona att V inte svarar mot en utökad avtalad förmån. Det ursprungligt avtalade försäkringsavtalet gäller oförändrat, men V ger en antydan om hur stora utbetalningarna kan bli. Med V får försäkringstagaren en andel av bolagets uppsamlade vinstmedel. Men värdet av V är inte garanterat. Tekniken med retrospektiv reserv tillämpas allmänt inom svensk livförsäkring. Den har två viktiga goda egenskaper: de avtalade förmånerna bibehålls, så placeringsrestriktionerna behöver bara tillämpas på oförändrade FTA. Om man hade ökat de avtalade förmånerna hade FTA ökat. Man kan allokera stor del av överskottsmedlen till försäkringstagarna. Det är inte så allvarligt om KKK tillfälligtvis skulle bli negativt. Om däremot T < FTA, dvs. konsolideringsfonden vore negativ, är bolaget konkursmässigt, och då måste man antingen få in nya pengar eller omförhandla alla försäkringsavtalen. Det är en komplicerad process. Förändringen av T och V under en viss period ges av T = P U + Kapitalavkastning Driftskostnader V = P U + r V + Förfallna risksummor Riskpremier Avgifter Här är P = verkligt inbetalda premier U = verkligt gjorda utbetalningar till försäkringstagarna, alltså avtalade utbetalningar plus utbetald återbäring Kapitalavkastning = verklig kapitalavkastning omfattande direktavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar Förfallna risksummor, Riskpremier och Avgifter är alla på återbäringsplanet r = återbäringsräntan = den räntesats som V förräntas med Vid framskrivningen av V anpassar man riskpremierna någorlunda väl till värdet av förfallna risksummor och avgifterna någorlunda väl till driftskostnaderna. Det innebär att för att V ska följa utvecklingen av T, ska termen r V ligga nära Kapitalavkastningen. En vanlig modell att bestämma återbäringsräntan är följande. Man definierar en målkonsolideringsgrad m, som kan vara 5 eller 10 %. Dessutom definieras en

7 dämpningsfaktor d, som anger hur snabbt återbäringsräntan kommer att svara på förändringar i kapitalavkastningen. Den kan t.ex. sättas till 3 (år). Återbäringsräntan bestäms nu som r = förväntad kapitalavkastning + (T/V - 1 m)/d Formeln innebär att om den kollektiva konsolideringsnivår T/V är högre än 1+m, så sätts återbäringsräntan högre än den förväntade kapitalavkastningen, och tvärtom. Finansinspektionen kräver av livförsäkringsbolagen att de ska fastlägga en konsolideringspolicy, som ska ange inom vilket intervall bolaget avser hålla den kollektiva konsolideringsnivån och vad bolaget kommer att göra om den hamnar utanför. Det man kan ta till är att frångå den mjuka regleringsprincipen ovan och i stället ta till kraftigare åtgärder som momentan allokering eller reallokering av återbäringsmedel. Detta innebär att diskontinuerligt öka eller minska V.

8 Fördelning av överskott på individnivå I de flesta svenska livförsäkringsbolag fördelas överskott med retrospektivreservteknik. I vissa tjänstepensionsplaner används en enklare teknik. Vi återkommer till den senare. För varje försäkring bildas en retrospektiv reserv V. Den skrivs enligt en Thiele-liknande differentialekvation fram på samma sätt som återköpsvärdet. V svarar mot den utökade/förändrade försäkringen på samma sätt som återköpsvärdet svarar mot den avtalade. Den utökade/förändrade försäkringen kan väljas på flera sätt. Återköpsvärdet svarar mot försäkringens aktuella värde enligt försäkringsavtalet. Det beräknas oftast prospektivt, även om det till sin karaktär är en retrospektiv reserv. Vi betecknar det med Å. Vi har Å t = B A t P a t Här är B = avtalat försäkringsbelopp A t = kapitalvärdet av vid tidpunkten t återstående framtida utbetalningar à 1 krona enligt försäkringsavtalet P = avtalad premie a t = premiebetalningslivräntan à 1 krona Ekvationen kan tolkas så att återköpsvärdet plus framtida premier ska räcka till de framtida försäkringsersättningarna. Om vi nu har en retrospektiv reserv V, så kan vi beräkna hur mycket den räcker till. Vi skriver därför V t = B t A t P t a t och har här infört en modifierad försäkring. Här kan kapitalvärdena A t och a t vara beräknade enligt mer realistiska grunder än de som ingår i återköpsvärdet. Dehär grunderna kallas prognosgrunder, ett ganska dåligt namn, eftersom alla grunder inom livförsäkring handlar om prognoser. Återköpsvärdets grunder är normalt fastställda då försäkringen tecknades. Den förändrade försäkringen kan ha annan struktur än den ursprungliga. Det innebär att A t och a t kan ha annan form än A t och a t. Man skulle t.ex. kunna ha kortare återstående premiebetalningstid i den förändrade försäkringen än i den ursprungliga, eller göra den helt premiefri. Normalt ändras dock bara formen för A t, dvs förmånssidan; premiesidan brukar hållas oförändrad.. B t och P t är de vid tidpunkten t gällande beloppet respektive premien. Den retrospektiva reserven V uppfyller Thiele-ekvationen dv /dt = r V + P - U - µ (S - V ) Avg (Alla storheter här kan bero av tiden t.) Här är S kapitalvärdet av de utbetalningar som ska göras vid dödsfall. Normalt kan det skrivas S = B A + där A + är motsvarande kapitalvärde à 1 krona.

9 Beloppshöjning Den vanligaste formen för förändring av försäkringen är beloppshöjning eller uppblåsning. Då bibehålls den avtalade premien, P t = P, försäkringen har oförändrad struktur men försäkringsbeloppet förstoras med en förstoringsfaktor F t, så vi har B t = F t B. Om vi bortser från skillnaden i beräkningsgrunder får vi B A t = Å t + P a t F t B A t = V t + P a t varur F t = (V t + P a t )/( Å t + P a t ) I början av försäkringstiden, då det återstår mycket premiebetalning, är inte förstoringsfaktorn särskilt stor. Men då försäkringen är färdigbetald, t.ex. för en pension under utbetalning, är F t = V t/ Å t Premiesänkning Här bibehålls försäkringsförmånen, men den framtida premien minskas. Vi inför en minskningsfaktor M t sådan att P t = M t P, och får P a t = B A t - Å t M t P a t = B A t - V t Nu kan det ju hända att vid tiden t V t redan blivit så stort att det inte behövs någon framtida premiebetalning, dvs. att högerledet i sista ekvationen ovan är negativ. Då kan förstås M t sättas till noll. Men om så inte är fallet, sätter man M t = (B A t V t)/( B A t - Å t ) om V t < B A t Vinstsamling Här sparas allt överskott, dvs. det sätts inte under risk. Risksumman på V -planet (andra ordningens plan) R = S - V är samma som den ursprungliga: R = S Å, så S = S + V - Å. Då blir differentialekvationerna för V och Å lika sånär som på ett par termer som representerar ett sparande. Man får nämligen dv /dt = r V + P - U - µ (S - V) Avg och vi har ju då/dt = δ Å + P - U - µ (S - V) Avg så dv /dt = då/dt + r V - δ Å vilket också kan skrivas

10 (d/dt)(v - Å) = r (V - Å) + (r - δ) Å så beloppet V - Å deltar inte i riskrörelsen utan är ett rent sparande. Den vanligaste metoden är alltså beloppshöjning. Där gäller alltså efter premiebetalningstidens slut B t = F t B = (V t /Å t ) B. Under utbetalningstid räknas normalt beloppet om varje år. Hur blir det då med beloppets utveckling från år till åt, med tanke på utvecklingen av V, som i sin tur styrs av återbäringsräntan. Här har vi Pensionsförsäkringsmatematikens huvudsats. Se nedan. Annan teknik för fördelning av överskott än med retrospektiv reserv Speciellt bland pensionsförsäkringsbolag, särskilt bland sådana som förvaltar stora tjänstepensionsplaner, används en annan något mer schablonmässig metod att fördela överskotten. Rent schematiskt går det till på följand sätt. Man utgår från totala tillgångarna T och en realistisk uppskattning av pensionsåtagandena, i form av en premiereserv. Dessa består av pensioner under spartid och pensioner under utbetalningstid. Normalt ändrar men inte pensionerna under spartid. De följer sin avtalsmässiga utveckling. Man ändrar bara pensionerna som är under utbetalning. Alla deras reserver är proportionella mot deras pensionsbelopp, inklusive hittills gjorda höjningar. Man gör då en bedömning av hur mycket större man vågar göra den reserven, med hänsyn tagen till hur stor då skuldsidan blir i förhållande till tillgångssidan. Normalt har man den policyn att försöka höja utgående pensioner med t.ex. höjningen i basbeloppet. I så fall blir utgående pensioner värdesäkrade i förhållande till inflationen.

11 Pensionsförsäkringsmatematikens huvudsats Pengarna räcker precis om vi räknar och gissar rätt! Här ska visas att när man använder gängse teknik för bestämning av pensionsbelopp, så kommer pengarna att räcka, givet att antagandena om framtida avkastning och dödlighet infrias. Vi studerar en grupp individer av samma ålder som går i pension vid en tidpunkt, som vi betecknar t = 0. De har tillsammans kapitalet K 0. Utbetalning av pension sker för dem som lever vid varje tidpunkt t = 0, 1, 2, 3,. Tidsenheten är godtycklig; den kan t ex vara månad eller år. Andelen kapital som inte förfaller genom dödsfall mellan tidpunkterna t och t+1 antages prospektivt bli l t+1 / l t. Här kan vi godtyckligt sätta l 0 = 1. Andelen som förfaller genom dödsfall är alltså 1 - l t+1 / l t. Talen l t kan kallas ekonomiska överlevnadstal. Tillväxten av kapitalet genom avkastning på tillgångarna antas kunna representeras med räntesatsen r, så ett kapital som vid tidpunkten t har värdet K antas växa till K (1+r) vid tidpunkten t+1. Pensionsbeloppen beräknas med dessa antaganden ur kommutationsfunktionern D t och N t, definierade genom D t = l t (1+r) -t och N t = Σ v t D v = D t + D t+1 + D t+2 + Den prospektiva reserven, värderad vid tidpunkten t, för utbetalning av en pension livsvarig pension på beloppet 1 från och med tidpunkten t, är A t = N t /D t = 1 + (l t+1 /l t )/(1+r) + (l t+2 /l t )/(1+r) 2 + (l t+3 /l t )/(1+r) 3 + Talen A t kallas inom det nya pensionssystemet för delningstal. Man härleder lätt följande rekursiva relation: A t = 1 + (D t+1 /D t )A t+1 = 1 + A t+1 (l t+1 /l t )/(1+r) Om de levande vid tidpunkten t, före utbetalning av pensioner, tillsammans har kapitalet K t, så betalas ut som pension tillsammans beloppet B t = K t / A t. Varje individ får ett pensionsbelopp som är proportionellt mot sitt eget kapital. Om vi betecknar en enskild individs kapital med k t och hans pensionsbelopp med b t, så gäller alltså även b t = k t / A t. Hittills införda storheter ska i betrakta som prospektiva, dvs. syftande framåt i tiden. Låt den verkliga avkastningen på kapitalet representeras av räntesatsen r t * för tiden mellan t och t+1. Den verkliga ekonomiska dödligheten representeras på motsvarande sätt med tal l t *, där vi också satt l 0 * = 1. Andelen kapital som inte förfaller genom dödsfall är således l t+1 */l t *. Det sammanlagda kapitalet K t växer därför under perioden från t till t+1 med ränta till värdet K t (1 + r t *).

12 Tag nu en enskild individ, som vid tidpunkten t har kapitalet k t och som lever vid tidpunkten t+1. Hans kapital förändras under perioden av tre orsaker: utbetalning av beloppet b t, förräntning med räntan r t *, samt fördelning av de medel som förfallit genom dödsfall. Dessa medel fördelas som arvsvinster. De senare medlen fördelas proportionellt. Eftersom andelen l t+1 */l t * finns kvar, så kan varje kvarvarande krona skrivas upp till värdet l t */l t+1 *. Vi får därför k t+1 = (k t b t )(1+r t *)(l t */l t+1 *) Det belopp som ska betalas ut som pension till denna individ vid tidpunkten t+1 blir då b t+1 = k t+1 / A t+1 = (k t b t )(1+r t *)(l t */l t+1 *)/A t+1 = = k t (1 1/A t ) )(1+r t *)(l t */l t+1 *)/A t+1 = = k t ((A t 1)/A t+1 )(1+r t *)(l t */l t+1 *)/A t = = b t (l t+1 /l t )(l t */l t+1 *)(1+r t *)/(1+r) Relationen ovan innebär att om de verkliga ränte- och överlevnadstalen r t * och l t * överensstämmer med de antagna r respektive l t, så blir beloppet att utbetala oförändrat: b t+1 = b t. Om vi inför andelen kapital som försvinner genom dödsfall, p t, under tidsintervallet, så gäller l t+1 /l t = 1 p t respektive den verkliga l t+1 */l t * = 1 p t * Då kan relationen mellan beloppen skrivas b t+1 /b t =[(1 - p t )/(1 - p t *)] [(1 + r t *)/(1 + r)] 1 + (r t * - r) + (p t * - p t ) Högre verklig ränta och dödlighet än antagna leder alltså till att beloppet höjs.

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB Försäkringstekniska riktlinjer Fastställda av styrelsen för Swedbank Försäkring AB den 13 maj 2014 Riktlinjerna träder i kraft den

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Försäkringsteknisk riktlinje

Försäkringsteknisk riktlinje Försäkringsteknisk riktlinje Beslutade av Styrelsen för Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 2014-12-08 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Ett samtal om matchning

Ett samtal om matchning Ett samtal om matchning NFT 1/1995 Aktuarien, ekonomen och juristen diskuterar den svåra konsten att få kapitalflöden att passa ihop av fil.dr. Björn Palmgren, aktuarie vid Finansinspektionen Björn Palmgren

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM 2004-08-26 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Finansdepartementets promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi2004/2518) Finansinspektionen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva NFT konsolidering 3/2002 Hur allvarliga är problemen och vad gör Finansinspektionen? av Jarl Symreng

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Försäkringstekniska riktlinjer Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Fastställd: 2014-12-10 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information

Läs mer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Översikt Dessa riktlinjer utgör basen för beräkningen, styrningen och kontrollen av de tekniska reserverna. Uppdateringar av dessa riktlinjer ska

Läs mer

Traditionellt pensionssparande i kris

Traditionellt pensionssparande i kris Traditionellt pensionssparande i kris nr 3 2004 årgång 32 Under hösten 2003 sänkte flera livförsäkringsbolag återbäringen på traditionellt pensionssparande eller minskade pågående utbetalningar, samtidigt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om information som gäller livförsäkring och tjänstepension; FFFS

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa Svarsmall, tentamen den 19 mars 2012 Fråga 1 (4p) Socialförsäkring två utmärkande drag Socialförsäkringen uppvisar några grundläggande karaktärsdrag. För det första utmärks de försäkringssystem som ingår

Läs mer

S:t Erik Liv. ogi-12.1-9q Z8' FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19

S:t Erik Liv. ogi-12.1-9q Z8' FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19 S:t Erik Liv FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19 ogi-12.1-9q Z8' Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer för S:t Erik Livförsäkring

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Försäkringsteknisk utredning 2010 12 31

Försäkringsteknisk utredning 2010 12 31 Försäkringsteknisk utredning 2010 12 31 för Svenska kyrkans pensionskassa försäkringsförening Richard Blom Mars 2011 Innehållsförteckning A. Föreningens ändamål och verksamhet... 3 B. Försäkringstekniskt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag Sida 1 (7) Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag Gäller fr.o.m. 2014-12-31 FFFS 2011:12 Sida 2 (7) shistorik Uppdaterad av Kommentarer 1.0 1.1 2012-11-22 2013-12-04 Uppdaterad

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling 13 och 23. Remissexemplar 2010-12-16 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

skandia : FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA bank & försäkring Klassificering

skandia : FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA bank & försäkring Klassificering skandia : FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA Skandia: bank&försäkring 2(17) Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Direkt livförsäkring... 4 2.1. Allmänt...4 2.2. Principer

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer