Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt"

Transkript

1 Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Gäller från och med 1 april 2010 Försäkringstekniska riktlinjer

2 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Bestämning av premie Olika former av försäkring Principer för försäkringstekniska antaganden Ålderspension Efterlevandepension Sjukpension samt premiebefrielse vid arbetsoförmåga Övriga riskförsäkringar Moturval 6 3 Beräkning av försäkringsteknisk avsättning Avsättning för ålderspension Avsättning för efterlevandepension Avsättning för sjukförsäkring Oreglerade skador 7 4 Återköp, belåning och överlåtelse/ flyttning av försäkring Tvingande återköp från Bolagets sida Tekniskt återköpsvärde Överlåtelse av försäkringsbestånd Flytträtt 5 Fördelning av överskottsmedel Förmånsbestämda försäkringar Överskottsmedel Metoder för fördelning av återbäringskapital Premiebestämda försäkringar Principer för val av antaganden vid beräkning 11 av pensionskapitalet (retrospektivreserven) 6 Återförsäkring Avgiven återförsäkring Mottagen återförsäkring 13 7 Soliditet 14 Försäkringsgivare: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Organisationsnummer: Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Försäkringstekniska riktlinjer

3 1 Allmänt Bolagets försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag utgör tillsammans underlag för försäkringstekniska beräkningar. Riktlinjer och beräkningsunderlag gäller i kombination med vid var tidpunkt gällande försäkringsvillkor. Försäkringstekniska riktlinjer anger metoder och principer för framtagande av försäk ringstekniska antaganden som används för bestämning av premie, för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och för andra liknande områden. Bolaget äger rätt att ändra dessa försäkringstekniska riktlinjer även för redan tecknade försäkringar såvida ändringen inte strider mot försäkringsvillkoren. Bolaget äger rätt att vid behov förtydliga och tolka riktlinjerna, även för redan tecknade försäkringar. Försäkringstekniska riktlinjer gäller för de försäkringsslag som kan nytecknas i Bolaget den 1 januari 2002 eller senare. För övriga försäkringsslag hänvisas till försäkringstekniska grunder och försäkringsvillkor gällande vid var tidpunkt. Försäkringstekniska riktlinjer, liksom ändringar av dessa, beslutas av Bolagets styrelse. Försäkringstekniska riktlinjer

4 2 Bestämning av premie Bolagets bestämning av premie grundas på försäkringstekniska antaganden. Premien avser att täcka Bolagets åtagande för försäkringen. Hänsyn får dock tas till Bolagets ekonomiska situation. Vid framtagande av antaganden görs uppdelning på försäkringsbestånd. Med försäkringsbestånd avses försäkrade som ingår i riskkollektivet för respektive försäkringsslag. För förmånsbestämda försäkringar avser detta avsnitt principer för val av antaganden vid fastställande av premie. För premiebestämda försäkringar avser detta avsnitt principer för val av antaganden vid fastställande av garanterade förmån. Detta inkluderar också principer vid fastställande av garanterad förmån i samband med flytt av kapital från annan försäkring. I försäkringsvillkoren för respektive försäkring anges om flytt av kapital till försäkringen medges. 2.1 Olika former av försäkring Sparförsäkring För sparförsäkring intjänas pensionsrätt under den tid premier betalas. Den intjänade pensionsrätten gäller även om premiebetalning upphör i förtid. Sparförsäkring kan vara förmånsbestämd eller premiebestämd. Vid förmånsbestämd försäkring är förmånen given enligt försäkringsavtalet och premie bestäms utifrån försäkringstekniska antaganden. Vid premiebestämd försäkring är premien given enligt försäkringsavtalet och förmån bestäms utifrån försäkringstekniska antaganden. Premie bestäms individuellt för varje försäkrad. För förmånsbestämda sparförsäkringar inom ITP-planen, samt motsvarande försäkringar inom andra avtalsområden, har avtalats om konstant premie för oförändrad förmån fram till pensionsåldern. Därmed får premie för redan tecknad sparförsäkring inte ändras till försäkringstagares eller försäkrads nackdel. Däremot kan nya antaganden vid bestämning av premie tillämpas på utökade och nytecknade försäkringar. För övriga sparförsäkringar äger Bolaget rätt att ändra antagandena, även för redan tecknade försäkringar, såvida ändringen inte strider mot försäkringsvillkoren. Riskförsäkring För riskförsäkring utgår ersättning vid försäkringsfall under premiebetalningstid. Ingen rätt finns till försäkringsersättning när premiebetalning upphör, såvida inte annat regleras i försäkringsvillkoren. Premie för riskförsäkring kan beräknas individuellt för varje försäkrad. Premie kan också vara kollektivt bestämd och därmed utjämnad över en grupp försäkrade. Den utjämnade premien kan vara lika för alla försäkrade eller uppdelad efter faktorer som ålder och kön. Premien kan utgöra ett enhetligt belopp eller en viss procentsats av lönen. Premie för riskförsäkring gäller ett kalenderår i taget, om inte annat beslutas av Bolaget. 2.2 Principer för försäkringstekniska antaganden Försäkringstekniska antaganden grundas på erfarenheter och observationer av Bolagets försäkringsbestånd. Uppföljning av antagandena sker regelbundet. 4 Försäkringstekniska riktlinjer

5 För risk, som Bolaget anser vara högre än normal, kan premien förhöjas i motsvarande grad. Ränta (avkastning) Antagande görs om årlig ränta (avkastning) för diskontering av framtida betalningar. Bolaget äger rätt att göra avdrag för skatt genom minskning av antagen ränta. Antagen ränta kan vara olika för olika försäkringsslag. Antagen ränta bestäms genom analys av långsiktig avkastning. Förväntas avkastning under viss tid bli högre än antagen långsiktig ränta kan högre ränta tillämpas för vissa försäkringsslag under en viss tidsperiod. Avdrag från premien för förmånsbestämda försäkringar motsvarande förhöjningen av räntan görs för berörda försäkringsslag. Dödlighet (livslängd) Antagande görs om försäkrads dödlighet (livslängd). Olika antagande kan tillämpas för försäkringsslag som berättigar till försäkringsersättning vid viss ålder jämfört med försäkringsersättning vid försäkrads dödsfall. Olika antagande om dödlighet kan tillämpas för olika grupper av försäkrade och efterlevande. Tillämpas samma dödlighetsantagande för man och kvinna ska könsneutralt dödlighetsantagande avspegla sammansättningen av män och kvinnor i försäkringsbeståndet. Antagande om dödlighet grundas på erfarenheter av Bolagets försäkringsbestånd och ska motsvara förväntad dödlighet inom riskgruppen. Driftskostnader Bolaget belastar premie med driftskostnader enligt följande: - Minskning av antagen ränta. - Förhöjning av premie. En del av förhöjningen täcker driftskostnader under tid då premie betalas och en del täcker driftskostnader under tid då pension utbetalas. Olika driftskostnadsantagande kan tillämpas för olika försäkringsslag och olika avtal. Antagen driftskostnad avser att täcka Bolagets faktiska driftskostnader, utjämnad över tiden och grundas på erfarenheter inom Bolaget. 2.3 Ålderspension Vid bestämning av premie resp. garanterad förmån för ålderspension används antagande om ränta, dödlighet, driftskostnader. För ålderspension tillämpas antagande om lägre dödlighet (längre livslängd) än för efterlevandepension. Antagande om dödlighet är samma för man och kvinna, med undantag för engångspremie för förmånsbestämd ålderspension, där könsberoende dödlighetsantagande görs. Ålderspension tecknas som sparförsäkring. Premien är individuell för varje försäkrad. Vid inflytt av kapital till en premiebestämd försäkring, som enligt villkoren medger detta, betraktas en viss del av det inflyttade kapitalet som en mottagen premie och ger därmed garanterade pensionsförmåner på samma sätt som en premie. Resten av det inflyttade kapitalet adderas till försäkringens pensionskapital utan att ge någon garanterad pensionsförmån. Försäkringstekniska riktlinjer

6 2.4 Efterlevandepension Vid bestämning av premie för efterlevandepension används antagande om ränta, dödlighet, särskilda antaganden om efterlevandepension och driftskostnader. Antaganden görs också om förmånstagare och deras rätt till ersättning samt ersättningens storlek och utbetalningsperiod. Särskilda antaganden för efterlevandepension grundas på erfarenheter av Bolagets försäkringsbestånd. För efterlevandepension tillämpas antagande om högre dödlighet (kortare livslängd) än för ålderspension. Antagande om dödlighet är samma för man och kvinna. Efterlevandepension tecknas som sparförsäkring eller riskförsäkring. Premien för sparförsäkring är individuell för varje försäkrad. Premien för riskförsäkring beräknas individuellt för varje försäkrad eller utjämnas över en grupp försäkrade. 2.5 Sjukpension samt premiebefrielse vid arbetsoförmåga Vid bestämning av premie för sjukpension och premiebefrielse vid arbetsoförmåga används antagande om ränta och driftskostnad samt särskilda antaganden om sjuklighet. Sådana antaganden är sannolikheten att insjukna (rätt till ersättning enligt avtalet), sannolikheten att kvarstå med rätt till sjukpension och grad av arbets oförmåga. Särskilda antaganden om sjuklighet grundas på erfarenheter och prognoser avseende Bolagets försäkringsbestånd. Sjukpension och premiebefrielse vid arbetsoförmåga tecknas som riskförsäkringar. Premien kan vara individuell för varje försäkrad eller utjämnad över ett försäkringsbestånd. 2.6 Övriga riskförsäkringar Bestämning av premie för riskförsäkring beskrivs i kapitel 2.1. Kollektiv riskförsäkring utgör en samlad försäkring för olika försäkringsdelar. Separata riskförsäkringar finns dessutom för utbetalning vid dödsfall. Premie grundas på erfarenheter av berörda försäkringsslag inom Bolagets försäkringsbestånd. Premie för riskförsäkringar kan vara individuell för varje försäkrad eller utjämnad över ett försäkringsbestånd. 2.7 Moturval Bolaget tillhandahåller kollektiva tjänstepensionsförsäkringar, i huvudsak utan individuella val, som dessutom till övervägande del är livsfallsförsäkring. Därmed föreligger begränsad risk för moturval. Utökad riskprövning kan komma att införas om försäkringsslag med stora positiva risksummor tillkommer i Bolagets verksamhet. 6 Försäkringstekniska riktlinjer

7 3 Beräkning av försäkringsteknisk avsättning Försäkringsteknisk avsättning utgör skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av Bolagets framtida åtagande för gällande försäkring och det förväntade kapitalvärdet av framtida premie som Bolaget kan förvänta för motsvarande försäkring. Bolagets beräkning av försäkringsteknisk avsättning grundas på försäkringstekniska antaganden. Antagandena avser ränta, dödlighet och driftskostnader samt särskilda antaganden om efterlevandepension och sjuklighet. I tillämpliga delar används samma antagande som vid bestämning av premie. Vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar tillämpas dock en diskonteringsränta som i första hand bestäms utifrån riskfria marknadsräntor som motsvarar åtagandenas duration. Från tillämpad ränta görs avdrag för avkastningsskatt och driftskostnader. 3.1 Avsättning för ålderspension Sparförsäkring Försäkringsteknisk avsättning för intjänad ålderspension motsvarar värdet av framtida kostnader för intjänad pensionsrätt. 3.2 Avsättning för efterlevandepension Sparförsäkring Försäkringsteknisk avsättning för intjänad efterlevandepension motsvarar värdet av framtida kostnader för intjänad pensionsrätt. Avsättning före försäkrads dödsfall grundas på antaganden om förmånstagare och deras rätt till försäkringsersättning. Vid försäkrads dödsfall görs försäkringsteknisk avsättning för framtida kostnader för det aktuella försäkringsfallet. Avsättningen vid försäkrads dödsfall grundas på antaganden om ersättningsberättigade efterlevande i det aktuella försäkringsfallet. Riskförsäkring Försäkringsteknisk avsättning för riskförsäkring görs vid försäkrads dödsfall om efterlevande är ersättningsberättigad. Avsättningen motsvarar värdet av framtida kostnader för försäkringsersättning. Försäkringsteknisk avsättning görs inte för försäkringsslag som medför engångs utbetalning vid försäkrads dödsfall. 3.3 Avsättning för sjukförsäkring Försäkringsteknisk avsättning för sjukpension och premiebefrielse vid arbetsoförmåga görs när rätt till ersättning uppstår. Avsättningen motsvarar värdet av framtida kostnader för försäkringsersättningen. För sjukpension avses framtida utbetalning av sjukpension och för premiebefrielse vid arbetsoförmåga framtida premier. 3.4 Oreglerade skador Inträffade men ej rapporterade skador Avsättning för inträffade men ej rapporterade försäkringsfall med sjukpension och premiebefrielse vid arbetsoförmåga grundas på erfarenheter och observationer av Bolagets tidigare försäkringsutfall. Försäkringstekniska riktlinjer

8 8 Försäkringstekniska riktlinjer Försäkringsfall där förmånstagaren inte går att finna Avsättning görs för försäkringsfall där storleken på försäkringsersättningen är känd men där förmånstagaren ej går att finna. Avsättning görs under den tid då försäkringen är gällande.

9 4 Återköp, belåning och överlåtelse/ flyttning av försäkring Försäkringstagare eller försäkrad äger inte rätt att återköpa eller belåna försäkring. Rätt till att flytta försäkring till annan försäkring eller annan försäkringsgivare föreligger i de fall så medges av försäkringsvillkoren. 4.1 Tvingande återköp från Bolagets sida Enligt försäkringsvillkoren äger Bolaget rätt att, i vissa fall när försäkringsbeloppet är lågt och försäkringsfall redan inträffat, återköpa försäkring. Återköpsvärdet grundas på framtida pensionsutbetalningar omräknade till deras värde vid tidpunkten för utbetalning. Omräkning görs med antaganden enligt kapitel 3 för berörda försäkringsslag. 4.2 Tekniskt återköpsvärde Försäkringstagare eller försäkrad äger inte rätt att återköpa försäkring. Tekniskt återköpsvärde utgör beräknad försäkringsteknisk avsättning för nytecknad engångsbetald försäkring med motsvarande pensionsrätt. Avsättningen grundas på antaganden enligt kapitel 3. I samband med ändringsräkning används antaganden enligt kapitel 2. Bolaget äger rätt att tillämpa andra antaganden för beräkning av tekniskt återköpsvärde. 4.3 Överlåtelse av försäkringsbestånd Försäkringstagare eller försäkrad äger inte rätt att få försäkring i Bolaget överlåten till annan försäkringsgivare. Särskild överenskommelse kan träffas mellan Bolaget och berörd part om överlåtelse av försäkringsbestånd till annan försäkringsgivare. Vid överlåtelse av försäkringsbestånd till annan försäkringsgivare ska försäkring värderas utifrån tekniskt återköpsvärde. Bolaget äger rätt att värdera försäkring på annat sätt. Överlåtelse av försäkringsbestånd får inte vid överlåtelsen antas försämra övriga försäkringstagares och försäkrads rätt i Bolaget. 4.4 Flytträtt Rätt till att flytta försäkring till annan försäkring eller annan försäkringsgivare föreligger i de fall så medges av försäkringsvillkoren. Värdet av det kapital som får flyttas till annan försäkring uppgår minst till det belopp som motsvarar kapitalvärdet av försäkringens garanterade förmån. Försäkringstekniska riktlinjer

10 5 Fördelning av överskottsmedel Överskott som uppstår i Bolaget förs till Bolagets konsolideringsfond. Medel kan tas ur konsolideringsfonden, enligt vad som anges i bolagsordning och försäkringsvillkor, för att fördela till olika ändamål. I första hand används konsolideringsfonden för att säkerställa Bolagets förmåga att fullfölja sina försäkringsåtaganden. I andra hand kan medel ur Bolagets konsolideringsfond användas för fördelning till försäkringstagare och försäkrade. Överskott som fördelas till försäkringstagare och försäkrade utgör återbäringskapital. Överskottet är inte garanterat utan är en del av Bolagets riskkapital. Fördelningen av överskott sker på olika sätt för förmånsbestämda och premiebestämda försäkringar. 5.1 Förmånsbestämda försäkringar Överskottsmedel Återbäringskapitalet ska i första hand användas till pensionstillägg för pensioner under utbetalning. Återbäringskapitalet kan också användas till höjning av intjänad pensionsrätt, reduktion av försäkringspremie, kontant utbetalning samt fördelning till försäkringstagare som företagsanknutna medel. Medel ur konsolideringsfonden kan även överföras till garantifonden i enlighet med Bolagets bolagsordning. Bolagets kollektiva konsolideringsnivå ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent, med målnivå 140 procent. Om Bolagets konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet Metoder för fördelning av återbäringskapital Pensionstillägg Pensionstillägg utges till pension under utbetalning. För varje försäkringsslag bestäms pensionstillägget som en bestämd procentsats av pensionens grundbelopp. Pensionstillägget får högst motsvara höjningen av det allmänna prisläget från året före basåret till året före utbetalningsåret. Sedan 1982 mäts det allmänna prisläget med konsumentprisindex. Procentsatsen ska inte sättas högre än att vid dess fastställande ska återbäringskapitalet beräknas räcka till utbetalning av oförändrade pensionstillägg för utgående pensioner, så länge dessa varar. Procentsatsen för pensionstillägg inom samma avtal bestäms efter enhetliga principer och ska för varje försäkringsslag vara lika för alla pensioner med samma basår Höjning av intjänad pensionsrätt Bolaget kan besluta om höjning av intjänad pensionsrätt. För varje försäkringsslag inom varje avtal höjs den intjänade pensionsrätten med en gemensam procentsats Premiereduktion Bolaget kan besluta om premiereduktion. För varje försäkringsslag inom varje avtal görs premiereduktionen efter enhetliga principer. Premiereduktion gäller ett kalenderår i taget, om inte annat beslutas av Bolaget. 10 Försäkringstekniska riktlinjer

11 Företagsanknutna medel Bolaget kan besluta om fördelning av överskott i form av företagsanknutna medel i enlighet med vid var tidpunkt gällande konsolideringspolicy. Företagsanknutna medel fördelas till försäkringstagare i förhållande till intjänad pensionsrätt för anställda under de perioder överskottsmedel uppstått. Bolaget kan medge att hänsyn enligt särskilda regler tas till tidigare anställda hos försäkringstagaren Annan återbäring Bolaget kan besluta om annan återbäring som motiveras av att utfallet av de försäkringstekniska riskerna blivit mer gynnsamt än vad som antagits vid bestämning av premie eller vid beräkning av försäkringsteknisk avsättning. 5.2 Premiebestämda försäkringar Allt överskott på försäkringen tillhör den försäkrade och utbetalas som ett tillägg till den garanterade pensionen, ett så kallat tilläggsbelopp. Överskottets storlek beror på pensionskapitalets utveckling som i sin tur speglar det faktiska utfallet i det aktuella försäkringskollektivet, bestående av premiebestämda försäkringar, avseende avkastning, skatt, dödlighet och driftskostnader Principer för val av antaganden vid beräkning av pensionskapitalet (retrospektivreserven) Avkastning och skatt Pensionskapitalets avkastning bestäms och tillförs försäkringen månadsvis i efterskott utifrån de fördelningsbara tillgångarnas storlek vid resp. månads slut och att målkonsolideringen, för premiebestämda försäkringar, skall vara 100 procent med den tillåtna variationen procent. Den fördelade avkastningen kommer därmed att variera från månad till månad och kan vara såväl positiv som negativ. Avkastningen kan skilja mellan försäkringar beroende på resp. försäkrings riskexponering. En nedsättning av riskexponeringen i försäkringen sker momentant vid påbörjat pensionsuttag, dock senast vid 65 års ålder. Pensionskapitalets avkastning för respektive grupp baseras på den faktiska kapitalavkastningen under månaden inom respektive grupp. Belastning sker på varje försäkring för att täcka Bolagets kostnad för avkastningsskatt. Belastningen ska täcka Bolagets kostnad för avkastningsskatt för premiebestämda försäkringar, utjämnad över kalenderåret Dödlighet Arvsvinst uppkommer i Bolaget, då försäkringar utan återbetalningsskydd upphör på grund av dödsfall. Försäkringar utan återbetalningsskydd tillgodoförs arvsvinst som baseras på Bolagets antaganden om dödlighet, gällande vid varje tidpunkt. Försäkringar med återbetalningsskydd tillförs ingen arvsvinst. Dödlighetsantagandet bör väljas så att det motsvarar faktisk dödlighet, med viss utjämning över åren Driftskostnader Uttag för Bolagets driftskostnader sker genom en procentuell belastning på pensionskapitalet. Driftskostnadsuttaget ska bestämmas så att det långsiktigt täcker Bolagets driftskostnader för den aktuella produkten. Försäkringstekniska riktlinjer

12 De driftskostnadsuttag som används vid beräkning av pensionskapitalet avser de som Bolaget vid varje tidpunkt tillämpar Beräkning av belopp för utbetalning Utöver garanterad pension så bestäms ett tilläggsbelopp enligt följande: Vid påbörjat pensionsuttag och därefter årligen beräknas ett tilläggsbelopp på försäkringen genom att aktuellt pensionskapital fördelas ut på återstående försäkringstid enligt gällande prognosantaganden om avkastning, dödlighet, kostnader och skatt. Tilläggsbeloppet bestäms sedan som mellanskillnaden mellan detta framräknade belopp och garanterad pension, dock lägst Principer för val av antaganden vid beräkning av belopp för utbetalning Normalt tillämpas samma antaganden som vid beräkning av premier, när det gäller andra antaganden än ränteantagandet. Om så bedöms lämpligt kan avsteg från detta göras. Antagande om ränta, s.k. prognosränta görs enligt följande policy: Prognosräntan fastställs inför ingången av varje nytt kalenderår och gäller sedan för påföljande kalenderår. Prognosräntan ska grundas på aktsamma antaganden om framtida kapitalavkastning för respektive portfölj. 12 Försäkringstekniska riktlinjer

13 6 Återförsäkring 6.1 Avgiven återförsäkring För avgiven återförsäkring till försäkringsbolag tillämpas försäkringstekniska riktlinjer enligt något av följande alternativ: - Samma riktlinjer som för Bolagets direkta försäkringsverksamhet. - Samma riktlinjer som för försäkringsbolag hos vilket försäkring återförsäkras. - Riktlinjer som med hänsyn tagen till förhållanden i återförsäkringsavtalet kan anses betryggande för Bolaget och medföra skälig återförsäkringskostnad för Bolaget. 6.2 Mottagen återförsäkring För mottagen återförsäkring från försäkringsbolag eller annan försäkringsgivare än försäkringsbolag tillämpas försäkringstekniska riktlinjer enligt något av följande alternativ: - Samma riktlinjer som för Bolagets direkta försäkringsverksamhet. - Samma riktlinjer som för försäkringsbolag från vilket försäkring mottagits eller annan försäkringsgivare från vilken försäkring mottagits. - Riktlinjer som med hänsyn tagen till förhållanden i återförsäkringsavtalet kan anses betryggande för Bolaget och medföra skälig återförsäkringskostnad för Bolaget. Försäkringstekniska riktlinjer

14 14 Försäkringstekniska riktlinjer Soliditet

15 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Telefon Stockholm Besök Regeringsgatan Försäkringstekniska riktlinjer Produktion Alecta

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Beslutade av Alectas styrelse den 17 mars 2016 Gäller från och med den 1 april 2016 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Beslutade av Alectas styrelse den 13 december 2017 Gäller från och med den 1 januari 2018 Innehåll Bakgrund och syfte 3 Allmänt

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Försäkringsvillkor. för SPP:s utlandsförsäkring i Alecta. Gäller från och med 1 januari 2017

Försäkringsvillkor. för SPP:s utlandsförsäkring i Alecta. Gäller från och med 1 januari 2017 Försäkringsvillkor för SPP:s utlandsförsäkring i Alecta Gäller från och med 1 januari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens förmåner 5 Utbetalning av kompensation 8 Överskott till försäkrade

Läs mer

S:t Erik Liv. ogi-12.1-9q Z8' FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19

S:t Erik Liv. ogi-12.1-9q Z8' FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19 S:t Erik Liv FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19 ogi-12.1-9q Z8' Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer för S:t Erik Livförsäkring

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2015-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2016-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Försäkringsteknisk riktlinje

Försäkringsteknisk riktlinje Försäkringsteknisk riktlinje Beslutade av Styrelsen för Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 2014-12-08 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)...

Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)... Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)... 3 14.1 Traditionell försäkring... 3 14.1.1 Allmänt...

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt Avtalspension SAF-LO

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 1 juli 2015 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Pensionsförsäkring

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Pensionsförsäkring Bolag: Beslutad av: KPA saktiebolag KPA saktiebolags styrelse Fastställd: 2017-10-10 Regelverksägare: Regelverksspecialist: Informationsklass: Verkställande direktör Aktuariefunktionen KPA saktiebolag

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB Försäkringstekniska riktlinjer Fastställda av styrelsen för Swedbank Försäkring AB den 13 maj 2014 Riktlinjerna träder i kraft den

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Försäkringstekniska riktlinjer Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Fastställd: 2014-12-10 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt KAP-KL och AKAP-KL

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt ITP-planen

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt ITP-planen Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt ITP-planen Gäller från och med 1 juli 2015 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt 6 Premier

Läs mer

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig.

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. AMF Tjänstepension tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 03

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 03 Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 03 Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt 5 Premier

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension enligt Avtalspension SAF-LO

Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension enligt Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension enligt Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 1 januari 2008 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning - en översikt 4 Premier 5 Garanterad

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt Avtalspension SAF-LO

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 1 juli 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt FTP-planen

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt FTP-planen Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt FTP-planen Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt 5 Premier

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) Frivillig slutbetalning av ITPK

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) Frivillig slutbetalning av ITPK Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) Frivillig slutbetalning av ITPK Gäller från och med 1 november 2016 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 16

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 16 Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 16 Gäller från och med 1 januari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt 6 Premier

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig. ITP/ITPK Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så trygg och

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2017-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder FFFS 2007:24 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2008-01-01 Observera

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om försäkringstekniska grunder; FFFS 2007:24 Utkom från trycket

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536)

Försäkringstekniska riktlinjer. för. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536) för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536) 1 Förevarande Försäkringstekniska riktlinjer är beslutade av styrelsen den 3 november 2011. De tillämpas när dessa tillställts Finansinspektionen.

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska

Läs mer

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig. PA 03 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför vi nu

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Stadgar för AI Pension försäkringsförening VID FULLMÄKTIGEMÖTE 2015-05-21 GODKÄNDA AV FINANSINSPEKTIONEN 2015-07-20

Stadgar för AI Pension försäkringsförening VID FULLMÄKTIGEMÖTE 2015-05-21 GODKÄNDA AV FINANSINSPEKTIONEN 2015-07-20 Stadgar för AI Pension försäkringsförening VID FULLMÄKTIGEMÖTE 2015-05-21 GODKÄNDA AV FINANSINSPEKTIONEN 2015-07-20 Fastställd av fullmäktige Datum: 21 maj 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Avgångspension

Försäkringsvillkor för AMF Avgångspension Försäkringsvillkor för AMF Avgångspension Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Avgångspension AMF Avgångspension är en pensionsförsäkring som kan tecknas av arbetsgivare med en anställd som försäkrad till

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KOLLEKTIVAVTALAD FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (Bilaga 1 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-12-03) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt ITP-planen

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt ITP-planen Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt ITP-planen Gäller från och med 1 november 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt 6 Premier

Läs mer

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning 2002-01-01 Nedanstående tilläggsvillkor har tagits fram med anledning av de ändringar som införts i försäkringsrörelselagen genom lagen

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av KPA-plan Plus

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av KPA-plan Plus Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av KPA-plan Plus Innehållsförteckning Försäkringsavtalet... 5 1. Allmänt... 5 2. Premiebefrielse... 8 3. Så bestäms och betalas premien... 9 4. Återköp... 11 5.

Läs mer