FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 99 99 RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING 08 99 AB"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR SWEDBANK FÖRSÄKRING AB

2 Försäkringstekniska riktlinjer Fastställda av styrelsen för Swedbank Försäkring AB den 13 maj 2014 Riktlinjerna träder i kraft den 13 maj 2014 och ska gälla även för försäkringar tecknade dessförinnan, i den mån de inte strider mot för försäkringsavtalet gällande villkor. Swedbank försäkrings ansvarige aktuarie ansvarar för att de försäkringstekniska riktlinjerna samt försäkringstekniska beräkningsunderlaget uppdateras och följs. Inledning Riktlinjerna omfattar försäkringsrörelse i form av direkt livförsäkringsrörelse enligt försäkringsklasserna I a och b, III samt IV och direkt skadeförsäkring enligt försäkringsklass 2. Swedbank Försäkring bedriver verksamhet avseende såväl tjänstepensionsförsäkring övrigt livförsäkring. som Försäkringsavtal med sparande kan tecknas med traditionell förvaltning, med förvaltning i värdepappersfonder eller med förvaltning i värdepappersdepåer. Med traditionell förvaltning menas att alla tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades räkning samlas i en eller flera portföljer. Till alla försäkringsavtal med traditionell förvaltning hör ett garantivärde. Garantivärdet ska beskrivas i försäkringsvillkoren. Det är bolaget som står placeringsrisk för de åtaganden bolaget har utfäst i form av garantier. Med förvaltning i värdepappersdepåer menas att sparpremierna placeras i värdepapper. Värdepapperna förvaras i värdepappersdepåer hos av Swedbank Försäkring godkända fondkommissionärer. Placering kan endast ske i av Swedbank Försäkring godkända marknadsnoterade värdepapper. Försäkringsavtal utan sparande kan också tecknas. Fördelning av vinst Swedbank Försäkring AB ("bolaget"), organisationsnummer , drivs som ett vinstutdelande försäkringsaktiebolag och är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ.), organisationsnummer Resultat försäkringsrisker För försäkringsrisk tar bolaget ut riskpremier från försäkringstagarna. Allt eventuellt överskott tillfaller i sin helhet bolaget. Allt eventuellt underskott bekostas i sin helhet av bolaget. 2

3 Resultat driftskostnader Bolaget tar ut avgifter från försäkringstagarna för att täcka bolagets förväntade driftskostnader. Allt eventuellt överskott tillfaller i sin helhet bolaget. Allt eventuellt underskott bekostas i sin helhet av bolaget. Resultat kapitalavkastning Försäkringsavtal med traditionell förvaltning innehåller rätt till överskott enligt punkt 5. All kapitalavkastning som härrör från andra medel än de som förvaltas för försäkringstagarnas eller andra ersättningsberättigades räkning tillfaller i sin helhet bolaget. Om de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas eller andra ersättningsberättigades räkning inte förslår till att täcka de utfästelser bolaget har ställt i försäkringsavtalen ska underskottet bekostas av bolaget. I försäkringsavtal med förvaltning i värdepappersfonder och i värdepappersdepåer försäkringstagarna hela den finansiella risken. bär 3

4 1. Bestämmande av premier Premien för försäkringsavtal ska beräknas med hänsyn till betryggande antaganden om avkastning, dödlighet och andra riskmått samt driftskostnader. Premier avseende tjänstepensionsförsäkring far beräknas med aktsamma antaganden. Premien far inte bestämmas på sådant sätt att det systematiskt och varaktigt måste tillföras bidrag från andra medel än premierna och dess avkastning. Bolaget ska ha möjlighet att ändra antagandena för ingångna avtal. Information om detta samt villkoren för ändringarna ska lämnas i försäkringsvillkoren. För försäkringsavtal som ingåtts på grund av kollektivavtal kan dock bolagets rätt att ändra antaganden för ingångna avtal vara begränsad i avtalet mellan bolaget och kollektivavtalsparterna. Anta ande om avkastnin För försäkringsavtal med utfästelser i nominella eller reala belopp far det tillämpade antagandet om ränta vid försäkringens tecknande högst uppgå till den som framgår av Finan-inspektionens föreskrift och rekommendationer. För avtal med upprepad engångspremie ska vid var tidpunkt det tillämpade antagandet om ränta, högst uppgå till den högsta tillåtna räntan för varje enskild erlagd engångspremie. Antagandet kan variera mellan produkter. Antagandet kan också variera beroende på löptiden på olika försäkringsavtal. För försäkringsavtal med anknytning till värdepappersfonder eller till värdepappersdepåer ingår inget antagande om avkastning. Anta anden om dödli het Antagandena ska differentieras efter ålder, kön, risksummetyp (positiv/negativ) och eventuellt andra relevanta faktorer. Ingen differentiering på grund av kön ska göras för försäkring, som enligt gällande lag ska behandlas lika oavsett den försäkrades kön. För försäkringar av gruppkaraktär behöver ingen differentiering ske efter ålder och kön. Vid bestämmande av dödlighetsantaganden ska bolagets erfarenhet användas. Erfarenhet utanför bolaget far även utnyttjas. 4

5 Anta anden om s'ukli het och andra riskmått Antagandena ska differentieras efter ålder, kön och eventuellt andra relevanta faktorer. Ingen differentiering på grund av kön ska göras för försäkring, som enligt gällande lag ska behandlas lika oavsett den försäkrades kön. Premien för premiebefrielseförsäkring inte differentieras efter ålder och kön. eller för försäkringar av gruppkaraktär behöver Vid bestämmande av sjuklighetsantaganden och andra riskmått ska bolagets erfarenhet användas. Erfarenhet utanför bolaget får även utnyttjas. Driftskostnader Uttag av avgifter för täckande av driftskostnader kan komma till uttryck genom följande belastningar av försäkringen. Belastningar proportionella mot premien. Belastningar proportionella mot försäkringens tillgodohavande. Periodiska styckekostnadsbelastningar. Belastningar proportionella mot.betalningarna. Belastningar proportionella till storleken av den försäkrade risken. Belastningar proportionella mot försäkringens garantivärde Avgifterna ska väljas så att de förväntas överstiga de kostnader bolaget har för försäkringen. Vid ändring av försäkringsavtal eller andra åtgärder, initierade av försäkringstagaren, kan avgifter tas ut som svarar mot de kostnader bolaget förorsakas. De avgifter som belastar varje enskilt försäkringsavtal framgår av de för försäkringsavtalet gällande försäkringsvillkoren. Avgifterna kan rabatteras för enskilda försäkringar eller enskilda kollektiv av försäkringar under en begränsad tid. Vid bedömning av en sådan rabatt ska hela bolagets ekonomiska situation beaktas. Antagande om skatt Antagande om skatt ska i princip följa gällande regler för beskattning av avkastning i försäkringsbolag. Det antagande som används ska vara baserat på den lagstiftning som är gällande vid tidpunkten då premien bestäms. För utfästelser i nominella eller reala belopp kan ett antagande om framtida skatt tillämpas. Antagandet om skatt ska för denna typ av utfästelser belasta antagandet om avkastning. 5

6 U föl'nin av remiesättnin en och risken för att avtal u hör i förtid och faran för moturval Uppföljning av premiesättningen ska ske minst en gång om året. För det fall premiesättningen bedöms vara otillräcklig ska en handlingsplan utformas. Bolaget ska minst en gång om året bedöma om den framtida förväntade avkastningen kan anses vara tillräcklig för de utfästelser om avkastning som har gjorts. Bolaget ska i sin premiesättning och i sina riskbedömnings- och ändringsregler förhindra negativa effekter av moturval. För avtal med traditionell förvaltning kan bolaget ställa krav på minsta försäkringstid för att försäkring ska gälla med garantivärde. Ett sådant krav ska beskrivas i försäkringsvillkoren. Bolaget kan i sin tillgångsförvaltning välja en strategi som minimerar bolagets ekonomiska effekt av att avtal upphör i förtid. För risk som inte kan anses normal på grund av medicinska skäl elvor andra omständigheter far bolaget tillämpa en förhöjning av riskmåtten som minst svarar mot de förväntade ökade riskkostnaderna för denna grupp av försäkrade. Vid partiellt återköp av försäkring med garanterade dödsfallsbelopp far bolaget lägst nedsätta riskåtagandet med värdet av det återköpta beloppet. För försäkring som överförs till annat försäkringsbolag alternativt helt eller delvis återköps far bolaget belasta försäkringens tekniska återköpsvärde med en durationsberoende återköpsavgift. För försäkring där avtalad premiebetalningstid helt eller delvis upphör kan bolaget ta ut en avgift som svarar mot ännu inte intjänad anskaffningskostnad. 6

7 2. Beräkning av försäkringstekniska avsättningar Samtliga försäkringstekniska avsättningar ska vara tillräckliga och beräknade så att åtagandena kan uppfyllas vid varje tidpunkt. Livförsäkrin savsättnin För försäkringsavtal med traditionell förvaltning utgörs livförsäkringsavsättningen för ett försäkringsavtal av skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av bolagets framtida utgifter för försäkringsavtalet och det förväntade kapitalvärdet av de premier bolaget ytterligare kan ha att uppbära för försäkringsavtalet. Bolagets livförsäkringsavsättning ska beräknas så att den alltid motsvarar summan av avsättningarna för varje försäkringsavtal enligt ovan. I avsättningen ska det tillägg inräknas som behövs för att täcka alla förluster på grund av att försäkringarna upphör i förtid. En annan försäkringsmatematisk beräkningsmetod för kollektiv beräkning av avsättningarna får användas, om den ger minst samma resultat som om avsättningen hade beräknats för varje försäkring. Beräkningen skall grundas på antaganden om dödlighet, ränta, och andra riskmått samt driftskostnader som var för sig är betryggande. I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska dock beräkningen grundas på aktsamma antaganden. Den räntesats som tillämpas i kapitalvärdesberäkningen får högst uppgå till den räntesats som framgår av Finansinspektionens föreskrifter och rekommendationer. De antaganden som tillämpas ska följa samma principer som vid bestämmandet av premier, dock kan antagandena skilja sig åt. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker beräknas enligt aktuariellt vedertagna metoder, i de fall denna typ av avsättning är aktuell. Avsättning för kvardröjande risker ska motsvara kostnader relaterade till försäkringsavtalen som går utöver de mot avtalen svarande ej intjänade och förväntade premierna. Avsättnin för livförsäkrin där försäkrin sta aren bär lacerin srisken Avsättningen består av avsättning för fondförsäkringsåtaganden villkorad återbäring. och avsättning för För försäkringsavtal med förvaltning i värdepappersfonder motsvarar fondförsäkringsåtagandena värdet av de fondandelar som hör till försäkringen och, i förekommande fall, medel som ännu inte placerats i fonder. Avsättning för villkorad återbäring görs för försäkringsavtal med förvaltning i värdepappersdepåer och för försäkringsavtal med traditionell förvaltning. 7

8 För försäkringsavtal med förvaltning i värdepappersdepåer motsvarar avsättningen värdet i depån och, i förekommande fall, medel som ännu inte placerats i depån. För försäkringsavtal med traditionell förvaltning utgör den villkorade återbäringen skillnaden mellan det vid var tidpunkt gällande marknadsvärdet av de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning och livförsäkringsavsättning beräknad enligt ovan. Avsättnin för ore lerade skador Avsättning för oreglerade skador består av - avsättning för fastställda skador - avsättning för icke-fastställda skador - avsättning för sjukräntor och ska minst motsvara bolagets ansvarighet för inträffade oreglerade skador. I avsättningen ska ingå en värdering av framtida skaderegleringskostnader kapitalvärdet av uppskattade faktiska framtida skaderegleringskostnader. motsvarande Avsättning för fastställ men ännu inte utbetalats. skador görs för fastställda skador som förfallit till betalning I avsättningen för icke-fass tällda skador ska även inräknas inträffade skadefall, som ännu inte rapporterats till bolaget. Till grund för avsättningen ska i första hand en ekonomisk-statistisk bedömning av förväntade skadekostnader, baserade på tidigare års erfarenhet av utbetalningsmönster, göras. Därvid sker dels en uppdelning på redovisade försäkringsgrenar (försäkringsbestånd), dels för varje gren en uppdelning på skadeår. Om underlaget för bedömningarna är otillräckligt, kan de framtida skadekostnaderna beräknas som en andel av årets eller de senaste årens riskpremier (beroende på vilket slag av försäkring), under förutsättning att premienivån bedöms vara riktig. I annat fall ska en justering ske. Vid beräkning av avsättning för fastställda respektive ickefastställda skador ska ingen diskontering tillämpas. Avsättning för sjukräntor ska för varje enskilt försäkringsfall beräknas enligt vedertagna aktuariella principer baserade på antaganden om räntenivå, sjuklighetsavveckling, dödlighet och omkostnader som var för sig är betryggande. I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska dock beräkning ske med aktsamma antaganden. Diskonteringsräntan far högst uppgå till den som framgår av Finansinspektionens föreskrifter och rekommendationer. Bolagets försäkringstekniska riktlinjer täcker inte metoder och principer som krävs för att uppfylla de legala redovisningsreglerna avseende fastställande av försäkringstekniska avsättningar. 8

9 3. Återköp och belåning av försäkringar Allmänna be ränsnin sre ler och beräknin av återkö svärden Återköp medges inte för livsfallsförsäkring eller överlevelseförsäkring, med undantag för försäkringsavtal med tekniskt återköpsvärde understigande 20 procent av gällande prisbasbelopp. Återköp medges för pensionsförsäkring endast i den utsträckning detta är tillåtet enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. För övriga försäkringar föreligger rätt till helt eller partiellt återköp. Vid helt eller partiellt återköp har bolaget rätt att belasta försäkringens tekniska återköpsvärde med en durationsberoende återköpsavgift. För avtal som är tecknade med förvaltning i värdepappersfonder bestäms det tekniska återköpsvärdet till värdet av de fondandelar som hör till försäkringen och, i förekommande fall, medel som ännu inte placerats i fonder. För avtal som är tecknade med förvaltning värdepapp. sdepåer bestäms det tekniska återköpsvärdet till värdet i depån och, i förekommande fall, medel som ännu inte placerats i depån. För avtal som är tecknade med traditionell förvaltning bestäms det tekniska återköpsvärdet till avtalets försäkringsvärde För avtal med traditionell förvaltning och som är under utbetalning definieras det tekniska återköpsvärdet som kapitalvärdet av de framtida garanterade utbetalningsbeloppen som bolaget har att förvänta sig för det enskilda försäkringsavtalet efter det att bolaget kan anses ha tillgodogjort sig för avgifter och skatt. De antaganden som tillämpas ska följa samma principer som vid bestämmandet av premier, dock kan antagandena skilja sig åt. Bolaget har ingen rätt att utan försäkringstagarens medgivande överföra försäkringens värde till annan förvaltningsform inom det egna bolaget eller till annat försäkringsbolag. Om en överlåtelse av försäkringsbestånd skulle bli aktuell gäller vad som föreskrivs i försäkringsrörelselagen samt relevanta delar av Finansinspektionens Författningssamling. Försäkringar utan sparinslag saknar tekniskt återköpsvärde. Rätt till belåning Rätt till belåning av försäkring hos bolaget medges inte. 9

10 Rätt till överförin av försäkrin till annat försäkrin sbola Bolaget får erbjuda försäkringstagare rätt att överföra tillgodohavande i pensionsförsäkring till ett annat svenskt försäkringsbolag. För livsfallsförsäkring ska bolaget förhindra negativa effekter av moturval genom sina riskbedömningsregler. I förekommande fall ska överföring kunna nekas p.g.a. den försäkrades hälsotillstånd. Alternativt ska bolaget ha rätt att kräva att det sker ett avdrag från försäkringens tekniska återköpsvärde när värdet inte motsvarar den risk som faller bort och till följd därav orsakar bolaget en selektionsförlust. Information om rätt till flyttning av försäkring samt villkoren för dessa ska lämnas i försäkringsvillkoren. Värdet som överförs till annat försäkringsbolag ska vara lika med försäkringens tekniska återköpsvärde med avdrag för avgift för överföring och, i förekommande fall, förväntad selektionsförlust. Försäkringar utan sparinslag saknar värde att överföra. Avgiften för överföringen ska täcka bolagets kostnader som förväntas uppstå i samband med överföring av försäkringens värde. 10

11 4. Periodiskautbetalningar Om försäkringens värde vid utbetalningstidpunkten är mindre än 30 procent av gällande prisbasbelopp har bolaget rätt att ersätta periodiska utbetalningar med utbetalning av ett engångsbelopp. För försäkringsavtal med förvaltning i värdepappersfonder samt värdepappersdepåer varierar utbetalningsbeloppet över tiden. Varje utbetalningsbelopp fastställs utifrån aktuellt försäkringsvärde, utbetalningens löptid samt framtida förväntning om avkastning och andra riskmått. För försäkringar med traditionell förvaltning fastställs vid utbetalningstidpunkten ett garanterat utbetalningsbelopp som gäller under hela utbetalningstiden. Garantivärde, utbetalningens löptid, framtida förväntning om avkastning samt andra riskmått ligger till grund för fastställandet av det garanterade utbetalningsbeloppet. Här till kan återbäring bli aktuellt enligt punkt 5. Vid fastställande av återbäringsbeloppet tas hänsyn till förväntningar om avkastning och andra riskmått samt med beaktande av utbetalningens löptid. 11

12 5. Fördelning av återbäring Försäkringsavtal med förvaltning i värdepappersfonder har inte rätt till återbäring. Detsamma gäller för försäkring utan sparande. Försäkringsavtal med förvaltning i värdepappersdepåer återbäring. har endast rätt till villkorad Försäkringsavtal med traditionell förvaltning har rätt till återbäring enligt nedan. Alla tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas eller andra ersättningsberättigades räkning förvaltas i en eller flera portföljer. Varje försäkringstagare har vid varje tidpunkt en given andel i en sådan portfölj. Storleken av andelen kan vara beroende av in- och utbetalningar på försäkringen, uttag för kostnader och skatt, riskavgifter, värdeutveckling av de tillgångar som förvaltas i portföljen samt värdet av förväntade garantikostander. Andelen utgör den enskilda försäkringstagarens försäkringsvärde. Allt överskott tillfaller kollektivet av försäkringstagare. Vid utbetalningstidpunkten fastställs försäkringens garantivärde som kommer att ligga till grund för det garanterade utbetalningsbeloppet. Om försäkringsvärd.'. är högre än garantivärdet gottskrivs försäkringen skillnaden som villkorad återbäring. Överskott som uppstår under utbetalningstiden, gottskrivs försäkringen i form av villkorad återbäring på respektive försäkrings årsutbetalningsdag. Överskott föreligger om försäkringens värde är större än försäkringens tekniska återköpsvärde. Den villkorade återbäringen betalas ut som tillägg till det garanterade utbetalningsbeloppet enligt punkt 4. I delkollektiv där försäkringsavtalen inte tillåter explicit prissättning av garantirisk ska en individuell villkorad återbäring finnas i syfte att täcka dessa kollektiva risker. Återstående villkorad återbäring ska tillfalla försäkringstagaren under utbetalningstiden. Uppdelningen mellan tjänstepensionsförsäkring och övrig livförsäkring får inte påverka gottskrivningen av återbäring. Varje försäkringstagares försäkringsvärde ska vid varje tidpunkt spegla underliggande tillgångars marknadsvärde. 12

13 6. Förräntning av försäkringsbelopp som förfallit Försäkringsbeloppet kvarligger i värdepapper intill dess utbetalning sker. Utbetalning från försäkring ska göras senast en månad efter det att bolaget mottagit fullständiga handlingar. Om utbetalningen begärs på grund av den försäkrades död eller sjukdom kan bolaget anse att med hänsyn till dödsorsaken, sjukdomsorsak eller av annan anledning finns skäl att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig. I sådana fall behöver utbetalning inte göras förrän en månad efter det att sådan utredning avslutats. Görs utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar bolaget dröjsmålsränta enligt räntelagen. Även om bolaget inte är i dröjsmål betalar bolaget ränta på försäkringsbelopp på engångsbelopp som försäkringstekniskt förfallit till betalning och som inte kvarligger i värdepapper. Försäkringsbeloppet har försäkringstekniskt förfallit till betalning när bolaget erhållit uppgifter om att försäkringsfall inträffat. Ränta betalas med en räntefot som svarar mot avkastningen på värdehandlingar i vilket beloppet kan placeras minskad med skäliga driftskostnader. Sådan ränta avräknas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. Räntegottgörelse behöver inte utbetalas om den sammanlagda räntegottgörelse, för försäkringsbelopp som hänför sig till ett och samma försäkringsfall understiger 0.5 procent av basbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring, för januari månad det år försäkringsbeloppet utbetalas. 13

14 7. Avgiven och mottagen återförsäkring Endast avgiven återförsäkringsverksamhet får bedrivas. Bestämmande av maximalt självbehåll Bolaget får inte ikläda sig större ansvarighet än att vid varje räkenskapsårs början den på året belöpande riskkostnaden för egen räkning beräknas med en sannolikhet av högst 0,1 procent överstiga summan av 1. den riskpremieintäkt för egen räkning, som beräknas belöpa på räkenskapsåret, 2. den del av bolagets kapitalbas som anses belöpa på denna rörelse Val av återförsäkrin slösnin ar och återförsäkrare Återförsäkringsskydd ska omfatta risker som överstiger bolagets självbehåll. Självbehållet ska väljas inom ramen för maximalbestämmelserna så att lämplig avvägning uppnås ur såväl risk- som administrativ synpunkt.,ompetens, erfarenhet, soliditet, betalningsförmåga, hög servicegrad och närhet ska eftersträvas vid val av återförsäkrare. Kongruens mellan försäkringens originalvillkor och återförsäkringsavtalets villkor ska uppnås. 14

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Försäkringsteknisk riktlinje

Försäkringsteknisk riktlinje Försäkringsteknisk riktlinje Beslutade av Styrelsen för Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 2014-12-08 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536)

Försäkringstekniska riktlinjer. för. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536) för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536) 1 Förevarande Försäkringstekniska riktlinjer är beslutade av styrelsen den 3 november 2011. De tillämpas när dessa tillställts Finansinspektionen.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2016-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2015-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14)

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER 3 1 ALLMÄNT 3 1.1 F örsäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Sida 1/10 Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Fastställd: 2016-05-27 Tillämpas från och med: 2016-06-01 Område (Avsnitt)

Läs mer

skandia : FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA bank & försäkring Klassificering

skandia : FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA bank & försäkring Klassificering skandia : FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA Skandia: bank&försäkring 2(17) Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Direkt livförsäkring... 4 2.1. Allmänt...4 2.2. Principer

Läs mer

S:t Erik Liv. ogi-12.1-9q Z8' FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19

S:t Erik Liv. ogi-12.1-9q Z8' FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19 S:t Erik Liv FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19 ogi-12.1-9q Z8' Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer för S:t Erik Livförsäkring

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Försäkringstekniska riktlinjer Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Fastställd: 2014-12-10 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Gäller från och med 1 april 2010 Försäkringstekniska riktlinjer 2010-04-01 1 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Bestämning av premie 4 2.1 Olika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS 1999:602 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag Sida 1 (7) Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag Gäller fr.o.m. 2014-12-31 FFFS 2011:12 Sida 2 (7) shistorik Uppdaterad av Kommentarer 1.0 1.1 2012-11-22 2013-12-04 Uppdaterad

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2005:1121 Utkom från trycket den 20 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Pensionsförsäkring

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Pensionsförsäkring Bolag: Beslutad av: KPA saktiebolag KPA saktiebolags styrelse Fastställd: 2017-10-10 Regelverksägare: Regelverksspecialist: Informationsklass: Verkställande direktör Aktuariefunktionen KPA saktiebolag

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning 2002-01-01 Nedanstående tilläggsvillkor har tagits fram med anledning av de ändringar som införts i försäkringsrörelselagen genom lagen

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Beslutade av Alectas styrelse den 17 mars 2016 Gäller från och med den 1 april 2016 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

SPP Pension & Försäkring AB (publ)

SPP Pension & Försäkring AB (publ) SPP Pension & Försäkring AB (publ) - Försäkringstekniska riktlinjer (FTR)Sid 1 (15) Försäkringstekniska riktlinjer för SPP Pension & Försäkring AB (publ) SPP Pension & Försäkring AB (publ) - Försäkringstekniska

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om information som gäller livförsäkring och tjänstepension; FFFS

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2003:510 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den den 26 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)...

Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)... Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)... 3 14.1 Traditionell försäkring... 3 14.1.1 Allmänt...

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Allmänna Villkor år 2015

Allmänna Villkor år 2015 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell livförsäkring som är tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, nedan kallat Försäkringsbolaget.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Försäkringsvillkor 2006-01-01 Avtalspension PA 03

Försäkringsvillkor 2006-01-01 Avtalspension PA 03 Försäkringsvillkor 2006-01-01 Avtalspension PA 03 Försäkringsvillkoren gäller för Ålderspension PA03 med traditionell förvaltning och Ålderspension PA 03 med fondförvaltning. Allmänna villkor 2006-01-01

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att

Läs mer

Villkor för REFLEX Sparförsäkring

Villkor för REFLEX Sparförsäkring 2001-12-01 Villkor för REFLEX Sparförsäkring LFAB 03485 Utg 03 2001-12 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Beslutade av Alectas styrelse den 13 december 2017 Gäller från och med den 1 januari 2018 Innehåll Bakgrund och syfte 3 Allmänt

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer