VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR"

Transkript

1 Moderna Försäkringar

2 2

3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring 14 Livförsäkring 16 En grupp som går sin egen väg 19 Fyra år i sammandrag 20 Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys per försäkringsgren 21 3

4 VD har ordet De senaste årens problem på de finansiella marknaderna har inneburit en renässans för försäkringskunnandet inom vår bransch. Försäkringsfrågorna har åter hamnat högst upp på styrelsernas agendor i försöken att vända de enorma förlusterna till framtida vinster talets volymjakt har ersatts av premiehöjningar, hårdare riskurval och skärpta villkor. Jag hoppas att den sundare marknad som nu växer fram kommer att stå sig över tiden och därigenom bidra till att återupprätta allmänhetens förtroende för vår bransch. Jakten på skalfördelar och synergieffekter lyfts fortfarande fram av vissa aktörer som motiv för fusioner och förvärv. Det är betydligt svårare att avläsa några reella effekter av dessa aktiviteter vid en jämförelse av de olika bolagens driftskostnadsprocent. Moderna Försäkringar redovisade, trots en begränsad affärsvolym, bland de lägsta driftskostnaderna i branschen under Bakom siffrorna döljer sig entrepenörsanda och engagemang hos våra medarbetare i kombination med modern distributionsteknik och nytänkande inom försäkringsadministrationen. Utvecklingen har stärkt Moderna Försäkringars ställning på marknaden. Vår konsekventa affärsstrategi med inriktning på privatpersoner och mindre företag med låg riskprofil attraherar allt fler kunder. Koncentrationen på dessa marknadssegment möjliggör mycket konkurrenskraftiga försäkringslösningar för kunderna kombinerat med god lönsamhet i försäkringsrörelsen. Till detta skall läggas våra medarbetares kompetens och starka engagemang, som har blivit en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Med Invik & Co AB som finansiellt stark och långsiktig ägare, samt med en central roll i Modern Finance Group är det inte förvånande att Moderna Försäkringar åtnjuter ett allt starkare förtroende på marknaden. Med försäkringstekniska nyckeltal i toppklass och en stark premietillväxt står vi väl rustade i den fortsatta kampen om kundernas förtroende. LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 4

5 Bäst i klassen Framgångarna under 2002 talar sitt tydliga språk. Moderna Försäkringar ligger i topp på alla områden nyckeltal, kundtillströmning och volymökning. Kunder, mäklare och ombud har alla insett fördelarna med ett kompetent, flexibelt och kostnadseffektivt försäkringsbolag. Under 2002 fick vi nya individuella kunder och nya gruppförsäkringskunder. Premieinkomsten ökade med över 37 procent! Mot strömmen Moderna Försäkringars affärsidé avviker kraftigt från våra stora konkurrenters. Och att inte göra som alla andra har gett resultat. Med en sund affär i grunden kan vi erbjuda våra kunder och partners attraktiva mervärden. Vi är ett fullvuxet nischbolag med fokus på privatpersoner och mindre företag med låg riskprofil. Vi väljer att arbeta i lönsamma marknadssegment inom vilka vi kan etablera en stark marknadsposition under starka varumärken. Moderna Försäkringar, Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & MC Specialförsäkring samt netviq försäkringsbolaget på internet är samtliga utpräglade specialistbolag med erfarna medarbetare som till fullo behärskar sina respektive områden. Utbudet omfattar sak-, liv- och sparandeprodukter. Positivt på dyster marknad Försäkringsrörelsen utvecklades mycket bra under 2002 med låga skade- och driftskostnader. Moderna Försäkringar AB lyckades därför, den negativa utvecklingen på finansmarknaderna till trots, redovisa ett starkt resultat före skatt. Resultat före skatt uppgick till MSEK 10,8 (8,2). Bruttopremieinkomsten uppgick till MSEK 486,7 (353,7). Nyckeltalen utvecklades starkt positivt. Totalkostnadsprocenten uppgick till 81,7, varav skadeprocenten stod för 59,0. Konsolideringskapitalet minskade på grund av orealiserade värdeförändringar i vårt aktieinnehav och uppgick till MSEK 339,8 (417,8), medan konsolideringsgraden uppgick till 104 procent. Moderna Försäkringars run-off verksamhet, bestående av den direktförsäkringsverksamhet som avyttrats under och mottagen återförsäkring, redovisade liksom föregående år en positiv skadeavveckling. Utveckling och renodling Som ett led i utvecklingen av vår verksamhet, förvärvades under andra halvåret försäkringsbolaget SAFEs konsumentförsäkringsportfölj. Förvärvet har mottagits positivt av SAFE-kunderna och innebär att Moderna Försäkringar påtagligt förstärkt sin marknadsposition på konsumentförsäkringsmarknaden. Samarbetet med AB Akademikerförsäkring och norska Handelsarbetsgivarna har utvecklats över förväntan och utgör nu viktiga delar i vår gruppförsäkringsverksamhet. Under 2002 fortsatte renodlingen av verksamheten genom att den norska båtförsäkringsverksamheten avyttrades till ett antal Lloyds-syndikat i samarbete med Norske Sjö. Framgångsrik fondförsäkring Under 2002 lanserade Moderna Försäkringar Liv fondanknutna pensions- och kapitalförsäkringsprodukter på den svenska marknaden i samarbete med Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Etableringen fick ett mycket positivt mottagande, vilket resulterade i att försäljningsmålen överträffades omgående. Kombinationen av ett unikt webbaserat distributionssystem för mäklarna och låga avgifter för kunderna har tillsammans med Aktie-Ansvars utmärkelse som bästa fondbolag 2002, bidragit till framgångarna. Komplett utbud inom finansområdet Moderna Försäkringar bedriver ett nära samarbete med de finansiella systerbolagen i Invik-gruppen inom ramen för Modern Finance Group. Samarbetet med Banque Invik S.A., MPK Kapitalförvaltning AB, Fischer Partner Fondkommission AB och Modern Funds S.A., skapar förutsättningar för ett komplett produktutbud inom sak- och livförsäkring samt sparandeområdet. 5

6 En koncern med nischad specialistkunskap Moderna Försäkringar är en nischad koncern med fokus på försäkringar för privatpersoner och mindre företag med låg riskprofil. Moderna Försäkringar är uppdelat i affärsområdena Företag, Konsument, Liv, Båt och Motor. De varumärken som ingår i koncernen är Moderna Försäkringar, Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & MC Specialförsäkring samt netviq försäkringsbolaget på internet. Moderna Försäkringar Affärsområde Företag Konsument Liv (MODERNA FÖRSÄKRINGAR LIV AB) Båt Motor Affärsområde Företags verksamhet kan delas in i fyra områden; BrokerLine är en internetbaserad mäklartjänst som hanterar merparten av våra individuella företagsförsäkringar. Gruppförsäkringar för organisationer, grupper och förbund som söker specialanpassade försäkringslösningar. Produktförsäkring är ett växande segment där vi utvecklar specialförsäkringar för utvalda produktgrupper, exempelvis vitoch brunvaror. Övrig affär omfattar förvaltning av de traditionellt mäklarplacerade riskerna samt Stenbecksfärens bolag. Affärsområde Konsument erbjuder hus- och hemförsäkringar under två varumärken, Moderna Försäkringar och netviq. Försäkringsprodukter under namnet Moderna Försäkringar marknadsförs via mellanhänder som exempelvis mäklare. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet och flexibilitet när det gäller anpassning till särskilda behov. Försäkringsprodukter under namnet netviq marknadsförs enbart via internet. Med ett minimum av administrativa kostnader kan vi erbjuda bra försäkringar till låga priser. Konceptuella lösningar där försäkringar säljs under andra varumärken, så kallade»brandade«försäkringar, är en växande verksamhet inom affärsområdet. Moderna Försäkringar Liv bildades år 2000 som Sveriges första vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Livbolaget utmanar det svenska livförsäkringsetablissemanget genom modern teknik och effektiva administrativa processer. Inom fondförsäkring har bolaget utvecklat ett unikt webbaserad gränssnitt, fondliv.com, som har inneburit avsevärt kortare administrativa ledtider än hos konkurrenterna och möjliggjort låga avgifterna för kunderna. Genom ett exklusivt samarbete med Aktie-Ansvar,»Årets fondförvaltare 2002«, och systerbolaget Modern Privat Kapitalförvaltning, MPK, erbjuder Moderna Försäkringar Liv ett högkvalitativt fondutbud med olika risknivåer. Moderna Försäkringar Liv lanserar för närvarande sitt fondförsäkringsutbud tillsammans med oberoende försäkringsmäklare. Affärsområde Båt är i dag Sveriges största båtförsäkringsbolag. Affärsområdet arbetar under det anrika varumärket Atlantica Båtförsäkring. Ett varumärke som många båtägare i dag förknippar med pålitlighet och båtkunskap. All personal på Atlantica som har kontakt med slutkunderna är själva kunniga båtentusiaster, vilket inger stort förtroende hos försäkringstagarna. Atlantica säljer båtförsäkringar direkt via egen kundtjänst men arbetar huvudsakligen med ombud ute i landet. Ombuden består av båthandlare, varv och marinor. En annan framgångsfaktor är det goda samarbete Atlantica har med varv över hela landet som gör att försäkringstagarna alltid får snabb och professionell hjälp. Bilsport & MC Specialförsäkring är bolaget som tre år efter start vuxit till landets största försäkrare av motorcyklar. Förutom motorcyklar försäkrar Bilsport & MC de riktiga entusiasternas bilar. Affärsidén är att ställa högre krav på försäkringstagarna än andra försäkringsbolag, för att på så sätt hålla nere skadekostnaderna och i slutändan premierna. Bolagets personal är specialiserade på motorcyklar och specialbilar och är engagerade i alla delar av denna bransch. Det är en förutsättning för att locka den kräsna kundgruppen att försäkra sina ögonstenar i bolaget. 6

7 FÖRETAGSLEDNING Lars Nordstrand VD Pär Pettersson vvd, Affärsområdeschef Företag och Konsument Mikael Claesson Affärsområdeschef Liv Conny Landström Affärsområdeschef Atlantica Båt Christer Johansson Chef Bilsport & MC Anna Salesjö Ekonomi/IT Jan-Erik Svensson Riskmanager Moderna Försäkringar har stärkt sin position under Starkt motiverade medarbetare, modern distributionsteknik och nytänkande inom försäkringsadministrationen har resulterat i mycket låga driftkostnader. Detta tillsammans med en konsekvent affärsstrategi gör att vi, som ett av få bolag i branschen, uppvisar god lönsamhet i försäkringsrörelsen. Både när det gäller konsumentförsäkring och företagsförsäkring har Moderna Försäkringar under 2002 visat att vi är en spelare att räkna med. När det gäller konsumentförsäkring är vi det bolag som växer snabbast och inom företagsförsäkring uppvisar vi mycket goda resultat med branschens i särklass bästa nyckeltal. Moderna Försäkringar Liv har fått en flygande start och intresset är stort bland landets livmäklare. En viktig orsak till vår framgång är fondliv.com, ett unikt webbaserat verktyg som gör det möjligt för mäklare och partners att administrera liv- och pensionsförsäkringar direkt i vårt försäkringssystem. Atlantica har genom kraftigt ökad försäljning stärkt sin position som marknadsledare inom båtförsäkringssegmentet. Vårt goda samarbete med marinhandlare och båtmäklare är en del av förklaringen, vårt genuina båtkunnande och rekommendationer från varv och reparatörer bidrar också till ett ökat förtroende från kunderna. Bil- och MC-entusiaster kräver engagemang från sitt försäkringsbolag. På Bilsport & MC har vi ett genuint motorintresse och det har gett resultat. Vår tillväxt fortsätter och vi är nu det ledande bolaget på marknaden med en andel på över 30 procent. Året har präglats av ett intensivt arbete med att rationalisera företagets administrativa processer och att utveckla tekniska systemlösningar som höjer verksamhetens kvalitet. Vi har även i år lyckats sänka driftskostnadsprocenten, bland annat genom förbättrade strukturer, ökad effektivitet och kortare ledtider. Återförsäkringsmarknaden har varit turbulent under året. Trots det har vi lyckats väl, mycket beroende på att vår affär är sund och under kontroll vilket underlättar förhandlingarna. Vårt eget återförsäkringscaptive Modern Re S.A. har också bidragit när det gäller att optimera våra återförsäkringsplaceringar. 7

8 ATLANTICA BÅT Atlantica utvecklade under året sitt lojalitetsprogram för skadefria kunder. Bättre produkter ger nöjdare kunder Under år 2002 vidareutvecklade Atlantica sina produkter och erbjöd nya försäkringslösningar. Atlantica har sedan många år lämnat en skadefrihetsrabatt på 10 procent året efter ett skadefritt år. För att ytterligare premiera dem som varit skadefria i många år utökades lojalitetsprogrammet med bland annat avsevärda reduktioner av självriskerna. Samtidigt lanserades en helt ny försäkring: Allrisk Rigg en riggskadeförsäkring. Många rigghaverier täcktes nämligen inte av den vanliga båtförsäkringen. För att ge kunderna möjlighet att ändå skydda sig mot det skapade Atlantica Allrisk Rigg, som båtägarna kan teckna som tillägg till den vanliga Helförsäkringen. Bolaget genomförde dessutom avsevärda förbättringar på ersättningsnivåerna när gamla delar måste bytas ut mot nya. Principen är att man ska få ersättning för värdet före skadan på den förstörda delen, men Atlantica har tagit hänsyn till att vissa delar utsätts för mycket begränsat slitage och därmed har en lång livslängd. Detta ledde till en uppjustering av ersättningen. 8

9 Atlantica ångar på År 2002 blev det bästa genom tiderna för affärsområde Båt. Trots en fantastisk sommar med en hög nyttjandegrad av båtarna stannade skadekostnaderna på en låg nivå och resultatet förbättrades med hela 22 procent. I topp i år igen! Försäljningen ökade med 19 procent och premieinkomsten uppgick till MSEK 115. Atlanticas position som marknadsledare inom båtförsäkringssegmentet befästes ytterligare i och med årets kraftiga tillväxt. En viktig framgångsfaktor för Atlantica är det nära samarbete som vi har med båtbranschen och vår mycket starka ställning i fritidsbåtsbranschen. För engagerade båtägare är Atlantica det självklara alternativet vid val av försäkring. De flesta större marinhandlare och båtmäklare agerar som ombud för Atlantica och står för en väsentlig del av försäljningen. Under 2002 ökade försäljningen via denna distributionskanal med över 22 procent. Många kunder väljer Atlantica efter rekommendationer från varv och reparatörer som har positiva erfarenheter av Atlanticas kompetenta skadereglering och höga servicenivå. Stadig tillväxt Atlantica växer betydligt snabbare än båtförsäkringsmarknaden som helhet. Fler och fler båtägare har insett mervärdet av att ha sin försäkring i ett specialiserat båtförsäkringsbolag. Vi ser därför fram mot en fortsatt tillväxt trots att problemen på de finansiella marknaderna och den successivt försvagade konjunkturen sannolikt kommer att påverka båtförsäljningen negativt. Många båtstölder även detta år Gott sjömanskap är ett nyckelord för Atlanticas kunder. Båtsommaren 2002 bjöd på Medelhavsliknande väderförhållanden och båtarna användes mer än någonsin. Trots detta inträffade inte en enda riktigt stor skada, vilket är ett fantastiskt betyg på våra försäkringstagare. Tyvärr påverkas skadekostnaderna även av den ökande kriminaliteten i samhället. Stöldskadefrekvensen låg på en fortsatt hög nivå och under hösten drabbades våra kunder av ett antal organiserade stölder av välutrustade Nimbus-båtar samt dyra utombordsmotorer. Indikationer som kommit in till Polisen och Larmtjänst tyder på att objekten exporterats i östlig riktning. Medvetna kunder De genuina Atlantica-kunderna kan delas in i två olika grupper. Den första utgörs av entusiastiska båtägare med mångårigt båtägande bakom sig. Dessa kunder är väletablerade och har relativt stora kvalitetsbåtar som vårdas och framförs på kunnigt sätt. Kunderna prioriterar båtintresset och inser betydelsen av en professionell skadereglering. Höga försäkringsvärden och låg riskexponering skapar förutsättningar för en ömsesidigt lönsam och långvarig kundrelation. Den andra kundgruppen nyttjar båten som en del i andra aktiviteter, t ex för sportfiske, transporter eller som en allroundbåt vid sommarstället. Dessa kunder har inte ett utpräglat båtintresse, men lägger stor vikt vid båtens underhåll och funktion. Båtarna framförs i kända vatten och ligger säkert förtöjda i privata hamnar eller marinor. Valet av Atlantica sker ofta efter rekommendation av marinhandlare som har goda erfarenheter av Atlanticas kundservice och skadereglering. Båtarna, som är utrustade med bra stöldskydd, är av senare årsmodell och har relativt höga försäkringsvärden. Atlanticas kunder utgör ett positivt riskurval och gör det möjligt för oss att erbjuda mycket konkurrenskraftiga premier, hög servicenivå och en kvalificerad skadereglering. Vi kan fritidsbåtar Vi arbetar kontinuerligt på att ge våra kunder och samarbetspartners ännu bättre service. Genom intern fortbildning och ett aktivt engagemang i båtbranschen strävar vi efter att utöka avståndet till våra konkurrenter. Specialistkompetens knyts till bolaget genom rekrytering av nyckelpersoner inom båtbranschen och samarbetet med marinor, båtmäklare och reparationsvarv förstärks. För försäkringstagarna innebär Atlanticas goda relationer med båtbranschen att det finns möjligheter till snabb och professionell hjälp även under varvens högsäsong. Med den korta båtsommar vi har i Sverige uppskattar ingen att få uppmaningen att komma tillbaka till hösten med sin havererade båt. NYCKELTAL BÅT 2002 Beståndsökning, procent 19 Premieinkomst, MSEK 115 Skadekostnadsprocent 68,1 9

10 KONSUMENTFÖRSÄKRING Effektiv administration gör konsumentförsäkring till en lönsam affär. SAFE en säker affär Affären ger betydande synergivinster, kommenterade Pär Pettersson, vice VD på Moderna Försäkringar när bolaget i november år 2002 köpte SAFEs hela affär av konsumentförsäkringar. Ett övertagande som innebar att cirka försäkringstagare fick ett nytt försäkringsbolag. SAFE-kunderna fick möjlighet att teckna ett antal nya tilläggsförsäkringar som SAFE inte kunde erbjuda. Dessutom blev försäkringen mer omfattande i vissa fall. På sikt gagnar affären såväl försäkringstagarna från SAFE som våra befintliga kunder, säger Pär Pettersson. Vi har en egen skadeavdelning vilket innebär snabb och kvalitativ hjälp om det inträffar en skada. Dessutom har vi en extremt effektivt uppbyggd administration med minimala ledtider och en konkurrenskraftig premiesättning. Merparten av dem som hade sin försäkring hos SAFE har stannat kvar hos oss, det visar att vi kan erbjuda en bra produkt till vettiga premier på den här stentuffa marknaden. 10

11 Offensiv satsning med lyckat resultat Moderna Försäkringar har på allvar tagit upp kampen om Sveriges konsumentkunder när det gäller försäkringar för hem, villa/hem och fritidshus. Inom detta segment är vi det bolag på den svenska försäkringsmarknaden som växer snabbast. Ett viktigt steg i vår tydligt uttalade tillväxtsatsning var förvärvet av SAFEs konsumentförsäkringsportölj under hösten Förvärvet innebar ett tillskott på cirka nya kunder. Hög kvalitet viktigare än lågt pris Moderna Försäkringars försäkringstjänster kännetecknas av hög kvalitet i såväl villkor som kundservice och skadereglering. Stor möda har även lagts på att utveckla ett brett urval av tilläggsförsäkringar som gör det möjligt för våra kunder att skräddarsy sina försäkringar efter individuella behov. Hög produktkvalitet är ett uttryck för att vi på Moderna Försäkringar i första hand inte ser priset som den viktigaste konkurrensfaktorn. Sammantaget är våra försäkringar mycket prisvärda, vilket har bidragit till att intresset bland landets försäkringsmäklare varit stort och lett till kraftigt ökade försäljningsvolymer. Under året har flera nya distributionsavtal träffats vilket borgar för fortsatt hög tillväxt. Mäklarna prioriteras Försäkringsmäklare är sedan länge en prioriterad distributionskanal för Moderna Försäkringar. Mäklarna är vår viktigaste länk ut mot marknaden och deras synpunkter väger tungt i det produktutvecklingsarbete som ständigt pågår. Distribution under andra varumärken Moderna Försäkringar har under året nått stora framgångar med så kallade»brandade«koncept, där vi är med och levererar våra försäkringstjänster under annat varumärke. Ett bra exempel på detta är det samarbetsavtal vi under 2002 har träffat med Sveriges största fastighetsmäklarkedja, Svensk Fastighetsförmedling. I samband med försäljning av hus och bostadsrätter säljer Svensk Fastighetsförmedling försäkringar under eget namn och varumärke. Moderna Försäkringar fungerar som underleverantör och bär risken, samt sköter skaderegleringen. Kreativitet skapar tillväxt Gruppaffärer och konceptuella affärsupplägg utgör viktiga bidrag till vår tillväxt inom konsumentförsäkringsområdet. Förklaringen till våra framgångar står framförallt att finna i den företagskultur som präglar Moderna Försäkringar där entreprenörsskap, användandet av modern infrastruktur och flexibilitet utgör viktiga inslag. En i raden av gruppaffärer som genomförts i samarbete med försäkringsmäklare under 2002 är försäkring för»danske Torpare«, en sammanslutning av danskar som äger fritidshus i Sverige. netviq enbart på internet Netviq är Moderna Försäkringars varumärke för konsumentförsäkringar som marknadsförs direkt mot slutkund och som enbart kan tecknas på internet. Vi var det första svenska försäkringsbolaget som utnyttjade denna möjlighet att med ett minimum av manuell administration kunna erbjuda prisvärda försäkringsprodukter över nätet. Netviq riktar sig till prismedvetna försäkringskunder som söker ett bra standardskydd och värdesätter enkelhet och tillgänglighet i försäkringshanteringen. 11

12 FÖRETAGSFÖRSÄKRING Moderna Försäkringars BrokerLine har revolutionerat mäklarnas sätt att arbeta. BrokerLine började på köksbordet Visst fanns det en och annan skeptiker, sa vice VD Pär Pettersson till kund- och mäklartidningen BrokerNews när han berättade historien om den internetbaserade mäklartjänsten BrokerLines tillkomst. Det hela började med ett par skisser på Pärs köksbord. Han ritade flödesscheman som beskrev hur ett system borde kunna hantera försäkring inriktad på mindre företag. Stommen skulle vara enkel administration i kombination med säker och sofistikerad underwriting. Målet att uppnå lönsamhet för hanteringen av försäkringar för mindre företag. Ett par år har gått och vi kan konstatera att BrokerLine verkligen har blivit det verktyg för mäklaren som vi hoppats och trott på. Vissa dagar utförs upp till 50 premieberäkningar i systemet av mäklare runt om i landet. Poängen med BrokerLine är, som med de flesta framgångsrika online-tjänster, att samtliga parter är vinnare. Mäklaren får en snabbare hantering av försäkringen, kunden slipper vänta på sitt försäkringsbrev och Moderna Försäkringar kan kapa i administrationen och ändå hålla kvaliteten på produkterna uppe. Borta är nästan all fördröjande papperskorrespondens och kvar är bra och trygga försäkringslösningar. Moderna Försäkringar har sedan starten vidareutvecklat BrokerLine och i flera omgångar lanserat nya utbyggda versioner. I dag hanteras bolaget alla nytecknade individuella företagsförsäkringar genom BrokerLine. 12

13 Fokusering ger resultat Moderna Försäkringar har nu tagit steget fullt ut och hanterar all individuell företagsförsäkring i BrokerLine, vår internetbaserade tjänst för försäkringsmäklare. Detta kan ses som en milstolpe i det förändringsarbete som pågått under de senaste åren. Förändringsarbetet har gjort avtryck i hela branschen där vi visat att det går att verka inom segmentet mindre företag och samtidigt uppvisa god lönsamhet. Detta har vi lyckats med genom att kombinera teknik, sofistikerad och säker underwriting samt effektiv administration. De senaste årens målinriktade satsning på segmenten mindre företag, gruppförsäkringar och produktförsäkring ger nu resultat. Både i form av portföljtillväxt men även när det gäller lönsamhet. Vi uppvisar branschens i särklass lägsta skadeprocent, en nivå som konkurrerande försäkringsbolag förmodligen aldrig kommer i närheten av. BrokerLine är en succé Att skapa kostnadseffektiva försäkringslösningar för Sveriges ca mindre företag var motivet för den omfattande satsningen på online-tjänsten BrokerLine. Idag kan vi konstatera att satsningen har utvecklats till en god affär och att försäkringsmäklarna uppskattar den enkla hanteringen där man på egen hand kan räkna på offerter, teckna och överblicka sina kunders försäkringar. För mäklarna innebär BrokerLine snabba besked, enkel hantering och full kontroll över försäkringsuppläggen. Ledtider har förkortats till ett minimum vilket kommer alla parter till del. Förnyelsehanteringen sköts också genom mäklarnas försorg. BrokerLine utvecklas kontinuerligt med nya funktioner, allt för att systemet skall bli så komplett och effektivt som möjligt. En nyhet under 2003 är att systemet nu även hanterar andra bolagsformer än aktiebolag. Gruppförsäkring Moderna Försäkringar har sedan ett antal år satsat på segmentet gruppförsäkring. Vi har gjort stora framsteg och är nu ett av huvudalternativen på marknaden. Satsningen kommer att intensifieras och vi räknar med fortsatt god tillväxt. Även inom detta segment har vi valt att arbeta med grupper av försäkringstagare som har enskilt låga exponeringar och där möjlighet ges till effektiv och smidig administrativ hantering. Svenska Kyrkan har sedan ett flertal år tillbaka valt Moderna Försäkringar som direktförsäkringsgivare för större delen av sina egendomar. Detta är ett stort, komplext och krävande uppdrag där vår långa erfarenhet inom kyrkoförsäkring är en viktig förutsättning för fortsatt förädling och utveckling av konceptet. Produktförsäkring Produktförsäkring är det senaste tillskottet inom affärsområdet. Segmentet omfattar ett flertal olika försäkringslösningar, kräver hög kompetens vid riskbedömningen och antalet konkurrenter är få. Vanligt förekommande är försäkring för enskilda produkter med relativt låg enskild exponering. De mest frekventa försäkringsuppläggen är allriskförsäkring, förlängda garantier samt självriskelimineringar. Även leasingförsäkring för enskilda objekt inom en större gruppering ingår i segmentet produktförsäkring. Moderna Försäkringars ambition är att inom ett par år vara en av de större aktörerna inom produktförsäkring. Skadehantering i egen regi Sedan ett antal år tillbaka driver vi skadehantering i egen regi. Reglering av skador är en viktig del av ett försäkringsbolags verksamhet. Att ha full kontroll över skaderegleringen är angeläget eftersom den ger oss viktig återkoppling från inträffade skador, erfarenhet som kan användas i preventivt syfte i samband med intag av ny affär. Vi bedriver en aktiv och korrekt skadereglering med ett professionellt omhändertagande av försäkringstagaren och arbetar aktivt för att förkorta ledtiderna till ett minimum. I detta sammanhang är ett välutvecklat samarbete med erfarna och drivna skadekonsulter och besiktningsmän runt om i landet en viktig del. UTVECKLING SKADEKOSTNADSPROCENT: ,6 % ,0 % ,6 % 13

14 BILSPORT & MC SPECIALFÖRSÄKRING Bakom ratten i Volvon sitter Bilsport & MCs VD, Christer Johansson. Entusiast på allvar Det här är vår största konkurrensfördel, säger VD Christer Johansson om sitt och personalens engagemang i bilsporten. För att understryka sina ord rattade han själv en av bilarna i STCC-turnéns nya racingklass: Volvo S60 Challenge under år Christers team,»itchi Ban«, tävlade också i Synsam Trophy (motorcykel) och Formel Ford. Bäst gick säsongen för Jimmy Lindström som körde motorcykeln i Synsam Trophy. Jimmy slutade på en fin tredje plats totalt. I Formel Ford hamnade den 18-årige Stefan Karlsson på en klart godkänd 5:e plats när säsongen år 2002 summerades. I Volvo S60 Challenge-klassen gick det något sämre. Förare Göran Wickström kom på 17:e plats och VD Christer Johansson på 24:e, efter en hel del motorproblem. Vårt stora engagemang i motorbranschen ger en oslagbar relation med verkstäder, återförsäljare och andra samarbetspartners, säger Christer Johansson som en förklaring till varför han sitter både i en skålad racingbilsstol och på en VD-stol. Vårt eget kunnande är en förutsättning för kundernas fortsatta förtroende. På det här viset håller vi oss uppdaterade. 14

15 Motorentusiasternas förstahandsval Vårt försäkringskoncept för bil- och MCentusiaster har under året etablerat sig som huvudalternativet på marknaden. Antalet försäkringar har ökat med 24 procent medan årspremievolymen har vuxit med 40 procent. Bilsport & MC är nu det ledande bolaget på marknaden med en andel på över 30 procent. Inte för alla Tillväxten har fortsatt under 2002, trots kraftiga premiehöjningar och skärpta villkor. Våra kunder har inte valt Bilsport & MC på grund av låga premier, utan för den höga produktkvalitet och kompetens som kännetecknar vårt varumärke. Det växande MCintresset bidrar i avgörande grad till en växande totalmarknad. Bilsport & MC vänder sig till de seriösa entusiasterna som har en utpräglat låg riskprofil och tar stort ansvar för sina fordon. Skador ska förebyggas En grundläggande idé i Bilsport & MCs verksamhet är att tillsammans med kunderna förebygga skador så långt detta är möjligt. Vi ställer stora krav på våra kunder, men kan i gengäld erbjuda prisvärda försäkringar. Våra kunders bilar och motorcyklar ska garageras nattetid på hemorten. Bilarna ska ha märkta fönsterrutor och vara försedda med dold strömbrytare eller larm. MC-förarna ska använda skyddskläder och fordonet ska vara låst med två godkända lås. Allt för att minska kostnader och besvär för våra försäkringstagare. Äkta engagemang uppskattas Genom vårt engagemang i motorbranschen har vi en nära relation med verkstäder, återförsäljare och andra samarbetspartners. Våra medarbetare är specialiserade inom olika områden och kan tillsammans erbjuda kunderna bästa möjliga skadereglering. Detta är särskilt viktigt då ägarna av entusiastbilar och motorcyklar själva har ett stort kunnande om sina fordon. Bilsport & MCs nyckelpersoner har ledande befattningar inom motorentusiasternas organisationer. Vi är en naturlig partner för branschföreträdare, motortidskrifter, arrangörer av bil- och MCtävlingar samt träffar och fackmässor runt om i landet. Vårt genuina intresse för bilar och motorcyklar är grundläggande för det ökande förtroende som manifesteras i vår starka kundtillväxt. Fokus på kundvård och lönsamhet Den fantastiska responsen på Bilsport & MCs försäkringskoncept har på några få år gjort bolaget till marknadsledare i MC- och entusiastbilsegmentet. En fortsatt kraftig tillväxt riskerar att sätta kvalitet, kundnöjdhet och lönsamhet under press. Verksamheten kommer därför framöver i mindre utsträckning att inriktas på tillväxt, till förmån för fortsatt god kundvård, produkt- och servicekvalitet samt lönsamhet. BILSPORT & MC 2002 Antal försäkringar Beståndsökning, procent 24 Premieinkomst, MSEK 97 Skadekostnadsprocent 83,7 15

16 LIVFÖRSÄKRING Stefan Carlenius, VD för Aktie-Ansvar, har tagit aktiv del i utvecklingen av Moderna Försäkringars fondutbud. Exklusivt avtal med»bästa fondbolaget«aktie-ansvar utsågs till»bästa Fondbolag i Sverige 2002«av Dagens Industri och Morningstar som sedan flera år årligen betygsätter svenska fondförvaltare. Juryns motivation löd:»för uthålliga förvaltningsresultat i flest fondkategorier«. Aktie-Ansvar erövrade dessutom toppbetyg i fondkategorierna»korträntefonder«och»sverigefonder«. 16

17 Fokus på Fond- och Gruppförsäkring Moderna Försäkringar Liv AB bildades våren 2000 som ett led i satsningen på konsument marknaden. Under uppbyggnadsskedet marknadsfördes enbart Liv-, Olycksfalls- och Sjukprodukter via internet under netviqs varumärke. Nästa steg i utvecklingen togs under 2001 då beslut fattades om en fokusering på produktområdena fondförsäkring och gruppförsäkring samt en aktiv satsning på distribution via livförsäkringsmäklare. Fondförsäkring ett naturligt steg Satsningen på fondförsäkring och sparandeprodukter var naturlig då det bland de finansiella bolag som ingår i Modern Finance Group tillsammans med Moderna Försäkringar, finns en genuin kompetens inom området kapitaloch fondförvaltning. Koncession för fondförsäkring erhölls i december 2001 och ett intensivt utvecklingsarbete påbörjades med sikte på lansering vid halvårsskiftet Under februari 2002 namnändrades livbolaget till Moderna Försäkringar Liv AB. Nya produkter I maj 2002 lanserades ett nytt fondförsäkringsutbud: Modern Spar, privat- eller företagsägd kapitalförsäkring. Modern Succession, generationsskifteslösning via kapitalförsäkring för privatpersoner. Modern Pension, pensionsförsäkring som kan tecknas av privatpersoner och företag. Ett efterlängtat alternativ Moderna Försäkringar Liv erbjuder ytterst konkurrenskraftiga fondförsäkringsprodukter med fri flytträtt för såväl privata pensionsförsäkringar som tjänstepensioner. Den inledande marknadslanseringen, som skedde genom ett pilotsamarbete med ett mindre antal livförsäkringsmäklare, fick ett överväldigande mottagande. I tider då de traditionella livbolagens finansiella situation blir allt sämre och avslöjanden om oklarheter kring de interna transaktionerna är återkommande i media, välkomnar kunder och mäklare ett konkurrenskraftigt och transparent alternativ. Banbrytande teknik Under hösten lanserades fondliv.com, ett unikt webbaserat verktyg som gör det möjligt för mäklare och partners att administrera liv- och pensionsförsäkringar direkt i Moderna Försäkringars försäkringssystem. Fondliv.com erbjuder mäklarna en överlägsen försäkringsadministration som sänker kostnaderna i alla led. De positiva reaktionerna från livförsäkringsmäklarna har inte låtit vänta på sig, vilket bland annat visat sig i att försäljningen överträffat våra planer. Distributionsorganisationen byggs nu ut i snabb takt. Under 2003 kommer försäljningssamarbete att etableras med flertalet kvalificerade livförsäkringsmäklare samtidigt som produktutbudet och funktionaliteten i fondliv.com successivt utökas. Exklusivt samarbete med Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar som också ingår i Modern Finance Group har varit mycket delaktiga i uppbyggnaden av Moderna Försäkringar Livs fondförsäkringutbud och utgör med sina högkvalitativa fonder stommen i vårt erbjudande. Vi har som enda livbolag ett exklusivt samarbete med denna erkänt duktiga förvaltare. Under året lanserade Aktie-Ansvar även hedgefonden Graal. Detta är en högavkastningsfond med syfte att ge andelsägaren en positiv och stabil real avkastning på investerat kapital oavsett börsens utveckling. När Graal införlivades i Moderna Försäkringar Livs fondutbud blev fonden den andra hedgefonden i historien som ingår i ett svenskt fondförsäkringsutbud. Grupplivförsäkring I januari 2002 inledde vi ett samarbete med AB Akademikerförsäkring. Avtalet innebar att mer än akademiker i sex SACO-förbund fick Moderna Försäkringar Liv som försäkringsgivare för sin frivilliga gruppförsäkring. Gruppavtalet har ett traditionellt upplägg med ett brett produktutbud inklusive en specialutformad studentförsäkring där AB Akademikerförsäkring svarar för de direkta kontakterna med medlemmarna, premieavisering och huvuddelen av försäkringsadministrationen. Moderna Försäkringar Liv ansvarar å sin sida för villkorsskrivning, riskbedömning, skadereglering samt uppföljning och management av det gemensamt ägda försäkringscaptivet Modernac S.A i Luxemburg. En sådan här affär bygger på förtroende. Jag har mycket stort förtroende för Moderna Försäkringar och jag tycker att de är professionella i sin hantering. Vi har en mycket 17

18 transparent och öppen dialog hela tiden, det gör att arbetet flyter på bra, kommenterade Lars Söderström, VD i AB Akademikerförsäkring, affären i Moderna Försäkringars kundtidning BrokerNews Livbolagets gruppförsäkringsaffär har under året utvecklats mycket bra avseende såväl premievolym som skadeutfall ett år av utveckling! År 2002 har varit ett år med starkt fokus på utveckling. Under året har Moderna Försäkringar Liv utvecklat ett starkt och konkurrenskraftigt fondförsäkringsutbud för privata kapital- och pensionsförsäkringar samt inom företagsrelaterad kapitalförsäkring och tjänstepensioner. Produkterna har lanserats på marknaden och väckt ett mycket stort intresse. Trots att 2002 var ett år som präglades av oro på de finansiella marknaderna och med kraftig börsnedgång lyckades vi överträffa uppsatta mål. Gruppförsäkringsaffären utvecklades även den mycket positivt och utgör en viktig grundstomme i vår verksamhet. NYCKELTAL LIV & PENSION 2002 Antal försäkringar Premieinkomst, MSEK

19 En grupp som går sin egen väg Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB och en del av Invikgruppen. Det innebär att vi ingår i en dynamisk företagsgrupp och har en stabil ekonomisk grund att stå på. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co AB, ett antal marknadsnoterade intressebolag samt ett flertal rörelsedrivande dotterbolag. Förvaltande moderbolag Moderbolaget är ett holdingbolag, noterat på OM Stockholmbörsens O-lista. Invik förvaltar bland annat en långsiktig värdepappersportfölj, bestående i huvudsak av större investeringar i ett mindre antal börsnoterade bolag. Dotterbolagen är främst verksamma inom området Finans och Försäkring. Moderbolagets långsiktiga värdepappersportfölj består framförallt av aktier i Tele2 AB, Industriförvaltnings AB Kinnevik, Modern Times Group MTG AB, Metro International S.A. och Transcom WorldWide S.A. Industriförvaltnings AB Kinnevik Kinnevik är historiskt sett Inviks viktigaste placering. Kinnevik representerar en över sextioårig företagstradition under samma grupp av huvudägare. Korsnäs är Kinneviks största affärsområde. Basverksamheten är koncentrerad till Korsnäsverken i Gävle, som är Sveriges största skogsindustriella enhet på en plats med tillverkning av sulfatmassa, kartong, papper och sågade trävaror. Korsnäs äger ha skogsmark. Transcom WorldWide S.A. Transcom bygger, underhåller och utvecklar kundservice för konsumentintensiva företag. Transcom samarbetar med företag inom ett stort antal branscher som t ex telekom, media, resor, underhållning, bank, försäkring samt energi. Transcom är en av de ledande kundserviceföretagen i Europa och kan erbjuda kunder en paneuropeisk lösning med täckning i 14 länder. Tele2 AB Tele2 AB är ett ledande alternativt paneuropeiskt telekommunikationsföretag som verkar inom mobila GSM-tjänster, publik tele- och datakommunikation samt på Internet under varumärkena Tele2, Tango, Comviq, Baltkom GSM och Q-GSM till elva miljoner kunder i 20 länder. Tele2 AB driver även ett antal andra bolag runt om i Europa inom telekom- och IT-området samt kabeltvtjänster. Tele2 AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting, Radio, New Media, Publishing, Modern Interactiv, SDI Media samt Modern Studios. MTGs A- och B-aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens 0-lista samt på Nasdaq-börsen i New York. Banque Invik S.A. Banque Invik, med säte i Luxemburg, har sedan 1996 även en filial i Stockholm. Affärsidén är att vara en privat bank, med den europeiska traditionen för sådana institutioner som förebild. Bankens huvudsakliga verksamhet är att erbjuda kvalificerad rådgivning avseende kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner. Dessutom erbjuder Banque Invik rådgivning i finansieringsfrågor till företag och är utgivare av kreditkort samt bedriver fondförvaltning. I januari 1999 lanserade banken The Modern Funds SICAV, en paraplyfond innehållande olika indexfonder. Fonden marknadsförs i Sverige under namnet Moderna Fonder. Banken har även lanserat fonden Our Fund som investerar i de sex noterade bolag som tillsammans med Invik ingår i den informella gruppen Our Group. Modern Privat Kapitalförvaltning, MPK AB MPK erbjuder kapitalförvaltningstjänster baserade på kvalificerad fundamental analys. Utmärkande för bolagets arbetssätt är hög personlig service. Bland kunderna återfinns privatpersoner, företag, stiftelser och kyrkliga församlingar. Aktie-Ansvar AB Bolaget, som etablerades 1965 och är ett av Sveriges äldsta fondbolag, har en dokumenterat mycket god avkastning och har under ett flertal år rankats bland de främsta förvaltarna av svenska aktier. Aktie-Ansvar utsågs 2002 av Dagens Industri och Morningstar till bästa svenska fondbolag. Bolaget har en etisk profil och samarbetar med bland andra frikyrko- och nykterhetsrörelserna i Sverige. Aktie-Ansvar förvaltar en rad fonder, exempelvis Ansvar Aktiefond, Aktie-Ansvar Europa, Ansvar Avkastningsfond och hedgefonden Graal. Fischer Partners Fondkommission AB Fischer ägs till 100 procent av Invik. Bolaget, som är en betydande aktör på den svenska fondkommissionsmarknaden, bedriver aktiemäkleri med inriktning på främst utländska och svenska institutioner. 19

20 FYRA ÅR I SAMMANDRAG Resultat Mkr Premieinkomst, brutto 486,7 353,7 374,4 471,4 Premieintäkt, brutto 447,4 348,7 401,9 467,2 Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 6,9 20,0 0,5 2,7 Försäkringsersättningar, brutto -263,8-154,6-376,2-521,8 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11,3 0,2-40,6-44,5 Årets resultat före skatt 10,8 8,4 0,4-32,8 KONSOLIDERINGSKAPITAL Eget kapital (inkl säkerhetsreserv) 301,4 290,9 282,8 282,9 Övervärden 38,4 126,9 135,2 280,0 Summa konsolideringskapital 339,8 417,8 418,0 562,9 NYCKELTAL (SKATT 28%) Procent om ej annat anges Skadeprocent, brutto 59,0 44,3 93,6 111,7 Driftskostnadsprocent, brutto 22,7 29,5 28,5 27,7 Totalkostnadsprocent, brutto 81,7 73,8 122,1 139,4 Direktavkastning 2,3 3,7 4,2 4,5 Konsolideringsgrad Justerad soliditet 30,9 35,5 32,4 33,5 RESULTATRÄKNING 2002 Mkr TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter brutto (före avgiven återförsäkring) 447,4 348,7 Premier för avgiven återförsäkring -165,3-161,3 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 6,9 20,0 Försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) -263,8-154,6 Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 60,6 17,7 Driftskostnader -74,4-70,3 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11,3 0,2 ICKE-TEKNISK REDOVISNING Kapitalavkastning -0,5 8,2 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10,8 8,4 KONCERNBIDRAG Förändring av säkerhetsreserv -10,4-8,1 Skatt på årets resultat -0,4-0,2 Årets resultat 0,0 0,0 20

Moderna Försäkringar 2001

Moderna Försäkringar 2001 Moderna Försäkringar 2001 1 2 INNEHÅLL Alternativet allt tydligare 5 VD har ordet 5 Del av en dynamisk grupp 7 Atlantica Båt 9 Konsumentförsäkring 11 Företagsförsäkring 13 Bilsport & MC-Specialförsäkring

Läs mer

Moderna Försäkringar 2000

Moderna Försäkringar 2000 Moderna Försäkringar 2000 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING

Läs mer

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1 ATLANTICA 1999 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T Moderna Försäkringar 2004 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Strategi för lönsamhet 7 Bred koncern med fokus på nischer 8 En finanskoncern växer fram 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring.

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. SAK 08 en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. Innehåll 4 lars Nordstrand har ordet 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR PÅ 1 MINUT 8 höjdpunkter under 2008 10 framgångsfaktorer 12 våra varumärken 14 historia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Moderna Försäkringar 2005

Moderna Försäkringar 2005 Moderna Försäkringar 2005 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Tillväxt och lönsamhet 7 Försäkring med fokus på nischer 8 En växande finanskoncern 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring 12 Företagsförsäkring

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag.

En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag. 2009 En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag. HÖJDPUNKTER UNDER 2009 Under hösten 2009 lanserade vi en helt ny webb - fokuserad på enkelhet och försäljning. Framgångarna lät

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp

Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp Verkställande direktörens föredragning på bolagsstämmorna 26 april 2006 Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp 1 1 Konjunktur och aktiemarknader

Läs mer

MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007

MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007 Monaco reklambyrå. Foto gruppbilder: Lars Trangius. Övriga foton: Peter Öhlander och Åke Gunnarson. Tack till Blå Station för lån av stolen Sting. MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007 Moderna

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Skriv ditt kodnummer här (inget namn!) KA Löpande #1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Investering Finansiering RR Årets kassaflöde Intäkter Kostnader BR Årets resultat Anläggningstillgångar

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsöversikt Januari juni 2015

Delårsöversikt Januari juni 2015 Delårsöversikt Januari juni Q1 Q2 Q3 Q4 Folksam 1 Fortsatt god tillväxt och nöjda kunder Folksam växer och vi är gillade av kunderna. Under perioden har vi vidtagit flera åtgärder för att fortsätta bygga

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer