4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T"

Transkript

1 Moderna Försäkringar 2004

2

3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Strategi för lönsamhet 7 Bred koncern med fokus på nischer 8 En finanskoncern växer fram 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring 12 Företagsförsäkring 14 Bilsport & MC Specialförsäkring 16 Livförsäkring 18 Företagsledning och styrelse 22 Resultatanalys Sak 24 Resultatanalys Liv 26

4 4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T Moderna Försäkringar kan se tillbaka på ett fantastiskt år. Tillväxten inom både sakförsäkring och livförsäkring har överträffat förväntningarna, samtidigt som lönsamheten inom sakförsäkringsverksamheten nådde all time high. Vår strategi för lönsamhet har burit frukt och mottagits mycket positivt av både kunder och partners. Lönsamheten i hela försäkringsindustrin har förbättrats kraftigt efter många dåliga år. Tyvärr verkar minnet vara kort hos flera konkurrenter som redan börjat återfalla till vad som brukar kallas cashflow-underwriting. Ett kortsiktigt tillväxttänkande som tar sig uttryck i märkliga prisjusteringar och som underminerar kundernas förtroende för branschen. Moderna Försäkringar agerar inte kortsiktigt utan bygger långsiktiga relationer med kunder och partners baserat på en hög kompetens i försäkringsfrågor. Produktutveckling, underwriting och skadehantering är våra paradgrenar. Balansräkningen i all ära, men vår viktigaste tillgång är medarbetarna som med engagemang och entreprenörskap ger oss möjlighet att utmana etablissemanget i branschen. I och med de senaste årens kraftiga tillväxt kvalar Moderna Försäkringar in bland de litet större aktörerna på marknaden. Med snabb tillväxt följer risken att affärskonceptet tunnas ut och kontrollen av affärsprocesserna blir sämre. Ett utvecklingsarbete har därför inletts som syftar till att anpassa ledningsformer och organisationsstruktur till den växande volymen. En av grundbultarna i detta arbete är att ytterligare förtydliga vår företagskultur. De viktigaste kärnvärdena i Moderna Försäkringar är entreprenörskap, engagemang, professionalism och viljan att vara nummer ett inom de prioriterade marknadssegmenten. Moderna Försäkringar kommer alltså trots den större kostymen att vara utmanaren som erbjuder kunder och partners bättre försäkringslösningar. Den starka tillväxten har resulterat i stora marknadsandelar inom vissa segment. För att möjliggöra en fortsatt lönsam tillväxt, har vi under året inlett en etablering av vissa framgångsrika affärskoncept utanför Sverige. Den inre marknaden i Europa erbjuder stora möjligheter för ett nischbolag som Moderna Försäkringar. Etableringen och den kommande noteringen av finanskoncernen Invik kommer ytterligare att förstärka våra finansiella muskler och vår position på marknaden. Moderna Försäkringar utgör en väsentlig del av Invik och vår verksamhet kommer därigenom att få ett betydligt starkare genomslag i media och i marknadsanalyser var ett steg på vägen mot ett ännu starkare Moderna Försäkringar! LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

5 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 5 Ett händelserikt år Miljonen passerad Sakförsäkringsverksamheten växte med 46 % och redovisade en premieinkomst om 977,2 Mkr. Antalet kunder växte med under året och uppgick vid årsskiftet till 1,4 miljoner. Effektivare med samlad verksamhet En koncentration av koncerngemensamma funktioner till Stockholm inleddes under året i syfte att effektivisera verksamheten. Verksamheten i Stockholm har samlats i nya effektiva lokaler på Birger Jarlsgatan. Fondförsäkring ökar Fondförsäkringsverksamheten överträffade alla förväntningar och nådde en marknadsandel om 3,5 % under Försäljningen uppgick till 420,3 Mkr, vilket är en ökning med 171 % jämfört med Starkare resultat för sakförsäkring 2004 markerade en fortsatt kraftig resultatförbättring i sakförsäkringsverksamheten. Direktförsäkringsverksamheten redovisade ett resultat om 141,0 Mkr (47,5). Spännande nyhet inom kapitalförsäkring Livbolaget lanserade under hösten en unik kapitalförsäkringsprodukt med depå hos Avanza. Produkten gör det möjligt att spara och handla i aktier och fonder med alla fördelar som följer med en kapitalförsäkring. Branschens bästa nyckeltal Sakförsäkringsverksamheten kunde vid årets slut uppvisa branschens bästa nyckeltal. Totalkostnadsprocenten inom direktförsäkringsverksamheten förbättrades och uppgick till 87,6 %. Till grund för den positiva utvecklingen ligger låga skadekostnader och pressade administrativa kostnader.

6 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Invik och Kinnevik blev Kinnevik Vid en presskonferens den 16 februari 2004 meddelade Kinnevik och Invik att bolagen skulle fusioneras. Detta för att koncentrera ägandet inom Stenbecksfären till ett bolag och förenkla strukturen ur lednings- och ägarperspektiv. Fusionen ökade även förutsättningarna för att pressa ner substansrabatten. VD Vigo Carlund kommenterade:»genom samgåendet skapar vi ett holdingbolag med stark finansiell ställning och betydande ägande i snabbt växande börsnoterade företag samt helägda dotterbolag med goda kassaflöden«. Den 28 juli handlades det nya bolaget på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. I augusti beslutades om namnbyte till Investment AB Kinnevik och en ny styrelse valdes med PG Gyllenhammar som ordförande och Cristina Stenbeck som vice ordförande. Lyckad satsning på service Uppbyggnaden av en kvalificerad kundservicefunktion för privatkunder fullföljdes under året med goda resultat. Etableringen har inneburit en kraftigt förbättrad servicenivå och tillgänglighet för kunderna. Nytt bolag sätter kurs mot Europa Atlantica tar steget ut på den internationella båtförsäkringsmarknaden i och med etableringen av det Luxemburgsbaserade Atlantica Yacht Insurance. Satsningen riktar sig till svenska och utländska båtägare som vill ha en heltäckande båtförsäkring för hela Europa. Genom att exportera en unik affärsidé skapas nya möjligheter för lönsam tillväxt.

7 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 7 Strategi för lönsamhet 2004 var ett framgångsrikt år för Moderna Försäkringar. Inom alla områden överträffades de uppsatta tillväxt- och resultatmålen och året blev det bästa genom tiderna. Grunden för framgångarna ligger i bolagets nischtänkande och starka fokus på lönsamma marknadssegment. Privatpersoner och mindre företag med låg riskprofil utgör kärnaffär inom sakförsäkringsområdet. Ett positivt resultat prioriteras före volymtillväxt och med en sund affär i grunden kan kunder och partners erbjudas attraktiva mervärden. Inom livförsäkring fokuseras affärerna till fondförsäkringsområdet, främst företagsbetald tjänstepensions- och kapitalförsäkring. Då lönsamheten i svensk grupplivförsäkring är svag har tillväxten inom området grupplivförsäkring koncentrerats till den norska marknaden. Marknadsförutsättningarna har varit positiva för både sak- och livförsäkring. Premienivåerna inom riskförsäkringsområdet har stabiliserats på en rimlig nivå samtidigt som en positiv finansmarknad och låga räntor har gett en bra plattform för fondförsäkringsverksamheten. Distribution via partners Huvuddelen av Moderna Försäkringars produkter marknadsförs och distribueras av försäkringsmäklare och ombud. Genom att samarbeta med fristående och oberoende försäljningskanaler kan kunderna lita på att de verkligen får bästa möjliga försäkringslösning. Framgångarna med gruppförsäkringskoncepten och utvecklingen av en depåförsäkring tillsammans med Avanza är några exempel på detta. Utveckling av nya försäkringskoncept tillsammans med partners går som en röd tråd genom Moderna Försäkringars alla affärsområden. Genom att integrera försäkringsmomenten i ett större kundanpassat affärskoncept skapas mervärden för kunderna och långsiktighet i affärsrelationerna. En väsentlig del av tillväxten inom riskförsäkringsområdet baseras på konceptutveckling i nära samarbete med kunder och deras organisationer. Försäkringars fortsatta tillväxt ytterligare har förbättrats. Invik är nu plattformen för den finansiella verksamheten inom Stenbecksfären. Tillsammans med Fischer Partners, Banque Invik, Invik Kapitalförvaltning och Aktie-Ansvar bildar Moderna Försäkringar en finansiell koncern som kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom sparande och försäkring. Samarbetet har redan kommit långt inom området sparprodukter och kommer successivt att utvidgas till andra områden. Blickarna riktas mot Europa Långsiktig tillväxt för ett nischbolag förutsätter en relativt stor marknad. En satsning på nya marknader inom EU har därför inletts under året. Den kraftiga tillväxten inom produktförsäkringsområdet i Sverige har följts av affärsupplägg i Norge, Danmark och ytterligare några länder i Europa. Etableringen av det internationellt verksamma Atlantica Yacht Insurance är ett annat uttryck för Moderna Försäkringars ambition att selektivt exportera framgångsrika affärskoncept till andra länder. Låga driftskostnader Moderna Försäkringars affärskultur präglas av en uttalad entreprenörsanda och hög kostnadseffektivitet. Genom en långt utvecklad distributionsstrategi baserad på den senaste IT-teknologin och en kostnadseffektiv administration hålls driftskostnaderna på en låg nivå. De traditionella stabsavdelningarna lyser med sin frånvaro och kostnadsjakten är en integrerad del i all verksamhet. Synergier i en finansiell koncern Fusionen mellan Kinnevik och Invik tillsammans med etableringen av det nya Invik & Co AB innebär att förutsättningarna för Moderna

8 8 MODERNA FÖRSÄKRINGAR Bred koncern med fokus på nischer Moderna Försäkringar är en nischad koncern med verksamhet inom sakförsäkring och livförsäkring. I koncernen ingår, utöver försäkringsbolagen i Sverige, ett antal marknadsbolag samt ett återförsäkringsbolag med säte i Luxemburg, Modern Re. Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB och ingår i Stenbecksfären. Sakförsäkring Moderna Försäkringar Sak AB har gjort sig ett namn inom sakförsäkring som ett dynamiskt alternativ till de större bolagen. Verksamheten riktar in sig på privatkunder och mindre företag med låg riskprofil inom försäkringsgrenarna företag, konsument, båt och motor. Fokus ligger på lönsamma segment på marknaden där det finns potential för att bygga upp en stark ställning. Breda kontaktnät samt sakkunnig personal med engagemang för och specialistkompetens inom respektive område kännetecknar samtliga verksamheter. Affärsområde Företag bedriver verksamhet inriktad på mindre företag, gruppförsäkringar och produktförsäkringar. Individuella företagsförsäkringar hanteras via den Internetbaserade mäklartjänsten BrokerLine som är en marknadsledande lösning för kostnadseffektiv onlinehantering av mindre risker. Inom området konceptförsäkring har Moderna Försäkringar nått stora framgångar bland grupper av före- tag och organisationer genom att tillhandahålla specialanpassade försäkringslösningar bestående av riskurval, paketering, administration och distribution. Inom området produktförsäkring har Moderna Försäkringar på kort tid etablerat sig som det ledande företaget på den nordiska marknaden. Affärsområde Konsument tillhandahåller hus- och hemförsäkringar av hög kvalitet både till enskilda privatpersoner och via gruppaffärer. Under varumärket Moderna Försäkringar erbjuds skräddarsydda försäkringsprodukter till gruppkunder och större organisationer med låg riskprofil, som exempelvis Villaägarnas Riksförbund, Akademikerförbundet och Polisförbundet. Genom marknadsbolaget netviq bedrivs även konsumentförsäkring med Internet som enda distributionskanal. Atlantica Båtförsäkring är ledande inom svensk fritidsbåtsförsäkring och ett stabilt varumärke förknippat med pålitlighet och båtkunskap. Det nära samarbetet med marinor och varv har gett Atlantica ett grundmurat förtroende hos landets båtägare. Det nystartade marknadsbolaget Atlantica Yacht med säte i Luxemburg riktar sig till svenska båtägare som vill försäkra båten i europeiska farvatten och kommer så småningom att utökas för att omfatta en bredare marknad. Bilsport & MC Specialförsäkring är landets största försäkrare av motorcyklar och entusiastbilar. Genuint engagemang och intresse för bilar och motorcyklar präglar verksamheten. Att bolagets nyckelpersoner själva har ledande befattningar inom motorentusiasternas organisationer bidrar till det starka kundförtroendet. Med högt ställda krav på försäkringstagarna kan man också hålla både skadekostnader och premier på en låg nivå. Livförsäkring Livförsäkringsverksamhet bedrivs inom Moderna Försäkringar Liv AB. Bolagets fokus ligger på fondförsäkringsmarknaden och omfattar liv-, pensions- och kapitalförsäkringar till både privatpersoner och företag. Effektivare administration bland annat med hjälp av webbtjänsten Fondliv.com fri flytträtt, utvalda fonder samt personlig rådgivning via mäklare och ombud är alla viktiga grundpelare i bolagets verksamhet. Ett kvalitativt urval av marknadens bästa fonder och fondportföljer samt flexibilitet när det gäller särskilda behov är ytterligare starka konkurrensmedel. Bolaget bedriver även en snabbt växande grupplivsförsäkringsverksamhet i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Sverige och Norge. MODERNA FÖRSÄKRINGAR SAK AB MODERNA FÖRSÄKRINGAR LIV AB Företag Konsument Båt Motor Atlantica Fond GruppLiv Konsument netviq Motor Bilsport & MC MODERN RE S.A.

9 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 9 En finanskoncern växer fram Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB som i sin tur är ett dotterbolag till Investment AB Kinnevik. Samtliga Invik & Co:s dotterbolag är verksamma inom finans och försäkring och bildar idag tillsammans en snabbt växande och stark finansiell koncern. En koncern som genom att utmana de etablerade aktörerna oavbrutet har plockat marknadsandelar på flera hårt konkurrensutsatta marknader. Gemensamt för samtliga dotterbolag är att de går sin egen väg och alltid har lönsamheten i fokus. Bolagen trampar ny mark i de branscher de verkar i och hittar ofta nya, kostnadseffektiva sätt att nå ut med produkter och tjänster. Moderna Försäkringar Bolaget utgör idag en betydande del av Invik & Co och är ett nischbolag som vänder sig till privatpersoner och företag. Moderna Försäkringar väljer aktivt ut specifika kundgrupper där de kan utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till de traditionella stora försäkringsbolagen. På kort tid har såväl Moderna Försäkringar Sak AB som Moderna Försäkringar Liv AB etablerats som respekterade och innovativa aktörer på den svenska försäkringsmarknaden. Banque Invik Banque Invik är en privatbank med säte i Luxemburg och filial på Skeppsbron i Stockholm. Affärsidén är att vara en privat bank, med den europeiska traditionen för sådana institutioner som förebild. Bankens huvudsakliga verksamhet är att erbjuda Private Banking - kvalificerad rådgivning med personlig service avseende kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner och företag. Dessutom bedriver banken rådgivning i finansieringsfrågor till företag, Corporate Finance Advisory & Treasury, samt hanterar utgivning av kreditkort, Credit Card Issuing, och bedriver fondförvaltning, Investment Funds Management och administrativa bolagstjänster, Domiciliation & Corporate Administration Trust Services. Invik Kapitalförvaltning (tidigare Modern Privat Kapitalförvaltning) Invik Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltning på diskretionär såväl som rådgivande basis. Invik Kapitalförvaltning har drygt 9 miljarder kronor under förvaltning varav fondbolaget Aktie-Ansvar står för drygt 4 miljarder. Bolaget har totalt kunder och arbetar även med kompletta förvaltningsuppdrag, som förvaltning inom ett enskilt tillgångsslag, exempelvis svenska aktier eller svenska småbolag. Via samarbetspartners bistår bolaget även kunderna i frågor rörande skatter, generationsskiften och familjejuridik. Utmärkande för Invik Kapitalförvaltnings arbetssätt är hög personlig service. Bland kunderna återfinns såväl privatpersoner som företag, institutioner, stiftelser och kyrkliga församlingar. Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar AB är ett fondbolag som etablerades redan 1965, vilket gör det till ett av Sveriges äldsta fondbolag. Förvaltningen av bolagets fonder baseras på övertygelsen om att kunskap och långsiktighet leder till bra resultat. Aktie-Ansvar har en förvaltningshistorik som över åren har placerat bolaget bland de främsta i landet vad gäller en kombination av hög avkastning och låg risk. Verksamheten bedrivs i fem fonder: Aktie-Ansvar Sverige, Aktie-Ansvar Avkastningsfond, Aktie- Ansvar Europa, FondSelect (fond-i-fond) och hedgefonden Graal. Fischer Partners Fondkommission Fischer Partners är en av Skandinaviens ledande mäklarfirmor med fokus på elektronisk aktiehandel. Bolaget erbjuder ett unikt koncept där de utifrån kundens behov utformar en handelslösning som ger flexibilitet, närhet och snabbhet. Bolagets grundades redan 1984 och är en av de ledande aktörerna på de nordiska börserna. Under 2004 har Fischer ökat sin marknadsandel på samtliga nordiska marknader och var tredje respektive fjärde största aktören på börsen i Stockholm och Helsingfors.

10 ATL ANTIC A BÅT

11 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 11 Kvalitet som lönar sig Hög kvalitet och pålitlig service avgör valet av försäkringsbolag för svenska båtägare, något som återspeglas i 2004 års siffror. Premievolymen ökade med 16 % och uppgick vid årets slut till över 150 Mkr. Atlantica befäster därmed sin plats som Sveriges ledande fritidsbåtförsäkringsbolag Naturligt samarbete Atlanticas djupa engagemang i fritidsbåtbranschen är en viktig faktor för bolagets framgång. Bolagets personal är alla själva hängivna båtägare med stor kunskap och kompetens inom området. Atlantica arbetar också kontinuerligt med att kunna erbjuda ännu bättre service. Specialistkompetens knyts till bolaget genom rekrytering av nyckelpersoner inom båtbranschen och samarbetet med marinor, båtmäklare och reparationsvarv förstärks. Atlanticas nära relationer med marinhandlare och båtmäklare gör det naturligt att dessa agerar som försäkringsombud och svarar för en väsentlig del av försäljningen. För både kunder och ombud är det en trygghet att samarbeta med ett försäkringsbolag som kombinerar en kompetent skadereglering med en hög servicenivå. Bra försäkringsår Det för båtägare dåliga båtvädret sommaren 2004 gynnade både Atlantica och bolagets kunder ur skadesynpunkt. Lågt nyttjande av båtar medförde färre sjöskador och därmed lägre kostnader. Stöldtrenden gick under året mot färre stulna hela ekipage, men stölder av lösa utombordsmotorer ökade dramatiskt, framför av senare årsmodeller som är utrustade med nyare teknik och därmed är dyrare. Bakom många av stölderna ligger välorganiserade ligor från öst, som med hjälp av skärbrännare, släpvagnar och kranar lätt kan föra stulen egendom ur landet för försäljning. Utvecklingen har inneburit successiva premiehöjningar för denna typ av försäkringsobjekt. Tryggare och säkrare Hög kompetens inom fritidsbåtområdet och kontinuerlig utveckling av produkter och tjänster garanterar bolagets kunder en trygg framtid. En ny båtolycksfallsförsäkring arbetades fram för lansering vid årsskiftet Försäkringen täcker exempelvis kostnader för sjukhusvistelse efter en allvarlig grundstötning eller om barnen skadar sig i samband med vattenlekar efter båten. Olycksfallsförsäkringen gäller för personskador på förare och passagerare som har direkt samband med användning av båten. Ännu bättre service till båtägarna Utvecklingsarbetet med att förbättra Atlanticas kundtjänst fortgick under året. Den inhyrda externa kundtjänsten avvecklades och ersattes med en egen kundtjänst i syfte att ytterligare höja kvalitetsnivån. Under våren inleddes också ett samarbete med Stockholmradio som innebär att de sköter Atlanticas skadejour under icke-kontorstid. Stockholmradio har närmare ett sekels erfarenhet av båtliv och 50 års erfarenhet av sjöräddningsarbete vilket starkt bidrar till att öka Atlanticas kompetens och servicenivå. Sedan 2004 är Atlantica även försäkringsgivare till Sjöassistans, som ingår i Stockholmradios verksamhet och är specialiserade på sjösäkerhetsarbete, service och radiokommunikation. Under året togs ett nytt försäkringssystem i drift. Systemet är helt och hållet utvecklat med hänsyn till Atlanticas behov och har avsevärt förbättrat möjligheterna till analys, lönsamhetsuppföljning och produktutveckling. Bolaget kan därigenom snabbare erbjuda sina kunder nya attraktiva produkter och en närmare koppling mellan premie och risknivå. Atlantica Yacht Under hösten initierades utvecklingen av ett helt nytt försäkringskoncept - Atlantica Yacht Insurance. Det nyetablerade Luxemburgsbaserade företaget är ett första steg i Atlanticas satsning på den internationella båtförsäkringsmarknaden. Bolaget riktar sig mot svenska båtägare med segel- eller inombordsmotorbåtar med ett värde på kronor eller mer, och som ofta använder båten i Europa. Målet är att etablera Atlantica Yacht Insurance bland svenskar med båten utomlands och utlandssvenskar, för att därefter utvidga målgruppen till fritidsbåtsägare i andra europeiska länder. Svenska båtägare seglar säkert i Europa Allt fler svenskar tar båten ner till Europa på semester, eller lämnar båten permanent i europeiska hamnar. För att möta de nya försäkringsbehov som en gränsöverskridande båtanvändning innebär har Atlantica under året arbetat fram ett nytt koncept. Resultatet är Atlantica Yacht Insurance, ett nytt bolag med inriktning på den europeiska marknaden, som lanseras under Inledningsvis ligger fokus på svenska kunder, men Atlantica Yacht Insurance har redan ögonen på en större marknad. Detta är bara första steget i en internationell satsning som ska locka kunder från hela Europa. Atlantica Yacht är ett viktigt steg i vår ambition att exportera vår affärsidé till den europeiska båtförsäkringsmarknaden. Vi har mött ett uttalat intresse från marknaden i dessa länder och har nu beslutat att lansera vårt internationella Atlantica-koncept under 2005, säger Lars Nordstrand, VD för Moderna Försäkringar. Huvudkontoret för det nya bolaget kommer att ligga i Luxemburg. Skadereglering och produktutveckling kommer däremot att skötas från Sverige. All skadereglering kommer att skötas av egen personal oavsett var skadan inträffar. Våra kunder kan alltså känna sig säkra på att få bästa möjliga service, säger Lars Nordstrand.

12 KONSUMENT- F ÖRSÄKRING

13 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 13 Att verka utan att synas Volymtillväxten inom området konsumentförsäkring var under 2004 fortsatt stark. Premievolymen ökade med 24 % till 122 Mkr, framförallt beroende på nya och utvecklade samarbeten med gruppkunder som Villaägarna, Akademikerna, Polisförbundet med flera. Genom selektivt riskurval och professionell skadehantering kunde skadekostnadsprocenten även under fjolåret hållas på en för branschen mycket låg nivå. Sänkta kostnader med IT Effektiv försäkringsadministration förknippas traditionellt med mycket stora affärsvolymer. Moderna Försäkringar har visat att det går att skapa en rationell hantering även vid mindre volymer. Med ett systemstöd som är helt verksamhetsanpassat och med kontinuerliga förbättringar kan även en liten organisation upprätthålla en hög servicenivå till låga kostnader. Att skapa lösningar där samarbetspartners ges access till valda delar av systemet och därigenom kan genomföra transaktioner och överblicka uppgifter om de egna försäkringarna sparar tid och pengar för alla inblandade. Gruppvinnaren Inom området konsumentförsäkring råder kraftig konkurrens på den svenska marknaden. Flertalet bolag erbjuder identiska produkter där endast priset utgör konkurrensmedel. Moderna Försäkringars huvudfilosofi är istället att erbjuda nischade försäkringsprodukter tillsammans med olika intresseorganisationer. Moderna Försäkringar har ett flertal exempel där nya kreativa koncept på relativt kort tid uppvisat ett vinnarperspektiv för samtliga involverade parter, vilket den här typen av samarbete kräver. Stor potential För de organisationer som Moderna Försäkringar samarbetar med innebär skräddarsydda försäkringsprodukter ett påtagligt mervärde som kan erbjudas medlemmarna till förmånliga villkor. De flesta lösningar görs under brandade former där Moderna Försäkringar tar rollen som underleverantör. Tillväxten under fjolåret var god och bedömningen är att området konceptförsäkring kommer att expandera betydligt även kommande år. Intresset från mäklare och organisationsföreträdare är stort och affärspotentialen än större. Bara på nätet Moderna Försäkringar var med varumärket netviq det första svenska försäkringsbolag som erbjöd hem och villa-hemförsäkring via Internet. Målsättningen är att med ett minimum av manuell administration erbjuda slutkunder bra försäkringar till konkurrenskraftiga priser. Satsningen är långsiktig och bedömningen är att marknaden för denna typ av försäkringar har nått en ökad mognad. Under fjolåret drogs riktlinjerna upp för kommande års marknadsbearbetning med syfte att väsentligt öka antalet kunder. Vinnarkoncept Konceptaffärer är ett vinnarkoncept för Moderna Försäkringar. Affärsområde Konsument har under året nått stora framgångar med sina konsumentrelaterade konceptlösningar. Ett exempel är Villaägarförsäkringen, en försäkring speciellt framtagen för Villaägarnas närmare medlemmar. Moderna Försäkringar hjälper Villaägarna att paketera och marknadsföra försäkringen. Andra organisationer med koppling till konsumenter som valt Moderna Försäkringar som partner är Svensk Fastighetsförmedling, Hyresgästföreningen, Akademikerförsäkring, SSR, HSB i Malmö med flera. Konceptaffärer skapar vinnare i alla led. Partnern får en bra försäkring att erbjuda sin medlemmar eller kunder samtidigt som Moderna Försäkringar på ett kostnadseffektivt sätt kan marknadsföra sig mot en tydlig och ofta intresserad målgrupp. Slutligen får försäkringstagaren en prisvärd försäkringslösning som ofta är mer omfattande än vad som erbjuds på marknaden. Det handlar om att använda de kända varumärken som våra partners har, förklarar vice VD Pär Pettersson. Är jag medlem i Villaägarna vill jag utnyttja de förmåner medlemskapet för med sig. Då är det också troligt att jag väljer deras försäkring, särskilt om den är både bra och prisvärd.

14 F ÖRE TAGS- F ÖRSÄKRING

15 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 15 Kulturen får det att växa Fjolåret var ännu ett framgångsrikt år för Moderna Försäkringars affärsområde företagsförsäkring. Premievolymen ökade kraftigt (84 %) och uppgick vid årets slut till 530 MKr. Starkt bidragande till detta var utvecklingen inom området produktförsäkring där Moderna Försäkringar nu är marknadsledare i Norden. Den genomsnittliga skadekostnadsprocenten för affärsområdet har ökat i takt med den växande andelen produktförsäkring samtidigt som skadekostnadsprocenten för övrig affär är fortsatt särklassigt låg. Sund utveckling Efter ett antal år med successiva premiehöjningar har den tidigare underprissatta marknaden för företagsförsäkring stabiliserats på en för branschen lönsam nivå. Detta öppnar för ökad konkurrens inte minst från internationella aktörer som vill etablera sig på den svenska marknaden. Moderna Försäkringar är genom sin nischstrategi och sitt noggranna riskurval väl rustat att möta konkurrensen. Affärskultur som bär Avgörande för Moderna Försäkringars framgångar är den entreprenörsanda och det engagemang som präglar bolagets affärskultur. Att rekrytera och behålla personal som delar dessa värderingar är därför ett starkt prioriterat område. Under året har ett tiotal nya medarbetare anställts efter omfattande rekryteringsprocesser. För att även i en fortsatt expansion bevara den viktiga affärskulturen har nyckelpersoner och chefer under året genomgått skräddarsydda utbildningsprogram. Konceptaffärer med potential Inom segmentet konceptförsäkring fortsatte utvecklingen i oförminskad takt under året och ett 20-tal nya konceptavtal tecknades. Totalt är fler än individuella företag försäkrade genom dessa koncept. Erbjudandet till marknaden utgörs av en helhet innehållande paketerade försäkringslösningar, administrativa system och marknadsföringskoncept. Intresset för denna typ av försäkringar är mycket stort eftersom kunderna på ett enkelt sätt kan tillföra påtagliga mervärden till sin grundaffär. Tillväxtpotentialen inom området bedöms som avsevärd. Produktförsäkring på export Volymtillväxten inom området produktförsäkring var även under fjolåret mycket kraftig. Moderna Försäkringar har på kort tid etablerat sig som det ledande nordiska bolaget inom produktförsäkring. Moderna Försäkringars produktförsäkringskoncept marknadsförs förutom i de skandinaviska länderna även i ett antal länder i Mellaneuropa. Små företag blir lönsamma Att även de många små företagen kan vara lönsamma försäkringskunder har Moderna Försäkringar visat genom framgångarna med den Internetbaserade mäklartjänsten Broker- Line. I BrokerLine hanterar försäkringsmäklare såväl nyteckning som förnyelse av försäkringar för mindre företag. Under året inleddes ett arbete med att utveckla BrokerLine inom ett flertal, för mäklarna, väsentliga områden. Flera starka ben Den fortsatta utvecklingen inom affärsområdet inriktas på att ytterligare stärka bolagets ställning inom de utvalda segmenten gruppförsäkring, produktförsäkring och företagsförsäkring för små företag. Genom att skapa innovativa försäkringslösningar och genom noggrant riskurval skapas förutsättningar för en långsiktigt lönsam verksamhet. På väg ut i Europa Produktförsäkringar handlar om mycket stora volymer när det gäller antalet försäkringar, men låga individuella riskexponeringar. Det gäller med andra ord att få volym på affären och se till att välja sina samarbetspartners väl för att det ska bli en intressant affär. Moderna Försäkringar arbetar endast via försäkringsmäklare och har lyckats ta hem ett stort antal stora avtal avseende hem-pc-upplägg och ungefär lika många avtal med de största elektronikkedjorna. Det har lett till att bolaget nu är det största försäkringsbolaget i Norden inom produktförsäkring. Vi är också på väg längre ut i Europa eftersom vår produktförsäkringsaffär tenderar att bli allt mer internationaliserad, säger Pär Pettersson, vvd. Vi har fått förstärka enheten under året för att kunna möta den mycket kraftiga tillväxten vi upplever. Produktaffärer är svåra, inte minst med tanke på de långa försäkringsperioderna. Därför har vi utvecklat ett nytt komplett försäkrings- och uppföljningssystem för detta segment. Även om konkurrensen är hård inom segmentet har Sverige varit ett föregångsland i ett nordiskt perspektiv. Det gör att tillväxtpotentialen också är fortsatt god. Att de stora hemelektronikkedjorna som Moderna Försäkringar har avtal med dessutom är väldigt expansiva ute i Europa gör förstås att det finns förhoppningar om att affären fortsätter att utvecklas gynnsamt. Det är ett spännande segment där vi tycker oss ha hittat en bra modell för att kunna skapa lönsamhet trots små marginaler. Den här typen av affärer passar oss bra, vi har den flexibilitet som krävs och vi kan agera snabbt och effektivt när så behövs.

16 BIL SPORT & MC SPECIALFÖRSÄKRING

17 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 17 Försprånget ökar Kunskap, engagemang och segmentering. Det är kort sammanfattat Bilsport & MC Specialförsäkringars recept för framgång. Ett recept som under 2004 gjorde bolaget marknadsledande för MC-försäkringar i Sverige och som ökade beståndet med över fordon. Idag finns drygt fordon försäkrade i bolaget. Huvuddelen av dessa är motorcyklar. Året präglades i övrigt av en relativt lugn försäkringsmarknad och ett ökat antal sålda motorcyklar. Fokus för Bilsport & MC Specialförsäkring låg på lönsamhetsåtgärder snarare än jakt på nya marknadsandelar. Kunskap skapar lojalitet Bilsport & MC använder kunskap som en framgångsfaktor genom att alltid erbjuda sakkunnig personal för kundkontakterna, oavsett om det gäller försäkringsfrågor eller skadeanmälningar. Medan konkurrenterna ofta hänvisar till ett anonymt callcenter utan specialistkunskaper kan Bilsport & MC erbjuda kvalitativa svar på alla sorters frågor. Ett upplägg som skapar trygghet och nöjda kunder som återkommer år efter år och dessutom rekommenderar bolaget till nya kunder och skapar en positiv spiral av uppmärksamhet. På plats där det händer Bilsport & MC har under årtionden varit en engagerad del av svensk motorsport. Genom sponsring och ungdomssatsningar har bolaget starka kopplingar till motorsverige. Under 2004 har bolaget t ex ingått ett försäkringssamarbete med Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO). Förutom att bolaget syns i rätt sammanhang skapar engagemanget även ett brett kontaktnät som är oumbärligt när skador ska regleras för försäkringstagarna. Skaderegleringen blir därför både snabb och kostnadseffektiv, vilket alla parter givetvis tjänar på. Engagemanget tar sig också uttryck i att bolaget ställer hårda krav på kunderna vad gäller skyddsutrustning för MC-förarna och märkning och inlåsning av de fordon som försäkras. De hårda kraven var sannolikt också en bidragande orsak till att skadefrekvensen sjönk inom samtliga försäkringsmoment under Leder utvecklingen Genom att segmentera marknaden och noggrant analysera skaderisken i respektive segment kan premierna sättas på rätt nivå. Detta förutsätter djup kunskap om marknaden och är en förutsättning för en långsiktigt lönsam affär. En konsekvens av bolagets tydliga segmentering är möjligheten att snabbt justera premier och villkor efter marknadens krav. Segmenteringen tar sig också uttryck i att bolaget ställer hårda krav på kunderna vad gäller skyddsutrustning för MC-förarna och märkning och inlåsning av de fordon som försäkras. De hårda kraven var sannolikt också en bidragande orsak till att skadefrekvensen sjönk inom samtliga försäkringsmoment under Nyförsäljningstrenden för de motorcyklar som Bilsport & MC inriktar sig på har under 2004 varit positiv. Det säljs färre sport- och racingmotorcyklar och fler så kallade custommotorcyklar än under föregående år. Årspremievolymen ökade från 133 MKr till 171 MKr, en ökning på 29 %. Uthålliga tävlingsåkare nya kunder Under 2004 gick Bilsport & MC in i ett samarbete med Svenska Motorcykelförbundet, Svemo. Det handlar i första hand om en försäkringsprodukt som omfattar bl a ett stöld- och transportskydd till Enduromotorcyklar. Enduro är spanska och betyder uthållighet och går i korthet ut på att man kör motorcykel på banor ute i naturen eller på sämre vägar och stigar. Enduro är den motorcykeltävlingsgren som har flest åkare i Sverige idag. Det här är ett spännande samarbete som vi tror mycket på, säger Christer Johansson, affärsområdesansvarig på Bilsport & MC. Enduro är en snabbt växande sport och det här är ett upplägg som passar in i vår affärsidé, att hitta segment där vi kan hålla en hög servicegrad och leverera en bra produkt med bibehållen lönsamhet. Samarbetet är ett resultat av att Bilsport & MC under många år har varit en naturlig del av svensk motorsport, bland annat genom olika sponsorsengagemang. Jag tror att vårt engagemang i sporten också kan öppna dörrar till andra förbund och föreningar. Motorsverige känner till oss idag, alla vet att hela vårt bolag har ett stort motorkunnande och att vi kan skapa bra och prisvärda motorfordonsförsäkring. Genom samarbete av denna typen når vi också ut med information om övriga motorprodukter till potentiella kunder.

18 LIVFÖRSÄKRING

19 MODERNA FÖRSÄKRINGAR 19 Från oligopol till hård konkurrens Moderna Försäkringar Liv AB etablerades våren 2000 som ett led i en långsiktig satsning på livförsäkringsmarknaden. Bolaget erbjuder livoch pensionsförsäkringar, baserade på ett konkurrenskraftigt fondförsäkringsutbud, till både företag och privatpersoner. På kort tid har man etablerat sig som en innovativ och respekterad aktör på den svenska fondförsäkringsmarknaden. Under 2004 gjordes stora satsningar riktade mot landets försäkringsmäklare vilket resulterade i stora framgångar inom fondförsäkringsmarknaden och då speciellt inom det strategiskt viktiga tjänstepensionsområdet. Framgångar trots ökad konkurrens 2004 var ett omvälvande år på fondförsäkringsmarknaden. Från att länge ha präglats av uttalade oligopoltendenser gick trenden plötsligt mot en allt mer uttalad konkurrens. Tidigare kunde ett mindre antal etablerade bolag dominera marknaden med homogena produkter och avgifter, men med Moderna Försäkringars inträde på marknaden utmanade bolaget oligopolet med sina låga avgifter, ett högkvalitativt fondutbud och fri flytträtt. Satsningen mottogs väl av både kunder och mäklare, vilket tillsammans med Skandias stora problem öppnade marknaden och lockade ett stort antal finansiella aktörer, bland dessa fondbolag och kapitalförvaltningsbolag, till fondförsäkringsmarknaden. Ett antal bolag ansökte under 2004 om koncession för att bedriva försäkringsverksamhet. Andra organisationer valde att istället inleda samarbeten med redan etablerade fondförsäkringsbolag. Antalet spelare på marknaden ökade markant. Ett flertal av de nya spelarna har ett etablerat rykte som prispressare och de väntade nyetableringarna på fondförsäkringsmarknaden kommer att innebära ytterligare priskonkurrens under Moderna Försäkringar ser positivt på utvecklingen då den ökade konkurrensen bidrar till en innovativ produktutveckling och nya spännande samarbetsformer. Genom att i slutet av 2004 sänka sina avgifter stärkte Skandia sitt förtroende bland återförsäljarna och konkurrensen hårdnade på marknaden. Trots att branschen i stort visat minskad omsättning fortsatte Moderna Försäkringar att ta marknadsandelar under året och försäljningen av fondförsäkringar visade på en stark uppgång för bolaget. Marknadsandelen inom fondförsäkring slutade 2004 på 3,5 % med en topp på hela 6,1 % under fjärde kvartalet, då Moderna Försäkringar låg på femte plats gällande nyförsäljning. Effektiv administration Livförsäkringsmarknaden karaktäriseras av en ineffektiv administration. De etablerade bolagen har byggt upp verksamheten med ett stort inslag av manuell administration. Samtidigt har kunderna i allt större utsträckning valt att utnyttja försäkringsmäklare och börjat ställa krav på anpassning. Bristen på effektivitet i försäkringsbolagens administrativa processer har lett till kraftigt ökade administrativa kostnader, stort inslag av felaktigheter och långa väntetider. Moderna Försäkringar har en unik administrativ utvecklingsmodell där stora satsningar görs på att utveckla system som lätt kan anpassas till marknadens skiftande krav. Bolaget kan därmed vara mer lyhört till mäklares och kunders behov och snabbare erbjuda de produkter och tjänster som saknas på marknaden. Ett exempel på detta är Moderna Försäkringars webbaserade försäkringssystem Fondliv. com, där mäklare kan hantera sina kunders försäkringar direkt i Moderna Försäkringars datasystem. Genom att mäklarna själva kan skriva ut fakturor och välkomstbrev på sina egna skrivare kan handläggningstiderna kortas med flera veckor. Personlig rådgivning vid försäljning av fondförsäkringar är en förutsättning för att på bästa sätt kunna möta kundens behov. Moderna Försäkringar samarbetar därför med oberoende försäkringsmäklare och har ingen egen försäljning mot slutkund. Bolaget förbättrade under året kraftigt sin marknadsnärvaro hos försäkringsmäklare i landet. Utbildningar i bolagets produkter och försäkringssystem har pågått på 16 orter i landet under året. Detta har lett till ett ökat användande av de egenutvecklade försäkringssystemen. Kunderna kan via anmäla sig för att följa utvecklingen på sina fondförsäkringar samt byta fonder. Fri flytträtt en självklarhet Fri flytträtt är en självklarhet på en fri marknad och en av Moderna Försäkringars grundpelare. Kunden ska ha rätten att när som helst flytta sitt sparande, utan extra avgifter eller hinder. Moderna Försäkringar har därför från första Högvinst till kunderna När riksdagen i december beslutade om nya regler för beskattning av vissa kapitalförsäkringar inom Sverige och EU var Moderna Försäkringar först ut på den svenska kapitalförsäkringsmarknaden. Arbetet med att ta fram en kapitalpension enligt den nya lagstiftningen påbörjades under hösten och tack vare Moderna Försäkringars unika utvecklingsmodell kunde försäkringen, som fick namnet Modern Duo, lanseras redan den 3 januari Kapitalpensionen är en hybrid mellan pensionsförsäkring och kapitalförsäkring och rena högvinsten för kunderna den är nämligen undantagen både förmögenhetsskatt och reavinstskatt och är begåvad med en lägre avkastningsskatt. En rad domar från EG-domstolen fastslog att svensk skattelagsstiftning strider mot bestämmelsen om fri rörlighet. Från den 1 januari 2005 justerar Sverige därför skattelagsstiftningen för att bättre harmoniera med EG-rätten. Sparare med större kapital har redan upptäckt fördelarna med försäkringen, bland annat som ett bra sätt att undvika att förmögenhetsbeskattas. Försäkringen har också andra mycket stora fördelar jämfört med exempelvis direkt sparande i fonder. I Modern Duo slipper kunden den realisationsvinstsbeskattning som uppkommer vid direkt sparande i fonder. I stället belastas försäkringen med den lägre avkastningsskatt som tidigare endast varit bunden till pensionsförsäkring. Eftersom avkastningsskatten är så pass låg räcker det att fonderna ökar i värde med 5 procent per år för att den här typen av försäkring ska vara ett intressant alternativ till vanligt fondsparande. För kunder med en beskattningsbar förmögenhet blir ett sparande i Modern Duo lönsamt redan vid 1 procent årlig avkastning, säger Mikael Claesson, vvd i Moderna Försäkringar Liv.

20 20 MODERNA FÖRSÄKRINGAR stund tillämpat fri flytträtt utan avgifter. Många försäkringsbolag erbjuder en begränsad flytträtt som enbart gäller nyligen insatt kapital och inte innestående kapital i äldre försäkringar. Under 2004 har debatten om flytträtt gällt en eventuell lagstiftning om att fri flytträtt även ska innefatta historiskt kapital. Moderna Försäkringar erbjuder sedan 2003 kompensation för en del av de avgifter som drabbar en kund som vill flytta sitt kapital från ett annat bolag till Moderna Försäkringar. Erbjudandet har fått ett positivt genomslag och har inneburit en inströmning av nya kunder från andra försäkringsbolag. Riktigt låga avgifter Målet för Moderna Försäkringar är att erbjuda priser som tillhör marknadens lägsta. Bolaget har en slimmad organisation och ett flexibelt IT-stöd som håller driftskostnaderna nere. Detta kommer kunderna till del i form av riktigt låga avgifter. På en allt mer priskänslig marknad har Moderna Försäkringars avgiftsstruktur rönt stora framgångar. Utvalda fonder Många fondförsäkringsbolag erbjuder enorma utbud av fonder och komplexa förvaltningssystem. Moderna Försäkringar tror att en genomsnittlig fondförsäkringskund föredrar ett begränsat utbud av högkvalitativa fonder som ger en bättre överskådlighet och större möjlighet till egen styrning. Med detta syfte ser Moderna Försäkringars förvaltningsråd regelbundet över det befintliga fondutbudet och beslutar om omallokeringar av Moderna Försäkringar Livs fondportföljer, allt för högsta möjliga avkastning. Idag erbjuder bolaget fyra fondportföljer samt ett tjugotal utvalda fonder med hög kvalitet. Fondutbudet hos Moderna Försäkringar utökades under året med ett flertal prisbelönta fonder, samtidigt som de befintliga fonderna fortsatte ge goda resultat. Under hösten 2004 inleddes ett samarbete med norska fondförvaltaren SKAGEN Fonder som investerar i undervärderade och förbisedda företag, branscher och länder runt om i världen. Målet är att erbjuda kunderna högsta möjliga avkastning med en balanserad riskspridning. Fondbolagets populäraste fond, SKAGEN Global, utsågs till årets globalförvaltare 2004 av Sparöversikt, och har en AA-rating från Standard & Poor s. Fonden har ända sedan starten gått bättre än index, med en genomsnittlig årlig avkastning på 20 procent. ODIN Fonder är ett av de största aktiefondbolagen på den norska fondmarknaden

Moderna Försäkringar 2005

Moderna Försäkringar 2005 Moderna Försäkringar 2005 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Tillväxt och lönsamhet 7 Försäkring med fokus på nischer 8 En växande finanskoncern 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring 12 Företagsförsäkring

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1 ATLANTICA 1999 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem

Läs mer

Moderna Försäkringar 2001

Moderna Försäkringar 2001 Moderna Försäkringar 2001 1 2 INNEHÅLL Alternativet allt tydligare 5 VD har ordet 5 Del av en dynamisk grupp 7 Atlantica Båt 9 Konsumentförsäkring 11 Företagsförsäkring 13 Bilsport & MC-Specialförsäkring

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring.

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. SAK 08 en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. Innehåll 4 lars Nordstrand har ordet 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR PÅ 1 MINUT 8 höjdpunkter under 2008 10 framgångsfaktorer 12 våra varumärken 14 historia

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Moderna Försäkringar 2000

Moderna Försäkringar 2000 Moderna Försäkringar 2000 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag.

En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag. 2009 En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag. HÖJDPUNKTER UNDER 2009 Under hösten 2009 lanserade vi en helt ny webb - fokuserad på enkelhet och försäljning. Framgångarna lät

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp

Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp Verkställande direktörens föredragning på bolagsstämmorna 26 april 2006 Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp 1 1 Konjunktur och aktiemarknader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2010. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Delårsrapport Januari Juni 2010. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Delårsrapport Januari Juni 2010 för Folksam ömsesidig livförsäkring Org nr 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007

MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007 Monaco reklambyrå. Foto gruppbilder: Lars Trangius. Övriga foton: Peter Öhlander och Åke Gunnarson. Tack till Blå Station för lån av stolen Sting. MODERNA FÖRSÄKRINGAR VERKSAMHETSBESKRIVNING 2007 Moderna

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsöversikt Januari juni 2015

Delårsöversikt Januari juni 2015 Delårsöversikt Januari juni Q1 Q2 Q3 Q4 Folksam 1 Fortsatt god tillväxt och nöjda kunder Folksam växer och vi är gillade av kunderna. Under perioden har vi vidtagit flera åtgärder för att fortsätta bygga

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer