Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB"

Transkript

1 x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning,

2 Fondavgifterna sjunker inte Jämförande studie 2005, 2006 och 2007 Sammanfattning De senaste tre åren har fondavgifterna stigit Fondförmögenheterna stiger kraftigt, trots det sjunker inte avgifterna Förvaltningsavgifterna ligger på samma nivå som på 80-talet trots att priserna på andra finansiella tjänster, t.ex. courtage, har pressats ned rejält Konkurrensen på fondmarknaden kan förstärkas rejält Bakgrund AMF Pension har under tre års tid låtit Moneymate undersöka* hur avgifterna för olika typer av fonder har utvecklats i Sverige, och bilden är nedslående. Den genomsnittliga fondavgiften stiger. Lågprisaktörer tar marknadsandelar men nya fonder lanseras hela tiden med högre fondavgifter vilket ändå gör att de genomsnittliga fondavgifterna ökar. För aktiefonder spänner avgifterna från 0,20 procent för de billigaste indexfonderna till drygt 3,30 procent för de dyraste aktivt förvaltade fonderna. AMF Pensions undersökning visar att den genomsnittliga avgiften på aktiefonder ligger på 1,39 procent vid halvårsskiftet År 2006 låg den på 1,35 procent och år 2005 på 1,32 procent. Avgifterna stiger, vilket delvis beror på högre avgifter i nya fonder än i gamla. Även om man tar hänsyn till hur mycket som finns placerat i de olika fonderna blir bilden av stigande avgifter lika tydlig. De viktade medelavgifterna steg till 1,34 procent 2007 från 1,31 procent 2006 och 1,25 procent Trots att fondvolymerna har ökat kraftigt för såväl aktiefonder som blandfonder på den svenska marknaden har avgifterna inte sjunkit de senaste åren. I all förvaltning finns uppenbara stordriftsfördelar som borde kunna komma spararna till del, men så har inte skett. Faktum är att ingenting dramatiskt har skett de senaste tio eller tjugo åren heller. I tabell 1 nedan är de tio största aktiefonderna listade, bara tre av dem har en avgift under 1 procent. * I urvalet ingår de svenska spararnas andel av fondförmögenheten i de fonder som säljs i Sverige och som rapporterar till Moneymate, totalt 764 fonder

3 Tabell 1 Fondnamn Förvaltningsavgift Fondförmögenhet 30 juni 2007 i Mkr Morningstar Rating Swedbank Robur Kapitalinv 1,40% ** Swedbank Robur Aktiefond Pension 0,40% * Nordea Alfa 1,40% **** Swedbank Robur Allemansfond III 1,40% **** SEB Sverigefond I 1,30% *** Swedbank Robur IP Aktiefond 1,40% ** AMF Pension Aktiefond Sverige 0,40% ***** SEB Aktiesparfond 1,50% ** Swedbank Robur Allemansfond IV 1,40% *** SHB Aktiefond Index 0,65% **** Av de två aktivt förvaltade fonderna med en förvaltningsavgift under 1 procent är det bara AMF Pensions Aktiefond Sverige som tar den avgift som står i tabellen. Swedbank Roburs Aktiefond Pension tar ut 5 procent i köpavgift och 1 procent i säljavgift. SHB Aktiefond Index, som också har en avgift under 1 procent, är en ren indexfond. Samma förvaltningsavgift nu som på 80-talet Den årliga förvaltningsavgiften för en genomsnittlig aktiefond har i princip parkerat på de cirka 1,5 procent som den låg på när allemansfonderna startade i början av 80-talet. Sedan dess har köp- och säljavgifter blivit ovanligare, men förvaltningsavgiften har stannat på samma höga nivå. Ur ett kundperspektiv tar avgifterna en betydligt större andel av avkastningen idag än på 80-talet. Då var inflationen ett problem och marknadsräntorna höga. Idag är bilden den motsatta. När den nominella avkastningen är lägre blir samma avgift mer kännbar. Fondbolagens verksamhet har utvecklats kraftigt sedan 80-talet. Kundhantering och annan administration har förenklats och effektiviserats med hjälp av IT-stöd. Den största skillnaden är dock den kraftiga tillväxt i förvaltat kapital som skett, se graf

4 Graf 1, Fondförmögenhet i fonder som säljs i Sverige mdkr Fondförmögenhet Källa: Svensk Fondstatistik part of MoneyMate Aktiefonder Blandfonder Räntefonder Hedgefonder Eftersom fondbolagens kostnader för kapitalförvaltning och administration av fonden till största delen är fasta så leder en volymtillväxt till stora skalfördelar. Jämför man med andra priser och avgifter på den finansiella marknaden blir bristen på prispress på fondavgifterna än mer tydlig. När courtaget släpptes fritt 1984 låg det på 0,45 procent. Under drygt tio år hände ingenting, utan det låg kvar där när Aktieinvest 1995 erbjöd ett courtage på 0,35 procent (0,26 procent för medlemmar i Aktiespararna). Idag ligger det på 0,15 procent (0,10 procent för medlemmar). Då var minimicourtaget 95 kronor, idag är det 39 kronor (29 kronor för medlemmar). Nätmäklarnas courtage är ännu lägre. Det är ett prisras med två tredjedelar och det går att komma ännu lägre. Fondavgifterna ligger dock kvar på samma höga nivå. I en artikel i tidningen Affärsvärden den 14 juni 1995 står att läsa förvaltarna i Sverige i snitt tar 1,43 procent för aktiv förvaltning. Tidningen frågade sig då vad det beror på att nästan alla svenska fondbolag kan ta ut samma avgift för alla sina aktiefonder och svarade själv: Troligen är huvudförklaringen att nästan alla svenska fondsparare är okunniga om vilka förvaltningsavgifter som är rimliga, eller struntar i att jämföra priser när de väljer fondförvaltare. Det ligger fortfarande mycket i den förklaringen. En rad andra finansiella priser har sjunkit radikalt, som till exempel de börs- och clearingavgifter bankerna betalar

5 Konkurrensen är inte tillräcklig Det sägs ofta att fondavgifterna sätts på en fri marknad och att konkurrensen är hård inom fondbranschen. Det stämmer till stora delar. Löneläget i branschen är högt då kompetens som kan leda till bättre avkastning är högt eftertraktat. Lönekostnaden för förvaltningen är dock en mindre andel av fondavgiften. Stora investeringar görs för att öka effektiviteten i administrationen och fondbolagen är själva tuffa förhandlare när tjänster köps in. Slutsatsen är att det är inom marknadsföring och distribution som effektivitetsvinster kan hämtas. Ett uppenbart problem är att det är få kunder som direkt betalar för sin rådgivning. Nästan alla rådgivare och försäljare som möter kunden har ersättningar som kommer från fondavgifterna och det är kanske en förklaring till att kunderna fortfarande inte reagerar på höga fondavgifter det är ingen som har intresse av att hjälpa dem att förstå att en procent högre avgift slår mycket hårt på avkastningen efter långa sparperioder. För spararna är det ett problem, och här kan konkurrensen bli betydligt bättre. Skattesystemet låser in pengarna inför uppskjuten reavinstskatt En bidragande orsak är också att skattesystemet låser in pengarna eftersom en flytt av kapitalet till ett billigare alternativ skulle utlösa reavinstskatt. I och med att skattesystemet gör det dyrt att flytta sparpengarna i fondbranschen blir prispressen svag på gamla produkter. Ett steg på vägen mot en bättre konkurrens skulle vara att införa uppskjuten reavinstskatt på fondsparande. Inlåsningseffekten skulle minska vilket på sikt skulle leda till högre omsättning och lägre förvaltningsavgifter för spararna

6 Fondavgifterna stiger I graf 2 visas de oviktade avgifterna för respektive bred fondkategori de senaste tre åren. Avgiftsnivåerna visar en stigande trend, särskilt tydlig är ökningen för aktiefonder. Graf 2 Medelavgifter 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% ,40% 0,20% 0,00% Aktiefonder Blandfonder Räntefonder De stigande avgifterna kan bero på att avgifter höjs i befintliga fonder, att fonder med låga avgifter oftare stängs eller slås ihop med fonder med högre avgifter. Men framförallt kan vi i tabell 2 se att de nya fonder som lanseras på den svenska marknaden har högre avgifter, möjligtvis med undantag för räntefonder. Antalet nya ränte- och blandfonder är litet. Tabell 2, medelavgift nya fonder (startade senaste året): Fondkategori Antal nya fonder Medelavgift nya fonder, % Medelavgift befintliga fonder (060630), % Aktier 23 1,53 1,35 Bland 3 1,15 1,00 Ränta 3 0,55 0,

7 Även de kapitalviktade fondavgifterna ökar för aktiefonder Graf 3 visar att de kapitalviktade medelavgifterna för olika fondkategorier från halvårsskiftet 2006 fram till halvårsskiftet i år. Man kan notera att de stiger för aktiefonder, som är den stora kategorin. För övriga fondkategorier är de viktade avgifterna i stort oförändrade jämfört med förra året. Skillnaden mellan de två sätten att räkna är att den kapitalviktade genomsnittliga avgiften för respektive kategori tar hänsyn till storleken på respektive fond. Hög avgift i en fond med väldigt mycket pengar drar upp det viktade snittet och tvärtom. En stigande viktad kapitalavgift kan hypotetiskt bero på att avkastningen i högavgiftsfonder har varit högre än för de billiga fonderna. En annan förklaring kan vara att sparare har bytt till dyrare fonder eller valt dyrare fonder för sitt nysparande. Många av de nystartade aktiefonderna har högriskprofil och kan tänkas ha attraherat många sparare under de bra börsåren. Avgiften tycks vara mindre viktig ur ett sådant perspektiv. Den kapitalviktade avgiften för aktiefonder är lägre än den genomsnittliga fondavgiften, vilket indikerar att spararna valt att placera större belopp i fonder med låga avgifter. Graf 3 Viktade medelavgifter 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% ,40% 0,20% 0,00% Aktiefonder Blandfonder Räntefonder

8 Fondförmögenheten har stigit kraftigt I tabell 3 nedan kan man se hur fondförmögenheten förändrats från halvårsskiftet i fjol till halvårsskiftet i år, för aktiefonder rör det sig om en ökning på 34,5 procent och för blandfonder är ökningen 20,5 procent. Till den kraftiga ökningen för aktiefonder bidrar de populära tillväxtmarknadsfonderna, med en ökning på hela 73 procent. Tabell 3, förändring i fondförmögenhet: Fondkategori Förvaltat kap (milj kronor) 30 juni juni 2006 Förändring Förändring, % Aktier ,5 Bland ,5 Ränta ,0 Ränta, kort ,1 Ränta, lång ,3 Tillv.markn ,0 Observera att de fetmarkerade kategorierna är huvudkategorier. Tillväxtmarknadsfonder är en delmängd under Aktiefonder och Ränta kort och lång delmängder under Ränta. Detsamma gäller i Tabell 4-6. Tabell 4 nedan visar hur fondavgifterna har förändrats under samma tid med hänsyn tagen till storleken på fonderna (viktat medel). Tabell 4, viktade genomsnittliga avgifter: Fondkategori Viktat medel (Avgift i procent) Ändring i % Aktier 1,34 1,31 2,30 Bland 0,99 1,02-3,36 Ränta 0,63 0,63 0,96 Ränta, kort 0,55 0,55-1,53 Ränta, lång 0,76 0,76 0,03 Tillv.markn 2,14 2,07 3,

9 Tabell 5 nedan visar hur fondavgifterna har förändrats under samma tid utan hänsyn tagen till storleken på fonderna. Tabell 5, oviktade genomsnittliga avgifter: Fondkategori Medelavgift (Avgift i procent) Ändring i % Aktier 1,39 1,35 2,54 Bland 1,00 1,00-0,39 Ränta 0,62 0,59 4,56 Ränta, kort 0,48 0,50-4,39 Ränta, lång 0,70 0,70 0,67 Tillv.markn 2,06 2,03 1,65 Tabell 6 visar hur många fonder det finns i Moneymates urval för respektive kategori respektive år. Tabell 6, antal fonder i respektive kategori: Fondkategori Aktier Bland Ränta Ränta, kort Ränta, lång Tillv.markn

10 Appendix Några slutsatser från studien Aktiefonder Nya aktiefonder (23 stycken) har en genomsnittlig förvaltningsavgift på 1,53 procent. o Det är en blandad inriktning på fonderna. XACT Bull och XACT Bear drar ned snittet. Tillsammans med SEB Östeuropafond har de attraherat mest kapital av de nya fonderna. o Tillsammans står de tre för drygt 45 procent de nya fondernas totala fondförmögenhet vid halvårsskiftet. För samtliga aktiefonder har medelförvaltningsavgiften det senaste året ökat med 2,54 procent till 1,39 procent vid halvårsskiftet. Året innan var ökningen 2,91 procent. För samtliga aktiefonder steg den viktade förvaltningsavgiften med 2,30 procent till 1,34 procent. Året innan var ökningen 5,37 procent. Blandfonder Antalet nya blandfonder var bara 3 stycken och de hade en genomsnittlig förvaltningsavgift på 1,15 procent vid halvårsskiftet, i fjol var den 1,17 procent. Det viktade genomsnittet är 1,30 procent i år jämfört med 1,27 procent i fjol. Antalet nya fonder är dock så få att någon jämförelse inte är meningsfull. För samtliga blandfonder sjunker medelförvaltningsavgiften marginellt (0,39 procent) och är kvar på 1,00 procent vid halvårsskiftet. I fjol steg den med 5,27 procent. Den viktade förvaltningsavgiften minskade 3,36 procent till 0,99 procent, jämfört med fjolårets ökning på 0,78 procent till 1,02 procent. Räntefonder Antalet nya räntefonder är också 3 till antalet och de har en genomsnittlig förvaltningsavgift på 0,55 procent vid halvårsskiftet jämfört med 0,64 procent i fjol. Även här är antalet för litet för att jämförelser ska vara relevanta

11 För samtliga räntefonder ökar medelförvaltningsavgiften med 4,56 procent till 0,62 procent, jämfört med en ökning på 0,86 procent till 0,59 procent i fjol. Den viktade förvaltningsavgiften ökar 0,96 procent men är kvar på 0,63 procent

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Realobligationers plats i portföljen

Realobligationers plats i portföljen Realobligationers plats i portföljen Anförande av riksgäldsdirektör Thomas Franzén vid en räntekonferens anordnad av Handelsbanken den 22 maj 2002. Jag har i dagens diskussion tänkt utveckla några tankar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer