Avgifterna på fondmarknaden 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifterna på fondmarknaden 2011"

Transkript

1 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder

2 2

3 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande Antalet fonder Sambandet mellan risk och avgift Utvecklingen av fondavgifterna per kategori Aktiefonder Räntefonder Blandfonder Alternativa investeringar AMF Fonder amf.se

4 Hur utvecklas avgifterna på fonder? AMF Fonder strävar ständigt efter att ha bland de lägsta avgifterna i branschen. För att säkerställa den positionen är det viktigt att kontinuerligt följa hur avgifterna på fondmarknaden utvecklas. Vi vill också öka förståelsen för avgifter och hur de påverkar avkastningen. I det sammanhanget är det viktigt att påminna om att när fonders avkastning redovisas så är det efter att avgifter är avdragna. Syftet med denna rapport är att se hur avgifterna på fonder som är tillgängliga för svenska privatsparare utvecklas. Genom att undersöka avgiftsutvecklingen över tid kan vi konstatera vilka trender som finns. 4

5 Sammanfattning Under 2011 fortsätter avgifterna att stiga i alla fondkategorier. Fondavgifterna har stigit i princip kontinuerligt sedan år Fondbolagen tar fram nya produkter med allt högre prislapp. Detta gäller främst nya fonder inom kategorierna blandfonder och alternativa investeringar samt underkategorierna övriga svenska räntefonder och utländska räntefonder. Fondutbudet har ökat kraftigt sedan år AMF Fonder har för femte året i rad undersökt hur avgiftsstrukturen på den svenska fondmarknaden har utvecklats. Statistiken är framtagen av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder. Utvecklingen av de genomsnittliga avgifterna för respektive fondkategori illustreras i tabell 1. Tabell 1. Genomsnittliga avgifter per fondkategori (%), per 31 december respektive år Aktiefonder 1,52 1,53 1,55 1,56 1,55 1,54 1,55 Räntefonder 0,70 0,72 0,72 0,75 0,77 0,77 0,81 Blandfonder 1,09 1,09 1,13 1,14 1,19 1,20 1,26 Alternativa investeringar 0,95 1,01 1,06 1,14 1,27 1,28 1,34 Totalt 1,31 1,33 1,37 1,39 1,39 1,38 1,39 5

6 Om rapporten AMF Fonder gör för femte året i rad en rapport om avgiftsstrukturen på den svenska fondmarknaden. Underlaget är i år framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder. Den studerade tidsperioden sträcker sig från till (sju mätpunkter per den 31 december varje år). Årets rapport baseras på underlag från en ny leverantör (Morningstar), vilket påverkar urval (fler fonder omfattas) och tidsperiod (helår). För att kunna göra en korrekt analys av avgiftsutvecklingen har vi därför tagit fram nya historiska värden för genomsnittliga avgifter avseende år Bytet av leverantör gör att resultatet i årets rapport i vissa delar skiljer sig från tidigare avgiftsrapporter. Per den 31 december 2011 är antalet fonder stycken, varav aktiefonder, 374 räntefonder, 213 blandfonder och 179 alternativa investeringar. 1 Nytt för i år är att studien även omfattar avgiftsutvecklingen för alternativa investeringar såsom hedgefonder, trygghets-/ garantifonder, råvarufonder och konvertibler. Inom kategorin blandfonder har vi även brutit ut underkategorin fond-i-fonder. I studien används främst måttet genomsnittliga avgifter för att beskriva avgiftsutvecklingen. Genomsnittliga avgifter är ett rakt medelvärde av samtliga undersökta fondavgifter och delas upp per fondkategori. För år 2011 har vi tagit fram kapitalviktade avgifter för Sverigeregistrerade aktiefonder. Historisk utveckling av de kapitalviktade avgifterna har utelämnats eftersom redovisningen av tidigare års fondförmögenheter inte är komplett. Kapitalviktade avgifter innebär att varje enskilds fonds förmögenhet jämförs med den totala fondförmögenheten för respektive fondkategori. Varje fonds avgift relateras därefter till fondens andel av den totala fondförmögenheten för den kategori som fonden tillhör. Ett av rapportens syften är att belysa svenskarnas fondsparande och hur de agerat på fondmarknaden. Eftersom kapitalet i utlandsregistrerade fonder i huvudsak är hänförligt till utländska sparare har kapitalviktade avgifter på utländska fonder exkluderats i rapporten. De två måtten kan användas på olika sätt. Den genomsnittliga avgiften speglar de avgifter som spararen möter vid en ny investering. Den kapitalviktade avgiften visar hur spararna faktiskt har valt. Grafer och tabeller i rapporten baseras på bearbetad data från Morningstar om inget annat anges. 1 Fonder som är tillgängliga för svenska privatsparare och fonder som kan väljas för premiepensionen. Rapporten omfattar inte svenska och utländska fonder med insättningskrav som överstiger kronor. 6

7 Begränsningar Rapporten tar inte hänsyn till de eventuella rabatter på fondavgifter som förekommer inom till exempel premiepensionssystemet. Rapporten omfattar inte svenska och utländska fonder med insättningskrav som överstiger kronor. Utfallen i prestationsbaserade avgifter som kan förekomma på fondmarknaden omfattas inte i rapporten. Det innebär att det faktiska avgiftsuttaget är högre än rapporten visar. Avgifterna har definierats som fondavgifter. För många främst utländska fonder tillkommer normalt ytterligare avgifter. Det gör att avgifterna som redovisas i rapporten underskattar de kostnader som kunderna faktiskt möter. Kapitalviktade avgifter har tagits fram enbart för Sverigeregistrerade aktiefonder för år

8 Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande Kapitalet som förvaltats i fonderna har stigit det senaste decenniet. Utvecklingen på världens finansmarknader påverkar kapitalet. Fondvolymerna sjunker de år då börserna har visat kraftiga nedgångar och när börserna har stigit har volymerna åter ökat (graf 1). Vid utgången av 2011 uppgick den totala fondförmögenheten till miljarder kronor. Det är en minskning med 145 miljarder under året (- 7 procent). Graf 1. Utveckling av fondförmögenheten t.o.m. 30 december Mdkr Aktiefonder Blandfonder Räntefonder Hedgefonder Förutom värdeförändring har det förvaltade fondkapitalet det senaste decenniet vuxit med nya nettoinsättningar. Det är framförallt övergången till premiebestämda pensionssystem med möjligheter att välja fonder för både premiepension och tjänstepension, som har skapat större flöden till fonder i Sverige. 2 Källa: Fondbolagens förening. 8

9 Under 2011 hade aktiefonder stora nettoutflöden medan framförallt kortare räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar. Det totala nysparandet i fonder stannade på låga 16 miljarder kronor under året, vilket bortsett från krisåret 2008, är det lägsta nettoinflödet sedan Att nysparandet slutade på plus, trots den finansiella oron, beror på avsättningar till premiepensionen under december månad. Hushållens direktsparande i fonder sjönk kraftigt under 2011 (graf 2). Samtidigt återfinns en allt större del av fondförmögenheten inom fondförsäkring. En allt större del av fondförmögenheten återfinns inom fondförsäkring Graf 2. Nettosparandet i fonder per kategori Msek Hushållens direktsparande Övriga IPS Fondförsäkring Svenska företag Premiepensionen Hushållens ideella org Källa: Fondbolagens förening. 9

10 Antalet fonder Fondutbudet har ökat kraftigt sedan år År 2011 tillkom netto 385 fonder tillgängliga för svenska privatsparare. Antalet aktiefonder har gått från 889 stycken år 2005 till stycken år 2011, räntefonder från 221 till 374 stycken, blandfonder från 112 till 213 stycken och alternativa investeringar från 51 till 179 stycken. Fondutbudet har ökat kraftigt sedan 2005 Graf 3. Utveckling av antalet fonder per kategori Antal Aktiefonder Räntefonder Blandfonder Alternativa investeringar

11 Sambandet mellan risk och avgift Den övergripande trenden är att fondavgifterna stiger kraftigt på blandfonder, räntefonder samt alternativa investeringar. Även på aktiefonder stiger avgifterna. Noterbart är att avgifterna stiger på blandfonder som har olika typer av kapitalskydd (underkategorin trygghets-/garantifonder, en liten kategori med få fonder), detta trots att dessa fonder normalt har lägre risk. Att avgifterna stiger inom vissa kategorier beror på att fondbolagen utvecklar nya produkter som de kan ta ut högre avgifter för. Generellt gäller att ju högre risk en produkt har desto högre prisas den (graf 4). Graf 4. Förhållandet mellan fondernas avgifter och volatilitet (marknadsrisk). Avgift % (TER) 4,0 3,5 R 2 = 0,2903 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Volatilitet 3 år 11

12 Utvecklingen av fondavgifterna per kategori Aktiefonder Aktiefonder är alltjämt den största fondkategorin, både sett till antalet fonder och fondförmögenhet. Avgiftsintervallet är brett, från 0,00 procent för exempelvis den billigaste indexfonden till 3,00 procent för de dyraste aktivt förvaltade fonderna med inriktning mot tillväxtmarknader. Avgifterna för aktiefonder har ökat något under den undersökta perioden (graf 5). Graf 5. Utveckling av genomsnittliga avgifter för aktiefonder under perioden % 1,60 1,55 1,50 1,45 1, Sett till hela den undersökta perioden har avgifterna fallit något för svenska aktiefonder och svenska aktieindexfonder. För utländska aktiefonder har avgifterna ökat marginellt. Tabell 2. Genomsnittliga avgifter aktiefonder (%) per 31 december respektive år samt antal fonder Antal 2011 Svenska aktiefonder 1,27 1,26 1,28 1,28 1,27 1,28 1, varav svenska aktieindexfonder 0,46 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,41 16 Utländska aktiefonder 1,57 1,58 1,59 1,59 1,58 1,58 1, Aktiefonder 1,52 1,53 1,55 1,56 1,55 1,54 1,

13 De kapitalviktade avgifterna (graf 6 och tabell 3) på Sverigeregistrerade aktiefonder är lägre än de oviktade avgifterna (1,16 procent jämfört med 1,46 procent). Störst är skillnaden inom kategorin Sverigeregistrerade utländska aktiefonder, 1,54 procent jämfört med 1,15 procent. Detta tyder på att svenskarna har valt billigare fonder. Bara i kategorin svenska aktieindexfonder är de kapitalviktade avgifterna något högre än de genomsnittliga. Graf 6. Kapitalviktade avgifter Sverigeregistrerade aktiefonder år % 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 Snittavg Snittavg Sverigereg Kapitalviktat Sverigereg 0,50 0,30 Aktiefonder Svenska aktiefonder Svenska aktieindexfonder Utländska aktiefonder Tabell 3. Genomsnittliga och kapitalviktade avgifter (%) aktiefonder per 31 december Sverigeregistrerade aktiefonder Genomsnittlig Genomsnittlig Kapitalviktad avgift avgift avgift Aktiefonder 1,55 1,46 1,16 Svenska aktiefonder 1,22 1,35 1,18 Svenska aktieindexfonder 0,41 0,38 0,43 Utländska aktiefonder 1,59 1,54 1,15 13

14 Under 2011 ökade utbudet av aktiefonder med 675 nya fonder. Samtidigt rensade fondbolagen i sina utbud och lade ner 398 aktiefonder. Nedan visas avgifterna på nya respektive nedlagda fonder. Här kan ingen tydlig avgiftstrend urskiljas (graf 7). Graf 7. Genomsnittlig avgiftsutveckling befintliga, nya och nedlagda aktiefonder under perioden % 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 Befintliga fonder Nedlagda fonder Nya fonder 1,30 1, Räntefonder Avgifterna på räntefonderna varierar från 0,1 procent för svenska penningmarknadsfonder till 3,5 procent för vissa utländska räntefonder. År 2011 steg de genomsnittliga avgifterna för räntefonder. Utvecklingen är liknande för hela tidsperioden (graf 8). Den relativt höga avgiftsnivån och de stigande avgifterna beror på den stora andelen utländska räntefonder (246 stycken av totalt 374), vilka i genomsnitt är dyrare än de svenska. Graf 8. Utveckling av avgifter för räntefonder under perioden % 0,80 0,75 0,70 0,65 0,

15 Avgifterna stiger på utländska räntefonder och på svenska övriga räntefonder (tabell 4). För svenska övriga räntefonder var ökningen störst mellan år 2008 och 2009, vilket var en effekt av finanskrisen då allt fler bolag lanserade nya produkter till ett högre pris. Här tillkom ett antal så kallade high yield-fonder med höga avgifter. Tabell 4. Genomsnittliga avgifter räntefonder (%) per 31 december respektive år samt antal fonder Antal 2011 Svenska, penningmarknad 0,50 0,49 0,48 0,45 0,43 0,44 0,37 40 Svenska, medellånga 0,72 0,72 0,64 0,64 0,59 0,59 0,57 13 Svenska, långa 0,57 0,60 0,62 0,63 0,62 0,64 0,60 58 Svenska, övriga* 0,60 0,60 0,60 0,62 0,76 0,74 0,75 17 Utländska 0,80 0,83 0,82 0,89 0,89 0,90 0, Räntefonder 0,70 0,72 0,72 0,75 0,77 0,77 0, * Real HY Under året startade 103 nya räntefonder och 47 lades ned. Fonder som startades år 2011 är i genomsnitt dyrare än redan befintliga (graf 9). Priserna går upp som en effekt av att bolagen tar fram nya, dyrare produkter. Graf 9. Genomsnittlig avgiftsutveckling befintliga, nya och nedlagda räntefonder under perioden % 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 Befintliga fonder Nedlagda fonder Nya fonder 0,80 0,70 0,

16 Blandfonder På blandfonder är trenden tydlig, de genomsnittliga avgifterna har ökat under tidsperioden från 1,09 procent till 1,26 procent. Under samma period har antalet fonder i kategorin ökat med 90 procent, från 112 till 213 stycken. De billigaste traditionella blandfonderna kostar 0,35 procent och de dyraste 3,55 procent. Graf 10. Utveckling av avgifter för blandfonder under perioden % 1,30 1,20 1,10 1,00 0, Tabell 5 visar att övriga, traditionella blandfonder blir allt dyrare. Inom denna kategori sker omfattande produktutveckling, till exempel skapas fonder med mer aktiv allokering. Samtidigt har de så kallade fond-i-fonderna blivit billigare. Men ska dock komma ihåg att avgifterna på fond-i fonder i verkligheten är högre än vad som framkommer i rapporten eftersom avgifter på de underliggande fonderna tillkommer. Tabell 5. Genomsnittliga avgifter blandfonder (%) per 31 december respektive år samt antal fonder Antal 2011 Fond-i-fonder 1,39 1,35 1,22 1,23 1,31 1,30 1,28 52 Övriga 1,05 1,05 1,11 1,12 1,15 1,16 1, Blandfonder 1,09 1,09 1,13 1,14 1,19 1,20 1,

17 Under året startade 46 nya blandfonder och 17 lades ned. Fonder som startade år 2011 har markant högre avgifter än genomsnittet i kategorin, 1,68 jämfört med 1,26 procent (graf 11). Även de fonder som lagts ned under året hör till de dyrare. Graf 11. Genomsnittlig avgiftsutveckling befintliga, nya och nedlagda blandfonder under perioden % 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 Befintliga fonder Nedlagda fonder Nya fonder 1,00 0,

18 Alternativa investeringar Nytt för i år är att vi kan analysera avgiftsutvecklingen för alternativa investeringar såsom hedgefonder, trygghets-/garantifonder, råvarufonder och konvertibler. Totalt omfattas 179 fonder i denna kategori, vilket är mer än tre gånger så många som vid första mätpunkten år 2005 (51 stycken). Inom kategorin varierar avgifterna kraftigt, de billigaste fonderna kostar 0 procent och de dyraste 3,5 procent. Utöver fast förvaltningsavgift använder sig hedgefonder av prestationsbaserade avgifter, exempelvis 20 procent av uppnådd överavkastning i förhållande till sitt jämförelseindex. Prestationsbaserade avgifter omfattas inte i rapporten. Inom kategorin alternativa investeringar syns en tydlig avgiftsökning från 0,95 procent vid första mätpunkten till 1,34 procent år 2011 (graf 12). Graf 12. Utveckling av avgifter för alternativa investeringar under perioden % 1,30 1,20 1,10 1,00 0, Avgiftsökningen är kraftigast på trygghets-/garantifonder (21 stycken) där avgifterna har ökat från 0,72 till 1,70 procent. Även hedgefonder (141 stycken) och konvertibler (9 stycken) har blivit markant dyrare. År 2008 tillkom underkategorin råvarufonder, vilket var ett resultat av finanskrisen samma år. Tabell 6. Genomsnittliga avgifter alternativa investeringar (%) per 31 december respektive år samt antal fonder Antal 2011 Hedgefonder 0,96 1,01 1,04 1,11 1,25 1,27 1, Trygghets-/garantifonder 0,72 0,72 1,15 1,18 1,32 1,36 1,70 21 Råvarufonder 1,42 1,42 1,40 1,48 8 Konvertibler 1,09 1,09 1,09 1,40 1,41 1,41 1,39 9 Alternativa investeringar 0,95 1,01 1,06 1,14 1,27 1,28 1,

19 Avgifterna på nystartade alternativa investeringar har genomgående ökat kraftigt under den undersökta tidsperioden. Under 2011 startade 58 nya fonder och 35 lades ned. Graf 13. Genomsnittlig avgiftsutveckling befintliga, nya och nedlagda alternativa investeringar under perioden % 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Befintliga fonder Nedlagda fonder Nya fonder 0,90 0,

20 PF AMF Fonder Stockholm Besök: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon: amf.se AMF Fonder

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2015

Avgifterna på fondmarknaden 2015 Avgifterna på fondmarknaden 2015 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för nionde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2010 En studie gjord av AMF Fonder AB

Avgifterna på fondmarknaden 2010 En studie gjord av AMF Fonder AB x Avgifterna på fondmarknaden 2010 En studie gjord av AMF Fonder AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Fonder, tfn 070-219 35 20 Syfte Syftet med denna rapport är att få en sammanställning

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017 Välkommen Pressträff 16 januari 2017 Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 45 Associerade 12 Antal anställda 10 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30

Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30 Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30 2011-12-01 Sammanfattning Collectums fondutbud som upphandlades 2010 har under perioden 2010-07-01 till 2011-09-30 gått

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 217-2-1 Fondsparandets fördelning 216 Under 216 valde hushållen främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 27 miljarder av det totala nettosparandet på 56 miljarder kom via ISK. Däremot

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2013

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2013 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2013 Analysavdelningen 2014 04 16 PID136121 Bengt Norrby, bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se Sammanfattning 2013 blev ett av de bästa åren för pensionsspararna

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer Pressmeddelande 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010 454 21 78 Mobil 0736 27 53 83 Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer 2013 blev ett av de bästa åren för

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Sparande i turbulenta tider

Sparande i turbulenta tider Sparande i turbulenta tider - Fondmarknaden och fondsparandet 1998-2012 Rapportförfattare: Fredrik Pettersson och Fredrik Hård af Segerstad 2013-04-25 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo 1 Genomförande Urvalet Fondsparare Fondsparare Privat Metod 1 500 intervjuer personer i åldrarna 18-76 år med deklarerad inkomst 1 500 Sparar i fonder via premiepensionen 993 Sparar i fonder privat

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Nya alternativ för din premiepension

Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ i premiepensionen Sveriges riksdag har beslutat om nya fondprodukter som ska förbättra premiepensionsvalet för den som inte vill välja fonder på egen

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2012

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Pensionsutveckling -11-05 (1.0) Sammanfattning 6,6 miljoner individer och 482 miljarder kronor

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet

Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet Stockholm 2013-01-31 Till Pensionsgruppen Till Stefan Engström, ansvarig för översyn av premiepensionen Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet Premiepensionssystemet har sedan det infördes

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Fakta om premiepensionen

Fakta om premiepensionen Fakta om premiepensionen Juni 2017 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2016

Mer fakta om premiepensionen 2016 Mer fakta om premiepensionen 2016 Oktober 2016 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506

Läs mer

Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016

Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016 Analysavdelningen 2017-04-04 Bengt Norrby bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se 2 (70) Sammanfattning För ett stort antal pensionssparare blev år 2016

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2.0

Mer fakta om premiepensionen 2.0 Mer fakta om premiepensionen 2.0 April 2015 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

PM59100 PM

PM59100 PM PM59100 PM59008 2.1 1.0 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2014 Datum 2015-03-16 Dok.bet. PID142047 Version 0.9 Pensionsspararna och pensionärerna 2014 0.9 2 (55) Analysavdelningen 2015-03-18

Läs mer

och pensionärerna Rapport 1: 2009

och pensionärerna Rapport 1: 2009 RPensionsspararna och pensionärerna 2008 Rapport 1: 2009 Pensionsspararna och pensionärerna 2008 Fond- och Finansavdelningen Datum: 2009-05-14 Kontaktpersoner: Inger Johannisson, inger.johannisson@ppm.nu

Läs mer

Finansforums Sparbarometer 1/99

Finansforums Sparbarometer 1/99 99-2-16 Finansforums Sparbarometer 1/99 Finansforum kommer med start fr o m 1999 att varje kvartal redovisa hur de svenska hushållens sparande utvecklas. I den här första rapporten redovisar vi vad som

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Fakta och myter om premiepensionen

Fakta och myter om premiepensionen Fakta och myter om premiepensionen januari 2013 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna Datum Dok.bet. PID Version 1.0 PM59100 PM

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna Datum Dok.bet. PID Version 1.0 PM59100 PM Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2015 Datum 2016-04-06 Dok.bet. PID150686 Version 1.0 PM59100 PM59008 2.1 1.0 Analysavdelningen 2016-04-06 Bengt Norrby bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer