JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter"

Transkript

1 Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2

2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV SKATT 4 ANMÄL ÄNDRINGAR I OCH NEDLÄGGNING AV VERKSAMHETEN MED Y-BLANKETT 4 CENTRALA PUNKTER I SKATTEDEKLARATIONEN 5 UTRÄKNING AV JORDBRUKETS RESULTAT 5 BETALDA LÖNER 5 UTJÄMNINGSRESERVERING FÖR SKATTEÅRET 5 DIVIDENDER 5 ÖVERSKOTT FRÅN ANDELSLAG 5. UTREDNING ÖVER JORDBRUKETS AVSKRIVNINGAR 6 KOSTNADER FÖR BIL INOM JORDBRUKET 6 TILLFÄLLIGA RESOR I JORDBRUKET 6 SKULDER OCH RÄNTOR SOM HÖR TILL JORDBRUKET 7 FÖRETAGSINKOMSTEN DELAS IN I FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMST 7 FÖRETAGSINKOMSTEN DELAS MELLAN FÖRETAGARMAKAR ELLER DELÄGARE I SAMMANSLUTNING 7 AVDRAG AV FÖRLUSTER I JORDBRUK 7 BEHÖVER DU YTTERLIGARE INFORMATION? 8 Skattedeklarationen för jordbruket kan lämnas in elektroniskt. För att lämna in en elektronisk skattedeklaration måste jordbruksidkare ha antingen personliga nätbankkoder eller en Katso-kod. Jordbrukssammanslutningar och dödsbon ska använda Katso-koder. Du kan ansöka om en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi. Läs mera på skatt.fi/skattedeklaration/2. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 Följande jordbruksidkare ska lämna den här skattedeklarationen: fysiska personer dödsbon jordbrukssammanslutningar 2

3 AKTUELLT DU KAN DEKLARERA PÅ NÄTET Det behändigaste sättet att deklarera är att lämna in en elektronisk skattedeklaration och elektroniska bilageblanketter. Läs mera på skatt.fi/skattedeklaration/2. BIFOGA ENDAST SKATTEFÖRVALTNINGENS BILAGEBLANKETTER Skicka in andra bilagor (t.ex. körjournal och övriga specifikationer) enbart om Skatteförvaltningen ber om dem separat. LAGÄNDRINGAR FÖR 2016 Det är inte nödvändigt att i alla omständigheter lämna in en momsdeklaration: Företagare eller skogssammanslutningar som endast bedriver skogsbruk behöver inte längre lämna in deklaration med uppgiften ingen verksamhet om de inte alls har haft momspliktig verksamhet under skatteåret. Deklarationen ska dock lämnas in om de under skatteåret har haft exempelvis virkesförsäljning skogsbrukets utgifter som innehåller moms. Om du har slutat med jordbruksverksamheten men är fortfarande införd i registret över momsskyldiga och arrenderar ut dina åkrar, ska du komma ihåg att lämna in en momsdeklaration. MINSKATT ERSÄTTER WEBBTJÄNSTEN SKATTEKONTO VID INGÅNGEN AV 2017 Den nya tjänsten har samma funktioner som Skattekontot, men i en ny form. Ändringen förutsätter inga åtgärder av dig. Du kan logga in i MinSkatt på samma sätt som nu i Skattekontot. I MinSkatt kan du lämna in deklarationerna av skatter på eget initiativ och betala skatterna genom nätbetalning. För betalningen får du ett nytt referensnummer som ersätter den nuvarande skattekontoreferensen. Det nya referensnumret är en beständig kundspecifik referens för skatter på eget initiativ såsom den nuvarande skattekontoreferensen. I webbtjänsten kan du också läsa ett månatligt sammandrag av inbetalningarna och återbäringarna. Min- Skatt och sammandraget visar dessutom de eventuella anmärkningarna om obetalda skatter. EGNA WEBBSIDOR FÖR JORDBRUKSIDKARE OCH SKOGSÄGARE PÅ SKATT.FI På skatt.fi/jordbruksidkare hittar du aktuell information om beskattning av jordbruksidkare och skogsägare. Detaljanvisningar för jordbrukets skattedeklaration finns på adressen skatt.fi/skattedeklaration/2. MOMSSKYLDIG PRIMÄRPRODUCENT: KOM ÄVEN IHÅG MOMSDEKLARATIONEN Namnet på den deklaration som används för deklarering av mervärdesskatter ändras från periodskattedeklaration till momsdeklaration fr.o.m. början av Deklarationens innehåll har inte ändrats väsentligt. Skatteförvaltningen skickar inte blanketter eller anvisningar för momsdeklarationen. Jordbruksföretagare och jordbrukssammanslutningar ska också lämna in en momsdeklaration senast om företagaren eller sammanslutningen har införts i momsregistret som primärproducent. En momsdeklaration ska lämnas in även om jordbruksföretagaren eller jordbrukssammanslutningen inte bedrivit någon verksamhet under skatteåret. Behändigast lämnar du in momsdeklarationen elektroniskt via e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/ minskatt). DEKLARERA SÅ HÄR MÅSTE JORDBRUKETS SKATTEDEKLARATION ALLTID LÄMNAS IN? Ja, om jordbruksföretagaren eller jordbrukssammanslutningen har fått en deklarations blankett med posten. Ja, om jordbruksföretagaren eller jordbrukssammanslutningen har inkomster, utgifter, tillgångar eller skulder. Ja, om Skatteförvaltningen ber om deklarationen separat. SKATTEFÖRHÖJNING Av bristfällig, försenad eller helt och hållet försummad skattedeklaration följer i allmänhet skatteförhöjning. SISTA INLÄMNINGSDAGEN FÖR SKATTEDEKLARATIONEN Lämna in skattedeklarationen för jordbruk senast

4 Jordbruksföretagare och delägare i jordbrukssammanslutningar får också en förhandsifylld skattedeklaration för sina personliga inkomster. Den skickar du tillbaka endast om du måste korrigera eller lägga till uppgifter. I den förhandsifyllda skattedeklarationen står om den ska vara inlämnad senast 9.5 eller Du kan i undantagsfall beviljas förlängd inlämningstid för skattedeklarationen (t.ex. om du är sjuk). Förlängd inlämningstid ska sökas skriftligen hos skattebyrån senast den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen. Förlängd inlämningstid beviljas dock inte för momsdeklaration eller för ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter. Läs mer om elektroniska skattedeklarationer för jordbruk: skatt. fi/blanketter/2 Bilageblanketter till skattedeklarationen: skatt.fi/blanketter VAR LÄMNAR MAN IN DEKLARATIONEN? Behändigast deklarerar du elektroniskt. Läs mera om den elektroniska deklarationen och autentisering på skatt.fi/skattedeklaration/2. Pappersdeklarationen kan postas eller lämnas till skattebyrån. Postadressen står på den deklarationsblankett som Skatteförvaltningen skickat. Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett, observera följande: Anteckna ditt namn och FO-nummer eller personbeteckning tydligt på varje sida av skattedeklarationen och på bilageblanketterna. Använd endast sådana blanketter som Skatteförvaltningen skickat dig eller som du själv skrivit ut på webbplatsen skatt.fi. Deklarera med blanketter för rätt skatteår. Bifoga inga andra bilagor, t.ex. kvitton, verifikationer eller originaldokument. Skicka in bilagor enbart om Skatteförvaltningen ber om dem separat. VILKA BILAGEBLANKETTER BEHÖVS DET? Jordbruksföretagare: Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar (blankett 9A) och Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (blankett 79A) vid behov. Jordbrukssammanslutningar: Sammanslutningsutredning (blankett 36) då det finns något att komplettera eller korrigera i de förhandsifyllda uppgifterna. Vid behov Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (blankett 79A). Alla Skatteförvaltningens bilageblanketter kan lämnas elektroniskt. BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV SKATT FÖRSKOTTSKOMPLETTERING MINSKAR KVARSKATTERÄNTAN Kontrollera att de skatter som jordbruksföretaget betalat i förskott räcker till för att täcka det slutliga inkomstskattebeloppet. Om jordbrukets resultat visar att de förskottsskatter som betalats inte räcker till kan du självmant betala det belopp som fattas i form av förskottskomplettering. Du slipper helt och hållet betala kvarskatteränta om du senast betalar in en tillräcklig förskottskomplettering för skatteåret Du kan minska kvarskatteräntan genom att senast betala förskottskomplettering för skatteåret En ändring i postadressen för offentligt bruk kan anmälas elektroniskt via ytj.fi Ändrings- och nedläggningsanmälan kan också lämnas elektroniskt via ytj.fi SLUTFÖRANDE AV BESKATTNINGEN, KVARSKATT OCH SKATTEÅTERBÄRING Beskattningen för skatteåret 2016 slutförs En jordbruksföretagare ska betala kvarskatt om de skatter som har betalats i förskott inte täcker det slutliga skattebeloppet. På kvarskatten tas dessutom ut ränta, som är 0,5 procent om kvarskatten är högst euro. Till den del kvarskatten överskrider euro är räntan 2 procent. Kvarskatteräntan får inte dras av i beskattningen. En jordbruksföretagare får skatteåterbäring om skatterna som betalats i förskott är större än den slutliga skatten. Skatteförvaltningen betalar ränta på skatteåterbäringen. Återbäringsräntan är inte skattepliktig inkomst. ANMÄL ÄNDRINGAR I OCH NEDLÄGGNING AV VERKSAMHETEN MED Y-BLANKETT 4 Använd ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 om jordbruksverksamheten ändras eller läggs ned helt. Y5 är blanketten för jordbrukssammanslutningar. Med blanketterna Y5 och Y6 anmäler du

5 ändringar till Skatteförvaltningens register (arbetsgivarregistret, registret över momsskyldiga och förskottsuppbördsregistret) ändringar i branschuppgifterna nedläggning av jordbruksverksamheten. CENTRALA PUNKTER I SKATTEDEKLARATIONEN Allmänt Jordbruksföretagare, dödsbon som bedriver jordbruk och jordbrukssammanslutningar använder skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2). Uppgifterna i skattedeklarationen ska grunda sig på anteckningar av vilka de bokförda inkomsterna och utgifterna framgår samt på verifikationer. Vi rekommenderar att du börjar med uppgifterna om jordbrukets inkomster och utgifter på sidan 2. Ange beloppen med en cents noggrannhet. UTRÄKNING AV JORDBRUKETS RESULTAT (alla gårdar sammanlagt) Jordbruksinkomsten består av alla inkomster från den verksamhet som har ett samband med jordbruket, i pengar eller som förmåner i pengars värde. Exempelvis försäljningsinkomster, stöd och ersättningar räknas som inkomst. Jordbruksstöd är skattepliktiga till hela beloppet. Även återbäringar av punktskatt på energiprodukter och lättnader av moms vid den nedre gränsen utgör skattepliktiga inkomster. Deklarera försäljningsinkomsterna enligt nettobeloppet exklusive moms. De avdragbara utgifterna är utgifter för att förvärva eller bibehålla jordbruksinkomsten, exempelvis inköp, löner och avskrivningar. Om du är momsskyldig ska du anteckna jordbrukets utgifter i deklarationsblanketten exklusive den moms som ingått i anskaffningarna. Om du inte är momsskyldig ska du anteckna utgifterna inklusive moms. BETALDA LÖNER Uppgifter om lönerna behövs när man räknar ut hur stor andel av jordbruksinkomsten som är kapitalinkomst. Kapitalinkomstandelen räknas ut genom att man till jordbrukets nettoförmögenhet lägger till 30 procent av de förskottsinnehållningspliktiga lönerna som betalats under år Anteckna det totala lönebeloppet på sidan 2 i del III på blanketten under punkten Utgifter. Deklarera som jordbrukets löneutgifter de förskottsinnehållningspliktiga löner och lönebikostnader som har betalats år Du kan inte dra av löner som har betalats till en make eller en familjemedlem som är född 2002 eller senare (yngre än 14 år vid ingången av skatteåret). Ersättningar för avbytartjänster och vikariat samt kostnadsersättningar deklareras inte bland löneutgifterna. Anteckna dem i punkt 15 (Övriga jordbruksutgifter). UTJÄMNINGSRESERVERING FÖR SKATTEÅRET Från jordbrukets nettoinkomst får du göra en utjämningsreservering som är högst 40 procent av nettoinkomsten. Du får nettoinkomsten genom att dra av utgifterna för förvärvande och bibehållande av gårdsbruksenhetens skattepliktiga jordbruksinkomster. Ta inte ränteutgifter och inte heller index- och kursförluster i beaktande då du beräknar nettoinkomsten. Reserveringens maximibelopp är euro och minibeloppet 800 euro per gårdsbruksenhet. Utjämningsreservering får bildas och användas för varje gårdsbruksenhet separat. Inkomsterna och utgifterna ska allokeras per gårdsbruksenhet eftersom grunderna för den enskilda gårdsbruksenhetens utjämningsreservering ska framgå av anteckningarna. En utjämningsreservering ska användas för investeringar eller intäktsföras senast under det tredje skatteåret efter det att reserveringen gjorts. DIVIDENDER Om dividenden betalas av ett offentligt noterat bolag utgör 85 procent av dividenderna skattepliktig jordbruksinkomst och 15 procent skattefri inkomst. Om betalaren av en dividend är något annat än ett offentligt noterat bolag utgör 75 procent av dividenderna skattepliktig jordbruksinkomst och 25 procent skattefri inkomst. ÖVERSKOTT FRÅN ANDELSLAG Av överskott som offentligt noterat andelslag delat ut för jordbruket utgör 85 procent skattepliktig inkomst och 15 procent skattefri jordbruksinkomst. För tillfället finns det inga offentligt noterade andelslag i Finland. Av överskott som andra än offentligt noterade andelslag delar ut utgör 25 procent skattepliktig jordbruksinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till sammanlagt euro. Av de överskott som överskrider denna gräns utgör 75 procent skattepliktig inkomst och 25 procent skattefri inkomst. Gränsen på euro är personlig. Makar som idkar jordbruk tillsammans kan också använda det belopp som den andra har kvar. Läs mer om överskott skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Företags- och samfundskunder > Jordbruksidkare och skogsägare > Inkomstbeskattning > Beskattning av överskott från andelslag 5

6 Andelslags avdragbara överskottsåterbäringar är dock till hela beloppet skattepliktig inkomst för den som mottagit överskottet. Kom ihåg att totalbeloppet av dividender och överskott ska inräknas i jordbrukets totalinkomster i punkt 10 (Övriga momsfria inkomster av jordbruk). dividender och överskott som utbetalats av skogs- och telefonbolag ingår inte i jordbrukets förvärvskälla, utan i den personliga förvärvskällan. Jordbrukssammanslutningens och dess delägares dividender och överskott från andelslag Delägarna i en sammanslutning ska deklarera dividender och överskott som hör till jordbruket på sina förhandsifyllda skattedeklarationer. Om aktier eller andelar som en delägare i jordbrukssammanslutningen äger är fast anknutna med jordbruket som jordbrukssammanslutningen bedriver, specificera dividenderna och överskotten som betalats på dessa egendomsposter i del IV av skattedeklarationen för jordbruket (Redogörelse för de överskott från andelslag och de dividender som ingår i jordbrukets anteckningar). UTREDNING ÖVER JORDBRUKETS AVSKRIVNINGAR Deklarera byggnader och avskrivningar på dem grupperade enligt den maximala avskrivningsprocenten: ekonomibyggnader 10 % växthus e.d. konstruktioner 20 % bostads-, kontors- e.d. byggnader 6 % miljöinvesteringar 25 % Läs mera om Tilläggsavdrag: skatt.fi/ harmoniseringsanvisningar Maximibeloppen för skattefria resekostnadsersättningar: Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2016 (skatt.fi >Detaljerade skatteanvisningar > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2016) Deklarera anskaffningsutgifterna för broar, dammar, brunnar, asfalteringar, gårdsstödsrättigheter och dylikt i en post. Av utgiftsresten kan du göra en avskrivning på högst 10 procent. Om det är fråga om en miljöinvestering är avskrivningens maximibelopp 25 procent av utgiftsresten. Deklarera utgiftsrester och anskaffningsutgifter för täckdiken separat. Avskrivningen på dem kan vara högst 20 procent. Av utgiftsresten på jordbrukets maskiner och redskap kan du göra en avskrivning på högst 25 procent. KOSTNADER FÖR BIL INOM JORDBRUKET Du kan dra av bilkostnaderna som hör till jordbruket från jordbrukets resultat. Dra av bilkostnaderna antingen i anteckningarna eller i form av ett tilläggsavdrag. På begäran ska du kunna visa upp en körjournal eller annan tillförlitlig utredning över bilkostnaderna. Bil som ingår i förvärvskällan för jordbruk En bil anses höra till förvärvskällan för jordbruk om jordbrukets körningar utgör över hälften av det totala kilometerantalet. I anteckningarna ska du ta upp alla kostnader för bilen, inklusive bränsle, service och avskrivningarna. Kostnaderna för bilen indelas i jordbrukskostnader och levnadskostnader i proportion till antalet körkilometer inom jordbruket respektive privat. Utred resorna i en körjournal där du antecknat alla körningar med bilen. Beräkna bilkostnadernas andel som hör till jordbruket genom att dividera bilkostnaderna och avskrivningarna med totala antalet körkilometer och multiplicera resultatet med antalet körkilometer inom jordbruket. De privata körningarnas andel av totalutgifterna får inte dras av i jordbrukets förvärvskälla varför du ska komma ihåg att alltid lägga andelen till i jordbruksresultatet. Privat bil inom jordbruket Om mindre än hälften av bilens användning är jordbukskörningar får du dra av bilkostnaderna som tillläggsavdrag. Rätten att göra tilläggsavdrag gäller körningar med din egen eller din makes bil. Om du inte alls har bokfört utgifter för körningar med bilen kan du räkna tilläggsavdraget genom att schablonmässigt multiplicera antalet körkilometer inom jordbruket med maximibeloppet för den skattefria kilometerersättningen (0,43 e/km under 2016). Ange beloppet i punkten Tilläggsavdrag. Om de kostnader som du dragit av i anteckningarna understiger det schablonmässiga tilläggsavdragsbelopp som du räknade ut, får du i tilläggsavdrag dra av differensen mellan det schablonmässiga tilläggsavdraget och de faktiska kostnaderna. Ange skillnaden i punkten tilläggsavdrag. Du får inte göra tilläggsavdrag om de kostnader som du dragit av i anteckningarna överskrider det schablonmässiga tilläggsavdragsbeloppet. I detta fall får du dra av de faktiska kostnaderna som du har i anteckningarna. Tilläggsavdrag får inte göras för en arbetsresa som en delägare i dödsbo eller i en beskattningssammanslutning gjort. Tilläggsavdrag beviljas inte heller för användning av bil som delägaren äger. 6 TILLFÄLLIGA RESOR KAN BERÄTTIGA JORBRUKET TILL TILLÄGGSAVDRAG Du får göra tilläggsavdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfälliga arbetsresor som har ett samband med jordbruket. Avdragets maximibelopp är detsamma som beloppet för skattefria dagtraktamenten. För år 2016 är inrikes dagtraktamente 19,00 euro för en resa som varar över 6 timmar och 40,00 euro för en resa som varar över 10 timmar.

7 Tilläggsavdrag beviljas inte om de antecknade utgifterna är större än det belopp som beräknats enligt skattefria dagtraktamenten. Då får du dra av utgifterna enligt beloppen i dina anteckningar. SKULDER OCH RÄNTOR SOM HÖR TILL JORDBRUKET Jordbruksidkaren eller dödsboet kan dra av räntorna på skulder som hör till jordbruket. Anteckna räntorna på sidan 1 i del I (Uträkning över jordbrukets beskattningsbara resultat). En jordbrukare eller ett dödsbo ska uppge skulderna som hör till jordbruket på sidan 4 i del IX (Jordbrukets tillgångar/nettoförmögenhet av samtliga gårdsbruksenheter) i punkt 7 (Jordbrukets skulder och förpliktelser sammanlagt). Räntor som hör till sammanslutningens jordbruk hos en delägare En delägare i en jordbrukssammanslutning ska dra av räntor som hör till sammanslutningens jordbruk på den egna förhandsifyllda skattedeklarationen. Delägaren ska också ange skulderna som hör till jordbruket på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Delägarens skulder anges separat för varje sammanslutning. FÖRETAGSINKOMSTEN DELAS IN I FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMST Företagsinkomst av jordbruk delas in i förvärvs- och kapitalinkomst. Kapitalinkomstens maximibelopp utgör 20 procent av den nettoförmögenhet som vid utgången av det senaste skatteåret hörde till jordbruksverksamheten. Om du har börjat idka jordbruk under år 2016 ska kapitalinkomsten räknas ut på basis av nettoförmögenheten för år Du kan framställa ett yrkande om att kapitalinkomstandelens maximibelopp ska fastställas till 10 procent av nettoförmögenheten. Alternativt kan du begära att den företagsinkomst som fördelas ska beskattas som förvärvsinkomst till hela beloppet. När kapitalinkomstandelen räknas ut ska 30 procent av de förskottsinnehållningspliktiga löner som betalats ut under de 12 månader som föregår skatteårets utgång läggas till det föregående årets nettoförmögenhet. Om det gäller året då jordbruksverksamheten inleddes ska beloppet läggas till nettoförmögenhet för det skatteåret. Som kapitalinkomst betraktas likväl alltid minst det belopp som motsvarar vinsten för överlåtelse av värdepapper som hör till jordbrukets tillgångar. FÖRETAGSINKOMSTEN DELAS MELLAN FÖRETAGARMAKAR ELLER DELÄGARE I SAMMANSLUTNING Då makar idkar jordbruk tillsammans fördelas förvärvs- och kapitalinkomstandelarna som inkomst för båda makarna. Om makarna äger en gård tillsammans fördelas kapitalinkomsten mellan dem i proportion till tillgångarna och skulderna. Om båda makarna deltar i arbetet på gården fördelas förvärvsinkomsten i proportion till deras arbetsinsatser. Anspråk på fördelning av företagsinkomsten av en delägare i jordbrukssammanslutning En delägare i en jordbrukssammanslutning ska göra anspråk på att företagsinkomsten ska fördelas i förvärvs- och kapitalinkomst med en Sammanslutningsutredning (blankett 36). AVDRAG AV FÖRLUSTER I JORDBRUK Förluster från jordbruksverksamheten fastställs som jordbruksförlust eller överförs till att helt eller delvis dras av från kapitalinkomsterna för jordbruksföretagaren eller dödsboet som idkar jordbruk. Fastställda förluster från jordbruksverksamhet kan dras av från jordbruksinkomsterna under de 10 påföljande skatteåren. Skatteförvaltningen drar automatiskt av de fastställda förlusterna. Delägare i jordbrukssammanslutningen kräver förlustavdrag En delägare i en jordbrukssammanslutning ska deklarera förlusten av sammanslutningens jordbruk på sin egen förhandsifyllda skattedeklaration. 7

8 BEHÖVER DU YTTERLIGARE INFORMATION? WEBBPLATSEN SKATT.FI Skatteförvaltningens webbplats innehåller rikligt med information om beskattningen och om andra skatterelaterade frågor. Många ärenden som hör till beskattningen kan skötas på nätet dygnet runt. PER TELEFON Jordbruks- och skogsbeskattning Katso-autentisering MinSkatt Telefonbetjäning mån-fre kl Samtalsavgift: lokalnätsavgift från fast telefonanslutning (lna) mobilsamtalsavgift från mobilanslutning (msa) om du ringer från utlandet bestämmer din lokala teleoperatör priset. Deklarera på nätet Lämna in alla skattedeklarationer för jordbruk och ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter på adressen skatt.fi/skattedeklaration/2 Skattedeklaration för jordbruk (2) Skattedeklaration för skogsbruk (2C) Momsdeklaration för primärproducenter (före detta periodskattedeklaration) Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter. Gör så här Gå in på skatt.fi/skattedeklaration/2. Logga in med dina personliga nätbankkoder eller med en Katso-kod. Fyll i skattedeklarationen. Webbtjänsten handleder dig att deklarera. Klicka på knappen Skicka. Du får meddelandet Blanketten har skickats. Om du också lämnar bilageblanketter till Skatteförvaltningen, fortsätt utan att logga ut och gör så här: Klicka på knappen Gå till Mina e-tjänster. Gå till sidans nedre kant och välj Börja fylla i en ny blankett. Välj en ny blankett genom att klicka på blankettens namn. Fyll i blanketten och klicka på Skicka. Du får meddelandet Blanketten har skickats. 8 Skatteförvaltningens publikation 53r.16 ISSN Edita Prima, Helsingfors 2016

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2017 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND 4 Deklarationsanvisningar BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/4 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING 6A Anvisningar för skattedeklaration NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/6a INNEHÅLL AKTUELLT 3 SÅ HÄR DEKLARERAR DU 3 ANMÄL ÄNDRINGAR

Läs mer

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN Deklarationsanvisningar för 6 OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN verovuosi 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3

Läs mer

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING 6A Anvisningar för skattedeklaration NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/6a INNEHÅLL AKTUELLT 3 SÅ HÄR DEKLARERAR DU 3 ANMÄL ÄNDRINGAR

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND

BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND Deklarationsanvisningar 4 BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/4 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret Deklarationsanvisningar för 6 OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 ÄNDRINGAR

Läs mer

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG Deklarationsanvisningar för 6B AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/6b INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ÄNDRINGAR I FÖRETAGETS

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL NYTT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

6C Skattedeklaration

6C Skattedeklaration 6C Skattedeklaration ideella föreningar föreningar som grundar sig på speciallagstiftning skogsvårdsföreningar ekonomiska föreningar övriga föreningar stiftelser i enlighet med stiftelselagen övriga stiftelser

Läs mer

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNINGAR

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNINGAR 6A Anvisningar för skattedeklaration NÄRINGSSAMMAN- SLUTNINGAR skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/6a INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ÄNDRINGAR I

Läs mer

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND 4 Skattedeklaration BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen www.skatt.fi/blanketter/4 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar:

Detaljerade deklarationsanvisningar: Deklarationsanvisningar för 6 SAMFÄLLD FÖRMÅN skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar: www.skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT LÄMNA SKATTEDEKLARATION 3 FÖRÄNDRINGAR I SAMFUNDETS

Läs mer

FÖRENINGAR STIFTELSER

FÖRENINGAR STIFTELSER Deklarationsanvisningar för FÖRENINGAR STIFTELSER 6C skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/6c INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 SLUTFÖRANDE

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/skattedeklaration

Läs mer

FÖRENINGAR STIFTELSER

FÖRENINGAR STIFTELSER Deklarationsanvisningar för FÖRENINGAR STIFTELSER 6C skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/6c INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 SLUTFÖRANDE AV BESKATTNINGEN,

Läs mer

FÖRENINGAR STIFTELSER

FÖRENINGAR STIFTELSER Skattedeklaration FÖRENINGAR STIFTELSER 6C skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen blanketter/6c INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 BESKATTNINGENS SLUTFÖRANDE,

Läs mer

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG Deklarationsanvisning för 6B AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/6b INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 4 ÄNDRINGAR I FÖRETAGETS

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/skattedeklaration

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c Deklarationsanvisningar för2c SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKAT 4 CENTRALA PUNKTER

Läs mer

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund Att observera när deklarationen fylls i Skattedeklaration 6B lämnas av Aktiebolag och andelslag Icke ömsesidiga fastighetsbolag Andelsbanker och sparbanker

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER 1+2= skatteåret 2016 UTBILDNING NÄRINGSLIVET SOCIAL TRYGGHET INFRA- STRUKTUR HÄLSO- OCH

Läs mer

Det elektroniska är in verkligen

Det elektroniska är in verkligen 6 Skattedeklaration delvis skattefria samfund, till exempel staten och de statliga verken, kommunerna, samkommunerna, landskapen och församlingarna samt pensionsanstalter, pensionsstiftelser och pensionskassor

Läs mer

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG Deklarationsanvisningar för 6B AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen www.skatt.fi/blanketter/6b INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5)

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5) SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 2 GILTIGHET... 2 3 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 2 4 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Följande presentation används vid handledningsmöten för primärproducenter år 2016. Presentationen baserar sig på Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen www.skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Vad är ett hushållsavdrag?

Vad är ett hushållsavdrag? Hushållsavdrag Vad är ett hushållsavdrag? Avdrag från skatt minskar det skattebelopp som ska betalas. är personligt med undantag av avdrag för maka/make Du får avdra kostnader för arbete som utförts i

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Innehåll Om skattedeklarationen för år 2013 Lagändringar som

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

Ändringar i beskattningen 2017

Ändringar i beskattningen 2017 Välkomna till webbseminariet: Ändringar i beskattningen 2017 18.10.2017 Program 1. Vad ändras i beskattningen i november 2017 eller vid årsskiftet? 2. Ändringar i e-tjänsten MinSkatt Presentationens innehåll

Läs mer

Anvisningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER skatteår 2012 Detaljerade anvisningar till skattedeklarationen skatt.fi/blanketter/skattedeklaration

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

Aktuellt från Skatteförvaltningen. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016

Aktuellt från Skatteförvaltningen. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016 Aktuellt från Skatteförvaltningen Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016 Bil- och punktbeskattning samt momsbeskattning av import Lagen om öppna bolag och kommanditbolag ändrade 1.1.2016 Momsbeskattning

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6)

SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 47/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav38och39 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås en sådan ändring

Läs mer

Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar

Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Innehåll 1. Allmänna frågor 2. Personer som vistas högst sex månader i Finland 3. Personer som vistas över sex månader i Finland 1.1.

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

Problematiska punkter vid ifyllandet av skattedeklarationen. Information till bokföringsbyråer

Problematiska punkter vid ifyllandet av skattedeklarationen. Information till bokföringsbyråer Problematiska punkter vid ifyllandet av skattedeklarationen Information till bokföringsbyråer Innehåll Avskrivningar NärSkL och ISkL Hyllavskrivningar Indirekt intäktsföring och avskrivningsdifferens vid

Läs mer

Skogsbeskattningsguide

Skogsbeskattningsguide OP metsäopas 2008 Skogsbeskattningsguide O me säop 20 2010 OP-metsäopas 2008 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst.

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst. SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A133/200/2015 version 1.11 ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst Postbeskrivning

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse. Postbeskrivning

ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse. Postbeskrivning SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A132/200/2015 version 1.7 ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse Postbeskrivning för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

Ändringar i beskattningen Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016

Ändringar i beskattningen Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016 Ändringar i beskattningen 2017 Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016 Förnyelse av beskattningsförfarande och skatteuppbörd Grundar sig på lagförändringar RP (29/2016), stadfäst 9.9.2016 Nytt: Lag

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62)

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92 SLC:s nr 92 Februari 2010 Sammanställt av Helena Ålgars INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISSA AVDRAG I JORD- OCH SKOGSBRUKETS BESKATTNING... 5 1.1 Anskaffningsutgifter för sådana köpta förnödenheter som avlönade

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RSv 172/1995 rd- RP 177/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av de stadganden angående omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av inkomst av

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

Läsanvisning för rapporten över nettointaget av skatter

Läsanvisning för rapporten över nettointaget av skatter Läsanvisning för rapporten över nettointaget av skatter Syftet med denna anvisning är att förtydliga dels terminologin i rapporten över nettointaget, dels årsrytmen för skatteintag och återbäringar. Begrepp

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/5

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE OCH 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/5 INNEHÅLL AKTUELLT 3 SKATTEDEKLARATION OCH

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 47 49, sådana de lyder, 47 i lag 876/2012 samt 48 och 49 i lag 526/2010, ändras

Läs mer

Civiltjänstgörare och skatter. Skatteförvaltningen skatt.fi

Civiltjänstgörare och skatter. Skatteförvaltningen skatt.fi Civiltjänstgörare och skatter Skatteförvaltningen skatt.fi 2017 Med skattemedel betalas Exempel på användningsändamål: hälsovård, dvs. sjukhus, hälsostationer och servicehem utbildning, lärarlöner, skolmat

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST)

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A46/200/2016 version 1.0 ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2

Läs mer

RP 197/2009 rd. från flera främmande stater räknas samman då avräkningens högsta belopp klarläggs.

RP 197/2009 rd. från flera främmande stater räknas samman då avräkningens högsta belopp klarläggs. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning samt 6 i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund PROPOSITIONENS

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15 Skogsbeskattning för skatteåret 2011 Innehåll Beskattning av inkomst av virkesförsäljning Specifikation av inkomsterna från försäljning av virke i beskattningen 4 Viktigaste faktorer av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1378 1379 INNEHÅLL Nr Sidan 1378 Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i Skatteblankett 4 Att observera när deklarationen fylls i Innehåll Skattedeklaration Elektronisk skattedeklaration Problempunkter vid ifyllande av deklarationsblankett 4 Anvisningar 2 Skattedeklaration

Läs mer

Förändringar i beskattningen Välkommen!

Förändringar i beskattningen Välkommen! Förändringar i beskattningen 2017 Välkommen! 1. Vad ändras i beskattningen 2017? 2. MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto Bekanta dig med: Skatt.fi/ändringar2017 Svarsbanken 2 Vad ändras i beskattningen

Läs mer

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014 Anders Hjortman 0500 272910 Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 27 skogsfackmän Kontorsföreståndare Försäljningssekreterare

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24, 26 och 55 i lagen om beskattningsförfarandet

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer