Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar"

Transkript

1 Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Innehåll 1. Allmänna frågor 2. Personer som vistas högst sex månader i Finland 3. Personer som vistas över sex månader i Finland 1.1. Varför måste en hyrd arbetstagare betala skatter till Finland? Med stöd av en reform som trädde i kraft vid ingången av år 2007 kan löneinkomsten av en hyrd arbetstagare som kommer från utlandet beskattas i Finland också för en längre tid än sex månader, om arbetet utförs i Finland. Internationella skatteavtal som Finland ingått med de baltiska länderna, de nordiska länderna samt med Moldavien, Georgien, Vitryssland, Guernsey, Bermuda och Jersey ger arbetsstaten rätt att beskatta lön som en hyrd arbetstagare får från sin utländska arbetsgivare. I skatteavtalen mellan Finland och övriga länder har arbetsstaten inte beskattningsrätt i samband med kortare arbetsförhållanden som hyrd arbetstagare. En hyrd arbetstagares lön beskattas i Finland också om arbetstagaren kommer från ett land med vilket Finland inte har ingått skatteavtal Gäller reformen även för en utländsk underentreprenörs arbetstagare? Reformen gäller för arbetstagare som kommer från utlandet till Finland såsom hyrda arbetstagare. Reformen gäller inte för arbetstagare i ett utländskt företag som utför underentreprenad. Uthyrning av arbetskraft ska skiljas från underentreprenad. I samband med uthyrning av arbetskraft överlåter det uthyrande (utländska) företaget sina arbetstagare mot vederlag till ett finskt användarföretag. Arbetstagarens lön betalas då av den utländska arbetsgivaren. Arbetet utförs under det finska användarföretagets (uppdragsgivarens) ledning och tillsyn. I fråga om underentreprenad övervakas och leds arbetstagarna däremot självständigt av det utländska underentreprenadsföretaget. Underentreprenören är ansvarig för att arbetet utförs. Ytterligare information om gränsdragningen mellan förmedling av hyrd arbetskraft och underentreprenad finns i Skattestyrelsens anvisning Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning samt utländskt företags anmälan till förskottsuppbördsregistret samt i regeringens proposition RP 158/ Jag kommer från Estland till Finland som hyrd arbetstagare. Jag har ingen finsk personbeteckning. Får jag den på skattebyrån? Vad ska jag göra med skattebetalningen? För att förskottsskatter kan fastställas behöver du en finsk personbeteckning. Då du ansöker om förskottsskatter på skattebyrån, får du samtidigt anvisningar och en blankett för ansökan om personbeteckning. Då du ansöker om personbeteckning måste du bevisa din identitet med pass eller annat officiellt resedokument. Personbeteckningen beviljas av magistratet. För ytterligare information, se webbplatsen Om du har för avsikt att stanna i Finland i över ett års tid, måste du ansöka om personbeteckning direkt hos magistratet. Skattebyrån fastställer dina förskottsskatter och du ska betala dem en gång i månaden senast på förfallodagen. För att kunna betala skatterna får du förskottsdebetsedlar med posten Ska jag betala andra avgifter än förskottsskatter till Finland, t.ex. socialskyddsavgifter? En arbetstagare som arbetar i Finland i minst fyra månaders tid är skyldig att på basis av sin lön betala den försäkrades sjukförsäkringspremie. Någon premie fastställs likväl inte om arbetstagaren lägger fram intyg E101 från sitt hemland. Intyget bevisar att arbetstagaren är försäkrad i sitt hemland. Den försäkrades sjukförsäkringspremie för år 2010 är 2,4 % Då jag betalar skatter till Finland, måste jag också betala skatter i mitt hemland? Måste jag betala skatt två gånger?

2 Skattemyndigheten i Finland ger dig ett beslut (förskottsdebetsedlar) om den förskottsskatt som du åläggs att betala i Finland. Du kan uppvisa beslutet till skattemyndigheten i ditt hemland eller till din arbetsgivare, beroende på hur skatter betalas i praktiken i ditt hemland. Då kan den finska inkomstskatten beaktas i ditt hemland så att du slipper betala dubbla skatter Påverkar det beskattningen av mina löneinkomster om jag arbetar i Finland endast för några månaders tid eller t.ex. hela året? Personer som bor i Finland är allmänt skattskyldiga i Finland. En person anses bo i Finland om han har sin egentliga bostad här eller som vistas i Finland över sex månader i följd. Tillfällig frånvaro från Finland påverkar inte. Om du kommer till Finland i avsikt att vistas här över sex månader, har den omständigheten ingen betydelse att du kommer till Finland såsom hyrd arbetstagare eller som arbetstagare hos ett utländskt företag som utför underentreprenader. Allmänt skattskyldiga betalar skatt till Finland i princip för alla sina inkomster. Skatteavtal kan emellertid begränsa Finlands beskattningsrätt. Om du vistas i Finland högst sex månader, är du begränsat skattskyldig i Finland. Begränsat skattskyldiga betalar skatt i Finland endast på de inkomster som har förvärvats i Finland. Om arbetet utförs i Finland anses löneinkomsten (från den utländska arbetsgivaren) till en hyrd arbetstagare som kommer från utlandet till Finland ha intjänats i Finland. Såsom hyrd arbetstagare betalar du skatt för dina löneinkomster till Finland, även om du arbetar i Finland endast några veckors tid. Om du däremot är arbetstagare hos ett utländskt underentreprenadsföretag och kommer till Finland för högst sex månader, betalar du inte överhuvudtaget skatt i Finland Var får jag tilläggsinformation om beskattningen i internationella arbetssituationer? Lättast får du information på Skatteförvaltningens webbplats i punkt Internationella situationer. I anvisningen Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning samt utländskt företags anmälan till förskottsuppbördsregistret finns också länkar till blanketter som behövs. 1.8 Vi har avtalat om nettolön med min arbetsgivare. Kan jag ge arbetsgivaren en fullmakt så att han kan ta ut min skatteåterbäring? Utländska arbetstagare som arbetar i Finland kan i vissa fall ingå ett avtal med arbetsgivaren om att arbetsgivaren betalar arbetstagarens skatter i Finland (s.k. avtal om nettolön). Då kan arbetstagaren befullmäktiga arbetsgivaren att ta ut arbetstagarens skatteåterbäringar med en specificerad fullmakt. Som arbetstagare kan du inte på ett bindande sätt överföra din rätt till skatteåterbäringen till arbetsgivaren. Således godkänns fullmakter inte i fråga om avtal om nettolön och du kan inte heller ange arbetsgivarens kontonummer såsom din egen i din förhandsifyllda skattedeklaration. 2. Arbetstagare som vistas i Finland i högst sex månader: 2.1. Min estländska arbetsgivare har hyrt mig ut för att arbeta hos en finsk uppdragsgivare. Min avsikt är att arbeta i Finland i 2-3 månader. Vad ska jag göra? En hyrd utländsk arbetstagare måste själv ansöka om förskottsskatt för betalning av källskatt (35 %) på lönen. Om du samtidigt ansöker om finsk personbeteckning, måste du besöka skattebyrån personligen. Ta med dig en officiell resehandling, med vilken du kan bevisa din identitet. Förskottsskatt ska ansökas senast vid utgången av den månad som följer efter det att du började arbeta. Du kan ansöka om förskottsskatt med blanketten Ansökan om förskottsskatt (Veroh 6205r). Fyll i på blanketten personuppgifter, ankomst- och avresedag till och från Finland samt en uppskattning av den beskattningsbara löneinkomsten. Inom en månad från att du lämnade in ansökan får du ett beslut av förskottsskattebeloppet, förfallomånaderna samt giroblanketter Jag arbetar i Finland som hyrd arbetstagare på annan bransch än byggbranschen. Är dagtraktamentet som arbetsgivaren betalar till mig skattefritt?

3 Arbetsgivaren kan betala till arbetstagaren dagtraktamenten skattefritt om det är fråga om en arbetsresa. Med arbetsresa avses en sådan resa som arbetstagaren tillfälligt företar till ett särskilt arbetsställe utanför den egentliga arbetsplatsen för att utföra uppgifter som hör till arbetet. Om arbetstagaren inte på grund av arbetets natur har en egentlig arbetsplats, betraktas som arbetsresa en resa som löntagaren tillfälligt företar från sin bostad till det särskilda arbetsstället för att utföra arbetet där. Hyrda arbetstagares egentliga arbetsplats finns i användarbolagets (uppdragsgivarens) lokaliteter. Ett dagtraktamente är skattefritt endast om arbetstagaren (t.ex. städerska/läkare) företar arbetsresan från den egentliga arbetsplatsen till ett särskilt arbetsställe. Den egentliga arbetsplatsen är då det ställe, där arbetstagaren huvudsakligen arbetar eller t.ex. regelbundet hämtar arbetsredskap eller arbetsorder. Om arbetstagaren inte alls har något fast driftställe, utan arbetsobjekt byts hela tiden, betraktas som egentlig arbetsplats de olika arbetsställena (t.ex. städningsställen). Då kan man inte betala skattefria dagtraktamenten. Ett dagtraktamente är skattefritt för dig endast om du har en egentlig arbetsplats och åker därifrån till de särskilda arbetsställena. Om du inte har någon egentlig arbetsplats, utan dina arbetsställen varierar, utgör dagtraktamenten skattepliktig lön Min estländska arbetsgivare har hyrt ut mig till ett finskt företag inom byggbranschen för byggarbeten. Min familj bor i Estland, där jag tillbringar veckoslut. I Finland har jag hyrt en mindre lägenhet i Vanda tillsammans med mina kompisar. Är dagtraktamenten som arbetsgivaren har betalt till mig skattefria? Vilka avdrag är jag berättigad till i min beskattning? Är kostnadsersättningar som arbetsgivaren har betalat mig för resor mellan bostaden och arbetsplatsen skattefria? På s.k. särskilda branscher gäller särskilda bestämmelser om skattefrihet för dagtraktamenten. Särskilda branscher är bygg- och skogsbranschen och andra motsvarande branscher där särskilda arbetsställen ofta byts på grund av arbetets kortvarighet, vilket är kännetecknande för branschen i fråga. Ett dagtraktamente är skattefritt om den skattskyldige har övernattat under arbetsresan. För veckoslut kan skattefria dagtraktamenten betalas på samma grunder som för arbetsdagarna, förutsatt att den skattskyldige på grund av arbetet måste tillbringa veckoslut på det särskilda arbetsstället. Man kan betala skattefritt högst inrikes dagtraktamente, som är 36 euro för år Dagtraktamentet är således skattefritt för dig för de dagar som du tillbringar i Finland. Om du reser hem till Estland under veckoslutet är dagtraktamentet för ett sådant veckoslut inte skattefritt. Eftersom du vistas i Finland högst sex månader, verkställs din beskattning såsom källbeskattning. Du får således i din beskattning till godo ett avdrag om 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Det här avdraget får du då du ansöker om förskottsskatt. Andra avdrag från källskatt får inte göras. Reskostnadsersättningar t.ex. ersättning för resebiljett som arbetsgivaren har betalt till dig för dina dagliga resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället är skattefria för dig. Eftersom du vistas i Finland högst sex månader, dvs. du är begränsat skattskyldig i Finland, är resekostnadsersättningarna dock inte skattefria utan de räknas till din skattepliktiga lön Jag har kommit som hyrd arbetstagare från Estland till Finland i början av mars Jag har betalat mina skatter till Estland. Jag hörde först nu i maj, att jag borde ha betalt skatterna för mina löneinkomster till Finland. Vad ska jag göra? Du borde ha ansökt om förskottsskatt före utgången av den månad som följer efter månaden då du inledde arbetet. Om arbetstagaren underlåter att ansöka om förskottsskatt eller ansökan kommer in för sent, kan han eller hon åläggas att betala en skatteförhöjning på högst euro. Kontakta skattebyrån så snart som möjligt. Du åläggs att betala förskottsskatt i Finland retroaktivt också för de månader för vilka du inte ännu har betalt skatt. Förskottsskatten grundar sig på din uppskattning om inkomsterna. Det slutliga skattebeloppet beräknas efter skatteårets utgång på basis av de inkomster du faktiskt har intjänat under skatteåret. Om skatterna som du betalt i förväg inte räcker till som betalning av skatter som debiteras dig på basis av inkomsterna, måste du betala det återstående beloppet, kvarskatt jämte ränta. Skattebyrån skickar dig en debetsedel för inbetalningen. Om du inte betalat förskottsskatt för någon månad eller om din uppskattning om hela årets inkomster har varit för liten, kan det bristande skattebeloppet saknas jämte räntan

4 betalas i form av förskottskomplettering. Kvarskatteränta behöver likväl inte betalas, om du betalar tillräckligt stor förskottskomplettering senast vid utgången av januari det år som följer efter arbetsåret i fråga. Så beskattningen verkställs för år 2009 kan du åläggas att betala skatteförhöjning, eftersom du inte hade ansökt om förskottsskatt inom utsatt tid Jag är bosatt i Ryssland och kommer nu till Finland såsom hyrd arbetstagare för några månader. Måste jag ansöka om förskottsskatt? Lagreformen gäller i princip alla personer från utlandet, men endast skatteavtal mellan de baltiska länderna och Finland samt det samnordiska skatteavtalet ger Finland rätt att i kortvariga anställningssituationer beskatta löneinkomsten hos hyrda utländska arbetstagare. Skatteavtalet mellan Finland och Ryssland tillåter inte beskattning av hyrda arbetstagare i arbetsstaten vid kortvariga anställningsförhållanden. Du behöver således inte betala skatt till Finland om du kommer till Finland och vistas här i högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod Jag är bosatt i Vitryssland och kommer till Finland såsom hyrd arbetstagare för några månader. Måste jag ansöka om förskottsskatt? Skatteavtalet mellan Finland och Vitryssland tillåter Finland att beskatta din löneinkomst redan från den första arbetsdagen. Du ska ansöka om förskottsskatter i Finland. Skatterna påförs redan från den första arbetsdagen. Du kan ansöka om förskottsskatt med blanketten Ansökan om förskottsskatt (Veroh 6205r). Fyll i på blanketten personuppgifter, ankomst- och avresedag till och från Finland samt en uppskattning av den beskattningsbara löneinkomsten. Inom en månad från att du lämnade in ansökan får du ett beslut av förskottsskattebeloppet, förfallomånaderna samt giroblanketter. Länk till Finlands skatteavtal finns på webbplatsen i punkt Internationella situationer. 3. Personer som vistas över sex månader i Finland: 3.1. Jag är anställd hos en estländsk arbetsgivare som har hyrt mig ut för att arbeta hos en finsk uppdragsgivare. Min arbetskommendering började i februari 2009 och ska fortsätta åtminstone till julen Jag tillbringar veckoslut och några veckors semester i Estland. Ska jag betala skatt i Finland? Person som vistas i Finland varaktigt över sex månaders tid är allmänt skattskyldig i Finland. Tillfälliga frånvaron utgör inte hinder för att betrakta vistelsen såsom varaktig. I beskattningspraxis har veckoslutsresor samt några veckors semesterresor betraktats som tillfälliga frånvaron. Om du vistas i Finland över sex månader är du allmänt skattskyldig i Finland. Du betalar skatter i Finland enligt samma principer som finländare som bor i Finland. Förvärvsinkomster beskattas progressivt, dvs. skatteprocenten bestäms utgående från inkomsternas storlek. Kontakta skattebyrån för att förskottsskatten ska kunna fastställas. Om du vistas i Finland kortare tid än ett år kan du samtidigt ansöka om personbeteckning på skattebyrån (se punkt 1.3). Du får med posten en förskottsdebetsedel och betalningsblanketter för inbetalning av skatt en gång i månaden på förfallodagen Min estländska arbetsgivare har hyrt ut mig till ett finskt företag inom byggbranschen för byggarbeten. Jag tillbringar veckosluten hos min familj i Tallinn. I Finland har jag hyrt en mindre lägenhet i Vanda tillsammans med mina kompisar. Är dagtraktamentet som min estländska arbetsgivare har betalt till mig skattefritt för mig? På s.k. särskilda branscher gäller särskilda bestämmelser om skattefrihet för dagtraktamenten. Särskilda branscher är bygg- och skogsbranschen och andra motsvarande branscher där särskilda arbetsställen ofta byts på grund av arbetets kortvarighet, vilket är kännetecknande för branschen i fråga. Ett dagtraktamente är skattefritt om den skattskyldige har övernattat under arbetsresan. För veckoslut kan skattefria dagtraktamenten betalas på samma grunder som för arbetsdagarna, förutsatt att den skattskyldige på grund av arbetet måste tillbringa veckoslut på det särskilda arbetsstället. Dagtraktamentet är således skattefritt för dig för de dagar som du tillbringar i Finland.

5 Om du reser hem till Estland under veckoslutet är dagtraktamentet för ett sådant veckoslut inte skattefritt Är ersättningen som min arbetsgivare betalt för mina resor från min bostad i Vanda till olika byggen i Finland skattefri? Är ersättningarna som min arbetsgivare betalt till mig för mina veckoslutsresor till Estland skattefria? Resekostnadsersättningar för dagliga resor mellan bostad och särskilt arbetsställe, t.ex. ersättning för resebiljett eller för bruk av egen bil är skattefria. Veckoslutsresor till hemmet under utstationeringen får i regel inte ersättas skattefritt. Veckoslutsresorna kan ersättas skattefritt endast då utstationeringen börjar och slutar, till exempel då utstationeringen avbryts för veckoslut och man har inte för arbetstagaren ordnat inkvartering på arbetsorten för veckoslutet. Den skattskyldige får dock i beskattningen yrka på resekostnadsavdrag för veckoslutsresor till hemmet enligt billigaste fortskaffningsmedel, då familjen bor på en annan ort Jag har kommit från Estland till Finland som hyrd arbetstagare. Min utstationering började i februari 2009 och ska uppenbarligen vara åtminstone till julen Får jag dra av boendekostnader i beskattningen? Boendekostnaderna betraktas som levnadskostnader, som inte får dras av i beskattningen.

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande RIKSDAGENS SVAR 67/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändringar som förvaltningslagen förutsätter i skattelagstiftningen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland

Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland Meddelande till finländska arbetsgivare Skatteförvaltningens publikation 277r.09 1.1.2009 www.skatt.fi sida / 10 Innehåll: 1. Försäkringspremier i korthet

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

RP 161/1997 nl PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 161/1997 nl PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 161/1997 nl Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 77 inkomstskattelagen och 33 sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om finansieringen av den sociala tryggheten för personer som vistas utomlands och för vissa andra personer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Innehåll Om skattedeklarationen för år 2013 Lagändringar som

Läs mer

RP 22/2013 rd. skatteåren

RP 22/2013 rd. skatteåren RP 22/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013 2015 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 18 kap. 16 och 32 i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet, lagen om beskattningsförvarande och

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Civiltjänstgörare och skatter. Skatteförvaltningen skatt.fi

Civiltjänstgörare och skatter. Skatteförvaltningen skatt.fi Civiltjänstgörare och skatter Skatteförvaltningen skatt.fi 2017 Med skattemedel betalas Exempel på användningsändamål: hälsovård, dvs. sjukhus, hälsostationer och servicehem utbildning, lärarlöner, skolmat

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

RP 197/2009 rd. från flera främmande stater räknas samman då avräkningens högsta belopp klarläggs.

RP 197/2009 rd. från flera främmande stater räknas samman då avräkningens högsta belopp klarläggs. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning samt 6 i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund PROPOSITIONENS

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

Vad är ett hushållsavdrag?

Vad är ett hushållsavdrag? Hushållsavdrag Vad är ett hushållsavdrag? Avdrag från skatt minskar det skattebelopp som ska betalas. är personligt med undantag av avdrag för maka/make Du får avdra kostnader för arbete som utförts i

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Patricia Villgren BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN UTLANDET

Patricia Villgren BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN UTLANDET Patricia Villgren BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN UTLANDET Företagsekonomi och turism 2011 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Patricia Villgren Lärdomsprovets titel Beskattning av inkomster

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit RP 96/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 6.11.2007 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 Det är möjligt att få tilläggsinformation på löneuträkningen Du kan spara 160 tecken fritt formulerad text på löneuträkningen. 6.11.2007 1 (3) Du kan spara överlappande

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/skattedeklaration

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Ändringar i beskattningen 2017

Ändringar i beskattningen 2017 Välkomna till webbseminariet: Ändringar i beskattningen 2017 18.10.2017 Program 1. Vad ändras i beskattningen i november 2017 eller vid årsskiftet? 2. Ändringar i e-tjänsten MinSkatt Presentationens innehåll

Läs mer

Lag om ändring av inkomstskattelagen

Lag om ändring av inkomstskattelagen RSv 142/1995 rd - RP 76/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om källskatt för löntagare från utlandet och om undanröjande av internationell dubbelbeskattning samt om

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/skattedeklaration

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Att anlita utländsk arbetskraft i skogsarbeten. Guide för företagare inom skogs-, skogsmaskins- och plantskolesektorn

Att anlita utländsk arbetskraft i skogsarbeten. Guide för företagare inom skogs-, skogsmaskins- och plantskolesektorn Att anlita utländsk arbetskraft i skogsarbeten Guide för företagare inom skogs-, skogsmaskins- och plantskolesektorn Att anlita utländsk arbetskraft i skogsarbeten Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

TILL ARBETSGIVARE. Försäkring av. utländska arbetstagare. Hur försäkrar jag. i Finland?

TILL ARBETSGIVARE. Försäkring av. utländska arbetstagare. Hur försäkrar jag. i Finland? TILL ARBETSGIVARE Försäkring av utländska arbetstagare Hur försäkrar jag utländska arbetstagare i Finland? Arbeta i Finland få pension från Finland Då arbete utförs i Finland ska arbetstagaren försäkras

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2017 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 47 49, sådana de lyder, 47 i lag 876/2012 samt 48 och 49 i lag 526/2010, ändras

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 136 i inkomstskattelagen och 24 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 97/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och 23 lagen om förskottsuppbörd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös 1992 rd - RP 230 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetsförmedling

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2017 Arbetsgivaravgifter Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk person åt ett svenskt företag

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare.

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare. Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist Skatteforskningsdagen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 13 mars 2014 Översikt Bakgrund till användningen av begreppet beneficial

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:89

Regeringens proposition 2000/01:89 Regeringens proposition 2000/01:89 Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark Prop. 2000/01:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen RIKSDAGENS SVAR 69/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av arbetsavtalslagen och av vissa lagar som har samband med dem Ärende Regeringen

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

Infranord AB Reseavtal

Infranord AB Reseavtal Infranord AB Reseavtal Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 4 1.1 Allmänna förutsättningar... 4 2 Vissa definitioner... 4 2.1 Arbetsort... 4 2.2 Bortovaro... 4 2.3 Dag... 4 2.4 Flerdygnsförrättning...

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:149

Regeringens proposition 2003/04:149 Regeringens proposition 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Prop. 2003/04:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2004 Göran

Läs mer

Guide. Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering

Guide. Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering Guide Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering 1 Försäkra dig om gästernas identitet Inledning Olika heminkvarteringar har blivit populärare under de senaste åren tack vare det ökade antalet

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Betalning av kostnader för nämndemän

Betalning av kostnader för nämndemän JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT 1 (3) PB 25, 00023 STATSRÅDET Telefon (09) 160 03 3 april 2002 OM 20/123/2002 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN Betalning av kostnader för nämndemän Behörighet 12 tingsrättslagen Giltighetstid

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Anvisningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER skatteår 2012 Detaljerade anvisningar till skattedeklarationen skatt.fi/blanketter/skattedeklaration

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 63/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER 1+2= skatteåret 2016 UTBILDNING NÄRINGSLIVET SOCIAL TRYGGHET INFRA- STRUKTUR HÄLSO- OCH

Läs mer

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvarslagen Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger den

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011 1317/2011 Lag om ändring av fordonsskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE

SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE Kristel Pynnönen, jurist Fastighetsförbundet Vad är det fråga om? Bekämpning av grå ekonomi Lagen om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558) 15bd, skatteförvaltningens

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer