BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005"

Transkript

1 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25)

2 1. INKOMSTSKATTER Beskattningen i olika företagsformer Enskild näringsidkare Öppet bolag Kommanditbolag Aktiebolag Andelslag Förskottsskatt, förskottskomplettering, kvarskatt och skatteåterbäring Sökande av ändring i inkomstbeskattningen BESKATTNING AV ÖVERLÅTELSEVINSTER ÖVERLÅTELSESKATT FÖRMÖGENHETSSKATT ARVS- OCH GÅVOSKATT MERVÄRDESSKATTEN Hur räknas mervärdesskatten Anteckningar på fakturan Skattskyldighet och lättnad i momsbeskattningen Redovisning och betalning av mervärdesskatt Internationellt ACCISER startaeget.fi och Paula Väisänen (2/25)

3 1. INKOMSTSKATTER Till de direkta skatterna räknas inkomstskatterna till staten, kommunerna och församligarna. Inkomstskatten till staten räknas enligt en progressiv, stigande, skatteskala. Den fungerar så att ju större inkomsterna är dess större andel av dem går i skatt. Denna skatteskala används vid beskattning av inkomsttagarens sammanlagda förvärvsinkomster. Den statliga inkomstskatteskalan år 2006 Beskattningsbar Skatt vid nedre Skatt på den inkomst som förvärvsinkomst, gränsen, överskrider den nedre gränsen, euro euro % Den aktuella skatteskalan hittar Du på Använd nyckelordsökningen, på S. Kommunerans och församlingarnas skatter är relativa. Detta innebär, att för varje euro beskattningsbar inkomst betalas lika många procent i skatt. Dessa skatteprocenter varierar från kommun till kommun och är % i kommunerna och 1-2 % församlingarna. Även dessa skatter gäller förvärvsinkomster. Dina skatteprocenter hittar Du snabbast i Din förskottsdebetsedel. Förvärvsinkomster är förvärvsinkomstandelen av företagets beskattningsbara resultat eller förvärvsinkomstandelen av dividender, löner, arvoden, inkomstöverföringar, ersättningar mm. Skatten på kapitalinkomster är 28 %. Kapitalinkomster är kapitalinkomstandelen av företagets beskattningsbara resultat eller startaeget.fi och Paula Väisänen (3/25)

4 kapitalinkomstandelen av dividender, ränta på andelskapital, hyror, inkomster av virkesförsäljning mm. I ett företag eller av dividendinkomst bildas ofta både förvärvsinkomster och kapitalinkomster eller företagaren har andra förvärvsinkomster. Detta aktualiserar behovet av skatteplanering och då är det viktigt att känna igen begreppet marginalskatt. Marginalskatten bildas av procentsatsen i den statliga inkomstskatteskalan plus skatteprocenterna i kommun och församling. Den lägsta marginalskatten hittar vi där inkomsskatteskalan börjar, dvs. vid euro år Exempel: Staten osv. Kommunen Församlingen Sammanlagt % % % osv. Tag reda på Din egen marginalskatt och jämför den med skatten på kapitalinkomster! Skatteplanering i detta sammanhang innebär att minimera Din egen skatt genom att tänka på att ju högre Din marginalskatt är dessto större andel av företagsinkomsten borde vara kapitalinkomst. Detta innebär att nettoförmögenheten inte borde minska. startaeget.fi och Paula Väisänen (4/25)

5 1.1. Beskattningen i olika företagsformer Enskild näringsidkare Den enskilda näringsidkarens beskattninsbara resultat fördelas i kapital- och förvärvsinkomster så att man från det resultat som skall fördelas i dessa två inkomstslag först avdrar kapitalinkomstandelen och resten är förvärvsinkomst. Kapitalinkomstandelen baserar sig på företagets fastslagna nettoförmögenhet från föregående år. Tillgångarna främmande kapital = nettoförmögenhet Observera att till en enskild näringsidkares skattefria och källskattepliktiga konton inte räknas till nettoförmögenheten. Till detta belopp räknas 30 % av utbetalda bruttolöner. Av lönerna beaktas de som utbetalats under de 12 närmast föregående månaderna. Sedan kan den skattskyldige näringsidkaren välja om 10 % eller 20 % av detta belopp är kapitalinkomst. Om företagarens sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster är under det belopp där skatteskalan börjar ( euro år 2006) lönar det sig i allmännhet att yrka på 10 %:ig andel. Yrkar man ingenting på deklarationsblanketten räknar skattemyndigheterna kapitalinkomstandelen utgående från 20 % av nettöförmögenheten. I öppna bolag och kommanditbolag räknas kapitalinkomstandelen utgående från 20 % av nettoförmögenheten. En enskild näringsidkare och dennes maka eller make som deltar i verksamheten kan fördela företagsinkomsten mellan sig för beskattning. Fördelningen mellan makarna sker i förhållande till deras arbetsinsats i företaget då det gäller förvärvsinkomstandelen och i förhållande till deras andel av tillgångarna då det gäller kapitalinkomstandelen. Om annan startaeget.fi och Paula Väisänen (5/25)

6 fördelning inte ges på deklarationsblanketten fördelas inkomsterna i allmännhet lika. En enskild näringsidkare betalar alltså ingen lön vare sig åt sig själv eller åt sin maka eller make, utan man gör privatuttag av medel eller varor och tjänster. Privata uttag är inte beskattningsbar inkomst för företagaren men de minskar företagets egna kapital. Om det egna kapitalet blir negativt på grund av privatuttagen kan inte alla räntor dras av i beskattningen utan de återförs till resultatet på deklarationsblanketten. Samma förfarande gäller användningen av företagets tillgångar i privathushållet, ofta användningen av företagets bil. Läs mera om hur detta görs i deklarationsanvisningarna För användning av privathushållets tillgångar, huvudsakligen privatbilen, och för ökade levnadskostnader vid tillfälliga arbetsresor görs avdrag från beskattningsbar inkomst på deklarationsblanketten. Dessa avdrag är lika stora som de kilometerersättningar och dagtraktamenten som en löntagare får i skattefria ersättningar. År 2006 är kilometeravdraget 42 cent och halvdasdagtraktamentet 14 euro och heldagstraktamentet 30 euro. Förutsättningen för att kunna göra avdraget för ökade levnadskostnader är att resan ena vägen är över 15 kilometer och varar över 6 timmar för halvdagstraktamentet eller över 10 timmar för heldagstraktamentet. Också för resor till utlandet är avdraget lika stort som motsvarande traktamente för löntagare. Se med sökordet skattefria resekostnader. Använd med fördel en kördagbok, där Du också noterar vid vilket klockslag en resa börjat och när den slutat. Förlust avdras från näringsverksamhetens resultat under 10 påföljande år. Avdraget görs före resultatet fördelas i kapital- och förvärvsinkomst. Man kan också yrka på avdragande av förlusten från samma års kapitalinkomster. Förlusten avdras då i sin helhet enligt 28 %:ig skattesats. startaeget.fi och Paula Väisänen (6/25)

7 Sjukförsäkringspremien baserar sig på företagarpensionsförsäkringens arbetsinkomst och dess storlek är 1,5 % av detta belopp. Källor och tips för fördjupade studier i ämnet: Skatteinfo>> Beskattningsinformation för företagskunder>>nytt företag Starta eget företag. Praktisk handledning. TE-centralens företagsavdelning 2005 Att bli egen företagare. Centralhandelskammaren Öppet bolag Öppna bolag är inte separat skattskyldiga i beskattningen. De skall lämna in en deklaration, av vilken den beskattningsbara inkomsten beräknas. Denna inkomst fördelas för att beskattas som bolagsmännens inkomster. Fördelningen mellan bolagsmännen sker i förhållande till deras andelar av bolagets inkomst som skall anges i bolagets deklaration. Andelarna kan basera sig på bolagsavtalet eller annan överenskommelse. Inkomsten fördelas i kapital- och förvärvsinkomst på basen av bolagets nettoförmögenhet. Tillgångarna främmande kapital = nettoförmögenhet Observera att ett personbolag inte kan ha skattefria eller källskattepliktiga konton. Därför räknas alla tillgångar till nettoförmögenheten. Observera också att om en bolagsman som sin egen bostad har använt en bostad som ingår i bolagets tillgångar avdras värdet på en sådan bostad från bolagsmannens andel av nettoförmögenheten. Då kapitalinkomstens andel beräknas, lägger man till nettoförmögenheten 30 % av de löner som betalats ut de närmast föregående 12 månaderna. startaeget.fi och Paula Väisänen (7/25)

8 Bolagsmannens kapitalinkomstandel är 20 % av hans eller hennes andel av detta belopp. Förvärvsinkomstandelen beräknas så att man från bolagsmannens andel av det gemensamma resultatet avdrar hans eller hennes kapitalinkomstandel. Resten är alltså förvärvsinkomst som räknas ihop med bolagsmannens övriga förvärvsinkomster för beskattningen. Uttag av medel sker antingen genom vinstandelar, privatuttag eller som skälig lön. Lönen kan förvisso avdras från bolagets resultat men leder också till att bolaget måste betala arbetsgivarens socialskyddsavgifter. Vinstandelarna och privatuttagen är inte beskattningsbar inkomst utan leder via minskat eget kapital till lägre kapitalinkomstandel och påverkar endast indirekt. Om bolagets egna kapital blir negativt på grund av privata uttag, får bolaget inte dra av alla sina ränteutgifter i beskattningen utan de återförs till resultatet på deklarationsblanketten. Läs mera om hur detta görs i deklarationsanvisningarna Om bolagsman använder privat bil i rörelsen eller gör tjänsteresor betalas för dessa km-ersättning och dagtraktamenten på samma sätt som åt eventuella anställda personer. Se med sökordet resekostnader. Om bolagets resultat har varit negativt under skatteåret, dras förlusten från bolagets inkomst under 10 påföljande år. Förlusten kan alltså inte dras av från den enskilda bolagsmanens inkomst utan den dras av från samma förvärvskälla och före resultatet fördelas mellan bolagsmännen och i kapitaloch förvärvsinkomst. Sjukförsäkringspremien baserar sig på bolagsmannens företagarpensionsförsäkrings arbetsinkomst och dess storlek är 1,5 % av detta belopp. startaeget.fi och Paula Väisänen (8/25)

9 Källor och tips för fördjupade studier i ämnet: Skatteinfo>> Beskattningsinformation för företagskunder>>nytt företag Starta eget företag. Praktisk handledning. TE-centralens företagsavdelning 2005 Att bli egen företagare. Centralhandelskammaren Kommanditbolag Kommanditbolagets ansvariga bolagsmans deklaration och beskattning följer samma regler som bolagsmännens i öppet bolag. Läs om detta i kapitel De tysta bolagsmännens situation är en annan. Den vinstandel som betalas till tyst bolagsman i enlighet med bolagsavtalet är i praktiken hans eller hennes kapitalinkomst. För eventuelll arbetsinsats i bolagets verksamhet betalas regelmässig lön jämte arbetsgivarprestationer. Tysta bolagsmäns löner redovisas också på bolagets deklarationsblankett Aktiebolag där dividendmottagaren är ägarföretagare Aktiebolaget betalar 26 % skatt på sin inkomst. Beskattningen av dividender från ett icke listat (icke offentligt noterat) aktiebolag beror på det om bolaget delar ut i dividend mera eller mindre än 9 %:s avkastning som beräknats av aktiens matematiska värde. Aktiebolagets tillgångar främmande kapital = nettoförmögenhet Aktiebolagets nettoförmögenhet / antalet aktier = aktiens matematiska värde startaeget.fi och Paula Väisänen (9/25)

10 Om bolaget delar ut i dividend per aktie mindre är 9 % av aktiens matematiska värde utgör dividenden helt skattefri inkomst upp till euro. Då euros gräns tillämpas, räknar man ihop alla de kapitalinkomstdividender som delägaren fått från icke listade aktiebolag och av den del som överskrider utgör 70 % skattepliktig kapitalinkomst och 30 % utgör skattefri inkomst. Värt att tänka på: Hur stort skall en aktieägares aktiers sammanlagda matematiska värde vara för att man skall kunna lyfta euro i skattefria dividender? Om bolaget delar ut i dividend mera än 9 %:s avkastning, utgör 70 % av det som överskrider 9 % skattepliktig förvärvsinkomst och 30 % skattefri inkomst. Rättelser i ägarföretagarens beskattning: Om dividendmottagaren är en ägarföretagare, subtraheras följande rättelseposter från det sammanlagda matematiska värdet på han eller hon äger: delägarlån, dvs penninglån som ägaren fått från bolaget och värdet på den bostad som hör till aktiebolagets tillgångar om bostaden används av delägaren eller dennes familjemedlemmar. Observera att den delen av ett delägarlån som inte betalats tillbaka före utgången av skatteåret beskattas som delägarens kapitalinkomst en gång. På motsvarande sätt kan delägaren avdra återbetalda lån från sina kapitalinkomster om återbetalningen skett senast femte skatteåret efter det att lånet lyfts. Både aktiebolaget och aktieägaren skall deklarera dessa lån och återbetalningar. Då aktieägaren överför tillgångar till aktiebolaget eller från aktiebolaget till privat egendom skall dessa värderas till gängse värde. I annat fall blir det tal om förtäckt dividend varav 70 % beskattas som förvärvsinkomst och 30 % är skattefri inkomst. startaeget.fi och Paula Väisänen (10/25)

11 Källor och tips för fördjupade studier i ämnet: Sökord: Dividend, delägarlån mm. Starta eget företag. Praktisk handledning. TE-centralens företagsavdelning 2005 Att bli egen företagare. Centralhandelskammaren Andelslag Andelslaget betalar 26 % skatt på sin inkomst Räntan på andelskapital är skattefri upp till euro. För den överskjutande delen är 70 % kapitalinkomst och 30 % skattefri inkomst. Återbäring av överskott till medlem som verkar som näringsidkare utgör inkomst från ifrågavarande inkomstkälla, vilken delas upp i kapital- och förvärvsinkomst på samma sätt som övriga inkomster i näringsverksamheten. Överskottsåterbäringen för en enskild medlem i ett arbetsandelslag är medlemmens tilläggslön Förskottsskatt, förskottsskomplettering, kvarskatt och skatteåterbäring Den som bedriver näringsverksamhet registreras i förskottsuppbördsregistret. Man anmäler sig till detta register i samband med att man lämnar in sin etableringsanmälan till Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). I samband med detta kan man ange den första räkenskapsperiodens omsättning och beskattningsbara inkomst och också näringsidkarens andra inkomster under skatteåret och få förskottsskatt fastställt redan för första tiden av verksamheten. Gör man inte det kan det bli besvärligt kring företagets startaeget.fi och Paula Väisänen (11/25)

12 andra årsskifte. Då betalar man utöver normal förskottsskatt eventuellt också förhöjt förskott (på hösten) och kvarskatt (på hösten och vintern). Förskottets storlek baserar sig sedan i framtiden på fastslaget resultat från verksamheten två år tidigare och aktuella skatteskalor och skatteprocenter. Det från tidigare år fastslagna resultatet höjs med några procent. Denna förhöjning fastslås årligen och förhöjningen är olika stor för olika verksamheter. T. ex. kan nämnas att förhöjningen för inkomst av näringsverksamhet var tre procent år I allmänhet lönar det sig att betala skatt då resultat bildas. Följ med hur resultatet utvecklas i Ditt företag och anhåll om sänkt förskottsskatt vid behov. Detta kan ske för en för ändamålet gjord blankett (ansökan om ändring i förskottsskatt) eller med en fritt formulerad ansökan. Anser Du att Du borde betala mera i förskott kan Du antingen be myndigheterna räkna ut detta på basen av Din uppskattning över resultatet eller så kan Du fram till slutet av mars året efter det år då inkomster influtit betala förskottskomplettering. Observera att det för detta ändamål finns en egen blankett eller eget konto! Du kan alltså inte använda samma uppgifter som för Din ordinarie förskottsskatt. För samfunden är tiden för betalning av förskottskomplettering fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden, dvs. dagen för skattedeklarationens inlämnande. Betalar man inte förskottskomplettering efter räkenskapsperioden fastställs kvarskatt som i allmänhet skall betalas den första december och den första februari. Skatteåterbäringen betalas i allmännhet på den skattskyldiges konto i december. startaeget.fi och Paula Väisänen (12/25)

13 1.3. Sökande av ändring i inkomstbeskattningen Efter att beskattningen slutförts söker man ändring hos rättelsenämnden, som finns i alla Rättelseyrkandet skall inlämnas inom fem år räknat från början av året efter det år under vilket beskattningen av del skattskyldige slutförts. Beskattningen av inkomsterna från år 2003 har slutförts hösten Rättelseyrkandet skall inlämnas senast år Rättelseyrkandet skall göras skriftligen. Man skall redogöra för hur man vill att beskattningen skall ändras samt de grunder på vilka man framställer ändringsyrkandet. Alla handlingar som man stöder sig på skall bifogas, ifall de inte redan tidigare tillställts myndigheterna. I ett beslut av beskattningens rättelsenämnd söker man ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen. Även detta besvär skall göras inom fem år räknat från början av året efter det år under vilket beskattningen av del skattskyldige slutförts. Se också: Sökord: Ändring eller rättelse I dokumentet sökande av ändring i inkomstbeskattningen hittar Du mera information och blanketter både för rättelseyrkande och besvär över verkställd beskattning. startaeget.fi och Paula Väisänen (13/25)

14 2. Beskattnings av överlåtelsevinster Den vinst man får vid försäljning eller byte av egendom är skattepliktig kapitalinkomst. Fysiska personers eller dödsbons överlåtelsevinster beskattas enligt inkomstskattelagen. Överlåtelsevinst eller förlust kan uppstå vid överlåtelse av fastighet, aktier och övriga värdepapper. Överlåtelsevinsten räknas ut så att man från överlåtelsepriset drar av den i beskattningen icke-avskrivna faktiska anskaffningsutgiften och utgifterna för vinstens förvärvande som t.ex. försäljningskostnaderna. I stället för den faktiska anskaffningsutgiften och utgifterna för vinstens förvärvande kan fysiska personer och dödsbon avdra en så kallad presumtiv anskaffningsutgift som är 20 procent av överlåtelsepriset eller 40 procent om egendomen har ägts i minst tio år. I vissa speciella fall är den presumtiva anskaffningsutgiften 80 procent. Överlåtelseförlusten avdras från överlåtelsevinster samma år den bildas eller under tre där påföljande skatteår. I näringssammanslutningens beskattning påverkar överlåtelsevinsterna på så sätt att en delägares andel av resultatet av en näringssammanslutnings näringsverksamhet anses oberoende av nettoförmögenhetens storlek vara kapitalinkomst ända upp till det belopp som är hans eller hennes andel av överlåtelsevinsten av fastigheter och värdepapper som hör till anläggningstillgångarna. startaeget.fi och Paula Väisänen (14/25)

15 3. Överlåtelseskatt på överlåtelse av fastigheter och värdepapper Skatten på överlåtelse av fastighet är 4 % av köpesumman eler värdet av annat vederlag. Den skall anmälas och betalas av överlåtelsetagaren, oftast köparen på eget initiativ med Skattestyrelsens blankett Anmälan om överlåtelseskatt. Dett skall ske före man söker om lagfart eller inskrivning som skall ske inom sex månader från upprättandet av överlåtelseavtalet, köpebrevet. Skatten på överlåtelse av aktier och övriga värdepapper är 1,6 % av köpesumman eller värdet på annat vederlag. Byte av värdepapper betraktas som två skilda överlåtelser och då skall båda överlåtelsetagarna betala skatten på sitt eget fång. Detta skall ske inom två månader från upprättandet av överlåtelseavtalet. Samtidigt skall man lämna in en anmälan om överlåtelseskatten. Läs mera och sök blanketterna för ändamålet på: använd sökordet överlåtelseskatt startaeget.fi och Paula Väisänen (15/25)

16 4. Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatten slopas från början av år Detta innebär att värdet på tillgångarna fastslås bland annat i inkomstskattelagen, lagen om skatt på arv och gåva. Fram till år 2005 betalade alla andra utom aktiebolag och andelslag förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatteskalan började vid euro beskattningsbar förmögenhet. I fråga om företagsverksamhetens förmögenhet fanns en skattelättnad: endast 30 % an nettoförmögenheten betraktades som skattepliktig. startaeget.fi och Paula Väisänen (16/25)

17 5. Arvs- och gåvoskatt Skatt på arv och gåva bestäms i en skala som börjar vid euros värde på den överlåtna egendomen. Övertagarna indelas i tre skatteklasser beroende på släktskapsförhållandet till arvlåtaren eller gåvogivaren. Arvs- och gåvobeskattningen blir aktuell i samband med ägarbyten i ägarledda företag antingen under den ursprungliga ägarens livstid eller efteråt. Varje generationsväxling i företag är unikt. På Skattestyrelsens hemsida finns Skattestyrelsens anvisning till Skatteverken under rubriken Företagets generationsväxling i beskattningen. I samband med generationsväxlingar i företag ges skattelättnader och man har möjlighet att få avgiftsbelagda förhandsavgöranden från skatteverket på gåvogivarens boningsort. I dem ges information om hur beskattningen verkställs och vilka värden som iakttas vid beskattningen. Dessa förhandsavgöranden skall iakttas med bindande verkan om sökanden det yrkar och om överlåtelsen sker inom viss tid. Det lönar sig att planera generationsväxlingen i god tid och utnyttja förhandsavgöranden för att åstadkomma en möjligast ändamålsenlig helhet i samband med övertagandet av ett företag eller del av sådant. startaeget.fi och Paula Väisänen (17/25)

18 6. MERVÄRDESSKATTEN Mervärdesskatten (momsen) är en konsumtionsskatt. Konsumenten som köpare av varor eller tjänster är den slutgiltiga betalaren av denna skatt. Alla led i produktionskedjan påför moms på sålda varor eller tjänster och avdrar i sin tur i samband med sin momsredovisning den moms de betalt i samband med anskaffning av förnödenheter eller tjänster till sitt företag. Avdragssystemet har som följd att den slutgiltiga varans eller tjänstens pris inte innehåller mera moms än vad som är avsikten i momslagstiftningen. I vårt land finns tre olika skattesatser och en del skattefri, momsfri försäljning. Den allmänna skattesatsen, 22 %, gäller stora delar av varor och tjänster. Matmomsen, 17 % gäller livsmedel och fodermedel. Det pågår en ständig diskussion om behovet att sänka matmomsen eftersom Finland hör till de länder i Europa som har hög moms på livsmedel. I skrivande stund diskuteras sänkning av momsen på serveringsverksamhet från 22 % till 17 %. Den lägsta skattesatsen, 8 % gäller: persontransporter inkvarteringstjänster service, som gör det möjligt att utöva motion inträdesavgifter till kultur- och underhållningstillställningar läkemedel böcker s.k. första försäljning av konstföremål Momsfri försäljning är bland annat hälso-, sjuk- och socialvårdstjänster, utbildning, tidningsprenumerationer, de flesta tjänster från banker och försäkringsbolag mm. Försäljning som inte sker i Finland är också momsfri. Senare i detta kapitel behandlas den så kallade gemenskapsinterna handeln som gäller mellan länder inom Europeiska Unionen, EU. LÄS MERA OM MOMSFRI FÖRSÄLJNING : Handbok för mervärdesskattskyldiga startaeget.fi och Paula Väisänen (18/25)

19 6.1. Hur räknas mervärdesskatten? Den som säljer varor eller tjänster skall påföra moms enligt den skattesats som gäller. Formeln här är enkel: skattesatsen / 100 * momsfritt pris = moms t.ex. 22 /100 * 80 euro = priset inklusive moms blir då = Vill man veta det momsfria priset går man tillväga på följande sätt: priset inklusive moms / 1.22 eller 1.17 eller 1.08 t.ex. 140 euro inklusive 22 % moms motsvarar 114,75 euro momsfritt 140 / 1.22 = 114,75 i detta pris ingår alltså = euro moms Ingående moms kan också räknas ut med följande formel: priset inklusive moms * skattesatsen skattesatsen t.ex. 150 * 17 = Obsevera att dessa tre formler är användbara oberoende vilken skattesatsen är. Om matmomsen skulle sjunka t.ex. till 12 % byter man ut talet 17 i formlerna till 12. Fördelen startaeget.fi och Paula Väisänen (19/25)

20 med användningen av dessa formler är att man inte behöver kunna utantill några omvända koefficienter som sedan ändras om momsen skulle ändras. I synnerhet formeln i mitten för uträkning av det momsfria priset är bra att komma ihåg om man snabbt skall jämföra prisuppgifter då en del anges utan moms och en del inklusive moms Anteckningar på fakturan I mervärdesskattelagen finns fastställda bestämmelser om vilka uppgifter som skall framgå på en faktura: datum för utfärdandet av fakturan ett löpnummer säljarens FO-nummer säljarens namn och adress de sålda varornas eller tjänsternas art och mängd datum för varuleverans eller utförande av tjänst det momsfria priset för varje skattesats skattestasen det momsbelopp som skall betalas I sådana fall där köparen är den skattskyldiga, dvs. då det är fråga om omvänd skatteplikt skall också köparens FO-nummer antecknas. Om fakturabeloppet är mindre än 250 euro kan man tillämpa stadgandena om lättnader på fakturaangivelser. Följande uppgifter skall då framgå: datum för utfärdandet av fakturan säljarens namn och FO-nummer de sålda varornas eller tjänsternas art och mängd det skattebelopp som skall betalas angivet per skattesats eller skattegrunden per skattesats Här är det alltså möjligt att ange priset inklusive moms. Om momsbeloppet anges behöver det momsfria priset inte framgå. startaeget.fi och Paula Väisänen (20/25)

21 LÄS MERA: Kraven på faktura i mosbeskattningen. Här finns också en modellfaktura Skattskyldighet och lättnad i momsbeskattningen Alla företag som säljer varor eller tjänster rörelsemässigt är i princip skattskyldiga. I samband med att man gör sitt företags begynnelseanmälan till Företags- och Organisationsdatasystemet (FODS) registrerar man också sin mervärdesskatteskyldighet. Om räkenskapsperiodens omsättning är under euro är man inte mervärdesskattepliktig, vilket också anges på begynnelseanmälningen. En rörelseidkare vars försäljning understiger euro kan om hon eller han så önskar ansöka om att bli skattskyldig. Om man i sin verksamhet använder mycket köpta råvaror eller köpta tjänster kan det löna sig att ansöka om skattskyldighet, eftersom det är effektivare att avdra moms direkt från moms i stället för från beskattninsgbar inkomst. Det senare är ju fallet om man inte är momspliktig men köper varor och tjänster vars pris innehåller moms. Relativt nytt är att mindre företag nuförtiden kan få lättnader i betalningen av mervärdesskatt. Övre gränsen för den omsättning som berättigar till lättnaden är euro år Lättnaden beviljas inte till företag som överskrider denna omsättningsgräns. Den tillämpas inte heller om periodens avdrag är större än den moms som skall redovisas, dvs. om man är berättigad till momsåterbäring. För år 2006 räknas lättnaden på följande sätt: (omsättning-8 500)* skatt Skatt T.ex. om omsättningen varit euro blir lättnaden: (( )*4 290)/14 000)) = euro startaeget.fi och Paula Väisänen (21/25)

22 I detta exempel har man utgått i från att företaget endast säljer varor eller tjänster som omfattar 22 % moms. Det är naturligtvis ingen skillnad med vilken momsprocent den sammanlagda skatten har bildats. OBS! Skatteverket utbetalar lättnaden ovan efter avslutad räkenskapsperiod på ansökan. Under räkenskapsperioden förfar man alltså helt som vanligt med redovisning av moms, avdragen och betalningen. Beloppet som skatteverket betalar tillbaka är beskattninsgabr inkomst. Se Använd sökordet lättnad. Här hittar Du både nödvändig information och blankett för ansökning av denna lättnad Redovisning och betalning av mervärdesskatt Mervärdesskatten för försäljningen och avdragen för anskaffningarna redovisas månatligen 45 dagar efter prestationsmånaden. Januari månads moms redovisas och betalas alltså senast den 15 mars. Då man registrerat sig som mervärdesskattepliktig får man blanketter som innehåller eget FO-nummer mm. för hela räkenskapsperioden + några extra blanketter. På dem redovisas försäljningens mervärdesskatt skilt för varje skattesats men anskaffningarnas mervärdesskatteavdrag i en klumpsumma. Det är inte heller någon skillnad om avdraget gäller mindre rutinanskaffningar eller ett större avdrag från en investering. Försäljningens moms och momsavdragen redovisas den månad vara levererats eller tjänsten utförts. Själva betalningsdatumet har alltså ingen betydelse i detta fall. Om avdragena blir större än försäljningens moms överförs denna negativitet till följande månad i övervakningsanmälningsblankettns punkt 208 Negativ skatt som överförs till följande månad. Beloppet skall då skrivas in i följande månads blankett i punkt 207 Negativ skatt från föregående månad, för att då avdras. Efter räkenskapsperiodens utgång kan den moms som inte har avdragits fås som återbäring. Då får denna moms inte överföras till följande startaeget.fi och Paula Väisänen (22/25)

23 räkenskapsperiods första månad. Ansökningen görs på blanketten Ansökan om momsåterbäring efter räkenskapsperiodens utgång. Se : Övriga blanketter. Förskottsåterbäring av moms kan bli aktuell i sådana fall då negativiteten blivit över euro och det är sannolikt att hela räkenskapsperiodens momsavdrag blir större än försäljningens moms. Även för detta ändamål finns en egen blankett Ansökan om förskottsåterbäring av mervärdesskatt. Se : Övriga blanketter. Denna blankett fylls i i stället för den aktuella månadens vanliga övervakningsanmälan och precis som ovan skall negativiteten då inte längre överföras till följande månads blankett. Förskottsåterbäringen brukar vara på företagets konto inom en månad från det man lämnat in änsökningen. Med tanke på företagets likviditet är det alltså angeläget att utnyttja denna möjlighet i synnerhet i samband med större investeringar. Se också: Återbäring av moms Övriga uppgifter som görs på den månatliga övervakningsanmälan är: skatt på varuinköp från andra EU-länder skattefri omsättning varuförsäljning till andra EU-länder och varuinköp från andra EU-länder Om det blir avbrott i verksamheten och man varken har försäljningens moms att redovisa eller några momsavdrag att utnyttja sänder man in övervakningsanmälningsblanketten med uppgifter om tiden för under vilken ingen momsverksamhet pågått. startaeget.fi och Paula Väisänen (23/25)

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet, lagen om beskattningsförvarande och

Läs mer

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Innehåll Om skattedeklarationen för år 2013 Lagändringar som

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RSv 172/1995 rd- RP 177/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av de stadganden angående omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av inkomst av

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 47/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav38och39 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås en sådan ändring

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande RIKSDAGENS SVAR 67/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändringar som förvaltningslagen förutsätter i skattelagstiftningen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Tänker du bli företagare?

Tänker du bli företagare? Tänker du bli företagare? INNEHÅLL 1 Affärsidé och yrkesskicklighet...2 2 Kännedom om företagets verksamhetsmiljö...3 3 Bedömning och finansiering av resurserna...3 4 Företagsformerna...3 4.1 Enskild firma...3

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Lag om ändring av mervärdesskattelagen Lag om ändring av mervärdesskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 13 c 4 mom., mellanrubriken före 129 b, 134 m 2 mom., 134 o 2 mom., 146 b och 149, 152

Läs mer

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund Att observera när deklarationen fylls i Skattedeklaration 6B lämnas av Aktiebolag och andelslag Icke ömsesidiga fastighetsbolag Andelsbanker och sparbanker

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Aktuellt från Skatteförvaltningen. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016

Aktuellt från Skatteförvaltningen. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016 Aktuellt från Skatteförvaltningen Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016 Bil- och punktbeskattning samt momsbeskattning av import Lagen om öppna bolag och kommanditbolag ändrade 1.1.2016 Momsbeskattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

6C Skattedeklaration

6C Skattedeklaration 6C Skattedeklaration ideella föreningar föreningar som grundar sig på speciallagstiftning skogsvårdsföreningar ekonomiska föreningar övriga föreningar stiftelser i enlighet med stiftelselagen övriga stiftelser

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

1993 rd - RP 109 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 109 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 109 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt och till lag om behandling av gottgörelse för bolagsskatt i de redovisningar

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster prognos mn %

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster prognos mn % 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster Under momentet beräknas inflyta 9 217 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Skatten grundar sig på inkomstskattelagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 47 49, sådana de lyder, 47 i lag 876/2012 samt 48 och 49 i lag 526/2010, ändras

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2017 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT

FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT av Professor Matti Kukkonen 1. Inledning I de flesta europeiska länder också i Finland är en stor majoritet av företagen inte börsnoterade. Många av dessa icke-listade företag

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

RSv 26/2009 rd RP 177/2008 rd

RSv 26/2009 rd RP 177/2008 rd RIKSDAGENS SVAR 26/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder Ärende Regeringen har till 2008 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

Ändringar i beskattningen 2017

Ändringar i beskattningen 2017 Välkomna till webbseminariet: Ändringar i beskattningen 2017 18.10.2017 Program 1. Vad ändras i beskattningen i november 2017 eller vid årsskiftet? 2. Ändringar i e-tjänsten MinSkatt Presentationens innehåll

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Läsanvisning för rapporten över nettointaget av skatter

Läsanvisning för rapporten över nettointaget av skatter Läsanvisning för rapporten över nettointaget av skatter Syftet med denna anvisning är att förtydliga dels terminologin i rapporten över nettointaget, dels årsrytmen för skatteintag och återbäringar. Begrepp

Läs mer

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar

Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Beskattningen av utländsk hyrd arbetskraft Vanliga frågor och svar Innehåll 1. Allmänna frågor 2. Personer som vistas högst sex månader i Finland 3. Personer som vistas över sex månader i Finland 1.1.

Läs mer

RP 197/2009 rd. från flera främmande stater räknas samman då avräkningens högsta belopp klarläggs.

RP 197/2009 rd. från flera främmande stater räknas samman då avräkningens högsta belopp klarläggs. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning samt 6 i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 29 november 2007 Nr 1061 1065 INNEHÅLL Nr Sidan 1061 Lag om ändring av mervärdesskattelagen... 4351 1062 Lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 136 i inkomstskattelagen och 24 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6)

SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 64/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 i inkomstskattelagen samt av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet. PROPOSITIONENS

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24, 26 och 55 i lagen om beskattningsförfarandet

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst.

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst. SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A133/200/2015 version 1.11 ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst Postbeskrivning

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer