BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005"

Transkript

1 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25)

2 1. INKOMSTSKATTER Beskattningen i olika företagsformer Enskild näringsidkare Öppet bolag Kommanditbolag Aktiebolag Andelslag Förskottsskatt, förskottskomplettering, kvarskatt och skatteåterbäring Sökande av ändring i inkomstbeskattningen BESKATTNING AV ÖVERLÅTELSEVINSTER ÖVERLÅTELSESKATT FÖRMÖGENHETSSKATT ARVS- OCH GÅVOSKATT MERVÄRDESSKATTEN Hur räknas mervärdesskatten Anteckningar på fakturan Skattskyldighet och lättnad i momsbeskattningen Redovisning och betalning av mervärdesskatt Internationellt ACCISER startaeget.fi och Paula Väisänen (2/25)

3 1. INKOMSTSKATTER Till de direkta skatterna räknas inkomstskatterna till staten, kommunerna och församligarna. Inkomstskatten till staten räknas enligt en progressiv, stigande, skatteskala. Den fungerar så att ju större inkomsterna är dess större andel av dem går i skatt. Denna skatteskala används vid beskattning av inkomsttagarens sammanlagda förvärvsinkomster. Den statliga inkomstskatteskalan år 2006 Beskattningsbar Skatt vid nedre Skatt på den inkomst som förvärvsinkomst, gränsen, överskrider den nedre gränsen, euro euro % Den aktuella skatteskalan hittar Du på Använd nyckelordsökningen, på S. Kommunerans och församlingarnas skatter är relativa. Detta innebär, att för varje euro beskattningsbar inkomst betalas lika många procent i skatt. Dessa skatteprocenter varierar från kommun till kommun och är % i kommunerna och 1-2 % församlingarna. Även dessa skatter gäller förvärvsinkomster. Dina skatteprocenter hittar Du snabbast i Din förskottsdebetsedel. Förvärvsinkomster är förvärvsinkomstandelen av företagets beskattningsbara resultat eller förvärvsinkomstandelen av dividender, löner, arvoden, inkomstöverföringar, ersättningar mm. Skatten på kapitalinkomster är 28 %. Kapitalinkomster är kapitalinkomstandelen av företagets beskattningsbara resultat eller startaeget.fi och Paula Väisänen (3/25)

4 kapitalinkomstandelen av dividender, ränta på andelskapital, hyror, inkomster av virkesförsäljning mm. I ett företag eller av dividendinkomst bildas ofta både förvärvsinkomster och kapitalinkomster eller företagaren har andra förvärvsinkomster. Detta aktualiserar behovet av skatteplanering och då är det viktigt att känna igen begreppet marginalskatt. Marginalskatten bildas av procentsatsen i den statliga inkomstskatteskalan plus skatteprocenterna i kommun och församling. Den lägsta marginalskatten hittar vi där inkomsskatteskalan börjar, dvs. vid euro år Exempel: Staten osv. Kommunen Församlingen Sammanlagt % % % osv. Tag reda på Din egen marginalskatt och jämför den med skatten på kapitalinkomster! Skatteplanering i detta sammanhang innebär att minimera Din egen skatt genom att tänka på att ju högre Din marginalskatt är dessto större andel av företagsinkomsten borde vara kapitalinkomst. Detta innebär att nettoförmögenheten inte borde minska. startaeget.fi och Paula Väisänen (4/25)

5 1.1. Beskattningen i olika företagsformer Enskild näringsidkare Den enskilda näringsidkarens beskattninsbara resultat fördelas i kapital- och förvärvsinkomster så att man från det resultat som skall fördelas i dessa två inkomstslag först avdrar kapitalinkomstandelen och resten är förvärvsinkomst. Kapitalinkomstandelen baserar sig på företagets fastslagna nettoförmögenhet från föregående år. Tillgångarna främmande kapital = nettoförmögenhet Observera att till en enskild näringsidkares skattefria och källskattepliktiga konton inte räknas till nettoförmögenheten. Till detta belopp räknas 30 % av utbetalda bruttolöner. Av lönerna beaktas de som utbetalats under de 12 närmast föregående månaderna. Sedan kan den skattskyldige näringsidkaren välja om 10 % eller 20 % av detta belopp är kapitalinkomst. Om företagarens sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster är under det belopp där skatteskalan börjar ( euro år 2006) lönar det sig i allmännhet att yrka på 10 %:ig andel. Yrkar man ingenting på deklarationsblanketten räknar skattemyndigheterna kapitalinkomstandelen utgående från 20 % av nettöförmögenheten. I öppna bolag och kommanditbolag räknas kapitalinkomstandelen utgående från 20 % av nettoförmögenheten. En enskild näringsidkare och dennes maka eller make som deltar i verksamheten kan fördela företagsinkomsten mellan sig för beskattning. Fördelningen mellan makarna sker i förhållande till deras arbetsinsats i företaget då det gäller förvärvsinkomstandelen och i förhållande till deras andel av tillgångarna då det gäller kapitalinkomstandelen. Om annan startaeget.fi och Paula Väisänen (5/25)

6 fördelning inte ges på deklarationsblanketten fördelas inkomsterna i allmännhet lika. En enskild näringsidkare betalar alltså ingen lön vare sig åt sig själv eller åt sin maka eller make, utan man gör privatuttag av medel eller varor och tjänster. Privata uttag är inte beskattningsbar inkomst för företagaren men de minskar företagets egna kapital. Om det egna kapitalet blir negativt på grund av privatuttagen kan inte alla räntor dras av i beskattningen utan de återförs till resultatet på deklarationsblanketten. Samma förfarande gäller användningen av företagets tillgångar i privathushållet, ofta användningen av företagets bil. Läs mera om hur detta görs i deklarationsanvisningarna För användning av privathushållets tillgångar, huvudsakligen privatbilen, och för ökade levnadskostnader vid tillfälliga arbetsresor görs avdrag från beskattningsbar inkomst på deklarationsblanketten. Dessa avdrag är lika stora som de kilometerersättningar och dagtraktamenten som en löntagare får i skattefria ersättningar. År 2006 är kilometeravdraget 42 cent och halvdasdagtraktamentet 14 euro och heldagstraktamentet 30 euro. Förutsättningen för att kunna göra avdraget för ökade levnadskostnader är att resan ena vägen är över 15 kilometer och varar över 6 timmar för halvdagstraktamentet eller över 10 timmar för heldagstraktamentet. Också för resor till utlandet är avdraget lika stort som motsvarande traktamente för löntagare. Se med sökordet skattefria resekostnader. Använd med fördel en kördagbok, där Du också noterar vid vilket klockslag en resa börjat och när den slutat. Förlust avdras från näringsverksamhetens resultat under 10 påföljande år. Avdraget görs före resultatet fördelas i kapital- och förvärvsinkomst. Man kan också yrka på avdragande av förlusten från samma års kapitalinkomster. Förlusten avdras då i sin helhet enligt 28 %:ig skattesats. startaeget.fi och Paula Väisänen (6/25)

7 Sjukförsäkringspremien baserar sig på företagarpensionsförsäkringens arbetsinkomst och dess storlek är 1,5 % av detta belopp. Källor och tips för fördjupade studier i ämnet: Skatteinfo>> Beskattningsinformation för företagskunder>>nytt företag Starta eget företag. Praktisk handledning. TE-centralens företagsavdelning 2005 Att bli egen företagare. Centralhandelskammaren Öppet bolag Öppna bolag är inte separat skattskyldiga i beskattningen. De skall lämna in en deklaration, av vilken den beskattningsbara inkomsten beräknas. Denna inkomst fördelas för att beskattas som bolagsmännens inkomster. Fördelningen mellan bolagsmännen sker i förhållande till deras andelar av bolagets inkomst som skall anges i bolagets deklaration. Andelarna kan basera sig på bolagsavtalet eller annan överenskommelse. Inkomsten fördelas i kapital- och förvärvsinkomst på basen av bolagets nettoförmögenhet. Tillgångarna främmande kapital = nettoförmögenhet Observera att ett personbolag inte kan ha skattefria eller källskattepliktiga konton. Därför räknas alla tillgångar till nettoförmögenheten. Observera också att om en bolagsman som sin egen bostad har använt en bostad som ingår i bolagets tillgångar avdras värdet på en sådan bostad från bolagsmannens andel av nettoförmögenheten. Då kapitalinkomstens andel beräknas, lägger man till nettoförmögenheten 30 % av de löner som betalats ut de närmast föregående 12 månaderna. startaeget.fi och Paula Väisänen (7/25)

8 Bolagsmannens kapitalinkomstandel är 20 % av hans eller hennes andel av detta belopp. Förvärvsinkomstandelen beräknas så att man från bolagsmannens andel av det gemensamma resultatet avdrar hans eller hennes kapitalinkomstandel. Resten är alltså förvärvsinkomst som räknas ihop med bolagsmannens övriga förvärvsinkomster för beskattningen. Uttag av medel sker antingen genom vinstandelar, privatuttag eller som skälig lön. Lönen kan förvisso avdras från bolagets resultat men leder också till att bolaget måste betala arbetsgivarens socialskyddsavgifter. Vinstandelarna och privatuttagen är inte beskattningsbar inkomst utan leder via minskat eget kapital till lägre kapitalinkomstandel och påverkar endast indirekt. Om bolagets egna kapital blir negativt på grund av privata uttag, får bolaget inte dra av alla sina ränteutgifter i beskattningen utan de återförs till resultatet på deklarationsblanketten. Läs mera om hur detta görs i deklarationsanvisningarna Om bolagsman använder privat bil i rörelsen eller gör tjänsteresor betalas för dessa km-ersättning och dagtraktamenten på samma sätt som åt eventuella anställda personer. Se med sökordet resekostnader. Om bolagets resultat har varit negativt under skatteåret, dras förlusten från bolagets inkomst under 10 påföljande år. Förlusten kan alltså inte dras av från den enskilda bolagsmanens inkomst utan den dras av från samma förvärvskälla och före resultatet fördelas mellan bolagsmännen och i kapitaloch förvärvsinkomst. Sjukförsäkringspremien baserar sig på bolagsmannens företagarpensionsförsäkrings arbetsinkomst och dess storlek är 1,5 % av detta belopp. startaeget.fi och Paula Väisänen (8/25)

9 Källor och tips för fördjupade studier i ämnet: Skatteinfo>> Beskattningsinformation för företagskunder>>nytt företag Starta eget företag. Praktisk handledning. TE-centralens företagsavdelning 2005 Att bli egen företagare. Centralhandelskammaren Kommanditbolag Kommanditbolagets ansvariga bolagsmans deklaration och beskattning följer samma regler som bolagsmännens i öppet bolag. Läs om detta i kapitel De tysta bolagsmännens situation är en annan. Den vinstandel som betalas till tyst bolagsman i enlighet med bolagsavtalet är i praktiken hans eller hennes kapitalinkomst. För eventuelll arbetsinsats i bolagets verksamhet betalas regelmässig lön jämte arbetsgivarprestationer. Tysta bolagsmäns löner redovisas också på bolagets deklarationsblankett Aktiebolag där dividendmottagaren är ägarföretagare Aktiebolaget betalar 26 % skatt på sin inkomst. Beskattningen av dividender från ett icke listat (icke offentligt noterat) aktiebolag beror på det om bolaget delar ut i dividend mera eller mindre än 9 %:s avkastning som beräknats av aktiens matematiska värde. Aktiebolagets tillgångar främmande kapital = nettoförmögenhet Aktiebolagets nettoförmögenhet / antalet aktier = aktiens matematiska värde startaeget.fi och Paula Väisänen (9/25)

10 Om bolaget delar ut i dividend per aktie mindre är 9 % av aktiens matematiska värde utgör dividenden helt skattefri inkomst upp till euro. Då euros gräns tillämpas, räknar man ihop alla de kapitalinkomstdividender som delägaren fått från icke listade aktiebolag och av den del som överskrider utgör 70 % skattepliktig kapitalinkomst och 30 % utgör skattefri inkomst. Värt att tänka på: Hur stort skall en aktieägares aktiers sammanlagda matematiska värde vara för att man skall kunna lyfta euro i skattefria dividender? Om bolaget delar ut i dividend mera än 9 %:s avkastning, utgör 70 % av det som överskrider 9 % skattepliktig förvärvsinkomst och 30 % skattefri inkomst. Rättelser i ägarföretagarens beskattning: Om dividendmottagaren är en ägarföretagare, subtraheras följande rättelseposter från det sammanlagda matematiska värdet på han eller hon äger: delägarlån, dvs penninglån som ägaren fått från bolaget och värdet på den bostad som hör till aktiebolagets tillgångar om bostaden används av delägaren eller dennes familjemedlemmar. Observera att den delen av ett delägarlån som inte betalats tillbaka före utgången av skatteåret beskattas som delägarens kapitalinkomst en gång. På motsvarande sätt kan delägaren avdra återbetalda lån från sina kapitalinkomster om återbetalningen skett senast femte skatteåret efter det att lånet lyfts. Både aktiebolaget och aktieägaren skall deklarera dessa lån och återbetalningar. Då aktieägaren överför tillgångar till aktiebolaget eller från aktiebolaget till privat egendom skall dessa värderas till gängse värde. I annat fall blir det tal om förtäckt dividend varav 70 % beskattas som förvärvsinkomst och 30 % är skattefri inkomst. startaeget.fi och Paula Väisänen (10/25)

11 Källor och tips för fördjupade studier i ämnet: Sökord: Dividend, delägarlån mm. Starta eget företag. Praktisk handledning. TE-centralens företagsavdelning 2005 Att bli egen företagare. Centralhandelskammaren Andelslag Andelslaget betalar 26 % skatt på sin inkomst Räntan på andelskapital är skattefri upp till euro. För den överskjutande delen är 70 % kapitalinkomst och 30 % skattefri inkomst. Återbäring av överskott till medlem som verkar som näringsidkare utgör inkomst från ifrågavarande inkomstkälla, vilken delas upp i kapital- och förvärvsinkomst på samma sätt som övriga inkomster i näringsverksamheten. Överskottsåterbäringen för en enskild medlem i ett arbetsandelslag är medlemmens tilläggslön Förskottsskatt, förskottsskomplettering, kvarskatt och skatteåterbäring Den som bedriver näringsverksamhet registreras i förskottsuppbördsregistret. Man anmäler sig till detta register i samband med att man lämnar in sin etableringsanmälan till Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). I samband med detta kan man ange den första räkenskapsperiodens omsättning och beskattningsbara inkomst och också näringsidkarens andra inkomster under skatteåret och få förskottsskatt fastställt redan för första tiden av verksamheten. Gör man inte det kan det bli besvärligt kring företagets startaeget.fi och Paula Väisänen (11/25)

12 andra årsskifte. Då betalar man utöver normal förskottsskatt eventuellt också förhöjt förskott (på hösten) och kvarskatt (på hösten och vintern). Förskottets storlek baserar sig sedan i framtiden på fastslaget resultat från verksamheten två år tidigare och aktuella skatteskalor och skatteprocenter. Det från tidigare år fastslagna resultatet höjs med några procent. Denna förhöjning fastslås årligen och förhöjningen är olika stor för olika verksamheter. T. ex. kan nämnas att förhöjningen för inkomst av näringsverksamhet var tre procent år I allmänhet lönar det sig att betala skatt då resultat bildas. Följ med hur resultatet utvecklas i Ditt företag och anhåll om sänkt förskottsskatt vid behov. Detta kan ske för en för ändamålet gjord blankett (ansökan om ändring i förskottsskatt) eller med en fritt formulerad ansökan. Anser Du att Du borde betala mera i förskott kan Du antingen be myndigheterna räkna ut detta på basen av Din uppskattning över resultatet eller så kan Du fram till slutet av mars året efter det år då inkomster influtit betala förskottskomplettering. Observera att det för detta ändamål finns en egen blankett eller eget konto! Du kan alltså inte använda samma uppgifter som för Din ordinarie förskottsskatt. För samfunden är tiden för betalning av förskottskomplettering fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden, dvs. dagen för skattedeklarationens inlämnande. Betalar man inte förskottskomplettering efter räkenskapsperioden fastställs kvarskatt som i allmänhet skall betalas den första december och den första februari. Skatteåterbäringen betalas i allmännhet på den skattskyldiges konto i december. startaeget.fi och Paula Väisänen (12/25)

13 1.3. Sökande av ändring i inkomstbeskattningen Efter att beskattningen slutförts söker man ändring hos rättelsenämnden, som finns i alla Rättelseyrkandet skall inlämnas inom fem år räknat från början av året efter det år under vilket beskattningen av del skattskyldige slutförts. Beskattningen av inkomsterna från år 2003 har slutförts hösten Rättelseyrkandet skall inlämnas senast år Rättelseyrkandet skall göras skriftligen. Man skall redogöra för hur man vill att beskattningen skall ändras samt de grunder på vilka man framställer ändringsyrkandet. Alla handlingar som man stöder sig på skall bifogas, ifall de inte redan tidigare tillställts myndigheterna. I ett beslut av beskattningens rättelsenämnd söker man ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen. Även detta besvär skall göras inom fem år räknat från början av året efter det år under vilket beskattningen av del skattskyldige slutförts. Se också: Sökord: Ändring eller rättelse I dokumentet sökande av ändring i inkomstbeskattningen hittar Du mera information och blanketter både för rättelseyrkande och besvär över verkställd beskattning. startaeget.fi och Paula Väisänen (13/25)

14 2. Beskattnings av överlåtelsevinster Den vinst man får vid försäljning eller byte av egendom är skattepliktig kapitalinkomst. Fysiska personers eller dödsbons överlåtelsevinster beskattas enligt inkomstskattelagen. Överlåtelsevinst eller förlust kan uppstå vid överlåtelse av fastighet, aktier och övriga värdepapper. Överlåtelsevinsten räknas ut så att man från överlåtelsepriset drar av den i beskattningen icke-avskrivna faktiska anskaffningsutgiften och utgifterna för vinstens förvärvande som t.ex. försäljningskostnaderna. I stället för den faktiska anskaffningsutgiften och utgifterna för vinstens förvärvande kan fysiska personer och dödsbon avdra en så kallad presumtiv anskaffningsutgift som är 20 procent av överlåtelsepriset eller 40 procent om egendomen har ägts i minst tio år. I vissa speciella fall är den presumtiva anskaffningsutgiften 80 procent. Överlåtelseförlusten avdras från överlåtelsevinster samma år den bildas eller under tre där påföljande skatteår. I näringssammanslutningens beskattning påverkar överlåtelsevinsterna på så sätt att en delägares andel av resultatet av en näringssammanslutnings näringsverksamhet anses oberoende av nettoförmögenhetens storlek vara kapitalinkomst ända upp till det belopp som är hans eller hennes andel av överlåtelsevinsten av fastigheter och värdepapper som hör till anläggningstillgångarna. startaeget.fi och Paula Väisänen (14/25)

15 3. Överlåtelseskatt på överlåtelse av fastigheter och värdepapper Skatten på överlåtelse av fastighet är 4 % av köpesumman eler värdet av annat vederlag. Den skall anmälas och betalas av överlåtelsetagaren, oftast köparen på eget initiativ med Skattestyrelsens blankett Anmälan om överlåtelseskatt. Dett skall ske före man söker om lagfart eller inskrivning som skall ske inom sex månader från upprättandet av överlåtelseavtalet, köpebrevet. Skatten på överlåtelse av aktier och övriga värdepapper är 1,6 % av köpesumman eller värdet på annat vederlag. Byte av värdepapper betraktas som två skilda överlåtelser och då skall båda överlåtelsetagarna betala skatten på sitt eget fång. Detta skall ske inom två månader från upprättandet av överlåtelseavtalet. Samtidigt skall man lämna in en anmälan om överlåtelseskatten. Läs mera och sök blanketterna för ändamålet på: använd sökordet överlåtelseskatt startaeget.fi och Paula Väisänen (15/25)

16 4. Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatten slopas från början av år Detta innebär att värdet på tillgångarna fastslås bland annat i inkomstskattelagen, lagen om skatt på arv och gåva. Fram till år 2005 betalade alla andra utom aktiebolag och andelslag förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatteskalan började vid euro beskattningsbar förmögenhet. I fråga om företagsverksamhetens förmögenhet fanns en skattelättnad: endast 30 % an nettoförmögenheten betraktades som skattepliktig. startaeget.fi och Paula Väisänen (16/25)

17 5. Arvs- och gåvoskatt Skatt på arv och gåva bestäms i en skala som börjar vid euros värde på den överlåtna egendomen. Övertagarna indelas i tre skatteklasser beroende på släktskapsförhållandet till arvlåtaren eller gåvogivaren. Arvs- och gåvobeskattningen blir aktuell i samband med ägarbyten i ägarledda företag antingen under den ursprungliga ägarens livstid eller efteråt. Varje generationsväxling i företag är unikt. På Skattestyrelsens hemsida finns Skattestyrelsens anvisning till Skatteverken under rubriken Företagets generationsväxling i beskattningen. I samband med generationsväxlingar i företag ges skattelättnader och man har möjlighet att få avgiftsbelagda förhandsavgöranden från skatteverket på gåvogivarens boningsort. I dem ges information om hur beskattningen verkställs och vilka värden som iakttas vid beskattningen. Dessa förhandsavgöranden skall iakttas med bindande verkan om sökanden det yrkar och om överlåtelsen sker inom viss tid. Det lönar sig att planera generationsväxlingen i god tid och utnyttja förhandsavgöranden för att åstadkomma en möjligast ändamålsenlig helhet i samband med övertagandet av ett företag eller del av sådant. startaeget.fi och Paula Väisänen (17/25)

18 6. MERVÄRDESSKATTEN Mervärdesskatten (momsen) är en konsumtionsskatt. Konsumenten som köpare av varor eller tjänster är den slutgiltiga betalaren av denna skatt. Alla led i produktionskedjan påför moms på sålda varor eller tjänster och avdrar i sin tur i samband med sin momsredovisning den moms de betalt i samband med anskaffning av förnödenheter eller tjänster till sitt företag. Avdragssystemet har som följd att den slutgiltiga varans eller tjänstens pris inte innehåller mera moms än vad som är avsikten i momslagstiftningen. I vårt land finns tre olika skattesatser och en del skattefri, momsfri försäljning. Den allmänna skattesatsen, 22 %, gäller stora delar av varor och tjänster. Matmomsen, 17 % gäller livsmedel och fodermedel. Det pågår en ständig diskussion om behovet att sänka matmomsen eftersom Finland hör till de länder i Europa som har hög moms på livsmedel. I skrivande stund diskuteras sänkning av momsen på serveringsverksamhet från 22 % till 17 %. Den lägsta skattesatsen, 8 % gäller: persontransporter inkvarteringstjänster service, som gör det möjligt att utöva motion inträdesavgifter till kultur- och underhållningstillställningar läkemedel böcker s.k. första försäljning av konstföremål Momsfri försäljning är bland annat hälso-, sjuk- och socialvårdstjänster, utbildning, tidningsprenumerationer, de flesta tjänster från banker och försäkringsbolag mm. Försäljning som inte sker i Finland är också momsfri. Senare i detta kapitel behandlas den så kallade gemenskapsinterna handeln som gäller mellan länder inom Europeiska Unionen, EU. LÄS MERA OM MOMSFRI FÖRSÄLJNING : Handbok för mervärdesskattskyldiga startaeget.fi och Paula Väisänen (18/25)

19 6.1. Hur räknas mervärdesskatten? Den som säljer varor eller tjänster skall påföra moms enligt den skattesats som gäller. Formeln här är enkel: skattesatsen / 100 * momsfritt pris = moms t.ex. 22 /100 * 80 euro = priset inklusive moms blir då = Vill man veta det momsfria priset går man tillväga på följande sätt: priset inklusive moms / 1.22 eller 1.17 eller 1.08 t.ex. 140 euro inklusive 22 % moms motsvarar 114,75 euro momsfritt 140 / 1.22 = 114,75 i detta pris ingår alltså = euro moms Ingående moms kan också räknas ut med följande formel: priset inklusive moms * skattesatsen skattesatsen t.ex. 150 * 17 = Obsevera att dessa tre formler är användbara oberoende vilken skattesatsen är. Om matmomsen skulle sjunka t.ex. till 12 % byter man ut talet 17 i formlerna till 12. Fördelen startaeget.fi och Paula Väisänen (19/25)

20 med användningen av dessa formler är att man inte behöver kunna utantill några omvända koefficienter som sedan ändras om momsen skulle ändras. I synnerhet formeln i mitten för uträkning av det momsfria priset är bra att komma ihåg om man snabbt skall jämföra prisuppgifter då en del anges utan moms och en del inklusive moms Anteckningar på fakturan I mervärdesskattelagen finns fastställda bestämmelser om vilka uppgifter som skall framgå på en faktura: datum för utfärdandet av fakturan ett löpnummer säljarens FO-nummer säljarens namn och adress de sålda varornas eller tjänsternas art och mängd datum för varuleverans eller utförande av tjänst det momsfria priset för varje skattesats skattestasen det momsbelopp som skall betalas I sådana fall där köparen är den skattskyldiga, dvs. då det är fråga om omvänd skatteplikt skall också köparens FO-nummer antecknas. Om fakturabeloppet är mindre än 250 euro kan man tillämpa stadgandena om lättnader på fakturaangivelser. Följande uppgifter skall då framgå: datum för utfärdandet av fakturan säljarens namn och FO-nummer de sålda varornas eller tjänsternas art och mängd det skattebelopp som skall betalas angivet per skattesats eller skattegrunden per skattesats Här är det alltså möjligt att ange priset inklusive moms. Om momsbeloppet anges behöver det momsfria priset inte framgå. startaeget.fi och Paula Väisänen (20/25)

21 LÄS MERA: Kraven på faktura i mosbeskattningen. Här finns också en modellfaktura Skattskyldighet och lättnad i momsbeskattningen Alla företag som säljer varor eller tjänster rörelsemässigt är i princip skattskyldiga. I samband med att man gör sitt företags begynnelseanmälan till Företags- och Organisationsdatasystemet (FODS) registrerar man också sin mervärdesskatteskyldighet. Om räkenskapsperiodens omsättning är under euro är man inte mervärdesskattepliktig, vilket också anges på begynnelseanmälningen. En rörelseidkare vars försäljning understiger euro kan om hon eller han så önskar ansöka om att bli skattskyldig. Om man i sin verksamhet använder mycket köpta råvaror eller köpta tjänster kan det löna sig att ansöka om skattskyldighet, eftersom det är effektivare att avdra moms direkt från moms i stället för från beskattninsgbar inkomst. Det senare är ju fallet om man inte är momspliktig men köper varor och tjänster vars pris innehåller moms. Relativt nytt är att mindre företag nuförtiden kan få lättnader i betalningen av mervärdesskatt. Övre gränsen för den omsättning som berättigar till lättnaden är euro år Lättnaden beviljas inte till företag som överskrider denna omsättningsgräns. Den tillämpas inte heller om periodens avdrag är större än den moms som skall redovisas, dvs. om man är berättigad till momsåterbäring. För år 2006 räknas lättnaden på följande sätt: (omsättning-8 500)* skatt Skatt T.ex. om omsättningen varit euro blir lättnaden: (( )*4 290)/14 000)) = euro startaeget.fi och Paula Väisänen (21/25)

22 I detta exempel har man utgått i från att företaget endast säljer varor eller tjänster som omfattar 22 % moms. Det är naturligtvis ingen skillnad med vilken momsprocent den sammanlagda skatten har bildats. OBS! Skatteverket utbetalar lättnaden ovan efter avslutad räkenskapsperiod på ansökan. Under räkenskapsperioden förfar man alltså helt som vanligt med redovisning av moms, avdragen och betalningen. Beloppet som skatteverket betalar tillbaka är beskattninsgabr inkomst. Se Använd sökordet lättnad. Här hittar Du både nödvändig information och blankett för ansökning av denna lättnad Redovisning och betalning av mervärdesskatt Mervärdesskatten för försäljningen och avdragen för anskaffningarna redovisas månatligen 45 dagar efter prestationsmånaden. Januari månads moms redovisas och betalas alltså senast den 15 mars. Då man registrerat sig som mervärdesskattepliktig får man blanketter som innehåller eget FO-nummer mm. för hela räkenskapsperioden + några extra blanketter. På dem redovisas försäljningens mervärdesskatt skilt för varje skattesats men anskaffningarnas mervärdesskatteavdrag i en klumpsumma. Det är inte heller någon skillnad om avdraget gäller mindre rutinanskaffningar eller ett större avdrag från en investering. Försäljningens moms och momsavdragen redovisas den månad vara levererats eller tjänsten utförts. Själva betalningsdatumet har alltså ingen betydelse i detta fall. Om avdragena blir större än försäljningens moms överförs denna negativitet till följande månad i övervakningsanmälningsblankettns punkt 208 Negativ skatt som överförs till följande månad. Beloppet skall då skrivas in i följande månads blankett i punkt 207 Negativ skatt från föregående månad, för att då avdras. Efter räkenskapsperiodens utgång kan den moms som inte har avdragits fås som återbäring. Då får denna moms inte överföras till följande startaeget.fi och Paula Väisänen (22/25)

23 räkenskapsperiods första månad. Ansökningen görs på blanketten Ansökan om momsåterbäring efter räkenskapsperiodens utgång. Se : Övriga blanketter. Förskottsåterbäring av moms kan bli aktuell i sådana fall då negativiteten blivit över euro och det är sannolikt att hela räkenskapsperiodens momsavdrag blir större än försäljningens moms. Även för detta ändamål finns en egen blankett Ansökan om förskottsåterbäring av mervärdesskatt. Se : Övriga blanketter. Denna blankett fylls i i stället för den aktuella månadens vanliga övervakningsanmälan och precis som ovan skall negativiteten då inte längre överföras till följande månads blankett. Förskottsåterbäringen brukar vara på företagets konto inom en månad från det man lämnat in änsökningen. Med tanke på företagets likviditet är det alltså angeläget att utnyttja denna möjlighet i synnerhet i samband med större investeringar. Se också: Återbäring av moms Övriga uppgifter som görs på den månatliga övervakningsanmälan är: skatt på varuinköp från andra EU-länder skattefri omsättning varuförsäljning till andra EU-länder och varuinköp från andra EU-länder Om det blir avbrott i verksamheten och man varken har försäljningens moms att redovisa eller några momsavdrag att utnyttja sänder man in övervakningsanmälningsblanketten med uppgifter om tiden för under vilken ingen momsverksamhet pågått. startaeget.fi och Paula Väisänen (23/25)

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT

FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT av Professor Matti Kukkonen 1. Inledning I de flesta europeiska länder också i Finland är en stor majoritet av företagen inte börsnoterade. Många av dessa icke-listade företag

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 64/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 i inkomstskattelagen samt av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet. PROPOSITIONENS

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER EGET KAPITAL Verksamheten i ett företag drivs i någon juridisk bolagsform (företagsform). Denna kan vara t ex enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Bland annat ägarnas ansvar

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 FINANSRÄTT Ämnesstudier Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1378 1379 INNEHÅLL Nr Sidan 1378 Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2014 505/2014 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Skogsbeskattningsguide

Skogsbeskattningsguide OP metsäopas 2008 Skogsbeskattningsguide O me säop 20 2010 OP-metsäopas 2008 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 2011 Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 Jennifer Fors Åbo Akademi 5/4/2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Introduktion... 1 2 Momskoder... 1 2.1 Affärsverksamhetsprojekt...

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

SKATTEPLANERING I APOTEK

SKATTEPLANERING I APOTEK Henrica Korpihalkola SKATTEPLANERING I APOTEK Case: Företag X Företagsekonomi 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Henrica Korpihalkola Lärdomsprovets titel Skatteplanering i apotek

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM NÄR MAN STARTAR ETT EGET FÖRETAG

ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM NÄR MAN STARTAR ETT EGET FÖRETAG Johanna Röj ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM NÄR MAN STARTAR ETT EGET FÖRETAG Företagsekonomi och turism 2011 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Johanna Röj Lärdomsprovets

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 14 juli 1998 Nr 502 507 INNEHÅLL Nr Sidan 502 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Mexico för att undvika dubbelbeskattning

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Beskattningen av aktiebolag och dess ägare

Beskattningen av aktiebolag och dess ägare Beskattningen av aktiebolag och dess ägare Thomas Rikberg Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram och ort: Inriktningsalternativ/Fördjupning:

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide

Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide Skatteguide 2 (11) INFORMATION OM BESKATTNINGEN AV FÖRSÄKRINGAR 1 RISKLIVFÖRSÄKRINGAR Denna guide behandlar huvudreglerna

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

Skatteredovisningsguiden

Skatteredovisningsguiden Skatteredovisningsguiden Skatteförvaltningen Innehållet 01. Grunderna för skatteredovisning... 4 1.1. Redovisningsbestämmelser... 4 1.2. Lagen om skatteredovisning... 4 1.2.1. Allmänt... 4 1.3 Allmänna

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Hur vanligt är lantbruksaktiebolag?

Hur vanligt är lantbruksaktiebolag? TEMA Lantbruk som aktiebolag Utvecklingschef för ekonomi Peter Österman Svenska lantbrukssällskapens förbund Intresset för att bedriva lantbruk i aktiebolagsform har under de senaste åren ökat markant.

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Nationella perspektiv - Finland

Nationella perspektiv - Finland Nationella perspektiv - Finland Moms och omstruktureringar Nynäs Havsbad 30.3.-1.4.2011 JM, EM Kenneth Hellsten Doktorand, Helsingfors universitet kenneth.hellsten@helsinki.fi 1.4.2011 1 Innehåll 1. Kort

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2012 741/2012 Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG Josefi Äbb GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG Case: Företag X Ab Företagsekonomi 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Josefi Äbb Lärdomsprovets titel Generationsväxling inom aktiebolag.

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer