Ämnesstudier RN, JM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM"

Transkript

1 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet att studerande inte vill svara på frågan. Ersättande poäng vilka erhållits från godkända prestationer i föreläsningsserier meddelas skilt för varje ersättande uppgift genom att inlämna ett svarspapper varpå det antecknas poängen, föreläsaren och prestationstidpunkten för föreläsningsserien. Gottgörelsepoäng vilka erhållits för godkända prestationer i föreläsningsserier meddelas lägre ned på detta papper på det utrymme som reserverats för detta. För varje föreläsningsseries del bör nämnas poängen, föreläsaren och prestationstidpunkten för föreläsningsserien. Även detta papper bör alltid inlämnas oberoende av om studerande har i tenten användbara gottgörelsepoäng eller inte. Kom ihåg att skriva ditt namn på detta papper. Frågorna 1-3 bedöms på skalan 0-10 poäng och vardera punkten i fråga 4 på skalan 0-5 poäng. Fråga 5 består av tre delfrågor som sammanlagt kan betinga maximalt 10 poäng. Det totala poängantalet är 50 poäng. Obs! Kontroll av gottgörelse- och ersättande poäng har flyttats till tentamensadministrationen. Förfrågningar om poäng: oik-tenttihallinto at-merkki helsinki piste fi. GOTTGÖRELSEPOÄNG Namn: Har Du gottgörelsepoäng vilka kan användas i tenten? Meddela dem här (föreläsaren, föreläsningsseriens tidpunkt och poängantal)! UPPGIFT OM MÖJLIGA TIDIGARE DELTAGANDEN Har Du tidigare deltagit i finansrättens obligatoriska ämnesstudietentamen? Hur många gånger och när?

2 2 Fråga 1 Ekonom A har redan läge bedrivit utlåning av pengar till privatpersoner och företag. A har investerat ca 5 miljoner euro kapital i sin utlåningsverksamhet. A har årligen erhållit ca euro i ränteinkomster från utlåningsverksamheten. År 2010 gav A åt B Ab ett lån på euro. Det avtalades att på lånet skall en 10 % ränta betalas. B Ab försattes i konkurs i januari Som säkerhet för lånet fanns en fastighet, som hade sålts i mars 2013 på tvångsauktion för euro. Dessutom betalade fastighetens köpare räntor på 5000 euro. A erhöll i B Ab:s konkurs inga andra prestationer på basis av sin fordran, än de ovan nämnda. Vad är A:s inkomstslag och förvärvskälla för den ifrågavarande verksamheten? Får A dra av den förlust som uppstått i sin inkomstbeskattning, och hur behandlas förlusten i B Ab:s beskattning? Skulle det vara lönt för A att ändra sin verksamhet av skatteskäl till aktiebolagsform? Fundera på olika lösningsalternativ och motivera sitt ställningstagande samt nämn tillämpliga stadganden. Det viktiga är inte att anlända till rätt slutsats, utan att kartlägga problemen och behandla dem sakkunnigt. Fråga 2 Verksamhetsområdet för A Ab är maskin- och apparatinstallation för industrin. Bolaget har fast driftställe och har ansökt om frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt endast i Finland. I bolaget har det under februari 2014 hänt bland andra följande: 1) A Ab gjorde appartinstallation i Sverige åt det finska B Ab för ett värde på euro. B Ab har fast driftställe endast i Finland och har inte ansökt om frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt i Sverige. 2) A Ab erhöll euro i dividend av dotterbolaget C Ab, som bedriver handel med reservdelar för industrimaskiner och vars aktiestock A Ab äger i dess helhet. Därefter sålde A Ab hela aktiestocken i C Ab åt det finska D Ab för en köpeskilling på euro och köpte konsulteringstjänster för ett värde på euro i samband med avyttring av aktierna. 3) A Ab köpte en personbil för ett värde på euro av finska F Ab. Bilen kommer att användas huvudsakligen i den skattepliktiga rörelsen som A Ab bedriver och i ringa mån för bolagsledningen privatkörningar. 4) A Ab köpte marknadsföringstjänster för ett värde på euro av det tyska G GmbH, som inte har fast driftställe i Finland. G GmbH har inte heller ansökt om frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt i Finland.

3 3 5) A Ab erhöll på basis av en kreditförsäkring en försärkringsersättning för en kreditförlust som hänför sig till försäljning. Bolaget hade i januari 2014 dragit av kreditförlusten från skattegrunden för mervärdesskatt. Alla eurobelopp har angivits exklusive mervärdesskatt. Hur behandlas de i punkterna 1-5 redogjorda affärstransaktionerna i mervärdesbeskattningen (skattskyldighet, avdragsrätt etc.) av A Ab. Ge ett juridiskt motiverat svar. Nämn de tillämpliga stadgandena och övriga rättsnormer. Fråga 3 Mari är en aktiv konsult, som bedriver konsultverksamhet både i utlandet och i Finland samt både i eget namn och i sitt firmanamn. Under ett visst år erhåller hon från Finland till den personliga förvärvskällan hörande förvärvsinkomst euro och kapitalinkomst euro. Till förvärvskällan för näringsinkomst hörande inkomster från Finland har Mari euro i förvärvsinkomst och euro i kapitalinkomst. Till förvärvskällan för näringsinkomst hörande inkomster från utlandet har Mari euro i förvärvsinkomst och euro i kapitalinkomst. I utlandet betalade Mari euro skatt för sin förvärvsinkomst och euro skatt för sin kapitalinkomst. Vi antar att Maris progressiva skattesats för förvärvsinkomster är 50 % i Finland. Mellan Finland och det land, från vilket Mari erhåller utlandsinkomster, har inget skatteavtal ingåtts. Framlägg en beräkning över hur Maris inkomster beskattas i Finland. Fråga 4 De studerande som har avlagt någondera delen eller båda delarna av finansförvaltningsrätten vid ett särskilt föreläsningsförhör, lämnar in ett svarspapper per delfråga varpå det antecknas uppgifterna om ersättandet. Fråga 4 a (kan ersättas med föreläsningsserien i statshushållningsrätt) (Myrsky, Valtiontalousoikeus) (5 p.) Definiera kort följande begrepp: 1. Statsbudgetens enhetlighetsprincip 2. Budgetens finanspolitiska uppgift 3. Rambudgetering 4. Reservationsanslag 5. Överföringsutgifter Fråga 4 b (kan ersättas med föreläsningsserien i kommunalhushållningsrätt) (Myllymäki, Finanssihallinto-oikeus) (5 p.) Beskriv kort de huvudsakliga uppgifterna som kommunstyrelsen har beträffande övervakningen av ekonomin

4 4 JURIDISKA FAKULTETEN Finansrätt, Ämnesstudier, RN, JM Namn: Fråga 5 Fråga 5 a (Kan ersättas med prof. Kalimas, prof. Myrskys eller docent Viherkenttäs föreläsningsserie i skattepolitik) (Matti Myrsky, Suomen veropolitiikka) (3 p.) Definiera kort vad som avses med följande begrepp: - effektiv marginalskattesats - sambeskattningssystem - skattesanktion - pigou-skatt

5 5 Fråga 5 b Namn: (Myrsky Räbinä, Verotusmenettely ja muutoksenhaku) (3 p.) Vad avses med beskattning enligt jämförelseuppgifter (vertailuarvioverotus), och vilka jämförelsemetoder används enligt Myrsky Räbinä

6 6 Namn: Fråga 5 c Vad avses med följande begrepp: (4 p.) - allokeringsproblemet (kohdistamisongelma) - omfångsproblemet (Laajuusongelma) - värderingsproblemet (arvostamisongelma) - periodiseringsproblemet (jaksottamisongelma) Tentresultaten på läroämnets anslagstavla före !

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Ringa in rätt alternativ. Rätt svar ger 1 poäng, fel svar ger -0,5 poäng, obesvarad fråga ger 0 poäng.

Ringa in rätt alternativ. Rätt svar ger 1 poäng, fel svar ger -0,5 poäng, obesvarad fråga ger 0 poäng. Namn Personbeteckning _ - Ifylles av examinator: Uppgift 1: poäng SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 14.6.2004 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Ringa in rätt alternativ. Rätt svar ger 1 poäng, fel svar ger -0,5

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Placerarens skatteguide 2013

Placerarens skatteguide 2013 Placerarens skatteguide 2013 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Sisällys Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Placerarens skatteguide 2014

Placerarens skatteguide 2014 Placerarens skatteguide 2014 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer