RP 158/1999 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RP 158/1999 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL"

Transkript

1 RP 158/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till höjning av inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst och inkomstskatteprocenten för samfund och därav röranledda ändringar i inkomstskattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen ändras så att inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst och inkomstskattel?rocenten för samfund och samfällda förmaner höjs från 28 till 29. en om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet föreslas bli ändrad på motsvarande sätt. Vidare föreslås att lagen om källskatt på ränteinkomst och lagen om gottgörelse för bolagsskatt ändras så att källskatten på ränteinkomst liksom den gottgörelse för bolagsskatt som beviljas dividendtagare och minimibeloppet av inkomstskatten för bolag motsvarar de höjda skattesatserna. Dessutom föreslås att tillämpningsområdet för lagen om källskatt på ränteinkomst ändras. De föreslagna lagarna avses träda i kraft vid ingången av De skall tillämpas första gången vid beskattningen för De bestämmelser som gäller källbeskattnin~ av begränsat skattskyldiga skall tillämpas pa inkomster som influtit efter lagens ikraftträdande och de bestämmelser som gäller källbeskattningen av ränteinkomst skall tillämpas på ränta som inflyter för 2000 eller tiden därefter. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2000 och avses bli behandlad i samband med den. MOTIVERING l. Nuläge och föreslagna ändringar 1.1. Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst och inkomstskatteprocenten för samfund Enligt mom. inkomstskattelagen (1535/1992) är inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst samt inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner 28. Samma skattesats tillämpas på i 7 lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) avsedd kapitalinkomst, på vilken skatten tas ut i form av källskatt, liksom på i 13 l och 2 mom. avsedd kapitalinkomst och inkomst för samfund, för vars del beskattningen verkställs i den ordning som avses i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Källskatteprocenten på inkomst av virkesförsäljning för begränsat skattskyldiga är dock 18. Enligt 6 l mom. lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) tillämpas den skattesats som gäller kapitalinkomst dessutom på räntan på depositioner och masskuldebrevslån. Enligt 4 lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) har en dividendtagare rätt till en gottgörelse för bolagsskatt. Beloppet av gottgörelsen, 7/18 av dividenden, motsvarar den skatt som betalas på det sammanlagda beloppet av den dividend och gottgörelse som räknas som delägarens kapitalinkomst. I motsvarighet därtill skall bolaget, enligt 6, i inkomstskatt betala minst 7 l 18 av den dividend som enligt beslut av C

2 2 RP 158/1999 rd bolaget skall delas ut, vilket motsvarar en skattesats på 28 %. Vid ingaogen av 1993, då kapital- och företagsskattereformen trädde i kraft tillämpades en skattesats på 25 %. Vid ingången av 1996 höjdes skattesatsen till 28 %, som motsvarade nivån i Sverige och Norge. Enligt programmet för Paavo Lipponens II regering höjs skattesatsen för kapital-, samfunds- och ränteinkomster till 29 % från och med år 2000 för hela valperioden. I enlighet med regeringsprogrammet föreslås att mom. inkomstskattelagen ändras så att inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst samt inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmån höjs till 29 %. Inkomstskatteprocenten för partiellt skattefria samfund enligt 3 mom. i samma paragraf ändras på motsvarande sätt. A v sikten är att den underskottsgottgörelse som beviljas för räntor i samband med den första bostaden skall bibehållas på nuvarande nivå, dvs. 30 %. Därmed skall också mom. inkomstskattelagen ändras så att den höjning av underskottsgottgörelsen som beviljas i samband med den första bostaden är en procentenhet i stället för två procentenheter. På grund av höjningen av inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst och inkomstskatteprocenten för samfund föreslås att också de andra ovan nämnda lagarna ändras. Det föreslås att 6 l mom. lagen om källskatt på ränteinkomst och 7 och 13 lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet ändras så att skattesatsen höjs från 28 % till 29 %. Den skattesats som tillämpas på begränsat skattskyldi~as inkomster av virkesförsäljning höjs fran 18 % till 19 %. Det föreslås att 4 l mom. och 6 l mom. lagen om ~ottgörelse för bolagsskatt ändras i motsvarighet till höjningen av samfundskattesatsen så, att minimibeloppet av gottgörelsen för bolagsskatt och bolagets inkomstskatt är av dividenden i stället för Samfundsskatten på den vinst som utdelas för räkenskapsperioder som avslutats har fastställts utifrån en skattesats på 28 %, och inkomstskattens minimibelopp har varit 7 l 18 av den dividend som enligt beslut av bolaget har utdelats. För att den gottgörelse för bolagsskatt som hänför sig till dividender som utdelas för skatteår som utgår före 2000 skall motsvara den skatt som bolaget betalat under skatteåret i fråga, föreslås att övergångsbestämmelsen i 14 2 mom. ändras så att beloppet av gottgörelsen för bolagsskatt är 7/18 av dividendbeloppet, om dividenden delas ut för skatteåren Tillämpningsområdet f'ör lagen om källskatt på ränteinkomst Enligt lagen om källskatt på ränteinkomst skall källskatt betalas för utöver ränta på depositioner enligt 3 l mom. l punkten också för i 2 punkten avsedd ränta på massskuldebrevslån som har emitterats av staten eller som anges i lagen om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån (553/1969) och som bjuds ut till allmänheten för teckning. Den sistnämnda lagen har tillämpats på masskuldebrevslån, som uppenbart varit avsedda att sättas i omlopp bland allmänheten. Vid ingången av 1994 upphävdes lagen genom lag om upphävande av nämnda lag (742/1993), men bestämmelserna i den upphävda lagen tillämpas dock på sådana masskuldebrevslån för vilkas del tillstånd beviljats för emission eller som registerförts medan lagen var i kraft. I enlighet med 2 kap. värdepappersmarknadsla~en (740/1993) skall för masskuldebrevslan som bjuds ut till allmänheten för teckning offentliggöras ett prospekt som godkänts av finansinspektionen. Efter godkännandet antecknas masskuldebrevslånen i den förteckning som förs av finansinspektionen. Enligt skattestyreisens anvisning tillämpas den nämnda 3 l mom. 2 punkten efter uppbävandet av lag om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån på ränta som betalats på massskuldebrevslån som är upptagna i finansinspektionens förteckning. Det föreslås att den nämnda 2 punkten ändras i motsvarighet till praxis så, att bestämmelsen tillämpas på ränta på sådana masskuldebrevslån som bjuds ut till allmänheten för teckning och som skall införas i finansinspektionens förteckning. Bestämmelsen skall gälla räntor på masskuldebrevslån som emitterats av offentliga samfund och bokföringsskyldiga enligt 34 lagen om skuldbrev (622/1947). Emellertid skall lagen om källskatt på ränteinkomst inte heller i fortsättningen tillämpas, om det är uppenbart att andra betalningar, t.ex. löner eller dividender, av skatteskäl betalas som ränta.

3 RP 158/1999 rd 3 2. Propositionens verkningar Höjningen av skattesatsen för samfund med en procentenhet beräknas 2000 öka statens skatteinkomster med knappt 670 milj. mk, kommunernas inkomster med ca 410 milj. mk och församlingarnas inkomster med ca 20 milj. mk. Höjningen av skatteprocenten för kapitalinkomst ökar på motsvarande sätt statens skatteinkomster med 175 milj. mk, men medför ett bortfall av skatteinkomster på ca 20 milj. mk för kommunerna, ca 2 milj. mk för folkpensionsanstalten och ca l milj. mk för församlingarna. Detta beror på höjningen av underskotts~ottgörelsen. Intäkterna av den källskatt pa ränteinkomst som betalas till staten beräknas öka med anledning av detta förslag med ca 30 milj. mk år Den sammanlagda effekten av förslagen är att skatteinkomsterna för olika skattetagare ökar med allt som allt knappt l 300 milj. mk. 3. Beredningen av propositionen Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet 4. Samband med andra propositioner I riksdagen behandlas regeringens proposition med förslag tilllagar om ändring av 12 och 29 lagen om skatteredovisning och 21 och 124 inkomstskattelagen (RP rd). Propositionen avläts den 24 september. De ändringar som föreslås i denna proposition föranleder inga ändringar i lagen om skatteredovisning, eftersom höjningen av skattesatserna redan har beaktats när det gäller de utdelningar till skattetagargrupperna som föreslås i propositionen RP De ändringsförslag i den sistnämnda propositionen som gäller och 3 mom. inkomstskattelagen grundar sig däremot på att samfundsskattesatsen för 2000 är 28 %. Eftersom det i denna proposition föreslås att samfundsskattesatsen höjs till 29 %, borde och 3 mom. inkomstskattela~en antas och sättas i kraft med det innehall som föreslås i denna proposition. 5. Ikraftträdande och tillämpning arna föreslås träda i kraft vid ingången av Det föreslås att bestämmelserna i inkomstskattelagen skall tillämpas första gången vid beskattningen för Detsamma gäller bestämmelserna i lagen om gottgörelse för bolagsskatt med de undantag som nämns i 14 2 mom. Också bestämmelserna i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet skall tillämpas första gången vid beskattningen för Bestämmelserna om källskatt tillämpas dock på inkomst som erhållits den l januari 2000 eller därefter. Den höjda källskatten på ränteinkomst tas ut på ränta som inflyter för 2000 eller tiden därefter. Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

4 4 RP 158/1999 rd l. om ändring av 124 och 131 inkomstskattelagen ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) och 3 mom. samt mom., dessa lagrum sådana de lyder, och 3 mom. i lag 1170/1998 och mom. i lag 1389/1995, som följer: 124 Fastställande av skatten Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmaner är likaså 29. Om fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998). På inkomst av samfundo och samfällda förmåner från landskapet Aland betalas dock 17,6378 procent i skatt till staten för skatteåren Inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund vilka avses i 21 l mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 11,3622. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 2 mom. är 10, Beloppet av underskottsgottgörelse Den mot inkomstskatteprocenten svarande andelen enligt l mom. av underskottet i fråga om kapitalinkomstslag skall ökas med en procentenhet till den del underskottet härrör från räntor för en bostadsskuld för förvärv av den första bostaden. en tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

5 RP 158/1999 rd 5 2. om ändring av 3 och 6 lagen om källskatt på ränteinkomst ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/ 1990) 3 l mom. och 6 l mom., dessa lagrum sådana de lyder, 3 l mom. delvis ändrat i lag 1393/1991 och 6 l mom. i lag 1390/1995, som följer: 3 skatteobjekt Källskatt på ränteinkomst skall betalas för följande inhemska ränteinkomster: l) ränta på depositioner på ett konto för mottagande av depositioner från allmänheten i en inhemsk depositionsbank eller i en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på motsvarande konto i ett andelslags sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a lagen om andelslag (247/1954) eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren samt 2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 34 lagen om skuldebrev (622/1947) och som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som skall införas i den förteckning som finansinspektionen för. 6 skattebelopp och uträkningen av skatten Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 29 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån. ens 6 tillämpas på sådan ränta som avses i denna lag och som inflyter för 2000 och tiden därefter.

6 6 RP 158/1999 rd 3. om ändring av lagen om gottgörelse rör bolagsskatt ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/ 1988) 4 l mom., 6 l mom. och 14 2 mom., sådana de lyder i lag , som följer: 4 En dividendtagare har på basis av den dividend som han under skatteåret har fått från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som uppgår till av dividendbeloppet 6 Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp). 14 en tillämpas första gången vid beskattningen för I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt dock av dividendens belopp. Vid beskattningen av dividendtagare skall lagen inte tillämpas på dividender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut före lagens ikraftträdande. V ad gäller dividend som delas ut för skatteåret 1991 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 2/3 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1992 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 9/16 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren är inkomstskattens minimibelopp 113 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren är inkomstskattens minimibelopp 7118 av dividendens belopp. en tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

7 4. RP 158/1999 rd 7 om ändring av 7 och 13 lagen om beskattning av begränsat skattskyldig rör inkomst och förmögenhet ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet ( ) 7 och 13 l och 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 7 i lag 1120/1996 och 13 l och 2 mom. i lag , som följer: 7 Källskatten utgör 29 procent på dividend, ränta, royalty och gottgörelse för bolagsskatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, pension, personalfonders fondandelar och överskott samt på annan betalning som är underkastad förskottsinnehållning. Källskatten är 19 procent på inkomst av virkesförsäljning och 15 procent på sådan ersättning genom verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 l mom. Källskatten redovisas i sin helhet till staten. 13 Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sådan som avses i 3 och som har förvärvats i Finland betala inkomstskatt för samfund på 29 procent. En begränsat skattskyldig fysisk person skall på inkomst som avses i l mom. i statsskatt på kapitalinkomst betala 29 procent och pa förvärvsinkomst 35 procent. ens 7 tillämpas på inkomst som förvärvats den l januari 2000 eller därefter. ens 13 l och 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för Helsingfors den 26 november 1999 Republikens President MARTTI AHTISAARI Finansminister S auli N iinistö

8 8 RP 158/1999 ni Bilaga l. om ändring av 124 och 131 inkomstskattelagen ändras i inkomstskattelagen av dev 30 december 1992 ( ) och 3 mom. samt mom., dessa lagrum sådana de lyder, och 3 mom. i lag 1170/1998 och mom. i lag 1389/1995, som följer: 124 Fastställande av skatten Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmaner är likaså 28. Om fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998). På inkomst av samfundo och samfällda förmåner från landskapet Aland betalas dock 16,24 % i skatt till staten för skatteåren Inkomstskatteprocenten för den inkomst som partiellt skattefria samfund, väglag och allmännyttiga samfund vilka avses i 21 l mom. har erhållit från en fastighet är 11,76. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmaner är likaså 29. Om fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998). På inkomst av samfundo och samfällda förmåner från landskapet Aland betalas dock 17,6378 procent i skatt till staten för skatteåren Inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund vilka avses i 21 l mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 11,3622. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 2 mom. är 10, Beloppet av underskottsgottgörelse Den mot inkastskattenprocenten svarande andelen enligt l mom. av underskottet i fråga om kapitalinkomstslag skall ökas med två procentenheter till den del underskottet härrör från räntor för en bostadsskuld för förvärv av den första bostaden. Den mot inkomstskatteprocenten svarande andelen enligt l mom. av underskottet i fråga om kapitalinkomstslag skall ökas med en procentenhet till den del underskottet härrör från räntor för en bostadsskuld för förvärv av den första bostaden.

9 RP 158/1999 rd 9 en tillämpas första gången vid beskattningen för om ändring av 3 och 6 lagen om källskatt på ränteinkomst ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst ( ) 3 l mom. och 6 l mom., dessa lagrum sådana de lyder, 3 l mom. delvis ändrat i lag 1393/1991 och 6 l mom. i lag 1390/1995, som följer: 3 skatteobjekt Källskatt på ränteinkomst skall betalas för följande inhemska ränteinkomster: l) ränta på depositioner på ett konto för mottagande av depositioner från allmänheten i en inhemsk depositionsbank eller i en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på motsvarande konto i ett andelslags sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a lagen om andelslag eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren, 2) ränta på masskuldebrev som har emitterats av staten eller som anges i lagen om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån (553/1969) och som bjuds ut till allmänheten för teckning. 3 skatteobjekt Källskatt på ränteinkomst skall betalas för följande inhemska ränteinkomster: l) ränta på depositioner på ett konto för mottagande av depositioner från allmänheten i en inhemsk depositionsbank eller i en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på motsvarande konto i ett andelslags sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a lagen om andelslag ( ) eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren sam t 2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 34 lagen om skuldebrev ( ) och som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som skall införas i den förteckning som finansinspektionen för. 6 skattebelopp och uträkningen av skatten Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 28 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån. 6 skattebelopp och uträkningen av skatten Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 29 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån. ens 6 tillämpas på sådan ränta som avses i denna lag och som inflyter för C

10 10 RP 158/1999 rd och tiden därefter. 3. om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) 4 l mom., 6 l mom. och 14 2 mom., sådana de lyder i lag , som följer: 4 En dividendtagare har på basis av den dividend som han under skatteåret har fått från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som uppgår till 7/18 av dividendbeloppet 6 Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 7/18 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp). 4 En dividendtagare har på basis av den dividend som han under skatteåret har fått från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som uppgår till av dividendbeloppet 6 Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 29!71 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp). 14 en tillämpas första gången vid beskattningen för I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt dock 21/29 av dividendens belopp. Vid beskattningen av dividendtagare skall lagen inte tillämpas på dividender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut före lagens ikraftträdande. Vad gäller dividend som delas ut för skatteåret 1991 är inkomstskattens minimibelopp 2/3 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1992 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 9/16 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren är inkomstskattens minimibelopp 1/3 av dividendens belopp. en tillämpas första gången vid beskattningen för I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt dock 21/29 av dividendens belopp. Vid beskattningen av dividendtagare skall lagen inte tillämpas på dividender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut före lagens ikraftträdande. Vad gäller dividend som delas ut för skatteåret 1991 är inkomstskattens minimibelopp 2/3 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1992 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 9/16 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren är inkomstskattens minimibelopp 1/3 av dividendens belopp. l fråga

11 RP 158/1999 rd 11 om dividend som delas ut för skatteåren är inkomstskattens minimibelopp 7118 av dividendens belopp. en tillämpas första gången vid beskattningen för om ändring av 7 och 13 lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och iörmögenhet ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 7 och 13 l och 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 7 i lag 1120/1996 och 13 l och 2 mom. i lag 1563/1995, som följer: 7 Källskatten utgör 28 procent på dividend, ränta, royalty och gottgörelse för bolagsskatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, pension, personalfonders fondandelar och överskott samt på annan betalning som är underkastad förskottsinnehållning. Källskatten är 18 procent på inkomst av virkesförsäljning och 15 procent på sådan ersättning genom verksamhet av artist eller sportutövare som avses 13 l mom. Källskatten redovisas i sin helhet till staten. 13 Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sadan som avses i 3 och som har förvärvats i Finland betala inkomstskatt för samfund på 28 procent. En begränsat skattskyldig fysisk person skall på inkomst som avses i l mom. i statsskatt på kapitalinkomst betala 28 procent och pa förvärvsinkomst 35 procent. 7 Källskatten utgör 29 procent på dividend, ränta, royalty och gottgörelse för bolagsskatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, pension, personalfonders fondandelar och överskott samt på annan betalning som är underkastad förskottsinnehållning. Källskatten är 19 procent på inkomst av virkesförsäljning och 15 procent på sådan ersättning genom verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 l mom. Källskatten redovisas i sin helhet till staten. 13 Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sådan som avses i 3 och som har förvärvats i Finland betala inkomstskatt för samfund på 29 procent. En begränsat skattskyldig fysisk person skall på inkomst som avses i l mom. i statsskatt på kapitalinkomst betala 29 procent och pa förvärvsinkomst 35 procent. ens 7 tillämpas på inkomst som för-

12 12 RP 158/1999 rd värvats den l januari 2000 eller därefter. ens 13 l och 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

1992 rd - RP 281. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

1992 rd - RP 281. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst 1992 rd - RP 281 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att den tidsbestämda lagen om källskatt

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 66/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 66/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 66/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar (RP 50/2011

Läs mer

RP 194/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Genom ändringen av utdelningen kompenseras

RP 194/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Genom ändringen av utdelningen kompenseras RP 194/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

2. Propositionens konsekvenser

2. Propositionens konsekvenser RP 191/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 i kyrkolagen samt 3 och 9 i lagen om kyrkans centralfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

RP 10/2003 rd. ändrad så att procenttalen och maximibeloppet beskattningen för Det föreslås att de

RP 10/2003 rd. ändrad så att procenttalen och maximibeloppet beskattningen för Det föreslås att de Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 105 a inkomstskattelagen och 2 lagen om skatteskalorna för 2003 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

1993 rd - RP 109 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 109 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 109 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt och till lag om behandling av gottgörelse för bolagsskatt i de redovisningar

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet, lagen om beskattningsförvarande och

Läs mer

det år under vilket egendomen har tagits i bruk.

det år under vilket egendomen har tagits i bruk. RP 27/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 114 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

RP 161/1997 nl PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 161/1997 nl PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 161/1997 nl Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 77 inkomstskattelagen och 33 sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

RP 269/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 269/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit RP 96/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen

Läs mer

l. Nuläge sionsskyddscentralens egentliga verksamhet kan användas till finansiering av

l. Nuläge sionsskyddscentralens egentliga verksamhet kan användas till finansiering av 1994 rd - RP 118 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension rör arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de förluster

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skatt Lagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 47/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav38och39 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås en sådan ändring

Läs mer

RP 143/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 143/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 143/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 149/1998 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 2 lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

RP 149/1998 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 2 lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund RP 149/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 2 lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav30och31 lagenomortodoxakyrkosamfundet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att begreppet skatteöre slopas

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 200X-XX-XX REMISSVERSION 21.11.2011 Till Ålands lagting Ändringar i skattelagstiftningen 2012 Huvudsakligt innehåll Inför skatteåret 2012 föreslår landskapsregeringen vissa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 121/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 121/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 121/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 8 lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 136 i inkomstskattelagen och 24 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 9 december 2003 Nr 1003 1014 INNEHÅLL Nr Sidan 1003 Lag om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning... 3515 1004 Lag om ändring av 124

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 102/1997 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 102/1997 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 102/1997 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 12 c lagen om skatteuppbörd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

RP 106/2003 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd)

RP 106/2003 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd) RP 106/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

1992 rd- RP 48. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

1992 rd- RP 48. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående stämpelskatt 1992 rd- RP 48 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående stämpelskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen angående

Läs mer

RP 125/2010 rd. penningspelverksamhet med

RP 125/2010 rd. penningspelverksamhet med RP 125/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lotteriskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lotteriskattelagen ändras.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 97/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och 23 lagen om förskottsuppbörd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

RP 150/2004 rd. I denna proposition föreslås att de bestämmelser

RP 150/2004 rd. I denna proposition föreslås att de bestämmelser RP 150/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och i lotteriskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de bestämmelser

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

RP 129/2009 rd. när skattekontolagen sftiftades. De temporära lagarna ska vara i kraft till utgången

RP 129/2009 rd. när skattekontolagen sftiftades. De temporära lagarna ska vara i kraft till utgången Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i skattekontolagen och vissa andra lagar angående beskattningen samt temporär ändring av mervärdesskattelagen,

Läs mer

RP 108/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 108/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllag om ändring av 6 a och 6 b lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen

I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen RP 29/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

För en sådan på annat derivatavtal ~rundad överlåtelse av värdepapper som ingar i tilllämpningsområdet. RP 46/1999 rd

För en sådan på annat derivatavtal ~rundad överlåtelse av värdepapper som ingar i tilllämpningsområdet. RP 46/1999 rd RP 46/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring av lagen om överlåtelseskatt, inkomstskattelagen samt lagen om beskattningsrörfarande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

RP 63/1995 rd MOTIVERING

RP 63/1995 rd MOTIVERING RP 63/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om källskatt på ränteinkomst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING RP 108/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l lagen om sjömanspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att tillämpningsområdet

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1994 rd - RP 209 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 158/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 29 b och 30 c sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 kap. 3 lagen om offentlig arbetskraftsservice och 7 kap. 8 lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om skatteredovisning samt av 30 och 31 i lagen om Skatteförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 61/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 a lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och 11 militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 150/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 150/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om försäkrades och arbetsgivares socialskyddsavgifter och folkpensionsanstaltens finansiering PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

LANDSKAPSSTYREIJSENS FRAMSTÄLLNING

LANDSKAPSSTYREIJSENS FRAMSTÄLLNING . I- LANDSKAPSSTYREIJSENS FRAMSTÄLLNING Lagstiftning om höjning av kommunalskattesatsen för swnfund nr 3 Landskapsstyrelsen föreslår att kommunalskattelagen för landskapet Åland ändras så att kommunalskattesatsen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande RIKSDAGENS SVAR 67/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändringar som förvaltningslagen förutsätter i skattelagstiftningen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 359/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 271/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen

RP 271/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras så att bestämmelser

Läs mer

RP 242/2010 rd. I denna proposition föreslås det att folkpensionslagen

RP 242/2010 rd. I denna proposition föreslås det att folkpensionslagen RP 242/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 98 och 103 i folkpensionslagen och 20 i lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster prognos mn %

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster prognos mn % 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster Under momentet beräknas inflyta 9 217 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Skatten grundar sig på inkomstskattelagen

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 122/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det lagen om fiske ändras. Enligt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

Skatteredovisningsguiden

Skatteredovisningsguiden Skatteredovisningsguiden Skatteförvaltningen Januari 2019 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR 11/2018... 3 2 GRUNDERNA FÖR REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER... 3 2.1 Lagen om skatteredovisning... 4 2.2 Skatter och skattetagare...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 120/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fiske och 1 och 4 lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer