VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006"

Transkript

1 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING ENSAM ELLER TILLSAMMANS Enskild näringsidkare Kommanditbolag Öppet bolag Aktiebolag Andelslag REVISION REGISTRERINGAR GENERATIONSVÄXLING I FÖRETAG startaeget.fi och Paula Väisänen (2/11)

3 1. INLEDNING I samband med att en företagsidé föds blir det också aktuellt att välja för verksamheten lämplig företagsform. En företagare kan välja att fungera som självständig yrkesutövare eller enskild näringsidkare. Om verksamheten kräver eller lämpligtvis kan delas med andra personer kan man bilda ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag. Målet med denna modul är att ge sådan bakgrundsinformation att Du har hjälp av den då Du skall göra Ditt val. Diskutera gärna med andra företagare, eventuellt med företagsrådgivare eller Din bank om ärendet också. Försök att ta reda på fördelar och nackdelar i olika företagsformer och att tänka på hur egenskaperna påverkar i just Ditt fall. Det är bra att känna sig själv också då man avgör denna typ av frågor. Vill jag jobba ensam, kan jag samarbeta, orkar jag bära risker ensam, klarar jag av att skaffa nödvändigt kapital osv. är frågor som man kan gå igenom. De hänger ihop med vad som är karakteristiskt för de olika foretagsformerna. Då man skall starta ett företag är det värdefullt att veta att vi har näringsfrihet och avtalsfrihet i vårt land. Det är alltså vars och ens egen sak i vilken bolagsform man verkar. Näringsfriheten begränsas i någon form av att näringstillstånd krävs för verksamheter där människors hälsa eller övriga trygghet kan riskeras. Sådana är t.ex. bilskoleverksamhet, handel med skjutvapen och förnödenheter, kollektivtrafik, sjuktransport, godstrafik, bevakningsföretag och tjänster inom den privata hälsovården. Länsstyrelsen är beviljande myndighet. Servering av eller detaljhandel med alkoholdrycker kräver tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker beviljas av Social och hälsovåderns produkttillsynscentral. Livsmedelslokaler som t.ex. butiker, kiosker, restauranger, inkvarteringslokaler och matserveringar kräver anmälning till kommunens hälsoskyddsmyndighet, hälsovårdsnämnden eller miljöcentralen startaeget.fi och Paula Väisänen (3/11)

4 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS Då man funderat på frågorna i kapitel ett kunde man gruppera företagsformerna så att de bolagsformer där man huvudsakligen jobbar ensam i är: Enskild näringsidkare Kommanditbolag med en ansvarig bolagsman Aktiebolag med en aktieägare De bolagsformer där flere aktörer är inblandade är då: Öppet bolag Kommanditbolag med flere ansvariga bolagsmän Aktiebolag med flere aktieägare Andelslag 2.1. Enskild näringsidkare Den enskilda näringsidkaren eller innehavaren av privat firma fungerar alltså i huvudsak ensam eller tillsammans med maka eller make. Makarna kan då dela på resultatet i beskattningen i förhållande till arbetsinsatsen. Mera om beskattningen av olika bolagsformer hittas i Starta Egets modul 9, Beskattning. Privat firma är enkel att administrera. Inga avtal för grundandet eller protokoll över beslut behöver skrivas. Företaget skall anmälas till skatteförvaltningen och handelsregistret. Mera om registreringar sist i denna modul. Det finns inga bestämmelser om något minimikapital vid grundandet av företaget. Företagaren placerar medel och gör privatuttag utan att detta styrs av lagstiftning. I princip kan man alltså lyfta ut medel fritt så långt företagets egna kapital räcker till. Ifall man lyfter ut mera så att eget kapital blir negativt begränsas räntekostnadernas avdragbarhet i beskattningen. Företagaren betalar inte lön åt sig själv eller åt maka/make. Det finns alltså ingenting som populärt kallas för företagarlön utan resultatet skall ge möjlighet till tillräckliga privatuttag eller tillräcklig täckning för värdet på företagarens eller företagamarkarnas arbetsinsats. Den enskilda näringsidkaren svarar för verksamheten med hela sin egendom. Trots att verksamheten bokförs separat från familjens privata inkomster och utgifter är den privata förmögenheten inblandad i företagandets risker om t.ex. företagets tillgångar inte räcker till att täcka dess skulder. Detta är kanske den största nackdelen i att bedriva företagsverksamhet som enskild näringsidkare. En annan sak som man borde tänka på är verksamhetens kontinuitet. Finns det personresurser att leda verksamheten vid eventuell olycka eller vid dödsfall? Hur är det i Ditt fall? Kan Du utbilda och handleda en familjemedlem eller en nyckelperson bland personalen ett ersätta Dig om något dramatiskt skulle hända? startaeget.fi och Paula Väisänen (4/11)

5 2.2. Kommanditbolag I kommanditbolag finns bolagsmän av två olika typer. Minst en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman. Den tysta bolagsmannens roll är huvudsakligen att placera kapital i bolaget. I övrigt har hon eller han närmast rätt att ta del av bolagets resultat och att få den vinstandel, dvs. ersättning för insatt kapital som skrivs i bolagsavtalet. Naturligtvis kan hon eller han säga upp avtalet och lyfta ut sitt kapital. Den tysta bolagsmannen svarar för företagets förbindelser endast med insatt kapital. Risken är således mindre. I övrigt är det den ansvariga bolagsmannen eller de ansvariga bolagsmännen som besluter, leder och drar nytta av verksamheten. I kommanditbolag kan man betala lön åt ansvariga bolagsmän eller dessa kan lyfta vinstandelar eller privatuttag ur företagets medel. Jag vill gärna rekommendera det senare av skattetekniska orsaker. Ifall den tysta bolagsmannen också arbetar i företaget betalas alltid lön för denna arbetsinsats. Den ansvariga bolagsmannen eller de ansvariga bolagsmännen svarar för företagets förbindelser på samma sätt som enskilda näringsidkare, med hela sin egendom. Att etablera sig som företagare med kommanditbolag kräver lite mera administrativt arbete än att starta som enskild näringsidkare. Ett bolagsavtal skall skrivas. I övrigt är administrationen ganska lätt. Det är ett bra sätt att skaffa fram mera kapital än vad man själva skulle kunna satsa i samband med starten. Ett kommanditbolag skall ha ha revisor. TE-centralernas bok Starta eget företag. Praktisk handledning, som utkommer årligen innehåller modellavtal som med fördel kan skräddarsys för eget ändamål! 2.3. Öppet bolag I öppna bolag finns minsta två bolagsmän som båda svarar för företagets förbindelser på samma sätt som en enskilda näringsidkare eller ansvariga bolagsmän i kommanditbolag. Också här skrivs ett bolagsavtal. Det finns inga bestämmelser om minimikapital för ett öppet bolag utan bolagsmännen kan satsa olika mycket pengar och arbetsinsats i bolaget. Bolagsmännen i öppet bolag eller ansvariga bolagsmän i kommanditbolag kan ensam företräda företaget, t.ex. lyfta ett lån som båda sedan ansvarar för. Detta kan begränsas i bolagsavtalet, vilket rekommenderas. I övrigt är öppet bolag lika lätt att administrera som kommanditbolag. I öppna bolag kan man betala lön åt bolagsmännen eller dessa kan lyfta vinstandelar eller privatuttag ur företagets medel. Jag vill gärna rekommendera det senare av skattetekniska orsaker. Resultatet fördelas mellan bolagsmännen för beskattning antingen i den form som beskrivs i bolagsavtalet eller genom gemensamt beslut. Ett öppet bolag skall ha revisor. Öppna bolag är ett smidigt sätt att idka näringsverksamhet tillsammans med en eller flere personer. Dess svagheter finns på det juridiska planet. För att lyckas med samarbete i ett öppet bolag rekommenderas därför entydiga och ganska stränga avtal. startaeget.fi och Paula Väisänen (5/11)

6 2.4. Aktiebolag I ett aktiebolag kan finnas en eller flere aktieägare. Ett aktiebolag är en från aktieägarna fristående juridisk person, vilket innebär att aktieägarna svarar för bolagets förbindelser endast med aktiekapitalet. Aktiebolagen kallas för privata aktiebolag (Ab) om aktiekapitalet är mellan euro och euro. Om aktiekapitalet är minst euro kallas bolagen publika aktiebolag (Abp). Ny lag om aktiebolag träder i kraft den 1 september Aktiebolag kräver något mera administrativt arbete än personbolagen, men även detta har underlättas i lagförslaget. För bildandet av ett aktiebolag skall upprättas ett skriftligt avtal om bolagsbildning som undertecknas av alla aktieägare (tidigare stiftelseurkund). I detta avtal tecknar en aktieägare det antal aktier som framgår av avtalet. Om aktiekapitalet är uppdelat på flere aktier skall de vara utställda till samma belopp. I avtalet om bolagsbildning skall alltid anges: 1. Datum för avtalet 2. Alla aktieägare och de aktier som var och en tecknar 3. Det belopp som skall betalas till bolaget för varje aktie (teckningspris) 4. Tiden för aktiernas betalning 5. Bolagets styrelseledamöter 6. Bolagets revisorer Till avtalet skall fogas en bolagsordning. Räkenskapsperioden skall bestämmas antingen i avtalet eller i bolagsordningen. Bolagsordningen skall godkännas i samband med undertecknandet av avtalet om bolagsbildning. I bolagsordningen skall alltid anges: 1. Bolagets firma 2. Bolagets hemort (kommun i Finland) 3. Bolagets verksamhetsområde I det nya lagföslaget skrivs att genom förordning av justitieministeriet kan föreskrivas om en standardbolagsordning för aktiebolag. Detta är en del av strävanden att underlätta bildandet av aktiebolag. Betalning av aktierna kan ske antingen i pengar eller i annan egendom, sk. apportegendom. Apporten skall vid överlåtelsetiden vara av ett sådant värde som motsvarar betalning i pengar. Om apportegendom skall skrivas om avtalet om bolagsbildning. Det belopp som betalas för aktierna skall vara i bolagets besittning innan bolaget registreras. I detta sammanhang bör man också påminna om att alla överlåtelser av varor och tjänster mellan aktiebolaget och aktieägarna skall ske till gängse värde. Detta är värt att veta också i de fall att man överväger att upplösa aktiebolaget och egendom överförs till privat egendom igen. Om överlåtelser sker till ett lägre värde kan skillnaden beskattas som förtäckt dividend. Aktiekapitalet bildas så att det teckningspris som inbetalas för varje aktie helt eller delvis bildar det så kallade nominella värdet av en aktie. Aktiekapitalet får inte minskas så att det understiger aktiernas sammanlagda nominella belopp. Ifall det startaeget.fi och Paula Väisänen (6/11)

7 nominella värdet är lägre än teckningspriset bildar resten av teckningspriset fonden inbetalt fritt eget kapital. Aktiebolagets egna kapital indelas i bundet eget kapital, t.ex. aktiekapitalet, och fritt eget kapital. Utbetalning av vinst kan ske endast från det fria egna kapitalet. Styrelsen är skyldig att sammankalla bolagsstämman om styrelsen märker att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet. Bolagsstämman skall då med kvalificerad majoritet fatta beslut om att bolaget skall gå i likvidation. Bolagsstämman kan å andra sidan också besluta att avsluta likvidationen och fortsättande av verksamheten om t.ex. aktiekapitalet skall ökas eller aktier skall emitteras. Besluttsfattandet i aktiebolag sker enligt principen en aktie en röst. Aktieägarna utövar sin beslutanderätt på bolagsstämman. Alla aktier medför lika rätt i bolaget. I bolagsordningen kan dock föreskrivas att i bolaget kan finnas aktier som medför olika rättigheter gällande röstvärdet eller den rätt som de medför vid utbetalning av bolagets medel. Sådana förfaranden behandlas inte i denna modul. Om Du överväger sådana specialiteter för Ditt aktiebolag rekommenderar jag att Du söker kontakt med en skicklig konsult. Ett aktiebolag skall ha styrelse. Till styrelsen skall väljas minst en och högst fem ledamöter. Om antalet styrelseledamöter är färre än tre skall till den dessutom höra minst en suppleant. Om styrelsen har flere ledamöter skall för den väljas en ordförande. Styrelsen väljs oftast av bolagsstämman, den första vid undertecknandet av avtalet om bolagsbildning. Ett aktiebolag kan ha verkställande direktör och förvaltningsråd. Ett aktiebolag skall ha revisor. Revisorns mandattid kan i privata aktiebolag vara tillsvidare. Över alla möten, såväl styrelsemöten och bolagsstämmorna skall skrivas protokoll. Aktiebolaget skall också skriva en verksamhetsberättelse som fogas till bokslutshandlingarna. Styrelsen skall föra en förteckning över aktierna. I aktieboken antecknas aktierna eller aktiebreven i nummerföljd, dagen för utfärdandet samt aktieägarnas namn och adress. Över de aktieägare som är införda i aktieboken skall föras en aktieägarförteckning med uppgift om varje ägares namn och adress samt hur många aktier var och en har. Aktiebolaget kräver alltså lite mera adminstrativt arbete än framför allt näringsidkare men också kommanditbolag och öppna bolag. Dess starka sida är dock det faktum att man svarar för bolagets förbindelser endast med aktiekapitalet. Således om Du kan klara bolagets låntagning utan att själva gå i borgen skall Du inte vara rädd för att sätt i gång t.o.m. med ett enmansaktiebolag Andelslag Ett andelslag är en sammanslutning vars andelskapital och antalet medlemmar inte är känt på förhand. Andelslagets uppgift är att stöda medlemmarna i deras näringsidkande och ekonomi, genom att sänka deras kostnader eller marknadsföra deras produkter. I dagens läge grundas det också många sk. arbetsandelslag. I princip skall alla som kan ha nytta av andelslagets verksamhet, tjänster, kunna bli medlem. För att grunda ett andelslag krävs minst tre personer eller sammanslutningar, medlemmar. Medlemmarna i andelslag ansvarar för bolagets startaeget.fi och Paula Väisänen (7/11)

8 förbindelser endast med andelskapitalet. I andelslagets stadgar kan bestämmas om medlemmars tillskottsplikt. Andelslagets beslutsfattande är demokratiskt, en man en röst. Andelsstämman, eller andelslagets möte, är andelslagets högsta beslutsfattande organ. Stora andelslag kan organiseras enligt modellen indirekt demokrati, dvs. att andelslaget har ett fullmäktige som väljs för ett antal år och som representerar medlemmarnas beslutsrätt. Andelslaget skall ha en styrelse. Andelslagets stiftare skall upprätta en stiftelseurkund till vilken bifogas förslaget till andelslagets stadgar. LÄS MERA: Lagen om andelslag 1488/2001. Den hittar Du på internet: i uppdaterad lagstiftning eller sök Dig till byt till svenska och gå till Finlands Svenska Andelsförbund. Här hittar Du råd om andelslag under rubrikerna: Andelslagets förvaltning, grundande av andelslag och uppgörande av andelslagets stadgar. Dylika modeller kan med fördel användas för eget ämdamål! Andelslagen bygger på samarbete, ömsesidighet och passar därför bra för organiserat ekonomiskt samarbete mellan olika näringsidkare/företag. startaeget.fi och Paula Väisänen (8/11)

9 3. REVISION Kommanditbolag, öppna bolag, aktiebolag och andelslag skall ha en eller flere revisorer. Som revisor kan fungera en person med insikter och erfarenheter av redovisning, ekonomi och juridik. Handelskammarorganisationen har eget revisionutskott för godkännande av revisorer och revisionssammanslutningar som kallas godkända revisorer, GRM-revisorer. Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänner för sin del CGR-revisorer och CGR-sammanslutningar (CGR= av Centralahandelskammaren godkänd revisor eller sammanslutning). Verksamheten fungerar i enlighet med revisionslagen ( 936/1994). I revisionslagen bestäms att ett bolag skall ha minst en GRM-revisor om minst två av följande tre villkor uppfylls Balansomslutningen för föregående räkenskapsperiod överstiger euro Omsättningen för föregående räkenskapsperiod överstiger euro Man har under föregående räkenskapsperiod haft flera än 10 anställda. Skyldigheten att välja minst en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning kommer med i bilden om minst två av följande tre villkor uppfylls: Balansomslutningen för föregående räkenskapsperiod överstiger euro Omsättningen för föregående räkenskapsperiod överstiger euro Man har under föregående räkenskapsperiod haft flera än 300 anställda. Revisionen omfattar granskning av bolagets bokföring, bokslut och förvaltning. När revisionen har slutförts skall revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen och uttala sig om huruvida bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed. startaeget.fi och Paula Väisänen (9/11)

10 4. REGISTRERINGAR Företag skall införas i skatteförvaltningens register för påförande av förskottsskatt, registreras som mervärdesskatteskyldiga och eventuellt som registrerade arbetsgivare. Detta sker på en för ändamålet gemensam blankett för etableringsanmälan som finns på FODS (Företags- och organisationsdatasystemet) hemsida: (byt här till svenska) under rubriken blanketter och ifyllningsanvisningar. Enstaka anställningar kräver inte att man registrerar sig som arbetsgivare utan plikten inleds då man under kalenderåret sysselsätter minst två fast anställda löntagare eller sysselsätter över fem löntagare, vars anställning inte räcker hela året. Den regsitrerade arbetsgivaren redovisar förskottsinnehållningarna på samma månatliga blankett som mervärdesskatten redovisas på. Oregistrerad arbetsgivare använder i stället blanketten för betalning av skatter på eger initiativ (se: Enskilda näringsidkares verksamhet måste införas i handelsregistret om han eller hon idkar sådan näring som kräver näringstillstånd eller har fast arbetsställe för idkandet av näring eller har anställd personal. Alla andra bolag skall införas i handelsregistret. Skall näringsidkaren också registrera firma dvs. registrera ett namn åt sitt företag skall företaget införas i handelsregistret. Ett sådant namns registrering ger ensamrätt i hela landet. Företag skall inte kunna förväxlas med varandra. I samband med införandet i handelsregistret betalas en avgift. Information om avgiftens storlek finns också på FODS hemsida. startaeget.fi och Paula Väisänen (10/11)

11 5. GENERATIONSVÄXLING I FÖRETAG Tidigare i denna modul har nämnts verksamhetens kontinuitet. Också generationsväxlingen, byte av företagare hör till denna diskussion. Det rekommenderas till och med att man beskriver generationsväxlingen redan i affärsverksamhetsplanen. Generationsväxlingen sker på olika sätt i olika företagsformer och beskrivs här endast kort. Företag kan säljas, doneras eller överlåtelse kan ske i form av köp med gåvokaraktär. Då företag överlåts i generationsskiftessyfte finns det ofta möjlighet till skattelättnader. Alla former av överlåtelser har skatteeffekter som närmare diskuteras i samband med skatt på försäljningsvinst och överlåtelseskatt i modul 9. En enskild näringsidkare överlåter egendom som finns i bolagets balansräkning, inte egentligen företaget. Den nya generationen startar alltså enligt detta tankesätt ett nytt företag och den gamla upphör. I öppna bolag och kommanditbolag kan man överlåta sin bolagsandel. En bolagsandel räknas som lösöre men det är inte fråga om att sälja eller köpa företagets tillgångar, utan de kvarstår i öppna bolagets eller kommanditbolagets ägo. Eftersom bolagsmän svarar för bolagets förbindelser är det all orsak att snabbt registrera bytet av bolagsman. Detta sker via FODS. I aktiebolag sker oftast köp och försäljning av aktier och detta är ett smidigt sätt att genomföra generationsväxlingen. Det är också möjligt att till bolaget lösa in en aktieägares aktier och å andra sidan göra en riktad aktieemission för att genomföra ägarbytet. Ibland kan det vara aktuellt att först byta företagsform och sedan genomföra överlåtandet. Källor: STARTA EGET FÖRETAG. Praktisk handledning. TE-centralens Företagsavdelning (utkommer årligen). Lag angående rättighet att idka näring 122/1919 Lag om öppna bolag och kommanditbolag 389/1988 Riksdagens proposition till aktiebolagslag. PR 109/2005 rd Lagen om andelslag 1488/2001 Firmalag 128/1979 startaeget.fi och Paula Väisänen (11/11)

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Tänker du bli företagare?

Tänker du bli företagare? Tänker du bli företagare? INNEHÅLL 1 Affärsidé och yrkesskicklighet...2 2 Kännedom om företagets verksamhetsmiljö...3 3 Bedömning och finansiering av resurserna...3 4 Företagsformerna...3 4.1 Enskild firma...3

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS 1. Firma och hemort Bolagets firma är Fastighets Ab Dalnäs och hemort Mariehamn. 2. Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att äga

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter 1 (4) Lämna in anmälan senast 31.8.2016. Uppgifterna i revisorsregistret och för övervakning av revisorer uppdateras på basis av de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Anmäl ändringar i revisorsregisteruppgifter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

! Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget.

! Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget. Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen tycker att det finns anledning när en av bolagets revisorer eller när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Etableringspaket för bostadsaktiebolag

Etableringspaket för bostadsaktiebolag Etableringspaket för bostadsaktiebolag I etableringspaketet för bostadsaktiebolag finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett bostadsaktiebolag: avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen,

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december 2015. Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer