Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter"

Transkript

1 Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen (f.d. accislagstiftningen) avses med termen tillfälligt registrerad mottagare en privatperson eller ett företag som i sin affärsverksamhet sporadiskt tar emot produkter som sänts under punktskatteuppskov. Produkterna kan tas emot från ett annat EU-medlemsland eller från en importplats belägen i Finland. En tillfälligt registrerad mottagare är skyldig att betala punktskatt för produkterna i Finland. Att verka som tillfälligt registrerad mottagare kräver att Tullen utför en tillfällig registrering som gäller en enskild mottagning. Registreringen görs bara i de fall som innebär mottagande av harmoniserade punktskattepliktiga produkter. Annan tillfällig mottagare Det krävs inget särskilt tillstånd av Tullen om man vill verka som annan tillfällig mottagare, men de förfaranden som beskrivs nedan ska ändå följas. Också i fall då man i Finland tar emot produkter för vilka punktskatt redan har betalats i ett annat EU-land, är mottagaren skyldig att betala punktskatt i Finland. Information om skattebehandlingen av punktskattepliktiga produkter som mottagits av privatpersoner finns i Tullens kundanvisningar Tull och skattebehandling av gåvor som tagits emot från utlandet (Nr 10) och Att handla på nätet anvisning för privatpersoner (Nr 19). Information om de tillstånd som behövs vid import av alkohol ges av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, valvira.fi. >> Tullens kundanvisningar finns på Tullens webbplats > Kundanvisningar

2 Vilka produkter är punktskattepliktiga Harmoniserade punktskatter 1. Skatt på alkohol och alkoholdrycker öl vin och andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning mellanprodukter (bl.a. viner som gjorts starkare med tillsats av alkohol och som innehåller högst 22 volymprocent alkohol) etylalkohol (bl.a. sprit och likörer). 2 (5) 2. Tobaksskatt cigarretter cigarrer och cigariller pip- och cigarrettobak dessutom uppbärs nationell punktskatt även för övriga produkter som innehåller tobak samt för cigarettpapper. 3. Flytande bränslen motorbensin (blyhaltig, blyfri, blandning) dieselolja lätt brännolja tung brännolja flygpetroleum flygbensin. 4. Skatt på elström och vissa bränslen elström stenkol naturgas. Nationella punktskatter 1. Skatt på sötsaker, glass och läskedrycker Skattepliktiga är bland annat olika sötsakskonfektyrer och chokladberedningar, sötat kakaopulver, glass, sorbet, vatten, saft samt olika koncentrat och pulver avsedda för tillverkning av drycker. Skattepliktiga är i regel också vissa livsmedel för särskilda ändamål, olika sportdrycker, energigeler, smaksatt sirap samt soja- och havredrycker. 2. Skatt på dryckesförpackningar förpackningar som innehåller drycker som hör till kapitel 22 i tulltariffen och som är avsedda att drickas som sådana (utom förpackningar tillverkade av vätskekartong, förpackningar med en volym överstigande fem liter och förpackningar som innehåller drycker som överlåtits till konsumtion av småtillverkare som avses i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar). 3. Oljeavfallsavgift smörjoljor (se varukod 2710 i tulltariffen) smörjmedel (se varukod 3403 i tulltariffen). 4. Oljeskyddsavgift på olja som importeras till eller transporteras genom Finland uppbärs en oljeskyddsavgift. (Avgiftsbelagda oljor är de flytande produkter som hör till varukoderna 2707, 2709 och 2710 i tulltariffen. Sådana är bl.a. råolja och andra oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral och produkter härledda av råolja).

3 Hur ska man förfara 3 (5) 1) Mottagande av varor från EU-länder Flyttningar i kommersiellt syfte En tillfälligt registrerad mottagare kan i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande vid en viss tidpunkt ta emot en viss kvantitet harmoniserade punktskattepliktiga produkter från en viss avsändare från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. Mottagaren får inte inneha eller sända obeskattade produkter. Innan produkterna sänds ska de anmälas till tullmyndigheten och en säkerhet ställas för den punktskatt som ska betalas på dem. Efter att ha mottagit anmälan och säkerheten beviljar tullmyndigheten aktören rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare. Rätten gäller ett enskilt parti som mottas. Vid flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska ett datoriserat system och elektroniskt administrativt dokument användas. Mera information om förfarandet finns att tillgå i kundanvisningen om EMCS och flyttningar av produkter under ett uppskovsförfarande. Då harmoniserade punktskattepliktiga produkter som har frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat flyttas till Finland uppbärs punktskatt för produkterna i Finland. Avsändaren ska förse produkterna med ett förenklat ledsagardokument i den avsändande medlemsstaten. Innan produkterna avsänds ska de anmälas till tullmyndigheten och en säkerhet ställas för dem. Då man sänder nationellt punktskattepliktiga produkter behövs ingen förhandsanmälan eller säkerhet. Privatpersoners förvärv En privatperson kan enbart förvärva produkter som frisläppts för konsumtion. Om en privatperson förvärvar punktskattepliktiga produkter för eget bruk från en annan medlemsstat och låter en annan privatperson eller yrkesmässig näringsidkare transportera dem till Finland, och det inte är fråga om resandeinförsel eller distansförsäljning, ska privatpersonen betala punktskatt för de mottagna produkterna i Finland. En privatperson ska innan flyttningen av de harmoniserade punktskattepliktiga produkterna påbörjas göra en anmälan till tullmyndigheten om de produkter som avsänds till Finland samt ställa säkerhet för betalningen av punktskatter. Då man sänder nationellt punktskattepliktiga produkter behövs ingen förhandsanmälan eller säkerhet. Ställande av säkerhet Tullen kräver att man för harmoniserade punktskattepliktiga produkter ställer en säkerhet som till storleken motsvarar den skatt som senare kommer att uppbäras för produkterna. Blanketten för ställande av säkerhet kan fyllas i på tullkontoret och den finns också på Tullens webbplats. Säkerhetsblanketten ska medföljas av en faktura eller en proformafaktura samt av ordern eller orderbekräftelsen med uppgifter om avsändaren och varan. Säkerheten ska ställas och betalas till tullkontorets kassa eller bankkonto. Säkerheten kan vid behov också ställas per fax eller post.

4 4 (5) Ifall säkerheterna ställs för produkter som faller under den harmoniserade punktbeskattningen och de flyttas under ett uppskovsförfarande i EMCS-systemet, behövs det punktskattenummer för köparens tillstånd som den tillfälligt registrerade mottagaren erhåller av punktbeskattningsmyndigheterna vid Tullen efter att ha ställt säkerheten. När det är fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion ställs säkerheten såsom ovan beskrivs, men då behövs inte punktskattenumret för köparens tillstånd. Det lönar sig att ställa säkerheten genast efter att varorna beställts eftersom säljaren inte får sända produkterna innan det av finska tullverket styrkta exemplaret 1 av säkerhetsblanketten (se bilaga) har anlänt till avsändaren. Säkerhet behöver inte ställas när man tar emot nationellt punktskattepliktiga produkter (se ovan). 2) Import från länder utanför EU Om en tillfälligt registrerad mottagare tar emot produkter från en registrerad avsändare som efter införseln hänför produkterna till ett uppskovsförfarande, ska den tillfälligt registrerade mottagaren ställa en säkerhet för produkterna som mottas. Om man inför produkter från ett område utanför gemenskapen och inte genast efter införseln hänför dem till ett uppskovsförfarande, tillämpas i regel på verkställandet av beskattningen och på förfarandet i övrigt vad som stadgas och föreskrivs om tull. Tullen uppbär i enlighet med förtullningsbestämmelserna punktskatten vid kontantförtullningsdisken och överlåter varorna till kunden först när kunden har betalat skatten. Det här förfarandet tillämpas dock inte om den skattskyldige är en sådan registrerad kund som avses i tullagen. I dessa fall handhas punktbeskattningen av Tullens punktbeskattningskontor. Tullen kräver inga säkerheter för import som sker från länder utanför EU. Skattedeklaration Tillfälligt registrerade mottagare eller andra sporadiska importörer lämnar skattedeklarationen till Tullen inom fyra vardagar (mån fre) efter den dag då de mottagit varorna eller skyldigheten att betala punktskatt annars uppstått, denna dag medräknad. Skattedeklarationen kan också sändas per post inom samma tid. Fyradagarsfristen för deklarationen tillämpas inte om man vid kontrollen eller i övrigt märker att produkterna har importerats eller mottagits utan att bestämmelserna gällande beskattning och tillsyn i punktskattelagen har iakttagits. Blanketter för deklaration av punktskatt finns att få på tullkontoren och på Tullens webbplats. För varje punktskatt finns en egen blankett. Till skattedeklarationen bifogas en kopia av fakturan eller proformafakturan. Vid skattefria flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under uppskovsförfarandet ska det datoriserade systemet EMCS användas. En tillfälligt registrerad mottagare ska senast fem vardagar efter att flyttningen avslutats lämna en mottagningsrapport för produkterna via systemet.

5 5 (5) Vid mottagning av produkter som i avgångslandet frisläppts för konsumtion ska en annan sporadisk importör till skattedeklarationen bifoga en kopia av exemplar 2 av det förenklade ledsagardokumentet eller alternativt någon annan utredning som godkänts av Tullen. I skattedeklarationen uppges mängderna i hela enheter (t.ex. 55,55 kg => 55 kg) enligt anvisningarna och indelningen i blanketten. När Tullen har tagit emot skattedeklarationen utskrivs ett punktskattebeslut som postas till kunden. Hur betalas punktskatten Tillfälligt registrerade mottagare eller andra sporadiska importörer ska betala punktskatten inom 10 vardagar efter mottagandet av de punktskattepliktiga varorna. Om säkerhet har ställts kvittar Tullen punktskatten mot säkerheten och återbetalar eventuellt överskott på det bankkonto som mottagaren av produkterna har uppgett på säkerhetsblanketten. Om säkerheten inte täcker punktskatterna ska kunden betala den resterande delen enligt den bankgiroblankett som finns bifogad till punktskattebeslutet. Punktskatten ska betalas inom ovan nämnda 10 vardagar. Ifall säkerhet inte har ställts (nationella punktskatter och import från länder utanför EU), ska punktskatten betalas inom 10 vardagar efter mottagandet av de punktskattepliktiga varorna. Bankgiroblankett för betalning finns bifogad till punktskattebeslutet. Vid betalningen ska referensnumret på bankgiroblanketten användas. >> Punktskatteblanketter och ifyllningsanvisningar för blanketterna finns på Tullens webbplats > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Punktskatteblanketter >> Tilläggsuppgifter: Punktskatterådgivning till privat kunder tfn (8 16) Punktskatterådgivning till företag tfn (9 15) Valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Tullens anvisningar till resande 2014

Tullens anvisningar till resande 2014 Gäller fr.o.m. 1.7.2014 Tullens anvisningar till resande 2014 Kommersiell import är alltid skattepliktig Om de varor som en resande för med sig till sin mängd eller art är sådana att de kan anses vara

Läs mer

Handledning för punktskatter 2006

Handledning för punktskatter 2006 Handledning för punktskatter 2006 SKV 504 utgåva 9 ISBN 91-38-32272-2 Beställning: Fritzes, Kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Elanders Gotab, Stockholm 2006 3 Förord Handledning för punktskatter

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Bestämmelserna om flyttsakstullfrihet är olika beroende på om du betraktas som Inflyttare eller Återvändare. Under rubriken Villkor

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

När du handlar på distans

När du handlar på distans När du handlar på distans Distanshandel så fungerar det I Sverige har distanshandel en lång tradition. Sedan de första beställningarna gjordes på 1800-talet har distanshandel med varor nått en omsättning

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer