Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar"

Transkript

1 Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab

2 Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika ägarväxlingssituationer 3. Skattelättnader vid generationsväxling 4. Case Study 5. Specialfrågor gällande öppet bolag och kommanditbolag 6. Rättspraxis

3 Modeller Överlåtelse mot vederlag aktieköp, överlåtelse av affärsverksamhet Vederlagsfri överlåtelse gåva, arv/testamente Övriga former aktieköp till underpris, förvärv av egna aktier, aktieemission, Skatterättsligt relevanta dimensioner Bolagets beskattning Överlåtarens beskattning Överlåtelsetagarens beskattning

4 Val av modell Utgångsläge Önskat slutresultat Barn B Barn C Förälder A Barn B Barn C Förälder A 100% A Ab 1 100% 50% 50% A Ab 2 A Ab 100% 100% 100% 100% B Ab C Ab B Ab C Ab

5 Skattekonsekvenser Aktieköp Överlåtarens (aktieägare) beskattning överlåtelsevinst skattepliktig kapitalinkomst (skattesats 30 %; 33 % om kapitalinkomst överstiger euro) överlåtelsevinst = överlåtelsepris anskaffningsutgift och utgifter för vinstens förvärvande presumtiv anskaffningsutgift (20/40 %) överlåtelsevinsten skattefri ifall förutsättningarna i ISkL 48 uppfylls Köparens beskattning överlåtelseskatt på de förvärvade aktierna 1,6 % av köpesumman (inkl. överlåtarens skulder som köparen åtagit sig att svara för eller betalt) köparens anskaffningsutgift = köpesumman + överlåtelseskatt + eventuella övriga kostnader Bolagets beskattning: Ackumulerade förlusterna förloras ifall över 50 % av aktierna byter ägare dispensförfarande möjligt

6 Skattekonsekvenser Överlåtelse av affärsverksamhet Överlåtarens (bolaget) beskattning (samfundsskatt 20 %) överlåtelsepriset inkomstförs, återstående anskaffningsutgifter kostnadsförs eventuella ackumulerade förluster kan avdras från överlåtelsevinsten överlåtelsepriset tillhör bolaget, ägaren måste separat flytta tillgångarna från bolaget till sitt personliga ägo Köparens beskattning anskaffningsutgiften avskrivbar för köparen (jmf. aktieköp) överlåtelseskatt på fastigheter (4 %) och aktier (1,6 %) Skatteneutral verksamhetsöverlåtelse (NSL 52 d ) Reglerna angående skattelättnad vid generationsväxling kan inte tillämpas Mervärdesskattefri överlåtelse av varor/tjänster i samband med överlåtelse av rörelse? Förlusterna övergår inte

7 Skattekonsekvenser Gåva (och arv) Vederlagsfri överlåtelse (gåvotagaren skattepliktig) Skatteklass I: make, sambo, släkting i rakt upp eller nedstigande led, makes släkting i rakt nedstigande led, adoptivbarn och förälder (8 20%) Skatteklass II: andra släktingar och utomstående (21 36%) Skattepliktig gåva ifall gåvans värde överstiger (arv: ) Gåvans värde = egendomens gängse värde Skatteförvaltningens anvisning om värdering av tillgångar i arvs och gåvobeskattningen Gåvogivaren kan förbehålla sig en rätt till avkastning minskar på gåvans värde (räknas på basis av dividendutdelningar under de senaste 3 5 åren) Möjlighet till delvis eller total skattelättnad enligt ArvsskatteL 55 Sammanräkning av gåvor (under 3 år) Försäljning inom 1 år > överlåtelsevinstbeskattning (ursprunglig anskaffningsutgift)

8 Skattekonsekvenser Aktieköp till underpris ¾ regeln: Överlåtelsepriset > ¾ av gängse värdet normal överlåtelsevinstbeskattning Överlåtelsepriset max. ¾ av gängse värdet skillnaden mellan överlåtelsevärdet och gängse värdet gåvobeskattas överlåtelsevinstbeskattning för den delen som överlåtits mot vederlag anskaffningsutgiften beaktas proportionellt (överlåtelsepris/gängse värde) Överlåtelseskatt för det betalda vederlaget Exempel: gängse värde 1 million euro överlåtelsepris euro, anskaffningsutgift euro gåva: euro ( ) överlåtelsevinst: euro ( ( *0,6))

9 Skattekonsekvenser Förvärv av egna aktier Sänker på värdet av företaget med tanke på en framtida generationsväxling förutsätter utdelningsbara vinstmedel bolagsrättsliga bestämmelser bör iakttas Förvärv till gängse värde förutsätter markant förändring av ägarandel för överlåtaren (annars risk för förtäckt dividend) överlåtelsevinst skattepliktig för överlåtaren (skattelättnad inte möjlig) bolaget skyldigt att betala överlåtelseskatt (1,6 %) Förvärv till underpris gåvobeskattning ifall av klart underpris (max. 3/4 av gängse värdet) Förvärv till överpris I ett familjeägt bolag, anses gåvan tillkomma de övriga aktieägarna förtäckt dividend för den del som överstiger gängse värdet (vid generationsväxling)

10 Skattekonsekvenser Aktieemission Aktieemission kan användas som en förberedande åtgärd innan en generationsväxling aktiebolagslagens bestämmelser bör iakttas Aktieemission till underpris: teckningspriset för aktierna är max. ¾ av deras gängse värde skillnaden mellan teckningspriset och gängse värde utgör gåva gåvan anses komma från de aktieägare vars aktieinnehav minskar i värde i aktieemissionen Avstående från teckningsrätt avstående från teckningsrätt till förmån för någon som fortsätter med verksamheten utgör gåva värde på teckningsrätten är skillnaden mellan nya aktiens gängse värde och teckningspriset behandlas på samma sätt som då aktier överlåts direkt till en aktieägare som fortsätter med verksamheten Bestämmelserna om skattelättnad i ArvsskatteL kan bli tillämpliga Belopp som bolaget får in som kapitalplaceringar är inte skattepliktig inkomst för bolaget Ackumulerade förlusterna förloras om över 50 % av aktierna byter ägare (dispensförfarande möjligt) Överlåtelseskatt betalas inte då nya aktier tecknas (betalas vid avyttring av egna aktier)

11 Skattelättnader vid generationsväxling ISkL 48 Överlåtelsevinsten skattefri för överlåtaren ifall: 1. Minst 10 % av bolaget överlåts ägarandelen beräknas på basis av aktiekapitalet varje enskild överlåtelse skall uppfylla kriteriet 2. Överlåtelsetagaren är en nära släkting överlåtarens barn eller bröstarvinge till barn överlåtarens syskon eller halvsyskon även make till ovannämnd släktinge ifall de mottar överlåtna aktierna tillsammans OBS! Inte bolag (HFD /3167) 3. Överlåtaren ägt den överlåtna egendomen i minst 10 år om överlåtaren fått egendomen i gåva eller arv, räknas gåvo /arvgivarens ägotid med kontinuitetsprincipen tillämpas vid bolagsarrangemeng och ändirng av verksamhetsform

12 Förlorande av skattelättnaden ISkL 48 Skattelättnaden förloras ifall: överlåtelsevinsten har varit skattefri för överlåtaren; och köparen överlåter egendomen vidare inom 5 år anses som vidareöverlåtelse: Överlåtelse till eget bolag eller upplösning av bolaget anses inte som vidareöverlåtelse: Bolagsarrangemang där bolaget inte anses bli upplöst eller gåva/arv Sanktion: vidareöverlåtarens anskaffningsutgift minskas med beloppet på ursprungliga överlåtarens skattefria överlåtelsevinst inga sanktioner emot den ursprungliga överlåtaren Exempel: ursprunglig anskaffningsutgift euro överlåtelsepris: euro > ursprunglig skattefri överlåtelsevinst euro vidareöverlåtelsepris euro vidareöverlåtarens anskaffningsutgift: euro ( ) vidareöverlåtarens överlåtelsevinst: euro ( )

13 Skattelättnad vid generationsväxling ArvsskatteL 55 Gåvo och arvsskatten kan lämnas delvis odebiterad ifall: 1. Skattens belopp överstiger 850 euro 2. Gåvan/arvet innefattar minst 10 % av bolaget varje gåva behandlas separat gåvan kan inte kumuleras med tidigare ägo företaget måste bedriva näringsverksamhet (NSL besakttning) 3. Gåvotagaren fortsätter att driva företagsverksamhet i det företag som erhållits i gåva ordinarie styrelsemedlem & verkställande direktör OK chef och medlem i ledningsgruppen OK(HFD 2014:19) annan heltids anställning osäkert OBS! Minderårig kan inte fortsätta företagsverksamheten (HFD 2011:1) Gåvoskatten kan lämnas helt och hållet odebiterad ifall: 1. förutsättningarna ovan uppfylls; och 2. överlåtelsepriset överstiger 50 % av gängse priset på egendomen Då aktiebolaget löste in sina egna aktier genom att betala inlösningspriset till den avträdande aktieägaren kunde inte villkoret på 50 % tillämpas (HFD 2011:51) Ansökan om skattelättnad skall inlämnas innan gåvobeskattningen verkställs

14 Beräkning av skattelättnaden Skattelättnaden = skillnaden mellan skatten på gängse värdet och skatten på generationsväxlingsvärdet (gv värde) Gv värdet är 40 % av icke noterade företagets jämförelsevärde, i praktiken nettoförmögenheten (tillgångarna minus skulderna) tillgångarna och skulderna värderas enligt oavskrivet värde i beskattningen noterade värdepapper värderas till 70 % av gängse värde avdrag för dividender som skall delas ut under räkenskapsperioden Jämförelsevärdet för ett skatteår får vara högst 50 % högre än föregående år Förlust av skattelättnaden ifall skattskyldige överlåter mer än 50 % av aktierna inom 5 år Sanktion: Beskattning verkställs på det lindrade beloppet förhöjt med 20 % Om skattelättnad beviljats enligt ArvskatteL 55, kan betalningstiden förlängas ifall gåvoskatten överstiger 1700 euro max 5 års betalningstid inga räntekostnader

15 Case Study A äger 100 % av aktierna i X Ab A har köpt X Ab år 2000 A:s anskaffningsutgift euro X Ab:s egendom består av två separata delar Aktiv företagsverksamhet Passiv investeringsverksamhet X Ab:s jämförelsevärde utgående från nettoförmögenheten är euro Aktiv företagsverksamhet euro Passiv investeringsverksamhet euro A vill att syskonbarnet C skall fortsätta aktiva företagsverksamheten C A X Ab 100%

16 Case Study X Ab delas genom en total fission till X Ab 1 och X Ab 2 C A får som vederlag nya aktier som emitteras av de övertagande bolagen Den aktiva företagsverksamheten och passiva investeringsverksamheten frånskiljs A Identifiering av tillgångarna och skulderna Fissionen är skatteneutral kontinuitetsprincip 100% X Ab 100% Balansvärden Ägotid Ingen överlåtelseskatt när vederlagen till A betalas med nya aktier X Ab 1 X Ab 2 X Ab:s ackumulerade förlusterna överförs till X Ab 1 och X Ab 2

17 Case Study A överlåter aktierna i X Ab 2 i gåva till C Aktiernas gängse värde: euro A Gåva C C tillhör skatteklass II (syskonbarn) C fortsätter företagsverksamheten som verkställande direktör för X Ab 2 Gåvoskatten överstiger 850 euro X Ab 1 100% X Ab 2 100% A har ägt aktierna i X Ab 2 över 10 år (räknas från anskaffningstidpunkt för X Ab:s aktier) > Förutsättningarna för skattelättnad enligt ArvsskatteL 55 uppfylls

18 Case Study BERÄKNING AV SKATTELÄTTNAD Aktiernas gängse värde Aktiernas jämförelsevärde % Aktiernas gv-värde Gåvoskatt i skatteklass II 33 % Gåvoskatt på gängse värde Gåvoskatt på gv-värde Skillnad Gåvoskatt på gängse värde Skattelättnad Gåvoskatt som skall betalas

19 Öppet bolag & Kommanditbolag Skattefri överlåtelse av bolagsandel i samband med generationsväxling möjlig enligt ISkL 48 den överlåtna bolagsandelen behöver inte utgöra 10 % (jmf. aktiebolag) finns inget HFD avgörande fifu principen tillämpas inte på bolagsandelar. Anskaffningsutgiften beräknas proportionellt enligt de olika förvärven för övrigt samma förutsättningar som för aktiebolag: 1) nära släktskap och 2) 10 års ågotid Skattelättnad i gåvoskatten möjlig på basis av ArvsskatteL 55 Samma förutsättningar som för aktiebolag: 1) gåvoskatten över 850 euro, 2) gåvotagaren fortsätter bedriva företagsverksamheten och 3) gåvan innefattar minst 10 % av företaget en bolagsandel anses inte berättiga till innehav av företaget om bolagsmannen före gåvan tömmer bolaget genom privatuttag gåvotagaren anses fortsätta med företagsverksamheten om han/hon arbetar vid bolaget efter överlåtelsen gv värdet är 40 % av den deklarerade nettoförmögenhetn i bolagets inkomstbeskattning

20 Rättspraxis HFD 2011:1 Magistraten hade förordnat en ställföreträdare för en minderårig persons intressebevakare. Ställföreträdaren skulle vara medlem av styrelsen för ett bolag tills den minderåriga blev myndig, då han skulle komma att väljas till ordinarie medlem av styrelsen. Eftersom en minderårig enligt aktiebolagslagen inte kan vara medlem av styrelsen i ett aktiebolag och en medlem av styrelsen i ett aktiebolag inte kan verka för någon aktieägares räkning, var det i målet inte frågan om en situation där gåvotagaren med gåvomedlen skulle komma att fortsätta företagsverksamheten på det sätt som avses i 55 i lagen om skatt på arv och gåva. HFD 2011:51 I målet planerade man att genomföra en generationsväxling i ett företag så, att bolaget med sitt fria egna kapital skulle lösa in överlåtarens 90 aktier i bolaget, varefter dessa aktier skulle förklaras ogiltiga. På detta sätt skulle överlåtarens ägarandel i bolaget övergå till mottagaren, som skulle fortsätta verksamheten. Mottagaren ägde redan 10 aktier i bolaget och skulle efter inlösen bli ensam ägare till samtliga aktier i bolaget. På arrangemanget tillämpades inte bestämmelsen i 55 5 mom. i lagen om skatt på arv och gåva om att gåvoskatten för en överlåtelse som sker för generationsväxling ska lämnas odebiterad i sin helhet om överlåtelsen delvis sker mot ett vederlag och vederlaget överstiger 50 procent av det gängse värdet.

21 Rättspraxis HFD 2014:92 En ekonomichef, som svarade för familjebolagets externa redovisning och utveckling samt personaloch löneadministration och som också hörde till bolagets ledningsgrupp, kunde anses fortsätta att bedriva företagets verksamhet med medel som han erhållit i gåva på det sätt som avses i 55 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva trots att han inte var medlem av bolagets styrelse. HFD /3167 Makar som bedrivit gårdsbruk hade sålt sin gårdsbrukslägenhet till ett aktiebolag vars samtliga aktier ägdes av deras son, som fortsatt gårdsbruket. Makarna beskattades för överlåtelsevinst. När makarna yrkade att beskattningen skulle upphävas och de inte skulle beskattas, konstaterade förvaltningsdomstolen att i 48 1 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen på ett uttömmande sätt uppräknats vilka fysiska personer, nära anhöriga till överlåtaren, som var i momentet avsedda mottagare. Följaktligen kunde ett aktiebolag inte vara en sådan mottagare som avsågs i nämnda lagrum.

22 Tack! Stefan Wikman Partner Industry Andreas Bussman Associate Tax & Structuring Tel Tel Fax Fax Hovrättsesplanaden Vasa Finland Centralgatan 7A Helsingfors Finland

Onoterade aktiebolags generationsväxling med tyngdpunkt på beskattning

Onoterade aktiebolags generationsväxling med tyngdpunkt på beskattning Onoterade aktiebolags generationsväxling med tyngdpunkt på beskattning Markus Grahn Examensarbete Förnamn Efternamn Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Läs mer

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG Isabella Asplund GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG CASE: PÄLSFARM X Enheten för företagsekonomi och turism 2012 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Isabella Asplund Lärdomsprovets

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING. Företagsekonomi

Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING. Företagsekonomi Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING Företagsekonomi 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Malin Bjon Lärdomsprovets titel Arvsskatteplanering År 2011

Läs mer

Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Jordbrukets generationsväxling. - välj rätt alternativ för din gård. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund Jordbrukets generationsväxling - välj rätt alternativ för din gård ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund - Jordbrukets

Läs mer

Placerarens skatteguide 2015

Placerarens skatteguide 2015 Placerarens skatteguide 2015 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster. Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN FÖR BESKATTNINGEN 2013 Dnr 164/200/2013 Skatteförvaltningen 2 (77) INNEHÅLL 1 HARMONISERINGSANVISNINGENS BINDANDE KARAKTÄR... 5 2 BESKATTNING

Läs mer

Placerarens skatteguide 2014

Placerarens skatteguide 2014 Placerarens skatteguide 2014 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Placerarens skatteguide 2013

Placerarens skatteguide 2013 Placerarens skatteguide 2013 Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Sisällys Till läsaren...3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner...4 Komplettering

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Till läsaren... 3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner... 5 Kompletteringen av skattedeklaration...

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 16 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer