Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007"

Transkript

1 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen FINANSRÄTT Ämnesstudier Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett. De studeranden som har avlagt någondera delen eller båda delarna av finansförvaltningsrätten vid ett särskilt föreläsningsförhör lämnar in svarspapper för frågorna 3a:s och 3b:s del, på vilka antecknas uppgifterna om ersättandet. Poäng från föreläsningar skall nämnas på svarsblanketten för fråga nr. 4 på det utrymme som reserverats för detta. Frågorna 1 och 2 bedöms på skalan 0-10 poäng, vardera punkten i fråga 3 på skalan 0-5 poäng och varje punkt i fråga 4 på skalan 0-5 poäng. De studeranden som utför RN-kompletteringstent svarar inte på frågorna 3a och 3b. RESULTATEN A, som 1992 blev pensionerad, har redan före pensioneringen fungerat som byggnadsentreprenör i de aktiebolag som han helt eller delvis äger. Till detta arbete hör grundandet av bostadsaktiebolagen, verksamhet i deras styrelser samt handel med byggnadsfirmans omsättningstillgångsaktier. I och med att A gick i pension hade han sålt de aktier han ägde i ett byggnadsaktiebolag och köpt av ett fastighetsbolag, som innehades av ett annat byggnadsföretag, ett 23 hektar stort outbrutet område av vilket det hade skapats två lägenheter. För den ena lägenhetens del hade kommunen år 2006 godkänt en byggnadsplan i vilken byggnadstillstånd givits till 20 egnahemshus. A har mellan 1992 och 2007 använt 0,5 miljoner euro till att sätta lägenheterna i skick. A har nu för avsikt att sälja de bildade lägenheterna till en byggnadsfirma. Till vilken inkomstkälla och inkomstart hör inkomsten, samt varför hör den dit? På vilka olika sätt inverkar regelvalet i detta fall på skattekonsekvenserna? Bedöm de olika alternativen. Motivera ditt ställningstagande samt nämn även de stadganden och övriga rättskällor som hör till saken.

2 2. Motivera dina ställningstaganden till hur högsta förvaltningsdomstolen skall avgöra följande besvär och besvärstillståndsansökan. 1) A Ab hade besvärat sig över Centralskattenämndens (CSN) förhandsavgörande enligt vilken källskatt skulle uppbärs på dividenden som A Ab delat ut till det i sin helhet av A Ab ägda luxemburgiska SICAVbolaget med rörligt kapital, eftersom SICAV inte nämndes i moder-dotterbolagsdirektivets artikel 2 (L om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 3 5 mom.). Enligt A Ab:s besvär skall dividenden vara befriad från källskatt, eftersom bolaget SICAV med rörligt kapital påminner juridiskt om ett finskt aktiebolag och dividenden hade varit skattefri i en motsvarande inhemsk situation. A Ab anser att diskriminerande skattebehandling stred mot EG-fördragets artiklar 43 och 56. 2) B Ab hade besvärat sig över Centralskattenämndens förhandsavgörande. B Ab:s fusion med moderbolaget kunde enligt CSN inte förverkligas genom följandet av den skatterättsliga kontinuitetsprincipen. Det finska B Ab hade för avsikt att fusioneras med sitt isländska moderbolag, som till sin bolagsform motsvarar aktiebolag. I samband med fusionen blev alla B Ab:s tillgångar och skulder hänförliga till det isländska moderbolagets fasta driftställe som uppstod i Finland. Fusionen var avsedd att förverkligas som en absorptionsfusion (se NSL 52, 52a-52b) enligt fusionsdirektivet (2005/56/EG). 3) Pentti Virtanen hade besvärat sig över Centralskattenämndens förhandsavgörande enligt vilket räntan på en skuld inte enligt ISL 58 mom. 1 är en avdragbar utgift. Virtanen hade för avsikt att ta ett i ISL 58 avsett bostadslån från banken, eller ett lån för förvärvande av inkomst. Skulden var bunden till euriborräntan till vilken bankens marginal fogades. Till skulden hade ett avtalat räntetak bifogats, d.v.s. en maximiränta hade bestämts för en viss tid framöver. Under denna tid var bankens marginal högre än för resten av lånetiden. För räntetaket erlades ingen särskild ersättning till banken. 4) C Ab hade besvärat sig över Centralskattenämndens förhandsavgörande enligt vilket NSL 52c om partiell fisson inte kunde tillämpas i följande situation. C Ab som tillverkar material för byggbranschen hade för avsikt att överföra materialtillverkningsverksamheten till ett nytt bolag på så vis att C Ab:s delägare skulle som vederlag få aktier i det bolag som grundas. Halvfärdiga arbeten och de till tillverkningen hörande råvarorna och förnödenheterna skulle överföras som tillgångar. Det var avsett att hela produktionspersonalen skulle överföras till det bolag som grundas. C Ab skulle ordna försäljningen och planeringen av produkterna. De för tillverkningen nödvändiga maskinerna och anordningarna samt produktionsutrymmena och all övrig egendom skulle förbli i C Ab:s ägo. 5) D Ab besvärade sig över Centralskattenämndens förhandsavgörande i vilket det hade ansetts att det koncernbidrag som D Ab givit det storbritanniska koncernbolaget XX Ltd inte var en i koncernbidragslagen avsedd avdragbar utgift. D Ab hörde till en koncern vars moderbolag var det finska X Ab. Till koncernen hörde också en underkoncern i Storbritannien. Till D Ab:s beskattningsbara inkomst hörde bl.a. överlåtelsevinst som hade uppkommit vid försäljning av en del av produktionsverksamheten. D Ab hade för avsikt att ge koncernbidrag till koncernbolaget XX Ltd bosatt i Storbritannien. XX Ltd hade under tidigare år uppkomna skattemässiga förluster. Dessa förluster var till sin natur s.k. kapitalförluster (capital losses), vilka enligt lagen i Storbritannien enbart kunde avdras från skatteårets samt de under kommande skatteår uppkomna kapitalvinsterna (capital gains). Enligt D Ab:s anmälan skulle XX Ltd ställas i likvidation och bolaget kunde inte utnyttja sina förluster. XX Ltd bedrev inte näringsverksamhet i Finland. 6) E Ab hade besvärat sig över Centralskattenämndens förhandsavgörande enligt vilket vinstutdelningen av det luxemburgiska SICAV bolaget med rörligt kapital inte skulle beskattas som dividend i Finland, eftersom

3 SICAV ansågs avvika från det finska aktiebolaget. Inkomsten kunde enligt dividendartikeln i skatteavtalet mellan Finland och Luxemburg beskattas i Finland. 7) Skatteombudet hade besvärat sig över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut, eftersom skatteombudet ansåg att det vid fondemission (vederlagsfri aktiemission) är fråga om en i NSL 4 avsedd inkomst. X Ab hade beslutat om en vederlagsfri aktiemission till bolaget själv, på så vis att för de i aktiemissionen registrerade nya aktierna skulle samma regler tillämpas som för de egna aktier bolaget har i sin besittning. Bolagsstämman beslöt därefter att de av bolaget till sig själv utgivna aktierna skulle säljas till utländska investerare mot betalning. Enligt ABL 9 kapitlet 1 kan bolaget genom aktiemission ge nya aktier eller överlåta egna aktier i bolagets besittning. Svaren i fråga 3 på skilda ark! 3a) Statsbudgetens sparlagar och målsättningen med dem? 3b) Betalningspolitikens målsättningar och handlingslinjen vid skapandet av kommunens budgetplan?

4 JURIDISKA FAKULTETEN, FINANSRÄTT, Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen Institutionen för offentlig rätt Namn: Har du poäng från föreläsningar som kan användas i tenten? Anmäl dem här (föreläsare, föreläsningsseriens tidpunkt samt poängmängd)! 4) Besvara frågorna på det angivna svarsutrymmet och motivera alltid när det är möjligt dina svar med lagrumshänvisningar och i annat fall med korta ordmotiveringar. Om frågans text innehåller siffror bör du använda dessa i ditt svar. Skriv också ut beskattnings- och övriga uträkningar alltid då det är möjligt. I bedömningen beaktas endast text som skrivits på det angivna svarsutrymmet. Delfrågorna a - d bedöms på skalan 0-5 poäng. För hela frågan kan man således erhålla högst 20 poäng. Kom ihåg att skriva namnet på båda svarsblanketterna! a) Beskattningen av fördel erhållen genom brottslig verksamhet enligt Andersson Linnakangas? b) Skatteminimering samt olika former av skatteminimeringsarrangemang. Hur skiljer sig skatteminimering från skatteplanering? Svara enligt Wikström.

5 Namn: c) X Ab är ett företag som förädlar sojabönor som människoföda till sojaprotein, sojamjölk och tofu samt säljer produkterna vidare. X Ab köper sojabönor för sammanlagt av importören i Finland. X Ab säljer sojaprotein för till Sverige och inom Finland av samtliga produkter för Företaget bjuder in alla elever i stans kockskolor på ett företagsbesök var de presenterar sina varor och främja vegetariska matvanor. Utgifterna för råvarorna till smakproven uppgår till 2000 samt 1000 för lokalhyra. Företaget har dessutom förnyat sina brandförsäkringar för sammanlagt Mervärdesskatten är inte inräknad i priserna och alla aktörer är momsregistrerade. Samtliga transaktioner sker i januari. Hur mycket mervärdesskatt och när skall X Ab erlägga skatten för januari? d) Begreppen Beneficial owner och Subject to tax i skatteavtalen? Ge också praktiska exempel.

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte)

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte), Avsnitt 31 685 31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en lärobok och handbok i skatterätt Art.nr 3416 ISBN 978-91-44-05958-7 Upplaga 10:1 Sven-Olof Lodin, Gustaf

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s.

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 609 31 Uppskov med beskattningen vid aktiebyten (andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 187-210 Sammanfattning

Läs mer

3 Inkomst av näringsverksamhet

3 Inkomst av näringsverksamhet 119 3 Inkomst av näringsverksamhet 3.1 Obegränsad skattskyldighet Fysisk person Juridisk person Formella kriterier, registrering etc. Byte av hemvist EEIG civilrätt 3.1.1 I Sverige hemmahörande En fysisk

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen

Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen Axel Peräneva Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen Ur säljarens synvinkel Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi och turism ABSTRAKT Författare

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig.

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig. JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV 11.6.2014 (svenskspråkiga sökande) Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till

Läs mer

Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - finsk. FINSK NATIONALRAPPORT BOSTADSBESKATTNING Jur.lic. Lauri Soikkeli

Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - finsk. FINSK NATIONALRAPPORT BOSTADSBESKATTNING Jur.lic. Lauri Soikkeli Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - finsk FINSK NATIONALRAPPORT BOSTADSBESKATTNING Jur.lic. Lauri Soikkeli 1. Löpande beskattning 1.1. Olika boendeformer I princip kan man fritt välja sin

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada.

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada. Efternamn, TEXTA! Förnamn, TEXTA! Personbeteckning Ort där provet skrivs JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV 17.6.2009 (svenskspråkiga sökande) Jag avstår Läs noggrant följande

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi P l a c e r a r e n s s k a t t e g u i d e Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Innehåll Huvuddragen i beskattningen 4 Huvuddragen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer