Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen"

Transkript

1 Axel Peräneva Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen Ur säljarens synvinkel Företagsekonomi och turism 2012

2 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi och turism ABSTRAKT Författare Axel Peräneva Lärdomsprovets titel Planering av en generationsväxling inom ekonomiförvaltnignsbranchen ur säljarens synvinkel Case: Företag X Ab. År 2012 Språk Svenska Sidantal bilagor Handledare Anna-Lena Berglund I detta lärdomsprov skall jag planera och redogöra för en generationsväxling för en bokföringsbyrå. Jag kommer att använda mig av företagets verkliga resultat och siffror i mina kalkyler och uträkningar för att ge er en så bra och verklig bild om generationsväxlingen. Företaget kommer jag i detta arbete att kalla Företag X. Det kan uppstå en del problem och svårigheter då ett företag står inför en generationsväxling och det är mycket man måste tänka på och det blir lätt så att man missar något. I detta arbete kommer jag att fokusera på att planera generationsväxlingen ur säljarens synvinkel. Orsaken att jag avgränsar mig till försäljarens synvinkel är helt enkelt att området är för brett för att redogöra för och planera för alla inblandade parter. Valmöjligheterna är så många på grund av att man kan genomföra en generationsväxling på så många olika sätt och med så många olika syften, det förmånligaste sättet för säljaren/köparen och så vidare. Resultaten av kalkylerna är riktgivande modeller men kan användas som sådana vid behov. De är pålitliga och visar verkliga värden. Ämnesord generationsväxling, beskattning, företagsvärdering, aktiebolag

3 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Företagsekonomi ABSTRACT Author Axel Peräneva Title Planning a generation change in the financial administration indusrty focusing on the sellers perspecitve Case: Company X Ltd. Year 2012 Language Swedish Pages Appendices Name of supervisor Anna-Lena Berglund In this thesis I will plan and explain for a generation change in a accounting company. To achieve a real and rightful result for the generation change, I will use the company's real financial results and numbers in my calculus. I will call the company for Company X in this thesis. For a company that's facing a generation change many problems can emerge, there is many things you have to think about and take in consideration and it's easy to miss something. In this theses I will focus on planning a generation change from the sellers perspective. Why I chose to restrict my thesis to include only the sellers point of view is for the simple reason that the subject of generation change in a company is too wide to be handled in this thesis. There is so many different possibilities because the simple fact that there is so many ways you can implement a generation change and with equally as many different alternative outcomes, the cheapest way for the seller/the buyer etc. The result of the calculus is an example how to complete a generation change but can also be used directly if needed to, they are reliable and shows true values.

4 Keywords Generation change, taxation, company valuation, limited company

5 4 INNEHÅLL ABSTRAKT 1 INLEDNING Problemområde Syfte Avgränsning GENERELLT OM GENERATIONSVÄXLING Målet med en generationsväxling Skatteplanering Finansiering Redskap Företagsform Inköp av egna aktier Införskaffningen Priset för införskaffning av egna aktier Köpa aktier eller verksamheten? Aktiehandelns särdrag Köp av företagets verksamhet Hur påverkas företagets beskattning? SKATTELÄTTNADSREGLERNA INOM GENERATIONSVÄXLING % -regeln Mottagaren Ägo tid för överlåtelsen Fortsättarens skyldigheter Konsekvenserna ifall man överlåter företaget vidare inom 5 år Mottagarens skattelättnader i generationsskiften Gåvoartat köp Underprisköp enlig ¾-regeln Underprisköp enligt ½-regeln FÖRETAGETS VÄRDERING Substansvärdet som grund Egendom... 35

6 Skulder och ansvar Jämförelsevärdet är grundmätaren Framtida avkastning som grund för värderingen Skattemyndigetens syn på företagets värdering LÄRDOMSPROVETS EMPIRISKA DEL Bakgrund för Företag X Förutsättningarna FöPL frågan? Mål med generationsväxlingen Aktiehandel eller substanshandel? Grund för värdering Skattemyndighetens syn på det lägsta tänkbara försäljningspriset Driftsbidrag som grund Inköp av egna aktier ifall utomstående köpare Inköp av egna aktier ifall köparen Företagare A:s arvinge Intervju med expert Kjell Nydahl Introduktion av företaget Problemområden En insyn i de vardagliga och vanligaste problemen med generationsväxlingar Avtal är viktigt SAMMANFATTNING AV RESULTAT KÄLLOR BILAGOR

7 6 FÖRTECKNING ÖVER FIGURER OCH TABELLER Exempel 1. Inköp av företagets egna aktier s. 17 Exempel 2. Substanshandel s. 20 Exempel 3. Gå miste om fastställda försluter s. 21 Exempel 4. Tidigare ägotid till godo i en generationsväxling s. 25 Exempel 5. Vidareöverlåtelse av aktier införskaffade genom en generationsväxling före karenstiden på 5 år har gått s Exempel 6. Vederlaget precis eller under 75 % av gängse värdet s. 30 Exempel 7. Vederlaget över 75 % av gängse värdet s. 31 Exempel 8. Anskaffningsvärde aktier köpta för precis eller under 75 % s. 31 Exempel 9. Företagsvärdering s. 40 Exempel 10. Price / Earnings-metoden s. 40 Exempel 11. Företagets värde baserat på driftsbidraget s. 41 Formel 1. Skattemyndigheternas formel för uträkning av det lägsta tänkbara värdet för ett företag s. 48 Kalkyl 1. Uträkning av skattemyndigheternas lägsta tänkbara värde för Företag X Ab s. 48 Kalkyl 2. Lägsta tänkbara värdet utan gåvoartat köp s. 49 Kalkyl 3. Företagarnas beskattningsbara inkomst s. 50 Kalkyl 4. Företagarnas skattepåföljder s. 50 Kalkyl 5. Företagarnas vinst efter skatt s. 50

8 7 Kalkyl 6. Driftsbidrag som grund för värdering s. 51 Kalkyl 7. Företagarnas beskattningsbara inkomst s. 52 Kalkyl 8. Företagarnas skattepåföljd s. 52 Kalkyl 9. Företagarnas vinst efter skatt s. 52 Kalkyl 10. Företagets eget kapital s. 53 Kalkyl 11. Inköp av egna aktier med företagets fria egna kapital, köparen en utomstående person s. 53 Kalkyl 12. Uppdelning av inkomsterna för de till bolaget sålda egna aktierna för företagarna s. 53 Kalkyl 13. Företagarnas totala inkomster s. 54 Kalkyl 14. Inköp av egna aktier med företagets fria egna kapital, köparen Företagare A:s arvinge s. 55

9 8 FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR BILAGA 1. Resultat och balans för åren 2010, 2011 och 2012 i Företag X

10 9 1 INLEDNING Generationsväxling i ett litet eller medelstort företag är oftast en ganska stor händelse för då företagaren säljer sitt företag är det oftast fråga om ett helt livsverk som man skall överföra till nya händer och inte bara om ett företag som byter ägare. Genom att noggrant planera och strukturera generationsväxlingen så kan man undvika att hamna i en situation där man kanske inte har kontroll över läget eller hamnar i en situation där man gör lite som man tror det skall vara. Med det samma försäkrar man att företaget förblir funktionellt under hela processens lopp och att ägarförhållandena är klara för alla parter, för medarbetare inom företaget och för alla samarbetspartner utanför det egna företaget. Det finns olika sätt att förverkliga en generationsväxling på men möjligheterna är få ifall man först efter ägarbytet börjar fundera på saken. Genom bra planering åstadkommer man det bästa resultatet för försäljaren och för köparen och man uppnår det man planerat så att båda parterna kan känna sig nöjda. För att förverkliga en effektiv skatteplanering kräver det mycket tid och uthållighet för alla inblandade parter (Manninen 2001, 17) 1.1 Problemområde Problemområdet är att komma underfund med vilka saker som man bör ta i beaktan vid planeringen av en lyckad generationsväxling. Vad har överlåtaren för förväntningar och tankar om generationsväxlingen? Hur värderar man företaget på ett rätt sätt och således hur får man fram ett rättvist försäljningspris för företaget? Vilken typ av metod kommer man att använda sig av, kommer man att sälja hela företaget eller bara en del av substansen? Behöver man pengarna direkt? 1.2 Syfte Syftet med detta lärdomsprov är att hjälpa CASE-företaget att få en bild om hur stor händelse en generationsväxling i ett företag verkligen är och ge mera info och kunskap om ämnet. Målet är också att räkna ut några kalkyler på hur en generat-

11 10 ionsväxling påverkar deras beskattning beroende på vilken metod som används och vilka mål försäljarna har angående generationsväxlingen. 1.3 Avgränsning Jag kommer att avgränsa detta arbete till, efter att i teoridelen allmänt berättat om generationsväxlingar och dess innehåll, fördjupa mig mera i överlåtarens del av processen och vad man bör ta i beaktan gällande regler, skatter och dylikt. Alltså kommer ämnet i sig att behandlas ytligt och sedan koncentrera sig på generationsväxling ur säljarens synvinkel.

12 11 2 GENERELLT OM GENERATIONSVÄXLING Med generationsväxling menar man oftast att man överlåter ett företag åt en eller flera nya ägare inom familjen med den tanken att den eller de skall fortsätta med näringsverksamheten. I en sådan överföring inom familjen kan man i de flesta fall tillämpa någon form av lättnader som finns tillgängliga för generationsskiften. (Juusela & Tuominen 2010, 13) 2.1 Målet med en generationsväxling Målet med generationsväxlingar kan man se ur flera olika synvinklar. Överlåtarens, fortsättarens, målföretagets och samhällets intressen är i flera olika perspektiv ganska lika för alla dessa olika parter har som mål att trygga företagets fortsatta verksamhet och att behålla de arbetsplatser som företaget erbjuder. Men de mest centrala parterna i en generationsväxling är nog ändå säljaren och köparen, d.v.s. överlåtaren och fortsättaren. Oftast så handlar det ju om överlåtarens om inte livsverk så i alla fall om en stor del i dennes liv, en del som varit med i årtionden och som man nu skall överlåta mot ersättning eller kanske helt utan ersättning. Fortsättaren i en generationsväxling så förbinder sig att fortsätta företagsverksamheten i alla fall den förutsatta minimitiden på 5 år. Då man planerar och genomför en generationsväxling är en av de centrala frågorna hur man effektivast kan minimera kostnaderna för processen. Kostnader som uppstår i en generationsväxling är kostnader för planering och genomföring, skattekostnader och finansieringskostnader. Dessa kostnader kan uppstå åt säljaren, köparen och företaget i fråga. De kostnader som uppstår från att professionellt planera en generationsväxling och skatteplanering så kan man spara in mångfaldigt i slutändan genom de finansierings- och skattelättnader man åstadkommit med planeringen. (Juusela & Tuominen 2010, 13-14)

13 Skatteplanering I en generationsväxling är det frågan om ändringar i företagets ägarförhållanden. Utgångspunkten är att överlåtelse av egendom är skattepliktigt. Men gällande skatterna så finns det en del skattelättnader tillgängliga. Man kan genomföra en generationsväxling utan att använda sig av de lättnader som finns tillgängliga inom arvs- och gåvobeskattningen. Då är det frågan om en helt vanlig överlåtning av egendom genom affär, gåva eller arv. Man kan även mista skattelättnaderna utav misstag ifall man agerar vårdlöst eller inte märker de olika tidskrav som finns för lättnaderna. Ur beskattningssynvinkel så menar man med en generationsväxling en omständighet där ett företag byter ägare under eller efter ägarens livstid, där man försöker minimera fortsättarens eller överlåtarens skattekostnader. Skattplaneringen beror helt på ur vems synvinkel man skall minimera skattekostnaderna, köparens eller säljarens. Inkomstskattelagen och arvs- och gåvoskattelagen möjliggör skattelättnader för båda parterna. Övrigt finns det också speciella lättnader för företaget i fråga ifall det är fråga om en generationsväxling. Då man överför företagsverksamheten inom familjen, till exempel från förälder till barn, så kan helhetsbeskattningen bli det viktigaste. Alltså man tar hänsyn till båda parterna. Då man överför företaget utan vederlag, alltså då det är fråga om arv eller gåva, belastas köparen av beskattningen. Däremot om man får ersättning för företaget, d.v.s. köp, belastas mest säljaren av skattepåföljderna, som till exempel av eventuell skatt på överlåtelsevinst. (Juusela & Tuominen 2010, 14-15) Överlåtelsevinsten räknas ut på det viset att man minskar anskaffningsutgiften från överlåtelsepriset. Man kan använda sig av den kalkylmässiga anskaffningsutgiften i de fall den kalkylmässiga anskaffningsutgiften är större än den verkliga anskaffningsutgiften. Den kalkylmässiga anskaffningsutgiften är 40 % av överlåtelsepriset ifall man ägt aktierna man skall sälja i över 10 år och 20 % av överlåtelsepriset ifall man ägt aktierna under 10 år. Alltså jämförs den verkliga och den kalkylmässiga anskaffningsutgiften och använder det värde vilket ger ett mer för-

14 13 delaktigt resultat, alltså det som ger ett större värde. Utöver anskaffningsutgiften så får man inte dra av något från överlåtelsepriset. (www.veronmaksajat.fi) 2.3 Finansiering En mycket central del i det hela är hur man skall finansiera företagsköpet, detta är i första hand fortsättarens, alltså köparens bekymmer, hur man skall finansiera själva företagsköpet och eventuella överlåtelseskatter, men även till viss del säljarens bekymmer till den del hur man skall finansiera sina egna kostnader för företagsförsäljningen. Dessa kostnader kan vara till exempel skatt på överlåtelsevinsten ifall företagshandeln inte uppfyller de krav som ställts för skattefrihet för överlåtaren. Man kan ju tycka att det är lätt för försäljaren att bara betala dessa skatter av de pengar man fått in från själva företagköpet men detta är inte alltid möjligt, för då det är fråga om företagsförsäljning inom den egna familjen så händer det ofta att fortsättaren köper företaget på skuld och avbetalning, d.v.s. försäljaren får inte nödvändigtvis in några pengar genast och i dessa fall måste han eller hon finansiera dessa kostnader på annat sätt. Genom att få företaget helt eller delvis som gåva eller arv lättar markant på finansieringsbehovet men även om finansieringsbehovet minskar så försvinner mottagarens skatteplikter aldrig helt. Men beroende på hur aktivt och noggrant fortsättaren deltar i skatteplaneringen så kan den slutliga skattekostnaden skilja sig betydligt från den ursprungliga summan. Då man planerar en generationsväxling kan man justera de totala skattekostnaderna ganska mycket, men för att göra detta behöver man mycket information och kunskap, inte bara om den aktuella tidpunkten för generationsväxlingen utan man borde också kunna se in och läsa av framtiden till en viss del för att lyckas framgångsrikt med planeringen. Nämligen först och främst handlar det ju om att värdera företaget till rätt pris, målet med försäljningen är ju att försäljaren skall få en tillräcklig kompensation för företaget så att han eller hon kan finansiera sin framtid och tryggt överlåta företaget utan att behöva oroa sig om morgondagen. I de flesta fall så har företagaren tyvärr betalat in för lite pension under sin tid som fö-

15 14 retagare och därför kan man ofta kalla företagets försäljningspris för företagarens pension. Det lönar sig dock inte att betala för mycket för företaget heller för de pengar som barnet betalar till föräldern för företaget kommer troligtvis till en del att falla tillbaka till barnen genom arv ifall föräldern inte hinner använda allt före dennes död. Därför är det speciellt viktigt att göra en god och utförlig värdering av företaget och kalkylera ut ett bra pris för företaget som räcker till att trygga en god framtid åt försäljaren samt undvika att köparen betalar ett överpris. Det optimala i teorin är ju att köparen betalar den summa som försäljaren kommer att använda före sin död, men detta kan ju ingen veta på förhand, men med god planering kan man komma ganska nära i varje fall. (Juusela & Tuominen 2010, 15-16) 2.4 Redskap I generationsväxlingar behöver man information och kunskap om flera juridiska områden. Dessa är bland annat Skatterätt, företagsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt och konkurrensrätt. Vid sidan om dessa ämnen behöver man även kunskap i familjeoch arvsrätt samt pensionsrätt. Alla dessa olika lagstiftningar berör varandra och erbjuder olika planeringsmöjligheter för generationsväxlingen men alla har dock också sina egna nackdelar. Företagaren har flera olika möjligheter att överlåta sitt företag under generationsväxlingen. Beroende på situationen och de inblandade parternas intressen så kan företagaren: Sälja eller donera företaget Lämna företaget som arv Då man ser på generationsväxlingen ur en helt praktisk synvinkel så är utgångspunkterna nästan alltid olika men en del saker bör man särskilt lägga märke till då man planerar en generationsväxling. Dessa saker är: Val av rätt företagsform inför övergången Rätt företagsstruktur

16 15 Se till att man har företagets balansräkning i ett sådant skick att man kan överlåta företaget Försäkringsfrågor Se till att man bara betalar de skatter som behövs Olika typer av planering kan påverka beskattningar på olika sätt och därför är det viktigt att ha på det klara hur skall och vill ha det i generationsväxlingen. Vid generationsväxling är det viktigt att se till att alla rättshandlingar är juridiskt korrekta och de olika möjligheter man har beror också ganska långt på hurudan tidtabell man har för förverkligandet av generationsväxlingen. (Manninen 2001, 18) 2.5 Företagsform Det är skillnad i vilken företagsform man har på företaget, både för säljaren och för den som skall ta över företaget. Företagsformen kan till och med vara fel med tanke på en generationsväxling. Enskild näringsidkare är ur beskattningssynvinkeln det sämsta alternativet för säljaren och därför är det kanske skäl för försäljaren att ändra företagsform till aktiebolag före man genomför generationsväxlingen. Ett aktiebolag kan man överlåta eller sälja vidare utan att säljaren behöver betala någon skatt på överlåtelsevinsten ifall alla lagliga förutsättningar för detta uppfylls. På grund av detta är det skäl att överväga ändrande av bolagsform före generationsväxlingen. I personbolag är problemen i sin tur de tunga ansvarsfrågorna och därför kanske det lönar sig att byta företagsform till aktiebolag. Ur köparens synvinkel är det skattemässigt sett förmånligast att försöka köpa bara företagets substans istället för att köpa själva bolaget, d.v.s. aktiestocken eller kommanditbolagets egentliga bolagsmannens bolagsandelar. Då köparen köper själva bolaget så måste man efter själva generationsväxlingen kanske tänka över och omorganisera företaget i form av fusioner eller till och med avsluta bolaget. Man bör även fundera på företagsformen med tanke på olika ägandeförhållanden. Ifall man har bolagsform så kan man överföra ägandet småningom genom att överföra aktier/andelar till nästa generation. Genom bolagsformen kan man med

17 16 små skattekostnader överföra bolaget till nästa generation under en lång tid. Genom bolagsformen är det dock lättare att överföra företaget till flera olika nya ägare. Inom personbolag kan man genom bolagsavtal ganska långt bestämma om bolagets saker medan man inom aktiebolag har ganska begränsat ansvar och man kan genom auktionärsavtal och användning av olika aktier ta både säljarens och köparens intressen i beaktande. (Manninen 2001, 19) 2.6 Inköp av egna aktier Ett aktiebolag kan införskaffa egna aktier mot vederlag. I familjeföretag kan orsaken för införskaffning av egna aktier bero till exempel på en generationsväxling, genom att köpa egna aktier så sänker man på försäljningspriset, vilket underlättar finansieringen för fortsättaren. Det kan också handla om att man på detta vis delar ut överlopps resurser till ägarna, alltså är det upp till företaget att bestämma i vilken grad införskaffning av egna aktier behövs och är aktuellt. Man får dock inte genom införskaffning av egna aktier strida mot aktieägarnas jämställdhet genom att gynna någon viss delägare. (Manninen 2001, 130) Införskaffningen Till införskaffningen av de egna aktierna får endast utdelbara vinstmedel användas för införskaffningen av egna aktier betraktas som utdelning av vinstmedel. Man måste uppgöra ett mellanbokslut ifall den bolagsstämma i vilken man behandlar inköpet av egna aktier hålls senare än 6 månader från räkenskapsperiodens slut. Detta mellanbokslut får inte vara mera än 3 månader gammalt. I ett privatägt aktiebolag så bestämmer bolagsstämman om anskaffningen av egna aktier med enkel majoritet ifall det bara finns en typ av aktier i bolagets aktiestock. I detta beslut måste anskaffningens ändamål. (Manninen 2001, ) Efter att man införskaffat de egna aktierna har man 3 olika möjligheter att göra med dem: aktiernas mitätöiminen behålla aktierna i bolaget under den stadgade tidsperioden överlåta aktierna vidare

18 17 Aktierna kan annuleras strax. I ett privat aktiebolag så måste bolaget överlåta aktierna vidare inom 3 år från anskaffningen. En eventuell överlåtelsevinst bokas i en överkursfond. Ifall man överskrider denna tid på 3 år så måste bolaget minska på det egna kapitalet genom att mitätöidä aktierna. (Manninen 2001, 132) Ett privat aktiebolag kan införskaffa alla aktier i bolaget utom ett och bolaget kan inte delta i den egna bolagsstämman med dessa egna aktier. (Manninen 2001, 131) "Beslut om förvärv och inlösen av bolagets egna aktier fattas av bolagsstämman. I ett publikt aktiebolag skall beslutet fattas med sådan kvalificerad majoritet som avses i 5 kap. 27. Genom bolagsstämmans beslut i vilket nämns maximiantalet aktier av olika slag som skall förvärvas, bemyndigandets giltighetstid samt vederlagets minimi- och maximibelopp kan styrelsen bemyndigas att besluta om ett förvärv i dess helhet eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft högst 18 månader. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital." ( Aktiebolagslagen, 15 kap. 5.) Priset för införskaffning av egna aktier Inför beskattningen så bör man kunna fastställa ett noggrant pris för de egna aktierna. Införskaffningen bör alltid ske till aktiernas gängse värde. Ifall man införskaffar aktierna till ett högre värde än gängse värdet anses detta som förtäckt dividend. Man kan utgå ifrån att man inte betalar ett överpris för aktierna ifall företaget, för sina egna onoterade aktier, betalar ett sådant pris som motsvarar aktiernas matematiska värde. Även användningen av ett betydligt lägre försäljningspris än vad aktiernas matematiska värde är kan medföra problem. Ifall man använder ett alltför lågt värde och aktierna genom företaget överförs till en arvinge i bolaget, kommer gåvobeskattningen in i bilden. (Manninen 2001, 136) Det är svårt att fastställa ett gängse värde för aktierna ifall man inte har något jämförelseobjekt eller man annars håller på med värdering av företaget. Gängse värdet baserar sig oftast på aktiernas substansvärde. (Manninen 2001, 136)

19 18 Man kan heller inte vid anskaffning av egna aktier använda sig av sådana skattelättnader som en generationsväxling skulle möjliggöra i vanliga fall, beroende på att företaget inte hör till den grupp dessa lättnader kan användas på. (Manninen 2001, 137) Ur säljarens synvinkel betraktas inköp av egna aktier som en helt vanlig försäljning av aktier, med det undantag att man inte kan yrka på skattelättnader på basen av generationsväxling. (Manninen 2001, 138) Exempel Fabian företagare skall lämna på pension och tänker sälja sin bilförmed ling, Fabians Ferrari, han grundat med marks aktiekapital år 1986 till sin son Sune. Fabian vill ha för sitt framgångsrika företag som säkerhet för sina pensionsdagar men Sune har bara pengar. Företaget är ett framgångsrikt företag med mycket fritt eget kapital bestämmer sig man för att göra generationsväxlingen på följande vis: Fabians Ferrari köper hälften av Fabians aktier och Sune köper den resteran de halvan av Fabian aktier för Fabian får på detta vis för sitt företag men Sune behöver betala bara Köpa aktier eller verksamheten? Det två vanligaste sätten att handla med inom företagshandel är att man endera köper företagets aktier eller så köper man själva substansen. För försäljaren är det mer fördelaktiga valet att sälja aktierna till företaget för på så sätt så får han/hon ansvarsfrihet från företaget och den eventuella överlåtelsevinsten beskattas som kapitalinkomst. Ifall man väljer att genomföra handeln genom substanshandel så är det företaget i sig som får vinsten, d.v.s. köpesumman. Då är frågan igen att hur säljaren i sin tur får ut pengarna ur företaget. Då man ser på detta ur köparens synvinkel är det säkrare och mer fördelaktigt att köpa företagets substans istället för aktierna. (Lakari & Engblom 2009, 39) I generationsväxlingar så använder man sig ofta av en kombination av verksamhetsköp och aktiehandel. På detta vis så kan man utnyttja eventuella gamla förlus-

20 19 ter, fortsättaren får en större avskrivningsgrund och försäljaren kan eventuellt få hela överlåtelsevinsten skattefritt. (Manninen 2001, 281) Aktiehandelns särdrag Då man handlar med aktieköp så är det vanligt att privatpersonen eller personerna grundar ett skilt holding-bolag för detta ändamål. Holding-bolaget skaffar de finansieringar som behövs och köper sedan bolaget i fråga. Man kan försöka minska på köpesumman genom att säljaren lyfter dividend ur företaget före försäljningen eller genom att företaget köper upp egna aktier och på detta vis så får försäljaren en del pengar. Man kan också dela företaget som säljs i flera olika företag, till exempel lämnar man eventuella fastigheter och dylikt i ett skilt företag som försäljaren lämnar med, och säljer bara den delen som idkar näringsverksamhet. Efter företagsköpet brukar man snabbt fusionera det företag man grundat för köpet med det företag man köpt. Man kan då också panta eller sätta det nyköpta företagets tillgångar som borgen för de finansieringar som det nya företaget behövde för företagsköpet. Köparen behöver dock lägga märke till att han/hon är skyldig att betala överlåtelseskatt på 1,6 % på de aktier som köpts. Sett ur säljarens synvinkel klassas aktiehandel som försäljning av lösegendom och på detta sätt så befrias försäljaren från alla skyldigheter gällande företaget då han/hon säljer sina aktier. Denna metod är också den lättaste och mest skatteeffektiva metoden för försäljaren. (Lakari & Engblom 2009, 39-40) Köp av företagets verksamhet Denna typ av handel kallas också ofta substanshandel. Med substanshandel menar man att man inte köper företaget i sig utan helt eller delar av företagets innehåll. Vid substanshandel säljer företaget alltså helt eller delvis egendom som hör till näringsverksamheten. Detta betyder i sin tur att en eventuell försäljnings vinst eller förlust drabbar företaget i sig. Också eventuella skattepåföljder drabbar företaget, inte företagets ägare. (Lakari & Engblom 2009, 70) Ur försäljarföretagets synvinkel är beskattningen för substanshandeln ganska simpel. Företaget får ett visst pris för de tillgångar man säljer och från denna summa

21 20 minskar man den summa som ännu inte avskrivits på de tillgångar man sålt. För att man lätt och smidigt kan räkna ut detta gäller det att man bra och noggrant specificerat tillgångarna i köpebrevet. Den del av försäljningssumman som överstiger anskaffningsutgifterna räknas som vinst för företaget, vilket räknas som skattepliktig näringsinkomst för företaget. (Lakari & Engblom 2009, 70) Ur försäljarföretagets synvinkel är substanshandel en förmånlig försäljning. Företaget kan dra nytta av gamla förluster för dessa överförs ju inte till det nya företaget via substanshandel. Man får alltså då i beskattningen dra av dessa förluster och på detta vis tjänar man in en del pengar i beskattningen och försäjarföretaget är så mycket rikare som de kunde spara in i beskattningen. (Manninen 2001, ) Efter att man sålt företagsverksamheten så kan ägaren lyfta ut pengarna ur företaget genom vinstutdelning eller vid en eventuell avslutning av bolaget, men på förhand är det mycket svårt för företagaren att kunna uträkna exakt hur stora skattepåföljder detta medför. Därför är en noggrann skatteplanering exceptionellt viktig vid företagsverksamhetsförsäljning. (Lakari & Engblom 2009, 40) För fortsättaren är den köpta verksamheten, inklusive alla tillgångar såsom maskiner, inventarier, fastigheter och så vidare, är direkt användbart för till exempelvis borgen för finansiering av köpet eller dylikt vilket kan göra det lättare att finansiera ett verksamhetsköp jämfört med finansieringen av aktiehandel. (Lakari & Engblom 2009, 40) Verksamhetsköp är oftast en överlåtelse av företaget vilket betyder att till exempel gamla arbetare på företaget flyttar till det nya företaget som gamla anställda. Detta betyder att de anställda får fortsätta med samma arbetsvillkor och avtal de hade i det gamla företaget. Man bör dock lägga märke till att avtal i allmänhet inte är överföringsdugliga vilket leder till att man borde kolla igenom dessa avtal med de parter som är inblandade, till exempel sammarbetspartners och liknande, om fortsatt affärsverksamhet med det nya företaget. Ur köparens synpunkt är verksamhetsköp oftast lättare och framförallt säkrare än aktiehandel. Köparen får bara de i förväg överenskomna delarna av företagsverk-

22 21 samheten, eventuella riskabla eller ur affärsverksamhetens synpunkt riskabla eller onödiga delar kan lämnas bort. Man bör också som köpare vara medveten om att om det överförs sådan verksamhet som enligt lag klassas som nedsmutsande eller farlig för natur och omgivning så kan skadeståndskyldigheten överföras till den nya ägaren. Även i de fall då fastigheter byter ägare kan skadeståndsskyldigheten övergå till den nya ägaren gällande marken och eventuella föroreningar. Köparen behöver inte betala någon överlåtelseskatt ifall handeln inte innehåller fastigheter, värdepapper eller byggnader och konstruktioner. (Lakari & Engblom 2009, 40) Det är även ur köparföretagets synvinkel viktigt att i köpebrevet bra ha specificerat de tillgångar som köpts. För företaget kan då göra avskrivningar på anskaffningsutgiften på de tillgångar man införskaffat. Ifall man inte i köpebrevet kan rikta kostnaderna till någon specifik tillgång så räknas detta som en så kallad Goodwill man betalat på företagsvärdet. Denna andel är avskrivbar som en lineär avskrivning på 5-10 år i beskattningen. Då man ur köparens synvinkel jämför substanshandel med aktiehandel så har köparen alltså den fördel att han/hon i företagets bokföring kan göra avskrivningar på de tillgångar man införskaffat till det pris som i köpebrevet angetts som anskaffningsutgift. Detta motsvarar i typiska fall anskaffningarnas gängsevärde. Aktier kan man i sin tur inte göra avskrivningar på och därför är det mer fördelaktigt att köpa företagets substans ifall man har möjlighet till det. (Lakari & Engblom 2009, 70) Exempel Bilservice Ab överväger köpa Berts Bilförsäljning och -reparation Ab men har ingen nytta av bilförsäljningsdelen. I detta fall är det smidigaste och smartaste sättet att förhandla genom substanshandel. Bilservice Ab köper alltså upp service-delen, d.v.s. alla maskiner och tillgångar som hör till denna dela utav Berts Bilförsäljning och Reparation Ab:s verksamhet.

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG

GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG Isabella Asplund GENERATIONSVÄXLING INOM AKTIEBOLAG CASE: PÄLSFARM X Enheten för företagsekonomi och turism 2012 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Isabella Asplund Lärdomsprovets

Läs mer

Onoterade aktiebolags generationsväxling med tyngdpunkt på beskattning

Onoterade aktiebolags generationsväxling med tyngdpunkt på beskattning Onoterade aktiebolags generationsväxling med tyngdpunkt på beskattning Markus Grahn Examensarbete Förnamn Efternamn Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Läs mer

Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING. Företagsekonomi

Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING. Företagsekonomi Malin Johanna Bjon ARVSSKATTEPLANERING Företagsekonomi 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Malin Bjon Lärdomsprovets titel Arvsskatteplanering År 2011

Läs mer

Sanna Björk UNGAVUXNAS SPARANDE OCH PLACERINGAR

Sanna Björk UNGAVUXNAS SPARANDE OCH PLACERINGAR Sanna Björk UNGAVUXNAS SPARANDE OCH PLACERINGAR Företagsekonomi, 2014 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Sanna Björk Lärdomsprovets titel Unga vuxnas sparande

Läs mer

Enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag

Enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag Enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag och aktiebolag En jämförande studie av eget kapital, löner och vinstutdelning Anna Barman Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet i företagsekonomi

Läs mer

Företag Köper Företag

Företag Köper Företag Kristianstad Högskola Kandidatuppsats Institutionen för Ekonomi HT 2005 Företag Köper Företag Finansieringsprocessen när ett mikroföretag förvärvas via ett holdingbolag Författare: Martina Jarlsdotter

Läs mer

Hur vanligt är lantbruksaktiebolag?

Hur vanligt är lantbruksaktiebolag? TEMA Lantbruk som aktiebolag Utvecklingschef för ekonomi Peter Österman Svenska lantbrukssällskapens förbund Intresset för att bedriva lantbruk i aktiebolagsform har under de senaste åren ökat markant.

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

jord- och skogsbruksfastighet

jord- och skogsbruksfastighet I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Problematiken vid samägd jord- och skogsbruksfastighet De rättsliga förhållandena Filosofie magisteruppsats inom Ekonomisk

Läs mer

Behandling av anslutningsavgifter i bokföringen och beskattningen

Behandling av anslutningsavgifter i bokföringen och beskattningen Behandling av anslutningsavgifter i bokföringen och beskattningen Examensarbete Tom Libäck Examensarbete för företagsekonomi Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag - Vad avgör valet av bolagsform?

Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag - Vad avgör valet av bolagsform? Institutionen för Arbete, Ekonomi och Hälsa Uddevalla Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag - Vad avgör valet av bolagsform? Difference between corporation and trading company -What decide the

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

AVVECKLING AV AKTIEBOLAG

AVVECKLING AV AKTIEBOLAG Josefine Kallio AVVECKLING AV AKTIEBOLAG Case: Likvidation av Företag X Ab Företagsekonomi och turism 2015 VASAYRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Josefine Kallio

Läs mer

Företagstolken En kartläggning av behovet i Närpes

Företagstolken En kartläggning av behovet i Närpes Tony Wesander Företagstolken En kartläggning av behovet i Närpes Företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel

Läs mer

Generationsskifte i lantbruket

Generationsskifte i lantbruket Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Generationsskifte i lantbruket En fallstudie på gård med maskinstationsverksamhet Carl Pilhemmer Självständigt

Läs mer

HUR EFFEKTIVERA EKONOMIFÖRVALTNINGEN

HUR EFFEKTIVERA EKONOMIFÖRVALTNINGEN Elin Myllyluoma & Majda Gutic HUR EFFEKTIVERA EKONOMIFÖRVALTNINGEN Case: Närpes stad Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Elin Myllyluoma & Majda Gutic

Läs mer

Minna Charlotta Bergdal DEN ALLMÄNNA INTRESSEBEVAKNINGEN FÖRVALTAR SINA HUVUDMÄNS EKONOMI

Minna Charlotta Bergdal DEN ALLMÄNNA INTRESSEBEVAKNINGEN FÖRVALTAR SINA HUVUDMÄNS EKONOMI Minna Charlotta Bergdal DEN ALLMÄNNA INTRESSEBEVAKNINGEN FÖRVALTAR SINA HUVUDMÄNS EKONOMI Företagsekonomi 2011 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Minna Bergdal

Läs mer

Val och byte av företagsform

Val och byte av företagsform Val och byte av företagsform En studie gällande skatternas roll vid val av företagsform samt de skattemässiga konsekvenserna vid ombildning av företag Master Thesis in Commercial and Tax Law Författare:

Läs mer

Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring

Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring Malin Hoxell Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring Företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Malin

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

OUTSOURCING OCH INSOURCING AV EKONOMIFÖRVALTNINGEN

OUTSOURCING OCH INSOURCING AV EKONOMIFÖRVALTNINGEN Ann-Sofi Kortell OUTSOURCING OCH INSOURCING AV EKONOMIFÖRVALTNINGEN Vad står bakom företagens beslut? Företagsekonomi och turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag - en jämförelse av ekonomiska konsekvenser Erik Herder Daniel Wallenås Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

Anpassning av kreditupplysningar för factoringbolag

Anpassning av kreditupplysningar för factoringbolag Anpassning av kreditupplysningar för factoringbolag Casper Westerlund Casper Westerlund Examensarbete / Degree Thesis Företagsekonomi / Business Administration 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

Ett nystartat aktiebolags finansieringsmöjligheter - Banklån eller riskkapital?

Ett nystartat aktiebolags finansieringsmöjligheter - Banklån eller riskkapital? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF18 Ett nystartat aktiebolags finansieringsmöjligheter - Banklån eller riskkapital? Rikard Johansson Henrik

Läs mer