att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen"

Transkript

1 att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1

2 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare och driver under tiden projektet tillsammans med Jokkmokks samebyar. Projektet ska bl.a. stärka, synliggöra och utveckla rennäringen och övriga samiska näringar. Den här broschyren lyfter frågan om generationsväxlingar inom rennäringen ur ett ekonomiskt perspektiv och bygger på djupgående intervjuer med medlemmar i Jokkmokk kommuns fem samebyar. Här finns praktiska råd, tips och exempel på frågeställningar som vill väcka tankar och diskussion. Intervjupersonerna representerar olika åldrar, familjesituationer, kön och samebytillhörighet för att täcka in många olika infallsvinklar. Åsa Labba, Strukturum projekt Sájtte, har genomfört intervjuerna. Frågorna har tagits fram i samarbete med Eva-Lotta Päiviö vid Stockholms universitet där resultatet av undersökningen även ingår i ett forskningsprojekt om generationsöverföring. 2

3 Rennäringen är på många sätt unik, vad gäller förutsättningar för företagsetableringar, sättet att driva företag, och också anledningen till att man driver sitt företag. Traditionell kunskap, tillsammans med vissa rättigheter till land och vatten, är grundstenar i rennäringen. Renskötaren ser sig ofta inte bara som företagare, utan även som en traditions- och kulturbärare, vilket intervjuerna som broschyren baserar sig på visar. Det kan dock ändras över tid hur man ser på sig själv i renskötsel- och företagsrollen. Familj, släkt och vänner är viktiga, och ofta en förutsättning för att driva renskötselföretaget. Tidigare var det ofta naturligt att någon eller några av barnen successivt fasades in i renskötseln genom att öka renantalet under en längre tid. Idag finns flera alternativ vid en nyetablering, alla beroende på den enskilda individens förutsättningar. Strukturförändringar i samhället i form av samebyarnas organisation, högsta tillåtna renantal, markexploateringar, rovdjurspolitik, och också kravet på ekonomisk lönsamhet har inneburit ändrade förutsättningar inom rennäringen och spelar ofta en viktig roll vid en företagsetablering. Hur kan då generationsväxlingen se ut? Den kan se ut på flera sätt, beroende på familjesituation, samebytillhörighet, eller omvärldsfaktorer som den enskilde inte kan påverka. Här lyfter vi fram några tänkbara scenarier, där man själv genom planering ofta kan styra, så att generationsväxlingen blir fördelaktig och gynnar alla inblandade. Det är viktigt att man diskuterar och planerar i god tid för generationsskiftet så att lösningen blir så bra som möjligt för alla parter. Många praktiska och ekonomiska faktorer behöver tas med i beräkningen. Finns det syskon, arvtagare eller andra intressenter som vill överta företaget? Finns det stugor, renar och maskiner som behöver säljas eller överlåtas? 3

4 Generationsskiftet kan ske på flera olika sätt vid dödsfall eller vid avveckling/ minskning av verksamheten. Det kan också handla om en nyetablering. Övertagande 1. Flera syskon ska vid dödsfall överta och dela på lagret (renarna), skotrar och övriga inventarier i förälderns renskötselföretag 2. Ett syskon ska vid dödsfall överta företaget Självklart handlar generationsväxlingen om så mycket mer än endast ekonomi och företagande. I intervjuerna framhåller man vikten av att behålla den traditionella kunskapen kring renen och samebyns marker. Avveckling 3. Föräldrarna avvecklar företaget och flera syskon ska överta och dela på lagret (renarna), skotrar och övriga inventarier i renskötselföretaget. 4. Avveckling genom försäljning till utomstående. Överlåtelse 5. Lager och inventarier överlåts via gåvobrev. Förhoppningsvis vill någon av barnen ta över, jag försöker uppmuntra, berätta och prata om renskötseln. Jag försöker hålla upp intresset och vidareförmedla en kunskap som jag själv inte fick. Då får de en grund att stå på, men måste i alla fall ta beslutet själva om de vill ta över. 4

5 övertagande Här följer exempel på vad som kan vara viktigt att tänka vid dödsfall när någon eller några inom familjen ska ta över verksamheten. 1. Flera syskon ska vid dödsfall överta och dela på lagret (renarna), skotrar, släpvagnar, stugor och andra inventarier i förälderns renskötselföretag. Här kan det vara bra att prata om vem som ska överta renmärket och hur man hanterar de renar som finns i märket efter förälderns bortgång. Samma sak kan gälla för stugor och andra inventarier med ekonomiskt eller personligt och känslomässigt värde. 2. Ett syskon ska överta företaget vid dödsfall. Om man vet att endast ett av barnen ska köpa eller överta renar, fastigheter och maskiner kan man se över möjligheten att betala köpeskillingen till övriga syskon redan innan dödsfallet sker. Det förutsätter då en rak och öppen kommunikation för att det ska lösa sig på ett tillfredsställande sätt. Våra föräldrar avvecklade inte under sin livstid, det var vi barn som tog över under lång tid efter deras bortgång. Viktigt att tänka på om företaget har underskott! Arvtagare övertar näringsverksamheten till samma värde som den avlidnes renskötselföretag hade. Underskott kan inte övertas och därför bör man, om möjligt redan ha sett över tillvägagångssättet för övertagandet, så att det blir skattemässigt fördelaktigt. Vid dödsfall bör man alltså se över dödsboets situation innan skifte sker eftersom det kan finnas olika lösningar. Vissa gånger kan det finnas möjlighet att fortsätta verksamheten i dödsboet för att nyttja eventuellt underskott. 5

6 avveckling Här följer exempel på vad som kan vara viktigt att tänka på vid en avveckling av renskötselföretaget. 3. Flera syskon ska vid avveckling överta och dela på det befintliga lagret (renarna) renvaktarbostäder, 4-hjulingar och andra inventarier i förälderns renskötselföretag. Om företaget ska avvecklas bör man fundera på vilket tillvägagångssätt som kan vara bäst, med tanke på att tillgångarna kan avvaras som gåva, (se mer under överlåtelse) eller säljas. Vid en försäljning kan man behöva tänka på vad som är bäst med tanke på att de som köper kan låna pengar, eller köpa lagret successivt över tid. Om lagret köps successivt kan man undvika banklån. Ytterligare ett alternativ kan vara att betala av, dvs. låna av föräldrarna. 4. Avveckling genom försäljning till utomstående, eller slakt. Om man inte har arvtagare, eller någon annan inom den närstående familjen som är intresserad av ett övertagande av företaget, finns möjlighet till försäljning av livdjur alternativt slakt. Det kan ske under en kortare eller längre period, upp till flera år. Även här bör man utifrån det enskilda företagets förutsättningar bedöma vilket som är det mest fördelaktiga tillvägagångssättet, för att på sikt kunna planera genomförandet. Både praktiska och ekonomiska aspekter spelar in. Ibland kan man behöva kompromissa för att hitta en hållbar lösning. 6

7 Jag har ingen aning om vem som ska ta över efter mig. Syskonbarn, eller så slaktar jag ut, alternativt minskar successivt under ett antal år. Jag kanske säljer livren om jag hittar en bra köpare. Samebyn kan i sin roll påverka ett generationsskifte, i vår by har gamlingarna tagit över och velat behålla sitt höga renantal och sitt inflytande, vilket har inneburit att ungdomarna inte haft en chans. Det har blivit en ond cirkel och naturligtvis påverkat ungdomarnas möjligheter negativt. Vid en avveckling hade jag kunnat tänka mig någon form av mentorskap till en yngre renskötare, jag skulle försöka se om jag hade kunnat gynna någon yngre som är i uppstartsfasen. Då hade jag kanske kunnat hjälpa dom med kunskap som jag själv inte fick. Vid försäljning av exempelvis en renvaktarbostad eller ett garage tillämpas speciella skatteregler beroende på vinst/förlust eller en värdenedgång av fastigheten. Det betyder att du kan dra fördelar av att spara kvitton och bokföra kostnader på förbättringsåtgärder och reparationer i fastigheten. För renvaktarbostäder krävs också att den nya ägaren har de förutsättningar som krävs för att kunna köpa en sådan. För inventarier och lager som vid en avveckling behålls av dig som privatperson, gäller också särskilda regler. Kontakta din ekonomiska rådgivare eller bokföringsbyrå för att ta reda på vad som gäller! 7

8 Överlåtelse Överlåtelsen kan ske inom eller utom familjen, till barn, arvtagare, eller någon annan. 5. Lager och inventarier överlåts via gåvobrev. Renar, maskiner, stugor och andra inventarier kan övergå till barn/arvtagare eller någon annan genom gåvobrev. Gåvobrev gällande fastigheter kan med fördel villkoras, t ex vad gäller nyttjanderätt för förälder, eller som enskild egendom till barnen. På så sätt kan konflikter undvikas, och äganderätten vid en eventuell skilsmässa i framtiden säkerställas. Vid en benefik överlåtelse, dvs. gåva, arv eller bodelning, ska beskattning vanligtvis inte ske. Med nuvarande regler ges möjlighet för den nya ägaren/arvtagaren att skjuta den eventuella skatten på framtiden. Om man har underskott i verksamheten bör man nyttja möjligheten att minska detta före överlåtelsen, eftersom underskott är personligt och kan inte överföras vid ett generationsskifte. Vid alla överlåtelser är det viktigt att skriftliga handlingar upprättas. 8

9 Nej, jag har inte fått någon rådgivning kring företagsfrågor. Kanske det skulle ha behövts, det hade i alla fall inte skadat. Det som i så fall hade behövts hade varit skattemässig rådgivning och hjälp med myndighetskontakter. Vare sig generationsskiftet sker genom övertagande, avveckling eller överlåtelse har du momsen och F-skatten att tänka på. Moms Om du säljer hela företaget, eller en verksamhetsgren i det, till någon som fortsätter att driva företaget, och som har avdragsrätt för ingående moms, ska inte moms tas ut. Om du däremot säljer tillgångarna var för sig, ska du ta ut moms enligt vanliga regler. F-skatt Du ska själv anmäla avregistrering från F-skatt och moms till Skatteverket, som görs på en särskild blankett. F-skatten ändras inte automatiskt, du måste också skicka in en ny preliminär skatteberäkning på företagets slutliga resultat. Där tar du hänsyn till försäljning av lager och inventarier, samt om du ska återföra fonder till beskattning. Källa: Skatteverket 9

10 Kom ihåg att det finns alltid hjälp att få! Det viktiga är att våga fråga och att ta tag i frågorna. 10

11 Hur sker generationsväxlingen i ditt renskötselföretag? Vad kan vara viktigt att tänka på? I broschyren finns förslag på praktiska råd och tips vid ett generationsskifte i renskötselföretag. Här hittar du också exempel på olika tillvägagångssätt, möjligheter och problem som kan uppstå, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. snoweye design. Foto: Helena Partapuoli och Jon Mihkkal Inga. 11

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Generationsskifte i lantbruket

Generationsskifte i lantbruket Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Generationsskifte i lantbruket En fallstudie på gård med maskinstationsverksamhet Carl Pilhemmer Självständigt

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Checklista aktieägaravtal. Inledning

Checklista aktieägaravtal. Inledning Checklista aktieägaravtal Inledning Som egenföretagare kommer aktieägaravtalet (konsortialavtal) in i sammanhanget när det blir aktuellt att arbeta flera aktieägare i samma bolag. Vid bildandet av ett

Läs mer

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till 1 Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till exempel. Allt för att hjälpa den som har en skuld att

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design inlaga: Sandra Imelda Santos Fernandez. ISBN: in

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design: Sandra Imelda Santos Fernandez och Marcela Ramírez Pasillas. ISBN: Marcela

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så 1234 skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Så skiljer du dig En skilsmässa är ofta en stor sorg. Men ibland finns det ingen annan utväg. Hur vet

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer