Nationella perspektiv - Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella perspektiv - Finland"

Transkript

1 Nationella perspektiv - Finland Moms och omstruktureringar Nynäs Havsbad JM, EM Kenneth Hellsten Doktorand, Helsingfors universitet

2 Innehåll 1. Kort om nationella rättskällor 2. Överlåtelse av rörelse helt eller delvis Upphävd Överlåtelse av rörelse helt eller delvis Gällande 19 a 4. Fusion och delning 5. Upplösning 6. Överlåtelse av aktier

3 1 Kort om nationella rättskällor Lagstiftning Mervärdesskattelagen / a, Överlåtelse av rörelse helt eller delvis Lag om ändring av mervärdesskattelagen /453 Tidigare 62 upphävdes Gällande 19 a infogades Lagen trädde ikraft Rättspraxis Endast lite rättspraxis Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Helsingfors förvaltningsdomstol Centralskattenämnden (CSN)

4 1 Kort om nationella rättskällor Lagförarbeten Regeringspropositionen (RP) 88/1993 rd 62, detaljmotivering Regeringspropositionen (RP) 35/2005 rd 19 a, detaljmotivering Finansutskottets betänkande (FiUB) 11/2005 rd

5 1 Kort om nationella rättskällor Skatteförvaltningens anvisningar Momsbeskattning av överlåtelse av rörelse helt eller delvis, Anvisning Drn 1281/40/2005, Mervärdesbeskattning i samband med företagsarrangemang, Skatteförvaltningen publikation 191r Nedläggning av momspliktig verksamhet samt konkurs, Skatteförvaltningens publikation 177r

6 1 Kort om nationella rättskällor Litteratur EL Nina Sainio disputerar den 20 maj 2011 om Företagsarrangemang och moms (på finska) vid Tammerfors universitet

7 2 Överlåtelse av rörelse helt eller delvis Upphävd 62 MomsL 62 (upphävd fr.o.m ): Skatt betalas inte på försäljning eller annan överlåtelse av varor och tjänster i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis, om överlåtelsen sker till någon som tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag. Skattefri är också överlåtelse av varor och tjänster i samband med en konkurs, om överlåtelsen under de förutsättningar som 1 mom. stadgar sker till konkursboet, vilket fortsätter med rörelsen. Skattefriheten enligt 1 och 2 mom. gäller inte sådana fastighetsöverlåtelser som nämns i 33. Inte entydigt huruvida bestämmelsen överenstämde med unionslagstiftningen. Bestämmelsen förverkligade inte i alla situationer tillräckligt väl det mål på ett förenklat beskattningsförfarande som uppställts för bestämmelsen

8 3 Överlåtelse av rörelse helt eller delvis Gällande 19 a MomsL 19 a : Som försäljning betraktas inte sådan överlåtelse av varor och tjänster i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis som sker till den som fortsätter rörelsen och denne tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag. Som försäljning betraktas inte heller överlåtelse av varor och tjänster i samband med en konkurs, om överlåtelsen under de förutsättningar som anges i 1 mom. sker till konkursboet, vilket fortsätter rörelsen. Om den som fortsätter rörelsen tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som endast delvis berättigar till avdrag, tillämpas 1 och 2 mom. endast till den del de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag. En i 1 3 mom. avsedd person som fortsätter rörelsen anses vara efterträdare till överlåtaren. Kontinuitetsprincip Bestämmelsen är tvingande (HFD l. 43, ADB)

9 3 Överlåtelse av rörelse helt eller delvis Gällande 19 a Förutsättningar för tillämpning: 1) En rörelse överlåts helt eller delvis. Det väsentliga är att det överförda förmögenhetskomplexet bildar ett företag eller en sådan del av ett företag som kan bedriva självständig ekonomisk verksamhet. Överlåtelse av verksamhet som bedrivs under ett varumärke som ägs av någon annan (t.ex. franchising) torde under vissa förutsättningar utgöra en i 19 a avsedd överlåtelse av rörelse (Se HFD l. 43). Överlåtelse av lägenhetens åkrar och referenskvantitet för mejerimjölk som avses i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter ( /355) till en annan mjölkproducent ansågs inte utgöra en i 62 i MomsL avsedd överlåtelse av rörelse helt eller delvis (HFD 1995 l. 4999)

10 3 Överlåtelse av rörelse helt eller delvis Gällande 19 a Förutsättningar för tillämpning (forts.): 2) Mottagaren fortsätter verksamheten. Inte krav på samma verksamhet (CSN 2006 N 34, lagakraftvunnet). 3) Mottagaren börjar använda de överlåtna varorna och tjänsterna för ändamål som berättigar till avdrag. 62 i MomsL kunde inte tillämpas då gränsen för momsfri verksamhet i liten skala inte överskridits under föregående räkenskapsperiod för köparens del och denne inte genast efter överlåtelsen ansökt om momsskyldighet (HFD 2004 l. 1156). Överlåtaren har rätt att dra av den moms som ingår i de anskaffningar som förorsakas av överlåtelsen

11 4 Fusion och delning MomsL innehåller inga bestämmelser om fusion eller delning av bolag. Fusion och delning enligt aktiebolagslagen ( /624). Universalsuccession MomsL tillämpas inte på överlåtelser av varor och tjänster i samband med fusion och delning enligt ABL. HFD 2000 l. 470, delning CSN 2000 N 41 (lagakraftvunnet), fusion En del öppna frågor kring momsbehandling av fastigheter som övergår i samband med fusion och delning. Kostnader är avdragbara som allmänna kostnader?

12 5 Upplösning MomsL innehåller inga bestämmelser om upplösning av bolag. Mottagandet av utskiftningslott i samband med upplösning av ett bolag ansågs utgöra ett köp (HFD 1991 l. 4465). 19 a i MomsL torde vara tillämplig om de föreskrivna förutsättningarna föreligger. Kostnader är avdragbara som allmänna kostnader?

13 6 Överlåtelse av aktier Enligt 41 och 42 i MomsL betalas skatt inte på handel med värdepapper. Försäljning av aktier i dotterbolag eller intressebolag som ägts av affärsmässiga skäl har ansetts utgöra verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för MomsL (Se t.ex. HFD 2001:15). Jmf. EU-domstol, C-29/08, SKF. Avdragsrätt ansågs föreligga för ingående moms hänförlig till konsulttjänster som köpts i samband med en försäljning av dotterbolagsaktier (Se t.ex. HFD 2001:15)

14 6 Överlåtelse av aktier HFD 2007:56 (Kort referat på svenska finns tillgängligt under Vid en överlåtelse av rörelse hade säljare varit A Ab och dess holländska dotterbolag, i vars ägo hela koncernens kemiska rörelse hade koncentrerats. Av köpeskillingen fick A Ab en del och dotterbolaget en del. Arvodena till utomstående sakkunniga som hade anlitats i samband med försäljningen samt övriga försäljningskostnader hade i sin helhet bokförts som kostnader för A Ab och bolaget hade dragit av den mervärdesskatt som ingick i dessa kostnader. Den kemiska rörelsen hade varit en del av den mervärdesskattepliktiga rörelse som A Ab hade bedrivit som moderbolag i koncernens kemiska subkoncern. Överlåtelsen av den kemiska rörelsen hade varit förknippad med omstruktureringen av hela denna subkoncerns rörelse. Som moderbolag i koncernen hade A Ab svarat för att planera och genomföra omstruktureringen och överlåtelsen av rörelsen. Det holländska dotterbolaget hade i koncernen främst fungerat som ett bolag med karaktär av holdingbolag och hade ingen egen personal. Därför kunde rätten att dra av den mervärdesskatt som ingick i kostnaden för anskaffningarna, som i mervärdesbeskattningen till sin karaktär var allmänna kostnader, i sin helhet hänföras till A Ab, som varit moderbolag i koncernen

15 Tack! Frågor?

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar

Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2004 Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar Författare: Anna-Karin Eifrém

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor HFD 2014 ref 18 Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II). Lagrum: 5 lagen (1998:189) om

Läs mer

3 kap. 25 mervärdesskattelagen

3 kap. 25 mervärdesskattelagen Örebro Universitet Akademi Juridik Juristprogrammet Examensarbete 30 hp HT 2011 3 kap. 25 mervärdesskattelagen Undantag för mervärdesskatt vid överlåtelse av verksamhet Författare: Andreas Lundqvist Handledare:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 FINANSRÄTT Ämnesstudier Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2003 Nr 325 330 INNEHÅLL Nr Sidan 325 Lag om ändring av mervärdesskattelagen... 1695 326 Lag om ändring av 2 kap. 9 bokföringslagen...

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483)

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) HFD 2014 ref 14 Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig. Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER EGET KAPITAL Verksamheten i ett företag drivs i någon juridisk bolagsform (företagsform). Denna kan vara t ex enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Bland annat ägarnas ansvar

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform,

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer