Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015"

Transkript

1 Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Följande presentation används vid handledningsmöten för primärproducenter år Presentationen baserar sig på Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning i fråga om inkomstbeskattningen av jord- och skogsbruk och på andra anvisningar på. 1

2 Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning I anvisningen ges grunder för hur avdragbara belopp eller sådana poster som inte får dras av utan ska avskrivas från utgifterna ska värderas om ingen annan utredning har lagts fram. Utgångspunkten är att man utreder utgifterna på basis av verifikat och andra bevis. Denna värderingsanvisning ska iakttas då det verkliga beloppet är svårt att utreda. De värderade beloppen anges exklusive moms. Anvisningen i sin helhet finns på webbplatsen Framsida > Detaljerade skatteanvisningar>skatteförvaltningens anvisningar >2016 2

3 Bil som jordbruksinventarie bilen hör till jordbrukets inventarier om jordbrukets körningar utgör över 50 % av det totala antalet kilometer körjournal för utredning om körningarna inom jordbruket övriga körningarnas andel av utgifterna och avskrivningarna är inte avdragbar bilkostnadernas totalbelopp + avskrivningen x antalet km vid privatbruk och övriga totalantalet körda kilometer resor mellan bostaden och gården är privata körningar som antecknas som avdrag på den förhandsifyllda deklarationen 3

4 Användning av privat bil inom jordbruket bilen hör till de privata tillgångarna, om andra än körningar inom jordbruket utgör över 50 % av de totala körningarna totala kostnader eller ett tilläggsavdrag på 0,44 /km förutsätter körjournal eller annan tillförlitlig utredning INGET tilläggsavdrag om bilen är en naturaförmånsbil, en leasingbil eller en bil med besittningsrätt enligt avtal man får dra av de faktiska kostnaderna för bilen som uppstått inom jordbruket 4

5 Användning av privat bil inom jordbruket Naturaförmånsbilar Avdrag av kostnader grundar sig på det kilometerbaserade förmånsvärde som räknas som lön. I kostnaderna för bruksförmånsbilar beaktas dessutom de kostnader som man har betalat själv. Exempel: En jordbruksidkare har från arbetsgivaren fått i sin besittning en naturaförmånsbil som han också använder för körningar inom sitt jordbruk. Det är fråga om en fri bilförmån vars värde per år är och förmånens värde har inte kontrollerats med tanke på andelen av privat användning eller användning i arbetet. Förmånens kilometerbaserade värde är 0,37 /km (6 600 : km). Man får således dra av 0,37 /km för körningarna med bilen inom jordbruket. 5

6 Körjournal det sammanlagda antalet kilometer som under skatteåret körts med bilen när resan börjat och slutat platsen där resan börjat och slutat samt vid behov resvägen resans längd ändamålet med resan 6

7 Tillförlitlig utredning Om körjournal inte har förts, förutsätter tilläggsavdraget även då att antalet kilometer kan utredas på ett pålitligt sätt Om man kör regelbundet, t.ex. 1 gång/vecka till samma ställe, anges antalet kilometer samt hur många gånger per år man gjort resan. Därutöver ska man alltid ange det sammanlagda antalet kilometer som under skatteåret körts med bilen 7

8 Privat bil används av en jordbrukssammanslutning Om beskattningssammanslutningen har betalat resekostnadsersättningar till delägaren Sammanslutningen kan mot reseräkning betala 0,44 /km till delägaren för körningarna inom jordbruket, vilket utgör en avdragbar kostnad som räknas som löneutgift för sammanslutningen och som skattefri inkomst för delägaren Om beskattningssammanslutningen inte har betalat resekostnadsersättning till delägaren Om sammanslutningen inte har betalat ersättningar till delägaren för bruk av egen bil i sammanslutningens jordbruk, kan kostnaderna för bilen dras av i beskattningssammanslutningens beskattning till deras faktiska belopp eller enligt 0,25 /km Resor mellan bostaden och gården är privata körningar som antecknas som avdrag på delägarens förhandsifyllda deklaration 8

9 Privat bil används av ett dödsbo Om dödsboet har betalat resekostnadsersättning till en delägare Dödsboet kan mot reseräkning betala 0,44 /km till delägaren för körningarna inom jordbruket, vilket utgör en avdragbar kostnad som räknas som löneutgift för dödsboet och som skattefri inkomst för delägaren Om dödsboet inte har betalat resekostnadsersättning till delägaren De faktiska kostnaderna av delägarens egen bil eller 0,25 /km De faktiska kostnaderna av dödsboets bil eller 0,44 /km avdrag i beskattningen av dödsboet Efterlevande make i dödsboet Dödsboet kan inte betala skattefria kostnadsersättningar till den efterlevande maken De faktiska kostnaderna av makens bil eller 0,44 /km dras av i beskattningen av dödsboet 9

10 Kostnader för studie- och utbildningsresor måste ansluta sig till gårdens produktionsinriktning utgifter för allmänbildande utbildning, yrkesinriktad utbildning eller grundutbildning berättigar inte till avdrag. Som icke-avdragbar grundutbildning betraktas t.ex. agrologutbildning och skogsbruksföretagarens yrkesexamen. Närmare information om utbildningsutgifter finns i en särskild anvisning, Beskattning av utbildning som bekostas av arbetsgivaren ( nr 473/32/2011). organiserat program för minst ca 4-5 timmar varje dag minimikravet på 4 timmar gäller inte för utbildningar som hålls i nära omnejd studiernas andel av resan ska vara betydlig (över 20 %) för att kostnaderna ens delvis ska vara avdragbara vid beskattningen. t.ex. resekostnader, biljetter och dagtraktamente till jordbruksutställningar i hemlandet är helt avdragbara för alla som utdelas beskattningsbar inkomst 10

11 Dagtraktamenten i jordbruksbeskattningen Villkoren för avdrag för extra levnadskostnader som orsakas av en tillfällig arbetsresa: resan hänför sig till förvärvande eller bibehållande av inkomst och resans mål och längd har införts i anteckningarna resan sträcker sig minst 15 km från bostaden 18 för resa som varat i över 6 h och 40 för resa som varat i över 10 h Rese- och inkvarteringskostnaderna får dras av separat enligt verifikat. 11

12 Resekostnader inom skogsbruket bil ingår i inventarier endast i undantagsfall körjournal eller annan tillförlitlig utredning vid behov ska man kunna visa en utredning om avverknings- och skogsvårdsarbeten, deras art och omfattning ej rätt till tilläggsavdrag faktiska kostnader eller 0,25 /km, också resor mellan bostaden och gården utgifterna för naturaförmånsbil på samma sätt som inom jordbruket 12

13 Resekostnader inom skogsbruket En beskattningssammanslutning och dödsboet får ersätta andra resor inom skogsbruket men EJ resor mellan bostaden och skogen (delägarens resa till en skog som denna äger är inte en tillfällig arbetsresa, HFD 1 999/1362) Om delägarna inte fakturerar dödsboet eller beskattningssammanslutningen för sina resekostnader inom skogsbruket, får de resekostnader som hänför sig till dödsboets eller beskattningssammanslutningens skogsbruk dras av från dödsboets eller beskattningssammanslutningens kapitalinkomster av skogsbruket Delägarens kostnaderna för resor mellan skogsägarens egen bostad och skogen får dras av i beskattningen av dödsboets eller beskattningssammanslutningens kapitalinkomster av skogsbruket enligt de faktiska kostnaderna eller i brist på annan utredning 0,25 /km. 13

14 Skogsägares dagtraktamenten Avdraget fås på grund av resa till ett särskilt arbetsställe, om resan är tillfällig och den har förorsakat ökade levnadskostnader 14 för resa som varat i över 6 h 26 för resa som varat i över 10 h T.ex. resor till utbildningar eller mässor Resor till den egna skogen är inte tillfälliga resor och berättigar därför inte till avdrag av dagtraktamente (HFD 1999/1362 och HFD 2001/2521) 14

15 Köpta förnödenheter, vatten- och elavgifter Som naturaförmån givna förnödenheter: anskaffningsutgiften 6,20 /dag En redogörelse om mängden av beviljade förmåner och deras mottagare ska ingå i anteckningarna. Vatten: Vattenförbrukning i ett privat hushåll ca 40 m ³ /person/år El: Elförbrukningen i ett privathushåll utan elvärme varierar i genomsnitt mellan kwh per år. I normala förhållanden utan värmning kan hushållets andel av elutgifterna i allmänhet uppskattas till 8,64 /m² bostadsyta/år. I fråga om korrigeringspost för egen bostad kan värmens andel uppskattas till 10,00 /m²/år och användning av brännolja till värme 18 l/m²/år. 15

16 Datakommunikationsutgifter Anslutningsavgiften och däri ingående utgifter för byggande och installation är i princip inte avdragbara. Bygg- och installationsutgifter som tas ut separat från anslutningsavgiften kan dras av till den del som förorsakas av att en anslutning byggs till jordbrukets produktionsbyggnader för användning inom jordbruket (t.ex. övervakningskameror) Kostnaderna läggs till anskaffningsutgifterna för produktionsbyggnaden. Ej avdrag för den del av förbindelsen som dras till bostadsbyggnaden Utgifterna för användningen av datakommunikationsförbindelsen kan dras av till den del som jordbruket använder den Samma princip i fråga om skogsbruket 16

17 Telefonkostnader Telefon: Privata brukets andel hälften av utgifterna upp till 500 och i större kostnader privata brukets andel 250 Kostnaderna får man enbart dra av för de personer som tilldelas lägenhetens beskattningsbara inkomst. Anordningar till inventarier, om man kan visa att de används i huvudsak inom jordbruket telefon som hjälpmedel för arbetssäkerhet eller reserverad för arbetstagarens bruk i gårdens arbeten 17

18 Datautrustning dator, kringutrustning och program godtas i sin helhet till jordbrukets inventarier, om de har införskaffats endast för användning inom jordbruket om de används för annat, godtas endast jordbrukets andel inom skogsbruket tillämpas samma grunder 18

19 Avdrag för arbetsrum i jordbruket Primärt egentliga utgifter + avdrag Avdraget är ca 410 / år för en aktiv gård Avdrag för arbetsrum i skogsbruket Primärt egentliga utgifter + avdrag Om det inte finns någon utredning om de faktiska kostnaderna men det är sannolikt att kostnader har uppstått med beaktande av skogsbrukets omfattning och behovet av arbetsrum, får man i brist på annan utredning dra av ett belopp som motsvarar avdraget för arbetsrum när avdraget beviljas för löntagarens extraordinära biinkomster (205 euro/år). Inga dubbelavdrag! Det sammanlagda beloppet på avdrag för arbetsrum som beviljats i alla inkomstkällor och inkomstslag kan vara högst 820 euro per år, om den skattskyldige inte redogör för större kostnader. 19

20 Rätten till samlat gårdsstöd Lös egendom som kan säljas, arrenderas ut eller doneras och de kan övergå i arv Arrendering endast i fråga om åker 20

21 Överlåtelse utan vederlag till arrendegivaren När en stödrättighet som har fastställts på grundval av arrenderad stödberättigande jordbruksmark utan vederlag överförs från en arrendator från år 2006 till arrendegivaren, ska överföringen inte betraktas som gåva enligt lagen om skatt på arv och gåva, och den medför inte några påföljder vid gåvobeskattningen (L om om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 193/2013, 14 ). Skattefriheten förutsätter att stödrättigheten överlåts vid utgången av en arrendeperiod som är i kraft den 28 april 2006, dock senast den 31 december

22 Överlåtelse mot vederlag till arrendegivaren Om arrendatorn och arrendegivaren har avtalat om att ersättningar betalas i samband med överföringen, utgör ersättningen jordbruksinkomst för mottagaren och jordbruksutgift för betalaren. 22

23 Gårdsstödets värde Om annan utredning saknas används som värdet på en gårdsstödsrättighet det årliga regionalt enhetliga stödet per hektar i hela euro (Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen) på enhetligt stöd baserade värden 2015: På motiverat yrkande kan t.ex. värderingen av ett gårdsköp basera sig på annat värde om tillräckligt underlag finns för det 23

24 Säljarens, arrendegivarens och köparens beskattning vid överlåtelse av gårdsstödsrättighet Överlåtelsepriset från försäljning och inkomsten från utarrendering av en stödrättighet utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. På motsvarande sätt är den köpeskilling som köparen betalat och det arrende arrendatorn betalat en avdragbar utgift vid beskattningen. Köparen kan dra av den betalda köpeskillingen som årsutgift eller som 10 procents avskrivningar från utgiftsresten. De stödrättigheter som för första gången fastställts för jordbrukaren administrativt har ingen anskaffningsutgift. När kraven för skattefri överlåtelse vid generationsväxling (ISkL 48 ) uppfylls får den gårdsstödsrättighet som motsvarar den överlåtna åkerarealen överlåtas till förvärvaren skattefritt. 24

25 Gårdsstödsrättighet och nettoförmögenhet Stödrättigheter som har beviljats och fastställts för odlaren räknas inte i jordbrukets nettoförmögenhet. Som värdet på en stödrättighet som förvärvats särskilt betraktas den del av anskaffningsutgiften som vid skatteårets utgång inte avskrivits i inkomstbeskattningen (L om värdering av tillgångar i beskattningen 19 och 24 ). Vanligen avskrivs värdet i beskattningen som årsutgift och då finns det ingen avskriven anskaffningsutgift 25

26 Gårdsstödrättighet och mervärdesbeskattning Moms på 24 % ska betalas på försäljningspriset på eller hyresinkomsten från en gårdsstödsrättighet om säljaren eller utarrenderaren är momsskyldig. Om stödrättigheten säljs i samband med försäljning av gården eller en bråkdel av den, betalas inte moms på försäljningen av stödrätten (19 a i momslagen). Vid försäljning av ett utbrutet område utgår moms o HFD:2014:137 26

27 Gårdsstödsrättighet och överlåtelsebeskattningen Gårdsstödsrättigheten utgör lös egendom Överlåtelseskatt betalas inte på inventariernas andel av köpesumman, om andelen har tillräckligt tydligt specificerats i köpebrevet. 27

28 Snöskoter och terränghjuling i beskattningen av jord- och skogsbruk Snöskoter och terränghjuling hör till inventarierna i jordeller skogsbruket endast i undantagsfall. Samma gäller användningen av traktor i skogsbruket. Grunderna för införande i inventarierna: Huvudsaklig användning inom jord- och skogsbruket ska visas Inom skogsbruket närmast då man använder maskinen för att själv hugga skog vid leveransförsäljning eller för skogsvård Till anteckningarna ska fogas en tillförlitlig utredning av totalkostnaderna, de olika användningsändamålen, maskintypens lämplighet för nämnda användning och antalet körtimmar den aktuella typen av snöskoter eller terränghjuling ska lämpa sig för jordeller skogsbruksarbeten tillräckligt effektiv maskin dessutom ska man ha släde, släpvagn eller annan motsvarande extrautrustning som behövs i jord- eller skogsbruket 28

29 Kostnaderna för snöskoter, terränghjuling och privathushållets traktor Utgångspunkten är att avdraget fås på basis av körtimmar Att en snöskoter eller terränghjuling används för drivning av ved för privathushållet betraktas inte som användning inom skogsbruket när man utreder om maskinen ska räknas som jordbruksinventarier eller inte. Då får driftskostnaderna för maskinen inte heller till någon del dras av från kapitalinkomsterna från skogsbruket. Utgifterna som har införts i anteckningarna måste till denna del inkomstföras, också andelen av eventuell avskrivning. Om ej till inventarier och utredning av faktiska kostnader saknas, uppskattas kostnaderna Snöskoter: Uppskattning 14 /körtimme Terränghjuling: Uppskattning 14 /körtimme Privathushållets traktor: Uppskattning 11 /timme eller om traktorn används för virkestransport tillämpas de maskinkostnader som anges i anvisningen för virkesslaget /m3. 29

30 Byggnad för skogsbruket endast om byggnaden huvudsakligen används för skogsbruksändamål Till skogsbruksbyggnader hör t.ex. byggnader som är avsedda för förvaring av skogsbruksmaskiner eller torkning och lagring av virke som man avser att sälja samt skogsarbetarnas raststugor. Som användning inom skogsbruket betraktas inte lagring av virke för eget privatbruk eller förvaring av sådana maskiner som inte hör till skogsbruksinventarierna. Byggnader som skogsägaren använder för boende eller fritid anses inte vara skogsbruksbyggnader, även om de används för inkvartering i samband med skogsarbete. 30

31 Byggnad för skogsbruket Anskaffningsutgifterna för byggnader för skogsbruket dras av med stöd av 115 i inkomstskattelagen genom årliga avskrivningar av utgiftsrester i enlighet med 9 i jordbrukets inkomstskattelag Andelen av annan användning måste inkomstföras Om en del av en byggnad som ingår i privathushållet, jordbruket eller näringsverksamheten delvis används också inom skogsbruket, får skogsbrukets andel av kostnaderna och avskrivningarna dras av som skogsbrukskostnad. En motsvarande inkomstföring ska då göras i jordbrukseller näringsbeskattningen. 31

32 Motor- och röjsåg i jordbruket Kostnader för motor och röjningssåg uppskattas till högst 85 /år Om ingår i skogsbrukets inventarier, görs motsvarande intäktsföring inom skogsbruket 32

33 Värdet av virke från egen skog Värdena baserar sig på rotpriser som har härletts från leveranspriserna för de olika virkesslagen värde enligt använt virkesslag Hela landet Tallstock 44 /m 3 Granstock 41 /m 3 Björkstock 32 /m 3 Tallmassaved 6 /m 3 Granmassaved 6 /m 3 Björkmassaved 8 /m 3 Bränflis 1,70 /m 3 ; 0,68 /m 3 i löst mått 33

34 Värdet på leveransarbete Rättelsepost för traktorutgifter Om ingen annan utredning finns tillgänglig, uträknas värdet på leveransarbete utgående från de genomsnittliga taxor som finns i deklarationsanvisningen / harmoniseringsanvisningen Rättelseposten för utgifterna från jordbrukstraktor utgör om annan utredning saknas 3,89 /m 3 eller 11 /timme 34

35 Verksamhet av hobbynatur bedrivs inte avsiktligt i förvärvssyfte ej momspliktig verksamhet förluster av hobbyverksamhet kan inte fastställas, men utgifterna beaktas dock om samma hobbyverksamhet ger inkomster senare separata anteckningar om utgifter och inkomster 35

36 Hästar som hobby att ha trav- eller ridhästar (1-2 hästar) utan att bedriva hästuppfödningsverksamhet så att verksamheten är förlustbringande och bedrivs i liten skala, betraktas som hobby korrigeringsposten av produktionskostnadsutgifterna för jordbruksprodukter 920 /häst och 370 /föl per år övriga kostnader, om sådana finns i anteckningarna (bl.a. veterinär-, vårdkostnader o.dyl. allmänna kostnader ska uppskattas och dras ava från jordbrukets kostnader 36

37 Hästar som del av jordbruket travverksamhet och hästuppfödning som bedrivs avsiktligt i förvärvssyfte är momspliktig verksamhet den moms som ingår i de direkta tävlingskostnaderna (t.ex. resor, tävlingsutrustning, deltagaravgifter) kan dock inte dras av eftersom prismedlen är exklusive moms. 37

38 Hästar som separat rörelse Om hästuppfödningen betraktas som rörelse som bedrivs separat från jordbruket, beskattas den del av verksamheten som anses utgöra jordbruk fortfarande i jordbrukets förvärvskälla. Influtna understöd för jordbruksfastigheter och den del av verksamheten som utgör jordbruk beskattas i jordbrukets förvärvskälla. Understöd som erhållits för hästarna beskattas däremot som inkomst av näringsverksamhet. Allt foder som produceras för hästarna överförs från jordbrukets förvärvskälla till näringsverksamhetens förvärvskälla. 38

39 Obetydliga odlingar odlingar i mycket liten skala (i allmänhet under 3 ha) som kontinuerligt är förlustbringande kan betraktas som hobbyverksamhet avsiktligt förvärvssyfte saknas en ny typ av verksamhet kan vara förlustbringande under de första åren, men ändå drivas i avsiktligt förvärvssyfte, varvid kostnaderna får dras av 39

40 Nedläggning av jordbruket om verksamheten inom jordbruket har upphört eller den inte längre kan betraktas som sådan verksamhet som avsiktligt bedrivs i förvärvssyfte alla reserver räknas som skattepliktiga intäkter för nedläggningsåret av jordbrukets anläggningstillgångar som lämnats i jordbruksidkarens privathushåll räknas enligt GårdsSkL 4 3 mom. som skattepliktig inkomst den ursprungliga anskaffningsutgiften eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris korrigeringar också i momsbeskattningen om den momspliktiga verksamheten av den som är i årsförfarandet upphör mitt under året, ska periodskattedeklarationen för moms lämnas in och momsen betalas senast den 12 dagen i den andra månaden som följer efter nedläggningsmånaden deklarationer som lämnas in på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen redan den 7 dagen i månaden 40

41 Nedläggning av jordbruket tillgångar som inte längre används i förvärvssyfte kan avskrivas i sin helhet täckdiken, oanvändbara maskiner och byggnader efter nedläggningsåret tillämpas inkomstskattelagens bestämmelser om överlåtelsevinst. om tillgångarna inte överförts till privat bruk i beskattningen, tillämpas GårdsSkL på försäljningen av jordbrukets anläggningstillgångar 41

42 Nedläggning av jordbruket Även om det egentliga jordbruket har lagts ned men gården har inkomster i form av t.ex. hyresinkomster och understöd kan man t.o.m. en lång tid efter nedläggningen (åtminstone 10 år) tillämpa generationsväxlingslättnaden enligt 48 i inkomstskattelagen (HFD:2010:25) Det förutsätts alltså inte att överlåtaren strax före generationsväxlingsöverlåtelsen aktivt ska bedriva gårdsbruk 42

43 Inkomster och avdragbara kostnader efter nedläggning av jordbruks-verksamheten t. ex. hyresinkomster och understöd utgifterna på dessa inkomster får dras av bl.a. utgifter för underhåll som hänför sig till uthyrd egendom eller som förutsätts genom underhållsplikten i samband med understödsinkomsterna (HFD l. 937). Avdragbara är också avskrivningarna för maskiner och hushållsbyggnader som behövs i underhållet. om åkrarna har arrenderats ut till någon annan mot underhåll, får separata kostnader inte dras av för att skogsägande och idkande av jordbruk (t.ex. 55 i ArvsskatteL och 48 i ISkL) ska kunna bevisas skulle det vara skäl att i dessa situationer uttryckligen komma överens om ömsesidiga ersättningar och göra upp en faktura om jordbruksverksamheten inte har upphört permanent utan bara för en viss tid kan avskrivningarna på jordbrukstillgångar fortfarande dras av som jordbruksutgifter (CSN 27/1999). en utredning av avbrottet i verksamheten ska visas. 43

44 Nettoförmögenhet Andelar i andelslag antalet andelar x andelens beskattningsvärde andelslagen ger uppgiften om värdet frivilliga insatser som köpts därutöver endast till deras nominella värde skuld för andelsinsats utgör jordbrukets skuld I fråga om aktiebolag anses värdet på andelarna i andelslag motsvara insatsen i andelslag. 44

45 Nettoförmögenhet Produktionsrätter stödrättigheter som har beviljats för odlaren räknas inte i jordbrukets nettoförmögenhet som värdet på en stödrättighet som förvärvats särskilt betraktas den del av anskaffningsutgiften som vid skatteårets utgång inte avskrivits i inkomstbeskattningen vanligen avskrivs värdet som årsutgift så att det inte finns någon oavskriven anskaffningsutgift 45

46 Djurkredit som beviljats av ett slakteri och jordbrukets nettoförmögenhet Djurkrediten betraktas inte som sådan skuld som ska dras av från tillgångarna vid beräkningen av nettoförmögenhet inom jordbruket (CSN 17/2010). motsvarande finansieringsarrangemang har gjorts åren , men tolkningssituationen är densamma också i dem Situationen var annorlunda i avgörandet HFD 2000:47. I det tillämpades ett s.k. avtal om finansieringslimit där avtalsparterna var jordbrukaren A, säljaren B Ab som sålde jordbruksförnödenheter samt finansbolaget. I avtalet specificerades inte vilka produkter finansieringen gällde. B Ab anmälde alla inköp som skulle finansieras med finansieringslimit till finansbolaget som betalade dem till B Ab senast följande dag efter anmälan då B Ab bokförde sina fordringar hos köparen som betalda. A ansågs vara berättigad till avdrag för utgifterna under det skatteår då B Ab fick betalning för de sålda produkterna från finansbolaget och då ett skuldförhållande uppstod mellan A och finansbolaget. Här ansågs således att A hade tagit ett lån på finansbolaget. 46

47 Värdering av jordämnen och substansavskrivning Kommande separat anvisning Om beskattningen av marksubstansinkomster Överlåtelsepris och andra vederlag som man erhållit för själva marksubstanser utgör skattepliktig kapitalinkomst (inkomstskattelagen), förutsatt att verksamheten inte bildar en särskild näringsförvärvskälla. Kostnaderna för förvärvande av inkomsten får dras av från kapitalinkomsterna. Sådana kostnader är t.ex. kostnader för dikning och röjning av ett kärrområde samt kostnader för grustäktstillstånd och planering. Dessa utgifter dras av som årsutgifter under betalningsåret. 47

48 Värdering av jordämnen och substansavskrivning Andelen av inkomsterna från förädling och transport av jordsubstanser utgör jordbruksinkomst kostnader för förädling och transport utgör avdragbara kostnader för förvärvande och bibehållande av jordbruksinkomster. Om skogsavdragsgrund uppstår på basis av anskaffningsutgiften för skog på en marktäkt eller om man har erhållit skogsavdragsgrund tillsammans med skog man fått vederlagsfritt i samband med en marktäkt, ska täktens andel avskrivas av anskaffningsutgiften för den skog som vid skatteårets utgång utgör skogsavdragsgrund. Avskrivningen görs under det år under vilket marktäkten har tagits i bruk som marksubstanstäkt. Samtidigt upphör området att vara skog och det överförs till fastighetsbeskattningen. Se Tillämpningsanvisning för fastighetsskattelagen , nro A68/200/

49 Substansavskrivning Anskaffningsutgiften för ett marksubstansområde får dras av från kapitalinkomsterna såsom utgift för förvärvande av inkomsten. av anskaffningsutgifter för grus- och sandtäkter, stenbrott, torvmossar eller annan sådan egendom avskrivas varje skatteår den del som svarar mot den förbrukade ämnesmängden vid fastställande av anskaffningsutgiften utgår man från den ursprungliga anskaffningsutgiften för marksubstansområdet, vilken ska vid behov uppskattas på basis av inköpspriset för hela lägenheten Vid vederlagslösa förvärv används som anskaffningspris på marksubstansområdet värdet i arvs- och gåvobeskattningen. 49

50 Informationskällor deklarationsanvisningar detaljerade skatteanvisningar beskattning av jord- och skogsbruk momsbeskattning periodskattedeklarationer e-tjänster (webbtjänsterna Katso och Tyvi) skattekonto skattebyråer 50

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92 SLC:s nr 92 Februari 2010 Sammanställt av Helena Ålgars INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISSA AVDRAG I JORD- OCH SKOGSBRUKETS BESKATTNING... 5 1.1 Anskaffningsutgifter för sådana köpta förnödenheter som avlönade

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Generationsväxlingsguiden 2013

Generationsväxlingsguiden 2013 Generationsväxlingsguiden 2013 Innehåll Planering... 3 Reservera tid för förberedelserna... 3 Planera först, överlåt sedan... 4 Sättet för överlåtelsen... 4 Köpesumman för gården... 4 Köparens syskon...

Läs mer

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och 2 i lagen om skogsvårdsföreningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter.

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2010 samt vissa ändringar i inkomstbeskattningen och de räntor som ska tillämpas vid beskattningen PROPOSITIONENS

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN

Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN Utbildningsprogrammet för företagsekonomi 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2011 986/2011 Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 november

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1987:37 PENSIONERING P Utkom från trycket den 23 december 1987 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c Deklarationsanvisningar för2c SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKAT 4 CENTRALA PUNKTER

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8)

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) Fråga 1 Punkt A max 3 p - Kostnaderna för renoveringen (10 000 euro) fogas till aktielägenhetens anskaffningsutgift. Kostnaderna får inte avdras vid inkomstbeskattningen,

Läs mer

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RSv 172/1995 rd- RP 177/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av de stadganden angående omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av inkomst av

Läs mer

Vinsten uppgår till 60 000-50 000 = 10 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes en beräkningsformel

Vinsten uppgår till 60 000-50 000 = 10 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes en beräkningsformel 1 Uppgift 1 Överlåtelsen av änkan Maijas lägenhetshalva (3 p): Vinsten uppgår till 250 000-125 000 = 125 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes det att examinanden presenterade en beräkningsformel

Läs mer

BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF

BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01...3 Bilersättningsavtal BIL 01...6 Beloppsbilaga...9 Redogörelse för BIL 01...11 Skattekonsekvenser...14

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL NYTT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 Målnummer: 4659-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-20 Rubrik: Lagrum: En person som är anställd som personlig assistent åt sin

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

17 Näringsbidrag m.m.

17 Näringsbidrag m.m. 17 Näringsbidrag m.m. Näringsbidrag m.m. 1103 prop. 1973:190, bet. 1973:SkU71, Ds B 1981:17, prop. 1982/83:94, bet. 1982/83:SkU44 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1989:34 prop. 1996/97:12 s.46

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2017 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A137/200/2015 version 1.9 ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET!

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET! AHM-provet 5.9.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 111 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt undantagen

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ;

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ; 1 (5) Miljöhälsovårdens taxa 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) De prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006) som åligger den kommunala 1) godkännande av anläggning och handläggning av

Läs mer

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5)

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5) SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 2 GILTIGHET... 2 3 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 2 4 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare ( / ) träder

Läs mer

29 Trav- och galoppsportverksamhet

29 Trav- och galoppsportverksamhet Trav- och galopp Avsnitt 29 621 29 Trav- och galoppsportverksamhet 29.1 Hästsport i Sverige I Sverige bedrivs hästsportverksamhet i många olika former. De mest vanliga är ridsport, t.ex. vanlig fritidsridning,

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den Utkast 2.7.2015 Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Johan Hällmark SKATTEPLANERING FÖR FÅMANSAKTIEBOLAG

Johan Hällmark SKATTEPLANERING FÖR FÅMANSAKTIEBOLAG Johan Hällmark SKATTEPLANERING FÖR FÅMANSAKTIEBOLAG Företagsekonomi 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 8 1.1. Metoder... 9 1.2. Val av ämne... 9 1.3. Arbetets syfte... 9 1.4. Problemområde...

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattelättnader för hushållstjänster * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för hushållstjänster,

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

Infranord AB Reseavtal

Infranord AB Reseavtal Infranord AB Reseavtal Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 4 1.1 Allmänna förutsättningar... 4 2 Vissa definitioner... 4 2.1 Arbetsort... 4 2.2 Bortovaro... 4 2.3 Dag... 4 2.4 Flerdygnsförrättning...

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst.

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst. SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A133/200/2015 version 1.11 ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst Postbeskrivning

Läs mer

REGISTRERINGS/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Pälsdjur, hjort- och kameldjur)

REGISTRERINGS/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Pälsdjur, hjort- och kameldjur) REGISTRERINGS 1 (9) Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten. Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där anmälarens gårdsbruks driftscentrum finns eller

Läs mer

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Juni 2008 1 Sammanfattning I denna promemoria föreslås att det i syfte att bl.a. underlätta

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15 Skogsbeskattning för skatteåret 2011 Innehåll Beskattning av inkomst av virkesförsäljning Specifikation av inkomsterna från försäljning av virke i beskattningen 4 Viktigaste faktorer av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014 Anders Hjortman 0500 272910 Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 27 skogsfackmän Kontorsföreståndare Försäljningssekreterare

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod 2016-04-01 2017-04-30 Löneökning Grundlön ökas Utgående lön ökas Månadslön ökas 2016-04-01 med 153,50 kr/timme (ökning

Läs mer