STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN"

Transkript

1 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki.

2 Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns på 200 euro Betalas i hela landet Söks årligen i samband med den samlade stödansökan Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet behandlar ansökan Stödberäkningen sker på lägenhetssignumnivå

3 Villkoren för grundstöd Sökanden ska vara berättigad till grundstöd Sökanden ska ansöka om grundstöd och aktivera åtminstone en stödrättighet under lägenhetssignumet Stödet betalas på basis av de aktiverade stödrättigheterna

4 Stödvillkor Sökanden har för första gången etablerat sig som huvudsaklig företagare inom en gårdsbruksenhet. Sökanden är högst 40 år under det år då den första ansökan om grundstöd lämnas in. År 2015 har sökande som är födda 1975 och tidigare rätt att få stöd. Efter det granskas ålderskravet inte längre. Stödet betalas i högst fem år. Den stödberättigande femårsperioden förkortas med det antal år som har gått mellan etableringen som jordbrukare och inlämnandet av den första ansökan om stöd till unga jordbrukare.

5 Stödvillkor Etableringen av jordbruk som huvudsaklig företagare har inletts före 2015: Etableringsåret räknas inte in i den stödberättigande femårsperioden. Det första året som förkortar den stödberättigande perioden är året som följer på etableringsåret. Etableringen av jordbruk som huvudsaklig företagare har inletts 2015 eller senare Etableringsåret räknas in i den stödberättigande femårsperioden, om stöd till unga jordbrukare ansöks under etableringsåret. Året efter etableringsåret räknas alltid in i den stödberättigande femårsperioden oavsett om stöd till unga jordbrukare ansöks det aktuella året eller inte.

6 Stödvillkor Etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare Maximalt antal stödberättigande år Stödet ska sökas första gången för att det maximala antalet år ska kunna beviljas * eller * eller 2017 * Om jordbruket etableras efter 30.4 kan stödet sökas först året efter

7 Stödvillkor, ansökan Lämna tilläggsuppgifterna i stödansökan Det första året som huvudsaklig företagare Personer som är delaktiga av stöden

8 Stödvillkor, ansökan Femårsperioden räknas i stödtillämpningen på basis av det uppgivna etableringsåret och inlämningstiden för ansökan Åldersgränsen granskas på basis av ansökan omgrundstödoch personuppgifterna för personerna som är delaktiga av stöden Bilagorna lämnas in skriftligt Behöver inte lämnas om de tidigare lämnats in till kommunen

9 En ensam fysisk person En ensam fysisk person har ägande-och besittningsrätten till en gård eller besittningsrätten till en arrenderad gård. I ansökan om stöd uppges etableringsåret och sökandens namn Som bilaga till ansökan om stöd ska en överlåtelsehandling eller ett skriftligt arrendeavtal (om hela gården är arrenderad) lämnas in

10 Äkta makar och personer som jämställs med makar Bägge makarna ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare, om bägge makarna äger och besitter gården eller om en arrenderad gård är i bägge makarnas besittning. Bägge anses fungera som huvudsakliga företagare Bägge ska uppfylla ålderskravet och jordbruksverksamheten kan ha inletts tidigast I ansökan om stöd uppges året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare. Om etableringen som huvudsaklig företagare har skett vid olika tidpunkter, uppges året då den första av makarnaetableradejordbruksom huvudsaklig företagare Bägge makarna uppges i personerna som är delaktiga av stöden Som bilaga till ansökan lämnas En överlåtelsehandling eller ett skriftligt arrendeavtal om hela gården är arrenderad.

11 Lantbrukssammanslutningar Alla delägare i sammanslutningen måste uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare. Alla delägare anses fungera som huvudsakliga företagare Alla delägare måste uppfylla ålderskravet och ingen av dem har fått etablera jordbruk som huvudsaklig företagare före I ansökan om stöd uppges året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare. Om etableringen som huvudsaklig företagare har skett vid olika tidpunkter, uppges året då den första av delägarna etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare. Sammanslutningens delägare uppges i personerna som är delaktiga av stöden Som bilaga till ansökan lämnas En överlåtelsehandling eller ett skriftligt arrendeavtal om hela gården är arrenderad Utredning om sammanslutningen Aktuell information om de delaktiga i sammanslutningen ska framgå av bilagorna

12 Oskiftat dödsbo Alla delägare i dödsboet ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare. Alla delägare anses fungera som huvudsakliga företagare Alla delägare måste uppfylla ålderskravet och ingen av dem har fått etablera jordbruk som huvudsaklig företagare före I ansökan om stöd uppges året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare. Om etableringen somhuvudsakligföretagare har skett vid olika tidpunkter, uppges året då den första av delägarna etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare Dödsboets delägare uppges i personerna som är delaktiga av stöden Som bilaga till ansökan lämnas Bouppteckningen eller en annan aktuell redogörelse om delägarna i dödsboet Aktuell information om delägarna i dödsboet ska framgå av bilagorna

13 Aktiebolag De jordbrukare som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare ska inneha över 50 % av aktierna i aktiebolaget, och aktierna som de äger ska ge mer än 50 % av det röstetal som bolagets aktier medför. Då nämnda villkor uppfylls anses delägarna fungera som huvudsakliga företagare Alla delägare som uppfyller villkoret måste uppfylla ålderskravet och ingen av dem har fått etablera jordbruk som huvudsaklig företagare före I ansökan om stöd uppges året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare. Detta är året då den första delägaren som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare Delägarna som uppfyller villkoren uppges i personerna som är delaktiga av stöden

14 Aktiebolag De jordbrukare som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare ska inneha över 50 % av aktierna i aktiebolaget, och aktierna som de äger ska ge mer än 50 % av det röstetal som bolagets aktier medför Som bilaga till ansökan lämnas överlåtelsehandling handelsregisterutdrag, bolagsordningen och en aktieägarförteckning. Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om aktieägarnas namn, födelsedatum, antalet aktier och den rösträtt som aktierna medför Om dessa inte framgår, sökandens utredning av ärendet med underskrift

15 Andelslag Majoriteten (över hälften) av medlemmarna i andelslaget ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare Då nämnda villkor uppfylls anses andelslagets medlemmar fungera som huvudsakliga företagare Alla medlemmar som uppfyller villkoret måste uppfylla ålderskravet och ingen av dem har fått etablera jordbruk som huvudsaklig företagare före I ansökan om stöd uppges året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare. Detta är året då den första medlemmen som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare Medlem som uppfyller villkoren uppges i personerna som är delaktiga av stöden

16 Andelslag Majoriteten (över hälften) av medlemmarna i andelslaget ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare Som bilaga till ansökan lämnas Överlåtelsehandling Medlems- och ägarförteckning Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om medlemmarnas namn och födelsedatum

17 Kommanditbolag De jordbrukare som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare är ansvariga bolagsmän och de utgör en majoritet (mer än hälften) av de ansvariga bolagsmännen i bolaget. Då nämnda villkor uppfylls anses bolagsmännen fungera som huvudsakliga företagare Alla bolagsmän som uppfyller villkoret måste uppfylla ålderskravet och ingen av dem har fått etablera jordbruk som huvudsaklig företagare före I ansökan om stöd uppges året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare. Detta är året då den första bolagsmannen som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare Bolagsman som uppfyller villkoren uppges i personerna som är delaktiga av stöden

18 Kommanditbolag De jordbrukare som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare är ansvariga bolagsmän och de utgör en majoritet (mer än hälften) av de ansvariga bolagsmännen i bolaget. Som bilaga till ansökan lämnas Överlåtelsehandling Handelsregisterutdrag och bolagsavtalet Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om namn och födelsedatum för samtliga bolagsmän samt vilka bolagets ansvariga bolagsmän är.

19 Öppet bolag Alla bolagsmän ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare. Bolagsmännen i det öppna bolaget fungerar som huvudsakliga företagare när alla delägare uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare Alla bolagsmän måste uppfylla ålderskravet och ingen av dem har fått etablera jordbruk som huvudsaklig företagare före I ansökan om stöd uppges året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare. Detta är året då den första bolagsmannen har etablerat jordbruk som huvudsaklig företagare Bolagsman uppges i personerna som är delaktiga av stöden Som bilaga till ansökan lämnas Överlåtelsehandling Handelsregisterutdrag och bolagsavtalet Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om namn och födelsedatum för bolagsmännen

20 Etappvisa generationsväxlingar Lantbrukssammanslutning Delägare som fyller villkoren för stöd till unga jordbrukare kan dock ha rätt till stödet då sammanslutningen har upplösts och jordbrukaren för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare Åldersgränsen granskas från året då jordbrukaren för första gången etablerar sig som huvudsaklig företagare Etableringsåret är året då jordbrukaren för första gången etablerar sig som huvudsaklig företagare Om det i sammanslutningen finns en delägare som inte uppfyller villkoren, kan sammanslutningen ha rätt till stödet från den tidpunkt då alla medlemmar i sammanslutningen för första gången uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare Ett oskiftat dödsbo granskas enligt samma princip Villkoren måste uppfyllas senast 30.4 ända fram till 31.12

21 Etappvisa generationsväxlingar Aktiebolag Om aktiebolaget inte uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare (t.ex. ung jordbrukare har 49 % av aktiebolagets aktier och deras röstetal), kan aktiebolaget uppfylla villkoren för stödet från den tidpunktdåungajordbrukaren har mer än 50 % av aktiebolagets aktier och det röstetal de ger Som huvudsaklig företagare från den tidpunkt då villkoren uppfylls Åldersgränsen granskas från samma år Övriga bolag enligt motsvarande princip.

22 Stödbeloppet och dess utbetalning För stödet kan årligen användas 5,23 miljoner euro Om antalet ansökningar överstiger nämnda belopp minskas den överstigande delen till högst c. 10,5 miljoner euro från grundstödet innan grundstödet betalas eller från den nationella reserven Stödnivån bestäms enligt statsrådets förordning Stödet betalas på basis av de aktiverade stödrättigheterna Stöd betalas upp till 90 stödrättighetshektar Stödnivån uppskattas idag till c. 50 /ha Stödet för 2015 betalas i två rater (december 2015 och våren 2016)

23 Återbetalning av finansiell disciplin Medel som reserverats för kriser och minskats genom finansiell disciplin återbetalas till jordbrukarna eftersom de inte hade bundits före ,3 milj. euro av de medel som minskats stödåret 2013 återbetalas Nästan samma som hela det minskade beloppet Återbetalning sker till de jordbrukare för vilka summan av direkta stöd överstiger före den finansiella disciplinen 2000 euro stödåret 2014 (obs!) Beloppet som återbetalas räknas på basis av den del av det direkta stödet som överstiger 2000 euro Beloppet som återbetalas är av samma storleksklass som beloppet som minskades 2013, om summan av direkta stöd till jordbrukaren har hållits oförändrad 2014

24 Återbetalning av finansiell disciplin Återbetalningskoefficienten kan räknas ut endast då alla direkta stöd för stödåret 2014 har beviljats och alla jordbrukares stödsummor som överstiger euro har klarnat Behöver inte ansökas Egen stödtyp Stöduträkningen skapar ansökningarna för stödberättigade jordbrukare i den gamla stödtillämpningen med läget "godkänd" Utmätningar och pantsättningar ska tas i beaktande av kommunens handläggare Enligt preliminära uppskattningar betalning i juni 2015

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND Kansliavdelningen PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Åland Tel. +358-18-25000, fax. +358-18-19155 e-post registrator@regeringen.ax URL www.regeringen.ax ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND SÖKANDEN Namn Medborgarskap

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer