Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c"

Transkript

1 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER 4 CENTRALA PUNKTER I SKATTEDEKLARATIONEN 4 INKOMSTER AV VIRKESFÖRSÄLJNING 4 LEVERANSARBETETS VÄRDE 5 ÖVRIGA KAPITALINKOMSTER FRÅN SKOGSBRUK 5 SKOGSAVDRAG 5 RESERVERINGAR 6 ÅRSUTGIFTER 6 UTGIFTER SOM SKA DRAS AV SOM AVSKRIVNINGAR 6 KORRIGERINGSPOSTER FÖR UTGIFTER 7 SKOGSBRUKETS NETTOKAPITALINKOMST ELLER SKOGSBRUKETS FÖRLUSTBRINGANDE KAPITALINKOMST 7 ANNAT ATT OBSERVERA 7 BEHÖVER DU YTTERLIGARE INFORMATION? 8 DEKLARERA PÅ NÄTET Ytterligare information om elektroniska skattedeklarationer för skogsbruk: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2

3 AKTUELLT Momsskyldig primärproducent: KOM även IHÅG PERIODSKATTEDEKLARATIONEN Är du införd i registret över momsskyldiga som primärproducent kom ihåg att lämna momsbeskattningsuppgifterna för 2015 på periodskattedeklarationen senast Den ska lämnas in även om du inte har haft någon momspliktig verksamhet under Det behändigaste sättet är att lämna in periodskattedeklarationen elektroniskt via webbtjänsten Skattekonto på skatt.fi/skattekonto. Skatteförvaltningen skickar inte längre separata blanketter eller anvisningar för periodskattedeklarationen. DU KAN DEKLARERA PÅ NÄTET Skatteförvaltningen rekommenderar att skattedeklarationen för skogsbruk lämnas in elektroniskt. Läs mera på sidan skatt.fi/skattedeklaration/2c. Om du lämnar in skattedeklarationen för skogsbruk på papper, observera följande: Anteckna din personbeteckning eller ditt FO-nummer tydligt på varje sida av skattedeklarationen. Använd endast sådana blanketter som Skatteförvaltningen skickat till dig eller som du själv skrivit ut på webbplatsen skatt.fi. Deklarera med blanketter för rätt skatteår. Bifoga inga kvitton, verifikationer eller originaldokument. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov. Läs mer om elektroniska skattedeklarationer för skogsbruk: skatt.fi/ skattedeklaration/2c DEklarera så här måste SKATTEDEKLARATIONEN FÖR SKOGSBRUK ALLTID LÄMNAS IN? Du behöver inte lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du under 2015 inte alls har haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter eller uppgifter för uppföljning av skogsavdraget och reserveringar. SISTA INLÄMNINGSDAG FÖR SKATTEDEKLARATIONEN Momspliktiga skogsägare och alla beskattningssammanslutningar som idkar skogsbruk: Kom också ihåg att deklarera momsuppgifterna för 2015 om du är momsskyldig. De lämnas in med periodskattedeklarationen. Rörelseidkare och yrkesutövare: Andra än momsskyldiga skogsägare: samma dag som sista inlämningsdagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen (4.5 eller ). Inlämningsdagen har antecknats på den förhandsifyllda skattedeklarationen. VAR LÄMNAR MAN DEKLARATIONEN? Skattedeklarationen för skogsbruket kan lämnas in elektroniskt. Läs mera på skatt.fi/ skattedeklaration/2c. Pappersdeklarationen kan du lämna till skattebyrån eller skicka med posten till adressen Skatteförvaltningen, Kod , Svarsförsändelse. SKOGSÄGARENS DEKLARATIONSBLANKETTER Deklarera uppgifterna om skogsbruket med blankett 2C. Beskattningssammanslutningar lämnar in en gemensam blankett (2C) om skogsbruket som delägarna idkar tillsammans. Dessutom ska beskattningssammanslutningen lämna in blankett 36 (Sammanslutningsutredning), om delägaruppgifterna har ändrats under skatteåret. Anmäl med blankett 9 vinsterna eller förlusterna för överlåtelse av skogsfastigheter och skogsbruksmaskiner (Uträkning av överlåtelsevinst eller förlust). Inkomsten från vidareförädling av virke i liten skala ska anmälas som jordbruksinkomst. Jordbruksinkomsterna deklareras med blankett 2 (Skattedeklaration för jordbruk). Till jordbruksinkomst hör även hyresinkomster som fåtts av en skogslägenhet, inkomster av tillfällig maskinentreprenad som utförts med egna skogsbruksmaskiner samt inkomster av försäljning av renlav och mår, även om egentligt jordbruk inte har idkats. 3

4 Deklarera inkomster från försäljning av marksubstanser (grus, lera, torv m.m.) och utgifter för förvärvande av försäljningsinkomsterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Beskattningssammanslutningar deklarerar inkomsterna från försäljning av marksubstanser med blankett 36. Om skogsfastigheternas arealuppgifter har förändrats under skatteåret, anteckna detta i punkt 9 i fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel. Den fastighetsegendom inklusive arealuppgifter som Skatteförvaltningen har kännedom om har angetts i den förhandsifyllda skattedeklarationen för respektive skatteår. MAKARNAS SKATTEDEKLARATION Makarna beskattas som beskattningssammanslutning då de idkar skogsbruk tillsammans. Deras gemensamma deklarationsblankett för skogsbruk har skickats till den av makarna som har registrerats som momsskyldig primärproducent. Om ingendera maken är momsskyldig eller om båda makar är momsskyldiga, har blanketten skickats till den make som äger över 50 procent av skogsegendomen. Om båda makar äger jämna 50 %, har blanketten skickats till den äldre maken. Makarnas ägarandelar av skogsegendomen har redan antecknats på blanketten. Ägarandelarnas procentsatser har beräknats i förhållande till skogsarealerna på skogsfastigheter som makarna äger tillsammans och separat. Någondera maken kan också äga skog som inte hör till det gemensamma skogsbruket. Om denne varaktigt och självständigt råder över sina skogar är det möjligt att lämna in en egen skattedeklaration för dessa skogar. I deklarationsblankettens övre kant ska man då kryssa för punkten Egen separat deklaration. Om makarna är begränsat skattskyldiga, ska de båda lämna in var sin skattedeklaration av skogar som de ensam äger. För skogar som de äger tillsammans ska de lämna in en skattedeklaration i egenskap av en beskattningssammanslutning. ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATioner Man ska göra anteckningar på skogsbrukets inkomster och utgifter för beskattningen. Anteckna inkomsterna och utgifterna enligt kassaprincipen, dvs. i kronologisk ordning. Anteckna inkomsterna på det skatteår under vilket de har kunnat lyftas och utgifterna på det kalenderår under vilket de har betalats. Anteckningarna ska grunda sig på daterade och numrerade verifikationer. Om du är momsskyldig, anteckna inkomsterna och utgifterna exklusive moms för inkomstbeskattningen. Du kan separat bokföra momsbeloppen i anteckningarna för mervärdesbeskattningen. Om du inte är momsskyldig anteckna utgifterna för inkomstbeskattningen inklusive moms. Bifoga till anteckningarna alla nödvändiga utredningar, bl.a. om värdet av virke som tagits i eget bruk, om grunderna för beräkning av leveransarbetets värde samt om bildandet av skogsavdragets grund och om förutsättningarna för användning av skogsavdraget. Förvara verifikationer och utredningar om skogsbrukets inkomster och utgifter i anslutning till anteckningarna. Bifoga inte dem till skattedeklarationen. Förvara anteckningarna och bilagorna för 2015 ända till utgången av 2021 för eventuell granskning. 4 Ett exempel på hur man deklarerar försäljningsinkomsten från virkesförsäljning finns i detaljanvisningen: skatt.fi/skattedeklaration/2c CENTRALA PUNKTER I SKATTEDEKLARATIONEN INKOMSTER AV VIRKESFÖRSÄLJNING Anteckna inkomsterna av virkesförsäljning under 2015 i punkt 1. Anteckna som inkomst av virkesförsäljning de inkomster som du har fått då du från egen skog har sålt stockar, stolpar, massaved, kvistar, klabbar, flis eller annat skogsenergivirke, julgranar, prydnadskvistar e.d. Specificera dem enligt inkomster av rotförsäljning, inkomster av leveransköp och kontanta köp samt enligt inkomster som fåtts av brännved och julgranar som sålts direkt till hushåll. Anmäl alltid försäljningsinkomsterna exklusive moms. Dra inte av från försäljningsinkomsterna den förskottsinnehållning som virkesköparen har verkställt.

5 Leveransarbetets värde Anteckna uppgifterna om leveransarbete i tabellen på blankettens omstående sida. Specificera dem per arbetstagare. Räkna ut det sammanlagda värdet av leveransarbete i punkt 17 och anteckna det såsom avdrag från inkomster av virkesförsäljning i punkt 2. Leveransarbetets värde kan inte vara större än motsvarande inkomst av virkesförsäljning. Räkna ut leveransarbetets värde med följande genomsnittliga taxor, om inga andra utredningar står till förfogande: upparbetning euro/m 3 transport euro/m 3 upparbetning euro/m 3 transport euro/m 3 tallstockar 5,42 2,15 björkmassaved 11,58 2,59 tallmassaved 12,52 2,22 energivirke (okvistat virke) 7,73 4,05 granstockar 6,98 2,17 ved och klabbar 26,26 2,59 granmassaved 13,10 2,36 flisning 4,10 björkstockar 5,15 2,46 flis 2,59 Mer information om redovisning av leveransarbetets värde finns i detaljanvisningen: skatt.fi/ skattedeklaration/ 2C Leveransarbetets värde utgör skattepliktig förvärvsinkomst till den del som överskrider 125 kubikmeter. Räkna ut på blanketten det skattepliktiga värdet av upparbetning och transport av virke per varje leveransarbetare. Räkna ut det skattepliktiga värdet genom att multiplicera leveransarbetets värde med en koefficient som beräknats enligt följande formel: koefficient = upparbetats och/eller transporterats m m 3 upparbetats och/eller transporterats m 3 Om avverkningen eller transporten av det virke som du sålt i form av leveransarbete utförs av en utomstående eller t.ex. skogsvårdsförening, betraktas arbetet inte som leveransarbete. Dra av i punkt 7 som årsavgifter de utgifter i anslutning till leverans- och kontantköp som du har betalat till utomstående. ÖVRIGA KAPITALINKOMSTER FRÅN SKOGSBRUKet Anteckna i punkt 3.1 försäkringsersättningarna för skogsskada utan att från dem dra av förskottsinnehållningen som försäkringsbolaget har verkställt. Anteckna i punkt 3.2 ersättningar för älgskador och andra eventuella skadeersättningar inom skogsbruket. Anteckna i punkt 3.3 alla skogsbruksstöd som betalats dig under Även Kemera-stöd som du fått med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk utgör skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruket. Anteckna värdet på virke som du tagit från egen skog enligt användningsändamålet i punkt 4. Räkna ut värdet av virke som tagits till jordbruk eller för privat bruk med hjälp av rotprisvärdet. Värdet på brännved som du tagit från egen skog för uppvärmning av bostadshus samt annat gagnvirke är fri från skatt och behöver inte deklareras. Skogsavdrag Anmäl i punkt 18 skogsavdragets sammanlagda grund av alla sådana skogar som du ägde vid utgången av skatteåret 2015 och som berättigar dig till skogsavdrag. Grunden för skogsavdraget räknas ut enligt anskaffningsutgiften för skog som eller senare skaffats mot vederlag. Avdragets grund utgör 60 % av den del av fastighetens anskaffningsutgift som hänför sig till skogen. Om du har fått skog utan vederlag och arvlåtaren eller gåvogivaren har haft outnyttjad skogsavdragsrätt, kan du av denna avdragsrätt också ta över den del som motsvarar den mottagna skogsegendomen. Anteckna i punkt 19 det sammanlagda skogsavdraget som använts under tidigare år (= punkt 24 i blanketten för 2014). Anteckna i punkt 20 den kumulativa summan av sådant skogsavdrag som lagts till överlåtelsevinsterna efter 2008 i samband med att skogsegendom överlåtits. Anteckna i punkt 21 skogsavdraget som kan användas under skatteåret. Beloppet får du genom att från det tidigare använda skogsavdraget (punkt 19) dra av skogsavdraget (punkt 20) som beaktats som intäkt i samband med beskattning av överlåtelsevinsterna och dra av resultatet från skogsavdragsgrunden (punkt 18). 5

6 Ytterligare information om skogsavdraget: skatt.fi/skog > Skogsavdrag Anteckna i punkt 22 det sammanlagda beloppet av de skattepliktiga kapitalinkomster inom skogsbruket som du under skatteåret 2015 har fått av skogar som berättigar dig till skogsavdraget (punkterna 1, 3 och 4 minskade med värde på leveransarbete dvs. motsvarande belopp som i punkt 2). Anteckna i punkt 23 skogsavdraget för skatteåret Skogsavdraget som görs för skatteåret får utgöra högst 60 % av inkomsten i punkt 22 och avdraget får inte vara större än be loppet i punkt 21. Avdraget ska dessutom vara minst euro. För att få utnyttja skogsavdraget krävs det alltså att man för skatteåret 2015 har fått minst euro i skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruket. Överför skogsavdraget för skatteåret från punkt 23 till punkt 5.1. på blankettens första sida. Anteckna det sammanlagda skogsavdraget som har använts (= punkterna ) i punkt 24. Anmäl skogsavdragets uppföljningsuppgifter även om du inte skulle utnyttja skogsavdragsrätten år Reserveringar Du kan med hjälp av utgiftsreserveringen överföra en del av skogsbrukets kapitalinkomster som du fått under skatteåret att under påföljande år beaktas som intäkt för att täcka utgifter för skogsbruket under dessa år. Utgiftsreserveringen i punkt 5.2 kan vara högst 15 % av skogsbrukets kapitalinkomster under skatteåret, från vilket belopp man först dragit av värdet på eventuellt leveransarbete samt skogsavdraget. Du kan göra en skadereservering om du mottagit en försäkrings- eller skadeersättning för en skogsskada. Skadereserveringen kan vara högst lika stor som utgifterna för förnyelse av den skadade skogen. Anteckna i punkt 6.1 den del av utgifts- och skadereserveringar som gjorts under tidigare år och som du beaktar som intäkt för skatteåret De utgifter som täcks med reserveringen som beaktats som intäkt dras av till fullt belopp i sina avdragspunkter. Reserveringarna för skogar som finns i före detta Uleåborgs och Lapplands län ska beaktas som intäkt under de sex skatteår som följer på det år under vilket reserveringen gjordes. I övriga delar av landet ska reserveringarna beaktas som intäkt under de fyra skatteår som följer året då reserveringen gjordes. Anteckna det resterande reserveringsbeloppet i sin helhet som inkomst senast under det sista året av reserveringens användningsfrist, även om det inte längre finns motsvarande årsutgifter och avdrag inom skogsbruket. Anteckna reserveringarnas uppföljningsuppgifter i punkterna 25 och 26 även om du inte under 2015 beaktar reserveringarna som intäkt. Mer information om resekostnader inom skogsbruket: skatt.fi/skog > Utgifter ÅRSUTGIFTER Anteckna i punkt 7.1 avlöningsutgifterna inklusive lönebikostnader inom skogsbruket. Anteckna resekostnader inom skogsbruket i punkt 7.2. Bifoga en utredning om skogsbrukets resekostnader till anteckningarna. Vi rekommenderar att du för körjournal över användning av egen bil i skogsbruket. Om annan utredning om utgifterna saknas kan du dra av 0,25 euro/km som utgift för användning av egen bil i skogsbruket. Anteckna det sammanlagda beloppet av övriga årsavgifter i punkt 7.3. Övriga årsutgifter är till exempel skogsförsäkringspremier som betalats under skatteåret egna och familjemedlemmarnas obligatoriska pensions-, olycksfalls- och grupplivförsäkringspremier som hör till skogsbruket skogsvårdsföreningarnas medlemsavgifter och serviceavgifter bidrag som i samband med virkesköp betalats till Finlands Skogsstiftelse prestationer som betalats till entreprenören för avverkning, jordbearbetning, skogsgödsling, vård av plantbestånd och övriga skogsvårdsarbeten utgifter för underhåll av skogsvägar och -diken utgifter för skogsbrukets förnödenheter, inventarier av mindre värde samt av bränslen och smörjmedel prenumerationer av facktidningar inom skogsbruket expeditionskostnader som ansluter sig till skogsbrukets skulder, kreditreserveringsprovisioner och dylika associerade låneutgifter. 6 UTGIFTER SOM SKA DRAS AV SOM AVSKRIVNINGAR Såsom avskrivningar kan man dra av anskaffningsutgifterna för sådana skogsbrukets förnödenheter vilkas sannolika ekonomiska brukstid är längre än tre år. Utred i anteckningarna den

7 oavskrivna anskaffningsutgiften, avskrivningens storlek för skatteåret samt utgiftsrest efter avskrivningen separat för varje sådan förnödenhet. Exempel: En maskin som sommaren 2015 anskaffades för skogbruket kostade euro. I anteckningarna för skatteåret 2015 kan du göra en avskrivning om 25 %, dvs euro på maskinen. Resterande euro utgör utgiftsrest, på vilken man räknar ut följande skatteårs avskrivning. Du kan börja göra avskrivningar under det år då förnödenheten tas i bruk. Om förnödenhetens anskaffningsutgift eller utgiftsrest är högst 200 euro, avskriv den på en gång. Om förnödenheten har sålts eller på annat sätt överlåtits under skatteåret, kan avskrivning av den inte längre göras. Anteckna utgiftsresten av den överlåtna förnödenheten i punkt 10 och deklarera överlåtelsevinsten eller förlusten med blankett 9. Anteckna i blankettens punkt Utredning om utgifter som ska dras av såsom avskrivningar (underpunkterna 8-12) en sammanfattning av respektive grupper (maskiner och redskap, byggnader samt skogsdiken och vägar): utgiftsrest vid ingången av skatteåret (punkt 8) den sammanlagda anskaffningsutgiften för förnödenheter som skaffats under skatteåret (punkt 9) den sammanlagda utgiftsresten för förnödenheter som överlåtits under skatteåret (punkt 10) de sammanlagda avskrivningarna av förnödenheter som ägdes vid slutet av skatteåret (punkt 11) utgiftsrest vid utgången av skatteåret (punkt 12). De årliga avskrivningarna är högst: maskiner och redskap 25 % byggnader 10 % skogsdiken och -vägar 15 % KORRIGERINGSPOSTER FÖR UTGIFTER Anteckna i punkt 13 de utgifter inom skogsbruket och som har behandlats i jordbrukets anteckningar eller i näringsverksamhetens bokföring. Minska jordbrukets eller näringsverksamhetens utgifter med en lika stor korrigeringspost. Anteckna i punkt 14 den del av utgifterna för annan verksamhet än skogsbruk som behandlats i skogsbrukets anteckningar och som ingår i avdragen i punkt 7 eller 11. Den här delen av utgifterna kan inte dras av i skogsbruksbeskattningen. Utgifter för annan verksamhet bildas då maskiner som skaffats för skogsbruket eller arbetsinsatsen av personer som anställts för skogsbruket används i jordbruk (punkt 14.1), i näringsverksamhet (punkt 14.2) eller i privathushåll, till exempel för att hugga brännved (punkt 14.3). SKOGSBRUKETS NETTOKAPITALINKOMST ELLER SKOGSBRUKETS FÖRLUSTBRINGANDE KAPITALINKOMST Anteckna skogsbrukets nettokapitalinkomst i punkt 15. Räkna ihop inkomsterna från punkterna 1, 3, 4 och 6 samt utgiftskorrigeringen från punkt 14 enligt anvisningarna på blanketten. Dra av leveransarbetets värde från summan tillsammans med skogsavdraget, reserveringarna och utgifterna från punkterna 2, 5, 7, 11 och 13. Om beloppet av avdrag inom skogsbruket under skatteåret har varit större än skogsbrukets kapitalinkomster, anteckna skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst som beräkningen visar i punkt 16. Uppgifter som har lämnats in med skogsbrukets skattedeklaration behöver inte överföras till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Skogsbrukets nettokapitalinkomst som beskattas som kapitalinkomst eller skogsbrukets förlustbringande resultat tas med i beskattningsberäkningen direkt från skogsbrukets deklarationsblankett. För år 2015 är inkomstskatten på beskattningsbara kapitalinkomster 30 %. Skatten är dock 33 % för den andel som överskrider euro. Annat att observera Kryssa för punkten Fritt formulerade bilagor, om du bifogar till skattedeklarationen kopior av t.ex. avvittrings- eller bouppteckningsinstrument som gäller skogsfastigheten. Virkesförsäljningsdokument, körjournaler eller motsvarande ska inte bifogas till skattedeklarationen, utan de ska förvaras såsom bilagor till anteckningarna. Ange namnet och telefonnumret på den person som vid behov kan lämna uppgifter som kompletterar skattedeklarationen. Underteckna skattedeklarationen om du lämnar in den på papper. Kom ihåg att anmäla skulder för förvärvande av skogsbruksinkomst och räntorna på dem i den förhandsifyllda skattedeklarationen! 7

8 BEHÖVER DU YTTERLIGARE INFORMATION? WEBBPLATSEN SKATT.FI Skatteförvaltningens webbplats innehåller rikligt med information om beskattningen. Många ärenden som hör till beskattningen kan skötas på nätet dygnet runt. Skogsägarna har egna sidor på skatt.fi/skog. PER TELEFON Jordbruks- och skogsbeskattning E-tjänster Telefontjänsten svarar mån fre kl Samtalsavgift lokalnätsavgift från fast telefonanslutning (lna) mobilsamtalsavgift från mobilanslutning (msa) om du ringer från utlandet bestämmer din lokala teleoperatör samtalspriset. DEKLARERA PÅ NÄTET Gör så här Lämna in skogsbrukets inkomstskattedeklaration på adressen skatt.fi/skattedeklaration/2c Gå in på skatt.fi/skattedeklaration/2c. Logga in med dina personliga nätbankkoder eller med en Katso-kod. Webbtjänsten handleder dig att deklarera. På samma sida finns en länk till periodskattedeklarationen. Skatteförvaltningens publikation 55r.15 ISSN Juvenes Print, Tammerfors

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL NYTT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c Deklarationsanvisningar för2c SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKAT 4 CENTRALA PUNKTER

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Följande presentation används vid handledningsmöten för primärproducenter år 2016. Presentationen baserar sig på Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92 SLC:s nr 92 Februari 2010 Sammanställt av Helena Ålgars INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISSA AVDRAG I JORD- OCH SKOGSBRUKETS BESKATTNING... 5 1.1 Anskaffningsutgifter för sådana köpta förnödenheter som avlönade

Läs mer

Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN

Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN Utbildningsprogrammet för företagsekonomi 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Generationsväxlingsguiden 2013

Generationsväxlingsguiden 2013 Generationsväxlingsguiden 2013 Innehåll Planering... 3 Reservera tid för förberedelserna... 3 Planera först, överlåt sedan... 4 Sättet för överlåtelsen... 4 Köpesumman för gården... 4 Köparens syskon...

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2017 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

Skogsbruket 4SKIDLEGEND SOM ARBETAR FÖR SKOGENS BÄSTA SKOGEN HAR ALLTID BETYTT MYCKET FÖR JUHA MIETO.

Skogsbruket 4SKIDLEGEND SOM ARBETAR FÖR SKOGENS BÄSTA SKOGEN HAR ALLTID BETYTT MYCKET FÖR JUHA MIETO. Skogsbruket OBUNDEN SPECIALTIDNING FÖR SKOGSÄGARE I FINLANDS SVENSKBYGD NR 1 2009. ÅRGÅNG 79 4SKIDLEGEND SOM ARBETAR FÖR SKOGENS BÄSTA SKOGEN HAR ALLTID BETYTT MYCKET FÖR JUHA MIETO. 12 ÖSTERBOTTEN SATSAR

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET!

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET! AHM-provet 5.9.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund Att observera när deklarationen fylls i Skattedeklaration 6B lämnas av Aktiebolag och andelslag Icke ömsesidiga fastighetsbolag Andelsbanker och sparbanker

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 november

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014 Anders Hjortman 0500 272910 Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 27 skogsfackmän Kontorsföreståndare Försäljningssekreterare

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Skogsbeskattningsguide

Skogsbeskattningsguide OP metsäopas 2008 Skogsbeskattningsguide O me säop 20 2010 OP-metsäopas 2008 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i Skatteblankett 4 Att observera när deklarationen fylls i Innehåll Skattedeklaration Elektronisk skattedeklaration Problempunkter vid ifyllande av deklarationsblankett 4 Anvisningar 2 Skattedeklaration

Läs mer

Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM

Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.9.2015 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A99/200/2015 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och 2 i lagen om skogsvårdsföreningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15

Innehåll. Avdragbara utgifter 10-11 Skogsavdrag 12 Avsättningar för utgifter och skador 13 Underskottsavdrag 14 Statliga stöd 15 De minimis -stöd 15 Skogsbeskattning för skatteåret 2011 Innehåll Beskattning av inkomst av virkesförsäljning Specifikation av inkomsterna från försäljning av virke i beskattningen 4 Viktigaste faktorer av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN Deklarationsanvisningar för 6 OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN verovuosi 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3

Läs mer

ELEKTRONISKA INKOMSTSKATTE- DEKLARATIONENS ELEKTRONISKA BILAGOR

ELEKTRONISKA INKOMSTSKATTE- DEKLARATIONENS ELEKTRONISKA BILAGOR ELEKTRONISKA INKOMSTSKATTE- DEKLARATIONENS ELEKTRONISKA BILAGOR Namn på bifogade filer 2 (8) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT OM ANVISNINGEN... 3 2 ELEKTRONISKT INLÄMNANDE AV BILAGOR... 3 2.1 Inlämnande

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

6C Skattedeklaration

6C Skattedeklaration 6C Skattedeklaration ideella föreningar föreningar som grundar sig på speciallagstiftning skogsvårdsföreningar ekonomiska föreningar övriga föreningar stiftelser i enlighet med stiftelselagen övriga stiftelser

Läs mer

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND 4 Deklarationsanvisningar BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/4 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

Robert Örn SKOGSBRUKETS STIMULANSÅTGÄRDER - UR SKATTEMÄSSIGT PERSPEKTIV. Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Robert Örn SKOGSBRUKETS STIMULANSÅTGÄRDER - UR SKATTEMÄSSIGT PERSPEKTIV. Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Robert Örn SKOGSBRUKETS STIMULANSÅTGÄRDER - UR SKATTEMÄSSIGT PERSPEKTIV Utbildningsprogrammet för företagsekonomi 2010 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Dags att deklarera 2016

Dags att deklarera 2016 TEXT: SVERKER FORSÉN FORUM SVEASKOG Dags att deklarera 2016 Senast den 2 maj ska du lämna deklaration för beskattningsåret 2015 och senast den 15 april ska du få din Inkomstdeklaration 1 i brevlådan, såvida

Läs mer

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret Deklarationsanvisningar för 6 OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 ÄNDRINGAR

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62)

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A137/200/2015 version 1.9 ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1987:37 PENSIONERING P Utkom från trycket den 23 december 1987 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2015

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2015 1 16-02-2016 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2015 Anders Hjortman 0500 272910 anders.hjortman@svf.fi Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 25 skogsfackmän Kontorsföreståndare

Läs mer

BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND

BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND Deklarationsanvisningar 4 BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/4 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

RP 212/2005 rd. I propositionen föreslås lagändringar i inkomstskattelagen

RP 212/2005 rd. I propositionen föreslås lagändringar i inkomstskattelagen RP 212/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av skattelagstiftningen till följd av att övergångsskedet för skogsbeskattningen upphör PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62)

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 2 GILTIGHET... 2 3 ÄNDRINGAR FRÅN

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Ämnesstudier 24.4.2012 RN, JM

Ämnesstudier 24.4.2012 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 24.4.2012 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING 6A Anvisningar för skattedeklaration NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/6a INNEHÅLL AKTUELLT 3 SÅ HÄR DEKLARERAR DU 3 ANMÄL ÄNDRINGAR

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar:

Detaljerade deklarationsanvisningar: Deklarationsanvisningar för 6 SAMFÄLLD FÖRMÅN skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar: www.skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT LÄMNA SKATTEDEKLARATION 3 FÖRÄNDRINGAR I SAMFUNDETS

Läs mer

17 Näringsbidrag m.m.

17 Näringsbidrag m.m. 17 Näringsbidrag m.m. Näringsbidrag m.m. 1103 prop. 1973:190, bet. 1973:SkU71, Ds B 1981:17, prop. 1982/83:94, bet. 1982/83:SkU44 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1989:34 prop. 1996/97:12 s.46

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Det elektroniska är in verkligen

Det elektroniska är in verkligen 6 Skattedeklaration delvis skattefria samfund, till exempel staten och de statliga verken, kommunerna, samkommunerna, landskapen och församlingarna samt pensionsanstalter, pensionsstiftelser och pensionskassor

Läs mer

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5)

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5) SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE (5) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 2 GILTIGHET... 2 3 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 2 4 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter.

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2010 samt vissa ändringar i inkomstbeskattningen och de räntor som ska tillämpas vid beskattningen PROPOSITIONENS

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET 1(5) Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 Datum Dnr Referens Programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt Livsmedelsstöd till partnerorganisationer

Läs mer