Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 - Läsåret Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans uppdrag utifrån olika styrdokument (Skollag, särskoleförordning, läroplan, kursplan, Skolplan, BOU:s inriktnings- och effektmål) Tydliggöra Grundsärskolans på Lugnviksskolan, egna prioriterade mål Synliggöra målen genom att bryta ner dem på verksamhetsnivå

2 . Skolans värdegrund och uppdrag Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 2

3 Verksamhetens vision: En särskola i tiden för Framtiden Verksamhetens prioriterade mål för verksamhetsåret är: Kommunikation Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Kap 2 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt Kap 3. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och samtala i olika sammanhang, läsa, förstå och reflektera över olika texter, skriva texter för olika syften och mottagare. Fortbildningsbehov: Tecken Kollegialt lärande bör utnyttjas både inom och mellan de olika grundsärskolorna. Läs- och skrivutveckling för elever med kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 3

4 2. NORMER OCH VÄRDEN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap 2. Skolan skall aktivt och medvetet och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Särskolans mål: All personal och alla elever skall få ett gott bemötande och vi ska utgå från alla människors lika värde Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga på skolan. Vi vuxna ska vara positiva förebilder. Vi har en dialog med eleverna i syfte att få eleverna att leva sig in i och förstå andra människors situation. Vi strävar efter att få eleverna att utveckla sin förmåga att göra egna ställningstaganden. Vi arbetar aktivt med att utveckla elevernas sociala kompetens och samspel. Vi tydliggör för eleverna vilka trivselregler som skolan har. Insatser för att nå målet. Insats Tidsplan Insatsen är Avsätta tid under året då ledning och personal drar upp riktlinjer för hur man ska kunna öka samarbetet mellan grundskola och särskola för det här läsåret. Kalendarium upprättas för varje termin. Specifikt samarbete mellan grundskola och grundsärskola Innan v 44 Innan V 36 möten är genomförda. kalendarium är upprättat V. 34 ett samarbete är upprättat Ansvarig Skolledningen Skolledningen Skolledningen Berörd personal 4

5 kring omvänt integrerade elever. Uppdatering av elevernas trivsel Trivselenkät ska genomföras under ht. Kontinuerligt på klassråd och/eller enskilt trivselenkät är genomförd. Schemalagt rastvärdskap och rastverksamhet för alla raster ska utarbetas under läsåret Klart under v 34. det finns ett fungerande rastvaktsschema. Respektive klass Gemensam genomgång Schemalagd rastverksamhet i sporthallen Klart v.34 det finns en fungerande verksamhet. Rastvärdar Trivselreglerna ska revideras i elevrådet. Före v 38. de är reviderade. Elevråd Skolledning Trivselreglerna ska offentliggöras. Efter revidering. de finns på hemsidan. Skolledningen Trivselreglerna ska kommuniceras. Före elevråds revidering. de är kommunicerade och används praktiskt.. Särskolans mål: Eleverna ska förstå innebörden av likabehandlingsplanen och kunna visa det i praktisk handling. Särskolan arbetar med likabehandling utifrån Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplanen ska utarbetas för varje år och behandla de diskrimineringsgrunder som ligger till grund för arbetet. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Handlingsplanen revideras. Efter trivselenkätens handlingsplanen Ansvarig 5

6 Elevskyddsombude n ska involveras i likabehandlingsarb etet. Handlingsplan ska skrivas i en lättläst version. Planen tydliggörs för föräldrar. Planen tydliggörs för elever. Klasserna har regelbundna tillfällen för samtal och reflektion inom området likabehandling genomförande V.36 samt efter trivselenkätens genomförande. Under HT 4 Föräldramöte Hemsida handlingsplanen är klar. På klassråd samt kontinuerligt. är reviderad de aktivt har deltagit. den är skriven. den är kommunicerad. den är kommunicerad. alla klasser har en fast likabehandlings punkt på klassrådet. Arbetsgrupp och arbetsgrupp 2.2 KUNSKAPER Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap 2.2 Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i hel klass som enskilt. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Grundsärskolans mål: Vi ska ha en god lärandemiljö där elever och personal trivs. 6

7 Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Vi ska genomföra möten där alla blir sedda och lyssnade till. Vi ska arbeta för ett demokratiskt arbetssätt där alla kan vara delaktiga. Ge varje elev enskild handledning för att hitta sin kunskapsnivå. Utveckla arbetet med tydliggörande av målen för eleverna. Tydliggöra ansvarsfördelning ar när det gäller kartläggningar och utredningar. Utveckla arbetet med kartläggningar och formativ undervisning via intern och extern fortbildning. Kontinuerligt och utvärdering v 42, 50, och 23. Kontinuerligt och utvärdering vecka 42, 50, och 23. Summativ bedömning i början på termin. Formativ bedömning kontinuerligt. Regelbunden fortbildningspun kt på tisdagskonferens er samt vid upprättande av nya tema- LPP:n. minst fyra elev- och personalutvärder ingar är positiva. minst fyra elev- och personalutvärder ingar kring demokratiskt arbetssätt är positiva. summativ bedömning gjorts och former för formativ bedömning är upprättade. fortbildningspun kter kring målförtydligande finns med på konferensen och tid till LPPgenomgångar är upprättade. Senast vecka 38. genomgång av rektor är gjord på en tisdagskonferens. Kontinuerlig fortbildningspun kt på tisdagskonferens en med start vecka 38. Extern fortbildning under läsåret. kartläggningsfort bildningspunkt är inlagd på konferenstid och genomförs regelbundet. Extern fortbildning är bokad. Ansvarig Respektive klass Respektive klass Specialpedagog Specialpedagog. 7

8 Plan för de omvänt integrerade eleverna upprättas. Senast vecka 38. en tydlig plan och anpassad studiegång finns upprättad och är kommunicerad till alla berörda. Kommunikation Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Särskolans mål: Att eleverna får ökade förutsättningar för att utveckla sin kommunikationsförmåga i alla ämnen. Insatser för att nå målet: Insats Tidsplan Insatsen är Vårt prioriterade mål kommuniceras med alla berörda via kontaktpersoner. En formativ kartläggning enligt Ingvar Lundberg startas. Vecka 34 På måndagskonferenser samt på föräldramötet vecka 36. På hemsidan senast vecka 38. Senast vecka 38. alla berörda vet att vi ska prioritera kommunikatio nsförmåga under läsåret. vår arbetsplan och prioriterade mål är offentliggjord a på hemsidan. formativ kartläggning i svenska sker regelbundet. Ansvarig Övrig personal 8

9 En digital inspelning av ett läst stycke och ett samtal genomförs med varje elev i början och i slutet av varje termin. Elevintervjuer kring kommunikation sker i början och slutet av respektive termin. Dagliga läspass som innehåller olika typer av läsning är inlagda på schemat. Regelbundna samtal om böcker sker för inspiration. Fortbildning i strukturerade textsamtal för att öka läsförståelsen genomförs internt och externt. Fortbildning i läs- och skrivutveckling för elever med kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utveckla samarbetet med talpedagog. Utveckla arbetet med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. (TAKK) med hjälp av intern och extern fortbildning. Senast vecka 38 genomförs första omgången. Senast vecka 38 genomförs första omgången. Vecka 34 inspelningarna är genomförda. intervjuerna är gjorda och utvärderade. alla klasser har fasta läspass. Kontinuerligt samtal är genomförda. Under konferenstid under läsåret. Extern fortbildning. Under läsåret. fortbildning är inplanerad på tisdagskonfere nserna och ev. annan tid och genomförs. extern fortbildning är genomförd. fortbildning genomförts. Hösten 204 ett utvecklat samarbete är upprättat. Vecka 34 samt kontinuerligt under läsåret. Extern fortbildning under vt 205. respektive klass har fortbildning i och använder tecken vid behov på gruppnivå. personalkonfe renser. All personal Talpedagog Teckenansvarig 9

10 Utveckla användandet av tekniska hjälpmedel i form av Smart-board, I-pads, talsyntes, förstoringsutrustning etc för elever som behöver stöd i kommunikationen i olika ämnen. Utveckla elevernas kommunikationsförmåg a i matematik via regelbunden problemlösning. Kontinuerligt under läsåret. Kontinuerligt under läsåret. Med i respektive Tema- LPP. innehåller fortbildning i TAKK. extern fortbildning är bokad. tekniska hjälpmedel används regelbundet på gruppnivå i klasserna förmågan att lösa problem praktiseras i respektive klass och när elever utvecklat fler strategier för problemlösnin g av muntliga och skriftliga problem. Dokumentation: LPP i olika ämnen samt tema-lpp. Uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsinlärning ska göras kontinuerligt av skolans personal, mellan och i samband med utvecklingssamtal. Miljöarbete Utdrag ur Läroplan för Grundsärskolan 20 Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 0

11 Särskolans mål: Eleverna ska få en ökad miljömedvetenhet med fokus på resursanvändning. Eleverna ska få tillgång till de kunskaper och rutiner som en samhällsmedborgare behöver för att i vardagen leva miljömedvetet och när de lämnar grundsärskolan ska de ha en ökad miljömedvetenhet. Insatser för att nå målet. Insats Tidsplan Insatsen är Minska energiförbrukningen genom att t.ex. släcka lampor och stänga datorer. Kontinuerligt. lamporna är släckta och datorerna avstängda i samtliga rum. Träna miljömedvetna val Kontinuerligt eleverna kan visa miljömedvet na val i praktiken i alla ämnen. Fördela ansvar på eleverna vad gäller sopsortering Miljöplanen revideras under året. Vecka 34 HT 204 ett sopschema finns och följs. Ansvarig All personal All personal Miljögrupp Miljögrupp Dokumentation: Lugnviksskolans Miljöhandlingsplan. (Se bilaga) Grundsärskolans Miljöplan. (Se bilaga) Uppföljning genom diskussioner i klassen. Uppföljning och utvärdering i miljögruppen. Uppföljning och utvärdering i personalgruppen.

12 Entreprenörskap och skapande verksamhet. Utdrag läroplan för grundsärskolan 20 kap En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Särskolans mål: Öka entreprenörsandan och kunna använda så många uttrycksformer som möjligt. Att arbeta utifrån elevernas egna idéer och intresse är ett led i arbetet med entreprenörskap på vår skola. För att förtydliga det teoretiska lärandet kompletterar vi med olika praktiska uppgifter.. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Elevgrupp i planeringen av Cabaré-föreställningen upprättas. Elevgrupp i planeringen av studieresa utses även i år. Ökat deltagande av eleverna i planeringen av kulturresan Utveckla Cabaréföreställningens koppling till läsårets tema Fortsätta arbetet i Musikprojektet med skivinspelningar Start vecka 2 en elevgrupp finns. VT 205 VT 205 Kontinuerligt under läsåret en elevgrupp finns. en utvärdering visar ökat deltagande. flera nummer har en tydlig anknytning till läsårets teman. Under läsåret fler elever har spelat in en skiva Ansvarig Cabarégrupp Studieresegrupp Kulturresegrupp Cabarégrupp Temaansvariga Magnus Wilén, Anders Jonsson Lägga in Elevens val efter Vecka 34 Elevens 2

13 respektive temaavslutning vid fyra tillfällen. val är inplanerat. Dokumentation: Inspelning av Cabaré och skivinspelning inom Musikprojektet. Bild- och textdokumentation av studieresan. : Uppföljning genom diskussioner i klassen. Uppföljning och utvärdering i respektive planeringsgrupp. Uppföljning och utvärdering i personalgruppen. 3

14 2.3 ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap 2,3 De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Särskolans mål: Att elever deltar och uttrycker sina åsikter i elevdemokratiska grupper samt att klassråd genomförs i samtliga klasser. Inom Särskolan arbetar vi för att eleverna ska bli mer intresserade av att arbeta i elevdemokratiska grupper. Lugnviksskolan har ett elevråd som består av representanter från samtliga klasser på grundskolan och särskolan. Elevrådet har möten en gång/månad under skolåret. Lugnviksskolan har också elevskyddsombud som representerar på skolan. En personal från vardera grundskolan/särskolan har hand om elevrådet och dessutom deltar en av skolans rektorer. Skol-IF är en elevdemokratisk grupp. Där deltar elever från grundskolan och grundsärskolan. Insatser Insats Tidsplan Insatsen är Elevrepresentanter förbereds noga innan elevdemokratiska grupper träffas. Varje klass genomför klassråd inför varje elevråd. Kontinuerligt alla grupper får förbereda. Kontinuerligt alla klasser Ansvarig Gruppansvari ga vuxna 4

15 Utveckla elevinflytandet i temagrupper. Plan för elevrådsarbete behöver upprättas. Kontinuerligt under läsåret HT 204 genomför klassråd regelbundet eleverna har större inflytande än under fjolåret. en plan finns upprättad. Temaansvarig a Elevrådsansva riga Särskolans mål: Eleverna har inflytande över sitt eget lärande. Bakgrund Ett elevaktivt arbetssätt är utgångspunkten för att ge eleverna inflytande över sitt eget lärande. Därför är det viktigt att vi tar tillvara elevernas synpunkter på arbetssätt och arbetsmaterial och ständigt har en dialog med eleverna om olika sätt att lära. Personal arbetar med att eleverna ska ges inflytande över sitt eget lärande och vid utvecklingssamtalen ha möjlighet att påverka sina individuella utvecklingsplaner. Vi ser att ett ökat elevaktivt arbetssätt ger mer självständiga elever som tar ett större ansvar för sitt eget lärande. Vi gör eleverna medvetna om sin egen individuella utvecklingsplan. Insatser Insats Tidsplan Insatsen är Vi ska utveckla och genomföra förberedande utvecklingssamtal med några elevformulerade mål. Eleverna ska ha sin IUP tillgänglig. Tydliggöra för eleverna vad inflytande är. HT 204 Efter utvecklings samtal Kontinuerli gt alla elever håller i delar av sina utvecklingssamtal själva. eleverna har IUP:n tillgänglig i klassrummet eleverna kan berätta vad de kan ha inflytande över. Ansvarig All personal 5

16 Ta tillvara elevernas synpunkter på arbetssätt och arbetsmaterial och ständigt föra en dialog med eleverna om olika sätt att lära Dokumentation: IUP. Kontinuerli gt eleverna är positiva vid utvärdering av sin elevmedverka n. : Uppföljning i elevrådet. Uppföljning i klassråden. Uppföljning i personalgruppen. Elevenkät om elevernas uppfattning om elevinflytande på skolan. 6

17 2.4 SKOLA OCH HEM Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. Särskolans mål: Skapa och underhålla bra kontakt med hemmet. Föräldrar ska ha inflytande över sina barns lärande. Bakgrund Grundsärskolans verksamhet utgår från ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare samt personal på elevboende. Förutsättningen för goda relationer mellan särskolan och hemmet är att föräldrarna/vårdnadshavare känner förtroende för särskolans verksamhet. Grundsärskolan på Lugnviksskolan, Mimergården samt Körfältsskolan har ett gemensamt föräldraråd. Föräldrarådet ges möjlighet till insyn i skolans verksamhet samt informeras fortlöpande. Lugnviksskolan har en egen hemsida. Särskolans samtliga klasser använder sig av hemsidan för att nå ut med information till föräldrar. Vid elevers frånvaro kontaktas vårdnadshavare direkt. Åtgärdsprogram vid hög frånvaron upprättas vid behov. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Vi Se över rutinerna kring utvecklingssamtal, IUP samt omdömen tillsammans med lärare i praktisk/estetiska HT 204 Ansvarig Praktisk/Estetiska lärare 7

18 ämnen Utveckla rutiner för återkoppling av utvecklingssamtal In I Informera föräldrarna om den nya skollagen, läroplanen och betygen vid behov. Vi Tillfråga föräldrarna om vilken information om skolans verksamhet som önskas. Innan v 44. Föräldramöt et vecka 36. Föräldramöt et vecka 36. rutiner finns och är kända av alla. informatione n är genomförd. tydliga överenskom melser är gjorda. AFortbilda oss i och utveckla användandet av Hypernet vid kontakt med hemmen. Under läsåret. fortbildning är genomförd och Hypernet används mer. Dokumentation Elevhälsoplan. Krisplan. Plan finns för hantering av elevers frånvaro. av särskolans verksamhet genomförs Uppföljning och analys av elevernas frånvaro görs. görs av elevhälsoarbetet via Plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling. 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap 2.5 Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar 8

19 som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Läraren ska utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Särskolans mål: Fungerande rutiner vid övergång mellan stadier. Övergången ska vara ett naturligt steg i elevernas utveckling och bygga på en bra planerad förberedelse och inskolning till nästa stadium. På Grundsärskolan har vi en plan för inskolning och överlämnande som vi följer när elever ska gå över från särskolans årskurs sex till vår verksamhet. Vi använder rutinerna även vid övergången från andra skolor. Vid övergång från åk 9 till gymnasiesärskolan har vi särskilda rutiner. Eleverna som är avgångselever genomför praktik på gymnasiesärskolan. De praktiserar på de olika individuella och nationella programmen och har möjlighet att praktisera en vecka på varje program. Första informationen om gymnasiet sker i åk 8. Särskilt överlämnande genomförs för elever med särskilda behov. Blivande handledare är med i arbetet med klassindelningen inför åk 7. Klubbverksamheten har nära samarbete med skolans personal. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Revidera inskolningsplanen. Se över sena placeringar Erbjuda samtal med nya familjer. Se över rutiner för föräldramedgivand e och betyg inför överlämnande. Under läsåret På vårterminen eller i samband med skolstarten i augusti. HT 204 planen är reviderad. samtal är gjorda. en plan finns om vad som gäller. Ansvarig Inskolningsgrupp 9

20 Dokumentation Överlämnandeplan mellan tidigareskolan och Lugnviksskolan finns. (Se bilaga) Överlämnandeplan mellan Lugnviksskolan och gymnasiesärskolan finns. (Se bilaga) Uppföljning i handledargruppen utifrån elevers placering. Uppföljning i Elevhälsoteamets möte med arbetslagen. 2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Skolans mål är att varje elev! kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,! har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och! har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder Särskolans mål: Eleverna ska känna till och prova på arbets-, föreningsoch kulturliv i närsamhället. Bakgrund Omvärldsbevakning är ett viktigt inslag i särskolans arbete för att förbereda eleverna inför deras fortsatta studier och arbete och för ett aktivt och stimulerande liv som vuxen. Eftersom vi har en lång säsong med möjlighet till vinteraktiviteter är det av stor vikt för våra elever att de inom ramen för skolan får möjlighet att prova på olika former av aktiviteter som är knutna till snö och is. Eleverna på särskolan får möjlighet att under fyra veckor per termin under sitt nionde och tionde år delta i praktisk arbetslivsorientering. Denna prao planeras av praoverksamheten. 2 0

21 Praon ska möjliggöra för eleverna att skaffa sig arbetslivserfarenhet från olika arbetsplatser och erfarenheter inför valet till gymnasiesärskolan. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Ut Fortsätta utveckla kopplingen mellan teori och praktik med hjälp av studiebesök och praktiska inslag. Utvärdera och komplettera våra praoplatser Fortsätta ge elever möjlighet att delta i tävlingar på och utanför skolan Samarbete med Nordcirkus inom Skapande skola Kontinuerligt under läsåret. Kontinuerligt det erbjuds HT 204 alla teman innehåller fler praktiska inslag och studiebesök. utvärdering och komplement är gjorda. Ansvar Temaansvar iga SYV vi deltagit. Vuxenstödj are i Skol- IF Cirkusprojektet är genomfört. Cirkusproje ktgruppen. Utvärderin g Praktisk arbetslivsorientering Särskolans mål: Alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, få möjlighet till praktisk arbetslivsorientering. Eleverna på särskolan får möjlighet att under fyra veckor per termin under sitt nionde och tionde år delta i praktisk arbetslivsorientering. Denna prao planeras av praoverksamheten. Praon ska möjliggöra för eleverna att skaffa sig arbetslivserfarenhet från olika arbetsplatser och erfarenheter inför valet till gymnasiesärskolan. Praktikperioden ska följas upp med reflektion och eleverna gör sin egen praktikportfolio. Vi har upprättat en praoplan under detta läsår. Insatser Insatser Tidsplan Insatsen är Ansvarig 2

22 Utvärdera praktikperioderna med eleverna Vi Öka utbudet och variationer av praktikplatser. Utveckla samarbetet mellan klasslärare och SYV Under läsåret elevutvärderin garna är gjorda och dokumenterad e. Under läsåret det finns ett ökat utbud och en ökad variation. Under läsåret. tydliga överenskomm elser kring samarbetet genomförs. Praosamordnare Praktiksamordn are Praktiksamordn are Dokumentation: Arbetsplan för Prao finns framtagen : Praoverksamhetens utvärdering av elevernas praktik i företag. Praoverksamheten utvärderar gymnasiepraon med eleverna. 2 2

23 2.7 BEDÖMNING OCH BETYG Utdrag ur Läroplan för Grundsärskolan 20 Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygsättning finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Särskolans mål: Skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse Bakgrund På särskolan strävar vi efter att eleverna tar ett större ansvar för sin inlärningssituation. Specialpedagogiska hjälpmedel och läroböcker gör det möjligt för eleverna att utifrån sina egna förutsättningar arbeta med samtliga ämnen inom särskolan. De mål som varje elev har satt upp utifrån sina egna förutsättningar är mål som är möjliga för eleven att nå under läsåret eller sin tid på grundsärskolan. Elevernas mål i varje ämne följs upp kontinuerligt och utgår från att eleven ska inhämta sådana kunskaper som gör det möjligt för eleven att fortsätta till gymnasiesärskolan. Samlade åtgärder för måluppfyllelse i alla ämnen Uppföljning av elevernas skolsituation görs regelbundet på arbetslagsmöte. Uppföljning av elevernas skolsituation görs två gånger per läsår på EHT-träffar med arbetslagen. För elever med behov av stödinsatser upprättas åtgärdsprogram. Personalen för pedagogiska diskussioner kring arbetssätt och metoder. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Utifrån kursplaner och LPP tydliggöra målen för elever och föräldrar. Utveckla utvärderingen av och redovisningen av varje elevs Kontinuerligt Sker i samband med diskussioner LPP är offentliggj orda och diskuterade med elever och föräldrar en plan är Ansvarig 2 3

24 kunskapsutveckling med elever och vårdnadshavare. Ge elever förutsättningar att sträva efter A-nivå eller vid behov pröva att läsa enligt grundskolans kursplaner och erhålla betyg. Utveckla ett fortsatt samarbete med tidigaredelen kring t ex läsutveckling, bedömning, kartläggning och betyg. om kartläggning och bedömning på konferenstid. Kontinuerligt HT 204 samt kontinuerligt. upprättad för hur utvärdering och redovisnin g ska gå till. undervisni ngen t ex innehåller Amoment. ett tydligt samarbete upprättas och genomförs. Ämneslärare Dokumentation: LPP : Handledaren följer upp elevens kunskapsutveckling. Vid elevhälsoteamets möte med arbetslaget följs elevernas skolsituation upp. Uppföljning av elevernas kunskaper i ämnen som elever tillägnar sig inom grundskolans kursplan ska följas upp med ansvarig ämneslärare. 2 4

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012/2013. Grundsärskolan

Arbetsplan läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Verksamhetsberättelse Grundsärskolan Läsåret 2012/13 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och värden sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande sidan 7 Skola

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Svartå Förskoleklass, (Svartå) Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan

Lokal arbetsplan för skolan Lokal arbetsplan för skolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 BYSKESKOLAN 6-9 Träden fälls i augusti 2013 Skola Byskeskolan 6-9 Ort Byske Ansvarig rektor Stefan Eriksson Kontaktinformation Kundtjänst

Läs mer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 (12) Utvärdering grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Syftet med det kommunala samarbetet är att stimulera till en aktiv dialog på och mellan alla nivåer i verksamheterna kring hur kvaliteten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Verksamhetsplan Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Hagaskolans årshjul sid. 3 Hagafritidshem årshjul sid. 4 Utvecklingsarbete sid.

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Rapport från Egentillsyn

Rapport från Egentillsyn Diarienummer: Bun 2015:226/61 2015-09-07 Åsa Nordlund Rapport från Egentillsyn Björbo skola F-3 Rektor Hans Andersson 2015-09-07 Egentillsynenens syfte är att säkerställa skolornas arbete utifrån de styrdokument

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument.

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Inledning All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Vårt mål är att alla barn inom skolans upptagningsområde uppnår

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Södra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsrapport Centralskolan Läsåret 2015/2016. Nicklas Olivensjö Rektor

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsrapport Centralskolan Läsåret 2015/2016. Nicklas Olivensjö Rektor Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsrapport Centralskolan Läsåret 2015/2016 Nicklas Olivensjö Rektor 2016-09-12 Innehåll Inledning... 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning... 3 Underlag

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo grundsärskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Ängabo grundsärskola Läsåret 2014/2015 130403 Arbetsplan för Ängabo grundsärskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Åsebro skola Läsåret 12-13 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för elev- och föräldramedverkan. På Åsebro skola

Läs mer