Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 - Läsåret Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans uppdrag utifrån olika styrdokument (Skollag, särskoleförordning, läroplan, kursplan, Skolplan, BOU:s inriktnings- och effektmål) Tydliggöra Grundsärskolans på Lugnviksskolan, egna prioriterade mål Synliggöra målen genom att bryta ner dem på verksamhetsnivå

2 . Skolans värdegrund och uppdrag Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 2

3 Verksamhetens vision: En särskola i tiden för Framtiden Verksamhetens prioriterade mål för verksamhetsåret är: Kommunikation Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Kap 2 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt Kap 3. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och samtala i olika sammanhang, läsa, förstå och reflektera över olika texter, skriva texter för olika syften och mottagare. Fortbildningsbehov: Tecken Kollegialt lärande bör utnyttjas både inom och mellan de olika grundsärskolorna. Läs- och skrivutveckling för elever med kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 3

4 2. NORMER OCH VÄRDEN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap 2. Skolan skall aktivt och medvetet och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Särskolans mål: All personal och alla elever skall få ett gott bemötande och vi ska utgå från alla människors lika värde Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga på skolan. Vi vuxna ska vara positiva förebilder. Vi har en dialog med eleverna i syfte att få eleverna att leva sig in i och förstå andra människors situation. Vi strävar efter att få eleverna att utveckla sin förmåga att göra egna ställningstaganden. Vi arbetar aktivt med att utveckla elevernas sociala kompetens och samspel. Vi tydliggör för eleverna vilka trivselregler som skolan har. Insatser för att nå målet. Insats Tidsplan Insatsen är Avsätta tid under året då ledning och personal drar upp riktlinjer för hur man ska kunna öka samarbetet mellan grundskola och särskola för det här läsåret. Kalendarium upprättas för varje termin. Specifikt samarbete mellan grundskola och grundsärskola Innan v 44 Innan V 36 möten är genomförda. kalendarium är upprättat V. 34 ett samarbete är upprättat Ansvarig Skolledningen Skolledningen Skolledningen Berörd personal 4

5 kring omvänt integrerade elever. Uppdatering av elevernas trivsel Trivselenkät ska genomföras under ht. Kontinuerligt på klassråd och/eller enskilt trivselenkät är genomförd. Schemalagt rastvärdskap och rastverksamhet för alla raster ska utarbetas under läsåret Klart under v 34. det finns ett fungerande rastvaktsschema. Respektive klass Gemensam genomgång Schemalagd rastverksamhet i sporthallen Klart v.34 det finns en fungerande verksamhet. Rastvärdar Trivselreglerna ska revideras i elevrådet. Före v 38. de är reviderade. Elevråd Skolledning Trivselreglerna ska offentliggöras. Efter revidering. de finns på hemsidan. Skolledningen Trivselreglerna ska kommuniceras. Före elevråds revidering. de är kommunicerade och används praktiskt.. Särskolans mål: Eleverna ska förstå innebörden av likabehandlingsplanen och kunna visa det i praktisk handling. Särskolan arbetar med likabehandling utifrån Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplanen ska utarbetas för varje år och behandla de diskrimineringsgrunder som ligger till grund för arbetet. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Handlingsplanen revideras. Efter trivselenkätens handlingsplanen Ansvarig 5

6 Elevskyddsombude n ska involveras i likabehandlingsarb etet. Handlingsplan ska skrivas i en lättläst version. Planen tydliggörs för föräldrar. Planen tydliggörs för elever. Klasserna har regelbundna tillfällen för samtal och reflektion inom området likabehandling genomförande V.36 samt efter trivselenkätens genomförande. Under HT 4 Föräldramöte Hemsida handlingsplanen är klar. På klassråd samt kontinuerligt. är reviderad de aktivt har deltagit. den är skriven. den är kommunicerad. den är kommunicerad. alla klasser har en fast likabehandlings punkt på klassrådet. Arbetsgrupp och arbetsgrupp 2.2 KUNSKAPER Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap 2.2 Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i hel klass som enskilt. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Grundsärskolans mål: Vi ska ha en god lärandemiljö där elever och personal trivs. 6

7 Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Vi ska genomföra möten där alla blir sedda och lyssnade till. Vi ska arbeta för ett demokratiskt arbetssätt där alla kan vara delaktiga. Ge varje elev enskild handledning för att hitta sin kunskapsnivå. Utveckla arbetet med tydliggörande av målen för eleverna. Tydliggöra ansvarsfördelning ar när det gäller kartläggningar och utredningar. Utveckla arbetet med kartläggningar och formativ undervisning via intern och extern fortbildning. Kontinuerligt och utvärdering v 42, 50, och 23. Kontinuerligt och utvärdering vecka 42, 50, och 23. Summativ bedömning i början på termin. Formativ bedömning kontinuerligt. Regelbunden fortbildningspun kt på tisdagskonferens er samt vid upprättande av nya tema- LPP:n. minst fyra elev- och personalutvärder ingar är positiva. minst fyra elev- och personalutvärder ingar kring demokratiskt arbetssätt är positiva. summativ bedömning gjorts och former för formativ bedömning är upprättade. fortbildningspun kter kring målförtydligande finns med på konferensen och tid till LPPgenomgångar är upprättade. Senast vecka 38. genomgång av rektor är gjord på en tisdagskonferens. Kontinuerlig fortbildningspun kt på tisdagskonferens en med start vecka 38. Extern fortbildning under läsåret. kartläggningsfort bildningspunkt är inlagd på konferenstid och genomförs regelbundet. Extern fortbildning är bokad. Ansvarig Respektive klass Respektive klass Specialpedagog Specialpedagog. 7

8 Plan för de omvänt integrerade eleverna upprättas. Senast vecka 38. en tydlig plan och anpassad studiegång finns upprättad och är kommunicerad till alla berörda. Kommunikation Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Särskolans mål: Att eleverna får ökade förutsättningar för att utveckla sin kommunikationsförmåga i alla ämnen. Insatser för att nå målet: Insats Tidsplan Insatsen är Vårt prioriterade mål kommuniceras med alla berörda via kontaktpersoner. En formativ kartläggning enligt Ingvar Lundberg startas. Vecka 34 På måndagskonferenser samt på föräldramötet vecka 36. På hemsidan senast vecka 38. Senast vecka 38. alla berörda vet att vi ska prioritera kommunikatio nsförmåga under läsåret. vår arbetsplan och prioriterade mål är offentliggjord a på hemsidan. formativ kartläggning i svenska sker regelbundet. Ansvarig Övrig personal 8

9 En digital inspelning av ett läst stycke och ett samtal genomförs med varje elev i början och i slutet av varje termin. Elevintervjuer kring kommunikation sker i början och slutet av respektive termin. Dagliga läspass som innehåller olika typer av läsning är inlagda på schemat. Regelbundna samtal om böcker sker för inspiration. Fortbildning i strukturerade textsamtal för att öka läsförståelsen genomförs internt och externt. Fortbildning i läs- och skrivutveckling för elever med kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utveckla samarbetet med talpedagog. Utveckla arbetet med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. (TAKK) med hjälp av intern och extern fortbildning. Senast vecka 38 genomförs första omgången. Senast vecka 38 genomförs första omgången. Vecka 34 inspelningarna är genomförda. intervjuerna är gjorda och utvärderade. alla klasser har fasta läspass. Kontinuerligt samtal är genomförda. Under konferenstid under läsåret. Extern fortbildning. Under läsåret. fortbildning är inplanerad på tisdagskonfere nserna och ev. annan tid och genomförs. extern fortbildning är genomförd. fortbildning genomförts. Hösten 204 ett utvecklat samarbete är upprättat. Vecka 34 samt kontinuerligt under läsåret. Extern fortbildning under vt 205. respektive klass har fortbildning i och använder tecken vid behov på gruppnivå. personalkonfe renser. All personal Talpedagog Teckenansvarig 9

10 Utveckla användandet av tekniska hjälpmedel i form av Smart-board, I-pads, talsyntes, förstoringsutrustning etc för elever som behöver stöd i kommunikationen i olika ämnen. Utveckla elevernas kommunikationsförmåg a i matematik via regelbunden problemlösning. Kontinuerligt under läsåret. Kontinuerligt under läsåret. Med i respektive Tema- LPP. innehåller fortbildning i TAKK. extern fortbildning är bokad. tekniska hjälpmedel används regelbundet på gruppnivå i klasserna förmågan att lösa problem praktiseras i respektive klass och när elever utvecklat fler strategier för problemlösnin g av muntliga och skriftliga problem. Dokumentation: LPP i olika ämnen samt tema-lpp. Uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsinlärning ska göras kontinuerligt av skolans personal, mellan och i samband med utvecklingssamtal. Miljöarbete Utdrag ur Läroplan för Grundsärskolan 20 Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 0

11 Särskolans mål: Eleverna ska få en ökad miljömedvetenhet med fokus på resursanvändning. Eleverna ska få tillgång till de kunskaper och rutiner som en samhällsmedborgare behöver för att i vardagen leva miljömedvetet och när de lämnar grundsärskolan ska de ha en ökad miljömedvetenhet. Insatser för att nå målet. Insats Tidsplan Insatsen är Minska energiförbrukningen genom att t.ex. släcka lampor och stänga datorer. Kontinuerligt. lamporna är släckta och datorerna avstängda i samtliga rum. Träna miljömedvetna val Kontinuerligt eleverna kan visa miljömedvet na val i praktiken i alla ämnen. Fördela ansvar på eleverna vad gäller sopsortering Miljöplanen revideras under året. Vecka 34 HT 204 ett sopschema finns och följs. Ansvarig All personal All personal Miljögrupp Miljögrupp Dokumentation: Lugnviksskolans Miljöhandlingsplan. (Se bilaga) Grundsärskolans Miljöplan. (Se bilaga) Uppföljning genom diskussioner i klassen. Uppföljning och utvärdering i miljögruppen. Uppföljning och utvärdering i personalgruppen.

12 Entreprenörskap och skapande verksamhet. Utdrag läroplan för grundsärskolan 20 kap En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Särskolans mål: Öka entreprenörsandan och kunna använda så många uttrycksformer som möjligt. Att arbeta utifrån elevernas egna idéer och intresse är ett led i arbetet med entreprenörskap på vår skola. För att förtydliga det teoretiska lärandet kompletterar vi med olika praktiska uppgifter.. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Elevgrupp i planeringen av Cabaré-föreställningen upprättas. Elevgrupp i planeringen av studieresa utses även i år. Ökat deltagande av eleverna i planeringen av kulturresan Utveckla Cabaréföreställningens koppling till läsårets tema Fortsätta arbetet i Musikprojektet med skivinspelningar Start vecka 2 en elevgrupp finns. VT 205 VT 205 Kontinuerligt under läsåret en elevgrupp finns. en utvärdering visar ökat deltagande. flera nummer har en tydlig anknytning till läsårets teman. Under läsåret fler elever har spelat in en skiva Ansvarig Cabarégrupp Studieresegrupp Kulturresegrupp Cabarégrupp Temaansvariga Magnus Wilén, Anders Jonsson Lägga in Elevens val efter Vecka 34 Elevens 2

13 respektive temaavslutning vid fyra tillfällen. val är inplanerat. Dokumentation: Inspelning av Cabaré och skivinspelning inom Musikprojektet. Bild- och textdokumentation av studieresan. : Uppföljning genom diskussioner i klassen. Uppföljning och utvärdering i respektive planeringsgrupp. Uppföljning och utvärdering i personalgruppen. 3

14 2.3 ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap 2,3 De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Särskolans mål: Att elever deltar och uttrycker sina åsikter i elevdemokratiska grupper samt att klassråd genomförs i samtliga klasser. Inom Särskolan arbetar vi för att eleverna ska bli mer intresserade av att arbeta i elevdemokratiska grupper. Lugnviksskolan har ett elevråd som består av representanter från samtliga klasser på grundskolan och särskolan. Elevrådet har möten en gång/månad under skolåret. Lugnviksskolan har också elevskyddsombud som representerar på skolan. En personal från vardera grundskolan/särskolan har hand om elevrådet och dessutom deltar en av skolans rektorer. Skol-IF är en elevdemokratisk grupp. Där deltar elever från grundskolan och grundsärskolan. Insatser Insats Tidsplan Insatsen är Elevrepresentanter förbereds noga innan elevdemokratiska grupper träffas. Varje klass genomför klassråd inför varje elevråd. Kontinuerligt alla grupper får förbereda. Kontinuerligt alla klasser Ansvarig Gruppansvari ga vuxna 4

15 Utveckla elevinflytandet i temagrupper. Plan för elevrådsarbete behöver upprättas. Kontinuerligt under läsåret HT 204 genomför klassråd regelbundet eleverna har större inflytande än under fjolåret. en plan finns upprättad. Temaansvarig a Elevrådsansva riga Särskolans mål: Eleverna har inflytande över sitt eget lärande. Bakgrund Ett elevaktivt arbetssätt är utgångspunkten för att ge eleverna inflytande över sitt eget lärande. Därför är det viktigt att vi tar tillvara elevernas synpunkter på arbetssätt och arbetsmaterial och ständigt har en dialog med eleverna om olika sätt att lära. Personal arbetar med att eleverna ska ges inflytande över sitt eget lärande och vid utvecklingssamtalen ha möjlighet att påverka sina individuella utvecklingsplaner. Vi ser att ett ökat elevaktivt arbetssätt ger mer självständiga elever som tar ett större ansvar för sitt eget lärande. Vi gör eleverna medvetna om sin egen individuella utvecklingsplan. Insatser Insats Tidsplan Insatsen är Vi ska utveckla och genomföra förberedande utvecklingssamtal med några elevformulerade mål. Eleverna ska ha sin IUP tillgänglig. Tydliggöra för eleverna vad inflytande är. HT 204 Efter utvecklings samtal Kontinuerli gt alla elever håller i delar av sina utvecklingssamtal själva. eleverna har IUP:n tillgänglig i klassrummet eleverna kan berätta vad de kan ha inflytande över. Ansvarig All personal 5

16 Ta tillvara elevernas synpunkter på arbetssätt och arbetsmaterial och ständigt föra en dialog med eleverna om olika sätt att lära Dokumentation: IUP. Kontinuerli gt eleverna är positiva vid utvärdering av sin elevmedverka n. : Uppföljning i elevrådet. Uppföljning i klassråden. Uppföljning i personalgruppen. Elevenkät om elevernas uppfattning om elevinflytande på skolan. 6

17 2.4 SKOLA OCH HEM Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. Särskolans mål: Skapa och underhålla bra kontakt med hemmet. Föräldrar ska ha inflytande över sina barns lärande. Bakgrund Grundsärskolans verksamhet utgår från ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare samt personal på elevboende. Förutsättningen för goda relationer mellan särskolan och hemmet är att föräldrarna/vårdnadshavare känner förtroende för särskolans verksamhet. Grundsärskolan på Lugnviksskolan, Mimergården samt Körfältsskolan har ett gemensamt föräldraråd. Föräldrarådet ges möjlighet till insyn i skolans verksamhet samt informeras fortlöpande. Lugnviksskolan har en egen hemsida. Särskolans samtliga klasser använder sig av hemsidan för att nå ut med information till föräldrar. Vid elevers frånvaro kontaktas vårdnadshavare direkt. Åtgärdsprogram vid hög frånvaron upprättas vid behov. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Vi Se över rutinerna kring utvecklingssamtal, IUP samt omdömen tillsammans med lärare i praktisk/estetiska HT 204 Ansvarig Praktisk/Estetiska lärare 7

18 ämnen Utveckla rutiner för återkoppling av utvecklingssamtal In I Informera föräldrarna om den nya skollagen, läroplanen och betygen vid behov. Vi Tillfråga föräldrarna om vilken information om skolans verksamhet som önskas. Innan v 44. Föräldramöt et vecka 36. Föräldramöt et vecka 36. rutiner finns och är kända av alla. informatione n är genomförd. tydliga överenskom melser är gjorda. AFortbilda oss i och utveckla användandet av Hypernet vid kontakt med hemmen. Under läsåret. fortbildning är genomförd och Hypernet används mer. Dokumentation Elevhälsoplan. Krisplan. Plan finns för hantering av elevers frånvaro. av särskolans verksamhet genomförs Uppföljning och analys av elevernas frånvaro görs. görs av elevhälsoarbetet via Plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling. 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap 2.5 Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar 8

19 som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Läraren ska utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Särskolans mål: Fungerande rutiner vid övergång mellan stadier. Övergången ska vara ett naturligt steg i elevernas utveckling och bygga på en bra planerad förberedelse och inskolning till nästa stadium. På Grundsärskolan har vi en plan för inskolning och överlämnande som vi följer när elever ska gå över från särskolans årskurs sex till vår verksamhet. Vi använder rutinerna även vid övergången från andra skolor. Vid övergång från åk 9 till gymnasiesärskolan har vi särskilda rutiner. Eleverna som är avgångselever genomför praktik på gymnasiesärskolan. De praktiserar på de olika individuella och nationella programmen och har möjlighet att praktisera en vecka på varje program. Första informationen om gymnasiet sker i åk 8. Särskilt överlämnande genomförs för elever med särskilda behov. Blivande handledare är med i arbetet med klassindelningen inför åk 7. Klubbverksamheten har nära samarbete med skolans personal. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Revidera inskolningsplanen. Se över sena placeringar Erbjuda samtal med nya familjer. Se över rutiner för föräldramedgivand e och betyg inför överlämnande. Under läsåret På vårterminen eller i samband med skolstarten i augusti. HT 204 planen är reviderad. samtal är gjorda. en plan finns om vad som gäller. Ansvarig Inskolningsgrupp 9

20 Dokumentation Överlämnandeplan mellan tidigareskolan och Lugnviksskolan finns. (Se bilaga) Överlämnandeplan mellan Lugnviksskolan och gymnasiesärskolan finns. (Se bilaga) Uppföljning i handledargruppen utifrån elevers placering. Uppföljning i Elevhälsoteamets möte med arbetslagen. 2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Skolans mål är att varje elev! kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,! har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och! har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder Särskolans mål: Eleverna ska känna till och prova på arbets-, föreningsoch kulturliv i närsamhället. Bakgrund Omvärldsbevakning är ett viktigt inslag i särskolans arbete för att förbereda eleverna inför deras fortsatta studier och arbete och för ett aktivt och stimulerande liv som vuxen. Eftersom vi har en lång säsong med möjlighet till vinteraktiviteter är det av stor vikt för våra elever att de inom ramen för skolan får möjlighet att prova på olika former av aktiviteter som är knutna till snö och is. Eleverna på särskolan får möjlighet att under fyra veckor per termin under sitt nionde och tionde år delta i praktisk arbetslivsorientering. Denna prao planeras av praoverksamheten. 2 0

21 Praon ska möjliggöra för eleverna att skaffa sig arbetslivserfarenhet från olika arbetsplatser och erfarenheter inför valet till gymnasiesärskolan. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Ut Fortsätta utveckla kopplingen mellan teori och praktik med hjälp av studiebesök och praktiska inslag. Utvärdera och komplettera våra praoplatser Fortsätta ge elever möjlighet att delta i tävlingar på och utanför skolan Samarbete med Nordcirkus inom Skapande skola Kontinuerligt under läsåret. Kontinuerligt det erbjuds HT 204 alla teman innehåller fler praktiska inslag och studiebesök. utvärdering och komplement är gjorda. Ansvar Temaansvar iga SYV vi deltagit. Vuxenstödj are i Skol- IF Cirkusprojektet är genomfört. Cirkusproje ktgruppen. Utvärderin g Praktisk arbetslivsorientering Särskolans mål: Alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, få möjlighet till praktisk arbetslivsorientering. Eleverna på särskolan får möjlighet att under fyra veckor per termin under sitt nionde och tionde år delta i praktisk arbetslivsorientering. Denna prao planeras av praoverksamheten. Praon ska möjliggöra för eleverna att skaffa sig arbetslivserfarenhet från olika arbetsplatser och erfarenheter inför valet till gymnasiesärskolan. Praktikperioden ska följas upp med reflektion och eleverna gör sin egen praktikportfolio. Vi har upprättat en praoplan under detta läsår. Insatser Insatser Tidsplan Insatsen är Ansvarig 2

22 Utvärdera praktikperioderna med eleverna Vi Öka utbudet och variationer av praktikplatser. Utveckla samarbetet mellan klasslärare och SYV Under läsåret elevutvärderin garna är gjorda och dokumenterad e. Under läsåret det finns ett ökat utbud och en ökad variation. Under läsåret. tydliga överenskomm elser kring samarbetet genomförs. Praosamordnare Praktiksamordn are Praktiksamordn are Dokumentation: Arbetsplan för Prao finns framtagen : Praoverksamhetens utvärdering av elevernas praktik i företag. Praoverksamheten utvärderar gymnasiepraon med eleverna. 2 2

23 2.7 BEDÖMNING OCH BETYG Utdrag ur Läroplan för Grundsärskolan 20 Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygsättning finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Särskolans mål: Skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse Bakgrund På särskolan strävar vi efter att eleverna tar ett större ansvar för sin inlärningssituation. Specialpedagogiska hjälpmedel och läroböcker gör det möjligt för eleverna att utifrån sina egna förutsättningar arbeta med samtliga ämnen inom särskolan. De mål som varje elev har satt upp utifrån sina egna förutsättningar är mål som är möjliga för eleven att nå under läsåret eller sin tid på grundsärskolan. Elevernas mål i varje ämne följs upp kontinuerligt och utgår från att eleven ska inhämta sådana kunskaper som gör det möjligt för eleven att fortsätta till gymnasiesärskolan. Samlade åtgärder för måluppfyllelse i alla ämnen Uppföljning av elevernas skolsituation görs regelbundet på arbetslagsmöte. Uppföljning av elevernas skolsituation görs två gånger per läsår på EHT-träffar med arbetslagen. För elever med behov av stödinsatser upprättas åtgärdsprogram. Personalen för pedagogiska diskussioner kring arbetssätt och metoder. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Utifrån kursplaner och LPP tydliggöra målen för elever och föräldrar. Utveckla utvärderingen av och redovisningen av varje elevs Kontinuerligt Sker i samband med diskussioner LPP är offentliggj orda och diskuterade med elever och föräldrar en plan är Ansvarig 2 3

24 kunskapsutveckling med elever och vårdnadshavare. Ge elever förutsättningar att sträva efter A-nivå eller vid behov pröva att läsa enligt grundskolans kursplaner och erhålla betyg. Utveckla ett fortsatt samarbete med tidigaredelen kring t ex läsutveckling, bedömning, kartläggning och betyg. om kartläggning och bedömning på konferenstid. Kontinuerligt HT 204 samt kontinuerligt. upprättad för hur utvärdering och redovisnin g ska gå till. undervisni ngen t ex innehåller Amoment. ett tydligt samarbete upprättas och genomförs. Ämneslärare Dokumentation: LPP : Handledaren följer upp elevens kunskapsutveckling. Vid elevhälsoteamets möte med arbetslaget följs elevernas skolsituation upp. Uppföljning av elevernas kunskaper i ämnen som elever tillägnar sig inom grundskolans kursplan ska följas upp med ansvarig ämneslärare. 2 4

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan Läsåret 2013/14 Strandvägsskolan Normer och värden Läroplan grundsärskolan 2011 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw Vår verksamhet i förskoleklass utifrån LGR 11 ertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåa

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Forsheda skola 7-9 kvalitetsrapport

Forsheda skola 7-9 kvalitetsrapport Skolområde Väster Forsheda skola 7-9 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer