Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 - Läsåret Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans uppdrag utifrån olika styrdokument (Skollag, särskoleförordning, läroplan, kursplan, Skolplan, BOU:s inriktnings- och effektmål) Tydliggöra Grundsärskolans på Lugnviksskolan, egna prioriterade mål Synliggöra målen genom att bryta ner dem på verksamhetsnivå

2 . Skolans värdegrund och uppdrag Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 2

3 Verksamhetens vision: En särskola i tiden för Framtiden Verksamhetens prioriterade mål för verksamhetsåret är: Kommunikation Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Kap 2 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt Kap 3. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och samtala i olika sammanhang, läsa, förstå och reflektera över olika texter, skriva texter för olika syften och mottagare. Fortbildningsbehov: Tecken Kollegialt lärande bör utnyttjas både inom och mellan de olika grundsärskolorna. Läs- och skrivutveckling för elever med kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 3

4 2. NORMER OCH VÄRDEN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap 2. Skolan skall aktivt och medvetet och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Särskolans mål: All personal och alla elever skall få ett gott bemötande och vi ska utgå från alla människors lika värde Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga på skolan. Vi vuxna ska vara positiva förebilder. Vi har en dialog med eleverna i syfte att få eleverna att leva sig in i och förstå andra människors situation. Vi strävar efter att få eleverna att utveckla sin förmåga att göra egna ställningstaganden. Vi arbetar aktivt med att utveckla elevernas sociala kompetens och samspel. Vi tydliggör för eleverna vilka trivselregler som skolan har. Insatser för att nå målet. Insats Tidsplan Insatsen är Avsätta tid under året då ledning och personal drar upp riktlinjer för hur man ska kunna öka samarbetet mellan grundskola och särskola för det här läsåret. Kalendarium upprättas för varje termin. Specifikt samarbete mellan grundskola och grundsärskola Innan v 44 Innan V 36 möten är genomförda. kalendarium är upprättat V. 34 ett samarbete är upprättat Ansvarig Skolledningen Skolledningen Skolledningen Berörd personal 4

5 kring omvänt integrerade elever. Uppdatering av elevernas trivsel Trivselenkät ska genomföras under ht. Kontinuerligt på klassråd och/eller enskilt trivselenkät är genomförd. Schemalagt rastvärdskap och rastverksamhet för alla raster ska utarbetas under läsåret Klart under v 34. det finns ett fungerande rastvaktsschema. Respektive klass Gemensam genomgång Schemalagd rastverksamhet i sporthallen Klart v.34 det finns en fungerande verksamhet. Rastvärdar Trivselreglerna ska revideras i elevrådet. Före v 38. de är reviderade. Elevråd Skolledning Trivselreglerna ska offentliggöras. Efter revidering. de finns på hemsidan. Skolledningen Trivselreglerna ska kommuniceras. Före elevråds revidering. de är kommunicerade och används praktiskt.. Särskolans mål: Eleverna ska förstå innebörden av likabehandlingsplanen och kunna visa det i praktisk handling. Särskolan arbetar med likabehandling utifrån Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplanen ska utarbetas för varje år och behandla de diskrimineringsgrunder som ligger till grund för arbetet. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Handlingsplanen revideras. Efter trivselenkätens handlingsplanen Ansvarig 5

6 Elevskyddsombude n ska involveras i likabehandlingsarb etet. Handlingsplan ska skrivas i en lättläst version. Planen tydliggörs för föräldrar. Planen tydliggörs för elever. Klasserna har regelbundna tillfällen för samtal och reflektion inom området likabehandling genomförande V.36 samt efter trivselenkätens genomförande. Under HT 4 Föräldramöte Hemsida handlingsplanen är klar. På klassråd samt kontinuerligt. är reviderad de aktivt har deltagit. den är skriven. den är kommunicerad. den är kommunicerad. alla klasser har en fast likabehandlings punkt på klassrådet. Arbetsgrupp och arbetsgrupp 2.2 KUNSKAPER Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap 2.2 Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i hel klass som enskilt. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Grundsärskolans mål: Vi ska ha en god lärandemiljö där elever och personal trivs. 6

7 Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Vi ska genomföra möten där alla blir sedda och lyssnade till. Vi ska arbeta för ett demokratiskt arbetssätt där alla kan vara delaktiga. Ge varje elev enskild handledning för att hitta sin kunskapsnivå. Utveckla arbetet med tydliggörande av målen för eleverna. Tydliggöra ansvarsfördelning ar när det gäller kartläggningar och utredningar. Utveckla arbetet med kartläggningar och formativ undervisning via intern och extern fortbildning. Kontinuerligt och utvärdering v 42, 50, och 23. Kontinuerligt och utvärdering vecka 42, 50, och 23. Summativ bedömning i början på termin. Formativ bedömning kontinuerligt. Regelbunden fortbildningspun kt på tisdagskonferens er samt vid upprättande av nya tema- LPP:n. minst fyra elev- och personalutvärder ingar är positiva. minst fyra elev- och personalutvärder ingar kring demokratiskt arbetssätt är positiva. summativ bedömning gjorts och former för formativ bedömning är upprättade. fortbildningspun kter kring målförtydligande finns med på konferensen och tid till LPPgenomgångar är upprättade. Senast vecka 38. genomgång av rektor är gjord på en tisdagskonferens. Kontinuerlig fortbildningspun kt på tisdagskonferens en med start vecka 38. Extern fortbildning under läsåret. kartläggningsfort bildningspunkt är inlagd på konferenstid och genomförs regelbundet. Extern fortbildning är bokad. Ansvarig Respektive klass Respektive klass Specialpedagog Specialpedagog. 7

8 Plan för de omvänt integrerade eleverna upprättas. Senast vecka 38. en tydlig plan och anpassad studiegång finns upprättad och är kommunicerad till alla berörda. Kommunikation Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Särskolans mål: Att eleverna får ökade förutsättningar för att utveckla sin kommunikationsförmåga i alla ämnen. Insatser för att nå målet: Insats Tidsplan Insatsen är Vårt prioriterade mål kommuniceras med alla berörda via kontaktpersoner. En formativ kartläggning enligt Ingvar Lundberg startas. Vecka 34 På måndagskonferenser samt på föräldramötet vecka 36. På hemsidan senast vecka 38. Senast vecka 38. alla berörda vet att vi ska prioritera kommunikatio nsförmåga under läsåret. vår arbetsplan och prioriterade mål är offentliggjord a på hemsidan. formativ kartläggning i svenska sker regelbundet. Ansvarig Övrig personal 8

9 En digital inspelning av ett läst stycke och ett samtal genomförs med varje elev i början och i slutet av varje termin. Elevintervjuer kring kommunikation sker i början och slutet av respektive termin. Dagliga läspass som innehåller olika typer av läsning är inlagda på schemat. Regelbundna samtal om böcker sker för inspiration. Fortbildning i strukturerade textsamtal för att öka läsförståelsen genomförs internt och externt. Fortbildning i läs- och skrivutveckling för elever med kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utveckla samarbetet med talpedagog. Utveckla arbetet med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. (TAKK) med hjälp av intern och extern fortbildning. Senast vecka 38 genomförs första omgången. Senast vecka 38 genomförs första omgången. Vecka 34 inspelningarna är genomförda. intervjuerna är gjorda och utvärderade. alla klasser har fasta läspass. Kontinuerligt samtal är genomförda. Under konferenstid under läsåret. Extern fortbildning. Under läsåret. fortbildning är inplanerad på tisdagskonfere nserna och ev. annan tid och genomförs. extern fortbildning är genomförd. fortbildning genomförts. Hösten 204 ett utvecklat samarbete är upprättat. Vecka 34 samt kontinuerligt under läsåret. Extern fortbildning under vt 205. respektive klass har fortbildning i och använder tecken vid behov på gruppnivå. personalkonfe renser. All personal Talpedagog Teckenansvarig 9

10 Utveckla användandet av tekniska hjälpmedel i form av Smart-board, I-pads, talsyntes, förstoringsutrustning etc för elever som behöver stöd i kommunikationen i olika ämnen. Utveckla elevernas kommunikationsförmåg a i matematik via regelbunden problemlösning. Kontinuerligt under läsåret. Kontinuerligt under läsåret. Med i respektive Tema- LPP. innehåller fortbildning i TAKK. extern fortbildning är bokad. tekniska hjälpmedel används regelbundet på gruppnivå i klasserna förmågan att lösa problem praktiseras i respektive klass och när elever utvecklat fler strategier för problemlösnin g av muntliga och skriftliga problem. Dokumentation: LPP i olika ämnen samt tema-lpp. Uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsinlärning ska göras kontinuerligt av skolans personal, mellan och i samband med utvecklingssamtal. Miljöarbete Utdrag ur Läroplan för Grundsärskolan 20 Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 0

11 Särskolans mål: Eleverna ska få en ökad miljömedvetenhet med fokus på resursanvändning. Eleverna ska få tillgång till de kunskaper och rutiner som en samhällsmedborgare behöver för att i vardagen leva miljömedvetet och när de lämnar grundsärskolan ska de ha en ökad miljömedvetenhet. Insatser för att nå målet. Insats Tidsplan Insatsen är Minska energiförbrukningen genom att t.ex. släcka lampor och stänga datorer. Kontinuerligt. lamporna är släckta och datorerna avstängda i samtliga rum. Träna miljömedvetna val Kontinuerligt eleverna kan visa miljömedvet na val i praktiken i alla ämnen. Fördela ansvar på eleverna vad gäller sopsortering Miljöplanen revideras under året. Vecka 34 HT 204 ett sopschema finns och följs. Ansvarig All personal All personal Miljögrupp Miljögrupp Dokumentation: Lugnviksskolans Miljöhandlingsplan. (Se bilaga) Grundsärskolans Miljöplan. (Se bilaga) Uppföljning genom diskussioner i klassen. Uppföljning och utvärdering i miljögruppen. Uppföljning och utvärdering i personalgruppen.

12 Entreprenörskap och skapande verksamhet. Utdrag läroplan för grundsärskolan 20 kap En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Särskolans mål: Öka entreprenörsandan och kunna använda så många uttrycksformer som möjligt. Att arbeta utifrån elevernas egna idéer och intresse är ett led i arbetet med entreprenörskap på vår skola. För att förtydliga det teoretiska lärandet kompletterar vi med olika praktiska uppgifter.. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Elevgrupp i planeringen av Cabaré-föreställningen upprättas. Elevgrupp i planeringen av studieresa utses även i år. Ökat deltagande av eleverna i planeringen av kulturresan Utveckla Cabaréföreställningens koppling till läsårets tema Fortsätta arbetet i Musikprojektet med skivinspelningar Start vecka 2 en elevgrupp finns. VT 205 VT 205 Kontinuerligt under läsåret en elevgrupp finns. en utvärdering visar ökat deltagande. flera nummer har en tydlig anknytning till läsårets teman. Under läsåret fler elever har spelat in en skiva Ansvarig Cabarégrupp Studieresegrupp Kulturresegrupp Cabarégrupp Temaansvariga Magnus Wilén, Anders Jonsson Lägga in Elevens val efter Vecka 34 Elevens 2

13 respektive temaavslutning vid fyra tillfällen. val är inplanerat. Dokumentation: Inspelning av Cabaré och skivinspelning inom Musikprojektet. Bild- och textdokumentation av studieresan. : Uppföljning genom diskussioner i klassen. Uppföljning och utvärdering i respektive planeringsgrupp. Uppföljning och utvärdering i personalgruppen. 3

14 2.3 ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 kap 2,3 De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Särskolans mål: Att elever deltar och uttrycker sina åsikter i elevdemokratiska grupper samt att klassråd genomförs i samtliga klasser. Inom Särskolan arbetar vi för att eleverna ska bli mer intresserade av att arbeta i elevdemokratiska grupper. Lugnviksskolan har ett elevråd som består av representanter från samtliga klasser på grundskolan och särskolan. Elevrådet har möten en gång/månad under skolåret. Lugnviksskolan har också elevskyddsombud som representerar på skolan. En personal från vardera grundskolan/särskolan har hand om elevrådet och dessutom deltar en av skolans rektorer. Skol-IF är en elevdemokratisk grupp. Där deltar elever från grundskolan och grundsärskolan. Insatser Insats Tidsplan Insatsen är Elevrepresentanter förbereds noga innan elevdemokratiska grupper träffas. Varje klass genomför klassråd inför varje elevråd. Kontinuerligt alla grupper får förbereda. Kontinuerligt alla klasser Ansvarig Gruppansvari ga vuxna 4

15 Utveckla elevinflytandet i temagrupper. Plan för elevrådsarbete behöver upprättas. Kontinuerligt under läsåret HT 204 genomför klassråd regelbundet eleverna har större inflytande än under fjolåret. en plan finns upprättad. Temaansvarig a Elevrådsansva riga Särskolans mål: Eleverna har inflytande över sitt eget lärande. Bakgrund Ett elevaktivt arbetssätt är utgångspunkten för att ge eleverna inflytande över sitt eget lärande. Därför är det viktigt att vi tar tillvara elevernas synpunkter på arbetssätt och arbetsmaterial och ständigt har en dialog med eleverna om olika sätt att lära. Personal arbetar med att eleverna ska ges inflytande över sitt eget lärande och vid utvecklingssamtalen ha möjlighet att påverka sina individuella utvecklingsplaner. Vi ser att ett ökat elevaktivt arbetssätt ger mer självständiga elever som tar ett större ansvar för sitt eget lärande. Vi gör eleverna medvetna om sin egen individuella utvecklingsplan. Insatser Insats Tidsplan Insatsen är Vi ska utveckla och genomföra förberedande utvecklingssamtal med några elevformulerade mål. Eleverna ska ha sin IUP tillgänglig. Tydliggöra för eleverna vad inflytande är. HT 204 Efter utvecklings samtal Kontinuerli gt alla elever håller i delar av sina utvecklingssamtal själva. eleverna har IUP:n tillgänglig i klassrummet eleverna kan berätta vad de kan ha inflytande över. Ansvarig All personal 5

16 Ta tillvara elevernas synpunkter på arbetssätt och arbetsmaterial och ständigt föra en dialog med eleverna om olika sätt att lära Dokumentation: IUP. Kontinuerli gt eleverna är positiva vid utvärdering av sin elevmedverka n. : Uppföljning i elevrådet. Uppföljning i klassråden. Uppföljning i personalgruppen. Elevenkät om elevernas uppfattning om elevinflytande på skolan. 6

17 2.4 SKOLA OCH HEM Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. Särskolans mål: Skapa och underhålla bra kontakt med hemmet. Föräldrar ska ha inflytande över sina barns lärande. Bakgrund Grundsärskolans verksamhet utgår från ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare samt personal på elevboende. Förutsättningen för goda relationer mellan särskolan och hemmet är att föräldrarna/vårdnadshavare känner förtroende för särskolans verksamhet. Grundsärskolan på Lugnviksskolan, Mimergården samt Körfältsskolan har ett gemensamt föräldraråd. Föräldrarådet ges möjlighet till insyn i skolans verksamhet samt informeras fortlöpande. Lugnviksskolan har en egen hemsida. Särskolans samtliga klasser använder sig av hemsidan för att nå ut med information till föräldrar. Vid elevers frånvaro kontaktas vårdnadshavare direkt. Åtgärdsprogram vid hög frånvaron upprättas vid behov. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Vi Se över rutinerna kring utvecklingssamtal, IUP samt omdömen tillsammans med lärare i praktisk/estetiska HT 204 Ansvarig Praktisk/Estetiska lärare 7

18 ämnen Utveckla rutiner för återkoppling av utvecklingssamtal In I Informera föräldrarna om den nya skollagen, läroplanen och betygen vid behov. Vi Tillfråga föräldrarna om vilken information om skolans verksamhet som önskas. Innan v 44. Föräldramöt et vecka 36. Föräldramöt et vecka 36. rutiner finns och är kända av alla. informatione n är genomförd. tydliga överenskom melser är gjorda. AFortbilda oss i och utveckla användandet av Hypernet vid kontakt med hemmen. Under läsåret. fortbildning är genomförd och Hypernet används mer. Dokumentation Elevhälsoplan. Krisplan. Plan finns för hantering av elevers frånvaro. av särskolans verksamhet genomförs Uppföljning och analys av elevernas frånvaro görs. görs av elevhälsoarbetet via Plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling. 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Kap 2.5 Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar 8

19 som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Läraren ska utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Särskolans mål: Fungerande rutiner vid övergång mellan stadier. Övergången ska vara ett naturligt steg i elevernas utveckling och bygga på en bra planerad förberedelse och inskolning till nästa stadium. På Grundsärskolan har vi en plan för inskolning och överlämnande som vi följer när elever ska gå över från särskolans årskurs sex till vår verksamhet. Vi använder rutinerna även vid övergången från andra skolor. Vid övergång från åk 9 till gymnasiesärskolan har vi särskilda rutiner. Eleverna som är avgångselever genomför praktik på gymnasiesärskolan. De praktiserar på de olika individuella och nationella programmen och har möjlighet att praktisera en vecka på varje program. Första informationen om gymnasiet sker i åk 8. Särskilt överlämnande genomförs för elever med särskilda behov. Blivande handledare är med i arbetet med klassindelningen inför åk 7. Klubbverksamheten har nära samarbete med skolans personal. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Revidera inskolningsplanen. Se över sena placeringar Erbjuda samtal med nya familjer. Se över rutiner för föräldramedgivand e och betyg inför överlämnande. Under läsåret På vårterminen eller i samband med skolstarten i augusti. HT 204 planen är reviderad. samtal är gjorda. en plan finns om vad som gäller. Ansvarig Inskolningsgrupp 9

20 Dokumentation Överlämnandeplan mellan tidigareskolan och Lugnviksskolan finns. (Se bilaga) Överlämnandeplan mellan Lugnviksskolan och gymnasiesärskolan finns. (Se bilaga) Uppföljning i handledargruppen utifrån elevers placering. Uppföljning i Elevhälsoteamets möte med arbetslagen. 2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Utdrag ur Läroplan för grundsärskolan 20 Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Skolans mål är att varje elev! kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,! har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och! har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder Särskolans mål: Eleverna ska känna till och prova på arbets-, föreningsoch kulturliv i närsamhället. Bakgrund Omvärldsbevakning är ett viktigt inslag i särskolans arbete för att förbereda eleverna inför deras fortsatta studier och arbete och för ett aktivt och stimulerande liv som vuxen. Eftersom vi har en lång säsong med möjlighet till vinteraktiviteter är det av stor vikt för våra elever att de inom ramen för skolan får möjlighet att prova på olika former av aktiviteter som är knutna till snö och is. Eleverna på särskolan får möjlighet att under fyra veckor per termin under sitt nionde och tionde år delta i praktisk arbetslivsorientering. Denna prao planeras av praoverksamheten. 2 0

21 Praon ska möjliggöra för eleverna att skaffa sig arbetslivserfarenhet från olika arbetsplatser och erfarenheter inför valet till gymnasiesärskolan. Insatser för att nå målet Insatser Tidsplan Insatsen är Ut Fortsätta utveckla kopplingen mellan teori och praktik med hjälp av studiebesök och praktiska inslag. Utvärdera och komplettera våra praoplatser Fortsätta ge elever möjlighet att delta i tävlingar på och utanför skolan Samarbete med Nordcirkus inom Skapande skola Kontinuerligt under läsåret. Kontinuerligt det erbjuds HT 204 alla teman innehåller fler praktiska inslag och studiebesök. utvärdering och komplement är gjorda. Ansvar Temaansvar iga SYV vi deltagit. Vuxenstödj are i Skol- IF Cirkusprojektet är genomfört. Cirkusproje ktgruppen. Utvärderin g Praktisk arbetslivsorientering Särskolans mål: Alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, få möjlighet till praktisk arbetslivsorientering. Eleverna på särskolan får möjlighet att under fyra veckor per termin under sitt nionde och tionde år delta i praktisk arbetslivsorientering. Denna prao planeras av praoverksamheten. Praon ska möjliggöra för eleverna att skaffa sig arbetslivserfarenhet från olika arbetsplatser och erfarenheter inför valet till gymnasiesärskolan. Praktikperioden ska följas upp med reflektion och eleverna gör sin egen praktikportfolio. Vi har upprättat en praoplan under detta läsår. Insatser Insatser Tidsplan Insatsen är Ansvarig 2

22 Utvärdera praktikperioderna med eleverna Vi Öka utbudet och variationer av praktikplatser. Utveckla samarbetet mellan klasslärare och SYV Under läsåret elevutvärderin garna är gjorda och dokumenterad e. Under läsåret det finns ett ökat utbud och en ökad variation. Under läsåret. tydliga överenskomm elser kring samarbetet genomförs. Praosamordnare Praktiksamordn are Praktiksamordn are Dokumentation: Arbetsplan för Prao finns framtagen : Praoverksamhetens utvärdering av elevernas praktik i företag. Praoverksamheten utvärderar gymnasiepraon med eleverna. 2 2

23 2.7 BEDÖMNING OCH BETYG Utdrag ur Läroplan för Grundsärskolan 20 Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygsättning finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Särskolans mål: Skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse Bakgrund På särskolan strävar vi efter att eleverna tar ett större ansvar för sin inlärningssituation. Specialpedagogiska hjälpmedel och läroböcker gör det möjligt för eleverna att utifrån sina egna förutsättningar arbeta med samtliga ämnen inom särskolan. De mål som varje elev har satt upp utifrån sina egna förutsättningar är mål som är möjliga för eleven att nå under läsåret eller sin tid på grundsärskolan. Elevernas mål i varje ämne följs upp kontinuerligt och utgår från att eleven ska inhämta sådana kunskaper som gör det möjligt för eleven att fortsätta till gymnasiesärskolan. Samlade åtgärder för måluppfyllelse i alla ämnen Uppföljning av elevernas skolsituation görs regelbundet på arbetslagsmöte. Uppföljning av elevernas skolsituation görs två gånger per läsår på EHT-träffar med arbetslagen. För elever med behov av stödinsatser upprättas åtgärdsprogram. Personalen för pedagogiska diskussioner kring arbetssätt och metoder. Insatser för att nå målet Insats Tidsplan Insatsen är Utifrån kursplaner och LPP tydliggöra målen för elever och föräldrar. Utveckla utvärderingen av och redovisningen av varje elevs Kontinuerligt Sker i samband med diskussioner LPP är offentliggj orda och diskuterade med elever och föräldrar en plan är Ansvarig 2 3

24 kunskapsutveckling med elever och vårdnadshavare. Ge elever förutsättningar att sträva efter A-nivå eller vid behov pröva att läsa enligt grundskolans kursplaner och erhålla betyg. Utveckla ett fortsatt samarbete med tidigaredelen kring t ex läsutveckling, bedömning, kartläggning och betyg. om kartläggning och bedömning på konferenstid. Kontinuerligt HT 204 samt kontinuerligt. upprättad för hur utvärdering och redovisnin g ska gå till. undervisni ngen t ex innehåller Amoment. ett tydligt samarbete upprättas och genomförs. Ämneslärare Dokumentation: LPP : Handledaren följer upp elevens kunskapsutveckling. Vid elevhälsoteamets möte med arbetslaget följs elevernas skolsituation upp. Uppföljning av elevernas kunskaper i ämnen som elever tillägnar sig inom grundskolans kursplan ska följas upp med ansvarig ämneslärare. 2 4

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Jan 2009- juni 2009 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer